Ký hiệu S là số cách xếp 7 nam sinh viên và 3 nữ sinh viên thành một hàng ngang sao cho các nữ sinh không đứng gần nhau. Hỏi hệ thức nào dưới đây là đúng?
S = 7!.A73.
S = 7!.A83.
S = 7!.C83.
Ký hiệu Pn và Tn là số hoán vị ngang và hoán vị vòng tròn của n phần tử khác nhau (n là số nguyên dương). Hỏi hệ thức nào sau đây là đúng?
Pn > Tn
Pn < Tn
Pn = Tn
Cho n là số nguyên lớn hơn 1 thỏa mãnKhẳng định nào sau đây là đúng?
n = 2
n = 2 và n = 3
n = 3
Có bao nhiêu cách xếp 5 nam và 5 nữ thành một hàng ngang sao cho nam nữ đứng xen kẽ nhau?
(10)! cách
2.5!5! cách.
5!5! cách.
Cho S = 1.1! + 2.2! + ... + n.n! . Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
S = (n+1)! - 1.
S = (n+1)! + 1.
S = (n+1)! + 2.
Cho S = 12 + 22 +...+ n2. Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
S = n(n+1)(2n+1).
S = n(n+1)(2n+1).
S = n(n+1)(2n+1).
Có bao nhiêu cách xếp 5 sinh viên nam và 5 sinh viên nữ thành một hàng ngang sao cho 5 nam đứng cạnh nhau, 5 nữ đúng cạnh nhau?
(2.5!)x(2.5!)
2.5!5!
5! + 5!
Trong số 10 người bất kỳ, khẳng định nào dưới đây là đúng?
Luôn tìm được 1 nhóm 4 nam và 1 nhóm 4 nữ
Luôn tìm được 1 nhóm 5 nam
Luôn tìm được 1 nhóm 5 nam hoặc 1 nhóm 6 nữ
A, B, C là các tập thỏa mãn hai điều kiệnHệ thức nào dưới đây là đúng?


A, B, C là các tập thỏa mãn hai điều kiệnHệ thức nào dưới đây là đúng?
check_box 

Áp dụng thuật toán Dijkstra, tìm đường đi ngắn nhất từ S đến Z trên đồ thị cho dưới đây thì số phải gán cho đỉnh 3 là số nào?  
14
15
16
Áp dụng thuật toán Dijkstra, tìm đường đi ngắn nhất từ S đến Z trên đồ thị cho dưới đây thì số phải gán cho đỉnh 3 là số nào?
check_box 14
15
16
Áp dụng thuật toán Dijkstra, tìm đường đi ngắn nhất từ S đến Z trên đồ thị cho dưới đây thì số phải gán cho đỉnh 4 là số nào?  
24
25
26
Áp dụng thuật toán Dijkstra, tìm đường đi ngắn nhất từ S đến Z trên đồ thị cho dưới đây thì số phải gán cho đỉnh 4 là số nào?
14
21
23
Áp dụng thuật toán Dijkstra, tìm đường đi ngắn nhất từ S đến Z trên đồ thị cho dưới đây thì số phải gán cho đỉnh 4 là số nào?
check_box 24
25
26
Áp dụng thuật toán Dijkstra, tìm đường đi ngắn nhất từ S đến Z trên đồ thị cho dưới đây thì số phải gán cho đỉnh 5 là số nào?  
check_box 24
16
20
Áp dụng thuật toán Dijkstra, tìm đường đi ngắn nhất từ S đến Z trên đồ thị cho dưới đây thì số phải gán cho đỉnh 5 là số nào?  
21
22
23
Áp dụng thuật toán Dijkstra, tìm đường đi ngắn nhất từ S đến Z trên đồ thị cho dưới đây thì số phải gán cho đỉnh 5 là số nào?
16
20
24
Áp dụng thuật toán Dijkstra, tìm đường đi ngắn nhất từ S đến Z trên đồ thị cho dưới đây thì số phải gán cho đỉnh 5 là số nào?
check_box 24
21
23
Áp dụng thuật toán Dijkstra, tìm đường đi ngắn nhất từ S đến Z trên đồ thị cho dưới đây thì số phải gán cho đỉnh 6 là số nào?  
check_box 29
27
31
Áp dụng thuật toán Dijkstra, tìm đường đi ngắn nhất từ S đến Z trên đồ thị cho dưới đây thì số phải gán cho đỉnh 6 là số nào?
27
29
31
Áp dụng thuật toán Kruskal tìm cây bao trùm ngắn nhất ở đồ thị dưới đây thì cạnh thứ 4 mà chúng ta phải chọn là cạnh nào?
cạnh ( x1, x4 ).
cạnh ( x2, x4 ).
cạnh ( x3, x5 ).
Áp dụng thuật toán Kruskal, tìm cây bao trùm ngắn nhất trên đồ thị vô hướng cho dưới đây thì cạnh thứ 5 mà chúng ta phải chọn là cạnh nào?
check_box cạnh ( x1, x6)
cạnh ( x1, x2 )
cạnh ( x2, x4)
Áp dụng thuật toán Kruskal, tìm cây bao trùm ngắn nhất trên đồ thị vô hướng cho dưới đây thì cạnh thứ 5 mà chúng ta phải chọn là cạnh nào?
cạnh ( x1, x2 )
cạnh ( x1, x6)
cạnh ( x2, x4)
Áp dụng thuật toán Prim, tìm cây bao trùm ngắn nhất trên đồ thị vô hướng cho dưới đây thì đỉnh thứ 2 mà chúng ta phải chọn là đỉnh nào, nếu đỉnh đầu tiên ta chọn là x2 ?  
x1
x3
x4
Áp dụng thuật toán Prim, tìm cây bao trùm ngắn nhất trên đồ thị vô hướng cho dưới đây thì đỉnh thứ 2 mà chúng ta phải chọn là đỉnh nào, nếu đỉnh đầu tiên ta chọn là x2 ?
check_box x4
x1
x3
Áp dụng thuật toán Prim, tìm cây bao trùm ngắn nhất trên đồ thị vô hướng cho dưới đây thì đỉnh thứ 2 mà chúng ta phải chọn là đỉnh nào, nếu đỉnh đầu tiên ta chọn là x5 ?
x3
x4
x6
Áp dụng thuật toán Prim, tìm cây bao trùm ngắn nhất trên đồ thị vô hướng cho dưới đây thì đỉnh thứ 3 mà chúng ta phải chọn là đỉnh nào, nếu đỉnh đầu tiên ta chọn là x1 ?  
check_box x4
x2
x7
Áp dụng thuật toán Prim, tìm cây bao trùm ngắn nhất trên đồ thị vô hướng cho dưới đây thì đỉnh thứ 3 mà chúng ta phải chọn là đỉnh nào, nếu đỉnh đầu tiên ta chọn là x1 ?
x2
x4
x7
Áp dụng thuật toán Prim, tìm cây bao trùm ngắn nhất trên đồ thị vô hướng cho dưới đây thì đỉnh thứ 3 mà chúng ta phải chọn là đỉnh nào, nếu đỉnh đầu tiên ta chọn là x5 ?  
check_box x3
x1
x2
Áp dụng thuật toán Prim, tìm cây bao trùm ngắn nhất trên đồ thị vô hướng cho dưới đây thì đỉnh thứ 3 mà chúng ta phải chọn là đỉnh nào, nếu đỉnh đầu tiên ta chọn là x5 ?
x1
x2
x3
Áp dụng thuật toán Prim, tìm cây bao trùm ngắn nhất trên đồ thị vô hướng dưới đây thì đỉnh thứ 3 mà chúng ta phải chọn là đỉnh nào, nếu đỉnh đầu tiên ta chọn là x3 ?
x1
x2
x5
Áp dụng thuật toán Prim, tìm cây bao trùm ngắn nhất trên đồ thị vô hướng dưới đây thì đỉnh thứ 4 mà chúng ta phải chọn là đỉnh nào, nếu đỉnh đầu tiên ta chọn là x3 ?
x1
x2
x6
Áp dụng thuật toán Prim, tìm cây bao trùm ngắn nhất trên đồ thị vô hướng ở hình dưới đây thì đỉnh thứ 2 mà chúng ta phải chọn là đỉnh nào, nếu đỉnh đầu tiên ta chọn là đỉnh x3 ?  
check_box x4
x1
x5
Áp dụng thuật toán Prim, tìm cây bao trùm ngắn nhất trên đồ thị vô hướng ở hình dưới đây thì đỉnh thứ 2 mà chúng ta phải chọn là đỉnh nào, nếu đỉnh đầu tiên ta chọn là đỉnh x3 ?
x1
x4
x5
Bài toán liệt kê phải đảm bảo nguyên tắc gì?
Không được bỏ sót một cấu hình
Không được bỏ sót một cấu hình và không được lặp lại một cấu hình
Không được lặp lại một cấu hình
Bài toán tồn tại xem như được giải quyết nếu
Chỉ ra cấu hình tốt nhất hoặc xấu nhất theo nghĩa nào đó
Chỉ ra danh sách tất cả các cấu hình tổ hợp có thể có
Chỉ ra một cấu hình hoặc chứng minh không có cấu hình nào thỏa mãn
Biết rằng Hệ thức nào dưới đây là đúng?


Biết rằng Hệ thức nào dưới đây là đúng?


Các đẳng thứclà nội dung của luật gì?
Luật bù
Luật De Morgan
Luật giao hoán
Các đẳng thứclà nội dung của luật gì?
check_box Luật De Morgan
Luật bù
Luật giao hoán
Cần phải sắp xếp tối thiểu bao nhiêu sinh viên vào một phòng thi để chắc chắn sẽ có ít nhất 4 sinh viên đạt cùng một điểm thi (điểm thi là các số nguyên từ 0 đến 10)
33
34
43
Cần tối thiểu bao nhiêu người để chắc chắn chọn được 5 người cùng cầm tinh một con giáp?
17
49
60
Cho S = 1.2.3 + 2.3.4 +... + n(n+1)(n+2). Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
S =
S =
S =
Cho . Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?  
check_box 

Cho . Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?  
check_box S = n(n+1)(2n+1).
S = n(n+1)(2n+1).
S = n(n+1)(2n+1).
Cho . Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
check_box 

Cho . Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
check_box S = n(n+1)(2n+1).
S = n(n+1)(2n+1).
S = n(n+1)(2n+1).
Cho . Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
check_box S = (n+1)(2n+1)(2n+3).
S = (n+1)(2n+1)(2n+3)
S = (n+1)(2n+1)(2n+3).
Cho 2 ánh xạ f(x) = x – 1 và g(x) = 3x . Hỏi biểu thức nào dưới đây là đúng?
(f*g)(x) = 3( x – 1)
(f*g)(x) = 3x - 1
(f*g)(x) = 3x (x -1)
Cho 20 đường thẳng trên cùng một mặt phẳng, trong đó không có 2 đường thẳng nào song song và cũng không có 3 đường thẳng nào đồng quy tại một điểm. Hỏi chúng chia mặt phẳng thành bao nhiêu phần?
210 phần
211 phần.
212 phần.
Cho 6 điểm trên mặt phẳng Oxy trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Nối tất cả các đỉnh đó bằng các cạnh có màu đỏ hoặc màu đen một cách tùy ý. Khi đó kết luận nào dưới đây là đúng?
Có ít nhất một tam giác có 3 cạnh cùng màu
Có ít nhất một tam giác có 3 cạnh màu đỏ
Không có tam giác nào có 3 cạnh cùng màu
Cho A = {0, 1}; Tập nào dưới đây là ?
{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)}
{(0,0), (0,1), (1,1)}
{0, 1}
Cho A là một tập có 7 phần tử. Hỏi có bao nhiêu tập con có số phần tử là một số dương và chẵn?
63
64
65
Cho A là tập có 6 phần tử. Hỏi có bao nhiêu tập con có số phần tử là số lẻ?
30.
31
32
Cho A, B, C là 3 tập bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
check_box Nếu và thì A = B
Nếu thì A = B
Nếu thì A = B
Cho A, B, C là 3 tập bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
Nếu và thì A = B
Nếu thì A = B
Nếu thì A = B
Cho ánh xạ định nghĩa bởiKết quả nào dưới đây là đúng?


Cho ánh xạ định nghĩa bởiKết quả nào dưới đây là đúng?
check_box 

Cho bài toán cái túi F(x) = 14x1 + 8x2 + 28x3 +42 x4 + 45x5 + 20x6 + 30x7 + 15x8 max 2x1 + x2 + 4x3 + 7x4 + 8x5 + 9x6 + 5x7 + 3x8 20 xi {0,1} (i = 1, 2,..., 8). Tìm F2(10)
F2(10) = 22
F2(10) = 110
F2(10) = 50
Cho bài toán cái túi F(x) = 14x1 + 8x2 + 28x3 +42 x4 + 45x5 + 20x6 + 30x7 + 15x8 max 2x1 + x2 + 4x3 + 7x4 + 8x5 + 9x6 + 5x7 + 3x8 20 xi {0,1} (i = 1, 2, ..., 8). Tìm F3(20)
F3(20) = 50
F3(20) = 160
F3(20) = 200
Cho bài toán cái túi F(x) = 14x1 + 8x2 + 28x3 +42 x4 + 45x5 + 20x6 + 30x7 + 15x8 max 2x1 + x2 + 4x3 + 7x4 + 8x5 + 9x6 + 5x7 + 3x8 20 xi {0,1} (i = 1, 2, ..., 8). Tìm F2(20)
F2(20) = 22.
F2(20) = 110.
F2(20) = 140
Cho bài toán cái túi F(x) = 14x1 + 8x2 + 28x3 +42 x4 + 45x5 + 20x6 + 30x7 + 15x8 max 2x1 + x2 + 4x3 + 7x4 + 8x5 + 9x6 + 5x7 + 3x8 20 xi {0,1} (i = 1, 2,..., 8). Tìm F3(10)
F3(10) = 22
F3(10) = 50
F3(10) = 80
Cho bài toán cái túi F(x) = 9x1 + 5x2 + 3x3 + 4x4 max 6x1 + 4x2 + 3x3 + 2x4 10 xi 0 và nguyên (i = 1, 2, 3, 4). Tìm F1(10)
F1(10) = 10
F1(10) = 14.
F1(10) = 9.
Cho bài toán cái túi F(x) = 9x1 + 5x2 + 3x3 + 4x4 max 6x1 + 4x2 + 3x3 + 2x4 10 xi 0 và nguyên (i = 1, 2, 3, 4). Tìm F2(10)
F2(10) = 10
F2(10) = 13.
F2(10) = 14.
Cho bài toán cái túi F(x) = 9x1 + 5x2 + 3x3 + 4x4 max 6x1 + 4x2 + 3x3 + 2x4 20 xi 0 và nguyên (i = 1, 2, 3, 4). Tìm F2(20)
F2(20) = 25
F2(20) = 27
F2(20) = 28
Cho bài toán cái túi F(x) = 9x1 + 5x2 + 3x3 + 4x4 max 6x1 + 4x2 + 3x3 + 2x4 10 xi 0 và nguyên (i = 1, 2, 3, 4). Tìm F4(10)
F1(10) = 14
F1(10) = 17
F1(10) = 20.
Cho bài toán cái túi F(x) = 9x1 + 5x2 + 3x3 + 4x4 max 6x1 + 4x2 + 3x3 + 2x4 20 xi 0 và nguyên (i = 1, 2, 3, 4). Tìm F1(20)
F1(20) = 27
F1(20) = 30
F1(20) = 36
Cho bài toán cái túi F(x) = 9x1 + 5x2 + 3x3 + 4x4 max 6x1 + 4x2 + 3x3 + 2x4 10 xi 0 và nguyên (i = 1, 2, 3, 4). Tìm F3(10)
F3(10) = 11
F3(10) = 12.
F3(10) = 14
Cho bài toán cái túi    
check_box 

Cho bài toán cái túi  
check_box 

Cho bài toán cái túi  
check_box 

Cho bài toán cái túi  
check_box 

Cho bài toán cái túi  
check_box 

Cho bài toán cái túi  
check_box 

Cho bài toán cái túi  
check_box 

Cho bài toán cái túi  
check_box 

Cho bài toán cái túi  
check_box 

Cho bài toán cái túi  
check_box 

Cho bài toán cái túi  
check_box 

Cho bài toán cái túi
check_box 

Cho bài toán cái túi
check_box 

Cho bài toán cái túi
check_box 

Cho bài toán cái túi
check_box 

Cho bài toán cái túi
check_box 

Cho bài toán cái túi
check_box 

Cho bài toán cái túi
check_box 

Cho bài toán cái túi
check_box 

Cho bài toán cái túi
check_box 

Cho bài toán cái túi
check_box 

Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây: Phải chọn điểm phân nhánh là điểm nào?
Điểm (1, 3)
Điểm (2, 4)
Điểm (6, 5)
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây: Phải chọn điểm phân nhánh là điểm nào?
Điểm (1, 3)
Điểm (2, 4)
Điểm (5, 6)
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây: Phải chọn điểm phân nhánh là điểm nào?
Điểm (1, 4)
Điểm (2, 3)
Điểm (4, 5)
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây: Phải chọn điểm phân nhánh là điểm nào?
check_box Điểm (4, 5)
Điểm (1, 4)
Điểm (2, 3)
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây: Phải chọn điểm phân nhánh là điểm nào?
check_box Điểm (5, 6)
Điểm (1, 3)
Điểm (2, 4)
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây: Phải chọn điểm phân nhánh là điểm nào?
check_box Điểm (6, 5)
Điểm (2, 4)
Điểm (4, 1)
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây: Phải chọn điểm phân nhánh là điểm nào?
check_box Điểm (2,4)
Điểm (1,3)
Điểm (6,5)
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây: Phải chọn điểm phân nhánh là điểm nào?
check_box Điểm (6, 5)
Điểm (1, 3)
Điểm (2, 4)
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây:Tìm cận dưới Q(B) của F (x) trên tập B. Kết quả nào dưới đây là đúng?
Q(B) = 46
Q(B) = 48
Q(B) = 50
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây:Tìm cận dưới Q(B) của F (x) trên tập B. Kết quả nào dưới đây là đúng?
Q(B) = 40
Q(B) = 41
Q(B) = 42
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây:Tìm cận dưới Q(B) của F (x) trên tập B. Kết quả nào dưới đây là đúng?
Q(B) = 44
Q(B) = 45
Q(B) = 46
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây:Tìm cận dưới Q(B) của F (x) trên tập B. Kết quả nào dưới đây là đúng?
check_box Q(B) = 41
Q(B) = 40
Q(B) = 42
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây:Tìm cận dưới Q(B) của F (x) trên tập B. Kết quả nào dưới đây là đúng?
check_box Q(B) = 48
Q(B) = 46
Q(B) = 50
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây:Tìm cận dưới Q(B) của F (x) trên tập B. Kết quả nào dưới đây là đúng?
check_box Q(B) = 45
Q(B) = 44
Q(B) = 46
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây:Tìm cận dưới Q(B) của F(x) trên tập B. Kết quả nào dưới đây là đúng?
Q(B) = 40
Q(B) = 42
Q(B) = 43
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây:Tìm cận dưới Q(B) của F(x) trên tập B. Kết quả nào dưới đây là đúng?
Q(B) = 45
Q(B) = 46
Q(B) = 47
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây:Tìm cận dưới Q(B) của F(x) trên tập B. Kết quả nào dưới đây là đúng?
check_box Q(B) = 40
Q(B) = 42
Q(B) = 43
Cho bài toán Người du lịch: Tìm Min F(x), x B, trong đó B là tập các hành trình được xác định bởi ma trận chi phí cho dưới đây:Tìm cận dưới Q(B) của F(x) trên tập B. Kết quả nào dưới đây là đúng?
check_box Q(B) = 47
Q(B) = 45
Q(B) = 46
Cho bảng giá trị chân lý của hàm F(x, y, z):  


Cho bảng giá trị chân lý của hàm F(x, y, z):  


Cho bảng giá trị chân lý của hàm F(x, y, z):
check_box 

Cho bảng giá trị chân lý của hàm F(x, y, z):
check_box 

Cho các tập hợp:A là tập số thực ≥ 0; B là tập các số thực ≥ trị số tuyệt đối của chính nó; C là tập các số thực ≤ trị số tuyệt đối của chính nó.Hỏi trong các hệ thức sau, hệ thức nào là đúng?
A = B
A = C
B = C
Cho dạng hội chuẩn tắc của hàm F(x, y, z):F(x, y, z) Đâu là dạng chỉ chứa phép hội và phủ định của hàm F(x, y, z)?
F(x, y, z)
F(x, y, z)
F(x, y, z)
Cho đồ thị vô hướng, đủ và có 10 đỉnh. Hỏi đồ thị có bao nhiêu cây có độ dài < 5?
35245 cây.
35255 cây
35265 cây.
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 10 đỉnh. Có bao nhiêu đồ thị con không là đồ thị Euler?
500
505
520
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 10 đỉnh. Có bao nhiêu đồ thị con là đồ thị Euler ?
500
501
502 .
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 10 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu đồ thị bộ phận khác nhau?
245 - 1.
245 + 1
245 + 2.
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 10 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu đồ thị bộ phận khác nhau?
check_box 

Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 10 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu đồ thị con khác nhau ?
1021
1022
1023
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 10 đỉnh. Hỏi đồ thị có bao nhiêu cạnh?
43 cạnh
44 cạnh
45 cạnh
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 10 đỉnh. Hỏi đồ thị có bao nhiêu cây bao trùm?
100 triệu cây
150 triệu cây.
200 triệu cây.
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 10 đỉnh. Hỏi đồ thị có bao nhiêu cây có độ dài > 7 ?
10.96 + 108 cây.
10.97 + 108 cây.
10.98 + 108 cây
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 10 đỉnh. Hỏi đồ thị có bao nhiêu cây có độ dài > 7 ?
check_box 

Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 7 đỉnh. Có bao nhiêu cây bao trùm có 1 đỉnh bậc 5?
7.6.4 = 168
7.6.5 =210
7.6.6 = 252 .
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 7 đỉnh. Có bao nhiêu cây bao trùm có 1 đỉnh bậc 6?
6
7
8
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 7 đỉnh. Có bao nhiêu cây bao trùm không có đỉnh bậc 6?
75 - 6
75 - 7
75 - 8
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 7 đỉnh. Có bao nhiêu cây bao trùm không có đỉnh bậc 6?
check_box 

Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 7 đỉnh. Có bao nhiêu đồ thị con có số đỉnh là lẻ ?
62
63
64
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 8 đỉnh. Có bao nhiêu cây bao trùm chứa 1 cạnh cho trước?
65526 cây
65536 cây.
65546 cây.
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 8 đỉnh. Có bao nhiêu cây bao trùm có 1 đỉnh bậc 5?
1296 cây
2520 cây
840 cây
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 9 đỉnh. Nếu bớt 1 cạnh thì sẽ xảy ra điều gì?
Bớt đi 1 chu trình.
Đồ thị bớt đi 1 chu trình và mất liên thông.
Đồ thị mất liên thông.
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 9 đỉnh. Nếu bớt 1 đỉnh thì sẽ bớt đi bao nhiêu cạnh?
Bớt đi 10 cạnh
Bớt đi 8 cạnh
Bớt đi 9 cạnh
Cho đồ thị vô hướng, đủ, có 9 đỉnh. Nếu bớt 1 đỉnh thì sẽ bớt đi bao nhiêu chu trình độc lập ?
Bớt đi 6 chu trình
Bớt đi 7 chu trình
Bớt đi 8 chu trình
Cho đồ thị vô hướng, liên thông, có 9 đỉnh và 10 cạnh.Có bao nhiêu chu trình độc lập ?
2
3
4
Cho đồ thị vô hướng, liên thông, có 9 đỉnh và 8 cạnh.Nếu bớt 1 cạnh thì sẽ xảy ra điều gì?
Bớt đi 1 chu trình
Đồ thị bớt đi 1 chu trình và mất liên thông
Đồ thị mất liên thông.
Cho đồ thị vô hướng, liên thông, có 9 đỉnh, 8 cạnh.Hỏi đồ thị có bao nhiêu chu trình ?
0
1
2
Cho mạch logic thực hiện hàm F(x, y, z) như sau:Biểu thức hàm F(x, y, z) sử dụng 3 phép phủ định, hội, tuyển là:
check_box F(x, y, z)
F(x, y, z)
F(x, y, z)
Cho mạng vận tải biểu thị bởi đồ thị có hướng ở hình dưới đây. Nếu đường đi (S, 1, 4, 7, Z) là đầy thì cung nào là cung bão hòa ?  
(1, 4)
(7, Z)
(S, 1)
Cho mạng vận tải biểu thị bởi đồ thị có hướng ở hình dưới đây. Nếu đường đi (S, 1, 4, 7, Z) là đầy thì cung nào là cung bão hòa ?
check_box (1, 4)
(7, Z)
(S, 1)
Cho mạng vận tải biểu thị bởi đồ thị dưới đây. Nếu đường đi (S, 2, 5, 8, Z) là đầy thì cung nào là cung bão hòa ?  
(2, 5)
(5, 8)
(8, Z)
Cho mạng vận tải biểu thị bởi đồ thị dưới đây. Nếu đường đi (S, 2, 5, 8, Z) là đầy thì cung nào là cung bão hòa ?
check_box (2, 5)
(5, 8)
(8, Z)
Cho mạng vận tải biểu thị bởi đồ thị dưới đây. Nếu đường đi (S, 3, 5, 6, 8, 9, Z) là đầy thì cung nào là cung bão hòa ?  
check_box (6, 8)
(5, 6)
(9, Z)
Cho mạng vận tải biểu thị bởi đồ thị dưới đây. Nếu đường đi (S, 3, 5, 6, 8, 9, Z) là đầy thì cung nào là cung bão hòa ?
(5, 6)
(6, 8)
(9, Z)
Cho mạng vận tải biểu thị bởi đồ thị dưới đây. Nếu đường đi (S, 3, 6, 9, Z) là đầy thì cung nào là cung bão hòa ?  
check_box (3, 6)
(6, 9)
(9, Z)
Cho mạng vận tải biểu thị bởi đồ thị dưới đây. Nếu đường đi (S, 3, 6, 9, Z) là đầy thì cung nào là cung bão hòa ?
(3, 6)
(6, 9)
(9, Z)
Cho mệnh đề p: “A yêu B”; mệnh đề q: “B yêu A”. Khi đó mệnh đề: “B yêu A nhưng A không yêu B” là mệnh đề nào?


Cho mệnh đề thuận: “Số có tận cùng bằng 5 thì chia hết cho 5”. Đâu là mệnh đề phản đảo?
“Số chia hết cho 5 thì có tận cùng bằng 5”.
“Số không chia hết cho 5 thì có tận cùng khác 5”
“Số không có tận cùng bằng 5 thì không chia hết cho 5”.
Cho P(A) là tập lũy thừa của A. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?


Cho phương trình truy hồi cấp hai : . Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
check_box 

Cho phương trình truy hồi cấp hai : Tn = 3Tn-1 + 4Tn-2. Với T1 = 2, T2 = 18. Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
Tn = (-1 )n + 4n
Tn = 2.(-1 )n + 4n
Tn = 3.(-1 )n + 4n
Cho S = + + ... + . Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
S = .
S = .
S =
Cho S = + + ... + . Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
check_box S = .
S = .
S =
Cho S = 1.2 + 2.3 +...+ n(n + 1). Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
S =
S =
S = n(n+1)(n+2)
Cho S = 12 + 32 +...+ (2n+1)2. Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
S = (n+1)(2n+1)(2n+3)
S = (n+1)(2n+1)(2n+3).
S = (n+1)(2n+1)(2n+3).
Cho S = 13 + 23 +...+ n3. Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
S = n2(n+1)2.
S = n2(n+1)2
S = n2(n+1)2
Cho S = 22 + 42 + ... + (2n)2. . Hỏi kết quả nào dưới đây là đúng?
S = n(n+1)(2n+1).
S = (n+1)(2n+1)(2n+3)
S = n(n+1)(2n+1)