Selector nào nào sau đây là selector thuộc tính?
img title{border:1px solid red;}
img[title]{border:1px solid red;}
img{border:1px solid red;}
Ai (tổ chức nào) tạo ra Web standards?
Microsoft
Netscape
The World Wide Web Consortium
Bạn cần thêm thuộc tính nào sau đây vào thẻ <img> để có thể chèn ảnh vào trang web?
Data
Href
Src
Bạn có thể chèn hình ảnh vào trang web với thẻ nào sau đây?
<a>
<image>
<img>
Bố cục nổi sử dụng thuộc tính nào sau đây?
Clear
Float
Position
Các bước để xây dựng website theo đúng thứ tự gồm:
Xác định và phân tích yêu cầu, thiết kế, thực hiện, kiểm thử, triển khai, bảo trì
Xác định và phân tích yêu cầu, thiết kế, thực hiện, triển khai, kiểm thử, bảo trì
Xác định và phân tích yêu cầu, thực hiện, thiết kế, triển khai, kiểm thử, bảo trì
Cách định vị nào cho phép giữ nguyên vị trí của nội dung muốn định vị khi di chuyển thanh cuộn dọc
Absolute
Fixed
Static
Cách định vị nào không tạo ra khoảng trống trong tài liệu HTML
Absolute
Relative
Static
Cách tổ chức liên kết website nào phù hợp với các website thương mại điện tử:
Liên kết dựa trên cơ sở dữ liệu
Liên kết phân cấp
Liên kết theo đường thẳng
Cách viết nào sau đây chỉ cho phép định dạng các thẻ <em> là con của thẻ <p> có chữ màu đỏ
check_box p>em { color:red;}
p em { color:red;}
p+em { color:red;}
Cách viết nào sau đây chỉ cho phép định dạng các thẻ <li> là thẻ cấp dưới của thẻ <div> có chữ màu xanh
check_box div li { color:blue;}
li div { color:blue;}
ul li { color:blue;}
Cách viết nào sau đây đúng?
check_box <b><u> Van ban</u></b>
<b><u> Van ban</b>
<b><u> Van ban</b></u>
Cặp thẻ nào cho biết tài liệu đang mở là siêu văn bản?
check_box <html></html>
<body></body>
<head></head>
Câu lệnh nào cho phép lặp lại 1 công việc nào đó với số lần không xác định trước và lặp lại việc kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện?
do..while
for
while
Câu lệnh nào sau đây cho phép dừng vòng lặp ngay lập tức?
break
continue
with
Cấu trúc điều khiển nào sau đây cho phép sử dụng để lặp lại 1 công việc nào đó với số lần xác định trước?
do..while
for
if
Cấu trúc lặp do..while hoạt động như thế nào?
check_box Lặp lại việc thực hiện nhóm lệnh lặp cho đến khi biểu thức điều kiện không còn đúng
Lặp lại việc thực hiện nhóm lệnh lặp cho đến khi biểu thức điều kiện đúng
Lặp lại việc thực hiện nhóm lệnh lặp chừng nào biểu thức điều kiện vẫn còn đúng
Cho tài liệu HTML như sau:<div id="menu"><ul id="mainmenu"><li><a href="#"> Muc 1</a> </li><li><a href="#"> Muc 2</a></li><li><a href="#"> Muc 3</a></li></ul> </div>Mã lệnh CSS sẽ định kiểu cho thẻ nào?#mainmenu {list-style:none;}
<div>
<li>
<ul>
Có mấy cách định vị thẻ
check_box 4
2
3
Có mấy cách nhúng Javascript vào trang HTML
2
3
5
Có mấy phương thức đưa dữ liệu lên máy chủ?
1
2
3
Cổng nào sau đây dùng để chuyển các loại tập tin?
check_box Cổng 21
Cổng 110
Cổng 80
CSS không được viết ở đâu?
check_box Trong file có đuôi .js
Trong các thẻ của tài liệu html
Trong file có đuôi .css
CSS không sử dụng đơn vị đo màu sắc nào dưới đây?
CMYK (%C,%M, %Y, %K)
Color name
HexadecimalRGB
CSS là viết tắt của?
Cascading Style Sheets
Computer Style Sheets
Creative Style Sheets
Cú pháp rút gọn các thuộc tính định dạng màu chữ nào sau đây đúng?
check_box background: <background-color> <background-image> <background-repeat> <background-attachment> <background-position>;
background: <background-image> <background-color> <background-repeat> <background-attachment> <background-position>;
background: <background-color> <background-repeat> <background-image> <background-attachment> <background-position>;
Dạng rút gọn nào sau đây là đúng?
check_box border:1px solid red
border: 1px red solid
border: red solid 1px
Đặt dòng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file HTML?
Ở bất kỳ đâu trong tài liệu HTML
Trong cặp thẻ <body> …</body>
Trong cặp thẻ <head>…</head>
Đâu là những thẻ dành cho việc tạo bảng?
<table><head><tfoot>
<table><tr><td>
<thead><body><tr>
Đâu là thẻ căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng
<td align="left">
<td valign="left">
<tdleft>
Đâu là thẻ để xuống dòng trong web?
<br/>
<break>
<lb>
Đâu là thẻ tạo ra 1 danh sách đứng đầu bởi dấu chấm ?
<dl>
<list>
<ul>
Đâu là thẻ tạo ra chữ in đậm.
<b>
<bld>
<bold>
Đâu là thẻ tạo ra chữ in nghiêng
<i>
<ii>
<italics>
Đâu là thẻ tạo ra mầu nền của web?
<background>black</background>
<body bgcolor="black">
<body color="black">
Đâu là thẻ tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn nhất
<h1>
<h6>
<head>
Để có bản đồ ảnh, bạn cần dùng thêm thẻ gì ngoài thẻ <img>?
<map>, <object>
<map>,<a>
<map>,<area>
Để đảm bảo tính nhất quán về thông tin trong tất cả các trang web, bạn phải làm gì?
Cung cấp thông tin tác giả, địa chỉ website, thời gian cập nhật website
Giao diện các trang web phải giống nhau
Màu sắc các trang web phải giống nhau
Để định vị thẻ con theo thẻ cha thì phải làm gì?
Thẻ cha định vị tương đối, thẻ con định vị tuyệt đối theo thẻ cha
Thẻ cha định vị tuyệt đối, thẻ con định vị tương đối theo thẻ cha
Thẻ cha định vị tuyệt đối, thẻ con định vị tuyệt đối theo thẻ cha
Để hỗ trợ tìm kiếm theo phạm vi, bạn sử dụng thêm cặp dấu gì?
< >
[ ]
Để tạo ra đường gạch ngang có kích thước 50% màn hình và căn giữa, bạn sử dụng lệnh nào sau đây?
<hr size=”50%” align=”center”>
<hr width=”50%” align=”center”>
<hr/>
Để tạo tiêu đề cho bảng, bạn sử dụng thẻ nào sau đây?
<caption>
<h1>
<th>
Để thêm một nút con vào nút hiện tại thì dùng phương thức nào sau đây?
check_box document.appendChild()
document.childNodes()
document.removeChild()
Để thiết kế menu dọc, thuộc tính display của thẻ li có giá trị là gì?
li { display:block;}
li { display:inline-block;}
li { display:none;}
Để thiết kế menu ngang, thuộc tính display của thẻ li có giá trị là gì?
li { display:block;}
li { display:inline-block;}
li { display:none;}
Để thiết lập ảnh nền, bạn sử dụng thuộc tính nào sau đây
background-color
background-image
color
Để truy xuất các đối tượng có cùng tên thẻ HTML trên DOM, ta sử dụng phương thức nào sau đây?
check_box document.getElementByTagName(tagName)
document.getElementById(id)
document.getElementsByName(name)
Để truy xuất đối tượng trên DOM, ta sử dụng phương thức nào sau đây?
check_box document.getElementById(id)
document.getelementbyid(id)
document.getElementsByName(name)
Để truy xuất đối tượng trên DOM, ta sử dụng phương thức nào sau đây?
check_box document.getElementById(id)
document.getElementsByName(name)
document.getelementById(id)
Để xóa đường viền của bảng, ta sử dụng thuộc tính và giá trị nào sau đây?
check_box border=”0”
border=”1”
border=”none”
Địa chỉ IP là một số mấy gồm mấy phần ?
2
3
4
Độ cao của hộp được tính theo công thức
Độ cao của nội dung (content)
Độ cao của nội dung (content)+ Khoảng đệm trên+ Khoảng đệm dưới
Độ cao của nội dung (content)+ Khoảng đệm trên+ Khoảng đệm dưới + độ dày đường viền trên+ độ dày đường viền dưới
Đoạn mã CSS sau đây sẽ áp dụng cho thẻ nào?<head><style type=“text/css”> .align{text-align:center;}</style></head><body><h1 class=”align”> Tiêu đề h1 </h1><p > Đoạn văn bản </p> </body>
check_box Thẻ <h1>
Tất cả các thẻ thuộc <body>
Thẻ <p>
Đoạn mã CSS sau đây sẽ áp dụng cho thẻ nào?<head><style type=“text/css”> .color{color:red;}</style></head><body class=”color”><h1> Tiêu đề h1 </h1><p > Đoạn văn bản </p> </body>
Tất cả các thẻ thuộc body
Thẻ h1
Thẻ p
Đoạn mã CSS sau đây sẽ áp dụng cho thẻ nào?<head><style type=“text/css”> p.color{color:blue;}</style></head><body ><h1 class=”color”> Tiêu đề h1 </h1><p class=”color”> Đoạn văn bản </p> </body>
Tất cả các thẻ
Thẻ h1
Thẻ p
Đoạn mã CSS sau đây sẽ áp dụng cho thẻ nào?<head><style type=“text/css”>#para{color:blue;}</style></head><body ><h1 class=”para”> Tiêu đề h1 </h1><p id=”para”> Đoạn văn bản </p> </body>
Tất cả các thẻ
Thẻ h1
Thẻ p
Đoạn mã CSS sau đây sẽ áp dụng cho thẻ nào?<head><style type=“text/css”>#title{color:blue;}</style></head><body ><h1 id=”title”> Tiêu đề h1 </h1><p id=”title”> Đoạn văn bản </p> </body>
check_box Tất cả các thẻ
Thẻ h1
Thẻ p
Đoạn mã CSS sau đây sẽ áp dụng cho thẻ nào?<head><style type=“text/css”>h1#title{color:blue;}</style></head><body ><h1 id=”title”> Tiêu đề h1 </h1><p id=”title”> Đoạn văn bản </p> </body>
Tất cả các thẻ
Thẻ h1
Thẻ p
Đoạn mã lệnh sau có thể rút gọn lại như thế nào?.border { border-color: green; border-style: dotted; border-width: 1px;}
check_box .border{1px dotted green;}
.border{dotted green 1px;}
.border{green dotted 1;}
Đối tượng kịch bản nào sau đây chứa thông tin về ngày giờ?
Date
Math
String
Đối tượng kịch bản nào sau đây được sử dụng để lưu trữ một dãy các biến có cùng một tên
Array
Math
String
DOM là viết tắt của cụm từ gì?
Data Object Model
Document Object Model
Document Object Modern
Đơn vị đo kích thước nào là tương đối trong CSS?
em
in
Đơn vị đo kích thước nào là tương đối trong CSS?
check_box em
in
in
Dòng nào dùng để thay đổi màu nền?
background-color:red;
bgcolor: red;
color: red;
Dòng nào tuân theo đúng cú pháp của CSS?
{body;color:black}
body {color: black}
body:color=black;
Font chữ nào sau đây thuộc họ font Sans-serif ?
Arial
Courier New
Times New Roman
Form được sử dụng để nhận dữ liệu từ phía người dùng?
Đúng
Sai
Giả phần tử (Pseudo element) nào sau đây dùng để thiết lập hiệu ứng đặc biệt cho dòng đầu tiên của đoạn?
check_box :first-line
:before
:first-letter
Giao thức chuyển tải thư POP3 dùng cổng nào?
Cổng 110
Cổng 21
Cổng 80
Giao thức Internet là gì?
FTP
HTTP
TCP/IP
Giao thức là gì ?
check_box Bộ quy tắc và quy định cách thức giao tiếp trên mạng máy tính
Bộ quy tắc và quy định cách thức giao tiếp giữa con người và máy tính
Bộ quy tắc và quy định cách thức giao tiếp giữa con người với nhau
Giao thức truyền tải siêu văn bản là gì?
check_box HTTP
FTP
TCP/IP
Hàm eval() được dùng để làm gì?
Đánh giá 1 giá trị có phải là chuỗi hay không
Đánh giá hoặc thực thi 1 chuỗi mã lệnh
Nối chuỗi
Hành động nào không phải là một sự kiện xảy ra trên máy khách (client-side)?
check_box Cập nhật cơ sở dữ liệu
Di chuyển chuột
Nhấp chuột
Họ font nào là chữ có chân ?
Monospace
Sans-serif
Serif
Hộp hội thoại nào sau đây hiển thị dòng thông báo và cung cấp một trường nhập dữ liệu để người sử dụng nhập vào?
check_box prompt();
alert();
confirm();
IIS là từ viết tắt của cụm từ nào sau đây?
Intel Information Services
Internet Information Server
Internet Information Services
Javascript cho phép sử dụng toán tử + để nối 2 chuỗi?
Đúng
Sai
Kết quả hiển thị của tài liệu HTML sau là gì?<html><head><title> Ví dụ về nhúng mã lệnh trong phần head</title> <script language="javascript" >document.write(“Xin chào, đây là nội dung được hiển thị bởi mã JavaScript!”);</script></head><body> <p>Trang web này có sử dụng mã lệnh Javacsript được nhúng trong phần head</p></body></html>
Kết quả của mã lệnh Javascript được hiển thị ở một cửa sổ khác.
Kết quả của mã lệnh Javascript được hiển thị trước, sau đó hiển thị nội dung của thẻ p
Nội dung của thẻ p sẽ hiển thị trước, sau đó hiển thị kết quả của mã lệnh Javascript
Khi bạn đưa trỏ chuột vào textbox để nhập dữ liệu, sự kiện nào xảy ra?
onBlur
onChange
onFocus
Khi bạn muốn tạo ô tiêu đề (in đậm, căn giữa) trong bảng, bạn sử dụng thẻ nào sau đây?
<td>
<th>
<tr>
Khi bạn nhấp chuột trên button của trang web, sự kiện nào xảy ra?
onClick
onLoad
onMouseDown
Khi bạn thêm thẻ <span> vào một thẻ nào đó thì có tạo ra dòng mới trong trang web không?

Không
Khi khai báo biến trong Javascript cần phải chỉ ra kiểu dữ liệu?
Đúng
Sai
Khi thay đổi độ dày đường viền, độ rộng của hộp có thay đổi hay không?
check_box Có
Không
Khi viết RGB(%r, %g, %b) thì miền giá trị r, g, b là bao nhiêu?
check_box 0-100%
#00000- #FFFFFF
0-255
Kích thước độ rộng của một thẻ được tính như thế nào?
check_box Bằng tổng kích thước độ rộng nội dung+ độ dày đường viền trái và phải + kích thước khoảng đệm trái và phải
Bằng tổng kích thước độ rộng nội dung
Bằng tổng kích thước độ rộng nội dung + kích thước khoảng đệm trái và phải
Kiểu nút nào sau đây cho phép thực hiện các lệnh do người sử dụng tạo ra:
type= “reset”
type=”button”
type=”submit”
Làm sao để hiển thị liên kết mà không có gạch chân bên dưới?
a {decoration:no underline;}
a {text-decoration:no underline;}
a {text-decoration:none;}
Làm sao để thay đổi font của văn bản?
f:Arial;
font=”arial”;
font-family:”arial”;
Làm sao để thay đổi lề trái của một phần tử?
check_box margin-left: 5px;
margin: 5px;
text-indent: 5px;
Làm sao để thay đổi lề trái, phải của một phần tử là 5px và lề trên, dưới là 10px?
check_box margin: 10px 5px;
margin: 5px 10px;
text-indent: 10px 5px;
Làm thế nào để ẩn khối?
display:inline;
display:inline-block;
display:none;
Làm thế nào để định dạng lề trên và lề dưới là 5px, lề trái phải là 10 px?
margin 5px 10px 10px
margin: 5px 10px
margin: 5px 5px 10px
Làm thế nào để hiển thị thẻ theo khối trên dòng?
check_box display:inline-block;
display:inline;
display:none;
Làm thế nào để hiển thị thẻ theo khối?
display:block;
display:inline;
display:none;
Làm thế nào để làm cho hộp nổi lên khỏi luồng trang và cố địnhvề phía bên trái
float:left;
float:none;
float:right;
Làm thế nào để làm ngăn không cho hộp nổi lên khỏi luồng trang về cả 2 phía
clear:both;
clear:left;
clear:right;
Làm thế nào thay màu của chữ (text)?
color: blue;
fgcolor: blue;
text-color= blue;
Liên kết dựa trên cơ sở dữ liệu là gì?
check_box Là liên kết phụ thuộc vào các phần tử trong cơ sở dữ liệu.
Là liên kết cho phép người dùng đi theo một thứ tự các bước nào đó.
Là liên kết phân cấp theo thứ tự, cho phép người sử dụng đi theo từng cấp để tới nơi cần đến.
Lớp giả nào sau đây được dùng để thiết lập định dạng cho liên kết khi liên kết chưa được nhấn?
check_box :link
:focus
:hover
Mã CSS nào sau đây là giả phần tử
check_box :first-line
:hover
:link
Mã CSS nào sau đây là lớp giả?
:first-letter
:first-line
:hover
Mã CSS sau dùng để làm gì?* { margin:0px; padding:0px;}
Gỡ bỏ mọi định dạng mặc định về khoảng cách lề và khoảng đệm của mọi thẻ trong tài liệu HTML
Thiết lập khoảng cách lề cho thẻ *
Thiết lập khoảng đệm cho thẻ *
Mã lệnh CSS nào sau đây có tác dụng tô nền vàng cho textbox khi đưa trỏ chuột vào textbox có id=”username”?
#username { background:yellow}
#username:focus { color:yellow}
#username:focus {background:yellow}
Mã lệnh CSS sau đây cho kết quả gì?tr:last-child td { border-bottom:none}
Bỏ đường viền dưới cho ô cuối cùng của các dòng trong bảng
Bỏ đường viền dưới cho các ô ở dòng cuối cùng trong bảng
Bỏ đường viền dưới cho tất cả các ô
Mã lệnh nào sau đây cho phép tách một chuỗi s1 thành các từ?
s1.split();
s1.split(“ “);
s1.split(“”);
Mã lệnh sau đây sẽ định kiểu cho thẻ nào?ul li:hover a{color:red;}
<a>
<li>
<ul>
Mã lệnh sau đây sẽ đổi màu chữ của nội dung văn bản trong thẻ <a> khi nào?li:hover a{color:red;}
check_box Khi di chuyển chuột vào thẻ <li>
Khi nhấp chuột phải vào thẻ <li>
Khi nhấp chuột trái vào thẻ <li>
Máy khách là máy đóng vai trò như thế nào?
Máy phục vụ là một máy tính thực sự thực hiện các yêu cầu của các máy tính khác.
Máy tính có cài trình duyệt
Máy tính yêu cầu dịch vụ nào đó
Mỗi máy tính có thể có mấy địa chỉ IP ?
1
2
3
Mỗi nút trên cây DOM đều có mấy thuộc tính quan hệ để giúp bạn truy xuất gián tiếp theo vị trí của nút?
4
5
6
Mục đích của quá trình xác định và phân tích yêu cầu để:
Giao diện trang chủ
Sơ đồ website
Xác định các chủ để chính của website
Muốn hiển thị được trang web trên máy tính cần có?
Giao thức
Hệ điều hành
Trình duyệt
Muốn liên kết file HTML với 1 file định nghĩa CSS ta dùng dòng nào sau đây?
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mystyle.css”>
<style src=”mystyle.css”>
<stylesheet>mystyle.css</stylesheet>
Nếu muốn xóa tràn bên trái, ta sử dụng thuộc tính và giá trị nào sau đây?
check_box clear: left;
clear: both;
display:none;
Nếu ta chèn hình ảnh vào một thẻ div nhưng kích thước hình ảnh lớn hơn kích thước của thẻ div. Để ngăn tràn phần hình ảnh ra khỏi hộp bằng cách ẩn một phần hình ảnh thừa, ta sử dụng thuộc tính nào sau đây?
check_box overflow:hidden
display:none;
visibility:hidden
Những nút có cùng nút cha thì có quan hệ gì?
Anh em kế cận (siblings)
Cha con (parents/children)
Con cả (firstChild)
Phân loại theo vị trí viết CSS thì CSS có mấy loại
2
3
4
Phát biểu nào sau đây cho phép kiểm tra chuỗi n xuất hiện 0 hoặc 1 lần?
check_box n?
n*
n+
Phát biểu nào sau đây cho phép kiểm tra chuỗi n xuất hiện ít nhất 5 lần?
n{5,}
n{5,10}
n{5}
Phát biểu nào sau đây cho phép tìm kiếm các ký tự không thuộc phạm vi chỉ ra?
[^abc]
[abc]
^[abc]
Phát biểu nào sau đây là sai?
Javascript là ngôn ngữ dựa trên đối tượng
Javascript là ngôn ngữ kịch bản phía client (client-side)
Javscript là trình biên dịch
Phát biểu nào sau đây là sai?
check_box Java và Javascript là hai ngôn ngữ giống nhau
Javascript có thể được sử dụng để xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào có theo khuôn mẫu nào đó hay không
Javascript là ngôn ngữ kịch bản phía client (client-side)
Phát biểu nào sau đây sai?
Một nút bắt buộc phải có nút con
Những nút có cùng nút cha được gọi là các nút anh em (siblings)
Tất cả các nút không phải là nút gốc đều chỉ có 1 nút cha (parent).
Phát biểu nào sau đây sai?
Mỗi đối tượng chỉ có 1 phương thức và nhiều thuộc tính
Phương thức là các hàm tác động tới dữ liệu nằm trong đối tượng
Thuộc tính là các biến dùng để định nghĩa đối tượng
Phát biểu nào sau đây sai?
Sự kiện là các hành động, sự việc xảy ra trên trang web
Trình xử lý sự kiện được thực hiện phía máy chủ (server-side)
Trình xử lý sự kiện là các mã lệnh Javascript nhằm đáp ứng sự kiện.
Phát biểu nào sau đây sai?
check_box Javascript là ngôn ngữ không phân biệt chữ hoa và chữ thường
Bạn có thể chú thích trên nhiều dòng bằng cách dùng cặp dấu /*…*/
Mỗi lệnh trong Javascript được kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;)
Phát biểu nào sau đây sai?
check_box getAttribute là thuộc tính trả lại giá trị thuộc tính của một nút
Thuộc tính innerHTML trả về mã HTML bên trong phần tử hiện tại
Thuộc tính nodeName trả về tên node
Phát biểu sau đây đúng hay sai?“Khi khai báo biến trong Javascript, phải chỉ rõ kiểu dữ liệu”
check_box Sai
Đúng
Phương thức nào cho phép đảo ngược thứ tự các phần tử trong mảng?
check_box reverse();
shift();
sort();
Phương thức nào cho phép lấy năm của biến ngày giờ?
getDate()
getFullYear()
setFullYear()
Phương thức nào cho phép nối hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau?
check_box concat()
link ()
search()
Phương thức nào sau đây cho phép tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi đã cho?
concat()
search()
split()
Phương thức nào sau đây dùng để phân tích chuỗi số thành số nguyên theo cơ số được chỉ ra?
check_box parseInt()
parse_Int()
parseFloat()
Phương thức random() là phương thức thuộc đối tượng nào?
Array
Date
Math
Phương thức valueOf() là phương thức thuộc đối tượng nào?
check_box Number
Date
Math
Sau khi phác thảo layout, bước tiếp theo cần phải làm gì để có được nội dung thô cho trang web?
check_box Viết mã lệnh HTML
Viết mã lệnh CSS
Viết mã lệnh Javascript
SMTP là viết tắt của cụm từ nào?
Sample Mail Transfer Protocol
Simple Mail Transfer Protocol
Simple Mark Transfer Protocol
Sự kiện nào được kích hoạt khi hành động nhấp chuột xảy ra?
check_box onMouseDown
onLoad
onMouseUp
Sự kiện nào xảy ra khi bạn di chuột lên trên đối tượng?
onClick
onMouseDown
onMouseOver
Tên miền là gì ?
Tên của trang web
Tên của website
Tên ứng với địa chỉ ip của máy
Tên miền nào sau đây được sử dụng cho lĩnh vực giáo dục?
.com
.edu
.net
Thẻ <fieldset> dùng để làm gì?
Nhóm các đối tượng giống nhau vào một phần logic
Tạo danh sách dạng dropdown
Tạo danh sách dạng list box
Thẻ <legend> dùng để làm gì?
Chú thích cho nhóm
Nhóm các đối tượng lại với nhau
Tiêu đề của nhóm
Thẻ em nào sau đây là selector ngữ cảnh?
p em { color:red;}
p>em { color:red;}
p+em { color:red;}
Thẻ nào cho phép tạo ra các lựa chọn trong thẻ <select>?
<item>
<li>
<option>
Thẻ nào có thể chứa mọi thành phần HTML khác ngoài thẻ body?
<div>
<p>
<span>
Thẻ nào định nghĩa CSS ở ngay trong file HTML?
<css>
<script>
<style>
Thẻ nào dùng để tạo hình nền cho web?
<background img="background.gif">
<body background="background.gif">
<img src="background.gif" background>
Thẻ nào dùng để tạo ra màu nền cho web?
<background img="background.gif">
<body background="background.gif">
<img src="background.gif" background>
Thẻ nào dùng để tạo thêm dòng trong bảng?
check_box <tr>
<td>
<th>
Thẻ nào sau đây được sử dụng để in nghiêng đoạn văn bản
<b>
<i>
<u>
Thẻ nào sau đây được sử dụng để tạo ra đoạn văn bản?
<a>
<body>
<p>
Thẻ nào sau đây sẽ tạo ra dòng mới khi sử dụng trong trang web?
<a>
<b>
<h1>
Thẻ nào tạo ra 1 checkbox?
<check>
<input type="check">
<input type="checkbox">
Thẻ nào tạo ra 1 drop-down list?
<input type="dropdown">
<input type="list">
<select>
Thẻ nào tạo ra 1 text input field?
<input type="text">
<input type="textfield">
<textinput type="text">
Thẻ p nào sau đây là selector con?
check_box div>p{ color:red;}
div p { color:red;}
div+p { color:red;}
Thẻ p nào sau đây là selector kế cận?
div p { color:red;}
div>p{ color:red;}
div+p { color:red;}
Thẻ tiêu đề của trang web có ý nghĩa gì?
check_box Mô tả tiêu đề trang web và hỗ trợ các máy tìm kiếm dùng thông tin này để tìm ra trang web
Mô tả tiêu đề trang web
Tiêu đề không quan trọng và không có ý nghĩa gì trong việc tìm kiếm
Theo thứ tự, 4 phía của phần tử là
check_box Top, right, bottom, left
Left, right, top, bottom
Top, left, bottom, right
Theo thứ tự, các đối tượng trong mô hình đối tượng tài liệu là:
check_box Đối tượng của trình duyệt, đối tượng của kịch bản, đối tượng của tài liệu HTML
Đối tượng của kịch bản, đối tượng của tài liệu HTML,đối tượng của trình duyệt.
Đối tượng của kịch bản, đối tượng của trình duyệt, đối tượng của tài liệu HTML
Thứ tự đúng của các thẻ khi tạo bảng là:
<table><td><tr>
<table><th><td>
<table><tr><td>
Thứ tự ưu tiên của các loại CSS?
Default style, Inline Style, Linked style, Embedded style
Default style, Inline Style, Embedded style, Linked style
Inline Style, Embedded style, Linked style, Default style
Thuộc tính action dùng để xác định địa chỉ của file script sẽ thực hiện khi form được submit. Nếu không có địa chỉ file script, ta phải viết như thế nào?
check_box action=”#”
action=””
action=”none”
Thuộc tính background-position dùng để làm gì?
check_box Thiết lập vị trí đặt ảnh nền
Thiết lập ảnh nền
Thiết lập màu nền
Thuộc tính method của form dùng để làm gì?
Tên form
Xác định địa chỉ của script sẽ thực hiện khi form được submit
Xác định phương thức đưa dữ liệu lên máy chủ
Thuộc tính Multiple của thẻ select có ý nghĩa gì?
check_box Danh sách tạo ra có dạng listbox
Danh sách tạo ra có dạng drop down menu
Danh sách tạo ra có dạng textbox
Thuộc tính nào cho phép định dạng ảnh nền cho bảng?
background
bgcolor
Color
Thuộc tính nào cho phép định dạng có gạch chân bên dưới cho chữ trong thẻ p?
check_box p {text-decoration:underline;}
p {decoration:overline;}
p {text-decoration: none;}
Thuộc tính nào cho phép định dạng độ dày của đường viền?
check_box border-style
border-color
border-width
Thuộc tính nào cho phép định dạng khoảng đệm padding dùng để làm gì?
check_box Xác định khoảng trống giữa mép của các phần tử tới các phần tử con hoặc nội dung bên trong
Xác định khoảng cách giữa các phần tử
Xác định khoảng cách giữa các từ trong đoạn văn bản
Thuộc tính nào cho phép định dạng khoảng đệm?
check_box Padding
Border
Margin
Thuộc tính nào cho phép định dạng kiểu đường viền?
border-color
border-style
border-width
Thuộc tính nào cho phép lấy nội dung (text) và thẻ HTML của đối tượng?
innerHTML
innerText
outerHTML
Thuộc tính nào cho phép thiết lập độ hiển thị của thẻ nhưng không chiếm diện tích trên màn hình nếu nội dung đang bị ẩn?
check_box display
view
visibility
Thuộc tính nào cho phép xác định chiều cao tối thiểu cho hộp
height
max-height
min-height
Thuộc tính nào định nghĩa CSS ngay trong thẻ?
class
font
style
Thuộc tính nào làm chữ trong thẻ p trở thành chữ đậm?
<p style=”font-size:bold”;>
p {font-weight:bold;}
p {text-size:bold;}
Thuộc tính nào liên quan đến chế độ định vị thẻ
display
margin
position
Thuộc tính nào liên quan đến chế độ hiển thị của thẻ
check_box display
show
view
Thuộc tính nào sau đây cho phép ảnh nền được lặp lại theo chiều dọc của màn hình?
check_box background-repeat:repeat-y
background-repeat:repeat-x
backgroun-repeat:repeat
Thuộc tính nào sau đây cho phép định dạng độ dày đường viền của bảng?
Border
height
Width
Thuộc tính nào sau đây cho phép định dạng khoảng cách giữa các ô trong bảng?
Border
Cellpadding
Cellspacing
Thuộc tính nào sau đây cho phép mở rộng 1 cột thành nhiều cột?
colspan
rowspan
tablespan
Thuộc tính nào sau đây của thẻ font được sử dụng để chọn định dạng kiểu chữ cho văn bản?
Color
face
size
Thuộc tính nào sau đây dùng để định dạng khoảng cách giữa các ký tự trong văn bản?
check_box letter-spacing
text-spacing
word-spacing
Thuộc tính nào tham chiếu đến nút anh em nằm liền kề sau với nút hiện tại?
node.firstChild
node.nextSibling
node.previousSibling
Thuộc tính nào thay đổi kích cỡ chữ?
font-size
font-style
text-size
Thuộc tính nào xác định nút con cuối cùng của một nút?
check_box node.lastChild
node.firstChild
node.nextSibling
Thuộc tính nào xác định nút con đầu tiên của một nút?
check_box node.firstChild
node.lastChild
node.nextSibling
Thuộc tính type của thẻ input không chứa giá trị nào sau đây?
check_box type=”textarea”
type= “reset”
type=”text”
Toán tử nào sau đây được sử dụng để thực hiện phép chia lấy phần dư :
%
/
^
Trong mô hình đối tượng tài liệu, đối tượng nào là nút gốc ?
body
document
html
Trong thẻ font, thuộc tính nào xác định kiểu chữ cho đoạn văn bản?
check_box face
color
size
Trong thẻ form, thuộc tính method có giá trị nào sau đây?
check_box post, get
http, fpt
yes, no
Trong thẻ meta, thuộc tính và giá trị nào hỗ trợ cho các công cụ tìm kiếm tìm thấy trang web?
check_box name=”keywords”
http-equiv=”Content-Type”
http-equiv=”refresh”
Từ HTML là từ viết tắt của từ nào?
Home Tool Markup Language
Hyper Text Markup Language
Hyperlinks and Text Markup Language
Từ nào sau đây có nghĩa là siêu văn bản?
HyperLanguage
HyperLink
HyperText
URL là gì ?
Uni Resource Locator
Uniform Reduce Location
Uniform Resource Location
Website là gì ?
Tập hợp các trang web có liên quan với nhau
Trang siêu văn bản chứa các siêu liên kết
Trang web về chủ đề nào đó
WWW hoạt động như thế nào?
Kết nối với máy chủ web, lấy thông tin dưới dạng trang và hiển thị dưới dạng cả văn bản và hình ảnh
Kết nối với máy chủ web, lấy thông tin dưới dạng trang và hiển thị dưới dạng hình ảnh
Kết nối với máy chủ web, lấy thông tin dưới dạng trang và hiển thị dưới dạng văn bản
WWW là từ viết tắt của cụm từ nào?
check_box World Wide Web
Wide Web World
Wide World Web
XHTML là viết tắt của cụm từ nào?
check_box eXtensible HyperText Markup Language
eXtensible HyperText Markup Language
eXtensible HyperText Markup Language
XHTML là viết tắt của cụm từ nào?
check_box eXtensible HyperText Markup Language
eXtensible High Text Markup Language
eXtensible HyperText March Language

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập