Ai là nhà quản tri điều hành cấp dưới trong DN?
check_box Giám đốc,tổng giám đốc
Kế toán trưởng
Quản đốc phân xưởng
Trưởng ngành, đốc công
Bản kê các công việc dự tính doanh nghiệp cần phải làm trong một khoảng thời gian xác định?
Chiến lược
Chính sách
Kế hoạch
Mục tiêu
Bản kê những công việc dự tính phải làm trong một khoảng thời gian xác định?
Dự án
Kế hoạch
Quy tắc
Thủ tục
Các cấp quản trị trong doanh nghiệp gồm:
check_box Cấp cao – Cấp thừa hành – Cấp thực hiện
Cấp cao – Cấp thực hiện – Cấp cơ sở
Cấp cao – Cấp trung gian – Cấp thừa hành – Cấp cơ sở
Cấp cao- Cấp trung gian - Cấp thừa hành
Các định hướng ngắn hạn có tính chất hoạt động cụ thể, có thể đo lường và lượng hóa được kết quả là:
Dự án
Kế hoạch
Mục đích
Mục tiêu
Các hình thức tổ chức lấy tin?
Đi mua tin từ các trung tâm tư vấn về tin
Do các nhân viên và chuyên gia của bộ phận marketing
Sử dụng nội gián và các hội nghị, các tư liệu trên hội trường.
Tất cả các phương án.
Các loại nhiễu trong thông tin?
Nhiễu ngữ nghĩa
Nhiễu vật lý
Nhiễu vật lý, nhiễu ngữ nghĩa, nhiễu thực dụng
Tất cả các phương án đều đúng
Các loại uy tín của giám đốc doanh nghiệp?
check_box Uy tín quyền lực, uy tín cá nhân.
Tất cả các phương án.
Uy tín lãnh đạo
Uy tín tập thể
Các nguyên tắc cơ bản của QTKD không bao gồm:
Hiệu quả
Kết hợp hài hoà các loại lợi ích
Tâm lý khách hàng
Tuân thủ pháp luật và thông lệ kinh doanh
Các nguyên tắc cơ bản ra quyết định?
Nguyên tắc về định nghĩa; Nguyên tắc về sự xác minh đầy đủ; Nguyên tắc về sự công bằng.
Nguyên tắc về định nghĩa; Nguyên tắc về sự xác minh đầy đủ; Nguyên tắc về sự đồng nhất.
Nguyên tắc về sự đồng nhất; Nguyên tắc về sự công bằng; Nguyên tắc về định nghĩa.
Nguyên tắc về sự đồng nhất; Nguyên tắc về sự xác minh đầy đủ; Nguyên tắc về sự công bằng.
Các phương pháp ra quyết định?
Ra quyết định khi có đủ thông tin
Ra quyết định khi có ít thông tin
Ra quyết định khi có quá ít thông tin (hoặc không có thông tin)
Tất cả các phương án đều đúng
Cạnh tranh không lành mạnh là:
Cạnh tranh dựa vào kẽ hở của luật pháp
Cạnh tranh giữa các ngành
Cạnh tranh giữa người mua và người bán
Cạnh tranh không hoàn hảo
Câu nào sau đây khác tiêu chí phân loại cạnh tranh:
Cạnh tranh độc quyền
Cạnh tranh giữa những người bán với nhau
Cạnh tranh hoàn hảo
Cạnh tranh không hoàn hảo
Câu nào sau đây không phải là cách phân loại khách hàng theo quy mô?
Cá nhân
Hộ gia đình
Khách hàng thực tế
Tập thể
Câu nào sau đây không phải là nội dung của quy luật giá trị:
Cung và cầu cắt nhau sẽ xác định được giá và sản lượng cân bằng
Giá cả có thể bằng giá trị
Giá cả có thể cao hơn giá trị
Giá cả có thể thấp hơn giá trị
Câu nào sau đây là cách phân loại cách phân loại cạnh tranh căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường?
Cạnh tranh giữa các ngành
Cạnh tranh giữa người mua và người bán
Cạnh tranh hoàn hảo
Cạnh tranh trong nội bộ ngành
Câu nào sau đây là cách phân loại cách phân loại cạnh tranh căn cứ vào tính chất cạnh tranh?
Cạnh tranh giữa các ngành
Cạnh tranh giữa người mua và người bán
Cạnh tranh hoàn hảo
Cạnh tranh trong nội bộ ngành
Chiến lược và chiến thuật khác nhau ở điểm?
Chiến lược được lãn đạo cấp trung sử dụng và chiến thuật được lãnh đạo cấp cao sử dụng.
Chiến lược là sự cụ thể hóa việc thực hiện chiến thuật.
Chiến lược mang tính ngắn hạn còn chiến thuật mang tính dài hạn.
Chiến thuật là sự cụ thể hóa việc thực hiện chiến lược.
Chủ doanh nghiệp đề ra các nguyên tắc kinh doanh dựa trên:
Đòi hỏi khách quan
Lợi ích của chủ doanh nghiệp
Lợi ích của tất cả khách hàng
Ý muốn chủ quan của mình
Chủ doanh nghiệp không thể thay đổi được yếu tố nào sau đây?
Môi trường bên trong
Nguyên tắc chuyên môn hóa
Nguyên tắc hiệu quả
Quy luật cung cầu
Chu kỳ sống của một sản phẩm gồm các giai đoạn chính sau:
check_box Thâm nhập – Phát triển – Hưng Thịnh – Bão hòa – Suy thoái
Thâm nhập – Hưng Thịnh – Phát triển – Bão hòa – Suy thoái
Thâm nhập – Hưng Thịnh – Phát triển – Suy thoái – Bão hòa
Thâm nhập – Phát triển – Hưng Thịnh – Suy thoái - Bão hòa
Chức năng nào là chức năng quan trọng nhất của QTKD:
Điều chỉnh.
Định hướng.
Kiểm tra.
Tổ chức.
Có bao nhiêu phong cách làm việc cơ bản của giám đốc doanh nghiệp?
check_box 4
2
6
8
Có bao nhiêu phương pháp quản lý của giám đốc doanh nghiệp?
check_box 5
3
4
6
Có bao nhiêu phương pháp ra quyết định?
1
3
5
7
Có bao nhiêu yêu cầu đối với giám đốc doanh nghiệp?
check_box Phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức.
Năng lực tổ chức, đạo đức và tư duy trong kinh doanh.
Sức khỏe, tri thức, gia đình.
Tất cả các phương án đều đúng
Có bao nhiêu yêu cầu đối với thông tin kinh tế?
1
2
3
4
Có bao nhiêu yêu cầu với các quyết định?
10
7
8
9
Cơ cấu doanh nghiệp được xây dựng dựa trên nguyên tắc:
check_box Chuyên môn hóaCho vay càng nhiều càng tốt.
Cân đối với cơ cấu của đối thủ cạnh tranh
Không được thay đổi
Quy mô càng lớn càng tốt
Cơ cấu quyền lực trong các doanh nghiệp cổ phần không bị nắm giữa bởi:
check_box Giám đốc điều hành được HĐQT tuyển dụng
Chủ doanh nghiệp
Chủ sở hữu toàn bộ hoặc đại bộ phận tài sản của doanh nghiệp
Hội đồng quản trị
Có mấy loại uy tín của giám đốc doanh nghiệp?
check_box 2
1
3
4
Công nghệ được cấu thành bởi các yếu tố:
check_box Thiết bị, thông tin, tổ chức, con người
Thiết bị
Thiết bị, thông tin
Thiết bị, thông tin, tổ chức
Công nghệ không được cấu thành bởi:
check_box Thiết bị, thông tin
Phần cứng- phần mềm
Tất cả các phương án đều đúng
Tổ chức, con người
Công ty TNHH không có quyền phát hành:
Cổ phiếu
Công trái
Công trái, cổ phiếu và trái phiếu
Trái phiếu
Để đạt được mục tiêu cần phải trả lời các câu hỏi:
When – Where- Who –What
When – Where- Who –What – How
When – Where- Who –What – Which
When – Where- Who –What – Which – How
Để địa điểm đặt doanh nghiệp mang lại hiệu quả cao thì cần:
check_box Gần thị trường đầu vào - đầu ra
Gần thị trường nguyên vật liệu
Gần thị trường nguyên vật liệu và trung tâm KHCN
Gấn thị trường tiêu thụ
Để tạo lập uy tín, giám đốc doanh nghiệp cần tuân theo những nguyên tắc nào?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Không được dối trá, đã hứa là phải thực hiện, biết sử dụng tốt các cán bộ giúp việc, mẫu mực về đạo đức, được quần chúng tin yêu và bảo vệ.
Nhanh chóng tạo được thắng lợi ban đầu cho doanh nghiệp và tạo ra thắng lợi liên tục
Tạo được sự nhất trí cao độ trong doanh nghiệp, đi theo con đường sáng sủa, tránh mọi thủ đoạn đen tối xấu xa.
Để xác định mục tiêu cần phải đảm bảo các nguyên tắc:
Cụ thể
Ổn định
Tất cả các phương án đều đúng
Tích cực
Định hướng kinh doanh giúp người lãnh đạo:
Đối phó và thay đổi những quy luật bất lợi đối với doanh nghiệp
Đối phó và thay đổi những quy luật bất lợi từ môi trường kinh doanh.
Đối phó với mọi sự không ổn định và thay đổi trong nội bộ doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
DN là 1 tổ chức kinh tế do ai đầu tư vốn?
Do đoàn thể
Do Nhà nước
Do Nhà nước, đoàn thể hoặc tư nhân
Do tư nhân
Doanh nghiệp có hiệu quả tuyệt đối (E) khi:
E > 0
E > 1
E < 0
E < 1
Doanh nghiệp không kiểm soát được yếu tố nào sau đây?
Lao động.
Máy móc thiết bị.
Nguồn vốn.
Tỷ giá hối đoái.
Doanh nghiệp lựa chọn công nghệ cần quan tâm nhiều đến:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Khả năng tài chính của doanh nghiệp
Khả năng thích ứng với cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp
Khả năng vận hành, ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp
Giai đoạn cuối cùng để hình thành chiến lược doanh nghiệp là:
Xác định doanh nghiệp đang ở đâu?
Xác định doanh nghiệp muốn đi tới đâu?
Xác định doanh nghiệp phải thực hiện như thế nào?
Xác định doanh nghiệp sẽ phải làm gì?
Giai đoạn đầu tiên của việc hình thành chiến lược doanh nghiệp là xác định:
Doanh nghiệp đã ở đâu
Doanh nghiệp đang ở đâu
Doanh nghiệp sẽ ở đâu
Không có phương án đúng
Giám đốc doanh nghiệp có những phong cách làm việc cơ bản nào?
check_box Phát hiện vấn đề về mặt tổ chức, cưỡng bức, dân chủ, tự do.
Cưỡng bức, dân chủ.
Dân chủ, áp đặt. Phát hiện vấn đề về mặt tổ chức, cưỡng bức, dân chủ, tự do.
Tự do, dân chủ.
Hoạt động kinh doanh chủ yếu của DN thương mại?
Mua chỗ rẻ bán chỗ đắt
Mua chỗ rẻ bán chỗ đắt và mua của người thừa, bán cho người thiếu
Mua của người thừa, bán cho người thiếu
Yêu cầu có sự tham gia của người trung gian giữa nhà sản xuất và người tiêu thụ
Khái niệm giám đốc doanh nghiệp?
check_box Giám đốc là quản trị viên hàng đầu, là thủ trưởng cấp cao nhất doanh nghiệp; quản lý vốn của doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn; làm ra của cải.
Quản lý toàn bộ lao động của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về việc làm, thu nhập, đời sống cũng như cuộc sống tinh thần, văn hóa… của nhân viên.
Tất cả các phương án đều đúng
Tổ chức bộ máy quản trị đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, bố trí hợp lý, cân đối lực lượng quản trị viên.Cầu tiền tệ, không chịu bất kỳ một sự quản lý điều tiết của Nhà nước
Khái niệm phong cách làm việc của giám đốc doanh nghiệp?
check_box Phong cách (tác phong) làm việc của giám đốc doanh nghiệp là tổng thể các biện pháp, các thói quen, các cách cư xử đặc trưng mà giám đốc thường sử dụng trong giải quyết công việc hàng ngày để hoàn thành nhiệm vụ.
Phong cách (tác phong) làm việc của giám đốc doanh nghiệp là tổng thể các biện pháp, các thói quen của giám đốc doanh nghiệp.
Phong cách (tác phong) làm việc của giám đốc doanh nghiệp là tổng thể các biện pháp, các thói quen, các cách cư xử đặc trưng của giám đốc doanh nghiệp.
Tất cả các phương án.
Khi công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp ở trình độ vượt trội thì giải pháp tốt nhất với doanh nghiệp là:
check_box Mở rộng quy mô sản xuất
Chuyển đổi sang sản xuất mặt hàng mới
Đổi mới chiến lược tiêu thụ sản phẩm
Tạm ngừng sản xuất
Khi công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp quá lạc hậu mà khả năng nguồn lực cao thì giải pháp tốt nhất với doanh nghiệp là:
check_box Đổi mới hoặc tìm kiếm công nghệ mới
Chuyển đổi sang sản xuất mặt hàng mới
Đổi mới chiến lược tiêu thụ sản phẩm
Rút lui khỏi thị trường
Khi công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp quá lạc hậu mà khả năng nguồn lực thấp thì giải pháp tốt nhất với doanh nghiệp là:
check_box Chuyển đổi sang sản xuất mặt hàng mới
Đổi mới chiến lược tiêu thụ sản phẩm
Đổi mới công nghệ
Tìm kiếm công nghệ mới Không thay đổi
Khi công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp quá lạc hậu mà khả năng nguồn lực vừa phải thì giải pháp tốt nhất với doanh nghiệp là:
check_box Đổi mới công nghệ
Khống chế thị trường
Rút lui khỏi thị trường
Tìm kiếm công nghệ mới
Khi hệ số co giãn lớn hơn 1, muốn tăng doanh thu thì doanh nghiệp phải:
Giảm giá bán
Giữ nguyên giá
Giữ nguyên sản lượng
Tăng giá bán
Khi hệ số co giãn nhỏ hơn 1, muốn tăng doanh thu thì doanh nghiệp phải:
Giảm giá bán
Giữ nguyên giá
Giữ nguyên sản lượng
Tăng giá bán
Khi ra quyết định cần tuân theo bao nhiêu bước?
10
11
8
9
Khi ra quyết định cần tuân thủ bao nhiêu nguyên tắc cơ bản?
1
3
5
7
Lãnh đạo có đặc điểm:
check_box Lãnh đạo gắn liền với sự phục tùng của người dưới quyền
Chỉ có môi trường bên trog doanh nghiệp mới ảnh hưởng đến các quyết định của lãnh đạo
Đối tượng bị lãnh đạo chỉ là những người lao động trong doanh nghiệp
Là một phần của quá trình điều hành doanh nghiệp
Lãnh đạo và quản lý điều hành khác nhau Vì:
check_box Lãnh đạo là làm đúng việc cần thiết còn quản lý là làm các công việc đúng cách
Lãnh đạo là việc làm con thuyền “doanh nghiệp” nổi và hoạt động được còn quản lý là việc lái con thuyền “doanh nghiệp” hướng tới đích
Lãnh đạo sử dụng quyền lực pháp lý còn quản lý sử dụng quyền lực cá nhân
Lãnh đạo tập trung vào hiệu lực, mục tiêu trong ngắn hạn còn quản lý tập trung vào hiệu quả, thành tựu dài hạn
Lao động của giám đốc doanh nghiệp có những đặc điểm gì?
check_box Là một nghề, là lao động quản lý kinh doanh, là lao động của nhà sư phạm, là lao động của nhà hoạt động xã hội. Sản phẩm lao động của giám đốc: là các quyết định.
Là một nghề, là lao động quản lý kinh doanh, là lao động của nhà hoạt động xã hội.
Là một nghề, là lao động quản lý kinh doanh, là lao động của nhà sư phạm, là lao động của nhà hoạt động xã hội.
Là một nghề, là lao động quản lý kinh doanh, là lao động của nhà sư phạm.
Mục đích hoạt động chủ yếu của các DN là:
Thực hiện các hoạt động công ích
Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hoá sản phẩm
Thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh hoặc hoạt động công ích
Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh
Mục đích và mục tiêu khác nhau ở điểm?
Mục đích là sự cụ thể hóa của mục tiêu
Mục tiêu là những định hướng dài hạn còn mục đích mang trạng thái ngắn hạn
Mục tiêu là những định hướng ngắn hạn còn mục đích mang trạng thái dài hạn
Tất cả các phương án đều đúng
Mục tiêu lâu dài, thường xuyên và đặc trưng của các tổ chức DN là:
Cung cấp hàng hoá - dịch vụ
Đạo đức DN
Thu lợi nhuận
Trách nhiệm XH
Nêu các nguyên tắc cơ bản khi ra quyết định?
Nguyên tắc về định nghĩa
Nguyên tắc về sự đồng nhất
Nguyên tắc về sự xác minh đầy đủ
Tất cả các phương án đều đúng
Nêu các phương pháp quản lý cơ bản của giám đốc doanh nghiệp?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Phương pháp kinh tế; Phương pháp tổ chức – giáo dục.
Phương pháp phân quyền; Phương pháp hành chính.
Phương pháp tâm lý xã hội.
Nguyên tắc biết tận dụng cơ hội kinh doanh thể hiện:
Chủ doanh nghiệp phải biết cân đối lợi ích giữa các thành phần khác nhau liên quan đến doanh nghiệp
Doanh nghiệp phải biết khai thác thông tin từ mọi nguồn lực để giành các ưu thế về mình
Doanh nghiệp phải sử dụng người có chuyên môn.
Doanh nghiệp phải tìm ra được thế mạnh, sự khác biệt.
Nguyên tắc chuyên môn hoá thể hiện:
Chủ doanh nghiệp phải biết cân đối lợi ích giữa các thành phần khác nhau liên quan đến doanh nghiệp
Doanh nghiệp phải biết khai thác thông tin từ mọi nguồn lực để giành các ưu thế về mình
Doanh nghiệp phải sử dụng người có chuyên môn.
Doanh nghiệp phải tìm ra được thế mạnh, sự khác biệt.
Nguyên tắc nắm chắc khâu xung yếu thể hiện:
Chủ doanh nghiệp phải biết cân đối lợi ích giữa các thành phần khác nhau liên quan đến doanh nghiệp
Doanh nghiệp phải biết khai thác thông tin từ mọi nguồn lực để giành các ưu thế về mình
Doanh nghiệp phải sử dụng người có chuyên môn.
Doanh nghiệp phải tìm ra được thế mạnh, sự khác biệt.
Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp là:
check_box Công nghệ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Công nghệ sản xuất kinh doanh của đối thủ cạnh tranh
Lạm phát và lãi suất tăng cao
Nguồn nhân lực của ngành
Nhân tố không ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp là:
check_box Sự thay đổi của nền kinh tế
Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ
Công nghệ và trang thiết bị quản trị của doanh nghiệp
Quy mô của doanh nghiệp
Nhiệm vụ của giám đốc doanh nghiệp là gì?
check_box Tất cả các phương án.
Lãnh đạo tập thể dưới quyền hoàn thành các mục đích và mục tiêu đạt ra một cách vững chắc, ổn định và lâu dài trong điều kiện thị trường luôn biến động
Phải xây dựng tập thể những người dưới quyền thành một hệ thống đoàn kết, năng động với chất lượng cao, thích nghi tốt với môi trường.
Những công việc nào dưới đây nhằm giúp DN thích nghi được với môi trường KD?
Kế hoạch hoá chiến lược
Kế hoạch hoá DN
Kế hoạch hoá quản trị
Kế hoạch hoá quản trị, kế hoạch hoá chiến lược, kế hoạch hoá DN
Những đặc trưng cơ bản của thông tin?
Thông tin có tính chỉ đạo; Thông tin có tính tương đối; Thông tin có tính định hướng.
Thông tin gắn liền với quá trình điều khiển; Thông tin có tính tương đối; Mỗi thông tin đều có vật mang tin và lượng tin.
Thông tin gắn liền với quá trình điều khiển; Thông tin có tính tương đối; Thông tin có tính định hướng; Mỗi thông tin đều có vật mang tin và lượng tin.
Thông tin gắn liền với quá trình điều khiển; Thông tin có tính tương đối; Thông tin có tính định hướng; Thông tin có tính chỉ đạo.
Những định hướng có tính chất hoạt động cụ thể, có thể đo lường và lượng hóa được kết quả là:
Chiến lược
Chính sách
Mục đích
Mục tiêu
Những định hướng ngắn hạn, có thể đo lường và lượng hóa được kết quả là:
Chiến lược
Chính sách
Mục tiêu
Thủ tục
Những giải pháp mang tính mưu lược cụ thể để thể hiện các mục tiêu là:
Chiến lược
Chiến thuật.
Chính sách.
Sách lược.
Những mưu kế lâu dài để thực hiện đường lối kinh doanh của doanh nghiệp là:
Chiến lược.
Chiến thuật.
Chính sách.
Sách lược.
Phương pháp ra quyết định nào thường gặp nhất?
Không có phương án nào đúng
Ra quyết định khi có đủ thông tin
Ra quyết định khi có ít thông tin
Ra quyết định khi có quá ít thông tin (hoặc không có thông tin).
Quản trị không phải là:
Công tác hành chính
Khoa học
Khoa học và nghệ thuật
Nghệ thuật
Quản trị là một khái niệm được sử dụng ở tất cả các nước?
Có chế độ chính trị - xã hội dân chủ
Có chế độ chính trị - xã hội đối lập tư bản
Có chế độ chính trị - xã hội giống nhau
Có chế độ chính trị - xã hội khác nhau
Quản trị sự thay đổi gồm các nội dung:
check_box Nhận dạng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện sự thay đổi, kiểm tra việc thực hiện
Nhận dạng, đánh giá sự thay đổi và và tổ chức thực hiện sự thay đổi
Nhận dạng, đo lường, đánh giá sự thay đổi
Nhận dạng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sự thay đổi
Quy luật cung - cầu – giá cả thể hiện:
Cung và cầu cắt nhau sẽ xác định được giá và sản lượng cân bằng
Giá cả luôn biến động xoay quanh giá trị
Giá cả luôn cao hơn giá trị
Giá cả luôn thấp hơn giá trị
Quy luật giá trị thể hiện:
Giá cả luôn bằng giá trị
Giá cả luôn biến động xoay quanh giá trị
Giá cả luôn cao hơn giá trị
Giá cả luôn thấp hơn giá trị
Quy luật về người mua không bao gồm:
Người mua đòi hỏi người bán phải quan tâm tới lợi ích của họ.
Người mua mong muốn mua được những sản phẩm có chất lượng với giá hợp lý.
Người mua mong muốn mua được những sản phẩm có mẫu mã đẹp.
Người mua mua một sản phẩm nào đó phù hợp với trí tưởng tượng của họ người bán chỉ nên bán cái mà mình có.
Quyền lực doanh nghiệp là:
check_box Khả năng gây ảnh hưởng đến các quyết định và hành vi của người khác trong doanh nghiệp
Có quyền chi phối tài sản của tổ chức cũng nhưng người lao động
Không dễ dàng nhận biết được
Mang tính cảm tính, buộc mọi người trong doanh nghiệp tuân thủ, phục tùng
Quyết định quản trị kinh doanh là gì?
Là phương cách hành động mang tính sáng tạo của chủ doanh nghiệp (Giám đốc) nhằm xử lý một vấn đề đã chín muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống bị quản trị và việc phân tích các thông tin về hiện trạng của hệ thống.
Là phương cách hành động mang tính sáng tạo của chủ doanh nghiệp (Giám đốc) nhằm xử lý một vấn đề đã chín muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống bị quản trị.Viện trợ không hoàn lại và vay nợ nước ngoài.
Là phương cách hành động mang tính sáng tạo của chủ doanh nghiệp (Giám đốc) nhằm xử lý một vấn đề đã chín muồi.
Là phương cách hành động mang tính sáng tạo của chủ doanh nghiệp (Giám đốc) trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống.
Sách lược khác chiến lược ở điểm?
Chiến lược được cụ thể hóa bằng sách lược.
Sách lược được cụ thể hóa bằng chiến lược.
Sách lược là phương thức thực hiện hóa sứ mệnh còn chiến lược là phương thức thực hiện hóa đường lối.
Sách lược sử dụng chỉ sử dụng trong quân sự còn chiến lược được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực.
Số cách tổ chức lấy thông tin?
1
3
4
5
Số yêu cầu đối với các quyết định?
2
4
6
8
Sứ mệnh (mission) là:
Công cụ để chỉ ra cầu nối từ hiện tại đến tương lai.
Mong muốn có ý nghĩa cao cả đem lại sự giàu mạnh bền vững cho DN.
Thể hiện mong muốn của DN và cộng đồng.
Ý tưởng về tương lai của DN có thể đạt được.
Tập hợp các quyết định mà doanh nghiệp sẽ làm hoặc không làm để biến mục đích, mục tiêu trở thành hiện thực?
Chiến lược
Chính sách
Đường lối
Sách lược
Theo giai đoạn tác động, QTDN có chức năng?
Chức năng quản trị chất lượng sản phẩm
Chức năng quản trị nhân lực
Chức năng quản trị tài chính
Chức năng tổ chức
Theo luật pháp VN, phần kinh tế nào dưới đây không phải tuân thủ theo quy định của luật phá sản?
Thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ
Thành phần kinh tế HTX
Thành phần kinh tế Nhà Nước
Thành phần kinh tế Tư Bản Nhà Nước
Theo Nghị định 56/CP-NĐ ngày 30 tháng 06 năm 2009 của thủ tướng chính phủ ban hành quy định các DN lớn của nước ta là DN có số lao động:
Lớn hơn 100 người
Lớn hơn 200 người
Lớn hơn 300 người
Lớn hơn 50 người
Theo Nghị định 56/CP-NĐ ngày 30 tháng 06 năm 2009 của thủ tướng chính phủ ban hành quy định các DN lớn của nước ta là DN có số vốn:
Chỉ quy định số lao động, không quy định số vốn
Lớn hơn 10 tỷ
Lớn hơn 20 tỷ
Lớn hơn 5 tỷ
Theo nguyên tắc hiệu quả, hiệu quả tương đối (e) được xác định bằng:
check_box e = K/C
e = C – K
e = C/K
e = K – C
Theo nguyên tắc hiệu quả, hiệu quả tuyệt đối (E) được xác định bằng:
E = C – K
E = C/K
E = K – C
E = K/C
Thời cơ thị trường thường xuất hiện do các yếu tố sau:
Các biến đổi của ràng buộc vĩ mô.
Sự thay đổi của môi trường công nghệ, yếu tố dân cư, điều kiện tự nhiên và các biến đổi của ràng buộc vĩ mô.
Sự thay đổi của môi trường công nghệ.
Sự thay đổi của yếu tố dân cư, điều kiện tự nhiên.
Thông tin có bao nhiêu đặc trưng cơ bản:
2
3
4
5
Thực chất của định hướng kinh doanh là:
Xác định các tác động có chủ đích của chủ doanh nghiệp lên người lao động
Xác định mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp.
Xác định mục đích và mục tiêu của khách hàng
Xác định mục đích và mục tiêu của người lao động
Thực chất QTKD là vấn đề:
check_box Quản trị con người trong doanh nghiệp
Quản tị các yếu tố đầu ra của doanh nghiệp
Quản trị các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp
Quản trị máy móc thiết bị
Thương hiệu được tạo bởi:
check_box Tên gọi, biểu tượng (logo), khẩu hiệu (slogan), bao bì và các yếu tố khác (mầu sắc, hình dáng…)
Tên gọi, biểu tượng (logo)
Tên gọi, biểu tượng (logo), khẩu hiệu (slogan)
Tên gọi, biểu tượng (logo), khẩu hiệu (slogan), bao bì
Tố chất cơ bản cua một GĐ DN?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Có khát vọng làm giàu chính đáng, có ý chí, có nghị lực, tính kiên nhẫn và lòng quyết tâm
Có kiến thức, có óc quan sát, có phong cách và sự tự tin
Có năng lực quản lý và kinh nghiệm tích luỹ, tạo dựng được một ê kíp giúp việc
Trong các khái niệm về DN Nhà Nước, khái niệm đúng là:
DN Nhà Nước có tên gọi,có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ VN
DN Nhà Nước có tư cách pháp nhân,có các quyền và nghĩa vụ dân sự
DN Nhà nứơc là tổ chức kinh tế do Nhà Nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý
DN Nhà nứơc là tổ chức kinh tế do Nhà Nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý; có tư cách pháp nhân,có các quyền và nghĩa vụ dân sự; có tên gọi,có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ VN
Trong các loại hình doanh nghiệp sau, loại hình nào được phát hành cổ phiếu ra thị trường?
Công ty Cổ phần
Công ty TNHH
Công ty Tư nhân
Hợp tác xã
Từ góc độ tái sản xuất xã hội DN được hiểu là 1 đơn vị?
Phân phối của cải vật chất
Phân phối và sản xuất của cải vật chất
Sản xuất của cải vật chất
Tạo ra các hoạt động công ích
Vai trò của giám đốc doanh nghiệp?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Giám đốc là quản trị viên hàng đầu, là thủ trưởng cấp cao nhất doanh nghiệp; quản lý vốn của doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn; làm ra của cải.
Quản lý toàn bộ lao động của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về việc làm, thu nhập, đời sống cũng như cuộc sống tinh thần, văn hóa… của nhân viên.
Tổ chức bộ máy quản trị đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, bố trí hợp lý, cân đối lực lượng quản trị viên.
Vai trò của thông tin trong quá trình quản trị kinh doanh?
Chính xác, kịp thời, tối ưu, đầy đủ
Pháp lý, có ích, có thẩm quyền, bí mật
Tất cả các phương án đều đúng
Tính đầy đủ, tính hệ thống, tính tổng hợp
Vai trò của thông tinh kinh tế?
Là công cụ của QTKD
Làm cơ sở cho QTKD
Làm tiền đề cho QTKD
Tất cả các phương án đều đúng
Vị trí của giám đốc doanh nghiệp có thể xem xét ở bao nhiêu khía cạnh?
check_box 3
1
2
4
Vị trí của giám đốc doanh nghiệp có thể xem xét ở những khía cạnh nào?
check_box Tất cả các phương án.
Khía cạnh lợi ích.
Khía cạnh tổ chức.
Khía cạnh điều hành.
Xác định chiến lược kinh doanh đòi hỏi phải trả lời câu hỏi?
Doanh nghiệp đã làm gì?
Doanh nghiệp đang ở đâu và muốn đi về đâu?
Doanh nghiệp sẽ đi về đâu
Doanh nghiệp sẽ làm gì?
Yêu cầu đối với cơ cấu bộ máy doanh nghiệp là:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Bảo mật và hợp pháp
Tin cậy và kinh tế
Tối ưu và linh hoạt
Yêu cầu đối với giám đốc doanh nghiệp được xét ở những khía cạnh nào?
check_box Tất cả các phương án
Phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức.
Sức khỏe, tri thức, gia đình, Năng lực tổ chức, đạo đức và tư duy trong kinh doanh.
Ý chí làm giàu, khả năng chịu áp lực cao.
Yêu cầu với các quyết định?
Tất cả các phương án đều đúng
Tính cô đọng dễ hiểu, pháp lý, góc độ đa dạng hợp lý.
Tính cụ thể về thời gian thực hiện
Tính khách quan và khoa học, có định hướng, hệ thống, tối ưu.
Yếu tố nào dưới đây không thuộc chức năng của các nhà quản trị?
Điều chỉnh
Lãnh đạo
Lập kế hoạch
Phục vụ khách hàng

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập