Bản chất tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin là gì?
check_box Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội phản ánh hư ảo hiện thực khách quan
Tôn giáo là một hệ giá trị xã hội
Tôn giáo là lý tưởng xã hội về một xã hội, ở đó, con người được hưởng hạnh phúc, tự do
Tôn giáo là khát vọng của con người
Câu nói “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội này sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản” của ai?
Ph.Ăngghen
C.Mác
V.I.Lênin
Hồ Chí Minh
Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống trong luận điểm sau của Mác: “Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản là…”
Sản phẩm của quan hệ sản xuất tư bản
Sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp
Sản phẩm của phương thức sản xuất tư bản
Sản phẩm của chủ nghĩa tư bản
Chọn phương án đúng về một trong những phương pháp nghiên cứu của CNXHKH?
Phương pháp xã hội học.
Phương pháp kết hợp logic và lịch sử
Phương pháp biện chứng
Phương pháp kết hợp lý luận và thực tiễn
Chọn phương án đúng về những đặc trưng cơ bản của khái niệm dân tộc – tộc người (ethnies)
check_box Cộng đồng về ngôn ngữ, văn hóa và ý thức tự giác tộc người
Cộng đồng, kinh tế, lãnh thổ và văn hóa
Cộng đồng kinh tế tế, văn hóa và ý thức tự giác tộc người
Cộng động lãnh thổ, ngôn ngữ và ý thức tự giác tộc người
Chọn phương án đúng về quan hệ giữa dân chủ XHCN và nhà nước XHCN?
check_box Nhà nước XHCN là công cụ quan trọng cho việc thực thi quyền làm chủ của người dân
Nhà nước XHCN chi phối những đặc điểm chủ yếu của dân chủ
Nhà nước XHCN là cơ sở, tiền đề cho sự ra đời của dân chủ
Nhà nước XHCN quyết định bản chất của dân chủ
Chọn phương án đúng về quan hệ giữa dân chủ XHCN và nhà nước XHCN?
check_box Dân chủ XHCN là cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng và hoạt động của nhà nước XHCN
Dân chủ XHCN là bản chất của nhà nước XHCN
Dân chủ XHCN là phương thức hoạt động của nhà nước XHCN
Dân chủ XHCN là kết quả hoạt động của nhà nước XHCN
Chọn phương án đúng về xuất phát điểm đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam?
Xuất phát từ một nước vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp. Hậu quả chiến tranh nặng nề; các thế lực thù địch thường xuyên chống phá
Xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội
Xuất phát từ một nước vốn là thuộc địa, lực lượng sản xuất rất thấp. Hậu quả chiến tranh nặng nề; các thế lực thù địch thường xuyên chống phá
Xuất phát từ một nước vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp, đi lên chủ nghĩa xã hội.
Chủ nghĩa xã hội khoa học hiểu theo nghĩa hẹp là gì?
Là phong trào đấu tranh hướng tới xã hội công bằng, dân chủ, tiến bộ.
Là một trong ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác – Lênin
Là chủ nghĩa Mác – Lênin.
Là một trào lưu tư tưởng, lý luận.
Chủ nghĩa xã hội khoa học hiểu theo nghĩa rộng là gì?
Là một trong ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác – Lênin
Là một trào lưu tư tưởng, lý luận.
Là chủ nghĩa Mác – Lênin.
Là phong trào đấu tranh hướng tới xã hội công bằng, dân chủ, tiến bộ.
Cơ cấu xã hội - giai cấp là gì?
check_box Cơ cấu xã hội - giai cấp là hệ thống các giai cấp, tầng lớp xã hội tồn tại khách quan trong một chế độ xã hội nhất định, thông qua những mối quan hệ về sở hữu tư liệu sản xuất, về tổ chức quản lý quá trình sản xuất, về địa vị chính trị - xã hội…giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội đó
Cơ cấu xã hội - giai cấp là hệ thống các cộng đồng người tồn tại và phát triển trong lịch sử
Cơ cấu xã hội - giai cấp là hệ thống các tổ chức tồn tại khách quan trong xã hội
Cơ cấu xã hội – giai cấp là cơ cấu xã hội được xem xét dựa trên sự tương quan lợi ích giữa các cộng đồng xã hội
Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin gồm mấy nội dung?
check_box 3 nội dung
4 nội dung
2 nội dung
5 nội dung
Đặc điểm kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?
Kinh tế thị trường
Kinh tế nhiều thành phần trong đó có thành phần đối lập
Kinh tế kế hoạch hóa, tập trung
Kinh tế nông dân gia trưởng
Đặc điểm xã hội của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?
Còn tồn tại nhiều giai cấp, tầng lớp và sự khác biệt giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội, các giai cấp, tầng lớp vừa hợp tác, vừa đấu tranh với nhau
Còn tồn tại quan hệ đối kháng giai cấp
Còn tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần
Không còn mâu thuẫn giai cấp
Đại hội lần thứ IX của Đảng xác định, quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chủ nghĩa tư bản là bỏ qua nội dung nào?
Bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
Bỏ qua lực lượng sản xuất tư bản
Bỏ qua quan hệ sản xuất tư bản
Bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản
Dân chủ là gì? Chọn phương án đúng.
check_box Dân chủ là một hình thức hay hình thái nhà nước
Dân chủ là một phạm trù đạo đức
Dân chủ là phát triển kinh tế - xã hội
Dân chủ là một phạm trù văn hóa
Đâu là bản chất chính trị của nền dân chủ XHCN?
check_box Sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản đối với toàn xã hội nhằm thực hiện lợi ích của toàn xã hội
Chế độ sở hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội, đáp ứng sự phát triển ngày càng cao của lực lượng sản xuất dựa trên khoa học và công nghệ hiện đại.
Kinh tế nhiều thành phần
Chế độ tư hữu giữ vai trò chủ đạo
Đâu là bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa?
check_box Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân
Nhà nước dựa trên nên tảng của khối liên minh công – nông – trí thức
Nhà nước hình thành là kết quả của cách mạng XHCN
Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật
Đâu là bản chất kinh tế của nền dân chủ XHCN?
check_box Chế độ sở hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội, đáp ứng sự phát triển ngày càng cao của lực lượng sản xuất dựa trên khoa học và công nghệ hiện đại
Kinh tế nhiều thành phần
Quyền lực chính trị thuộc về nhân dân
Chế độ tư hữu giữ vai trò chủ đạo
Đâu là đặc điểm của giai cấp công nhân trên phương diện kinh tế - xã hội?
Giai cấp công nhân là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao.
Giai cấp công nhân luôn được giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của mình
Giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để
Giai cấp công nhân luôn được giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của mình
Đâu là đặc điểm của giai cấp công nhân trên phương diện kinh tế - xã hội?
Trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là những người không sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị chủ tư bản bóc lột giá trị thặng dư
Giai cấp công nhân có sự giác ngộ về giai cấp
Giai cấp công nhân có hệ tư tưởng tiến bộ
Giai cấp công nhân là giai cấp nắm tư liệu sản xuất
Đâu là đặc điểm của sự biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Sự biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp ở Việt Nam mang tính đặc thù
Sự biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp ở Việt Nam diễn ra chủ yếu trong giai đoạn cuối của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Sự biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp ở Việt Nam diễn ra trong quá trình đấu tranh giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội
Sự biến đổi của cơ cấu xã hội - giai cấp ở Việt Nam vừa đảm bảo tính quy luật phổ biến, vừa mang tính đặc thù của xã hội Việt Nam
Đâu là điều kiện khách quan quy định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân?
Do địa vị chính trị - xã hội của giai cấp công nhân quy định
Do sự phát triển của giai cấp công nhân quy định.
Do Đảng cộng sản lãnh đạo
Do sự suy yếu của chủ nghĩa tư bản quy định
Đâu là định nghĩa đúng và đầy đủ về dân chủ?
check_box Dân chủ là một giá trị phản ánh những quyền cơ bản của con người; là một phạm trù chính trị gắn với hình thức tổ chức nhà nước của giai cấp cầm quyền; là một phạm trù lịch sử gắn với quá trình ra đời, phát triển của lịch sử nhân loại
Dân chủ là một giá trị xã hội phản ánh sự nghiệp đấu tranh của con người vì sự phát triển tiến bộ xã hội
Dân chủ là một thái tổ chức nhà nước thừa nhận quyền làm chủ của nhân dân
Dân chủ là giá trị phản ánh quyền cơ bản của con người; là kết quả của sự nghiệp đấu tranh của con người vì lợi ích của con người
Đâu là một trog những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Nền công nghiệp hiện đại
Hệ thống chính trị vững mạnh
Khoa học, công nghệ phát triển
Do nhân dân làm chủ
Đâu là một trong năm bài học lớn góp phần phát triển CNXHKH được Đảng ta rút ra từ thực tiễn 30 năm đổi mới?
Đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm “Dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa và nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc
Đổi mới phải trên cơ sở bám sát thực tiễn, tránh giáo điều, kinh nghiệm chủ nghĩa
Đổi mới phải gắn đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, trên cơ sở đổi mới, từng bước đổi mới chính trị, tạo sự ổn định, bền vững đối với sự phát triển của đất nước
Đổi mới phải đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, tránh chủ quan, nóng vội
Đâu là một trong những đặc điểm riêng của giai cấp công nhân Việt Nam?
Giai cấp công nhân Việt Nam gắn bó mật thiết với các tầng lớp nhân dân trong xã hội
Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp hiện đại
Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp tiên tiến
Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp có bản chất quốc tế
Đâu là một trong những đặc điểm riêng của giai cấp công nhân Việt Nam?
Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp tiên tiến
Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp hiện đại
Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp có bản chất quốc tế
Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản
Đâu là một trong những đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xây dựng chủ nghĩa xã hội
Việc giai cấp công nhân giành lấy quyền lực thống trị xã hội là tiền đề để cải tạo toàn diện, sâu sắc và triệt để xã hội cũ và xây dựng thành công xã hội mới với mục tiêu cao nhất là giải phóng con người.
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là củng cố quyền lực của giai cấp công nhân
Đâu là một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Chủ nghĩa xã hội gắn với khoa học công nghệ hiện đại
Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Chủ nghĩa xã hội gắn với nhà nước pháp quyền
Đâu là một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin?
Chủ nghĩa xã hội gắn với nhà nước pháp quyền
Chủ nghĩa xã hội gắn với khoa học công nghệ hiện đại
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Chủ nghĩa xã hội giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện
Đâu là một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin?
Chủ nghĩa xã hội gắn với nhà nước pháp quyền
Chủ nghĩa xã hội gắn với khoa học công nghệ hiện đại
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Chủ nghĩa xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
Đâu là một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin?
Chủ nghĩa xã hội gắn với khoa học công nghệ hiện đại
Chủ nghĩa xã hội do nhân dân lao động làm chủ
Chủ nghĩa xã hội gắn với nhà nước pháp quyền
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Đâu là một trong những điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử?
Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân
Sự phát triển của nền đại công nghiệp
Sự phát triển của bản thân giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng
Đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân
Đâu là một trong những điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử?
Đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân
Sự phát triển của nền đại công nghiệp
Sự khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản
Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp xã hội khác
Đâu là một trong những điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử?
Đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân
Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân
Sự phát triển của nền đại công nghiệp
Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản
Đâu là một trong những nội dung của Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin?
check_box Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
Các dân tộc đều chung một phương thức sinh hoạt kinh tế
Các dân tộc hoàn toàn tự do
Các dân tộc đoàn kết, hữu nghị, hợp tác
Đâu là một trong những phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay?
Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và đời sống nông thôn
Phát triển nền nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Xây dựng nền giáo dục toàn diện
Đâu là nội dung chính trị - xã hội trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam?
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Xây dựng nền văn hóa mới, con người mới XHCN
Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho Đảng thực sự vững manh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN
Đâu là nội dung kinh tế trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam?
Giai cấp công nhân là lực lượng chủ đạo của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa
Giai cấp công nhân là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Giai cấp công nhân là lực lượng chủ yếu trong xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
Giai cấp công nhân là lực lượng quyết định trong quá trình cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội mới
Đâu là quan niệm đúng và đầy đủ về nhà nước XHCN?
check_box Nhà nước XHCN là nhà nước mà ở đó, sự thống trị chính trị thuộc về giai cấp công nhân, do cách mạng XHCN sản sinh ra và có sứ mệnh xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ trên tất cả các mặt của đời sống xã hội trong một xã hội phát triển cao – xã hội XHCN
Nhà nước XHCN là nhà nước dựa trên nền tảng của khối liên minh công – nông – trí thức
Nhà nước XHCN là nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, thực hiện quyền dân chủ cho nhân dân
Nhà nước XHCN là nhà nước pháp quyền, dựa trên cơ sở của pháp luật quản lý mọi mặt của đời sống xã hội, vì sự phát triển và tiến bộ của xã hội
Đối tượng nghiên cứu của CNXHKH là gì?
Nghiên cứu những quy luật kinh tế của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
Nghiên cứu những quy luật văn hóa – xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
Nghiên cứu những quy luật chính trị - xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
Nghiên cứu những quy luật chung nhất của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
Hãy lựa chọn mặt tích cực của CNXH không tưởng trước Mác trong các nội dung sau: (chọn một nội dung)
Phê phán chế độ áp bức, bất công; xây dựng học thuyết trên cơ sở thực tiễn
Phê phán chế độ áp bức bất công; bảo vệ lợi ích của người lao động
Phác họa về xã hội mới tiến bộ trên cơ sở thực tiễn
Bênh vực lợi ích người lao động; xây dựng học thuyết trên cơ sở thực tiễn
Hãy lựa chọn phương án đúng về đối tượng nghiên cứu của CNXHKH:
Các quy luật để xây dựng xã hội mới XHCN
Các quy luật về mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng
Các quy luật chính trị – xã hội của quá hình thành và phát triển của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa
Các quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy
Học thuyết nào của Mác – Ăngghen chỉ ra quy luật vận động của xã hội, chỉ ra phương pháp khoa học để giải thích lịch sử?
Học thuyết về giá trị thặng dư
Học thuyết về đấu tranh dân tộc
Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội
Học thuyết về đấu tranh giai cấp
Kinh tế chính trị cổ điển Anh – cơ sở cho sự ra đời chủ CNXHKH, đại diện là ai?
A.Smith; D.Ricardo
Xanh Xi Mông; R.Ooen
Xanh Xi Mông; S. Phuriê
Xanh Xi Mông; L.Phoiơbắc
Lênin khái quát quan điểm: cách mạng vô soản có thể nổ ra và giành thắng lợi ở một số nước riêng lẻ, nơi chủ nghĩa tư bản chưa phát triển nhất, nhưng là khâu yếu nhất trong dây chuyền tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ nào?
Thời kỳ 1921 – 1924
Thời kỳ 1918 – 1921
Thời kỳ cách mạng Tháng Mười Nga
Thời kỳ Trước cách mạng Tháng Mười Nga
Mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản là gì?
Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản
Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tư bản
Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và nhân dân lao động
Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.
Mâu thuẫn cơ bản về chính trị - xã hội trong chủ nghĩa tư bản là gì?
Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội
Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và nhân dân lao động
Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản
Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tư bản
Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản là mâu thuẫn gì?
Mâu thuẫn không đối kháng
Mâu thuẫn không đối kháng
Mâu thuẫn chủ yếu
Mâu thuẫn đối kháng không thể điều hòa
Một trong ba phát kiến vĩ đại của Mác là gì?
Chỉ rõ tính lịch sử của chủ nghĩa tư bản
Lý giải sự ra đời của chủ nghĩa xã hội
Chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Lý giải sự nghiệp giải phóng dân tộc
Một trong ba phát kiến vĩ đại của Mác là gì?
Chỉ rõ tính lịch sử của chủ nghĩa tư bản
Học thuyết về giá trị thặng dư
Lý giải sự ra đời của chủ nghĩa xã hội
Lý giải sự nghiệp giải phóng dân tộc
Một trong những đặc điểm của tôn giáo ở Việt Nam là gì?
check_box Tôn giáo ở Việt Nam đa dạng, đan xen, chung sống hòa bình và không có xung đột, chiến tranh tôn giáo
Tôn giáo Việt Nam luôn biến đổi
Việt Nam là nơi tập trung của những tôn giáo lớn trên thế giới
Tôn giáo Việt Nam là hệ giá trị văn hóa cơ bản của dân tộc
Một trong những đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì?
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xây dựng chủ nghĩa xã hội
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là củng cố quyền lực của giai cấp công nhân
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không phải là thay thế chế độ sở hữu tư nhân này bằng một chế độ sở hữu tư nhân khác mà là xóa bỏ triệt để chế độ tư hưu về tư liệu sản xuất
Một trong những đặc trưng cơ bản của dân tộc là gì?
check_box Có chung phương thức sinh hoạt kinh tế
Có chung mục tiêu phát triển
Có chung hệ thống pháp luật
Có chung chế độ chính trị
Một trong những đặc trưng cơ bản của dân tộc là gì?
check_box Có lãnh thổ chung, ổn định, không chia cắt
Có chung hệ thống pháp luật
Có chung mục tiêu phát triển
Có chung chế độ chính trị
Một trong những đặc trưng cơ bản của dân tộc là gì?
check_box Có ngôn ngữ chung của quốc gia
Có chung chế độ chính trị
Có chung hệ thống pháp luật
Có chung mục tiêu phát triển
Một trong những đại biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng thế kỷ XIX là ai?
S.Phuriê
A.Smith
L.Phơibắc
Ph. Hêghen
Nguồn gốc kinh tế - xã hội của tôn giáo là gì?
check_box Khi xã hội có giai cấp đối kháng, có áp bức bất công, do không giải thích được nguồn gốc của sự phân hóa giai cấp và áp bức bóc lột, bất công, tội ác, v.v…, con người trông chờ vào sự giải phóng của một lực lượng siêu nhiên ngoài trần thế
Con người coi tôn giáo như một nhu cầu tinh thần, văn hóa
Khi nhận thực của con người về tự nhiên, xã hội và chính bản thân mình có giới hạn
Con người sợ hãi trước những hiện tượng tự nhiên, xã hội , hay trong những lúc ốm đau, bệnh tật…, con người cũng dễ tìm đến với tôn giáo
Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế của CNXH không tưởng là gì? Chọn câu trả lời đúng nhất:
Những nhà XHCN không tưởng chưa thực sự quan tâm đến người lao động
Những nhà XHCN không tưởng còn hạn chế vè trình độ lý luận
Do điều kiện lịch sử và hạn chế về thế giới quan
Những nhà XHCN xuất thân từ tầng lớp quý tộc
Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta có đặc điểm như thế nào?
check_box Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật. Trong tất cả các hoạt động của xã hội, pháp luật được đặt ở vị trí tối thượng để điều chỉnh các quan hệ xã hội
Nhà nước hoạt động trên nền tảng của khối liên minh công – nông – trí thức
Nhà nước hình thành là kết quả của cách mạng XHCN
Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản
Nhà nước XHCN ra đời dựa trên cơ sở nào?
check_box Nhà nước XHCN ra đời là kết quả của cuộc cách mạng do giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản
Nhà nước XHCN ra đời là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài trong lịch sử
Nhà nước XHCN ra đời là kết quả của sự nghiệp cách mạng dân chủ tư sản
Nhà nước XHCN ra đời là kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp phát triển
Nhân tố chủ quan quan trọng nhất để giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình là gì?
Chủ nghĩa Mác - Lênin – Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân
Sự phát triển của bản thân giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng
Đảng cộng sản lãnh đạo
Sự phát triển của bản thân giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng
Nhân tố quyết định để giai cấp công nhân hoàn thành vai trò lịch sử của mình là gì?
Sự phát triển về số lượng và chất lượng của giai cấp công nhân
Sự đoàn kết giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản
Sự suy yếu toàn diện của chủ nghĩa tư bản
Nội dung chính trị của liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì?
Là xây dựng dân chủ XHCN, vì lợi ích của nhân dân
Là xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh
Là giữ vững lập trường chính trị của giai cấp công nhân, trấn áp với các lực lượng đi ngược lại lợi ích của nhân dân
Là giữ vững lập trường chính trị - tư tưởng của giai cấp công nhân, đồng thời giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với khối liên minh và đối với toàn xã hội để xây dựng và bảo vệ vững chắc chế độ chính trị, giữ vững độc lập dân tộc và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội
Nội dung nào biểu hiện tính chất lịch sử của tôn giáo?
check_box Tôn giáo có sự hình thành, phát triển và có khả năng biến đổi trong những giai đoạn lịch sử nhất định để thích nghi với nhiều chế độ chính trị - xã hội
Tôn giáo là khát vọng tự do, hạnh phúc của con người
Tôn giáo là nhu cầu của con người
Tôn giáo là một hiện tượng phổ biến ở tất cả các dân tộc
Nội dung nào biểu hiện tính quần chúng của tôn giáo?
check_box Tôn giáo là một hiện tượng xã hội phổ biến ở tất cả các dân tộc, quốc gia, châu lục
Tôn giáo mang tính chính trị - xã hội
Tôn giáo là hệ giá trị xã hội
Tôn giáo là nhu cầu văn hóa, tinh thần của con người
Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên phương diện chính trị - xã hội là gì?
Giai cấp công nhân thực hiện đấu tranh cách mạng nhằm đưa người lao động từ địa vị thống trị, nô dịch trở thành người làm chủ
Giai cấp công nhân cùng với quần chúng nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản tiến hành đấu tranh cách mạng nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản
Giai cấp công nhân tiến hành cách mạng nhằm lật đổ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa không còn bóc lột, mọi người đều được bình đẳng, tự do
Giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, tiến hành cách mạng chính trị lật độ quyền thống trị tư sản, xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột tư bản, giành quyền lực về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động, thiết lập nhà nước kiểu mới, xây dựng nền dân chủ của nhân dân lao động
Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân về kinh tế là gì?
Sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân là tất yếu vì nó phản ánh xu thế phát triển khách quan của lịch sử và nguyện vọng của đông đảo nhân dân lao động
Giai cấp công nhân là nhân tố hàng đầu của lực lượng sản xuất xã hội hóa cao, đại biểu cho quan hệ sản xuất mới tiến tiến dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, đại biểu cho phương thức sản xuất tiến bộ nhất thuộc về xu thế phát triển của lịch sử xã hội
Giai cấp công nhân là giai cấp diện cho chế độ xã hội mới tiến bộ, cho nên giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử xóa bỏ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới – XHCN
Giai cấp công nhân không là lực lượng tiên phong đối với sự phát triển lực lượng sản xuất, khoa học kỹ thuật và công nghệ tiến bộ, hiện đại
Ở phương Đông, dân tộc được hình thành như thế nào?
check_box Dân tộc được hình thành trên cơ sở một nền văn hóa, tâm lý dân tộc đã phát triển tương đối chín muồi và một cộng đồng kinh tế tuy đã đạt tới một mức độ nhất định song nhìn chung còn kém phát triển và ở trạng thái phân tán
Dân tộc được hình thành trên cơ sở kinh tế tương đối phát triển, có nền văn hóa, tâm lý dân tộc đã phát triển tương đối chín muồi
Dân tộc được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu chống giặc ngoại xâm
Dân tộc được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu chống giặc ngoại xâm
Phương pháp nghiên cứu có tính chất đặc thù của CNXHKH là gì?
Phương pháp kết hợp tính đảng, tính khoa học
Phương pháp duy vật biện chứng
Phương pháp khảo sát và phân tích về mặt chính trị - xã hội dựa trên các điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể
Phương pháp so sánh
Sự biến đổi có tính quy luật của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thể hiện như thế nào?
Cơ cấu xã hội – giai cấp phát triển theo hướng liên minh công – nông – trí thức
Cơ cấu xã hội – giai cấp biến đổi gắn liền với sự trưởng thành của giai cấp công nhân
Cơ cấu xã hội – giai cấp biến đổi trong mối quan hệ vừa đấu tranh, vừa liên minh, từng bước xóa bỏ bất bình đẳng xã hội dẫn đến xích lại gần nhau
Cơ cấu xã hội – giai cấp ngày càng trở nên thuần nhất
Sự biến đổi có tính quy luật của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thể hiện như thế nào?
check_box Cơ cấu xã hội – giai cấp biến đổi đa dạng, phức tạp, làm xuất hiện các tầng lớp xã hội mới
Cơ cấu xã hội – giai cấp biến đổi gắn liền với sự trưởng thành của giai cấp công nhân
Cơ cấu xã hội – giai cấp ngày càng trở nên thuần nhất
Cơ cấu xã hội – giai cấp phát triển theo hướng liên minh công – nông – trí thức
Sự biến đổi có tính quy luật của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thể hiện như thế nào?
check_box Cơ cấu xã hội – giai cấp biến đổi gắn liền và bị quy định bởi cơ cấu kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội – giai cấp ngày càng trở nên thuần nhất
Cơ cấu xã hội – giai cấp biến đổi gắn liền với sự trưởng thành của giai cấp công nhân
Cơ cấu xã hội – giai cấp phát triển theo hướng liên minh công – nông – trí thức
Tác phẩm “Chống Đuy rinh” của Ăngghen ra đời trong thời kỳ nào?
Thời kỳ sau Công xã Paris đến 1895
Thời kỳ 1848 – Công xã Paris
Thời kỳ 1895 – 1894
Thời kỳ 1844 – 1848
Tác phẩm đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?
Bộ “Tư bản”
Phê pháp triết học pháp quyền của Hêghen
Tuyên ngôn Đảng cộng sản
Gia đình thần thánh
Tác phẩm nào đánh dấu sự chuyển biến từ biến từ thế giới quan duy tâm sang thế giới quan duy vật, từ lập trường dân chủ cách mạng sang lập trường cộng sản chủ nghĩa của C.Mác?
Tác phẩm “Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen – Lời nói dầu”.
Bộ “Tư bản”
Tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”
Tác phẩm “Phê phán cương lĩnh Gôta”
Theo quan điểm của C.Mác, xã hội của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?
Là xã hội tiến bộ đã được xây dựng và hoàn thiện
Là xã hội mà ở đó lao động trở thành nhu cầu quan trọng nhất của con người
Là xã hội chế độ chiếm hữu tư nhân giữ vai trò chủ đạo
Là xã hội vừa thoát thai từ xã hội tư bản chủ nghĩa, còn mang nhiều dấu vết của xã hội cũ để lại
Theo quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, có mấy loại hình quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
3 loại hình
2 loại hình
1 loại hình
4 loại hình
Theo quan điểm của V.I.Lênin, những nước lạc hậu có thể thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chủ nghĩa tư bản cần có điều kiện gì?
Đã xây dựng được nền kinh tế tương đối phát triển
Có hệ tư tưởng đúng đắn, phù hợp
Có sự giúp của giai cấp vô sản các nước tiên tiến
Đã giành được chính quyền
Tiền đề khoa học tự nhiên nào trong thế kỷ XIX, tạo cơ sở hình thành thế giới quan duy vật Maxit?
Thuyết tế bào
Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
Thuyết tế bào; Thuyết tiến hóa; Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
Thuyết tiến hóa
Trong các cơ cấu xã hội sau, cơ cấu xã hội nào liên quan đến các đảng phái chính trị, nhà nước; đến quyền sở hữu tư liệu sản xuất, quản lý tổ chức lao động và phân phối sản phẩm…?
Cơ cấu xã hội - dân tộc
Cơ cấu xã hội - Dân cư
Cơ cấu xã hội - Giai cấp
Cơ cấu xã hội - Tôn giáo
Trong các dạng cơ cấu xã hội sau, cơ cấu xã hội nào giữ vai trò quan trọng nhất?
check_box Cơ cấu xã hội - Giai cấp
Cơ cấu xã hội - dân tộc
Cơ cấu xã hội - Tôn giáo
Cơ cấu xã hội - Dân cư
Trong các nội dung sau đây, nội dung nào thể hiện vai trò của Mác và Ăngghen đối với sự ra đời của CNXHKH?
Phát hiện ra vai trò của thực tiễn
Phát hiện ra vai trò của nhân dân
Phát hiện ra chủ nghĩa duy vật biện chứng
Phát hiện ra chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư
Trong Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin, nội dung nào phản ánh sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp; phản ánh sự gắn bó chặt chẽ giữa tinh thần yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính?
check_box Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
Không có nội dung nào
Các dân tộc có quyền tự quyết
V.I.Lênin đã chỉ ra mấy xu hướng khách quan trong sự phát triển quan hệ dân tộc?
check_box 2 xu hướng
5 xu hướng
3 xu hướng
4 xu hướng
Với tư cách là một hình thái nhà nước, một chế độ chính trị, trong lịch sử nhân loại có mấy chế độ dân chủ?
check_box 3 chế độ dân chủ
4 chế độ dân chủ
2 chế độ dân chủ
1 chế độ dân chủ
Xu hướng khách quan của sự phát triển dân tộc là gì?
check_box Cộng đồng dân cư muốn tách ra để hình thành cộng đồng dân tộc độc lập
Các dân tộc phát triển hướng tới bình đẳng, tự do
Các dân tộc ngày càng bình đẳng
Cộng đồng dân cư ngày càng gắn bó với nhau về lơi ích kinh tế, chính trị

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập