Bản cáo bạch cho biết:
Không có phương án đúng.
Những thông tin chủ yếu về tổ loại chứng khoán phát hành
Những thông tin cơ bản về tổ chức phát hành
Những thông tin hệ thống, toàn diện về tổ chức phát hành và đợt phát hành chứng khoán.
Bảo lãnh dự phòng là phương thức phát hành áp dụng cho:
Không có phương án đúng.
Những đợt chào bán chứng khoán ít người mua.
Những đợt chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng.
Những đợt chào bán cổ phiếu bổ sung.
Bảo lãnh theo phương thức bảo đảm chắc chắn:
Là hình thức bảo lãnh mà người bảo lãnh chỉ gánh chịu rủi ro một phần.
Là hình thức bảo lãnh mà người bảo lãnh phải gánh chịu rủi ro toàn bộ đợt phát hành.
Là hình thức bảo lãnh mà nhà bảo lãnh cam kết sẽ mua toàn bộ số chứng khoán dự kiến phát hành.
Là hình thức bảo lãnh mà nhà bảo lãnh mua một phần số chứng khoán mới phát hành.
Bất lợi thế của công ty được niêm yết chứng khoán:
check_box Phải công khai thông tin theo yêu cầu của luật pháp và SGDCK
Công ty phải chia một phần lợi nhuận cho SGDCK
Công ty phải công khai thông tin hàng ngày theo yêu cầu của UBCKNN
Tính thanh khoản chứng khoán của công ty thấp do mọi người đều muốn nắm giữ nó
Các chỉ tiêu nào sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:
Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của công ty.
Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty.
Chỉ số thị trường chứng khoán.
Tỷ số P/E của công ty
Các công ty được niêm yết có lợi thế:
check_box Tăng uy tín của công ty nên công ty có thể dễ dàng hơn trong việc huy động vốn trong tương lai
Do uy tín được nâng cao nên công ty tránh được mọi rủi ro
Giá chứng khoán của công ty luôn tăng lên
Tăng uy tín của công ty nên công ty nên có thể giảm được phí môi giới khi chứng khoán của công ty được giao dịch
Các loại hình công khai thông tin bao gồm:
check_box Công khai thông tin định kỳ, công khai thông tin bất thường và công khai thông tin theo yêu cầu.
Công khai thông tin hàng năm, hàng quí, hàng tháng
Công khai thông tin về tài sản và tiền vốn của công ty
Công khai thông tin về tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của công ty
Các nghiệp vụ kinh doanh chính của công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay gồm:
Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, ký quỹ.
Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán.
Môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư.
Môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành.
Càng tiến gần đến ngày đáo hạn thì
check_box Giá của trái phiếu đang lưu hành có xu hướng càng tiếp cận dần với mệnh giá
Giá của trái phiếu đang lưu hành có xu hướng ngày càng xa dần với mệnh giá
Tất cả đều sai
Giá của trái phiếu biến động không theo quy luật nào
Chỉ số giá chứng khoán trên thị trường cho biết:
check_box Xu hướng biến động giá chứng khoán trên thị trường
Sự biến động giá chứng khoán trên thị trường
Sự biến động giá của từng loại chứng khoán trong chỉ số giá
Sự tăng/giảm giá của từng loại chứng khoán trên thị trường
Chỉ tiêu vòng quay vốn và vòng quay cổ phiếu cho biết:
Nhịp độ hoạt động của thị trường
Quy mô của các giao dịch trên thị trường
Quy mô của thị trường
Sự biến động giá chứng khoán trên thị trường
Chọn đáp án chính xác nhất:Trái phiếu bảo đảm đòi hỏi tài sản có giá trị làm vật đảm bảo cho việc phát hành phải là:
check_box Tài sản cầm cố là bất động sản hoặc chứng khoán ký quỹ
Một bất động sản
Tài sản bảo đảm là chứng khoán ký quỹ
Tài sản có thể là uy tín của công ty phát hành
Chọn đáp án chính xác nhấtCăn cứ phân chia thị trường tài chính thành thị trường vốn và thị trường tiền tệ là:
check_box Thời gian luân chuyển vốn
Nhu cầu vốn (khối lượng vốn chuyển giao) và thời gian luân chuyển vốn
Nhu cầu vốn (khối lượng vốn chuyển giao) và thời gian luân chuyển vốn; Thời gian luân chuyển vốn; Mức độ lợi nhuận của việc chuyển giao quyền sử dụng vốn đem lại
Mức độ lợi nhuận của việc chuyển giao quyền sử dụng vốn đem lại
Chọn đáp án chính xác nhấtĐâu là chức năng của thị trường chứng khoán
check_box Chức năng huy động vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế
Chức năng thúc đẩy thị trường tiền tệ phát triển
Chức năng tạo tiền chuyển khoản
Chức năng điều hòa, cung ứng vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu một cách có hiệu quả
Chọn đáp án chính xácQuyền mua cổ phần
check_box Được phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu thường bổ sung và dành cho cổ đông hiện hành, sau đó có thể được đem ra giao dịch
Được phát hành kèm theo đợt phát hành trái phiếu thường
Được phát hành kèm theo đợt phát hành trái phiếu ưu đãi để tăng tính hấp dẫn của trái phiếu ưu đãi
Được phát hành với giá cao hơn giá thị trường của cổ phiếu thường đang lưu hành, cho phép người sở hữu hưởng những quyền lợi đặc biệt
Chọn đáp án đúngPhát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức sẽ
check_box Không làm thay đổi số vốn chủ sở hữu của công ty so với trước khi phát hành thêm cổ
Làm thay đổi số vốn chủ sở hữu của công ty so với trước khi phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức
Tất cả đều sai
Làm tăng vốn điều lệ của công ty
Chọn đáp án saiPhân tích cơ bản dựa trên các yếu tố
check_box Giả định quá khứ sẽ lặp lại
Thông tin kinh tế vĩ mô
Thông tin ngành kinh tế mà công ty hoạt động
Thông tin từ phân tích kinh tế và phân tích tài chính về công ty
Chủ thể được phép phát hành cổ phiếu là:
Chỉ có công ty cổ phần.
Công ty cổ phần và công ty hợp danh
Công ty cổ phần và công ty TNHH
Chủ thể được phép phát hành trái phiếu có quyền mua cổ phiếu là:
Các chủ thể phát hành trái phiếu
Chỉ có công ty cổ phần.
Chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn
Tất cả các phương án
Chủ thể được phép phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi là:
Các doanh nghiệp được phép phát hành trái phiếu
Chính phủ
Công ty cổ phần.
Tất cả các phương án
Chủ thể được phép phát hành trái phiếu có thể mua lại:
Các chủ thể được phép phát hành trái phiếu
Chỉ có công ty cổ phần
Chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn.
Tất cả các phương án
Chức năng của Sở giao dịch chứng khoán là:
check_box Tất cả các phương án
Cung cấp thông tin về nhà phát hành có chứng khoán giao dịch tại Sở
Cung cấp địa điểm cho mọi cá nhân và tổ chức đầu tư tham gia giao dịch mua bán chứng khoán
Chứng khoán có thể là:
Cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh
Cổ phiếu, trái phiếu, thương phiếu
Tất cả các phương án
Trái phiếu, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ tiền gửi.
Chứng khoán được giao dịch tại Sở GDCK là:
check_box Chỉ những chứng khoán có đủ tiêu chuẩn nhất định.
Chỉ những chứng khoán được phát hành theo hình thức bảo lãnh phát hành.
Không có phương án đúng.
Tất cả các loại chứng khoán.
Chứng khoán được niêm yết là:
Chứng khoán của công ty được niêm yết trên SGDCK
Chứng khoán của những công ty có uy tín và đang có nhu cầu giao dịch cao
Chứng khoán được giao dịch với quy mô lớn và nhịp độ cao trên thị trường
Chứng khoán nằm trong danh sách các chứng khoán được giao dịch trên SGDCK
Chứng khoán không được niêm yết là
check_box Loại chứng khoán không được niêm yết tại Sở giao dịch và được giao dịch trên thị trường phi tập trung
Loại chứng khoán không được niêm yết tại Sở giao dịch và vì vậy không được giao dịch trên thị trường
Loại chứng khoán không được giao dịch trên thị trường; Loại chứng khoán không được niêm yết tại Sở giao dịch và vì vậy không được giao dịch trên thị trường; Loại chứng khoán không được niêm yết tại Sở giao dịch và được giao dịch trên thị trường phi tập trung
Loại chứng khoán không được giao dịch trên thị trường
Chứng khoán ký quỹ khi thực hiện phát hành trái phiếu bảo đảm phải là
check_box Chứng khoán dễ chuyển nhượng mà công ty phát hành sở hữu của công ty khác
Chứng khoán đích danh (ghi danh)
Tất cả đều sai
Chứng khoán của chính công ty phát hành trái phiếu bảo đảm
Chứng khoán phái sinh là loại chứng khoán thể hiện:
Quyền được mua cổ phiếu của công ty phát hành.
Quyền được mua trái phiếu của công ty phát hành.
Tất cả các phương án
Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành dành cho:
Các cổ đông chiến lược của công ty
Các cổ đông ưu đãi của công ty
Các trái chủ mua trái phiếu có quyền mua cổ phiếu.
Tất cả các phương án
Cố gắng tối đa là hình thức bảo lãnh phát hành mà người bảo lãnh:
Đóng vai trò là một đại lý cho nhà phát hành.
Mua nốt số chứng khoán còn lại chưa bán hết.
Mua toàn bộ số chứng khoán mới phát hành.
Cổ phiếu công ty cổ phần M có hệ số P/E là 20. EPS là 4.000đ và mức cổ tức trên mỗi cổ phần thường là 2.500đ. Vậy tỷ suất lợi tức cổ phần thường hiện tại của công ty là:
2,25 %
3,13 %
5,25 %
8,75 %
Cổ phiếu được phép phát hành là:
Số lượng cổ phiếu công ty đã phát hành ra các nhà đầu tư.
Số lượng cổ phiếu đang được các nhà đầu tư nắm giữ.
Số lượng cổ phiếu mà công ty đã mua lại.
Số lượng cổ phiếu tối đa công ty được phép phát hành trong suốt thời gian tồn tại của công ty.
Cổ phiếu quỹ là loại cổ phiếu
check_box Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường
Người sở hữu có quyền biểu quyết
Người sở hữu được chia cổ tức
Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành
Cổ phiếu quỹ là:
Số lượng cổ phiếu công ty đã phát hành ra các nhà đầu tư.
Số lượng cổ phiếu của chính công ty mà công ty đã mua lại.
Số lượng cổ phiếu đang được các nhà đầu tư nắm giữ.
Số lượng cổ phiếu tối đa công ty được phép phát hành trong suốt thời gian tồn tại của công ty.
Cổ phiếu ưu đãi loại tích lũy là:
Loại cổ phiếu được tích lũy quyền bầu cử
Loại cổ phiếu được tích lũy quyền được nhận cổ tức.
Loại cổ phiếu được tích lũy tỷ lệ sở hữu
Tất cả các phương án
Công cụ của thị trường tiền tệ thường có đặc điểm.
Là các công cụ tài chính ngắn hạn
Tất cả các phương án
Thường có độ an toàn thấp.
Công trái là loại chứng khoán:
Do chính phủ phát hành.
Do chính quyền địa phương phát hành.
Do DN phát hành
Tất cả các phương án
Công ty niêm yết là công ty:
Có chứng khoán được phép giao dịch tại SDGCK
Công ty thực hiện đúng các quy định về công khai thông tin trên SGDCK
Tất cả các loại chứng khoán của công ty đều được phép giao dịch tại SDGCK.
Thoả mãn đầy đủ các tiêu chuẩn niêm yết chứng khoán
Công ty A có hệ số P/E là 17,2 và công ty B có hệ số P/E là 13, nhà đầu tư ưa chuộng cổ phiếu của:
Chọn công ty nào là tuỳ thuộc vào xu hướng đầu tư trên thị trường
Công ty A vì cổ phiếu A có thu nhập cao hơn
Công ty A vì cổ phiếu A được thị trường đánh giá cao hơn
Công ty B vì để thu về 1 đồng thu nhập chỉ cần bỏ ra ít tiền hơn
Công ty ABC có hệ số P/E là 15. Thu nhập trên một cổ phần là 4.000đ và chi trả cổ tức trên mỗi cổ phần thường là 2.500đ. Vậy tỷ suất lợi tức cổ phần của công ty là:
3,12 %
4,17 %
6,21 %
7,12%
Công ty cổ phần A đã phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức với mệnh giá 50.000đ/cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá, mức chi trả cổ tức là 9,5% so với mệnh giá. Một nhà đầu tư đòi hỏi nếu đầu tư vào cổ phiếu đó cần đạt mức sinh lời là 10%/năm. Cổ phiếu này đang được bán trên thị trường với giá 45.400đ/cổ phiếu. Nhà đầu tư đó sẽ:
Không mua cổ phiếu trên do cổ phiếu đó bị giảm giá so với giá phát hành
Mua cổ phiếu trên do cổ phiếu đó đang được bán rẻ hơn mệnh giá
Mua cổ phiếu trên do ông ta sẽ đạt được mức sinh lời cao hơn dự kiến
Tất cả các phương án
Công ty cổ phần A đã phát hành cổ phiếu ưu đãi với mệnh giá 100.000đ/cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá, mức chi trả cổ tức là 15% mệnh giá. Một nhà đầu tư đòi hỏi nếu đầu tư vào cổ phiếu đó cần đạt mức sinh lời là 18%/năm. Cổ phiếu này đang được bán trên thị trường với giá 84.400đ/cổ phiếu. Nhà đầu tư đó sẽ:
check_box Không mua cổ phiếu trên do ông ta không đạt được mức sinh lời dự kiến
Không mua cổ phiếu trên do cổ phiếu đó bị giảm giá so với giá phát hành
Mua cổ phiếu trên do cổ phiếu đó đang được bán rẻ hơn mệnh giá
Tất cả các phương án
Công ty cổ phần bắt buộc phải có:
check_box Cổ phiếu phổ thông
Chứng khoán nợ
Cổ phiếu ưu đãi
Chứng khoán nợ; Cổ phiếu ưu đãi; Cổ phiếu phổ thông
Công ty cổ phần Bêta phát hành trái phiếu có mệnh giá 10.000đ/trái phiếu. Giá phát hành bằng mệnh giá. Số lượng trái phiếu phát hành 10.000.000 trái phiếu. Ảnh hưởng của đợt phát hành là:
Giảm vốn chủ sở hữu của công ty.
Không ảnh hưởng gì tới vốn kinh doanh của công ty.
Tăng tổng nợ của công ty.
Tăng vốn chủ sở hữu của công ty.
Công ty cổ phần X có số lượng cổ phiếu được phép phát hành là 6.000.000 cổ phiếu; tổng số cổ phiếu đã phát hành là 5.000.000. Trong năm N công ty đã bỏ tiền ra mua lại 500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu đang lưu hành là
check_box 4.500.000
5.500.000
4.000.000
5.000.000
Công ty cổ phần XYZ đã trả cổ tức cho cổ đông năm N đó là 1.300đ/cổ phiếu thường và dự tính những năm sau sẽ trả cổ tức với mức tăng đều đặn hàng năm là 5%, một nhà đầu tư yêu cầu mức sinh lời kỳ vọng là 13%/năm. Vậy giá cao nhất mà nhà đầu tư đó có thể chấp nhận để mua cổ phiếu trên vào đầu năm N+1 là:
11.428đ/cổ phiếu
17.063đ/cổ phiếu
20.000đ/cổ phiếu
22.500đ/cổ phiếu
Công ty đại chúng:
Là công ty có cổ phiếu phát hành ra công chúng.
Phải công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Tất cả các phương án
Công ty KAB thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với tổng số tiền là 300 triệu đồng. Hiện tại công ty có 20.000 cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành, cổ tức 1.500đ/cổ phiếu/năm và 200.000 cổ phiếu thường đang lưu hành. Vậy cổ tức cho một cổ phiếu thường là:
1.200 đ
1.250 đ
1.300 đ
1.350 đ
Công ty phải đảm bảo các yêu cầu sau về công khai thông tin:
Thông tin phải chính xác, đầy đủ, kịp thời
Thông tin phải chính xác, đầy đủ, kịp thời và dễ tiếp hiểu
Thông tin phải chính xác, đầy đủ, kịp thời, công bằng và dễ tiếp cận
Thông tin phải chính xác, kịp thời và dễ tiếp cận
Đặc điểm của thị trường chứng khoán là:
Là thị trường được đặc trưng bởi hình thức tài chính trực tiếp.
Là thị trường gần với thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Tất cả các phương án
Về cơ bản là một thị trường liên tục
Đặc điểm của thị trường tiền tệ là:
Công cụ của thị trường có độ rủi ro cao.
Thời gian luân chuyển vốn dài.
Thời gian luân chuyển vốn dài.
Thời gian luân chuyển vốn ngắn
Đặc điểm của thị trường vốn là:
Các công cụ của thị trường có độ an toàn tương đối cao
Được đặc trưng bởi hình thức tài chính gián tiếp
Giai đoạn luân chuyển vốn ngắn hạn
Mua bán, trao đổi các công cụ tài chính trung và dài hạn
Đâu không phải là nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán
check_box Nguyên tắc ưu tiên cho giao dịch khối lượng lớn
Nguyên tắc đấu giá
Nguyên tắc trung gian mua bán
Nguyên tắc công khai
Đâu không phải là xu hướng phát triển của các thị trường chứng khoán trên thế giới
check_box Xu hướng hạn chế giao dịch trái phiếu
Xu hướng gia tăng các nhà đầu tư chuyên nghiệp
Xu hướng quốc tế hóa thị trường chứng khoán
Xu hướng phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán phái sinh
Điền đáp án chính xác vào chỗ trống… là những người thực sự mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán nhằm mục đích thu lời
check_box Nhà đầu tư
Nhà bảo lãnh
Nhà môi giới
Nhà phát hành
Điền đáp án chính xác vào chỗ trốngThực chất ... là lệnh thị trường được sử dụng trong phương thức khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa và nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết sẽ tự động bị hủy bỏ
check_box ATC
MP
LO
ATO
Điền vào các chỗ trống các cụm từ theo đúng thứ tựNếu giá thị trường của chứng quyền cao hơn mức giá được quyền mua của chứng quyền thì chứng quyền sẽ …, còn ngược lại chứng quyền sẽ …
check_box Có giá trị và không có giá trị
Có tính thanh khoản và không có tính thanh khoản
Không có giá trị và có giá trị
Tất cả đều sai
Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp theo đúng thứ tự:Thị trường … là thị trường mua bán các chứng khoán được … hay còn được gọi là thị trường phát hành
check_box Sơ cấp và phát hành lần đầu
Thứ cấp và phát hành lần đầu
Thứ cấp và mua đi bán lại
Sơ cấp và mua đi bán lại
Điền vào chỗ trống:… được coi là loại chứng khoán có ít rủi ro nhất
check_box Trái phiếu Chính phủ
Trái phiếu của các ngân hàng thương mại
Trái phiếu của các công ty uy tín
Tất cả đều sai
Điền vào chỗ trống:… thể hiện sự cam kết của người phát hành thanh toán những khoản tiền lãi và khoản tiền gốc vào những thời điểm nhất định
check_box Chứng khoán nợ
Chứng khoán phái sinh
Chứng khoán vốn
Cổ phiếu
Điền vào chỗ trống… là giá trị hiện tại của cổ phiếu thường, được thể hiện trong giao dịch cuối cùng được ghi nhận
check_box Giá trị thị trường
Giá trị sổ sách
Mệnh giá cổ phiếu thường
Giá trị thị trường; Mệnh giá cổ phiếu thường; Giá trị sổ sách
Điều nào sau đây là đúng nhất với cổ đông:
Là người có quyền sở hữu công ty theo tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
Là người có quyền sở hữu công ty theo tỷ lệ cổ phiếu thường nắm giữ
Là người có quyền sở hữu toàn bộ công ty
Tất cả các phương án
Điều nào sau đây là đúng nhất với cổ phiếu ưu đãi:
Là loại cổ phiếu có lợi tức biến đổi và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.
Là loại cổ phiếu có lợi tức cố định và được xác định trước khi phát hành.
Tất cả các phương án
Điều nào sau đây là đúng với cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi:
Cổ tức được nhận biến đổi và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.
Được tham gia bỏ phiếu bầu HĐQT
Được tham gia kiểm soát hoạt động kinh doanh của công ty.
Tất cả các phương án đều sai
Điều nào sau đây là không đúng với trái phiếu:
Chủ thể phát hành trái phiếu có thể là chính phủ, công ty cổ phần
Người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ của người phát hành
Nguồn chi trả lợi tức trái phiếu công ty là lợi nhuận sau thuế.
Trái phiếu là công cụ vay nợ của nhà phát hành
Điều nào sau đây là sai với cổ đông ưu đãi:
Được nhận cổ tức trước cổ đông thường
Được tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của công ty
Được tự do chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định.
Tất cả các phương án
Điều nào sau đây là sai với cổ phiếu thường:
Là loại chứng khoán được nhận lợi tức cố định.
Là loại chứng khoán vốn.
Người nắm giữ nó được quyền tham dự đại hội đồng cổ đông.
Điều vào chỗ trống đáp án chính xác nhất:Thông thương, ... được phát hành cùng với đợt phát hành các trái phiếu hay cổ phiểu ưu đãi để giúp việc chào bán lần đầu các chứng khoán này trở nên hấp dẫn hơn
check_box Chứng quyền
Quyền mua cổ phần
Cổ phiếu thường
Chứng khoán phái sinh
Đơn vị giao dịch là:
Đơn vị là khối lượng CK được SGDCK cho phép tham gia giao dịch tại Sở
Khối lượng chứng khoán thích hợp được quy định trong giao dịch
Thể hiện một khối lượng CK giao dịch tối thiểu mà nhà đầu tư mong muốn được mua hay bán
Thể hiện một khối lượng CK tối đa mà nhà đầu tư mong muốn mua được hay bán được.
Đơn vị yết giá:
Là đơn vị tiền tệ tối đa được quy định đối với việc định giá
Là đơn vị tiền tệ tối thiểu được quy định trong việc định giá
Là loại chứng khoán được yết giá trên sàn giao dịch
Là loại tiền tệ mà SGDCK dùng để yết giá chứng khoán như USD, VND...
Dựa theo sự luân chuyển nguồn vốn, TTCK bao gồm:
Tất cả các phương án
Thị trường tiền tệ và thị trường vốn.
TTCK giao ngay và TTCK kỳ hạn
TTCK sơ cấp và TTCK thứ cấp
Giá cổ phiếu của công ty A đang là 25.200đồng/cổ phiếu, thu nhập của một cổ phiếu A đạt 1.500đ/cổ phiếu, công ty vừa công bố hệ số chi trả cổ tức là 0,6. Vậy tỷ suất lợi tức cổ phần của công ty là:
3,38%
3,57%
6,43%
7,38%
Giá phát hành trái phiếu có thể:
Lớn hơn mệnh giá trái phiếu
Nhỏ hơn mệnh giá trái phiếu
Tất cả các phương án
Giá thị trường của cổ phiếu A đang là 33.000đ/cổ phiếu, ông X nhận định giá cổ phiếu A sẽ giảm xuống 32.100đ/cổ phiếu nên đến công ty chứng khoán M vay 1.000 cổ phiếu A và bán ngay. Xong để đề phòng thua lỗ trong trường hợp đến kỳ trả nợ giá cổ phiếu A tăng lên, ông X ra lệnh:
Lệnh bán thị trường
Lệnh dừng để mua với giá 35.100đ/cổ phiếu
Lệnh dừng để mua với giá 42.800đ/cổ phiếu
Lệnh giới hạn mua với giá 32.100đ/cổ phiếu
Giá thị trường của cổ phiếu B đang là 53.400đ/cổ phiếu, ông X nhận định giá của cổ phiếu B đang được thị trường đánh giá cao hơn giá trị của nó, ông B ra lệnh:
Lệnh giới hạn bán với giá 53.200đ/cổ phiếu
Lệnh giới hạn bán với giá 53.600đ/cổ phiếu
Lệnh thị trường bán
Lệnh thị trường mua
Giá trị sổ sách một cổ phiếu thường là:
Phần giá trị tài sản công ty thuộc về mỗi cổ phiếu thường
Phần giá trị tài sản thuần của công ty thuộc về mỗi cổ phiếu thường.
Phần lợi nhuận sau thuế của công ty thuộc về mỗi cổ phiếu thường
Giữa giá trái phiếu và lãi suất hoàn vốn của trái phiếu có quan hệ
check_box Tương quan nghịch đảo
Tất cả đều sai
Tự tương quan
Tương quan cùng chiều
Hạn chế của việc quy định biên độ dao động giá chứng khoán là
check_box Có thể làm cho giá chứng khoán không đạt đến mức giá cân bằng một cách có hiệu quả
Có thể làm cho giá chứng khoán giao dịch quá cao hoặc quá thấp
Có thể làm cho giá giao dịch biến động bất thường
Có thể làm cho thị trường hoạt động thiếu ổn định
Hàng hoá của thị trường chứng khoán có thể là:
Tín phiếu ngân hàng, Cổ phiếu
Tín phiếu ngân hàngTrái phiếu
Trái phiếu, Cổ phiếu
Hãy cho biết những điều nào sau đây là không đúng với phân tích kỹ thuật:
Chỉ số của thị trường chứng khoán
Giá cổ phiếu đang được trị trường đánh giá cao hay thấp so với giá trị thực của nó
Mô hình hóa biến động giá cổ phiếu
Thống kê biến động giá cổ phiếu
Hãy cho biết những điều nào sau đây là không đúng với:
check_box Cổ phiếu đang được thị trường đánh giá cao hay thấp
Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại
Giá trị doanh nghiệp trên cơ sở nhìn nhận tình hình ở thời điểm hiện tại và triển vọng tương lai của doanh nghiệp
Xu hướng biến động giá cổ phiếu trên thị trường
Hãy chọn những phương án sai cho vấn đề sau: “Đầu tư thông qua quỹ tín thác đầu tư giúp các nhà đầu tư có thể thực hiện ...”
Đa dạng hoá đầu tư
Giảm thiểu rủi ro
Giúp nhà đầu tư quản lý và điều hành hoạt động đầu tư của mình chuyên nghiệp hơn
Tăng lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro
Hãy chọn những phương án trả lời đúng cho vấn đề sau:“Rủi ro không có hệ thống gồm ...”
Không có phương án nào đúng
Rủi ro lãi suất , rủi ro thị trường, rủi ro tỷ giá
Rủi ro thị trường, rủi ro quản lý, rủi ro thị trường
Rủi ro vỡ nợ của nhà phát hành, rủi ro thanh khoản, rủi ro quản lý
Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các bộ phận cấu thành thị trường chứng khoán thứ cấp:
check_box Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung
Thị trường OTC và thị trường phi tập trung
Thị trường phi tập trung và thị trường sơ cấp.
Thị trường Sở giao dịch và thị trường tự do
Hệ số chi trả cổ tức là hệ số:
check_box Phản ánh công ty dành bao nhiêu phần trăm lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức cho cổ đông thường
Phản ánh công ty dành bao nhiêu phần trăm lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư
Phản ánh công ty dành bao nhiêu phần trăm lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức cho cổ đông thường và cổ đông ưu đãi
Phản ánh công ty dành bao nhiêu phần trăm lợi nhuận sau thuế để trả lợi tức trái phiếu
Hệ số tín nhiệm trái phiếu chủ yếu cho biết:
Năng lực tài chính của tổ chức phát hành trái phiếu
Năng lực trả lãi và vốn vay theo kỳ hạn cam kết của tổ chức phát hành trái phiếu
Tất cả các phương án
Uy tín của nhà phát hành trái phiếu trên thị trường.
Hoạt động của thị trường thứ cấp nhằm:
Các tổ chức phát hành chủ yếu huy động được vốn kinh doanh.
Cung cấp khả năng thanh khoản cho chứng khoán
Không có phương án đúng.
Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế.
Hợp đồng tương lai trong mua bán chứng khoán là hợp đồng mà:
Giá cả hàng hóa được thoả thuận trước tại thời điểm hiện hành.
Sẽ được thực hiện ở một thời điểm nhất định trong tương lai.
Tất cả các phương án
Khẳng định nào sau đây là đúng nhất với trái phiếu.
Là hàng hoá của thị trường chứng khoán.
Là hàng hoá của thị trường tài chính.
Là loại chứng khoán nợ.
Tất cả các phương án
Khi lãi suất thị trường tăng:
Làm giá trái phiếu giảm.
Làm giá trái phiếu không thay đổi.
Làm giá trái phiếu tăng
Kỳ trả lãi của trái phiếu là:
Khoảng thời gian giữa hai lần trả lãi
Khoảng thời gian tính từ thời điểm trái phiếu được phát hành đến khi đáo hạn
Khoảng thời gian tối đa để nhà phát hành thực hiện trả lãi cho trái chủ.
Tất cả các phương án
Lãi suất cho đến khi đáo hạn YTM thực chất chính là
check_box IRR trung bình của một trái phiếu nếu mua tại một thời điểm và nắm giữ cho đến ngày đáo hạn
Tất cả đều sai
Lãi suất hiện hành
Lãi suất danh nghĩa
Lãi suất của trái phiếu chuyển đổi do công ty phát hành
check_box Thấp hơn lãi suất trái phiếu thông thường của công ty đó
Tùy theo từng trường hợp, có thể cao hơn hoặc thấp hơn
Không có mối quan hệ với lãi suất trái phiếu thông thường của công ty đó
Cao hơn lãi suất trái phiếu thông thường của công ty đó
Lãi suất kỳ hạn thường được xác định trong khoảng thời gian:
Theo kỳ trả lãi của trái phiếu
Theo năm đầu tư
Theo thời hạn của trái phiếu
Lệnh dừng để mua được đưa ra:
Tại mức giá thị trường hiện hành.
Với mức giá cao hơn giá thị trường hiện hành.
Với mức giá thấp hơn giá thị trường hiện hành.
Lệnh giao dịch chứng khoán là:
Chỉ thị của khách hàng cho người môi giới bắt buộc người môi giới phải mua hoặc bán chứng khoán theo yêu cầu mà họ đặt ra
Chỉ thị của khách hàng cho người môi giới thể hiện ý muốn mua hoặc bán chứng khoán theo yêu cầu mà họ đặt ra
Chỉ thị của khách hàng cho SGDCK bắt buộc Sở phải mua hoặc bán chứng khoán theo yêu cầu mà họ đặt ra
Chỉ thị của khách hàng cho SGDCK thể hiện ý muốn mua hoặc bán chứng khoán theo yêu cầu mà họ đặt ra
Lệnh giới hạn là loại lệnh:
Để bảo vệ lợi nhuận và hạn chế thua lỗ trong kinh doanh chứng khoán.
Để hạn chế sự thua lỗ trong giao dịch chứng khoán.
Không có phương án đúng
Thực hiện theo giá thị trường tại thời điểm khớp lệnh.
Loại hình tổ chức của công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay có thể là:
Công ty cổ phần, Công ty hợp danh
Công ty cổ phần, Công ty TNHH
Công ty TNHH, Công ty tư nhân
Công ty tư nhân, Công ty hợp danh
Mệnh giá cổ phiếu là 10.000đ và giá thị trường của cổ phiếu là 60.000đ, thu nhập mỗi cổ phần thường là 4.000đ và chi trả cổ tức trên mỗi cổ phần thường là 2.500đ, vậy hệ số P/E của công ty là:
14
15
16
25
Mệnh giá trái phiếu là:
Giá bán trái phiếu
Là giá bán trái phiếu tại thời điểm đáo hạn của trái phiếu.
Là số tiền gốc, ngoài lợi tức trái phiếu, thể hiện khoản nợ của ngưới phát hành đối với người nắm giữ trái phiếu.
Là số tiền tối thiểu nhà phát hành thu được khi phát hành trái phiếu
Một chứng khoán có mệnh giá 100.000 đồng hiện đang được giao dịch trên thị trường với giá 95.000 đồng. Ông X mua trái phiếu tại thời điểm này và nắm giữ đến thời điểm đáo hạn. Tại thời điểm đáo hạn, không tính đến số tiền lãi thì số tiền mà ông X nhận về là
check_box 100.000 đồng
Tất cả đều sai
Không xác định được
95.000 đồng
Một công ty phát hành kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến những rủi ro cho nhà đầu tư vào trái phiếu của công ty đó:
Rủi ro về khả năng thanh khoản của trái phiếu
Rủi ro vỡ nợ của nhà phát hành
Tất cả các phươngán
Một công ty sẽ bị SGDCK huỷ bỏ niêm yết khi:
Các cổ đông muốn huỷ bỏ niêm yết
Cổ đông chủ chốt không muốn công ty niêm yết trên SGDCK nữa
Công ty không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn niêm yết trong một thời gian nhất định
Năm vừa qua công ty kinh doanh thua lỗ
Một đặc điểm nổi bật của lãi suất đáo hạn là:
Là mức lãi suất chưa tính đến giá trị thời gian của đồng tiền.
Là mức lãi suất có cùng bản chất với lãi suất hoàn vốn.
Là mức lãi suất được quan tâm nhiều nhất khi đánh giá về trái phiếu
Một người có khoản vốn đầu tư là 1.000USD và dự định đạt mức sinh lời 11%/năm, số tiền ông ta nhận được sau 3 năm đầu tư theo phương pháp lãi đơn là:
1.100USD
1.200USD
1.330USD
1.345USD
Một người có khoản vốn đầu tư là 2.500USD và dự định đạt được mức sinh lời 10%/năm, mỗi năm nhận lãi một lần. Với phương pháp lãi kép, số tiền ông ta nhận được sau 2 năm đầu tư theo là:
2.521,25USD
3.025 USD
3.038,88 USD
3.125.80 USD
Một nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD có lãi suất danh nghĩa 5%/năm với giá 90 USD. Vậy số tiền lãi hàng năm nhà đầu tư nhận được là:
45 USD
5 USD
50 USD
60 USD
Một nhà đầu tư với lãi suất chiết khấu 10%/năm đã ước định giá của trái phiếu X là 198.500đ/trái phiếu. Trái phiếu X đang được bán trên thị trường với giá 199.200đ/trái phiếu. Ông A sẽ:
check_box Quyết định không mua trái phiếu X vì mua nó sẽ không đạt được mức sinh lời dự kiến
Quyết định mua TP vì mua nó vẫn có lãi
Quyết định mua TP vì mua nó sẽ đạt mức sinh lời cao hơn dự kiến.
Quyết định không mua trái phiếu X vì mua nó sẽ bị lỗ
Một sở giao dịch chứng khoán thực hiện đấu giá định kỳ để xác định giá mở cửa. Từ 8h30 đến 9h ngày1/1/N sở nhận được các lệnh giao dịch về cổ phiếu của công ty A (bao gồm lệnh thị trường và lệnh giới hạn) cho ở bảng sau:Biết giá đóng cửa phiên giao dịch trước là 29.700đ/cổ phiếu. Giá khớp phiên giao dịch này là:
29.600đ/cổ phiếu
29.700đ/cổ phiếu
29.800đ/cổ phiếu
29.900đ/cổ phiếu
Một sở giao dịch chứng khoán thực hiện đấu giá định kỳ để xác định giá mở cửa. Từ 8h30 đến 9h ngày1/1/N sở nhận được các lệnh giao dịch về cổ phiếu của công ty A (bao gồm lệnh thị trường và lệnh giới hạn) cho ở bảng sau:Nếu giá đóng cửa phiên giao dịch trước là 22.000đ/cổ phiếu. Giá khớp phiên giao dịch này là:
22.500đ/cổ phiếu
22.600đ/cổ phiếu
22.700đ/cổ phiếu
22.800đ/cổ phiếu
Một trái phiếu có lãi suất cố định, mệnh giá là 100.000 đồng, hiện đang được bán với giá 103.000 đồng thì:
Lãi suất danh nghĩa bằng lãi suất hiện hành
Lãi suất danh nghĩa lớn hơn lãi suất hiện hành.
Lãi suất danh nghĩa nhỏ hơn lãi suất hiện hành.
Một trái phiếu có lãi suất danh nghĩa 9 %, lãi suất hiện hành 8,5 % thì:
Tất cả các phương án
Thị giá trái phiếu > mệnh giá
Thị giá trái phiếu < mệnh giá
Một trái phiếu có mệnh giá 1.000 USD, lãi suất danh nghĩa 7% đang được bán với giá 970 USD. Vậy lãi suất hiện hành của trái phiếu là:
check_box 7,22 %
7 %
7,37 %
8,2 %
Một trái phiếu lãi suất cố định có mệnh giá 500.000 đồng, hiện đang được bán với giá 492.000 đồng. Vậy khi đó:
Lãi suất danh nghĩa > Lãi suất đáo hạn
Lãi suất danh nghĩa > Lãi suất hoàn vốn nội bộ
Lãi suất danh nghĩa < Lãi suất hiện hành
Tất cả các phương án
Một trong những đặc trưng chủ yếu của chứng khoán là:
Có khả năng sinh lời.
Có quyền sở hữu đối với tổ chức phát hành
Có thể không ghi tên chủ sở hữu
Tất cả các phương án
Một trong những mục tiêu hoạt động của TTCK là:
Cạnh tranh tự do
Điều hành công bằng
Phát triển ổn định.
Tất cả các phương án
Một trong những nguyên tắc hoạt động của TTCK là:
Hoạt động hiệu quả
Phát triển ổn định.
Tất cả các phương án
Trung gian mua bán
Một trong những quyền cơ bản của cổ đông ưu đãi là:
Được chi trả cổ tức trước cổ đông thường
Được ưu tiên mua cổ phiếu mới phát hành.
Tham dự đại hội đồng cổ đông để quyết định các vấn đề quan trọng của công ty
Một trong những xu hướng phát triển TTCK thế giới hiện nay là:
Hoàn thiện cấu trúc của TTCK
Phát triển các nhà đầu tư chuyên nghiệp
Tăng cường minh bạch TTCK.
Tất cả các phương án
Mục đích phát hành quyền mua cổ phần là:
Bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông thường hiện hữu
Gia tăng giá trị công ty.
Tăng giá trị của cổ phiếu thường
Tất cả các phương án
Mục đích quan trọng nhất cần phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là
check_box Để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư
Tất cả đều sai
Để xác định chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra khi phát hành ra công chúng
Để phân loại chứng khoán
Nếu lãi suất thị trường giảm xuống thấp hơn lãi suất danh của trái phiếu có lãi suất cố định đang lưu hành sẽ làm cho:
Giá trái phiếu hiện hành tăng lên cao hơn mệnh giá
Lãi suất hiện hành của trái phiếu cũng giảm theo
Tất cả các phương án
Nếu lãi suất thị trường tăng lên cao hơn lãi suất danh nghĩa của trái phiếu có lãi suất cố định đang lưu hành sẽ làm cho:
Giá trái phiếu hiện hành giảm xuống thấp hơn mệnh giá
Giá trái phiếu hiện hành tăng lên cao hơn mệnh giá
Lãi suất hiện hành của trái phiếu nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa
Tất cả các phương án
Nếu lãi suất thị trường tăng lên sẽ làm cho:
Giá trái phiếu tăng lên do nhà đầu tư kỳ vọng nhận được mức lãi suất cao hơn
Lãi suất hiện hành lớn hơn lãi suất danh nghĩa
Lãi suất kỳ hạn tăng lên
Nhà đầu tư vào trái phiếu có lợi do nhận được mức lãi suất cao hơn
Nếu lãi suất thị trường tăng sẽ làm cho:
check_box Giá trái phiếu trên thị trường giảm.
Giá trái phiếu trên thị trường tăng.
Mệnh giá trái phiếu giảm.
Tất cả các phươngán
Nếu lạm phát dự kiến giảm đi sẽ làm cho:
check_box Nhà đầu tư vào trái phiếu có lợi do giá trái phiếu cũng sẽ tăng theo.
Lãi suất đáo hạn của trái phiếu tăng.
Lãi suất hiện hành của trái phiếu sẽ tăng lên
Tất cả các phươngán
Nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi của một công ty cổ phần đều chuyển đổi thành cổ phiếu thường thì:
EPS sẽ giảm
Quyền sở hữu của các cổ đông hiện hành thay đổi
Thu nhập của một cổ phiếu thường (EPS) tăng
Tổng lợi nhuận của công ty sẽ giảm
Nghĩa vụ cơ bản của công ty có chứng khoán phát hành ra công chúng là:
Công bố thông tin chính xác, trung thực
Đảm bảo cổ phiếu của công ty luôn tăng giá
Tổ chức kinh doanh tốt
Trả cổ tức đều đặn hàng năm.
Người nắm giữ trái phiếu có khả năng chuyển đổi (thành cổ phiếu thường của công ty phát hành) sẽ thực hiện chuyển đổi khi
check_box Giá cổ phiếu của công ty phát hành trên thị trường tăng lên và nằm trong kỳ hạn chuyển đổi được ấn định ngay từ đầu
Giá cổ phiếu của công ty phát hành trên thị trường giảm xuống và nằm trong kỳ hạn chuyển đổi được ấn định ngay từ đầu
Giá cổ phiếu của công ty phát hành trên thị trường tăng lên
Giá cổ phiếu của công ty phát hành trên thị trường giảm xuống
Người nắm giữ trái phiếu là:
Chủ nợ của Chính phủ
Chủ nợ của doanh nghiệp
Chủ nợ của người phát hành
Tất cả các phương án
Nguồn chi trả lợi tức trái phiếu của công ty là:
Doanh thu của doanh nghiệp.
Lợi nhuận sau thuế.
Lợi nhuận trước lãi vay và thuế.
Tất cả các phương án
Nguồn để trả cổ tức cho cổ đông là:
Lợi nhuận sau thuế.
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
Lợi nhuận trước thuế.
Tất cả các phương án
Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro là:
Các tổ chức đầu tư.
Nhà đầu tư có kỳ vọng lợi nhuận cao từ đầu tư
Nhà đầu tư không quan tâm đến lợi nhuận
Tất cả các phương án
Nhà đầu tư chuyên nghiệp là:
Là các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao.
Là các tổ chức thường xuyên mua bán CK với khối lượng lớn trên thị trường
Người thường xuyên có mặt trên sàn giao dịch
Tất cả các phương án
Nhà môi giới chứng khoán là người:
check_box Mua hoặc bán các chứng khoán được phép giao dịch theo lệnh của khách hàng.
Chỉ thực hiện mua hoặc bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng.
Nhận lệnh của khách hàng để giao dịch mọi loại chứng khoán và hưởng hoa hồng môi giới
Nhận lệnh để theo dõi tình hình giao dịch cho khách hàng
Nhà môi giới hưởng hoa hồng là người:
check_box Đóng vai trò đại diện cho nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán.
Là người chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch của nhà đầu tư.
Sẵn sàng giao dịch một loại chứng khoán theo yêu cầu của Sở GDCK
Những điều nào sau đây là không đúng với cổ phiếu thường:
Cổ phiếu thường là loại chứng khoán được nhận lợi tức cố định, lợi tức được hưởng phụ thuộc chủ yếu thành phần cổ đông của công ty.
Giá thị trường của nó thoát ly khỏi mệnh giá
Người nắm giữ loại cổ phiếu này có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
Tất cả các phương án
Nhược điểm của lệnh thị trường là:
Nhà đầu tư không biết chắc lệnh được thực hiện ở giá nào
Tất cả các phương án
Thị trường có thể gặp bất lợi khi có quá nhiều lệnh thị trường được đưa ra
Nhược điểm của việc sử dụng lệnh giới hạn là:
Có quá nhiều lựa chọn gây khó thực hiện cho nhà môi giới.
Có thể bỏ lỡ cơ hội kinh doanh chênh lệch.
Nhà đầu tư không được lựa chọn do bị giới hạn bởi chính mức giá mà mình đưa ra
Nhược điểm lớn nhất của phương thức phát hành riêng lẻ là:
Không có điều kiện huy động vốn quy mô lớn
Phải chấp nhận chi phí phát hành cao.
Phải tuân thủ quy trình phát hành chặt chẽ
Niêm yết cửa sau là hoạt động niêm yết:
Dựa trên hoạt động mua bán, sáp nhập công ty.
Dựa trên quan hệ đối tác kinh doanh
Theo phương thức đồng thời niêm yết ở hai Sở GDCK
Phân tích cơ bản có hạn chế là
check_box Bỏ qua yếu tố tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường; Mang tính chủ quan của người phân tích; Phụ thuộc vào độ chính xác của các thông tin, đặc biệt là báo cáo tài chính của doanh nghiệp phát hành
Phụ thuộc vào độ chính xác của các thông tin, đặc biệt là báo cáo tài chính của doanh nghiệp phát hành
Bỏ qua yếu tố tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường
Mang tính chủ quan của người phân tích
Phát biểu nào dưới đây đúng nhất về Thị trường tài chính thứ cấp?
check_box Là thị trường diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và các công cụ tài chính (là thị trường mua bán các công cụ tài chính)
Là thị trường mà các công cụ tài chính được mua đi bán lại; Là thị trường không tạo ra vốn mới bổ sung cho nền kinh tế; Là thị trường có số lượng người mua và người bán đông hơn thị trường sơ cấp
Là thị trường không tạo ra vốn mới bổ sung cho nền kinh tế
Là thị trường mua bán, trao đổi các công cụ tài chính ngắn hạn
Phát biểu nào dưới đây là chính xác
check_box Lãi suất hiện hành dễ tính, tuy nhiên nó chỉ đề cập đến mối quan hệ giữa lãi suất danh nghĩa và giá trái phiếu mà chưa tính đến yếu tố thời gian
Lãi suất hiện hành là đại lượng phản ánh chính xác lợi ích mà nhà đầu tư thu được từ trái phiếu
Lãi suất hiện hành được xác định bằng tổng tiền lãi thu được chia cho giá trái phiếu thời điểm hiện hành
Tất cả đều sai
Phát biểu nào dưới đây là chính xác
check_box Chỉ có các chứng khoán được phát hành rộng rãi ra công chúng mới được giao dịch trên thị trường chứng khoán thứ cấp tập trung
Tất cả các loại chứng khoán được phát hành đều được giao dịch trên thị trường chứng khoán thứ cấp tập trung
Không có đáp án đúng
Tất cả các loại chứng khoán được phát hành đều có khả năng thanh khoản cao
Phát biểu nào dưới đây là chính xác về việc phân loại thị trường chứng khoán thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp:
check_box Việc phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp có tính chất tương đối
Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp được phân biệt dựa trên thời hạn của chứng khoán lưu hành trên thị trường
Việc phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp có tính chất tuyệt đối
Tất cả đều sai
Phát biểu nào dưới đây là đúng
check_box Lệnh dừng để mua được sử dụng nhằm bảo vệ lợi nhuận và hạn chế thua lỗ của các nhà đầu tư thực hiện phương thức kinh doanh mua khống
Lệnh dừng để bán được sử dụng nhằm bảo vệ lợi nhuận và hạn chế thua lỗ của các nhà đầu tư thực hiện phương thức kinh doanh bán khống
Lệnh dừng luôn đặt giá dừng cao hơn giá thị trường hiện tại của loại chứng khoán giao dịch
Lệnh dừng luôn đặt giá dừng thấp hơn giá thị trường hiện tại của loại chứng khoán giao dịch
Phát biểu nào dưới đây là sai
check_box Các chứng khoán đều có khả năng thanh khoản trong mọi trường hợp
Mỗi chứng khoán có đặc trưng khác nhau về khả năng đưa lại mức lợi nhuận, mức độ rủi ro
Chứng khoán luôn gắn với rủi ro
Chứng khoán có khả năng thanh khoản
Phát biểu nào sau đây là đúng: Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành
check_box Kèm với trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi
Bởi công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên
Kèm với trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi; Kèm với cổ phiếu thường; Bởi công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên
Kèm với cổ phiếu thường
Phát biểu nào sau đây là đúng?
check_box Trong lịch sử hình thành và phát triển thị trường tài chính, thị trường tiền tệ được hình thành trước thị trường vốn
Tất cả đều sai
Trong lịch sử hình thành và phát triển, thị trường tiền tệ và thị trường tài chính được hình thành đồng thời
Trong lịch sử hình thành và phát triển thị trường tài chính, thị trường tiền tệ được hình thành đồng thời với thị trường vốn
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ:
Gia tăng quyền sở hữu của cổ đông hiện hành.
Gia tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty
Giảm quyền sở hữu của cổ đông hiện hành
Phát hành cổ phiếu mới do chuyển quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ là loại
check_box Phát hành cổ phiếu mới không thu tiền
Phát hành bổ sung
Phát hành cổ phiếu mới do trả cổ tức bằng cổ phiếu
Phát hành cổ phiếu mới có thu tiền
Phát triển ổn định TTCK là:
Mục tiêu hoạt động của thị trường
Nguyên tắc hoạt động của thị trường
Tất cả các phương án
Tiêu chí đánh giá trình độ thị trường.
Phiên giao dịch vừa qua khối lượng giao dịch của cổ phiếu M là 25.000 cổ phiếu với mức giá khớp lệnh là 30.500đ/cổ phiếu, phí môi giới là 0,4% tổng giá trị giao dịch. Cũng trong phiên giao dịch đó, ông A đã đặt mua 2.500 cổ phiếu M, lệnh của ông A đã được thực hiện. Số tiền ông A phải thanh toán sau khi phiên giao dịch được hoàn tất là:
73.796.875 đ
76.555.000 đ
762.500.000 đ
93.750.000 đ
Phương pháp phát hành chứng khoán trực tiếp là phương pháp có:
Người phát hành phải làm toàn bộ các khâu công việc trong việc phát hành.
Tất cả các phương án
Thời gian huy động vốn thường bị kéo dài.
Phương thức chào bán chứng khoán giúp chuyển giao toàn bộ rủi ro phát hành là:
Bảo đảm chắc chắn.
Bảo lãnh tối đa – tối thiểu
Cố gắng tối đa
Không có phương án đúng.
Phương thức đấu giá liên tục chỉ phù hợp với thị trường:
Có khối lượng giao dịch lớn và nhiều lệnh đặt giao dịch.
Có khối lượng giao dịch nhỏ và ít lệnh đặt giao dịch.
Tất cả các phương án
Quy định về lô chẵn
check_box Là phụ thuộc vào từng sở giao dịch chứng khoán
Là 5 cổ phiếu
Là 100 cổ phiếu
Là 10 cổ phiếu
Quyền mua cổ phần (Rights) là
check_box Một loại chứng khoán phái sinh
Tất cả đều sai
Một loại cổ phiếu
Một loại trái phiếu
Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán được phát hành dành cho:
Các nhà đầu tư chiến lược
Cổ đông thường hiện hữu của công ty
Tất cả các phương án
Toàn thể các cổ đông của công ty.
Rủi ro nào sau đây là rủi ro hệ thống.
Rủi ro lãi suất
Rủi ro lạm phát
Rủi ro thị trường
Tất cả các phương án
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hiện nay:
Chỉ thực hiện giao dịch đấu giá (khớp lệnh).
Chỉ thực hiện giao dịch thoả thuận.
Tất cả các phương án
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành
check_box Có thể được thay đổi thông qua cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty và được đa số cổ đông bỏ phiếu tán thành và thực hiện sửa đổi điều lệ công ty
Luôn nhỏ hơn và tối đa là bằng số cổ phiếu đang lưu hành
Là số lượng cổ phiếu tối đa mà một công ty có thể phát hành từ lúc bắt đầu thành lập cũng như trong suốt quá trình hoạt động và không được thay đổi trong bất kỳ trường hợp nào
Tất cả đều sai
Sử dụng lệnh dừng trong giao dịch chứng khoán ở Sở GDCK nhằm:
Bảo vệ lợi nhuận trong kinh doanh chứng khoán.
Hạn chế sự thua lỗ trong kinh doanh chứng khoán.
Tất cả các phương án
Sự ra đời của TTCK nhằm mục đích chủ yếu là.
Bổ sung một kênh huy động và luân chuyển vốn mới cho nền kinh tế.
Đảm bảo sự phát triển ổn định của nền kinh tế
Đáp ứng các cam kết quốc tế của Nhà nước.
Tất cả các phương án
Tác dụng của biên độ giao động giá là để:
Hạn chế sự biến động giá quá mức
Khống chế không cho giá chứng khoán biến động
Kiểm soát giao dịch trên thị trường
Kiểm soát không cho giá chứng khoán biến động ngoài ý muốn của SGDCK
Tại sở giao dịch chứng khoán X vào thời điểm 9h sáng có 2 lệnh chứng khoán cùng mức giá của khách hang Y và lệnh tự doanh của công ty chứng khoán Z. Theo nguyên tắc khớp lệnh thì lệnh nào sẽ được ưu tiên thực hiện trước
check_box Tất cả đều sai
Cần xem xét xem khối lượng giao dịch của lệnh nào lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước
Lệnh tự doanh của công ty chứng khoán được thực hiện trước
Hai lệnh được gửi đến đồng thời, cùng mức giá nên được thực hiện đồng thời hoặc cùng không được thực hiện
Tham gia vào thị trường chứng khoán sơ cấp chủ yếu là
check_box Các nhà phát hành và các nhà đầu tư
Tất cả đều sai
Các nhà đầu tư
Các nhà môi giới chứng khoán
Thành viên của SGDCK có nghĩa vụ:
check_box Tất cả các phương án
Nộp các khoản đóng góp do SGDCK quy định như phí thành viên, phí giao dịch...
Tuân thủ các quy định của SGDCK và chịu sự kiểm tra giám sát của Sở
Thành viên của SGDCK có quyền:
check_box Giao dịch chứng khoán tại SGDCK và thu phí cung cấp dịch vụ
Giao dịch chứng khoán tại SGDCK và cấp phép niêm yết cho các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn.
Giao dịch chứng khoán tại SGDCK và được miễn các khoản đóng góp cho SGDCK
Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, tổ chức phát hành cổ phiếu ra công chúng phải có vốn điều lệ thực góp tối thiểu là:
10 tỷ VNĐ
15 tỷ VNĐ
Tối thiểu 10 tỷ VNĐ
Tối thiểu 80 tỷ VNĐ.
Theo quy định hiện hành, các loại hình doanh nghiệp được phát hành trái phiếu:
Công ty cổ phần.
Công ty trách nhiệm hữu hạn.
Tất cả các phương án
Thị giá của cổ phiếu thường là:
Giá giao dịch của cổ phiếu thường trên thị trường
Giá phát hành cổ phiếu
Giá trị theo số liệu kế toán của công ty.
Tất cả các phương án
Thị trường chứng khoán có chức năng chủ yếu:
Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế.
Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô.
Tất cả các phương án
Thị trường chứng khoán phái sinh bao gồm:
check_box Thị trường giao dịch các hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn…
Thị trường giao dịch các hợp đồng giao ngay, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn (lựa chọn), kỳ hạn…
Thị trường giao dịch các hợp đồng giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn…
Thị trường giao dịch các chứng khoán mới phát hành
Thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường:
Chỉ hoạt động khi có những đợt phát hành chứng khoán mới.
Hoạt động không liên tục.
Tất cả các phương án
Thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh dấu sự hình thành bởi sự kiện nào:
Luật CK chính thức có hiệu lực
Tất cả các phương án
Trung tâm GDCK Hà Nội đi vào hoạt động
Trung tâm GDCK Tp. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động.
Thị trường OTC có đặc điểm:
Nơi giao dịch các chứng khoán không được niêm yết và giả cả được hình thành chủ yếu bằng phương pháp thương lượng
Rủi ro trên thị trường này cao hơn trên thị trường sở giao dịch
Tất cả các phương án
Thị trường OTC là thị trường:
Các giao dịch được thực hiện qua mạng lưới máy tính, điện thoại với hệ yết giá tự động.
Các giao dịch được thực hiện tự động on-line trên mạng nội bộ của các công ty chứng khoán
Các giao dịch được thực hiện tự động on-line trên mạng nội bộ giữa công ty chứng khoán và khách hàng của công ty đó
Tất cả các phương án
Thị trường tiền tệ thường bao gồm:
Tất cả các phương án
Thị trường tín dụng dài hạn và thị trường chứng khoán.
Thị trường tín dụng ngắn hạn và thị trường chứng khoán.
Thị trường tín dụng ngắn hạn và thị trường hối đoái.
Thị trường vốn thường bao gồm:
Tất cả các phương án
Thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán.
Thị trường tín dụng dài hạn và thị trường chứng khoán.
Thị trường tín dụng ngắn hạn và thị trường hối đoái.
Thứ tự các nguyên tắc ưu tiên trong đấu giá ở Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hiện nay là:
Giá, thời gian, khách hàng.
Giá, thời gian, quy mô.
Tất cả các phương án
Thời gian, giá, quy mô
Trái phiếu chiết khấu:
Là Trái phiếu đã được nhà phát hành cam kết trả lãi
Là Trái phiếu được ngân hàng bảo lãnh thanh toán
Là Trái phiếu được nhà phát hành bán với giá cao hơn mệnh giá.
Là Trái phiếu được nhà phát hành trả lãi ngay tại thời điểm phát hành bằng cách bán với giá thấp hơn mệnh giá.
Trái phiếu có lãi suất bằng 0 thì
check_box Người mua trái phiếu không nhận được lãi nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá và được hoàn trả số tiền bằng mệnh giá khi trái phiếu đáo hạn
Người mua trái phiếu không nhận được lãi, mua trái phiếu với giá đúng bằng mệnh giá và được hoàn trả số tiền cao hơn mệnh giá khi trái phiếu đáo hạn
Giá phát hành trái phiếu bằng mệnh giá
Người mua trái phiếu không nhận được lợi tức gì từ trái phiếu
Trái phiếu có lãi suất cố định có thể được phát hành bởi:
Các chủ thể được phép phát hành trái phiếu.
Chỉ có công ty cổ phần
Chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn
Tất cả các phương án
Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu:
Là một loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành.
Người nắm giữ nó là chủ nợ của công ty.
Tất cả các phương án
Trái phiếu có thời hạn dưới 1 năm là:
check_box Hàng hóa trên thị trường tiền tệ
Hàng hóa trên thị trường vốn
Hàng hóa trên thị trường vốn; Hàng hóa trên thị trường chứng khoán; Hàng hóa trên thị trường tiền tệ
Hàng hóa trên thị trường chứng khoán
Trái phiếu đảm bảo là loại trái phiếu:
Công ty phát hành có tài sản đảm bảo
Được bảo đảm thanh toán của chính phủ.
Được đảm bảo thanh toán bởi ngân hàng
Trái phiếu của công ty có uy tín cao
Trái phiếu thả nổi là:
Loại trái phiếu có lãi suất danh nghĩa được xác định lại tại mỗi đầu kỳ trả lãi
Loại trái phiếu có thời gian hoàn vốn gốc linh hoạt.
Loại trái phiếu tự do chuyển nhượng trên thị trường
Tất cả các phương án
Trái phiếu vô danh còn được gọi là
check_box Trái phiếu có cuống
Trái phiếu kỳ hạn
Trái phiếu ghi sổ
Tất cả đều sai
Trên góc độ tài chính, giá trái phiếu ước tính là:
Giá mà các nhà đầu tư dự tính sẽ mua trái phiếu đó
Giá trái phiếu đang được mua bán trên thị trường.
Giá trị hiện tại của các khoản tiền chắc chắn thu được trong tương lai do trái phiếu đưa lại
Giá trị hiện tại của các khoản tiền thu được trong tương lai do trái phiếu đưa lại
Trên quan điểm tài chính có thể nói, giá cổ phiếu ước tính là:
Giá cổ phiếu đang được mua bán trên thị trường
Giá mà các nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu đó
Giá trị hiện tại của các khoản tiền chắc chắn thu được trong tương lai do cổ phiếu đưa lại
Giá trị hiện tại của các khoản tiền thu được trong tương lai do cổ phiếu đưa lại
Trong một đợt phát hành, chứng khoán được phát hành cho một số lượng hạn chế các nhà đầu tư gọi là:
Không câu nào đúng
Phát hành lần đầu
Phát hành riêng lẻ
Phát hành rộng rãi ra công chúng.
Trong trường hợp giải thể công ty cổ phần, các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ
check_box Có quyền được chia phần giá trị tài sản còn lại khi thanh lý công ty sau khi công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước, thanh toán các khoản nợ và trước các cổ đông thường
Không có quyền được tham gia chia phần giá trị tài sản còn lại của công ty
Có quyền được chia phần giá trị tài sản còn lại khi thanh lý công ty sau khi công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước, thanh toán các khoản nợ và thanh toán cho các cổ đông thường
Tất cả đều sai
TTCK sơ cấp chủ yếu được hình thành chủ yếu bởi:
Người đầu tư và nhà kinh doanh chứng khoán
Người môi giới, người đầu tư
Người phát hành, người đầu tư
Người phát hành, người môi giới
Ưu điểm của phương thức đấu giá định kỳ:
Giảm được chi phí giao dịch.
Hạn chế được sự biến động quá mức về giá.
Tất cả các phương án
Ưu điểm của phương thức phát hành trực tiếp là:
Giúp nhà phát hành tiết kiệm chi phí.
Huy động vốn được quy mô lớn
Thời gian huy động vốn nhanh
Ưu điểm của việc sử dụng lệnh giới hạn là:
Giúp gia tăng lợi nhuận nhà đầu tư khi giá chứng khoán biến động ngược chiều với dự đoán của họ
Giúp giới hạn sự thua lỗ của nhà đầu tư khi giá chứng khoán biến động ngược chiều với dự đoán của họ
Nhà đầu tư có thể giới hạn sự áp đặt của nhà môi giới
Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán được với giá tốt hơn giá thị trường lúc ra lệnh khi giá chứng khoán biến động cùng chiều với dự đoán của họ
Ưu điểm của việc sử dụng lệnh thị trường là:
Lệnh này được thực hiện một cách mau chóng và chắc chắn
Lệnh này được ưu tiên thực hiện trước
Tất cả các phương án
Với loại cổ phiếu ưu đãi mà cổ tức cố định thì giá cổ phiếu ưu đãi sẽ
check_box Phụ thuộc vào tỷ suất sinh lời mà nhà đầu tư đòi hỏi
Phụ thuộc vào tỷ lệ tăng trưởng cổ tức hàng năm của cổ phiếu
Không phụ thuộc vào tỷ suất sinh lời nhà đầu tư đòi hỏi
Không phụ thuộc vào tỷ lệ tăng trưởng cổ tức hàng năm của cổ phiếu

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập