1 Byte bằng bao nhiêu Bit?
check_box 8
1000
1024
256
1KB bằng bao nhiêu Byte?
check_box 1024
1000
256
8
Âm thanh đưa vào bài trình diễn
không thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang
thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang
thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng chuyển trang giữa các slide
thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng động cho đối tượng trong slide
ARPANET ra đời vào năm nào?
check_box 1969
1968
1970
1971
Bạn đang ở cửa sổ My Computer, theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là sai?
nhấn nút số 1 để nhanh chóng trở về màn hình nền Desktop
nhấn nút số 2 để mở chương trình duyệt Web
nhấn nút số 3 để mở My Documents
nhấn nút số 4 để mở chương trình MS-Word
Bạn đang ở cửa sổ My Computer, theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là sai?
check_box nhấn nút số 3 để mở My Documents
nhấn nút số 4 để mở chương trình MS-Word
nhấn nút số 1 để nhanh chóng trở về màn hình nền Desktop
nhấn nút số 2 để mở chương trình duyệt Web
Bạn đang ở cửa sổ My Computer, theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là sai?
nhấn nút số 2 để mở chương trình duyệt Web
nhấn nút số 4 để mở chương trình MS-Word
nhấn nút số 3 để mở My Documents
nhấn nút số 1 để nhanh chóng trở về màn hình nền Desktop
Bạn giữ phím gì khi muốn chọn nhiều đối tượng không liền nhau?
check_box Ctrl
Alt
Shift
Tab
Bạn giữ phím gì khi muốn chọn nhiều đối tượng liền nhau?
check_box Shift
Alt
Ctrl
Tab
Bạn nhấp nút nào trên thanh công cụ để làm tươi một trang web?
check_box Refresh
Back
Home
Next
Bạn nhấp nút nào trên thanh công cụ để tìm kiếm thông tin trên WWW?
check_box Search
Home
Next
Refresh
Bạn phải nhập ký tự nào đầu tiên khi nhập công thức?
check_box 


Biểu thức =AND(5>4, 6<9, 2<1) cho giá trị là bao nhiêu?
# Value!
#Name?
False
True
Biểu thức =AVERAGE(4,6,7,8) trả lại kết quả là bao nhiêu?
4
25
8
6.25
Biểu thức =Left("HaNoi") cho kết quả là bao nhiêu?
Kết quả là chữ "H"
Kết quả là chữ "Ha"
Kết quả là chữ "i"
Sai cú pháp
Biểu thức =OR(5>4, 6<9, 2<1) cho giá trị là bao nhiêu?
# Value!
#Name?
False
True
Biểu thức =Sum(4,6,-2,9,s) trả lại kết quả là bao nhiêu?
5
#Name?
17
#Value!
Biểu thức =TODAY() sau cho kết quả là bao nhiêu?
Năm hiện tại
Ngày tháng hiện tại
Ngày tháng hiện tại trong hệ thống máy tính
Tháng hiện tại
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9? =If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))
Gioi
Kha
TB
Yeu
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =Len(“Hanoi”)
6
5
3
4
Biểu tượng Caculator dùng để làm gì?
Tất cả đều đúng
Thực hiện các phép tính số muc, logarit, lượng giác
Thực hiện các phép toán số học
Thực hiện các phép toán so sánh, chuyển đổi các số thập phân, thập phân, nhị phân
Biểu tượng này có tác dụng gì?
check_box Thêm hộp văn bản vào tờ chiếu
Định dạng văn bản trong tờ chiếu
In một tờ chiếu
Xóa văn bản khỏi tờ chiếu
Biểu tượng này có tác dụng gì?
check_box Thêm dấu đầu dòng
Căn lề trái
Thêm một tờ chiếu mới
Thêm số đầu dòng
Biểu tượng này có tác dụng gì?
check_box Thêm số đầu dòng
Căn lề trái
Thêm dấu đầu dòng
Thêm một tờ chiếu mới
Biểu tượng này có tác dụng gì?
check_box Hoàn tác hành động cuối cùng
Làm lại lệnh hoàn tác cuối cùng
Tìm một hình ảnh
Xóa một tờ chiếu
Biểu tượng này là của
check_box Internet Explorer
Control Panel
My Network Places
Recycle Bin
Biểu tượng này là của
check_box Recycle Bin
Control Panel
My Computer
My Network Places
Biểu tượng Print Preview nằm ở đâu?
check_box Thanh công cụ chuẩn
Thanh công cụ định dạng
Thanh công cụ in
Thanh trạng thái
Bộ giao thức nào được sử dụng trên Internet?
check_box TCP/IP
Apple Talk
IPX/SPX
NCP
Bộ nhớ nào là bộ nhớ chỉ đọc?
check_box ROM
Đĩa cứng
Đĩa mềm
RAM
Bộ nhớ nào là bộ nhớ trong ?
check_box RAM
Đĩa CD
Đĩa cứng
Đĩa mềm
Các địa chỉ sau đây là địa chỉ gì: $A1, B$5, C6, $L9, $DS7
Địa chỉ bảng tính
Địa chỉ hỗn hợp
Địa chỉ tương đối
Địa chỉ tuyệt đối
Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là gì?
Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng
Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng
Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức
Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng
Các tệp tin khuôn mẫu Excel có phần mở rộng là gi?
check_box .xlt
.dot
.htm
.xls
Các thành phần chính trong một bảng tính worksheet gồm?
cột
dòng, cột, vùng, trang tính
dòng
vùng
Cách tổ chức thư mục và tệp tin trong hệ điều hành Windows không cho phép làm gì?
Một ổ đĩa cứng vật lý được phân chia thành nhiều ổ đĩa logic.
Tạo một tệp tin có chứa thư mục con
Thư mục mẹ và thư mục con có tên trùng nhau.
Trong một thư mục có cả thư mục con và tệp tin.
Cách tổ chức thư mục và tệp tin trong hệ điều hành Windows không cho phép làm gì?
Một ổ đĩa cứng vật lý được phân chia thành nhiều ổ đĩa logi
Tạo một tệp tin có chứa thư mục con
Thư mục mẹ và thư mục con có tên trùng nhau.
Trong một thư mục có cả thư mục con và tệp tin.
Cái gì được hiển thị trong thanh công thức?
check_box Giá trị đã tính toán của công thức
Công thức của ô hiện hành
Ghi chú của ô hiện hành
Thông báo lỗi
Chế độ nhìn nào cho phép bạn dễ dàng bố trí lại vị trí tờ chiếu?
check_box Slide Sorter
Normal
Notes Page
Slide Show
Chế độ Slide Show làm gì?
check_box Chiếu tờ chiếu toàn màn hình
Hiển thị các tờ chiếu của bản trình diễn dưới dạng hình ảnh nhỏ và cho phép soạn thảo văn bản
Hiển thị các tờ chiếu của bản trình diễn dưới dạng hình ảnh nhỏ và không cho phép soạn
Hiển thị tiêu đề và nội dung phác thảo của văn bản trong mỗi tờ chiếu
Chế độ Slide Sorter làm gì?
check_box Hiển thị các tờ chiếu của bản trình diễn dưới dạng hình ảnh nhỏ và không cho phép soạn thảo văn bản
Chiếu tờ chiếu toàn màn hình
Hiển thị các tờ chiếu của bản trình diễn dưới dạng hình ảnh nhỏ và cho phép soạn thảo văn bản
Hiển thị tiêu đề và nội dung phác thảo của văn bản trong mỗi tờ chiếu
Chèn 1 đoạn nhạc vào Slide và chọn kiểu chạy cho đoạn nhạc “ Play across slides” nghĩa là
Đoạn nhạc sẽ chạy xuyên suốt các slide
Tự động khi trình chiếu, đoạn nhạc sẽ thực hiện
chạy hết đoạn nhạc mới chuyển slide
Không biểu hiện gì
Chiếc máy tính PC theo mô hình của IBM đầu tiên được ra đời vào năm nào?
check_box 1981
1971
1980
1982
Cho phép sinh viên sử dụng thông tin thuộc sở hữu của người khác trong cùng một báo cáo nghiên cứu khoa học mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu là:
Luật bản quyền sáng chế
Luật bản quyền tác giả
Luật sở hữu trí tuệ
Quy tắc sử dụng tài liệu hợp lý (không phải xin phép trong 1 số trường hợp nhất định) phải sử dụng.
Chọn câu sai trong các câu sau Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint,
có thể chèn các biểu đồ vào giáo án điện tử
có thể dùng WordArt để tạo chữ nghệ thuật trang trí cho giáo án
có thể sao chép (copy/paste) một đoạn văn bản từ tập tin Word sang
không thể tạo chỉ số trên (ví dụ số 2 trong X2 ) như trong MS-Word
Chọn câu sai trong các câu sau Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint,
khi chọn Design -> Background, ta có thể định dạng màu nền cho các slide
khi chọn Home ->Editing ->Replace sẽ thực hiện đổi font chữ cho tất cả các slide
không thể căn chỉnh thẳng hàng các hộp text box bằng nút lệnh
không thể tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trong slide chủ (slide master)
Chọn đáp án đúng nhất cho phát biểu dưới đây: “Dịch vụ cho phép truyền các thông tin đa phương tiện thông qua các mối liên kết siêu văn bản là dịch vụ ……”
FTP
Learning
Telnet
WWW
Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng: Tiền thân của mạng Internet là ……….
Mạng LAN
Mạng Milnet
Mạng Arpanet
Mạng Wan
Chọn lựa mục thực đơn nào để thêm tờ chiếu mới vào bản trình diễn?
check_box Insert > New Slide
File > New
Insert > Presentation > New Slide
Insert Blank
Chọn mục thực đơn nào để chiếu bản trình diễn?
check_box Slide Show > View Show
Slide Show > Show
View > Master
View > Show
Chọn mục thực đơn nào để tạo hiệu ứng cho một đối tượng trong tờ chiếu?
check_box Slide Show > Custom Animation
Insert > Custom Animation
Slide Show > Animation Schemes
Slide Show > Slide Transition
Chọn mục thực đơn nào để tạo hiệu ứng cho tờ chiếu?
check_box Slide Show > Animation Schemes
Insert > Custom Animation
Slide Show > Custom Animation
Slide Show > Slide Transition
Chọn mục thực đơn nào để tạo hiệu ứng chuyển dịch giữa các tờ chiếu?
check_box Slide Show > Slide Transition
Insert > Custom Animation
Slide Show > Animation Schemes
Slide Show > Custom Animation
Chọn mục thực đơn nào để thay đổi khoảng cách đoạn văn bản?
check_box Format > Line Spacing
Format > Font
Format > Paragraph
Format > Paragraph Spacing
Chọn mục thực đơn nào để thêm đầu trang và chân trang cho tờ chiếu?
check_box View > Header and Footer
Format > Header and Footer
Format > Header and Footer
Insert > Header and Footer
Chọn mục thực đơn nào để thêm số tờ chiếu vào các tờ chiếu?
check_box Insert > Slide Number
Format > Slide Number
Insert > Text Box
View > Slide Sorter
Chọn phát biểu đúng:
Chỉ có thể cài duy nhất một máy in trong cửa sổ Printers.
Để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp đúp lên biểu tượng Add Printer
Hình trên cho thấy có 1 máy in tên là Add Printer đã được cài đặt
Theo hình minh hoạ, để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp chọn thực đơn File->Setup
Chọn phát biểu đúng:
check_box Để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp đúp lên biểu tượng Add Printer
Chỉ có thể cài duy nhất một máy in trong cửa sổ Printers.
Hình trên cho thấy có 1 máy in tên là Add Printer đã được cài đặt
Theo hình minh hoạ, để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp chọn thực đơn File->Setup
Chọn phát biểu đúng:
Để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp đúp lên biểu tượng Add Printer
Theo hình minh hoạ, để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp chọn thực đơn File->Setup
Hình trên cho thấy có 1 máy in tên là Add Printer đã được cài đặt
Chỉ có thể cài duy nhất một máy in trong cửa sổ Printers.
Chọn phát biểu sai
Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ trong bài trình diễn
Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide trong bài trình diễn
Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu
Sau khi đã tạo hiệu ứng động cho một đối tượng nào đó ta không thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng đó
Chức năng của biểu tượng này là gì?
check_box Tối đa kích thước cửa sổ
Đóng cửa sổ
Khôi phục kích thước cửa sổ
Tối thiểu kích thước cửa sổ
Chức năng của biểu tượng này là gì?
check_box Đóng cửa sổ
Khôi phục kích thước cửa sổ
Tối đa kích thước cửa sổ
Tối thiểu kích thước cửa sổ
Chức năng của biểu tượng này là gì?
check_box Thêm hộp văn bản vào tài liệu
Áp dụng định dạng cho đoạn văn bản được chọn
Căn lề hai bên cho đoạn văn được chọn
Giảm độ thụt lề của đoạn văn bản được chọn
Chức năng của nút này là gì?
check_box Chèn hàm vào ô
Chèn ảnh vào ô
Chèn biểu đồ vào ô
Chèn ký tự đặc biệt vào ô
Chức năng làm tươi (refresh) của trình duyệt giúp chúng ta:
Cắt kết nối giữa máy tính đang sử dụng và máy chủ
Lấy thông tin mới của trang web chúng ta đang xem từ bộ nhớ cache của chính máy đang sử dụng
Lấy về thông tin mới được cập nhật của trang web chúng ta đang xem từ hệ thống trang máy chủ
Ngừng tải thông tin
Chương trình dùng để truy nhập vào địa chỉ một một trang web nào đó để lấy thông tin được gọi là?
Browser (trình duyệt)
File Transfer Protocol (Giao thức truyền file)
Server (máy chủ)
Uniform Resource Locators (Bộ định vị tài nguyên đồng dạng)
Có thể hồi phục (restore) các tệp tin bị xoá sau khi nhấn phím Delete bằng cách nào?
mở Internet Explorer
mở My Computer
mở My Documents
mở Recycle Bin
Công thức = ROUND(136485.22,-3) sẽ cho kết quả là gì?
136,000.22
136000
137,000.22
137000
Cookie được định nghĩa là gì?
Là các tệp tin văn bản nhỏ lưu trữ thông tin về quá trình truy xuất Internet của người dùng hoặc các thông tin cá nhân mà người dùng đã từng khai báo
Không có phương án nào đúng
Cookie là tất cả những lựa chọn khác
Là một chương trình nhỏ nằm trong máy chủ và lưu trữ thông tin kết nối Internet của các máy người dùng
Đang trình chiếu một bài trình diễn, muốn dừng trình diễn ta nhấn phím
End
Esc
Home
Tab
Danh sách các mục chọn trong thực đơn được gọi là gì?
Đáp án khác
Menu bar
Menu options
Menu pad
Đặt màn hình máy tính như thế nào là tốt nhất cho mắt bạn?
Đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn
Không có ánh sáng chiếu vào
Không có đáp án đúng
Không đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn.
Đâu không phải là đặc tính chính của máy PC?
check_box Đĩa cứng dung lượng thấp
Giá thành rẻ
Phù hợp với nhiều loại người sử dụng
Xử lý dữ liệu nhanh
Đâu không phải là địa chỉ của trang web tìm kiếm thông dụng?
check_box www.vnexpress.net
www.altavista.com
www.google.com
www.panvn.com
Đâu không phải là thiết bị ra?
Màn hình
Máy chiếu
Máy in
Webcam
Đâu không phải là thiết bị vào?
check_box Màn hình
Bàn phím
Chuột
Máy quét
Đâu không phải là trình duyệt web?
check_box Internet Browser
Internet Explorer
Netscape Navigator
Opera
Đâu là định nghĩa đúng nhất về trang Web?
check_box Là trang siêu văn bản phối hợp giữa văn bản thông thường với hình ảnh, âm thanh, video và các liên kết đến các trang siêu văn bản khác.
Là trang văn bản chứa các liên kết cơ sở dữ liệu ở bên trong nó.
Là trang văn bản chứa văn bản, hình ảnh.
Là trang văn bản thông thường.
Đâu là ứng dụng thư điện tử?
check_box Outlook Express
Google
Notepad
Windows XP
Để bảo vệ một sheet bằng password, ta phải vào :
Data / Protection chọn Protect Sheet
Edit /Protection chọn Protect Sheet
Home/Format /Protection chọn Protect Sheet
Tools / Protection chọn Protect Sheet
Để biểu diễn số liệu dạng phần trăm, sử dụng biểu đồ kiểu nào dưới đây là hợp lý nhất:
Biểu đồ đường gấp khúc (Line)
Biểu đồ phân tán XY (XY Scatter)
Biểu đồ dạng quạt tròn (Pie)
Biểu đồ cột đứng (Column)
Để các slide đều có tên của mình khi trình chiếu ta vào chọn? (sau đó gõ vào Footer)
Chọn Insert -> Chọn Header and Footer
Chọn Insert -> Footer
Chọn View -> Chọn Footer and Header
Chọn View -> Chọn Header
Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải
Cả 3 cách nêu trong câu này đều đúng
Chọn cả đoạn văn bản cần căn lề
Chọn một dòng bất kỳ trong đoạn văn bản cần căn lề
Đưa con trỏ văn bản vào giữa đoạn văn bản cần căn lề
Để cắt được 2 ký tự cuối trong từ “Hanoi” biểu thức nào dưới đây là đúng?
= Left(“Hanoi”,2)
= Mid(“Hanoi”,2)
= Right(“Hanoi”,2)
=Right(“Hanoi”,1)
Để chạy một ứng dụng trong Windows, bạn làm thế nào?
Nhấp đúp chuột trái vào biểu tượng
Nháy chuột trái vào
Nháy đúp chuột phải
Nháy phải chuột vào
Để chỉ in một vùng nào đó được chọn trong bảng tính Excel chúng ta cần thao tác?
Bôi đen vùng cần in, sau đó vào File/Print, chọn Print Selection
Vào File/Print, chọn Print Active Sheets
Vào File/Print, chọn OK
Vào File/Print, chọn Print Entire Workbook
Để chọn font chữ mặc định là ".VnTime" khi soạn thảo văn bản,bạn thực hiện thao tác nào sau đây?
Vào Home/Font, chọn Font là ".VnTime", nhấp chuột vào nút Set As Default
Vào Home/ chọn Font chữ là “.VnTime”
Trên thanh Formatting chọn Font là ".VnTime"
Vào Home/Font, chọn Font là ".VnTime"
Để chuyển chữ "HANOI" thành "hanoi" ta sử dụng hàm nào dưới đây?
=Upper("HANOI")
=Lower("HANOI")
=Len("HANOI")
=Trim("HANOI")
Để chuyển chữ “hanoi” thành “HANOI” ta sử dụng hàm nào dưới đây?
=Len(“Hanoi”)
=Lower(“hanoi”)
=Trim(“hanoi”)
=Upper(“hanoi”)
Để chuyển từ “KDHanoi” thành từ “KDHN”
=Replace(“KDHanoi”, 4,2,“N”)
=Replace(“KDHanoi”, 4,4, “HN”)
=Replace(“KDHanoi”, 4,4, “N”)
=Replace(“KDHanoi”,2, 4, “N”)
Để đặt chế độ mỗi khi khởi động trình duyệt cho phép tạo một trang rỗng mới thì lựa chọn được dùng là gì khi cài đặt?
Continue where you left off
Không có lựa chọn nào đúng
Open a specific page or set of pages
Open the New Tab page
Để di chuyển con trỏ trong bảng Table, ta dùng phím nóng. Vậy phím nóng Shift + Tab dùng để:
Di chuyển con trỏ đến hàng trên
Di chuyển con trỏ đến ô liền trước
Phím nóng trên không có chức năng gì
Thêm một tab vào ô
Để di chuyển thư mục hoặc tệp tin ra ổ đĩa hoặc thư mục khác ta thực hiện như thế nào?
Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Copy, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste
Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Cut, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste
Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Remove, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste
Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Rename, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste
Để định dạng dòng chữ “Giáo án điện tử” thành “Giáo án điện tử” (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là
nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B
Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I
Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B
Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B
Để đổi kiểu biểu đồ bạn cần thực hiện thao tác nào sau đây?
Chart Tools Design/ Type group/ Change Chart Type
Edit/ Change Chart Type
Format/ Change Chart Type
Home/Type group/Change Chart Type
Để đóng (tắt) một sổ bảng tính (workbook) đang mở mà không đóng chương trình MS Excel, bạn sử dụng cách nào trong số các cách dưới đây?
Nhấn chuột vào biểu tượng đóng (x) ở góc phải trên cùng của cửa sổ.
Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Close
Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Exit
Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Quit
Để dữ liệu ngày tháng năm được hiển thị dưới dạng Nov-23-2016, trong thẻ Number, hộp Type, nhập vào chuỗi ký tự gì?
mm-dd-yy
mm-dd-yyyy
mmm-dd-yy
mmm-dd-yyyy
Để dữ liệu ngày tháng năm được hiển thị dưới dạng Nov-23-2016, trong thẻ Number, hộp Type, nhập vào chuỗi ký tự gì?
mmm-dd-yy
mm-dd-yyyy
mmm-dd-yyyy
mm-dd-yy
Để đưa họ tên của mình vào cuối mỗi slide làm tiêu đề chân trang, người thiết kế phải
Chọn view -> chọn Header and Footer-> Chọn thẻ Slide, nhập họ tên vào hộp thoại FOOTER và nhấn Apply to All
Chọn Insert -> chọn Header and Footer-> Chọn thẻ Slide, nhập họ tên vào hộp thoại FOOTER và nhấn Apply to All
Chọn Insert -> chọn Header and Footer-> Chọn thẻ Slide, nhập họ tên vào hộp thoại FOOTER và nhấn Apply
Chọn Chọn view -> chọn Header and Footer-> Chọn thẻ Slide, nhập họ tên vào hộp thoại FOOTER và nhấn Apply
Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể
chọn AutoShapes -> Action Buttons
chọn Insert -> Shape -> Action Buttons
chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều đúng
chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều sai
Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể
chọn AutoShapes -> Action Buttons
chọn Slide Show -> Action Buttons
chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều đúng
chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều sai
Để gạch dưới mỗi từ một nét đôi, ngoài việc vào Home/Font/Underline, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:
Ctrl + Shift + K
Ctrl + Shift + W
Ctrl + Shift + A
Ctrl + Shift + D
Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoài việc vào Home/Font/Underline, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:
Ctrl + Shift + A
Ctrl + Shift + D
Ctrl + Shift + K
Ctrl + Shift + W
Để ghi lưu một sổ bảng tính đang mở dưới một tên khác, bạn vào thực đơn lệnh File và chọn lệnh nào sau đây ?
Open
Save
Save As
Send To
Để hiển thị được ngày theo mẫu sau 22/07/2000 ta phải dùng định dạng nào trong các dạng sau?
dd/MM/yy
dd/MM/yyyy
mm/dd/yy
mm/dd/yyyy
Để hiển thị thực đơn này, bạn phải làm gì?
check_box Nhấp chuột phải vào biểu tượng Start
Nhấp chuột ba lần vào biểu tượng Start
Nhấp chuột vào biểu tượng Start
Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Start
Để hiện/ẩn chế độ ô lưới trong bảng tính Excel ta làm theo cách nào?
Vào View, chọn/bỏ chọn vào mục Page breaks
Vào View, chọn/bỏ chọn vào mục Formulas
Vào View, chọn/bỏ chọn vào mục Gridlines
Vào View, chọn/bỏ chọn vào mục Sheet tabs
Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp bàn phím
Ctrl + C
Ctrl + V
Ctrl + X
Ctrl + Z
Để in một trang bảng tính nằm ngang hoặc thẳng đứng, bạn chọn thao tác nào?
Vào File /Web Page Preview - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang.
Vào File/ Print/ Page Setup - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang.
Vào Format / Borders and Shading - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang.
Vào Insert /Page Number - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang.
Để in Slide 1,3,6,9 ta chọn File -> Chọn print
Chọn All -> Gõ vào 1,3,6,9
Chọn Current Range -> Gõ vào 1,3,6,9
Chọn Seletion -> Gõ vào 1,3,6,9
Chọn Slide-> Gõ vào 1,3,6,9
Để khởi động lại máy tính, phát biểu nào dưới đây là sai?
Bấm nút Power trên hộp máy
Bấm nút Reset trên hộp máy
Nhấn tổ hợp phím Ctrl - Alt - Del, chọn mục Restart
Từ cửa sổ màn hình nền nhấn nút Start - Shutdown, sau đó chọn mục Restart
Để làm ẩn một cột hoặc nhiều cột bất kỳ trên bảng tính Excel ta chọn các cột cần làm ẩn, sau đó thực hiện thao tác nào?
Vào Data/Format/ Hide & Unhide, chọn Hide Columns
Vào Insert/ Hide & Unhide, chọn Hide Columns
Vào Home/ Format/ Hide & Unhide, chọn Hide Columns
Vào View/ Format/ Hide & Unhide, chọn Hide Columns
Để lưu lại địa chỉ trang web ưa thích, sử dụng tính năng nào của trình duyệt?
Tất cả đều sai
File/ Save
Favorites/ Add Favorites
Tool/ Manage Addon
Để lưu lại tập tin GADT.PPT đang mở, ta có thể
Chọn File -> Save hoặc File-> Save As đều được
Chọn File -> Save
Chọn File -> Save As
Chọn File ->Close
Để lưu mới một tập tin đang mở mà không mất đi tập tin cũ, ta có thể
chọn File -> Close
chọn File -> Save
chọn File -> Save As
chọn File -> Save hoặc File -> Save As đều được
Để lưu tập tin với một tên khác ta chọn lệnh nào sau đây
File -> Chọn New as-> Gõ tên tập tin vào phần File Name
File -> Chọn Open -> Gõ tên tập tin vào phần File Name
File -> Chọn Save -> Gõ tên tập tin vào phần File Name
File -> Chọn Save as -> Gõ tên tập tin vào phần File Name
Để soạn một thư điện tử mới, bạn nhấp nút nào?
check_box Compose
Attachment
Check Mail
Send
Để tạo định dạng khổ giấy mặc định là A4 khi soạn thảo văn bản trên Word 2013 ta thực hiện theo cách nào?
Vào Page Layout/Size/ More Paper Size, chọn Paper với Paper size là A4
Vào Page Layout/Size/ More Paper Size. Trong thẻ Paper chọn Paper size là A4, nhấn nút Set As Default
Vào Fle/Print, chọn Page size A4
Vào Page Layout, Size là A4
Để tạo một bản trình diễn mới, bạn phải làm gì?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Nhấp AutoContent Wizard trong ô tác vụ
Nhấp biểu tượng New trên thanh công cụ
Nhấp Blank Presentation trong ô tác vụ
Để tạo một slide giống hệt slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, người sử dụng
Chọn Insert -> New Slide
không thực hiện được
Chọn Insert-> Duplicate slide
Chọn Insert-> Duplicate
Để thay đổi địa chỉ trang nhà (home page), bạn chọn thẻ nào trong hộp thoại Internet Options?
check_box General
Advanced
Connections
Content
Để thay đổi đơn vị đo (inch, cm …), bạn chọn thẻ nào trong hộp thoại Options?
check_box GENERAL
EDIT
PRINT
VIEW
Để thay đổi mẫu bố cục trình bày hòm thư thực hiện lần lượt các bước nào?
Chọn Setting -> Chọn mẫu muốn thay đổi -> chọn nút Save
Chọn Setting -> chọn Themes -> Chọn mẫu muốn thay đổi
Chọn Setting -> chọn Themes -> Chọn mẫu muốn thay đổi -> chọn nút Save
Chọn Setting -> Chọn tiếp Setting -> chọn Themes -> Chọn mẫu muốn thay đổi -> chọn nút Save
Để thay đổi màu của đường gạch dưới các từ, bạn thực hiện thao tác nào sau đây?
Home/Font/Font Color
Home/Font/Text Highlight Color
Home/Font/Underline
Home/Font/Underline/Underline Color
Để thiết lập các thông số trang in ta thực hiện
Chọn File -> Print Preview
Chọn File -> Properties
Chọn File ->Page Setup
Chọn File ->Print
Để thiết lập mật khẩu bảo vệ cho văn bản, bạn cần thực hiện thao tác nào sau đây:
File>Share
File>Info>Protect Document
File>Recent
File>Save
Để thoát khỏi Windows và tắt hẳn máy tính ta nhấn vào nút Start/Shutdown hoặc Tunrn off Computer) và chọn ...
Log off
Restart
Shutdown
Stanby
Để thoát ra khỏi Excel, phương án nào sau đây là lựa chọn sai:
Bấm tổ hợp phím Alt-F4
Bấm tổ hợp phím Alt-F-X
Nhấn phím Delete
Vào File chọn Exit
Để thực hiện các lựa chọn cho tìm kiếm nâng cao trên trang google thì thực hiện lần lượt
Mở trang goole -> chọn Các công cụ tìm kiếm
Mở trang goole -> chọn Tìm kiếm nâng cao
Mở trang google -> chọn Setting -> Chọn Tìm kiếm nâng cao
Không có phương án nào đúng
Để thực hiện công việc ghi lưu nội dung của bảng tính vào máy tính, bạn hãy cho biết tổ hợp phím tắt nào dưới đây đáp ứng được điều này?
Ctrl + A
Ctrl + O
Ctrl + S
Shift + S
Để thực hiện in một bảng tính thì thực hiện như sau:
Chọn Edit/Print
Chọn File/Print
Chọn File/Sheet/Print
Chọn Tool/Print
Để thực hiện thay đổi kiểu định dạng cho chữ số, chọn:
File/Format
Format/Number
Home/Format/ Format Cells…/ Number
Tool/Format Number
Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải
chọn Format -> Table
chọn Insert -> Table
chọn Table -> Insert
chọn Table -> Insert Table
Để tìm kiếm nhanh thông tin trang web nói về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư 03 thì:
Chúng ta mở trang thông tin có địa chỉ www.vnn.vn
Chúng ta mở trang web có địa chỉ mail.yahoo.com
Chúng ta mở trang web có địa chỉ www.google.com và thực hiện tìm kiếm
Chúng ta sử dụng trang vàng Internet có trên web tại địa chỉ www.vnn.vn
Để tìm kiếm thông tin trên Internet, bạn cần làm gì?
check_box Mở một trang tìm kiếm, nhập từ khóa tìm kiếm và nhấp Search.
Chọn Start > Search
Chọn View > Explorer Bar > Search
Chọn View > Toolbar > Search
Để tô màu nền cho một slide trong bài trình diễn ta thực hiện
Chọn Format->Background
Chọn Insert-> Background
Chọn Slide Show -> Background
Chọn View -> Background
Để xem lại danh sách địa chỉ các trang web đã duyệt trong thời gian gần đây cần sử dụng chức năng nào của trình duyệt
Favorites
History
Media
Search
Để xem một trang Web, bạn gõ địa chỉ của trang đó vào đâu?
check_box Thanh địa chỉ của trình duyệt
Thanh công cụ chuẩn của trình duyệt
Thanh liên kết của trình duyệt
Thanh trạng thái của trình duyệt
Địa chỉ $A$1 là loại địa chỉ nào?
check_box Tham chiếu tuyệt đối
Tham chiếu chéo
Tham chiếu hỗn hợp
Tham chiếu tương đối
Địa chỉ $A1 là loại địa chỉ nào?
check_box Tham chiếu hỗn hợp
Tham chiếu chéo
Tham chiếu tương đối
Tham chiếu tuyệt đối
Địa chỉ //adayroi.com là địa chỉ thuộc thể loại gì?
Trang cộng đồng trực tuyến
Trang thanh toán trực tuyến
Trang thương mại điện tử, cho phép mua bán trực tuyến
Trang tin tức
Địa chỉ A1 là loại địa chỉ nào?
check_box Tham chiếu tương đối
Tham chiếu chéo
Tham chiếu hỗn hợp
Tham chiếu tuyệt đối
Địa chỉ A10 được gọi là:
Địa chỉ tuyệt đối
Địa chỉ tương đối
Địa chỉ hỗn hợp
Địa chỉ tương đối 3 chiều
Địa chỉ của ô thuộc hàng thứ ba và cột thứ ba là:
check_box C3
A3
B3
D3
Địa chỉ nào trong các địa chỉ sau không phải là địa chỉ một trang web?
mail.yahoo.com
www.laodong.com.vn
www.ngoisao.net/News/Home/
www.yahoo@.com
Địa chỉ thư điện tử nào là đúng?
check_box Abc@yahoo.com
Abc
Abc@Def@yahoo.com
Def.yahoo.com
Dịch vụ thư điện tử được dùng để làm gì?
check_box Trao đổi thư thông qua môi trường Internet
Hội thoại trực tuyến
Tìm kiếm thông tin
Trao đổi thông tin trực tuyến
Dịch vụ thư điện tử E-mail được sử dụng với mục đích?
Dùng để soạn thảo văn bản
Là các thông báo được gửi hoặc nhận về từ các người sử dụng khác trên mạng bằng phương tiện điện tử
Tất cả các phương án đều đúng
Dùng để trao đổi thông tin trên mạng Internet
Điều nào sau đây được coi là lợi thế của thư điện tử so với thư tín thông thường gửi qua đường bưu điện
Có thể chuyển được lượng văn bản lớn hơn nhờ chức năng gắn kèm
Thư điện tử luôn có độ an ninh cao hơn
Thư điện tử luôn luôn được phân phát tới người nhận
Tốc độ chuyển thư đến người nhận nhanh
Định nghĩa của một giấy phép bản quyền là gì?
Các thủ tục được sử dụng để truy cập vào một hệ điều hành hoặc ứng dụng
Khả năng đăng nhập vào hệ thống máy tính đa người dùng
Một sự bảo đảm pháp lý mà một máy tính sẽ làm việc như mô tả trong các tài liệu sản phẩm.
Việc ủy quyền hợp pháp để sử dụng một sản phẩm phần mềm
Folder Outbox hoặc Unsent Message của thư điện tử chứa cái gì?
check_box Các thư đã soạn hoặc chưa gửi đi
Các thư đã đọc
Các thư đã nhận được
Các thư đã xoá đi
FTP là giao thức truyền và nhận thông tin dạng gì:
Bất cứ thông tin gì lưu trữ trong các file
Chỉ các phần mềm
Chỉ các thông tin ảnh
Chỉ các thông tin dưới dạng Text
FTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
check_box File Transfer Protocol
Fast Transfer Procedure
Fast Transfer Protocol
File Transfer Procedure
Giá trị trả về trong ô A1 là bao nhiêu?
check_box 7
10
6
9
Giá trị trả về trong ô A1 là bao nhiêu?
check_box 5
10
8
9
Giá trị trả về trong ô A1 là bao nhiêu?
check_box 38
19
27
33
Giá trị trả về trong ô A1 là bao nhiêu?
check_box 10
38
6
9
Giáo dục và đào tạo qua internet thường được gọi là…
Giáo dục tại gia đình
Học trực tuyến (e-learning)
Kết nối mạng xã hội
Phát thanh qua web (podcasting)
Giao thức (nghi thức) cho phép truyền tập tin thông qua môi trường mạng là:
HTTP
HTML
FPT
WWW
Giao thức FTP được sử dụng để làm gì?
check_box Truyền tệp
Đăng nhập vào một máy ở xa
Duyệt web
Gửi thư điện tử
Giao thức HTTP được sử dụng để làm gì?
check_box Duyệt web
Đăng nhập vào một máy ở xa
Gửi thư điện tử
Truyền tệp
Hàm nào tính tổng giá trị của các đối số?
check_box SUM
Average
Count
Max
Hàm nào trả về ngày tháng hiện thời của hệ thống?
check_box Today
Count
Date
Time
Hàm nào trong các hàm dưới đây là hàm cho phần dư của phép chia nguyên N cho M ?
ABS(N)
MOD(N,M)
PI()
SUM(….)
Hàm nào trong các hàm sau đây là hàm cho độ dài của chuỗi TEXT ?
LEN(TEXT )
LOWER(TEXT)
PROPER(TEXT)
UPPER(TEXT)
Hãy chỉ ra đặc điểm của tin nhắn tức thời?
Có thể có nhiều thông điệp cùng một lúc, tức thời
Có thể gửi tin nhắn bảo mật
Có thể gửi tin nhắn sử dụng mã số
Có thể lưu trữ hoặc lưu các tin nhắn
Hệ điều hành nào được sử dụng cho hệ điều hành mạng?
check_box Tất cả đều đúng
Novell Netware
UNIX
Windows NT Server
Hệ thống mạng mà trong đó có máy chủ ứng dụng nhận các yêu cầu từ các máy trạm, sau đó thực hiện xử lý và gửi trả kết quả về cho các máy trạm đó để xử lý tiếp được gọi là?
Hệ thống mạng Intranet
Hệ thống mạng Internet
Hệ thống mạng ngang hàng (Peer-to-Peer)
Hệ thống mạng kiến trúc Khách – Chủ (Client/Server Architecture)
Hộp điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ được gọi là gì?
Control box
Dialog box
List box
Text box
Hộp thoại nào cho phép bạn thiết lập số chữ số được hiển thị sau dấu thập phân?
check_box Format Cells
AutoComplete
AutoFormat
Save As
HTTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
check_box Hyper Text Transfer Protocol
Hyper Text Transfer Procedure
Hyper Text Transmission Procedure
Hyper Text Transmission Protocol
Hướng giấy nào là mặc định trong Excel?
check_box Dọc
A3
A4
Ngang
Hướng giấy nào là mặc định trong Word?
check_box Dọc
A3
A4
Ngang
Kết quả khi thực hiện tìm kiếm qua trang //google.com.vn với nội dung“Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản” filetype:pdf
Các file có định dạng doc mà trong nội dung file có chứa cụm từ “chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản”
Các file có định dạng pdf mà trong nội dung file có chứa cụm từ “chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản”
Các file hình ảnh có liên quan đến cụm từ “chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản”
Tất cả các nội dung có chứa cụm từ “chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản”
Khi bạn xóa một tệp tin, nó thường được chuyển vào thùng rác (Recycle Bin). Nếu bạn muốn xóa tệp tin mà không chuyển nó vào thùng rác, bạn sử dụng phím nào?
check_box Del+Shift
Del
Del+Ctrl
Del+Tab
Khi đang đọc một bức thư, cách nhanh nhất để trả lời thư cho người gửi là sử dụng nút nào?
check_box Reply
Attactment
Compose
Forward
Khi đang đọc một bức thư, nếu bạn muốn chuyển tiếp thư tới người khác, bạn sử dụng nút nào?
check_box Forward
Attachment
Relpy
Relpy to All
Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím nào?
Ctrl-Page Up; Ctrl- Page Down
End
Home
Page Up; Page Down
Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:
Edit – New Slide
File – New Slide
Insert – New Slide
Slide Show – New Slide
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,… ta thực hiện:
Format – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
Insert – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
Slide Show – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
View – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,… ta thực hiện:
Animation, rồi chọn Add  Animation
Format – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
Insert – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
View – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,…) của Slide, ta thực hiện:
File – Slide Layout…
Format - Slide Layout…
Insert - Slide Layout…
View - Slide Layout…
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:
File – View Show
Slide Show – View Show
Tools – View Show
Window – View Show
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện:
Cả 2 câu đều đúng
Cả 2 câu đều sai
Slide Show – Custom Animation, rồi chọn Delete
Slide Show – Custom Animation, rồi chọn Remove
Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng ...
My Computer hoăc My Network Places
My Computer hoặc Recycle Bin
My Computer hoặc Windows Explorer
Windows Explorer hoặc Recycle Bin
Khi đang soạn thảo trên phần mềm Word, nếu muốn mở 1 tệp thì ta chọn thẻ File sau đó chọn:
Open
Edit
Save
New
Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn hủy bỏ thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:
Ctrl - V
Ctrl - WORD
Ctrl - X
Ctrl - Z
Khi đang soạn thảo, muốn thay đổi màu chữ ta thực hiện thao tác nào?
View/Font và chọn màu phù hợp
Insert/Font và chọn màu phù hợp
Home/Font/Font color và chọn màu phù hợp
Page Layout/Font và chọn màu phù hợp
Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải
nhấn tổ hợp phím Alt + Tab
nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab
nhấn tổ hợp phím Esc + Tab
nhấn tổ hợp phím Shift + Tab
Khi đang trình diễn trong PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực hiện:
Nháy chuột phải, rồi chọn End Show
Nháy chuột phải, rồi chọn Exit
Nháy chuột phải, rồi chọn Screen
Nháy chuột phải, rồi chọn Return
Khi dòng chủ đề trong thư bạn nhận được bắt đầu bằng chữ RE:, thì thông thường thư đó là thư gì?
check_box Thư trả lời cho thư mà bạn đã gửi cho người đó
Thư của nhà cung cấp dịch vụ E-mail mà ta đang sử dụng
Thư mới
Thư rác, thư quảng cáo
Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là :
Giá trị tham chiếu không tồn tại
Không tham chiếu đến được
Không tìm thấy tên hàm
Tập hợp rỗng
Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #REF! có nghĩa là :
Tập hợp rỗng.
Không tham chiếu đến được
Không tìm thấy tên hàm
Giá trị tham chiếu không tồn tại
Khi kết nối Internet bằng phương pháp quay số (dial up), bạn sử dụng thiết bị nào dưới đây?
check_box Modem
Bộ ghép kênh
Card mạng
Máy Fax
Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện:
Window - Exit
Edit - Exit
View - Exit
File - Exit
Khi một máy in mới một trang thử nghiệm sau khi nó được bật, điều này có nghĩa rằng ...
cài đặt trình điều khiển in đã thành công
máy in là máy móc chức năng
máy in trực tuyến với máy tính
trình điều khiển máy in là chính xác / hiện tại
Khi muốn định dạng kí tự cho một đoạn văn bản đã được chọn ta chọn Home sau đó chọn:
Drop Tab
Font
Paragraph
Tab
Khi muốn gửi kèm một tệp với thư điện tử, bạn nhấp nút nào?
check_box Attachment
Check Mail
Compose
Send
Khi muốn gửi một email cho một địa chỉ a và muốn bí mật gửi cho một địa chỉ b chúng ta thực hiện đặt địa chỉ của a, b trong các mục To – Ccc – Bcc theo nguyên tắc:
To a, Bcc b
To a,b
To a; Cc b
To b, Bcc a
Khi muốn lặp lại tiêu đề cột ở mỗi trang in, chúng ta cần thực hiện?
Trong Excel luôn mặc định sẵn khi in lặp lại tiêu đề
Vào File/Print/Page Setup, chọn thẻ Sheet, tích vào mục Gridlines
Vào File/Print/Page Setup, chọn thẻ Sheet, tích vào mục Row and column headings
Vào File/Print/Page Setup, chọn thẻ Sheet, tích vào mục Row to repeat at top
Khi muốn lưu địa chỉ của một trang web yêu thích, bạn chọn mục nào trong thực đơn Favorites của trình duyệt web?
check_box Add to Favorites
Add Link
Ogranize Favorites
Save Favorites
Khi muốn lưu một trang Web vào đĩa cứng để có thể đọc khi không kết nối Internet, bạn phải làm thế nào?
check_box Chọn File > Save As
Chọn Edit > Select All.
Chọn File > Save
Nhấp chuột phải vào trang Web và chọn Save
Khi nào bạn nên lên lịch quét virus?
Bất cứ khi nào bạn khởi động máy tính.
Khi bạn bắt đầu thấy một số thông báo lỗi.
Mỗi khi bạn tắt máy tính.
Vào cuối mỗi tuần.
Khi soạn thảo văn bản trong Word, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím:
ESC
CapsLock
Tab
Ctrl
Khi soạn thảo văn bản xong, để in văn bản ra giấy,bạn nhấn tổ hợp phím nào sau đây:
Bấm tổ hợp phím Ctrl – H
Bấm tổ hợp phím Ctrl – O
Bấm tổ hợp phím Ctrl – P
Bấm tổ hợp phím Ctrl – T
Khi thực hiện thao tác chọn Insert ->Media -> sound người sử dụng
chỉ được phép chèn âm thanh vào giáo án
chỉ được phép chèn hình ảnh vào giáo án
chỉ được phép chèn phim vào giáo án
có thể chèn âm thanh hoặc phim vào giáo án
Khi thực hiện thao tác Insert -> Movies and Sounds người sử dụng
Chỉ được phép chèn âm thanh vào giáo án
Chỉ được phép chèn hình ảnh vào giáo án
Chỉ được phép chèn phim vào giáo án
Có thể chèn âm thanh hoặc phim vào giáo án
Khi tiến hành thao tác gửi thư điện tử chúng ta có thể đính kèm thêm:
Một file ảnh
Một file chương trình có chứa virut
Một file phim đã bị nén
Tất cả các loại trên
Khi vào File/Print/Page Setup, chúng ta chọn thẻ Margins để làm gì?
Căn chỉnh lề cần in
Chỉnh chất lượng in
Chỉnh cỡ giấy khi in
Chỉnh hướng giấy in
Khi vào Home/Format/Format Cells, thẻ Border có tác dụng gì?
Chỉnh Font chữ cho đoạn văn
Chỉnh kích thước cho bảng tính cần chọn
Chỉnh màu cho chữ
Tạo khung viền cho bảng tính cần chọn
Khởi động máy tính thuộc giai đoạn nào của dòng chảy thông tin trong một máy tính?
Mở một tập tin trong một chương trình ứng dụng
Bắt đầu từ một chương trình ứng dụng
Khởi động của máy tính
Xóa các tập tin không mong muốn
Làm thế nào để chọn một đoạn văn bản?
check_box Nhấp đúp miền chọn ở bên trái một dòng nào đó trong đoạn văn bản
Nhấp ba lần vào miền chọn ở bên trái một dòng nào đó trong đoạn văn bản
Nhấp đúp vào một từ trong đoạn văn bản
Nhấp miền chọn ở bên trái một dòng nào đó trong đoạn văn bản
Làm thế nào để tắt máy tính đúng cách?
Nhấn nút Start ở góc dưới bên trái màn hình nền, chọn mục Shutdown
Bấm nút Power trên hộp máy
Bấm nút Reset trên hộp máy
Tắt nguồn điện
Làm thế nào để xóa bỏ tệp tin?
mở cửa sổ tìm kiếm tệp tin Search
nhắp chọn Internet Explorer.
mở cửa sổ Files Manager
mở cửa sổ My Computer.
LAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
check_box Local Area Network
Local Access Network
Lost Access Network
Lost Area Network
Loại mạng nào kết nối các máy tính ở các khu vực địa lý khác nhau?
check_box WAN
LAN
Mạng dựa máy chủ
Mạng ngang hàng
Loại tài liệu bằng văn bản có thể được sử dụng mà không cần sự cho phép của bản quyền?
Các tài liệu thương hiệu
Tài liệu chưa được công bố
Tài liệu có bản quyền
Tài liệu phạm vi công cộng
Loại tập tin nào thường chiếm không gian đĩa cứng ít nhất ?
Âm nhạc
Hình ảnh
Văn bản
Video
Loại tập tin nào thường được ẩn?
Tập tin tải về
Tập tin hệ thống
Tập tin tài liệu
Tập tin nén
Lựa chọn trong trường học: lý do hợp lệ để hạn chế truy cập của sinh viên với các mạng và Internet?
Giảm sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc
Ngăn chặn việc xem hoặc chỉnh sửa các tập tin hoặc thư mục nhất định, màn hình và các hoạt động trực tuyến bộ lọc
Tất cả các đáp án trên
Xác định một người dùng cụ thể trên mạng
Mạng LAN là mạng liên kết giữa các máy tính trong phạm vi
Giữa các quốc gia với nhau
Giữa các thành phố đô thị với nhau
Giữa hai máy tính với nhau
Một tòa nhà, một phòng học, một phòng làm việc
Máy tính đang kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) sẽ cho phép người dùng liên kết đến
chỉ các trang Web có trên mạng
tất cả các tập tin, các slide đã có trong máy và các trang Web
chỉ các slide đã có trong giáo án đang soạn thảo
chỉ các tập tin có sẵn trong các ổ đĩa của máy tính đang soạn thảo
Mở chương trình Microsoft PowerPoint, làm xong giáo án, lưu trữ vào My Doccuments của máy ta chọn lệnh nào sau đây
Chọn File->Chọn Save-> Chọn Up one level->My Documents->Tại File name Gõ s báo danh->Chọn Save
Chọn File->Chọn Save as-> Chọn Up one level->My Documents->Tại File name Gõ số báo danh->Chọn Save
Chọn File->Chọn Open-> Chọn Up one level->My Documents->Tại File name Gõ số báo danh->Chọn Save
Chọn File->Chọn new-> Chọn Up one level->My Documents->Tại File name Gõ số báo danh->Chọn Save
Mỗi trang tính có bao nhiêu cột?
check_box 256
128
512
64
Mỗi trang tính có bao nhiêu hàng?
check_box 65536
1000
2000
65000
Một bảng tính worksheet bao gồm:
256 cột và 65365 dòng
256 cột và 65536 dòng
265 cột và 65563 dòng
266 cột và 65365 dòng
Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?
IFSUM
Một hàm khác
SUM
SUMIF
Một sổ tính Excel có thể chứa tối đa bao nhiêu trang tính?
check_box 255
10
100
256
Một thiết bị video không tương thích gây ra màn hình của bạn ngừng hoạt động. Làm thế nào bạn có thể khắc phục vấn đề ?
Khởi động lại máy tính trong chế độ Gỡ lỗi (Debug Mode)
Cài đặt lại hệ điều hành
Thay thế màn hình
Khởi động lại máy tính trong chế độ An toàn (Safe Mode)
Một văn bản được soạn thảo trong MS Word được gọi là gì?
Document
Text Document
WorkBook
WorkSheet
Mục đích của Folder History là gì?
check_box Để liệt kê tất cả các website đã viếng thăm
Để liệt kê tất cả các website đã viếng thăm trong phiên làm việc hiện hành
Để liệt kế tất cả các website được viếng thăm nhiều nhất
Để liệt kê tất cả các website ưa thích
Mục Header của MS-Word được sử dụng để thực hiện chức năng gì?
Chèn dòng chữ, hình ảnh.
Chèn số trang đánh tự động cho văn bản.
Chèn số trang theo dạng: [trang hiện thời]/[tổng số trang]
Thực hiện cả ba điều trên
Mục này cho phép bạn làm gì?
check_box Thay đổi kích thước phông chữ
Phóng to, thu nhỏ tài liệu
Thay đổi kiểu dáng chữ (style)
Thay đổi phông chữ
Mục này cho phép bạn làm gì?
check_box Phóng to, thu nhỏ tài liệu
Thay đổi kích thước giấy
Thay đổi kích thước phông chữ
Thay đổi phông chữ
Mục này cho phép bạn làm gì?
check_box Thay đổi kiểu dáng chữ (style)
Phóng to, thu nhỏ tài liệu
Thay đổi kích thước phông chữ
Thay đổi phông chữ
Mục này cho phép bạn làm gì?
check_box Thay đổi phông chữ
Phóng to, thu nhỏ tài liệu
Thay đổi kích thước phông chữ
Thay đổi kiểu dáng chữ (style)
Mục này được gọi là:
Nút hoặc biểu tượng Start
Nút Restart
Nút Shutdown
Thực đơn Start
Mũi tên ở góc dưới bên trái của biểu tượng này có nghĩa gì?
check_box Biểu tượng này là lối tắt
Biểu tượng này không thể xóa
Biểu tượng này là biểu tượng màn hình nền
Biểu tượng này là không thể thiếu đối với hệ điều hành Windows.
Mũi tên ở hình phía dưới cho biết điều gì?
Có một thực đơn con
Không còn tùy chọn nào nữa
Mục bên trái mũi tên đã bị xóa
Mục bên trái mũi tên là lối tắt
Muốn ẩn thanh công cụ trên màn hình PowerPoint, người sử dụng phải
chọn File ->Exit
không ẩn được
nhấn Ctrl+ F1
nhấn F1
Muốn chèn một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa vào trong slide ta chọn
Insert -> Clip Art
Insert -> Picture
Insert ->Photo Album
Picture
Muốn chèn thêm biểu đồ vào để minh họa cho văn bản. Bạn thực hiện thao tác nào sau đây?
Insert/ Chart
Insert/ Clip Art
Insert/ WordArt
Insert/Picture
Muốn in tất cả các trang trong văn bản trước hết ta làm bằng cách chọn File, chọn Print trong vùng Page range chọn
All
Curent page
Pages
Selection
Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một ô TextBox trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format->TextBox, chọn thẻ Color and Lines và
Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill
Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line
Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng
Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai
Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, đầu tiên ta phải
Chọn File -> New
Chọn File -> Open
Chọn File -> Save
Chọn File -> Save As
Muốn nhập dữ liệu số với những số 0 phía trước mỗi số. ví dụ 0912 hay 0011, phương án nào sau đây là lựa chọn sai?
Nhập dấu bằng (=) trước khi nhập số
Nhập dấu hai chấm ( trước khi nhập số
Nhập dấu nháy đơn (') trước khi nhập số
Nhập dấu nháy kép (") trước khi nhập số
Muốn nhập dữ liệu số với những số 0 phía trước mỗi số. ví dụ 0912 hay 0011, phương án nào sau đây là lựa chọn sai?
Nhập dấu nháy đơn (') trước khi nhập số
Nhập dấu nháy kép (") trước khi nhập số
Nhập dấu bằng (=) trước khi nhập số
Nhập dấu hai chấm (:) trước khi nhập số
Muốn nhập dữ liệu số với những số 0 phía trước mỗi số. ví dụ 0912 hay 0011, phương án nào sau đây là lựa chọn sai?
Nhập dấu bằng (=) trước khi nhập số
Nhập dấu hai chấm ( trước khi nhập số
Nhập dấu nháy đơn (') trước khi nhập số
Nhập dấu nháy kép (") trước khi nhập số
Muốn sao chép định dạng của một dòng văn bản nào đó, bạn sẽ bôi đen dòng đó, sau đó:
Nhấn chuột vào biểu tượng Copy trong thẻ Home
Nhấn chuột vào biểu tượng Cut trong thẻ Home
Nhấn chuột vào biểu tượng Format Painter trong thẻ Home
Word không cho phép sao chép định dạng của một dòng văn bản.
Muốn tăng tốc độ tải trang web trong trường hợp sử dụng đường kết nối Internet tốc độ thấp, bạn cần làm gì?
check_box Bỏ tính năng tải ảnh
Bỏ Cookies
Giảm kích thước của Folder Temporary Internet Files.
Giảm thời gian lưu History.
Muốn tạo một thư mục trên Desktop của windows, ta click phải chuột và chọn...
New , Folder
New Folder
Properties -> Folder
Properties -> New Folder
Muốn thay đổi màu nền hoặc tạo khung cho một đoạn văn bản đã được chọn ta chọn Page Layout sau đó chọn:
Clipboad
Font
Page Borders
Tab Stop
Muốn tô nền cho 1 textbox trong slide hiện hành, sau khi đã chọn Textbox đó ta thực hiện
Chọn Format ->Chọn Background và chọn màu cần tô
Chọn Format ->Chọn Placcholder và chọn màu cần tô
Chọn view -> Chọn Background và chọn màu cần tô
Chọn View-> Chọn Placcholder và chọn màu cần tô
Muốn xác định khoảng cách và vị trí ký tự, ta vào:
Page Layout/Font
Page Layout/Object
Page Layout/Spacing
Page Layout/Style
Muốn xóa slide hiện thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải
Chọn Edit-> Delete Slide
Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Backspace
Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Delete
Nhấn chuột phải lên slide và chọn Delete
Nếu bạn muốn chuyển toàn bộ phần văn bản được chọn sang định dạng viết hoa đầu mỗi từ thì bạn cần thực hiện thao tác nào sau đây?
Home/ Change Case/ Sentence case
Home/ Change Case/ Capitalize Each Word
Home/ Change Case/ lowercase
Home/ Change Case/ UPPERCASE
Nếu bạn muốn gửi các bức ảnh mới chụp cho bạn bằng thư điện tử, bạn sử dụng thiết bị nào để đưa các bức ảnh đó vào máy tính?
check_box Máy quét
Bàn phím
Chuột
Máy ảnh số
Nếu bạn nhấp chuột vào mục này, bạn sẽ thấy:
check_box Thực đơn Start
Hộp thoại Restart
Hộp thoại Shutdown
Windows Explorer
Nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là “=$B$1+$C$1” và sao chép công thức trong ô A1 vào ô A2 thì công thức trong ô A2 là
check_box $B$1+$C$1
$B$1+$C$2
$B$2+$C$1
$B$2+$C$2
Nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là “=B$1+C1” và sao chép công thức trong ô A1 vào ô A2 thì công thức trong ô A2 là
check_box B$1+C2
B$1+C1
B$2+C1
B$2+C2
Nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là “=B1+C1” và sao chép công thức trong ô A1 vào ô A2 thì công thức trong ô A2 là
check_box B2+C2
B1+C1
B1+C2
B2+C1
Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng một cột của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows below thì ta đã
thêm vào bảng 3 ô
thêm vào bảng 3 cột
thêm vào bảng 3 dòng
thêm vào bảng 1 dòng
Nếu hòm thư của bạn có thư mang chủ đề "Mail undeliverable", thì thư này thông báo cho bạn điều gì?
check_box Thư bạn gửi đã được gửi đi, nhưng không tới được người nhận
Đó là thư của người nhận thông báo việc không mở được thư
Đó là thư của nhà cung cấp dịch vụ
Thư bạn gửi đã được gửi đi, nhưng người nhận không đọc
Nếu một máy tính bị nghi ngờ là nhiễm virus thì cách thức tốt nhất để kiểm tra và diệt virus là gì?
Cài đặt lại hệ điều hành, sau đó cài đặt lại tất cả các chương trình ứng dụng khác
Cài đặt một chương trình chống virus, quét virus các ổ đĩa của máy tính và cho chương trình này loại bỏ virus
Khởi động lại máy tính và sau đó xóa tất cả những tập tin bị nghi ngờ nhiễm virus
Lưu trữ dự phòng các tệp tin của máy tính và hồi phục chúng bằng việc sử dụng những tập tin dự phòng này
Người truy cập trái phép vào máy tính của bạn và lấy cắp thông tin được gọi là gì?
Hacker
Docker
Staker
Cracker
Nhấn Ctrl+B có tác dụng gì?
check_box Định dạng chữ đậm cho văn bản
Định dạng gạch chân cho văn bản
Định dạng nghiêng cho văn bản
Tăng kích thước văn bản
Nhấn Ctrl+I có tác dụng gì?
check_box Định dạng nghiêng cho văn bản
Định dạng chữ đậm cho văn bản
Định dạng gạch chân cho văn bản
Tăng kích thước văn bản
Nhấn Ctrl+U có tác dụng gì?
check_box Định dạng gạch chân cho văn bản
Định dạng chữ đậm cho văn bản
Định dạng nghiêng cho văn bản
Tăng kích thước văn bản
Nhấn phím tab sẽ thực hiện tác vụ nào dưới đây?
check_box Chuyển tới ô bên cạnh bên phải
Chuyển tới ô bên cạnh bên trái
Chuyển tới ô bên cạnh phía dưới
Chuyển tới ô bên cạnh phía trên
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+[ có tác dụng gì?
check_box Giảm kích thước font chữ 1 cỡ
Giảm độ dãn dòng 1 cỡ
Tăng độ dãn dòng 1 cỡ
Tăng kích thước font chữ 1 cỡ
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+] có tác dụng gì?
check_box Tăng kích thước font chữ 1 cỡ
Giảm độ dãn dòng 1 cỡ
Giảm kích thước font chữ 1 cỡ
Tăng độ dãn dòng 1 cỡ
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+A có tác dụng gì?
check_box Chọn tất cả văn bản của tài liệu
Cắt đoạn văn bản được chọn
Dán đoạn văn bản được chọn
Sao chép đoạn văn bản được chọn
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C có tác dụng gì?
check_box Sao chép khối văn bản được chọn vào ClipBoard
Cắt khối văn bản được chọn vào ClipBoard
Dán khối văn bản từ ClipBoard vào tài liệu
Nhân bản khối văn bản được chọn
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F có tác dụng gì?
check_box Mở hộp thoại Find and Replace
In tài liệu mà không cần hỏ
Mở hộp thoại Print
Mở hộp thoại Print Preview
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P có tác dụng gì?
check_box Mở hộp thoại Print
In tài liệu mà không cần hỏi
Mở hộp thoại Find and Replace
Mở hộp thoại Print Preview
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+V có tác dụng gì?
check_box Dán khối văn bản từ ClipBoard vào tài liệu
Cắt khối văn bản được chọn vào ClipBoard
Nhân bản khối văn bản được chọn
Sao chép khối văn bản được chọn vào ClipBoard
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+X có tác dụng gì?
check_box Cắt khối văn bản được chọn vào ClipBoard
Dán khối văn bản từ ClipBoard vào tài liệu
Nhân bản khối văn bản được chọn
Sao chép khối văn bản được chọn vào ClipBoard
Nhấn tổ hợp phím Shift+Tab sẽ thực hiện tác vụ nào dưới đây?
check_box Chuyển tới ô bên cạnh bên trái
Chuyển tới ô bên cạnh bên phải
Chuyển tới ô bên cạnh phía dưới
Chuyển tới ô bên cạnh phía trên
Nhấp chuột trái 3 lần vào khoảng trống lề trái của đoạn văn bản sẽ có tác dụng gì?
Chọn một dòng
Chọn một từ
Chọn toàn bộ đoạn văn bản tại vị trí nhấp chuột
Chọn toàn bộ văn bản
Những gì có thể xảy ra sau khi bạn thay đổi thiết lập Control Panel?
Các thiết lập hiện tại sẽ không được ghi lại vì chúng không tương thích với hệ thống
Khả năng các thiết lập mặc định ban đầu có thể bị vô hiệu
Máy tính có thể bị khóa, và do đó các thay đổi trong Control Panel không thể thực hiện được (The computer can become “locked” so that no futher Control Panel changes can be made)
Thiết lập hiện thời của máy tính có thể gây ra vấn đề
Nội dung nào dưới đây thuộc loại phần mềm máy tính giá rẻ?
Bán lẻ, phần mềm giảm giá cho sinh viên, phiên bản thử nghiệm.
Phần mềm giảm giá cho sinh viên, phần mềm chia sẻ, bán lẻ.
Phần mềm miễn phí, phần mềm chia sẻ, phần mềm giảm giá cho sinh viên.
Phiên bản dùng thử, bán lẻ, phần mềm miễn phí.
Nút Back trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng gì?
check_box Quay trở lại trang Web trước đó
Đi đến trang Web tiếp theo
Quay trở lại cửa sổ trước đó
Quay trở lại màn hình trước đó
Nút Forward trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng gì?
check_box Đi đến trang Web trước khi nhấp nút Back
Chuyển đến Tab trước, khi mở nhiều Website cùng lúc
Đi đến màn hình trang Web khác
Quay lại trang Web trước đó
Nút Home trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng gì?
check_box Chuyển về trang nhà của bạn
Chuyển đến trang chủ của Windows
Chuyển về trang chủ của Website hiện tại
Chuyển về trang không có nội dung
Nút này có tác dụng gì?
check_box Tách ô
Chèn bảng từ Excel
Hợp ô
Thêm bảng biểu vào tài liệu
Nút này có tác dụng gì?
check_box Hợp ô
Chèn bảng từ Excel
Tách ô
Thêm bảng biểu vào tài liệu
Nút này có tác dụng gì?
check_box Thêm bảng biểu vào tài liệu
Chèn bảng từ Excel
Hợp ô
Tách ô
Phần mềm gián điệp (Spyware) là gì?
Một chương trình có thể sao chép chính nó và lây nhiễm sang một máy tính mà không được phép
Một cơ sở dữ liệu lưu trữ các thiết lập và tùy chọn cho hệ điều hành Microsoft Windows và chứa thông tin và cài đặt cho phần cứng
Một công nghệ cho phép theo dõi, bí mật giám sát, ngăn chặn, hoặc mất kiểm soát sự tương tác của người dùng với máy tính
Một dịch vụ cung cấp cho người sử dụng mà không cần thanh toán trên cơ sở thử nghiệm mà thường bị giới hạn bởi bất kỳ sự kết hợp của các chức năng, tính sẵn có, hoặc thuận tiện
Phần mềm nào không phải là phần mềm hệ thống?
check_box Microsoft Word
LINUX
Windows 98
Windows NT
Phần mềm nào không phải là phần mềm ứng dụng?
check_box LINUX
Access
Excel
Word
Phần mở rộng của các tệp tin khuôn mẫu là gì?
check_box .dot
.doc
.htm
.xls
Phần mở rộng của các tệp tin văn bản Microsoft Word 2010 là?
check_box .DOCX
BAK
DOT
TMP
Phát biểu nào dưới đây là sai:
Hệ điều hành phải được cài đặt trước khi cài đặt phần mềm ứng dụng.
MS-Windows là phần cứng
NotePad là phần mềm soạn thảo văn bản.
Winzip là phần mềm để nén và giải nén tệp tin và thư mục.
Phát biểu nào dưới đây là sai:
Hệ điều hành phải được cài đặt trước khi cài đặt phần mềm ứng dụng.
MS-Windows là phần cứng
NotePad là phần mềm soạn thảo văn bản.
Winzip là phần mềm để nén và giải nén tệp tin và thư mụ
Phát biểu nào sau đây đúng?
Chỉ có thể áp dụng chữ hoa đầu đoạn cho đoạn đầu tiên trong văn bản
Có thể áp dụng chữ hoa đầu đoạn (Drop Cap) cho tất cả các đoạn trong tài liệu kể cả các đoạn nằm trong bảng (Table)
Không thể áp dụng chữ hoa đầu đoạn cho các đoạn được định dạng kiểu liệt kê
Không thể áp dụng chữ hoa đầu đoạn cho nhiều đoạn trong cùng một trang tài liệu
Phát biểu nào sau đây là đúng đối với phần mềm nén/giải nén tệp tin Winzip?
Các tệp tin sau khi được giải nén sẽ có kích thước nhỏ hơn kích thước ban đầu do mất mát thông tin trong quá trình nén trước đó
Winzip có cả ba chức năng nêu trên.
Winzip có khả năng nén nhiều tệp tin, thư mục thành 1 tệp tin. Tệp tin sau khi nén thường có đuôi .zip và có kích thước nhỏ hơn tổng kích thước của các tệp tin ban đầu
Winzip có khả năng nén nhiều thư mục, tệp tin vào một thư mục duy nhất có tên là Zip
Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây là sai
Các thư từ máy của người gửi đến máy của người nhận qua Internet luôn chuyển tiếp qua máy Server của nhà cung cấp dịch vụ
Có thể đính kèm tệp văn bản theo thư điện tử
Người sử dụng có thể tự tạo cho mình 1 tài khoản sử dụng thư điện tử miễn phí qua trang Web
Thư điện tử luôn có độ tin cậy, an toàn tuyệt đối.
Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì?
Bật hoặc tắt chỉ số dưới
Bật hoặc tắt chỉ số trên
Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi
Trả về dạng mặc định
Phím tắt để cắt một mục vào ClipBoard là gì?
check_box Ctrl+X
Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+Z
Phím tắt để dán một mục từ ClipBoard là gì?
check_box Ctrl+V
Ctrl+C
Ctrl+X
Ctrl+Z
Phím tắt để sao chép một mục vào ClipBoard là gì?
check_box Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+X
Ctrl+Z
Phím tắt nào được sử dụng để đóng cửa sổ?
check_box Alt+F4
F1
F7
Tab+F9
Phím tắt nào được sử dụng để hiển thị thực đơn Start?
check_box Ctrl+Esc
Alt+F4
Alt+Tab
Ctrl+Tab
Phím tắt Windows + Pause/Break có tác dụng gì?
check_box Mở hộp thoại (System Properties)
Giống như phím tắt Alt + F4
Đáp án khác
Đăng xuất windows (Log Off…)
Phương án nào sau đây không phải là một kiểu biểu đồ trong Excel 2013?
Circle
Column
Line
Pie
PowerPoint cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn Để thực hiện điều này, người dùng phải?
chọn Insert -> Master Slide
chọn Insert -> Slide Master
chọn View -> Master -> Slide Master
chọn View -> Slide Master
Quá trình trao đổi các thông tin thương mại thông qua các phương tiện của công nghệ điện tử mà không phải in ra giấy trong bất cứ công đoạn nào của toàn bộ quá trình giao dịch, được gọi là ?
Giao dịch điện tử
Giao dịch online
Mua bán điện tử
Thương mại điện tử
RAM là viết tắt của cum từ tiếng Anh nào?
check_box Random Access Memory
Random Area Memory
Remote Access Memory
Remote Area Memory
Recyle Bin được dùng để làm gì?
Lưu trữ các chương trình
Lưu trữ các hình ảnh
Lưu trữ các văn bản
Lưu trữ các tài liệu đã được xóa tạm thời
ROM là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
check_box Read Only Memory
Random On Memory
Random Only Memory
Read On Memory
Sau khi bạn kích đúp vào một tập tin trong Windows, nó mở chương trình phần mềm sai. Nguyên nhân có khả năng nhất của vấn đề là gì ?
check_box Liên kết sai
Tập tin không thể mở
Tập tin bị hỏng
Tập tin không thể tìm thấy
Từ chối truy cập tập tin
Sau khi bạn kích đúp vào một tập tin trong Windows, nó mở chương trình phần mềm sai. Nguyên nhân có khả năng nhất của vấn đề là gì ?
e. Từ chối truy cập tập tin
Liên kết sai
Tập tin bị hỏng
Tập tin không thể mở
Tập tin không thể tìm thấy
Sau khi bạn kích đúp vào một tập tin trong Windows, nó mở chương trình phần mềm sai. Nguyên nhân có khả năng nhất của vấn đề là gì ?
e. Tập tin không thể tìm thấy
Liên kết sai
Tập tin bị hỏng
Tập tin không thể mở
Từ chối truy cập tập tin
Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta
chọn Table -> draw table
các cách nêu trên đều đúng
kích chuột phải vào ô đó và chọn Split Cells
chọn ô đó và chọn layout -> Merge -> split cells
Sau khi đã chọn một đoạn văn bản, cách nào sau đây không phải để làm mất đi đoạn văn bản đó?
chọn Edit ->Cut
Nhấn phím Delete
Nhấn tổ hợp phím Alt+X;
Nhắp chuột trái vào nút lệnh Cut (biểu tượng là cái kéo) trên thanh công cụ
Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó?
Ctrl + Shift + X
Alt + X
Ctrl + X
Shift + X
Shortcut là biểu tượng đại diện cho một chương trình hay một tập tin để khởi động một chương trình hay một tập tin. Vậy có mấy loại shortcut:
check_box 1 loại
2 loại
3 loại
4 loại
Số lượng mục tối đa bạn có thể đặt trong ClipBoard của Word 2003 là bao nhiêu?
check_box 24
12
25
36
Ta có thể ấn định số Sheet mặc định trong một Workbook, bằng cách:
File/Options/Advanced, thay đổi số Sheet mặc định trong ô Include this many sheets
File/Options/Formulas, thay đổi số Sheet mặc định trong ô Include this many sheets
File/Options/General, thay đổi số Sheet mặc định trong ô Include this many sheets
File/Options/View, thay đổi số Sheet mặc định trong ô Include this many sheets
Ta có thể xóa một Sheet bằng cách:
) Mở Sheet cần xóa và nhấn phím Delete
Home/Delete/Delete Cells
Không được xóa Sheet
Nhấp chuột phải vào tên Sheet, chọn Delete
Tác dụng của nút này là gì?
check_box Tăng số chữ số đứng sau dấu thập phân
Áp dụng một biểu tượng tiền tệ
Giảm số chữ số đứng sau dấu thập phân
Tính phần trăm
Tác dụng của nút này là gì?
check_box Giảm số chữ số đứng sau dấu thập phân
Áp dụng một biểu tượng tiền tệ
Tăng số chữ số đứng sau dấu thập phân
Tính phần trăm
Tác dụng của tổ hợp phím Ctrl+→ là gì?
check_box Sang phải một từ
Sang phải một ký tự
Sang trái một ký tự
Sang trái một từ
Tài liệu Excel được lưu mặc định trong My Document. Vậy để thay đổi nơi lưu trữ, ta cần làm gì?
Vào File/Save As, chọn vị trí cần lưu
Vào File/Save, chọn vị trí cần lưu
Vào File/Options, chọn thẻ General, thay đổi đường dẫn mới ở mục Default file location
Vào File/Options, chọn thẻ Save, thay đổi đường dẫn mới ở mục Default file location
Tại lựa chọn “BCC” khi thực hiện gửi thư điện tử là địa chỉ mail của người nhận thuộc nhóm nào?
Nhóm người dùng đồng thời được nhận thư và tất cả mọi người không nhìn thấy địa chỉ mail này
Nhóm người dùng ẩn được nhận thư và tất cả mọi người không nhìn thấy địa chỉ mail này
Không có ý nghĩa gì
Nhóm người dùng trực tiếp được nhận thư và tất cả mọi người đều nhìn thấy địa chỉ mail này
Tại lựa chọn “TO” khi thực hiện gửi thư điện tử là địa chỉ mail của người nhận thuộc nhóm nào?
Không có ý nghĩa gì
Nhóm người dùng ẩn được nhận thư và tất cả mọi người không nhìn thấy địa chỉ mail này
Nhóm người dùng đồng thời được nhận thư và tất cả mọi người không nhìn thấy địa chỉ mail này
Nhóm người dùng trực tiếp được nhận thư và tất cả mọi người đều nhìn thấy địa chỉ mail này
Tại một slide ta dùng tổ hợp phím nào sau đây sẽ xoá slide đó?
ALT+Delete
ALT+shift + Delete
Ctrl+ Delete
Shift + Delete
Tạo một Text box chỉ chứa cụm từ “ THI TRẮC NGHIỆM” nếu muốn dùng cụm từ này làm nhãn để thực hiện liên kết đến tập tin “BTTN XVL” thì làm cách nào sau đây không đúng?
Chọn cụm từ đó trong textbox rồi chọn Insert -> chọn Hyperlink để tiếp tục tạo liên kết
Chọn Textbox chứa cụm từ đó rồi chọn Insert -> chọn Hyperlink để tiếp tục tạo liên kết
Đặt con trỏ vào trong hộp Textbox, chọn Insert -> chọn Hyperlink để tạo liên kết
Vẽ Textbox, chọn Insert -> chọn Hyperlink rồi nhập cụm từ đó vào hộp thoại Lookin và tiếp tục liên kết
Tên của biểu tượng này gì?
check_box Merge and center
Align Left
Align Right
Center
Tên của biểu tượng này là gì?
check_box Justify
Align Left
Align Right
Center
Tên của biểu tượng này là gì?
check_box Center
Align Left
Align Right
Justify
Tên của biểu tượng này là gì?
check_box Align Left
Align Right
Center
Justify
Tên của biểu tượng này là gì?
check_box Align Right
Align Left
Center
Justify
Tên của biểu tượng sau là gì?
check_box AutoSum
Average
Count
Sum
Tên gọi của biểu tượng này là gì?
check_box Print Preview
Print
Watch Window
Zoom
Thanh công cụ nào cho phép bạn thay đổi khoảng cách dòng?
check_box Formatting
AutoText
Drawing
Standard
Thành phần phần cứng nào bảo vệ máy tính của bạn khỏi nguy hại do điện khi chuyển đổi giữa các hệ thống điện.
Bộ lưu điện UPS
Bộ triệt sóng
Bộ chuyển đổi
Bộ nguồn
Thanh ribbon Home trong MS Excel không chứa lệnh nào dưới đây?
Căn lề văn bản
Cắt
Chèn biểu đồ
Sao chép
Thao tác chọn File -> Close dùng để
đóng tập tin hiện tại
lưu tập tin hiện tại
mở một tập tin nào đó
thoát khỏi Powerpoint
Thao tác chọn File -> Close dùng để
check_box Đóng tập tin hiện tại
Mở một tập tin nào đó
Lưu tập tin hiện tại
Thoát khỏi PowerPoint
Thao tác chọn File->Open là để
Lưu lại presentation đang thiết kế
Lưu lại presentation đang thiết kế với một tên khác
mở một presentation đã có trên đĩa
Tạo mới một presentation để thiết kế bài trình diễn
Thao tác nào cho phép đánh ký hiệu tự động ở đầu dòng cho các đoạn văn bản?
Home/ Border and Shading
Home/ Bullets
Home/ Change Case
Home/ Paragraph
Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tuợng của tập tin và chọn Properties là để làm gì?
Xoá tập tin
Xem thuộc tính tập tin
Đổi tên tập tin
Sao chép tập tin
Thẻ Outline được sử dụng để?
check_box Hiển thị tiêu đề và nội dung phác thảo của văn bản trong mỗi tờ chiếu
Phác thảo các ô của bảng trong một tờ chiếu
Tạo một đường viền quanh tờ chiếu
Tạo một tài liệu phác thảo
Thêm 1 slide giống trước ta dùng tổ hợp phím lệnh nào sau đây?
ALT+A+D
ALT+I+D
ALT+L+O
ALT+T+D
Theo hình minh họa dưới đây, Shortcut to Game.txt là biểu tượng gì?
Biểu tượng của tệp tin Game.txt
Biểu tượng của thư mục Game
Biểu tượng lối tắt cho tệp tin Game.txt (bên phải)
Biểu tượng lối tắt cho thư mục Game
Theo hình minh họa dưới đây, Shortcut to Game.txt là biểu tượng gì?
check_box Biểu tượng lối tắt cho tệp tin Game.txt (bên phải)
Biểu tượng của thư mục Game
Biểu tượng của tệp tin Game.txt
Biểu tượng lối tắt cho thư mục Game
Theo hình minh họa dưới đây, Shortcut to Game.txt là biểu tượng gì?
Biểu tượng lối tắt cho thư mục Game
Biểu tượng lối tắt cho tệp tin Game.txt (bên phải)
Biểu tượng của tệp tin Game.txt
Biểu tượng của thư mục Game
Theo hình minh hoạ, muốn đổi tên tệp tin thì việc đầu tiên phải làm là gì?
nhắp chọn tệp tin cần đổi tên
nhắp chọn thực đơn Edit
nhắp chọn thực đơn File
nhắp chọn thực đơn View
Theo hình minh hoạ, muốn đổi tên tệp tin thì việc đầu tiên phải làm là gì?
check_box nhắp chọn tệp tin cần đổi tên
nhắp chọn thực đơn Edit
nhắp chọn thực đơn File
nhắp chọn thực đơn View
Theo hình minh hoạ, muốn đổi tên tệp tin thì việc đầu tiên phải làm là gì?
nhắp chọn thực đơn View
nhắp chọn thực đơn File
nhắp chọn tệp tin cần đổi tên
nhắp chọn thực đơn Edit
Theo hình minh hoạ, nhấn chọn mục Copy trong thực đơn Edit là để làm gì?
cắt dán tệp tin
di chuyển tệp tin đến thư mục khác
sao chép tệp tin
sao lưu tệp tin
Theo hình minh hoạ, nhấn chọn mục Copy trong thực đơn Edit là để làm gì?
check_box sao chép tệp tin
sao lưu tệp tin
di chuyển tệp tin đến thư mục khác
cắt dán tệp tin
Theo hình minh hoạ, nhấn chọn mục Copy trong thực đơn Edit là để làm gì?
di chuyển tệp tin đến thư mục khác
sao chép tệp tin
cắt dán tệp tin
sao lưu tệp tin
Theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là đúng?
có hai máy in đã được cài đặt nhưng HP Laser Jet 5N là máy in ưu tiên
để cài thêm máy in, nhắp chọn thực đơn File.
để chuyển đổi máy in ưu tiên, nhắp chọn thực đơn Edit.
máy in ưu tiên là HP Laser Jet 6L
Theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là đúng?
để cài thêm máy in, nhắp chọn thực đơn File.
để chuyển đổi máy in ưu tiên, nhắp chọn thực đơn Edit.
có hai máy in đã được cài đặt nhưng HP Laser Jet 5N là máy in ưu tiên
máy in ưu tiên là HP Laser Jet 6L
Theo mặc định, dữ liệu số được căn lề
check_box Phải
Giữa
Hai bên
Trái
Theo mặc định, dữ liệu văn bản được căn lề
check_box Trái
Giữa
Hai bên
Phải
Theo mặc định, mỗi sổ tính Excel chứa bao nhiêu trang tính?
check_box 3
1
2
4
Theo mặc định, mỗi tài liệu Word chứa bao nhiêu tùy chọn phóng to thu nhỏ (Zoom)?
check_box 12
1
14
5
Thiết bị nào chịu được nguy hại do từ tính?
Bộ nhớ Flash
Đĩa cứng mở rộng
Đĩa cứng trong
DVD ROM
Thiết bị này là thiết bị gì?
check_box Đĩa cứng
Bo mạch chủ
Cacd mạng
CPU
Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để
định dạng cách bố trí các khối văn bản, hình ảnh, đồ thị cho một slide
đưa hình ảnh hoặc âm thanh vào bài trình diễn
tạo hiệu ứng chuyển trang cho các slide trong bài trình diễn
tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide
Tổ hợp phím nào cho phép bạn chuyển về đầu tài liệu?
check_box Ctrl+Home
Ctrl+Page Up
Home
Page Up
Tổ hợp phím nào dưới đây cho phép gạch dưới các từ được chọn?
Ctrl + B
Ctrl + E
Ctrl + I
Ctrl +U
Trang web có địa chỉ có dạngwww.on.fn.cg thì fn đại diện cho thành phần nào của địa chỉ
Cá nhân thành lập tổ chức
Lĩnh vực hoạt động
Quốc gia
Tên của trang web
Trang web có địa chỉwww.hanoi.edu.vn là trang web của tố chức nào?
Cá nhân
Giáo dục
Quân đội
Tổ chức quốc tế
Trên thẻ Home của thanh công cụ Riboon trong MS Excel 2013, biểu tượng  (Increase Decimal) có ý nghĩa gì đối với vùng dữ liệu được lựa chọn?
Định dạng số theo kiểu phân lớp
Giảm số lẻ thập phân và làm tròn số
Làm tròn số và lấy 2 số lẻ thập phân
Tăng số lẻ thập phân và làm tròn số
Trên thẻ Home của thanh công cụ Riboon trong MS Excel 2013, biểu tượng  (Increase Decimal) có ý nghĩa gì đối với vùng dữ liệu được lựa chọn?
Làm tròn số và lấy 2 số lẻ thập phân
Giảm số lẻ thập phân và làm tròn số
Định dạng số theo kiểu phân lớp
Tăng số lẻ thập phân và làm tròn số
Trong Home/ Paragraph/ Tabs, mục Tab Stop position dùng để xác định khoảng cách:
Từ lề giữa đến vị trí Tab đã nhập
Từ lề phải đến vị trí Tab đã nhập
Từ lề trái đến vị trí Tab đã nhập (vị trí điểm dừng Tab)
Từ mép giấy đến vị trí Tab đã nhập
Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:
Insert – Columns
Home/ Insert / Insert Sheet Columns
Table - Insert Cells
Table - Insert Columns
Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?
Công thức
Dữ liệu
Ô
Trường
Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?
COUNT
COUNTIF
SUM
SUMIF
Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?
B..H15
B1...H15
B1:H15
B1-H15
Trong bảng tính Excel, muốn xóa một hàng hoặc nhiều hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện thao tác nào sau đây?
Home/ Delete / Delete Sheet Rows
Home/ Delete / Delete Cells…
Home/ Delete / Delete Sheet
Home/ Delete / Delete Sheet Columns
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:
110
30
5
65
Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
$B$1:$D$10
$B1:$D10
B$1$:D$10$
B$1:D$10
Trong các địa chỉ sau, địa chỉ nào được coi là một trang có hỗ trợ thanh toán trực tuyến
//dantri.com.vn
//tintuconline.com.vn
//vnexpress.net
//www.nganluong.vn
Trong các địa chỉ sau, địa chỉ nào được coi là một trang thương mại điện tử
//adayroi.com
//dantri.com.vn
//tintuconline.com.vn
//vnexpress.net
Trong các ký tự sau đây, ký tự nào không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư mục?
*, /, \, <, >
@, 1, % - (,)
+ -  ~$, #
MICROSOFT WORD
Trong các loại máy tính dưới đây, máy tính nào mạnh nhất?
Máy MAC
Máy PC
Máy sách tay
Máy tính lớn
Trong các phép toán dưới đây, phép toán nào có độ ưu tiên cao nhất?
check_box %
*
^
+
Trong các ứng dụng sau đâu được coi là ứng dụng nhắn tin tức thời trên mạng hiện nay?
Dropbox
Facebook
Facebook Messenger
Google drive
Trong cấu trúc liên kết mạng nào, các máy tính chia sẻ một đường truyền tốc độ cao duy nhất?
check_box Xa lộ (Bus)
Hình sao (Star)
Vòng (Ring)
Vòng kép (Dual Ring)
Trong cấu trúc liên kết mạng nào, các máy tính được kết nối đến một bộ điều khiển trung tâm?
check_box Hình sao (Star)
Vòng (Ring)
Vòng kép (Dual Ring)
Xa lộ (Bus)
Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word 2013, muốn chèn thêm một cột ở phía trước cột hiện tại, ta thực hiện thao tác nào dưới đây?
Layout / Rows & Columns/ Insert Left
Layout / Rows & Columns/ Insert Right
Layout / Rows & Columns/ Insert Above
Layout / Rows & Columns/ Insert Below
Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word 2013, muốn chèn thêm một dòng ở phía dưới dòng hiện tại, ta thực hiện thao tác nào dưới đây?
Layout / Rows & Columns/ Insert Above
Layout / Rows & Columns/ Insert Below
Layout / Rows & Columns/ Insert Left
Layout / Rows & Columns/ Insert Right
Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word 2013, muốn điều chỉnh độ rộng các cột phù hợp với nội dung văn bản trong bảng, ta thực hiện thao tác nào dưới đây?
Layout / AutoFit/ AutoFit Contents
Layout / AutoFit/ AutoFit Window
Layout / AutoFit/ Fixed Column Width
Table / AutoFit/ AutoFit Contents
Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word 2013, muốn tách một bảng thành 2, ta thực hiện thao tác nào dưới đây?
Layout / Cells
Layout / Split Cells
Layout / Split Table
Table / Split Table
Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, muốn gộp nhiều ô đã chọn thành một ô, ta thực hiện thao tác nào dưới đây?
Layout / Cells
Layout / Merge Cells
Layout / Split Cells
Table / Split Cells
Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:
Layout / Merge Cells
Layout / Split Cells
Layout /Cells
Table /Split Cells
Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính ta phải thực hiện thao tác nào sau đây?
Edit / Delete Sheet
Edit / Move or Copy Sheet …
Format / Sheet
Home/ Insert / Insert Sheet
Trong Excel có mấy loại địa chỉ?
1 loại
2 loại
3 loại
4 loại
Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi các chữ số sang số là hàm nào trong các hàm sau?
Right(chuỗi, n)
Mid(chuỗi, m, n)
Left(chuỗi, n)
Value(số)
Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?
10
15
1970
VALUE#?
Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =YEAR(A1) là bao nhiêu?
10
15
1970
VALUE#?
Trong Excel, giả sử ô D4 có công thức sau: =HLOOKUP(A4, A10:D12, 5, TRUE) kết quả sai ở thành phần nào?
Thành phần 1
Thành phần 2
Thành phần 3
Thành phần 4
Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
#DIV/0!
#N/A!
#NAME!
#VALUE!
Trong giao diện của gmail.com sau khi đã đăng nhập thành công, biểu tượng dùng để gửi thư mới là gì?
Commpose
Important
Inbox
Spam
Trong giao diện của gmail.com sau khi đã đăng nhập thành công, để xem những thư đã được gửi từ tài khoản đang đăng nhập thì chọn vào lựa chọn nào?
Commpose
Inbox
Sent Mail
Spam
Trong giao diện của gmail.com sau khi đã đăng nhập thành công, để xem những thư đã thực hiện xóa từ hòm thư trong thời gian gần nhất thì chọn vào lựa chọn nào?
Commpose
Deleted Items
Inbox
Sent Mail
Trong hệ điều hành Windows, trong hộp thoại "Display properties", thẻ nào trong các thẻ sau dùng để thay đổi chế độ màn hình chờ (chế độ bảo vệ màn hình)?
Background
Desktop
Screen Saver
Settings
Trong hộp thoại Border and Shading, muốn thay đổi cách tính lề (Margin) cho đường viền ta thực hiện thao tác nào?
Page Border/Apply to
Page Border/Options/Measure from
Page Border/Setting
Page Border/Style
Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
Dấu bằng (=)
Dấu chấm hỏi (?)
Dấu đô la ($)
Dấu hai chấm (
Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
check_box Dấu bằng (=)
Dấu đô la ($)
Dấu hai chấm (:)
Dấu chấm hỏi (?)
Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
Dấu bằng (=)
Dấu chấm hỏi (?)
Dấu đô la ($)
Dấu hai chấm (
Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm tổ hợp phím nào?
Tab - Home
Shift - Home
Ctrl - Shift - Home
Ctrl - Home
Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo?
Alt + A
Alt + F
Ctrl + A
Ctrl + F
Trong khi soạn thảo văn bản, muốn đặt tiêu đề chân trang cho văn bản, ta phải làm như thế nào ?
Insert / Header
Insert / Symbol
Insert/ Footer
Inset / Page Numbers
Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:
Bấm phím Enter
Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter
Bấm tổ hợp phím Shift - Enter
Word tự động, không cần bấm phím
Trong khi soạn thảo văn bản, nếu khi kết thúc 1 đoạn văn mà ta muốn sang 1 trang mới thì:
Bấm phím Enter
Bấm tổ hợp phím Alt – Enter
Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter
Bấm tổ hợp phím Shift - Enter
Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Insert-> New Slide là để
Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành
Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên
Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng
Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành
Trong một chương trình, chẳng hạn WordPad, phím tắt nào được sử dụng để lưu tệp tin?
Alt+S
Ctrl+S
Shift+S
Tab+S
Trong một chương trình, chẳng hạn WordPad, phím tắt nào được sử dụng để mở tệp tin?
check_box Ctrl+O
Alt+O
Shift+O
Tab+O
Trong MS Excel 2013, để di chuyển con trỏ đến ô cuối cùng của dòng dữ liệu ta sử dụng cách nào sau đây?
Nhấn Ctrl+ End
Nhấn Ctrl+ Home
Nhấn End và mũi tên sang phải
Nhấn End và phím mũi tên sang trái
Trong MS Excel 2013, để xóa dữ liệu trong các ô đang chọn thì ta dùng cách nào?
Nhấn phải chuột và chọn lệnh Clear contents
Nhấn phải chuột và chọn lệnh Delete
Nhấn phím BackSpace
Tại thẻ Home, nhấn nút Delete trong nhóm Cells
Trong MS Excel 2013, giả sử vùng giá trị từ A4 đến A20 chứa cột Họ và tên sinh viên. Với yêu cầu bài toán "Tính tổng số lượng sinh viên có trong danh sách" thì công thức sẽ là gì?
=COUNT(A4:A20)
=COUNTA(A4:A20)
=SUM(A4:A20)
Tất cả đều sai
Trong MS Excel 2013, khi cần hiệu chỉnh dữ liệu trong ô đang chọn ta có thể nhấn phím gì?
Delete
Enter
Esc
F2
Trong MS Excel 2013, khi nhập dữ liệu thì giá trị nào sau đây được hiểu là dữ liệu dạng chuỗi?
‘0001
1000
31/04/2009
-567
Trong MS Excel 2013, sau khi nhập dữ liệu cho một ô, để chuyển con trỏ sang ô bên phải thì nhấn phím gì?
Tab
Delete
Esc
Enter
Trong MS Excel 2013, tập hợp các bảng tính trong một file Excel được gọi là gì?
Book
Document
Presentation
Sheet
Trong MS Word 2013 để đặt lề giấy cho văn bản đang soạn thảo, ta chọn thẻ Page Layout rồi chọn nút gì sau đây?
Margins
Orientation
Page Setup
Size
Trong MS Word 2013 để thay đổi hướng in cho văn bản đang soạn thảo, ta chọn thẻ Page Layout rồi chọn nút gì sau đây?
Margins
Orientation
Page Setup
Size
Trong MS Word 2013, chức năng nào sau đây cho phép chọn danh sách người nhận thư khi trộn thư?
Insert Merge Field
Preview Results
Select Recipients
Start Mail Merge
Trong MS Word 2013, chức năng nào sau đây cho phép chọn kiểu trộn thư?
Start Mail Merge
Insert Merge Field
Select Recipients
Preview Results
Trong MS Word 2013, để chèn các hình đơn giản như hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác... ta gọi lệnh gì?
Insert/ Shapes/ Chọn hình cần vẽ
Insert/ ClipArt
Insert/ SmartArt
Insert/ TextBox
Trong MS Word 2013, để chọn nhiều hình vẽ trên văn bản, bạn cần nhấn thêm phím gì khi click vào hình vẽ?
Alt
Enter
Shift
Tab
Trong MS Word 2013, để hoàn thành việc trộn thư và lưu các bức thư ra thành một file riêng thì trong mục Finish & Merge ta chọn mục nào?
Edit Individual documents…
Không cần chọn mục nào trong Finish & Merge
Print Documents…
Send E-mail Messages…
Trong MS Word 2013, để thay đổi hướng của văn bản trong ô của bảng (Table) ta thực hiện như thế nào?
Layout/ Cell Margin
Layout/Text Direction
Page Layout/AutoFit
Page Layout/Page Border
Trong MS Word 2013, để thay đổi khoảng cách giữa hai đoạn văn bản, ta thiết lập tại?
Ô Above và Below trong thẻ Page Layout
Ô Before và After trong thẻ Page Layout
Ô Left và Right trong thẻ Page Layout
Ô Line Spacing trong thẻ Page Layout
Trong MS Word 2013, để thực hiện các chức năng trộn thư, bạn vào thẻ nào sau đây?
Mailings
References
Review
View
Trong MS Word 2013, để thực hiện trộn thư theo từng bước được hướng dẫn, bạn vào thực hiện thao tác nào sau đây?
Mailings/Start Mail Merge/E-mail Messages
Mailings/Start Mail Merge/Letter
Mailings/Start Mail Merge/Normal Word Document
Mailings/Start Mail Merge/Step by step Mail Merge Wizard
Trong MS Word 2013, khi bạn đang thực hiện các thao tác trộn thư, nút Preview Results có chức năng gì?
Hiển thị tất cả các bức thư đã trộn được
Lưu các bức thư đã trộn
Thay thế các trường (merge fields) trong văn bản bằng dữ liệu thực từ danh sách người nhận đã chọn
Xem trước cấu trúc bức thư
Trong MS Word 2013, khi thực hiện trộn thư ta cần có danh sách người nhận thư và các thông tin có liên quan. Vậy danh sách người nhận thư không thể lưu ở những định dạng file?
MS Access
MS Excel
MS Word
PDF
Trong MS Word 2013, mỗi tập tin MS Word 2013 được lưu lại sẽ có đuôi (phần mở rộng) mặc định là gì?
.DOC
.DOCX
.PDF
.XLS
Trong MS Word 2013, phím hoặc tổ hợp phím nào dùng để di chuyển con trỏ về cuối dòng văn bản?
Ctrl + End
Page Down
Ctrl + Home
End
Trong MS Word 2013, phím nào cho phép di chuyển từ 1 ô sang ô kế tiếp bên phải trong bảng (Table)?
CapsLock
Ctrl
ESC
Tab
Trong MS Word 2013, thao tác nào cho phép chèn chữ nghệ thuật vào văn bản?
Insert/Chart
Insert/ClipArt
Insert/Equation
Insert/WordArt
Trong MS Word 2013, thao tác nào dùng để căn lề các đối tượng hình vẽ đang được chọn theo lề trái, phải hoặc căn giữa?
Ctrl+ L
Format/Align/Chọn kiểu căn lề phù hợp
Format/Group
Format/Rotate
Trong MS Word 2013, tổ hợp phím nào dùng để giảm cỡ chữ cho nội dung văn bản?
Ctrl+ [
Ctrl+ <
Ctrl+ >
Ctrl+]
Trong MS Word 2013, tổ hợp phím nào dùng để thay thế cho thao tác click vào nút B trên thẻ Home?
Alt+ C
Ctrl+ B
Ctrl+ Shift+ B
Shift+ B
Trong MS Word 2013, tổ hợp phím nào được dùng để lưu văn bản?
Ctrl+ N
Ctrl+ P
Ctrl+ S
Shift+ O
Trong MS Word 2013, tổ hợp phím nào được dùng để tạo một văn bản mới?
Ctrl+ O
Ctrl+ S
Ctrl+ P
Ctrl+ N
Trong MS Word 2016, để xoá bỏ toàn bộ định dạng kiểu chữ của văn bản đang chọn, ta nhấn tổ hợp phím gì?
Ctrl+ Delete
Ctrl+ Enter
Ctrl+ Space
Shift+ Space
Trong mục Insert/Drop Cap/Drop Cap Options, phần Distance from text dùng để xác định khoảng cách:
Giữa ký tự Drop Cap với ký tự tiếp theo
Giữa ký tự Drop Cap với lề phải
Giữa ký tự Drop Cap với lề trái
Giữa ký tự Drop Cap với toàn văn bản
Trong mục Page Laypout/ Margins, lựa chọn Mirrored dùng để:
Đặt cho tiêu đề cân xứng với văn bản
Đặt lề cho các section đối xứng nhau
Đặt lề cho các trang chẵn và lẻ đối xứng
Đặt lề cho văn bản cân xứng
Trong mục Paragraph của thẻ Home, chọn Numbering để ký hiệu số đề mục. Nếu muốn chọn thông số khác ta chọn mục Define New Number Format. Hộp thoại Define New Number Format sẽ được hiện ra. Mục Number Format trong hộp thoại này dùng để:
Hiệu chỉnh ký hiệu của Bullets
Hiệu chỉnh ký hiệu của Number
Thay đổi font chữ
Thêm văn bản ở trước, sau dấu hoa thị
Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là:
Chức năng thay thế trong soạn thảo
Định dạng chữ hoa
Lưu tệp văn bản vào đĩa
Tạo tệp văn bản mới
Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:
Mở một văn bản mới
Mở một văn bản đã có
Lưu văn bản vào đĩa
Đóng văn bản đang mở
Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự Hoa đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:
Edit - Drop Cap
Format - Drop Cap
Insert - Drop Cap
View - Drop Cap
Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:
Bấm phím Enter
Bấm phím mũi tên di chuyển
Bấm phím Space
Bấm phím Tab
Trong soạn thảo Word 2013, muốn đánh số trang cho văn bản vị trí chân trang, ta thực hiện:
Format/Page Numbers
Insert/Page Numbers/ Bottom of Page
Insert/Page Numbers/ Page Margins
Insert/Page Numbers/ Top of Page
Trong soạn thảo Word, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:
Tools - Insert Table
Insert - Insert Table
Insert/Table/Insert Table
Format - Insert Table
Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta bấm phím:
CapsLock
Del
Insert
Tab
Trong soạn thảo Word, muốn định dạng lại kích thước giấy in, ta thực hiện:
File - Properties
File - Print Preview
Page Layout - Print
Page Layout – Size
Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:
Insert -> Column
Page Layout -> Column
Table -> Column
View -> Column
Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục:
Landscape
Left
Right
Portrait
Trong trình duyệt Google Chrome để thay đổi thư mục lưu trữ các tài nguyên tải về ta thực hiện
Chọn Download => Chọn thư mục để cho phép lưu trữ
Chọn Setting -> Chọn Download -> Chọn Change => Chọn thư mục để cho phép lưu trữ
Chọn Setting => Chọn thư mục để cho phép lưu trữ
Không có phương án nào đúng
Trong Windows Explorer, chức năng của biểu tượng này là gì?
Hiển thị màn hình nền
Hiển thị nội dung của ổ đĩa mềm
Hiển thị thư mục cấp dưới
Hiển thị thư mục cấp trên
Trong Windows Explorer, chức năng của biểu tượng này là gì?
check_box Xóa mục đang chọn
Cắt một mục vào ClipBoard
Dừng việc chạy một mục
Sao chép một mục vào ClipBoard
Trong Windows Explorer, chức năng của biểu tượng này là gì?
check_box Cho phép bạn chọn tùy chọn hiển thị
Cắt một mục vào ClipBoard
Sao chép một mục vào ClipBoard
Xóa mục đang chọn
Trong Windows Explorer, muốn tạo thư mục con, ta dùng lệnh nào?
File -> Create Folder
File -> Properties
File -> Create Directory
File -> New -> Folder
Trong Windows Explorer, ngoài các thành phần như Explorer bar, Explorer view, Tool bar, Menu bar, còn có thành phần nào khác?
Đáp án khác
Menu bar
Status bar
Task bar
Trong Windows Explorer, phím nào được sử dụng để đổi tên một tệp tin?
check_box F2
F1
F3
F4
Trong Windows Explorer, ta có thể đổi tên một file đã chọn bằng cách nào?
Bấm phím F2
Cả hai đáp án đều đúng
Cả hai đáp án đều sai
vào File chọn Rename
Trong Windows Explorer, tên của thư mục nào sau đây là không hợp lệ?
!@#$%^
;ab1234~
1+2 =3
ID:1234
Trong Windows, làm cách nào để thực hiện việc tính toán đơn giản?
Start/Program/Acessories/Calculator
Start/Program/Acessories/NotePad
Start/Program/Acessories/Paint
Start/Program/Acessories/Wordpad
Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?
Đóng các cửa sổ đang mở
Tạo đường tắt để truy cập nhanh
Tất cả đều sai
Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền
Trong Word 2013, bạn thực hiện thao tác nào để hiển thị thanh thước ngang và dọc ?
View / Ruler
View / Toolbars / Drawing
View / Toolbars / Formating
View / Toolbars/ Standard
Trong Word 2013, cách nào dưới đây không dùng để tạo khoảng cách giữa các dòng là 1.5 lines?
Vào Format/Paragraph, chọn Line Spacing là 1.5
Vào Home/Line and Paragraph Spacing/ Line Spacing Options, chọn Line Spacing là 1.5 lines
Vào Home/Paragraph, chọn Line Spacing là 1.5 lines
Vào Home/Line and Paragraph Spacing, chọn 1.5
Trong Word 2013, làm thế nào để chuyển đổi từ văn bản dạng bảng (Table) sang văn bản dạng Text thông thường?
Vào Table/Convert, chọn Text to Table
Bỏ đường viền cho bảng
Copy toàn bộ nội dung trong bảng dán ra một vùng khác trên văn bản
Vào Layout/Convert to Text
Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:
Bấm tổ hợp phím Ctrl – A
Bấm tổ hợp phím Ctrl - C
Bấm tổ hợp phím Ctrl – V
Bấm tổ hợp phím Ctrl – X
Trước khi in nếu muốn đặt lề cho trang in ta thực hiện chọn Page Layout, trong mục Page Setup tiếp tục chọn:
Layout
Margins
Normal view
Page break
Trước khi in nếu muốn thay đổi hướng in cho trang in ta thực hiện chọn Page Layout, trong mục Page Setup tiếp tục chọn:
Margins
Orientation
Page break
Size
Trước khi in ta phải chọn cỡ giấy định in bằng cách, chọn Page Layout, trong mục Page Setup tiếp tục chọn:
Page break
Margins
Normal view
Size
Vào Transition ->tích vào after-> gõ vào 00 05 giây, bấm Apply to all slide sẽ thực hiện được lệnh trình chiếu
Các Slide không tự động trình chiếu
Các Slide phải tuân thủ sự theo trình tự là trình chiếu lâu hơn 00 05 giây
Chỉ cần kích chuột một lần Slide được trình chiếu 00 05 giây bắt đầu từ Slide hiện hành được trình chiếu
Mỗi Slide được trình chiếu 00 05 giây bắt đầu từ Slide hiện hành được trình chiếu
Việc tìm hiểu yêu cầu hệ thống được thực hiện trong giai đoạn nào của chu trình phát triển hệ thống?
check_box Phân tích
Kiểm thử
Thiết kế
Triển khai
Việt Nam chính thức tham gia Internet vào năm nào?
check_box 1997
1990
1998
2000
Với cách hiển thị như sau trong màn hình cửa sổ thư yahoo: Inbox(5) Spam(1), thì phát biểu nào sau đây là chính xác nhất
Thư mục Inbox có 5 thư chưa đọc và thư mục Spam có 1 thư chưa đọc
Có 5 thư trong thư mục Inbox
Thư mục Spam có 1 thư có chứa vi rút
Có 5 thư trong thư mục Inbox và 1 thư trong thư mục Spam
WWW là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
check_box World Wide Web
Whole World War
Whole World Wet
Working With Web
Yếu tố nào không ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính?
Dung lượng RAM
Không gian trống trong đĩa cứng
Kích thước của máy tính
Tốc độ vi xử lý

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập