Công cụ điều độ cấp cao nằm ngoài tiến trình được điều độ, do hệ thống đảm nhiệm ?
Đúng
Sai
“Hệ điều hành được chia thành nhiều phần, các thành phần có thể ghép nối với nhau thông qua đầu vào và đầu ra”, là nguyên lý nào?
Nguyên lí giá trị chuẩn
Nguyên lí Macroprocessor
Nguyên lí module
Nguyên lí phủ chức năng
“Hệ thống không bao giờ tham chiếu trực tiếp tới đối tượng vật lí”, là nguyên lý nào?
Bảng tham số điều khiển
Bảng tham số tham chiếu
Giá trị chuẩn
Phủ chức năng
“Mỗi công việc trong hệ thống thường có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau và bằng nhiều công cụ khác nhau”, là nguyên lý nào?
Nguyên lí bảng tham số điều khiển
Nguyên lí giá trị chuẩn
Nguyên lí macroprocessor
Nguyên lí phủ chức năng

5
5.25
5.75
6
API (giao diện lập trình ứng dụng) chứa?
Một thư viện liên kết động
Nhiều thư viện liên kết động
Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều sai
Các chương trình và khối dữ liệu lớn thường?
Lưu ở bộ nhớ ngoài
Lưu ở bộ nhớ trong
Lưu ở USB
Một phần lưu ở bộ nhớ trong, phần lớn dung lượng lưu ở bộ nhớ ngoài
Cấu hình tổ chức hệ thống nhiều processor?
Bộ nhớ chung cho processor
Bộ nhớ riêng cho processor
Cùng một số tài nguyên riêng khác
Tất cả các phương án đều đúng
Cấu trúc chương trình nào không thể thực hiện việc chia sẻ dùng chung module
check_box Cấu trúc tuyến tính
Cấu trúc module
Cấu trúc overlay
Cấu trúc phân trang
Cấu trúc hệ điều hành nào tương thích với hệ thống phân tán
check_box Cấu trúc Server-client
Cấu trúc đơn lớp
Cấu trúc máy ảo
Cấu trúc phân lớp
Cấu trúc thư mục cây là của hệ thống nào?
IBM-OS
MS-DOS
MS-DOS, IBM-PC
UNIX
Cấu trúc thư mục phân cấp là của hệ thống nào?
IBM-OS
MSDOS
UNIX
Windows NT
Cho bảng thông tin của các tiến trìnhThời gian chờ đợi trung bình theo giải thuật FCFS là?
check_box 8.75
7.75
5.75
6.5
Cho bảng thông tin của các tiến trìnhThời gian chờ đợi trung bình theo giải thuật SJF là?
check_box 7.75
8.75
5.75
6.5
Cho bảng thông tin của các tiến trìnhThời gian chờ đợi trung bình theo giải thuật SRT là?
check_box 6.5
8.75
7.75
5.75
Chức năng của Hệ điều hành?
Điều hành hệ thống và giúp cho người sử dụng khai thác chức năng của phần cứng máy tính dễ dàng hơn, hiệu quảhơn.
Khai thác chức năng của phần cứng máy tính
Quản lí bộ nhớ, quản lí tập tin, quản lí tiến trình
Quản lí tài nguyên và giúp cho người sử dụng khai thác chức năng của phần cứng máy tính dễ dàng hơn, hiệu quảhơn
Chương trình biên tập theo cấu trúc nào có tốc độ thưc hiện nhanh nhất?
Cấu trúc động
Cấu trúc phân đoạn
Cấu trúc phân trang
Cấu trúc tuyến tính
Cơ chế “sự kiện và ngắt” được áp dụng cho các máy tính từ thế hệ thứ mấy?
Cả 3 đều sai
Thế hệ I
Thế hệ II
Thế hệ III
Có mấy loại danh sách được sử dụng trong quá trình điều phối tiến trình?
check_box 2
3
1
4
Có mấy lớp giải thuật điều độ cấp thấp?
1
2
3
4
Công cụ điều độ cấp thấp được cài đặt ngay vào trong tiến trình được điều độ?
Đúng
Sai
Đặc điểm của hệ thống xử lý phân tán?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
An toàn và truyền thông tin dễ dàng
Chia sẻ tài nguyên
Tăng tốc độ tính toán
Đâu không phải là đặc điểm của thuật giải FCFS (First Come – First Serve)?
Đơn giản
Không cần input bổ sung
Mọi tiến trình đều kết thúc được
Thời gian chờ trung bình nhỏ
Đâu không phải là đặc điểm của thuật giải SJF (Shortest Job First)?
Dễ dàng dự báo thời điểm phục vụ tiến trình
Non-preemptive (độc quyền)
Thời gian chờ trung bình nhỏ
Tiến trình dài có nguy cơ không kết thúc được
Đâu không phải là thiết bị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài
Đĩa CD
Đĩa cứng
Đĩa mềm
RAM
Đâu là đặc điểm của chế độ quản lý module?
Dễ dàng dùng chung module giữa các chương trình
Không cần phân phối bộ nhớ liên tục
Tất cả các ý trên
Tồn tại hiện tượng phân đoạn ngoài và phụ thuộc cấu trúc chương trình nguồn
Đâu là đặc điểm của phòng đệm truy nhập theo địa chỉ?
Hệ số song song thấp
Kém vạn năng
Không tốn bộ nhớ và thời gian chuyển thông tin trong bộ nhớ
Tất cả các phương án đều đúng
Đâu là đặc điểm của phòng đệm truy nhập theo địa?
Cả 3 đáp án là đúng
Hệ số song song thấp
Kém vạn năng
Không tốn bộ nhớ và thời gian chuyển thong tin trong bộ nhớ
Đâu là đặc điểm của thuật giải RR (Round Robin)?
Không cần tham số lượng tử thời gian
Mọi tiến trình đều kết thúc được
Non-preemptive (độc quyền)
Thời gian chờ đợi trung bình lớn
Đâu là phần mở rộng của file thể hiện chức năng mã nguồn?
bat
c,pas
exe, bin, com
obj
Điều kiện nào không có trong các điều kiện xảy ra bế tắc?
Có tài nguyên găng
Có tổ chức xếp hàng chờ đợi
Phân phối lại tài nguyên
Tồn tại hiện tượng chờ đợi vòng tròn
Điều phối FIFO có nghĩa là?
check_box Vào trước ra trước
Vào sau ra trước
Vào sau ra sau
Vào trước ra sau
Điều phối SJF có nghĩa là?
check_box Công việc ngắn nhất được xử lý đầu tiên
Thời gian sử dụng CPU ngắn nhất
Thời gian sử dụng CPU ngắn nhất được xử lý đầu tiên
Công việc ngắn nhất
Điều phối SJF là điều phối?
check_box Có thời gian chờ trung bình đạt min
Có thời gian chờ trung bình đạt max
Có thời gian lưu trung bình đạt max
Có thời gian lưu trung bình đạt min
Độ dài tối đa 8 ký tự khi đặt tên file quy định với hệ điều hanh nào?
check_box MS Dos
Windows NT
Linux
Windows
Giải thuật “Người chủ ngân hàng” thuộc lớp giải thuật chống bế tắc nào sau đây?
Dự báo và tránh
Nhận biết và khắc phục
Phòng ngừa
Tất cả các đáp án đều sai
Hệ điều hành có tính mở về mặt kiến trúc là hệ điều hành được xây dựng dựa trên nguyên lí nào?
Nguyên lí giá trị chuẩn
Nguyên lí Macroprocessor
Nguyên lí module
Nguyên lí phủ chức năng
Hệ điều hành là hệ thống chương trình bao trùm lên máy tính vật lí tạo ra máy logic với những tài nguyên và khả năng mới” là cách nhìn của:
Người lập trình hệ thống
Người quản lí
Người sử dụng
Nhà kĩ thuật
Hệ điều hành là:
Cả 3 đáp án đều đúng
Là hệ thống chương trình với các chức năng giám sát, điều khiển việc thực hiện của các chương trình, quản lí và phân chia tài nguyên sao cho việc khai thác chức năng hệ thống hiệu quả và thuận lợi
Là một chương trình đóng vai trò như một giao diện giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, điều khiển việcthực hiện của tất cả các loại chương trình.
Là một hệ thống mô hình hoá, mô phỏng hoạt động của máy tính, của người sử dụng và của lập trình viên, hoạtđộng trong chế độ thoại nhằm tạo môi trường khai thác thuận lợi hệ thống máy tính và quản lí tối ưu tài nguyên
Hệ điều hành làm gì khi khởi tạo tiến trình?
check_box Cả ba đáp án
Định danh cho tiến trình mới
Đưa tiến trình vào dánh sách quản lý của hệ thống
Tạo PCB
Hệ điều hành nào không có sử dụng dấu cách khi đặt tên file?
check_box MS Dos
Linux
Windows NT
Windows
Hệ điều hành nào không phải là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng?
check_box MS Dos
Linux
Windows 2000
Unix
Hệ điều hành nào sau phân biệt chữ thường, hoa đối với tập tin?
MS-DOS
MS-DOS, WINDOWS
UNIX
WINDOWS
Hệ điều hành phân tán là?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Là hệ thống dễ sử dụng
Là hệ thống tính toán đạt hiệu quả an toàn
Làt tập các chương trình phục vụ tập trung
Hệ điều hành thiết kế theo kiểu microkernel có tất cả các đặc trưng sau ngoại trừ?
Chỉ những chức năng cơ bản mới được hiện thực trong kernel
Giao tiếp giữa client và service provider được thực hiện thông qua cơ chế shared memory
Phần lớn các dịch vụ được hiện thực trong user space
Việc mở rộng chức năng sẽ dễ dàng
Hệ điều hành thực hiện ở chế độ?
Bảo vệ
Độc quyền
Không độc quyền
Thực
Hệ thống đa xử lý bất đối xứng là?
Cả hai đáp án đều đúng
Có một hoặc hai processor chủ làm nhiệm vụ lập lịch, xác lập công việc cho processor thành viên
Mỗi processor được giao một nhiệm vụ riêng biệt
Hệ thống đa xử lý có những ưu điểm nào?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Khẳ năng tin cậy gia tăng
Thông lượng gia tăng
Tiết liệm chi phí
Hệ thống đa xử lý đối xứng là?
Cho nhiều tiến trình chạy đồng thời trên một hệ thống
Mỗi processor chạy độc lập trên một bản sao hệ điều hành như nhau
Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều sai
Hệ thống nào dưới đây là hệ thống đa lớp?
MS-DOS
WINDOW XP
WINDOWS 95
WINDOWS 98
Hệ thống nào dưới đây là hệ thống đơn lớp?
MS-DOS
Tất cả các phương án đều đúng
WINDOWS 95
WINDOWS 98
Hệ thống quản lý file có nhiệm vụ cung cấp cho người dùng các phương tiện?
check_box Tất cả đáp án đều đúng
Tìm kiếm file đã được lưu trữ
Tạo file ở bộ nhớ ngoài và kết gắn các thuộc tính cần thiết cho file
Truy nhập và xử lý thông tin ghi trong file
Khi một tiến trình kết thúc xử lí, hệ điều hành hủy bỏ nó bằng một số hoạt động, hoạt động nào sau là không cần thiết?
check_box Hủy bỏ định danh của tiến trình
Thu hồi các tài nguyên cấp phát cho tiến trình
Hủy tiến trình ra khỏi tất cả các danh sách quản lí của hệ thống
Hủy bỏ PCB của tiến trình
Khi một tiến trình người dùng gọi đến một lời gọi hệ thống, tiến trình của hệ điều hành xử lí lời gọi này hoạt động theo chế độ?
check_box Độc quyền
Không câu nào đúng
Không độc quyền
Kích thước của cluster có thể thay đổi?
Đúng
Sai
Kích thước một sector thường là bao nhiêu?
128B
256B
4K
512B
Kích thước một trang (máy 386)?
16K
2K
4K
8K
Kích thước phần tử trong FAT 32?
check_box 32b
16B
32B
16b
Kiểu tập tin nào liên quan đến nhập xuất thông qua các thiết bị nhập xuất tuần tự như màn hình, máy in, card mạng?
Tập tin có kí tự đặc biệt
Tập tin khối
Tập tin thường
Thư mục
Kỹ thuật nào liên lạc trực tiếp giữa hai tiến trình?
Đường ống (Pipe)
Socket
Trao đổi thông điệp
Vùng nhớ chia sẻ
Loại thư mục nào dễ tổ chức và khai thác nhưng gây khó khăn khi đặt tên tập tin không trùng nhau và người sử dụng không thể phân nhóm cho tập tin và tìm kiếm chậm?
Không câu nào đúng
Thư mục đa cấp
Thư mục hai cấp
Thư mục một cấp
Lời gọi hệ thống là lệnh do hệ điều hành cung cấp dùng để giao tiếp giữa hệ điều hành và?
check_box Tiến trình
Người sử dụng
Chương trình ứng dụng
Phần cứng máy tính
Một trang bộ nhớ được quản lý?
Cả 3 đều sai
Một phần tử trong trang
PF (Page frame number)
PR (Present bit)
Nguyên lí phân phối độc quyền thường thích hợp với các hệ xử lí?
check_box Hệ thống xử lí theo lô
Hệ thống xử lí theo thời gian thực
Hệ thống chia sẻ tương tác
Hệ thống đa chương
Nhiệm vụ của trình biên tập (Edit/Linker) là gì?
Biên tập ra file .exe
Biên tập ra file .obj
Liên kết các module với nhau
Liên kết các thư viện
Nhiệm vụ của Windows API?
Làm việc với các file
Tạo cửa sổ
Tất cả các phương án đều đúng
Truy cập Register
Những thiết bị nào sau đây được xếp vào nhóm thiết bị ngoại vi?
check_box Bàn phím, Chuột, Màn hình, Máy in
CPU, Màn hình, Ram, Main
HDD, FDD, Bàn phím, CD Rom
CPU, Chuột, Đĩa CD Rom, Main
Phép trao đổi vào/ra của thiết bị ngoại vi dựa trên nguyên lý nào?
Bảng tham số điều khiển
Hai loại tham số
Macroprocessor
Phủ chức năng
Phòng đệm vòng tròn có mấy loại phòng đệm?
1
2
3
4
Phương pháp nhanh nhất đẻ trao đổi thông tin giữa các tiến trình?
Đường ống (Pipe)
Socket
Trao đổi thông điệp
Vùng nhớ chia sẻ
Quan điểm ưu tiên chọn những tiến trình đã sử dụng CPU ít nhất vì?
check_box Đã phái chờ lâu nhất
Cần nhiều thời gian nhất để hoàn tất
Cần ít thời gian nhất để hoàn tất
Rời khỏi hệ thống sớm nhất
Quan hệ bình quyền?
Processor được coi như tập tài nguyên cùng loại
Processor được phân phối tham gia điều khiển tiến trình
Tất cả các phương án đều đúng
Tiến trình được bắt đầu và kết thúc tại các processor khác
Quan hệ liên kết linh hoạt?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Phân chia nhiệm vụgiữa processor
Processor tổ chức quản lý và thực hiện tiến trình độc lập
Tiến trình được bắt đầu và kết thúc tại một processor
Quan hệ phân cấp chịu trách nhiệm?
Điều phối nhiệm vụ
Quản lý bộ nhớ
Tất cả các phương án đều đúng
Thực hiên tất cả các chức năng điều khiển
Quản lý file theo cấu trúc cây được sử dụng trong hệ điều hành nào?
check_box Unix/Linux
MS Dos
Không có đáp án đúng
Windows
Quản lý file theo cấu trúc phân cấp được sử dụng trong hệ điều hành nào?
check_box Windows/ MS Dos
Không có đáp án đúng
Unix
Unix
Quản lý trong máy IBM-PC có mấy mức ưu tiên?
3
4
5
6
Spool có can thiệp vào chương trình người dùng?

Không
Spool có mấy giai đoạn, ứng với giai đoạn nào?
Khởi tạo thực hiện, kết thúc
Khởi tạo, thục hiện, xử lý, kết thúc
Khởi tạo, xử lý, kết thúc
Thực hiện, xử lý kết thúc
Tại một thời điểm, với hệ thống đơn bộ xử lý có thể có tối đa bao nhêu tiến trình ở trạng thái thực hiện?
check_box 1
0
Không xác định
Tất cả các phương án đều sai
Tạo, hủy, mở, đóng, đọc, ghi … là các thao tác cần thiết để hệ điều hành?
check_box Không có đáp án đúng
Quản lí tiến trình
Quản lí bộ nhớ
Quản lí mạng
Tạo, huỷ, mở,đóng, đọc, ghi … là các tác vụ cần thiết để hệ điều hành?
Quản lí bộ nhớ
Quản lí mạng
Quản lí tệp tin
Quản lí tiến trình
Thành phần nào không nằm trong hệ thống quản lý file?
Hệ thống điều khiển ổ đĩa
Hệ thống truy nhập logic
Hệ thống truy nhập vật lý
Thành phần nào không phải là thành phần của hệ điều hành?
Chương trình điều khiển thiết bị
Chương trình lập lịch cho tiến trình
Chương trình quản lí bộ nhớ tự do
Chương trình quản lí truy nhập file
Thiết bị nào sau đây không là thiết bị nhập/xuất tuần tự?
Bàn phím
Chuột
Đĩa
Màn hình
Thiết bị ngoại vi trong máy tính thế hệ I, II có hạn chế gì?
Cả 3 đáp án là đúng
Chủng loại
Số lượng
Tốc độ
Thiết bị xuất để đưa ra kết quả xử lý cho người dùng:
check_box Màn hình, máy in, loa, tai nghe
Màn hình, ổ đĩa mềm
Máy in, ổ đĩa mềm
Màn hình, ổ đĩa cứng
Thuật toán nào sau đây là thuật toán có thể điều phối theo nguyên tắc độc quyền?
check_box Tất cả đều đúng
Điều phối với độ ưu tiên
FCFS
Xoay vòng
Tiến trình là gì (Process)?
Chương trình
Chương trình đang thực hiện
Chương trình lưu trong đĩa
Tất cả các đáp án đều sai
Tiến trình song song chỉ tồn tại trong loại hệ điều hành nào?
check_box Đa nhiệm
Theo lô
Chia sẻ thời gian
Đơn nhiệm
Tiến trình tồn tại ở mấy trạng thái chính?
2
3
4
6
Tiến trình yêu cầu một tài nguyên nhưng chưa được đáp ứng vì tài nguyên chưa sẵn sàng, hoặc tiến trình phải chờ một sự kiện hay thao tác nhập xuất ” thuộc dạng chuyển trạng thái nào sau đây?
check_box Running-> Blocked
Ready-> Running
Running-> Ready
Blocked-> Ready
Tính chất nào không phải tính chất chung của hệ điều hành?
Tính hiệu quả
Tính ổn định
Tính thuận tiện
Tính tin cậy
Trong cấu trúc phân trang, bảng quản lý trang được tạo bởi?
Chương trình dịch
Hệ điều hành
Người lập trình
Tự động
Trong chế độ phân trang, cần truy nhập mấy lần hướng tới bộ nhớ?
2
3
4
5
Trong chế độ quản lý bộ nhớ phân đoạn kết hợp phân trang việc truy nhập dữ liệu cần mấy lần truy nhập?
1
2
3
4
Trong chế độ quản lý module, đề đọc/ghi dữ liệu cần mấy lần truy nhập?
1
2
3
4
Trong điều phối Round Robin (RR) nếu q quá lớn sẽ dẫn đến?
check_box Giảm khả năng tương tác của hệ thống
Không thích hợp với các quy tắc điều phối
Không thích hợp với hệ thống đa người dùng
Hệ thống hoạt động không công bằng
Trong đồ thị cấp phát tài nguyên, tài nguyên được thể hiện bằng?
check_box Hình vuông
Hình thoi
Hình tam giác
Hình tròn
Trong đồ thị cấp phát tài nguyên, tiến trình được thể hiện bằng?
check_box Hình tròn
Hình vuông
Hình tam giác
Hình thoi
Trong kĩ thuật đèn báo (Semaphore), ban đầu biến nguyên S được khởi tạo bằng?
Khả năng phục vụ của tài nguyên găng
Khả năng xử lí của CPU
Số lượng tiến trình cần thực hiện
Tất cả các đáp án đều sai
Trong kĩ thuật phân trang khi bộ nhớ thực đầy thì HĐH sẽ ?
check_box Thực hiện chiến lược thay thế trang
Cả 3 đều sai
Loại bỏ các trang bị lỗi
Tiến hành nạp lại các trang
Trong kỹ thuật phân đoạn, số lượng phần tử trong bảng quản lý đoạn?
check_box Số lượng module
1024 phần tử
3 đoạn (stack, data, code)
Tất cả các phương án đều sai
Trong kỹ thuật quản lý bộ nhớ phân cố định, phương pháp nào quản lý bộ nhớ tự do bằng?
Bản đồ bitmap
Danh sách vùng nhớ đã cấp phát
Danh sách vùng nhớ tự do
Tất cả các phương án đều sai
Trong kỹ thuật quản lý bộ nhớ phân vùng động, cách thức quản lý bộ nhớ tự do bằng?
Bản đồ bitmap
Danh sách vùng nhớ đã cấp phát
Danh sách vùng nhớ tự do
Tất cả các phương án đều sai
Trong kỹ thuật quản lý bộ nhớ phân vùng động, số lượng chương trình có thể nạp vào bộ nhớ lớn nhất là?
check_box Không xác định
Hệ số nạp
Hệ số song song
Hệ số vùng cố định
Trong liên lạc tín hiệu các tiến trình liên lạc với nhau nhằm?
check_box Thông báo về một sự kiện nào đó
Thông báo về một sự kiện nào đó mà không trao đổi dữ liệu
Thông báo về một sự kiện nào đó và trao đổi dữ liệu
Trao đổi dữ liệu
Trong lớp giải thuật phòng ngừa, để chống tài nguyên găng ta có thể:
Tất cả các đáp án đều đúng
Tổ chức 2 mức truy nhập
Tổ chức hệ thống tài nguyên logic
Tổ chức SPOOL
Trong máy IBM 360/370 có bao nhiêu loại sự kiện?
128
256
64
7
Trong phương pháp kiểm tra và xác lập, IBM PC sử dụng nhóm lệnh BTS (Binary Test and Set) đúng hay sai?
Đúng
Sai
Trong Spool, với mỗi phép trao đổi vào/ra. Hệ thống tạo ra mấy chương trình kênh?
2
3
4
5
Trong xử lý ngắt của IBM PC, kích thước một con trỏ ngắt là?
16B
16KB
4B
4KB
Trong xử lý ngắt của IBM PC, ngắt kiểm tra chương trình là?
INT 11
INT 13
INT 20
INT26
Trong xử lý ngắt của IBM PC, ngắt thường trú chương trình là?
INT 11
INT 20
INT 27
INT13
Unix và Linux là gì?
check_box Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng
Vừa là hệ điều hành đa nhiệm vừa là đơn nhiệm
Hệ điều hành đa nhiệm một người dùng
Hệ điều hành đơn nhiệm
Ưu điểm chính của time-sharing system so với multiprogrammed system?
Chi phí quản lý các process nhỏ hơn
Giảm burst time của process
Tăng hiệu suất của CPU
Thời gian đáp ứng (response time) nhỏ hơn
Việc phân chia module trong chương trình có cấu trúc module do?
Chương trình dịch
Hệ điều hành
Người lập trình
Tự động
Việc truyền thông số từ chương trình ứng dụng đến hệ điều hành có thể thực hiện bằng cách lưu thông số trong?
Cả 3 đáp án là đúng
Các thanh ghi
Stack
Vùng nhớ trong bộ nhớ chính
Với một hệ thống đa chương trình thì bộ nhớ sẽ?
Hệ điều hành được nạp
Hệ điều hành và một process
Hệ điều hành và nhiều process

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập