“Tất cả sinh lực của chủ nghĩa tư bản quốc tế đều lấy ở các nước xứ thuộc địa. Đó là nơi chủ nghĩa tư bản lấy nguyên liệu cho các nhà máy của nó, nơi nó đầu tư, tiêu thụ hàng, mộ nhân công rẻ mạt cho đạo quân lao động của nó, và nhất là binh lính bản xứ cho các đạo quân phản cách mạng của nó... nhân dân xứ thuộc địa là những người bị bóc lột tàn tệ nhất”. Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc?
Mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản chính quốc
Khả năng giành thắng lợi của cách mạng thuộc địa trước cách mạng vô sản chính quốc
Khả năng giành thắng lợi của cách mạng vô sản chính quốc
Tính chủ động của cách mạng thuộc địa
Các phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX theo khuynh hướng nào?
Theo khuynh hướng vô sản
Theo khuynh hướng dân chủ tư sản
Theo khuynh hướng duy tâm
Theo khuynh hướng phong kiến
Các phong trào yêu nước Việt Nam từ khi thực dân Pháp xâm lược tới cuối thế kỷ XX dựa trên hệ tư tưởng nào?
Hệ tư tưởng tư sản
Hệ tư tưởng tiểu tư sản
Hệ tư tưởng vô sản
Hệ tư tưởng phong kiến
Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) thắng lợi đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người:
Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới
Thời đại từ chế độ phong kiến lên thẳng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới
Thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới
Thời đại từ phong kiến lên tư bản lên chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới
Câu nói: “Bạo lực là bà đỡ của một chế độ xã hội cũ đang thai nghén một chế độ xã hội mới”, của ai?
Hồ Chí Minh
C.Mác
V.I.Lênin
Ph.Ăngghen
Câu nói: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thực đã trả thành một nước tự do và độc lập” được trích trong Văn kiện nào của Hồ Chí Minh?
check_box Tuyên ngôn độc lập (1945)
Di chúc (1969)
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)
Cương lĩnh chính trị đầu tiên (1930)
Chọn cụm từ đúng điền vào câu nói sau của Hồ Chí Minh: “Lý luận là đem…trong lịch sử, trong kinh nghiệm, trong các cuộc tranh đấu, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng, rõ ràng, làm thành kết luận”
Sư việc
Thực tiễn
Thực tế
Sự kiện
Chọn phương án đúng về đối tượng nghiên cứu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình “Hiện thực hóa” hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam
Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan và giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra
Chọn phương án đúng về lực lượng đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Phong trào hòa bình, không liên kết
Phong trào cánh tả
Phong trào dân chủ phương Tây.
Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
Chọn phương án đúng về một trong những nội dung độc lập dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Độc lập dân tộc phải bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng
Độc lập dân tộc phải gắn với xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
Độc lập dân tộc phải là nền độc lập thật sự, hoàn toàn và triệt để
Độc lập dân tộc phải chú trọng phát triển kinh tế
Chọn phương án đúng về một trong những nội dung độc lập dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Độc lập dân tộc phải gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội
Độc lập dân tộc phải gắn với phát triển văn hóa
Độc lập dân tộc phải gắn liền với thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
Độc lập dân tộc phải bảo đảm vai trò của Đảng
Chọn phương án đúng về một trong những nội dung độc lập dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Độc lập dân tộc phải gắn với phát triển xã hội
Độc lập dân tộc phải đem lại ruộng đất cho nông dân
Độc lập dân tộc phải gắn liền với tự do, cơm no, áo ấm và hạnh phúc của nhân dân
Độc lập dân tộc phải đảm bảo được vai trò lãnh đạo của Đảng
Chọn phương án đúng về một trong những ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
Tự hào hơn về con đường cách mạng Việt Nam
Góp phần hiểu rõ hơn về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin
Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách công tác
Chống lại các quan điểm đối lập
Chọn phương án đúng về quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
Thời kỳ từ đầu năm 1941 đến năm 1969: Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
Thời kỳ từ giữa năm 1911 đến cuối năm 1920: Dần dần hình thành tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản
Thời kỳ trước năm 1911: Thời kỳ phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
Thời kỳ từ cuối năm 1920 đến đầu năm 1939: Hình thành tinh thần yêu nước và hoài bão cứu nước
Chọn phương án sai: Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản đã phát triển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, tình hình đó đã làm sâu sắc thêm mâu thuẫn nào?
Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với chủ nghĩa đế quốc
Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội
Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc
Mâu thuẫn giai cấp tư sản với giai cấp vô sản
Chọn phương đúng trong quan điểm của Hồ Chí Minh về quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc
Cách mạng vô sản chính quốc quyết định sự thành công của cách mạng thuộc địa
Cách mạng thuộc địa quyết định thành công của cách mạng vô sản chính quốc
Cách mạng thuộc địa cần chủ động, sáng tạo, có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
Quan hệ giữa cách mạng vô sản chính quốc và thuộc địa là quan hệ lệ thuộc
Chủ trương “ỷ pháp cầu tiến bộ”, khai thông dân trí, nâng cao dân khí trên cơ sở đó mà tính chuyện giải phóng dân tộc là quan điểm của nhà cách mạng nào?
Hàm Nghi
Phan Chu Trinh
Tôn Thất Thuyết
Phan Bội Châu
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu mục tiêu và con đường cách mạng là: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”, nội dung là gì?
Giành độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân Việt Nam
Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến An Nam và thực hiện cách mạng XHCN
Xây dựng chủ nghĩa xã hội
Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến An Nam và giai cấp tư sản phản cách mạng
Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa như thế nào đối với quyết định thành công của cách mạng?
Là chiến thuật và sách lược cách mạng
Chiến thuật cách mạng
Sách lược cách mạng
Chiến lược lâu dài, nhất quán của cách mạng
Đại hội nào là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển nhận thức của Đảng về vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh?
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)
Đảng ta khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” trong Văn kiện Đại hội lần thứ mấy?
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (2021)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (2006)
Đảng ta khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001)
Đáp án nào sau đây là điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc?
Phải tinh thần quốc tế trong sáng
Phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng
Phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc
Phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Đâu là một trong những điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Phải lấy lợi ích chung làm điểm quy tụ, đồng thời tôn trọng các lợi ích khác biệt chính đáng
Phải đảm bảo nguyên tắc hiệp thương dân chủ
Phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
Phải dựa trên nền tảng của liên minh công – nông
Đâu là một trong những điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Phải có lý luận phù hợp.
Phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người
Phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
Phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ
Đâu là một trong những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng
check_box Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn
Đảng lãnh đạo toàn diện xã hội
Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát
Đảng lãnh đạo bằng đường lối, định hướng chính trị
Đâu là một trong những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng.
check_box Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động
Đảng lãnh đạo bằng công tác cán bộ
Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát
Đảng lãnh đạo toàn diện xã hội.
Đâu là một trong những nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Nguyên tắc phê bình
Nguyên tắc hiệp thương dân chủ
Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
Nguyên tắc tập trung dân chủ
Đâu là một trong những nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Nguyên tắc phê bình
Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác
Nguyên tắc tập gắn bó với nhân dân
Nguyên tắc xây dựng trên nền tảng liên minh công nhân – nông dân – trí thức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
Đâu là một trong những nội dung thể hiện phương pháp “Thống nhất tính đảng và tính khoa học” trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
Xem xét sự vật trong mối liên hệ lịch sử căn bản; sự xuất hiện, trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào
Nhìn nhận sự vật một cách toàn diện
Thống nhất lý luận và thực tiễn
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh phải đứng trên lập trường giai cấp công nhân và đứng trên quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, quán triệt Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản để nhận thức và phân tích những quan điểm của Hồ Chí Minh
Đâu là nguyên tắc đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Hòa bình, hợp tác
Hợp tác, liên kết
Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích; có lý, có tình
Hữu nghị, hợp tác
Đâu là nội dung chủ yếu của Đảng văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
check_box Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng không phải là tổ chức đứng trên dân tộc
Đảng ra đời vì lợi ích của giai cấp công nhân
Đảng ra đời vì dân tộc
Đảng lãnh đạo cách mạng
Đâu là nội dung chủ yếu của Đảng văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
check_box Đảng tiêu biểu cho lương tâm, trí tuệ và danh dự của dân tộc
Đảng lãnh đạo cách mạng
Đảng ra đời vì lợi ích của giai cấp công nhân
Đảng ra đời vì dân tộc
Đâu là nội dung đúng trong quan niệm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc?
Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải thực hiện đoàn kết giai cấp
Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi trước tiên phải tiến hành cách mạng về kinh tế
Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản
Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải tiến hành cách mạng văn hóa.
Đâu là nội dung thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
check_box Đảng cộng sản Việt Nam giữ vị trí và vai trò cầm quyền
Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ
Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
Nhà nước của dân, do dân, vì dân
Đâu là nội dung thể hiện bản chất giai cấp công nhân của nhà nước Việt Nam?
check_box Đảng cộng sản Việt Nam giữ vị trí và vai trò cầm quyền
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Đâu là phương thức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Phải hoạt động trên cơ sở nguyên tắc hiệp thương dân chủ
Phải thành lập đoàn thể, tổ chức quần chúng phù hợp với từng đối tượng để tập hợp quần chúng
Phải dựa trên truyền thống đoàn kết, yêu nước nhân nghĩa của dân tộc
Phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
Đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước nào không theo khuynh hướng dân chủ tư sản?
Phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh khởi xướng (1906-1908)
Phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng (1905-1909)
Phong trào Yên Thế do Hoàng Hoa Thám khởi xướng (1884-1913)
Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục do Lương Văn Can và Nguyễn Quyền khởi xướng (1907)
Điền cụm từ còn thiếu trong câu nói của Hồ Chí Minh: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì…
Không thể phát huy được sức mạnh tổng hợp nhằm chiến thắng kẻ thù
Không giành được độc lập.
Không thể chiến thắng được đế quốc, thực dân
Không xứng đáng được độc lập
Định nghĩa văn hóa của Hồ Chí Minh được đưa ra vào thời gian nào?
check_box 8/1943
8/1941
8/1942
8/1944
Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Hồ Chí Minh đánh giá tầm quan trọng của đội ngũ này như thế nào? Lựa chọn đáp án đúng
check_box Là gốc của mọi công việc
Là tiền vốn của Đảng
Là lực lượng quyết định thành công của cách mạng
Là cầu nối giữa Đảng với nhân dân
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam là:
Góp phần mở ra cho các dân tộc thuộc địa con đường giải phóng dân tộc gắn với sự tiến bộ xã hội
Đưa cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đến thắng lợi và bắt đầu xây dựng một xã hội mới trên đất nước ta
Đưa ra con đường giải phóng con người một cách triệt để.
Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển thế giới
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển tiến bộ của nhân loại là gì?
Mở ra cho dân tộc thuộc địa con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa
Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển thế giới.
Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nan cho cách mạng thế giới
Đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và bắt đầu xây dựng một xã hội mới trên đất nước ta
Giai đoạn lịch sử nào, giúp Hồ Chí Minh xác định bản chất, thủ đoạn, tội ác của chủ nghĩa thực dân và tình cảnh nhân dân các nước thuộc địa:
Từ năm 1911 đến năm 1917, từ Pháp, Hồ Chí Minh đến nhiều nước trên thế giới như Mỹ (1912); Anh (1913,1917)
Sự kiện Hồ Chí Minh thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, lấy tên Nguyễn Ái Quốc, gửi Yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Vecsxây (18-6-1919)
Khi nghiên cứu các phong trào yêu nước của các vị tiền bối cách mạng nổi tiếng như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Người sớm sáng suốt phê phán, không tán thành, không đi theo phương pháp, khuynh hướng cứu nước của các vị đó
Thời kỳ trước năm 1911 khi chứng kiến bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Hồ Chí Minh chỉ rõ, nếu không đem lý luận áp dụng vào thực tế, con người sẽ mắc căn bệnh gì?
Lý luận suông
Tuyệt đối hóa lý luận
Coi thường thực tiễn
Coi thường lý luận
Hồ Chí Minh chú ý kế thừa, đổi mới, phát triển tinh thần nào của Nho giáo
Yêu thương con người, có tinh thần quốc tế trong sáng
Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của con người
Xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa
Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân
Hồ Chí Minh đã tìm thấy và xác định rõ phương hướng đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản, qua sự kiện lịch sử nào:
Hồ Chí Minh bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên (từ ngày 25 đến ngày 30-12-1920)
Qua nghiên cứu “Sơ khảo lần thứ nhất những luận cương về vẫn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa”của Lênin và nhiều tài liệu liên quan đến Quốc tế Cộng sản vào tháng 7-1920
Sự kiện Hồ Chí Minh thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, lấy tên Nguyễn Ái Quốc, gửi Yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Vecsxây (18-6-1919)
Từ năm 1911 đến năm 1917, từ Pháp, Hồ Chí Minh đến nhiều nước trên thế giới như Mỹ (1912); Anh (1913,1917)
Hồ Chí Minh được tổ chức UNESCO tôn vinh “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt suất của Việt Nam” năm nào?
1988
1985
1987
1986
Hồ Chí Minh hình thành những nội dung cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam thời kỳ nào?
Thời kỳ 1920-1930
Thời kỳ 1911-1920
Thời kỳ 1930-1941
Thời kỳ trước năm 1911
Hồ Chí Minh hình thành tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản trong thời kỳ nào?
Thời kỳ trước năm 1911
Thời kỳ 1920-1930
Thời kỳ 1911-1920
Thời kỳ 1930-1941
Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mệnh trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức va vô sản giai cấp khắp nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy” trong tác phẩm nào?
check_box Đường Cách Mệnh
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Bản án chế độ thực dân Pháp
Tuyên ngôn độc lập
Hồ Chí Minh khẳng định: “Độc lập, nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi, không có sự can thiệp ở ngoài vào”, đề cập tới vấn đề gì trong đoàn kết quốc tế?
Vai trò của đoàn kết quốc tế.
Lực lượng của đoàn kết quốc tế.
Hình thức tổ chức của đoàn kết quốc tế.
Nguyên tắc của đoàn kết quốc tế
Hồ Chí Minh nhận xét về phong trào nào “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”?
Phong trào Đông Du
Phong trào Cần Vương
Phong trào Duy Tân
Khởi nghĩa Yên Thế
Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào thời gian nào?
Ngày 3.2.1930
Ngày 19.8.1945
Ngày 19.12.1946
Ngày 2.9.1945
Hồ Chí Minh tiếp cận văn hóa theo mấy cách?
check_box 4 cách
3 cách
6 cách
5 cách
Hồ Chí Minh viết: “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần phải dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”.Câu trích nêu trên, Hồ Chí minh muốn đề cập tới vấn đề gì trong quan điểm về Cách mạng giải phóng dân tộc?
Tính tất yếu của bạo lực cách mạng
Hình thức thể hiện của bạo lực cách mạng
Bạo lực cách mạng là phương thức phổ biến
Mục tiêu của bạo lực cách mạng
Khái niệm “tư tưởng Hồ Chí Minh” được nêu trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (2006)
Khi bàn về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, Hồ Chí Minh đã diễn đạt mối quan hệ này bằng cụm từ nào sau đây?
check_box Mối quan hệ khăng khít, máu thịt
Mối quan hệ lệ thuộc
Mối quan hệ chính phụ
Mối quan hệ biện chứng
Khi nói về nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác trong hoạt động của Đảng, Hồ Chí Minh đã diễn đạt “kỷ luật của Đảng” là kỷ luật gì?
check_box Kỷ luật sắt
Là việc làm thường xuyên của Đảng
Là nguyên tắc xây dựng đảng
Là kỷ luật thép
Luận điểm “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa” là của ai?
check_box Hồ Chí Minh
C.Mác
Ph. Ăngghen
V.I. Lênin
Luận điểm của Đảng cộng sản Việt Nam: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân” được đề cập tới trong văn kiện nào?
check_box Cương lĩnh xây dưng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương khóa VIII
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
Luận điểm của Hồ Chí Minh: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” được trích trong tác phẩm nào?
check_box Đạo đức cách mạng
Di chúc
Đường cách mệnh
Sửa đổi lối làm việc
Luận điểm Xây dựng con người là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, vừa cấp bách vừa lâu dài, có ý nghĩa chiến lược thể hiện quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề gì trong tư tưởng của Người về con người?
check_box Ý nghĩa của việc xây dựng con người
Nội dung xây dựng con người
Phương pháp xây dựng con người
Biện pháp xây dựng con người
Luận điểm: “Đảng phải luôn luôn trung thành với lợi ích của toàn dân tộc vì Đảng không có mục đích riêng; sự ra đời và phát triển của Đảng đều vì mục đích làm cho đất nước hùng cường đi lên chủ nghĩa xã hội, đưa lại quyền lợi cho nhân dân”, đề cập đến nội dung nào trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam?
check_box Đảng là đạo đức, là văn minh
Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam
Phương thức lãnh đạo của Đảng
Nguyên tắc hoạt động của Đảng
Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu chi phối xã hội Việt Nam cuối Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX:
Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến
Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với chủ nghĩa đế quốc Pháp
Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân Việt Nam với giai cấp tư sản
Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân, giai cấp công nhân Việt Nam với chủ nghĩa đế quốc Pháp
Một trong những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Phải đoàn kết, học tập kinh nghiệm của các nước anh em
Phải đảm bảo dân chủ, công bằng, văn minh
Phải phát triển lực lượng sản xuất
Phải xây dựng được nền văn hóa mang tính dân tộc, khoa học, đại chúng và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại
Mục tiêu của cách mạng Việt Nam được Hồ Chí Minh xác định trong Chánh cương vắn tắt của Đảng năm 1930 là gì?
Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập
Đánh đổ phong kiến và đế quốc chủ nghĩa Pháp; Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập
Đánh đổ phong kiến và đế quốc chủ nghĩa Pháp; Làm cho Đông Dương được hoàn toàn độc lập
Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; Làm cho Đông Dương được hoàn toàn độc lập
Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã thông qua Văn kiện quan trọng thể hiện nội dung rất cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, đó là Văn kiện nào?
Tác phẩm Đường cách mệnh
Tác phẩm Bản ản chế độ thực dân Pháp
Tác phẩm Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Tác phẩm Luận cương chính trị
Nhà nước “pháp quyền nhân nghĩa”, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
check_box Nhà nước phải tôn trong, bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền con người, chăm lo đến lợi ích của mọi người.
Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
Nhà nước hoạt động trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ
Nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội
Nhà nước của nhân dân, theo Hồ Chí Minh là gì?
check_box Quyền lực nhà nước là “thừa ủy quyền” của nhân dân
Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân
Nhà nước do nhân dân lập nên.
Đội ngũ công chức, viên chức nhà nước luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết
Nội dung nào không phải là nguyên tắc phương pháp luận trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
Thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học
Thống nhất lý luận và thực tiễn
Phương pháp logic
Quan điểm toàn diện và hệ thống
Nội dung nào không phải là nguyên tắc phương pháp luận trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
Thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học
Phương pháp quy nạp
Quan điểm kế thừa và phát triển
Thống nhất lý luận và thực tiễn
Nội dung nào là phương pháp nghiên cứu cụ thể tư tưởng Hồ Chí Minh?
Thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học
Quan điểm toàn diện, hệ thống
Phương pháp chuyên ngành, liên ngành
Quan điểm kế thừa và phát triển
Quan điểm “Đường lối chính trị, nền nếp làm việc và đạo đức cách mạng của Đảng ta hiện nay là đường lối, tác phong và đạo đức Hồ Chủ Tịch” được nêu ra trong Đại hôi lần thứ mấy của Đảng?
Đại hội Đảng lần thứ II (1951)
Đại hội Đảng lần thứ IV (1976)
Đại hội Đảng lần thứ III (1960)
Đại hội Đảng lần thứ V (1982)
Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu văn hóa trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như thế nào?
Xây dựng nền văn hóa mang tính dân tộc, khoa học, đại chúng và tiếp thu văn hóa của nhân loại
Xây dựng nền văn hóa phát triển hiện đại
Xây dựng nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc
Xây dựng nền văn hóa tiến bộ vì lợi ích của nhân dân
Quan điểm Hồ Chí Minh về quan hệ giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp ở nước ta thể hiện như thế nào?
Giải phóng giai cấp phải quan hệ chặt chẽ với giải phóng dân tộc, trong đó giải phóng giai cấp là trên hết, trước hết
Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, trong đó giải phóng dân tộc là trước hết, trên hết
Thực chất cách mạng Việt Nam là cách mạng ruộng đất, tức là giải phóng giai cấp nông dân
Giải phóng giai cấp là cơ sở giải phóng dân tộc
Quan điểm lịch sử cụ thể trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Nhìn nhận sự vật một cách toàn diện
Xem xét sự vật trong mối liên hệ lịch sử căn bản; sự xuất hiện, trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào?
Phân tích, đánh giá sự vật một cách độc lập
Đánh giá sự vật trong xu thế vận động, phát triển
Quan điểm Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức thể hiện nội dung nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức?
check_box Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
Vai trò của đạo đức cách mạng
Nguồn gốc của đạo đức cách mạng
Chuẩn mực đạo đức mới
Quan điểm Tu dưỡng đạo đức suốt đời thể hiện nội dung nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức?
check_box Nguyên tắc xây dựng đạo đức
Chuẩn mực đạo đức
Nguồn gốc của đạo đức cách mạng
Vai trò của đạo đức cách mạng
Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng chính trị của xã hội xã hội chủ nghĩa là gì?
Là xã hội có chế độ dân chủ
Là xã hội có sự phát triển cao về văn hóa, đạo đức
Là xã hội dựa trên cơ sở phát triển cao về kinh tế
Là xã hội tiến bộ. công bằng
Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng kinh tế của xã hội xã hội chủ nghĩa là gì?
Là xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
Là xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại; lao động là nhu cầu cao nhất của con người.
Là xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản
Là xã hội đảm bảo dân chủ cho nhân dân
Tác phẩm nào của Hồ Chí Minh là sự chuẩn bị mọi mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Đường Cách Mệnh năm 1927
Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925
“Chính cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt”, “Điều lệ tóm tắt” (1930)
Tuyên ngôn của Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa năm 1921
Theo Hồ Chí Minh điểm giống nhau của hai giai đoạn, giai đoạn thấp, tức chủ nghĩa xã hội, giai đoạn cao, tức chủ nghĩa cộng sản là gì?
Sức sản xuất đã phát triển cao; người lao động làm chủ
Sức sản xuất đã phát triển cao; tư liệu sản xuất đều là của chung; không có giai cấp áp bức bóc lột
Sức sản xuất đã phát triển cao; tư liệu sản xuất là của chung; thực hiện nguyên tắc phân phối theo kết quả lao động
Sức sản xuất đã phát triển cao; tư liệu sản xuất đều là của chung; con người được giải phóng
Theo Hồ Chí Minh động lực quan trọng, có ý nghĩa quyết định của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?
Nội lực dân tộc
Động lực văn hóa
Động lực chính trị
Động lực kinh tế
Theo Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức nào gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi con người?
check_box Tinh thần quốc tế trong sáng
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Thương yêu con người, sống có tình nghĩa
Trung với nước, hiếu với dân
Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng nào?
Cách mạng phong kiến
Cách mạng vô sản
Cách mạng dân chủ nhân dân
Cách mạng tư sản
Theo Hồ Chí Minh, cách mệnh muốn thành công trước hết phải có cái gì?
check_box Đảng cách mệnh
Lực lượng cách mệnh
Phương pháp cách mệnh
Đường lối cách mệnh
Theo Hồ Chí Minh, chủ thể của khối đại đoàn kết dân tộc là ai?
Giai cấp công nhân
Toàn thể nhân dân, tất cả những người Việt Nam yêu nước ở các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các ngành, các giới, các lứa tuổi, đồng bào các tôn giáo, đảng phái…
Liên minh công – nông – trí thức
Liên minh công – nông
Theo Hồ Chí Minh, Đảng đạo đức được thể hiện ở điểm nào sau đây?
check_box Mục đích hoạt động của Đảng là lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Đó là sự nghiệp cm theo chủ nghĩa Mác – Lênin, làm cho dân tộc được độc lập, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc thực sự, đoàn kết hữu nghị với các dân tộc trên thế giới.
Đảng đại biểu cho lương tâm, trí tuệ, danh dự của dân tộc
Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật
Đảng ra đời là tất yếu, phù hợp với quy luật phát triển tiến bộ của dân tộc và nhân loại
Theo Hồ Chí Minh, để mở đường cho văn hóa phát triển, ở một nước thuộc địa, trước tiên cần phải làm gì?
check_box Thực hiện cách mạng giải phóng chính trị
Thực hiện cách mạng văn hóa
Thực hiện cách mạng kinh tế
Không ngừng nâng cao dân trí
Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết quốc tế nhằm mục tiêu gì?
Đoàn kết quốc tế nhằm tạo điều kiện phát huy sức mạnh dân tộc
Đoàn kết quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng tiến bộ quốc tế
Đoàn kết quốc tế nhằm thực hiện thành công cách mạng giải phóng dân tộc
Đoàn kết quốc tế nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng của thời đại
Theo Hồ Chí Minh, khi bước vào thời kỳ quá độ, đặc điểm “to nhất” của Việt Nam là gì?
Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Từ một nước nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Từ một nước lạc hậu quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội
Theo Hồ Chí Minh, một trong những điều kiện để đảm bảo độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là gì?
Phải nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước
Phải chú trọng phát triển kinh tế
Phải đảm bảo vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản trong suốt tiến trình cách mạng
Phải nâng cao trình độ, năng lực của người lao động
Theo Hồ Chí Minh, một trong những điều kiện để người cách mạng lãnh đạo được nhân dân là?
check_box Có đạo đức cách mạng
Có tổ chức lãnh đạo
Có bản lĩnh chính trị
Nắm trong tay quyền lực nhà nước
Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu kinh tế của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?
Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Phải xây dựng được nền kinh tế phát triển cao gắn bó mật thiết với mục tiêu chính trị
Phải xây dựng được nền kinh tế phát triển cao gắn với đạo đức
Phải xây dựng được nền kinh tế phát triển cao gắn với phát triển xã hội
Theo Hồ Chí Minh, nền tảng của người cách mạng là?
check_box Đạo đức cách mạng
Phẩm chất chính trị
Lý tưởng cách mạng
Bản lĩnh chính trị
Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc quan trọng nhất trong xây dựng đạo đức cách mạng là?
check_box Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức
Rèn luyện đạo đức hàng ngày
Tu dưỡng rèn luyện đạo đức suốt đời
Xây đi đôi với chống
Theo Hồ Chí Minh, nhà nước hợp hiến, hợp pháp là gì?
check_box Nhà nước được tổ chức và vận hành phù hợp với quy định của hiến pháp và pháp luật
Nhà nước luôn tôn trọng quyền lợi của nhân dân
Nhà nước luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết
Nhà nước ra đời phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân
Theo Hồ Chí Minh, nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội là?
check_box Đạo đức cách mạng
Sự tự do về tư tưởng
Sự giải phóng của lực lượng sản xuất
Mức sống vật chất dồi dào
Theo Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức bao trùm quan trọng nhất đối với người cách mạng là?
check_box Trung với nước, hiếu với dân
Thương yêu con người, sống có tình có nghĩa
Tinh thần quốc tế trong sáng
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Theo Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức nào là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cộng sản chủ nghĩa, bắt nguồn từ bản chất của giai cấp công nhân, nhằm vào mối quan hệ rộng lớn vượt ra khỏi giới hạn quốc gia, dân tộc.
check_box Có tinh thần quốc tế trong sáng.
Cần kiệm, liêm, chính
Trung với nước, hiếu với dân
Yêu thương con người
Theo Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức nào là nền tảng của đời sống mới, của các phong trào thi đua yêu nước?
check_box Cần kiệm, liêm, chính
Có tinh thần quốc tế trong sáng
Trung với nước, hiếu với dân
Yêu thương con người
Theo Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có tính chất như thế nào?
Là thời kỳ chuyển biến từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
Là thời kỳ chuyển biến nền sản xuất lạc hậu thành nền sản xuất tiên tiến, hiện đại
Là thời kỳ đấu tranh cải tạo, xóa bỏ tàn tích của chế độ xã hội cũ, xây dựng các yếu tố mới phù hợp với quy luật tiến lên chủ nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực của đời sống
Là thời kỳ cải biến sâu sắc nhất nhưng phức tạp, lâu dài, khó khăn, gian khổ
Theo Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp cách mạng, vai trò con người là gì?
check_box Con người là mục tiêu, động lực của cách mạng
Con người là lực lượng của cách mạng
Con người là kết quả của đấu tranh cách mạng
Con người là chủ thể của cách mạng
Theo nghĩa rộng, Hồ Chí Minh coi văn hóa là:
check_box Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt của con người.
Học vấn
Thuộc kiến trúc thượng tầng
Đời sống tinh thần của xã hội
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng cộng sản ra đời là sự kết hợp của những nhân tố nào?
check_box Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
Chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân
Chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào yêu nước
Phong trào công nhân và phong trào yêu nước
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, nhà nước pháp quyền gì?
check_box Nhà nước thượng tôn pháp luật
Nhà nước đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết
Mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
Nhà nước lãnh đạo xã hội bằng nghị quyết, chính sách và pháp luật
Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản có mấy giai đoạn?
4
5
2
3
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc có vai trò như thế nào?
Đại đoàn kết dân tộc là cơ sở, điều kiện của thành công trong sự nghiệp cách mạng
Đại đoàn kết dân tộc là yếu tố thường xuyên và quan trọng của cách mạng
Đại đoàn kết dân tộc là yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, cách mạng
Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của cách mạng
Trình bày phương án đúng về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam?
Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phân tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và phát triển
Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần mở ra cho các dân tộc thuộc địa con đường giải phóng dân tộc gắn với tiến bộ xã hội
Trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào của Hồ Chí Minh?
“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.
“Quyền tự nhiên của con người là quyền sống, quyền tự do, quyền tư hữu
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng.Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được:trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
“Tất cả dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”
Trong cách mạng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh chủ trương cần phải thực hiện bằng phương pháp nào?
Hòa bình, bất bạo động
Bạo lực cách mạng
Hòa bình
Bất bạo động
Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng nền văn hóa có nội dung gì?
check_box Xây dựng văn hóa có nội dung XHCN và tính chất dân tộc
Dân tộc, khoa học, đại chúng
Không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa của thế giới
Xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng nền văn hóa với nội dung gì?
check_box Nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc
Nền văn hóa chính trị dân quyền
Nền văn hóa hiện đại, tiên tiến
Nền văn hóa mang tính dân tộc, khoa học, đại chúng
Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, khái niệm “Liêm” được hiểu theo nghĩa nào?
check_box Sự trong sạch, không tham lam
Sự thẳng thắn
Sự chính trực
Sự ngiêm khắc
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là?
Liên minh công nông và các lực lượng khác
liên minh công, nông
Liên minh công, nông và các tầng lớp khác
Liên minh công, nông và trí thức
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay, cần phải làm gì?
Kiên định mục tiêu và con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh đã xác định
Xây dựng nhà nước XHCN
Tăng cường hội nhập quốc tế.
Chú trọng phát triển kinh tế
Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản trên thế giới đã phát triển như thế nào?
Từ giai đoạn đế quốc chủ nghĩa sang giai đoạn tư bản độc quyền
Từ giai đoạn độc quyền sang giai đoạn thực dân
Từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Từ giai đoạn tích lũy tư bản sang giai đoạn tự do cạnh tranh
Ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Góp phần hình thành phương pháp tư duy logic
Góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận
Góp phần hiểu rõ hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh
Góp phần hiểu đúng và tự hào về lịch sử vẻ vang của đất nước

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập