“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là tinh thần chỉ đạo của nhiệm kỳ Đại hội nào ?
check_box Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986 -1991)
Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991 -1996)
Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (1982 -1986)
Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (1976 -1982)
Ban Chấp hành Trung ương ra Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc vào thời gian nào?
Ngày 28/11/1945
Ngày 25/11/1945
Ngày 24/11/1945
Ngày 27/11/1945
Báo cáo chính trị tại Đại hội VII của Đảng rút ra mấy bài học kinh nghiệm?
check_box Năm bài học
Bảy bài học
Tám bài học
Sáu bài học
Báo cáo chính trị tại Đại hội VII của Đảng xác định những mục tiêu cụ thể cần đạt được trong những năm 1991 – 1995 là gì?
Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số; Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân
Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số;
Tiếp tục kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, giữ vững và phát triển sản xuất, bắt đầu có tích luỹ từ nền kinh tế quốc dân; Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số;
Tiếp tục kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, giữ vững và phát triển sản xuất, bắt đầu có tích luỹ từ nền kinh tế quốc dân; Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số; Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân
Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam đã đi theo con đường nào?
Đi theo con đường cách mạng của Tôn Trung Sơn
Đi theo con đường của các bậc tiền bối Việt Nam
Đi theo con đường cách mạng vô sản
Đi theo con đường cách mạng Pháp, Mỹ
Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam muốn thắng lợi phải do ai lãnh đạo?
Có Đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo
Có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo
Có một cá nhân suất sắc lãnh đạo
Có tổ chức đoàn thể lãnh đạo
Cách mạng tháng Tám thành công, Việt Nam đã thành lập chính quyền cách mạng như thế nào?
check_box Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Chính quyền công nông binh
Chính quyền công nông
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cách mạng tháng Tám thành công, Việt Nam đã xóa bỏ được chế độ nào sau đây để thành lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa?
Thuộc địa nửa phong kiến
Tư bản chủ nghĩa
Chiếm hữu nô lệ.
Đế quốc chủ nghĩa
Chỉ thị 100/CT-BBT của Ban Bí thư năm 1981 đề ra chủ trương gì?
Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong nông nghiệp
Khoán trong công nghiệp
Đẩy mạnh thương nghiệp, xuất nhập khẩu.
Xóa bỏ bao cấp giá
Chiến lược chiến tranh nào không được đế quốc mỹ áp dụng ở miền Nam Việt Nam
Chiến tranh cục bộ
Chiến tranh tổng lực
Việt nam hoá chiến tranh
Chiến tranh đặc biệt
Chiến thắng Ấp Bắc _ Mỹ Tho (Nay thuộc Tiền Giang)  là trận đầu đánh bại chiến thuật gì của Mỹ, và quân đội Sài Gòn
Chiết thuật “lập ấp chiến lược” của Mỹ và quân đội Sài Gòn
Chiến thuật “Tát nước bắt cá” của Mỹ và quân đội Sài Gòn
là trận đầu đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của Mỹ và quân đội Sài Gòn
Chiến thuật “Giết nhầm hơn bỏ sót” của Mỹ và quân đội Sài Gòn
Chính sách nào của Nhà nước đổi mới trong quản lý công nghiệp, đề ra chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh?
check_box Quyết định 25-CP năm 1981 của do Hội đồng Chính phủ
Chỉ thị 100/CT-BBT của Ban Bí thư năm 1981
Nghị quyết Đại hội IV năm 1976
Nghị quyết 10-NQTW của Bộ Chính trị năm 1988
Chọn phương án đúng
check_box Không phải trong mọi trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án, nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở cấp phúc thẩm.
Trong mọi trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án, nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở cấp phúc thẩm.[u]huỷ[/]
Cả hai phương án đều đúng
Chủ đề của Đại hội lầm thứ mấy của Đảng là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X năm 2006
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX năm 2001
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI năm 2011
Chủ trương đánh địch bằng ba mũi giáp công: chính trị, quân sự, binh vận được thực hiện ở đâu, khi nào?
check_box Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ ở miền Nam
Trong kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Bắc
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Nam
Chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý điều tiết của nhà nước, theo đinh hướng XHCN là của Đại hội lầm thứ mấy của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (1982) của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) của Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ trương thành lập chính thể dân chủ cộng hoà sau khi cách mạng thành công được viết trong nghị quyết nào của Đảng
Chính cương vắn tắt, năm 1930
Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925
Đường cách mệnh, năm 1927
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 tháng 5/1941
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mở đầu khi nào?
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mở đầu Ngày 23/9/1945
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mở đầu Ngày 2/9/1945
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mở đầu Ngày 6/3/1946
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mở đầu Ngày 19/12/1946
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khoa I được tổ chức khi nào?
Ngày 6/3/1946
Ngày 6/1/1946
Ngày 19/12/1946
Ngày 2/9/1945
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được Hội nghị Thành lập Đảng tháng 2/1930 thông qua do ai soạn thảo?
Trần Phú
Nguyễn Ái Quốc
Lê Hồng Phong
Hà Huy Tập
Cương lĩnh chính trị đầu tiên tháng 2/1930 đã giải quyết nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến như thế nào?
Đặt nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến ngang nhau
Đặt nhiệm vụ chống đế quốc cao hơn nhiệm vụ chống phong kiến
Chỉ coi trọng nhiệm vụ chống đế quốc, tạm gác nhiệm vụ chống phong kiến
Đặt nhiệm vụ chống đế quốc thấp hơn nhiệm vụ chống phong kiến
Đại hôi đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng tháng 9/1960 đã đề ra chủ trương như thế nào?
Ra nghị quyết về cách mạng miền Nam với tinh thần tiếp tục thực hiện hiệp định Giơnevơ đấu hòa bình
Ra nghị quyết về cách mạng miền Nam với tinh thần coi miền Nam là tiền tuyến lớn
Tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền nhằm mục tiêu chung giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc
Ra nghị quyết về cách mạng miền Bắc với tinh thần “Thi đua làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”
Đại hôi đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng tháng 9/1960 đã đề ra đường lối chung cho cả nước, xác định vai trò của cách mạng mỗi miền như thế nào?
check_box Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định nhất đến toàn bộ sự nghiệp cách mạng cả nước; cách mạng miền Nam quyết định trực tiếp sự nghiệp giải phong miền Nam, thống nhất Tổ quốc
Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định trực tiếp đến toàn bộ sự nghiệp cách mạng cả nước; cách mạng miền Nam quyết định nhất sự nghiệp giải phong miền Nam, thống nhất Tổ quốc
Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định nhất đến sự nghiệp xây dựng CNXH; cách mạng miền Nam có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp giải phong miền Nam, thống nhất Tổ quốc
Cách mạng miền Bắc có vai trò là hậu phương lớn; cách mạng miền Nam có vai trò là tiền tuyến lớn.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI năm 2011
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX năm 2001
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X năm 2006
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đề ra đường lối xây dựng CNXH trên phạm vi toàn quốc
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III năm 1960
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV năm 1976
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V năm 1982
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH
check_box Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII 1991
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII- 1996
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X- 2006
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX - 2001
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ai làm Tổng Bí thư?
check_box Đồng chí Nguyễn Văn Linh
Đồng chí Lê Khả Phiêu
Đồng chí Trường Chinh
Đồng chí Đỗ Mười
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII -1991 đã xác định mô hình kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH như thế nào?
check_box Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Nền kinh tế thị trường định hướng hiện đại
Nền kinh tế thị trường tiên tiến
Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra cương lĩnh nào?
Luận cương chính trị
Chính cương của Đảng Lao Động Việt Nam
Chính cương vắn tắt; sách lược vắn tắt.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH
Đại hội Đảng nào đã phát triển, hoàn thiện đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi?
check_box Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
Đại hội lần thứ mấy của Đảng chủ trương coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, lần đầu tiên đưa ra quan điểm bước đi đầu tiên của thời kỳ quá độ lên CNXH.
check_box Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (1982) của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội lần thứ mấy của Đảng chủ trương đưa đất nước bức sang thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
check_box Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII -1996
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X - 2006
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX -2001
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII -1991
Đại hội lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X năm 2006
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI năm 2011
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX năm 2001
Đại hội lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đánh giá đúng thành tựu, nghiêm túc chỉ ra khuyết điểm, để từ đó quyết tâm đổi mới toàn diện đất nước
check_box Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX năm 2001
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII năm 1991
Đại hội lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng?
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X
Đại hội lần thứ mấy của Đảng đã làm sáng tỏ nội dung cơ bản của định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta?
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII -1996
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X - 2006
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII -1991
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX -2001
Đại hội lần thứ mấy của Đảng đã xác định nước ta cơ bản thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, nhiệm vụ đề ra của chặng đường đầu tiên cơ bản hoàn thành.
check_box Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII -1996
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X - 2006
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX -2001
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII -1991
Đại hội lần thứ mấy của Đảng đề ra đường lối tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền
check_box Đại hội lần III tháng 9/1960
Đại hội lần IV tháng 12/1976
Đại hội lần thứ nhất Tháng 3/1935
Đại hội lần II tháng 2/1951
Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản họp tại Matxcova vào thời gian nào?
7/1935
7/1936
7/1936
7/1936
Đại hội nào của Đảng mở đầu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước?
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001) của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội V của Đảng năm 1982 đã có thay đổi gì về chủ trương công nghiệp hoá?
Coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu
Coi công nghiệp nặng là mặt trận hàng đầu
Coi thương nghiệp là mặt trận hàng đầu
Coi công nghiệp nhẹ là mặt trận hàng đầu
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ở đâu?
Thái Lan
Hương cảng – Trung Quốc
Cao Bằng
Quảng Châu – Trung Quốc
Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết hợp giữa các yếu tố:
Chủ nghĩa Mác - Lênin + Tư tưởng Hồ Chí Minh + phong trào tiểu tư sản
Chủ nghĩa Mác - Lênin + phong trào công nhân + phong trào yêu nước
Chủ nghĩa Mác - Lênin + phong trào công nhân + phong trào nông dân.
Chủ nghĩa Mác - Lênin + Tư tưởng Hồ Chí Minh + phong trào yêu nước.
Đảng ta đã xác định cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1964 có bao nhiêu nhiệm vụ chiến lược?
Ba nhiệm vụ chiến lược
Hai nhiệm vụ chiến lược
Bố nhiệm vụ chiến lược
Năm nhiệm vụ chiến lược
Đảng ta lựa chọn con đường đi lên CNXH khi còn chiến tranh trong giai đoạn 1954 - 1975 vì một trong những nguyên nhân nào dưới đây?
check_box Để tạo điều kiện và tiền đề vững chắc cho cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam và tạo bước phát triển mới của cách mạng cả nước
Đảng ta muốn thực hiện nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chúng ta phải nhanh chóng tiến lên chủ nghĩa xã hội, bắt kịp với sự phát triển của các nước trên thế giới.
Nước ta đã có đầy đủ những tiền đề cần thiết để thực hiện thành công CNXH, cải thiện đời sống cho nhân dân
Đâu không phải là đặc điểm công nghiệp hoá trước thời kỳ đổi mới
check_box Coi trọng nông nghiệp
Tư duy nóng vội, chủ quan, duy ý chí
Coi trọng công nghiệp nặng
Phân bố nguồn lực theo cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp
Đâu là phương án sai: “Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12/3/1945 đã xác định thời cơ tổng khởi nghĩa là?
Khi cách mạng Nhật Bản thành công
Khi phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng Minh
Khi phát xít Nhật thỏa hiệp với quân Đồng Minh
Khi quân Đồng minh tiến đánh phát xít Nhật ở Đông Dương
Đâu là phương án sai: Vì sao Nghệ Tĩnh đạt được đỉnh cao trong cao trào cách mạng 1930-1931?
Nhân dân nghèo khổ bới thiên tai, địch họa có tinh thần cách mạng cao
Đảng bộ xứ ủy Trung kỳ mạnh đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh
Đế quốc, phong kiến bóc lột nặng nề hơn các nơi khác ở Việt Nam
Xứ nghệ là quê hương có truyền thống yêu nước quật cường chống ngoại xâm
Điểm hạn chế trong tập hợp lực lượng cho cách mạng của Luận cương chính trị 10/1930 là gi?
Đánh giá đúng giai cấp địa chủ yêu nước nên đã tập hợp được giai cấp đó cho cách mạng
Đánh giá không đúng và không tập hợp được các tầng lớp giai cấp khác trong xã hội Việt Nam
Đánh giá đúng giai cấp tư sản dân tộc nên đã tập hợp được giai cấp đó cho cách mạng
Đánh giá đúng giai cấp tiểu tư sản nên tập hợp được giai cấp đó cho cách mạng
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị là gì?
sự khác nhau về nhiệm vụ cách mạng Việt Nam.
sự đánh giá và nhìn nhận mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam lúc đó
sự khác nhau về vai trò lãnh đạo
sự khác nhau về quan hệ quốc tế của cách mạng Việt Nam
Đối tượng cách mạng được xác định trong Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam (2/1951) gồm?
Thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, ngoài ra còn có phong kiến phản động.
Thực dân Pháp và bè lũ tay sai.
Thực dân Pháp, phong kiến và bè lũ tay sai phản động
Đế quốc Mỹ và bọn phong kiến phản động
Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng được thể hiện ở một trong những văn kiện nào dưới đây?
check_box Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương
Nghị Quyết hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941).
Nghị Quyết hội nghị Trung ương 6 (tháng 11/1939).
Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp thời kỳ đầu được thể hiện trọng những văn kiện nào của Đảng
Chỉ thị Toàn dân kháng chiến; Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến; Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi
Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc;Chỉ thị Toàn dân kháng chiến; Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến;
Chỉ thị kháng chiến kiến quốc; Lời kêu gọi Toàn dân kháng chiến; Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi
Chỉ thị Toàn quốc kháng chiến; Lời kêu gọi Toàn dân kháng chiến; Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi
Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam được Quốc hội Khoa I thông qua thời gian nào?
check_box 9/11/1946
19/12/1946
2/9/1945
6/1/1946
Hồ Chí Minh nói có ba thứ giặc trong hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đó là giặc nào?
check_box Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm
Việt Quốc, Việt Cách, Chính phủ tay sai Trần Trọng Kim
Đế quốc, Phong kiến, Việt gian
Thực dân Pháp, Phát xít Nhật, Quân đội Tưởng
Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức các lớp huấn luyện chính trị cho các thanh niên yêu nước Việt Nam những năm 1925-1927 ở đâu?
Cao Bằng
Thái Lan
Tuyên Quang
Quảng Châu – Trung Quốc
Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập ở đâu
Tân Trào - Tuyên Quang
Pắc Bó - Cao Bằng
Số nhà 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội
Quảng Châu – Trung Quốc
Hồ Chí Minh viết: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” lần đầu tiên trong văn bản nào?
check_box Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước ngày 17/7/1966
Tuyên ngôn độc lập 2/ 9/1945
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 12/1946
Di chúc 1969
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI xác định tập trung thực hiện mấy chương trình kinh tế?
check_box Ba chương trình
Năm chương trình
Hai chương trình
Bốn chương trình
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở đâu vào thời gian nào?
Tại Cao BằngNăm 1941
Tại Quảng Tây – Trung Quốc năm 1930
Tại Cửu Long, Hương cảng – Trương Quốc năm 1930
Tại Tuyên Quang, năm 1945
Hội nghị Trung ương 15 Khóa II của Đảng tháng 1/1959 đã đề ra chủ trương gì?
Ra nghị quyết về cách mạng miền Nam với tinh thần tiếp tục thực hiện hiệp định Giơnevơ đấu hòa bình thống nhất Tổ quốc
Ra nghị quyết về cách mạng miền Bắc với tinh thần “Thóc không thiêu một cân, Quân không thiếu một người”
Ra nghị quyết về cách mạng miền Bắc với tinh thần đưa miền bắc quá độ lên CNXH
Ra nghị quyết về cách mạng miền Nam với tinh thần tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Hội nghị Trung ương 7 khóa VII năm 1994 lần đầu tiên đưa ra khái niệm gì?
check_box Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Hệ thống chính trị.
Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Hội nghị Trung ương lần thứ mấy chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh)
Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5/1941
Hội nghị Trung ương lần thứ nhất tháng 10/1930
Hội nghị Trung ương lần thứ 7 tháng 11/1940
Hội nghị Trung ương lần thứ 6 tháng 11/2939
Hội nghị Trung ương lần thứ mấy hoàn thiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, nêu nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?
Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5/1941
Hội nghị Trung ương lần thứ 7 tháng 11/1940
Hội nghị Trung ương lần thứ 6 tháng 11/2939
Hội nghị Trung ương lần thứ nhất tháng 10/1930
Hội nghị Trung ương lần thứ mấy hoàn thiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Hội nghị được tổ chức ở đâu, do ai chủ trì?
Hội nghị Trung ương lần thứ 6 ở Sài gòn do Nguyễn Văn Cừ chủ trì
Hội nghị Trung ương lần thứ 7 ở Bắc Ninh do Trường Chính chủ trì
Hội nghị Trung ương lần thứ 8 ở Cao Bằng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì
Hội nghị trung ương lần thứ nhất ở Hương Cảng – Trung Quốc do Trần Phú chủ trì
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập ở đâu?
Bắc Kinh
Thái Lan
Quảng Châu – Trung Quốc
Matxcơva
Kẻ thù cần phải đánh đổ trong cách mạng giải phóng dân tộc là đối tượng nào?
Giai cấp địa chủ
Chủ nghĩa cá nhân với mọi hình thức
Thực dân và tay sai
Nghèo nàn dốt nát, lạc hậu và
Khẩu hiệu “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết” trong văn kiện nào của Đảng?
check_box Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc ngày 25/11/1945
Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 tháng 5/1941
Chỉ thị Toàn dân kháng chiến ngày 12/12/1946
Khẩu hiệu đấu tranh thời kỳ vận động dân chủ 1936-1939 là gì?
Tự do, dân chủ, cơm áo, gạo tiền.
Tự do, dân chủ hay là chết.
Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác định là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH được đưa ra tại Đại hội nào của Đảng?
check_box Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX - 2001
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII -1991
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI -1986
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII -1996
Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát đi trong đài phát thanh tiếng nói Việt Nam lần đầu tiên khi nào?
check_box 19/12/1946
23/9/1945
6/3/1946
2/9/1945
Luận cương chính trị 10/1930 đã giải quyết mối quan hệ nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến như thế nào?
Chỉ coi trọng nhiệm vụ chống đế quốc, tạm gác nhiệm vụ chống phong kiến
Đặt nhiệm vụ chống đế quốc cao hơn nhiệm vụ chống phong kiến
Tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến nhưng coi trọng chống phong kiến hơn
Đặt nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến ngang nhau
Luận cương chính trị của Đảng được Hội nghị Trung ương lần thứ nhất tháng 10/1930 thông qua do ai soạn thảo?
Nguyễn Ái Quốc
Trần Phú
Hà Huy Tập
Lê Hồng Phong
Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa nửa phong kiến Việt Nam là gì
Giai cấp nông dân với địa chủ
Tầng lớp tiểu tư sản với thực dân Pháp
Toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược
Giai cấp công nhân với tư sản
Một trong những kết quả mà cách mạng Việt Nam đạt được trong việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng giai đoạn 1945 - 1946 là gì?
Đánh bại các chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ, đưa lại độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước
Giành được thắng lợi vẻ vang trên mặt trận kháng chiến chống Pháp, đưa lại độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước
Xây dựng nền móng cho một chế độ xã hội mới - chế độ dân chủ nhân dân.
Đập tan ách thống trị của thực dân và phong kiến, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thống nhất đất nước
Mục đích của cuộc kháng chiến chống Pháp thể hiện ở nội dung nào dưới đây?
Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước
Đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phát xít, giành thống nhất và độc lập
Làm cho người cày có ruộng
Đánh phản động thực dân Pháp xâm lược, giành thống nhất và độc lập
Ngày 05-4-1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 10-NQ/TW về vấn đề gì?
check_box Về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp
Về đổi mới quản lý kinh tế dịch vụ
Về đổi mới quản lý kinh tế thương nghiệp
Về đổi mới quản lý kinh tế công nghiệp
Ngày 12-9-1987, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 04-NQ/TW về vấn đề gì?
check_box Cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và bộ máy nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch
Đổi mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật và văn hóa
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm sử dụng tốt hơn báo chí trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực
Ngay khi bước vào giai đoạn 1965 – 1975, cách mạng Việt Nam đã phải đối phó với khó khăn, thử thách nào sau đây?
check_box Miền Nam phải chống chiến tranh cục bộ, tương quan lực lượng trước mắt không có lợi cho cách mạng
Đế quốc Mỹ bắt đầu thực hiện chiến tranh đặc biệt, tương quan lực lượng trước mắt không có lợi cho cách mạng Việt Nam
Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ
Đế quốc Mỹ đã thực hiện thành công chiến tranh xâm lược miền Bắc nước ta
Nghệ thuật khởi nghĩa mà Đảng đã lựa chọn thành công nhất trong cách mạng tháng Tám là nghệ thuật nào sau đây?
Nghệ thuật đánh nhanh thắng nhanh.
Nghệ thuật chọn đúng lực lượng.
Nghệ thuật chọn đúng thời cơ
Nghệ thuật đánh chậm thắng chắc
Nghị quyết 10-NQTW của Bộ Chính trị năm 1988 đề ra chủ trương gì?
Đổi tiền, xóa bỏ bao cấp giá.
Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế
Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, thực hiện giao ruộng đất cho nông dân.
Khoán sản phẩm trong nông nghiệp đến nhóm và người lao động
Nghị quyết nào khởi đầu đổi mới trong nông nghiệp, chấm dứt mở rộng quy mô hợp tác xã nông nghiệp?
Nghị quyết Đại hội IV năm 1976
Nghị quyết Đại hội VI năm 1986
Nghị quyết Đại hội V năm 1982
Chỉ thị 100/CT-BBT của Ban Bí thư năm 1981
Người ta cho rằng thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 của Việt Nam chẳng quá chỉ là sự ăn may. Bạn đồng ý với ý kiến nào sau đây?
Đúng vì, chúng ta chẳng cần làm gì phát xít Nhật đã bị Liên Xô và quân đồng minh đánh bại trước đó.
Đúng vì, thế và lực của chúng ta yếu nên thắng lợi chẳng qua do may mắn.
Sai vì, chúng ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt và biết chớp lấy thời cơ đúng lúc.
Sai vì, sự căm phẫn của nhân dân đã lên đến tột cùng không cần chuẩn bị gì chúng ta cũng thành công
Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin diễn ra vào thời gian nào?
7/1922
7/1921
7/1919
7/1920
Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu tháng 2/1930 với tư cách là gì?
Phái viên của Quốc tế cộng sản
Đại biểu cử Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
Đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng
Đại biểu của Quốc tế cộng sản
Nguyên nhân khách quan cơ bản nhất để cách mạng tháng Tám thành công là do
Kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã bị Liên Xô và Đồng minh đánh bại, quân đội Nhật ở Đông Dương mất hết tinh thần chiến đấu, chính phủ Dương Văn Minh rệu rã
Các mạng Nhật thành công, chính phủ mới tiến bộ Nhật lên cầm quyền, quân đội Nhật ở Đông Dương chưa mất hết tinh thần chiến đấu, chính phủ Trần Trọng Kim rệu rã
Kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã tuyên bố đầu hàng, quân đội Nhật ở Đông Dương mất hết tinh thần chiến đấu, chính phủ Trần Trọng Kim rệu rã
Quân đội Liên Xô và Đồng minh tiến đánh Nhật ở Đông Dương; bọn phát xít Nhật ở Đông Dương sơ hở sau lưng
Nhận thức mới của Đảng được thể hiện trong giai đoạn 1936 - 1939 là
Nhìn nhận mục tiêu giải phóng dân tộc và mục tiêu giải phóng giai cấp linh hoạt và biện chứng hơn, cái nào làm trước cũng được tùy hoàn cảnh thực tiễn mà làm
Mục tiêu giải phóng dân tộc kiên quyết phải làm trước, sau đó làm nhiệm vụ giải phóng giai cấp
Nhìn nhận mục tiêu giải phóng dân tộc và mục tiêu giải phóng giai cấp theo ý muốn chủ quan, phải làm quyết liệt cả hai cùng một lúc
Mục tiêu giải phóng giai cấp kiên quyết phải làm trước, sau đó phải làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc
Nhận thức mới của Đảng trong giai đoạn 1936 - 1939 là Nhìn nhận mục tiêu giải phóng dân tộc và mục tiêu giải phóng giai cấp linh hoạt và biện chứng tùy hoàn cảnh thực tiễn mà làm. Chủ trương đó trong tác phẩm nào?
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương
Chung quanh vấn đề chính sách mới
Vấn đề dân cày
Nhận thức mới của Đảng về vấn dề dân tộc và dân chủ trong giai đoạn 1936 - 1939 là gì
Nhìn nhận mục tiêu giải phóng dân tộc và mục tiêu giải phóng giai cấp theo ý muốn chủ quan, phải làm quyết liệt cả hai cùng một lúc
Mục tiêu giải phóng dân tộc kiên quyết phải làm trước, sau đó làm nhiệm vụ giải phóng giai cấp
Nhìn nhận mục tiêu giải phóng dân tộc và mục tiêu giải phóng giai cấp linh hoạt và biện chứng tùy hoàn cảnh thực tiễn.
Mục tiêu giải phóng giai cấp kiên quyết phải làm trước, sau đó phải làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc
Nội dung đường lối cách mạng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là sự lựa chọn lịch sử của xã hội Việt Nam, vì sao?
Chỉ có con đường cách mạng vô sản (mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội) mới đảm bảo dân tộc độc lập.
Chịu ảnh hưởng tuyệt đối của cách mạng tháng 10 Nga.
Đó là ý muốn chủ quan của các vị lãnh đạo trong Đảng Cộng sản thời kỳ đó
Dân tộc Việt Nam thời kỳ đó quá lạc hậu và nghèo nàn nên không thể đi lên chủ nghĩa tư bản.
Nội dung đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1964) đã xác định vai trò của mỗi miền như thế nào?
check_box Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định nhất với toàn bộ sự nghiệp cách mạng cả nước và với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đất nước
Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định trực tiếp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đất nước
Cách mạng miền Nam có vai trò quyết định nhất giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đất nước
Cách mạng miền Nam có vai trò quyết định gián tiếp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đất nước
Nội dung đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1964) được thể hiện đầy đủ trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy?
check_box Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng
Nội dung nào dưới đây không phải là bài học kinh nghiệm của đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975)?
Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Kiên định tư tưởng chiến lược tiến công, quyết đánh và quyết thắng kẻ thù xâm lược
Kiên định lập trường tư tưởng của giai cấp nông dân
Hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng ở miền Nam và tổ chức xây dựng lực lượng chiến đấu trong cả nước.
Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược?
check_box Có sự can thiệp hỗ trợ của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế
Có sự đoàn kết, giúp đỡ về vật chất, tinh thần của các quốc gia, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới
Có nhân dân và lực lượng vũ trang anh hùng, kiên cường bất khuất, có hậu phương vững chắc
Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng.
Nội dung nào sau đây không thuộc về bài học kinh nghiệm của chủ trương kháng chiến kiến quốc (1945 - 1946)?
Triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù, chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chính, coi sự nhân nhượng có nguyên tắc với kẻ địch.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dựa vào dân để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.
Cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta nhất thiết phải có sự giúp đỡ của các nước XHCN
Tận dụng khả năng hòa hoãn, đàm phán để xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền nhân dân, đồng thời vẫn đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với khả năng chiến tranh lan ra cả nước
Ông Kim Ngọc là người khởi xướng việc "khoán hộ" trong nông nghiệp ở Việt Nam vào thập kỷ 60 của thế kỷ XX được thực hiện ở tỉnh nào?
Hải Phòng
Thái Bình
Vĩnh Phú
Quảng Ninh
Phương châm “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết” được đưa ra tại Đại hội lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam?
check_box Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII
Phương châm chỉ đạo Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954) là gì?
Kết hợp quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và ngoại giao
Toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính
Kết hợp quân sự, chính trị và binh vận
Kết hợp quân sự, chính trị và ngoại giao
Phương châm tiến hành kháng chiến được xác định trong nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp là gì?
check_box Tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính
Tiến hành cuộc chiến tranh du kích, lâu dài, dựa và các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.
Tiến hành cuộc chiến tranh ôn hòa, đàm phán, thương lượng là chính
Tiến hành cuộc chiến tranh tấn công chủ lực, tổng tiến công, đánh nhanh thắng nhanh
Quy luật ra đợi của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào?
Trái với lý luận xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Bổ sung phát triển lý luận xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Giáo điều theo lý luận xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Khác với lý luận xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Quyết định 25-CP năm 1981 của do Hội đồng Chính phủ ban hành đề ra chính sách gì?
check_box Đề ra chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh
Đề ra chủ trương và biện pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu
Đề ra chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh của các nông trường quốc doanh
Đề ra chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp
Sau tháng 7 năm 1954, cách mạng Việt Nam phải đối mặt với khó khăn, thách thức nào sau đây?
Đất nước chia làm hai miền: miền Bắc nghèo nàn lạc hậu, miền Nam bị đế quốc Mỹ xâm lược
Việt Nam không còn nhận được sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa.
Xung đột vũ trang giữa các nước bùng nổ, làm nảy sinh nguy cơ xuất hiện chiến tranh thế giới mới.
Đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc nước ta
Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng ta giai đoạn 1939 - 1945 là gì?
Tạm gác vấn đề người cày có ruộng, giải quyết vấn đề giai cấp.
Tạm gác vấn đề giương cao ngọn cơ giải phóng dân tộc, giải quyết vấn đề giai cấp.
Tạm gác vấn đề giai cấp, giải quyết vấn đề người cày có ruộng
Tạm gác giải quyết vấn đề giai cấp, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
Sự khác nhau về việc xác định nhiệm vụ cách mạng trong Cương lĩnh 2/1920 và Luận cương 10/1930 thể hiện ở điểm nào sau đây?
Cương lĩnh đặt nhiệm vụ chống thực dân Pháp lên hàng đầu còn Luận cương đặt nhiệm vụ chống phát xít lên hàng đầu
Cương lĩnh đặt nhiệm vụ chống phát xít lên hàng đầu còn Luận cương đặt nhiệm vụ chống thực dân Pháp lên hàng đầu.
Cương lĩnh đặt nhiệm vụ chống thực dân Pháp lên hàng đầu còn Luận cương đặt nhiệm vụ chống phong kiến lên hàng đầu
Cương lĩnh đặt nhiệm vụ chống phong kiến lên hàng đầu còn Luận cương đặt nhiệm vụ chống thực dân Pháp lên hàng đầu
Tác phẩm nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1927 và đây là cuốn sách gối đầu giường của các thế hệ thanh niên thời bấy giờ?
Đường Kách mệnh
Bản án chế độ thực dân Pháp
Người cùng khổ
Đời sống công nhân
Thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta?
Kinh tế tư nhân
Kinh tế có nguồn vốn đầu tư nước ngoài
Kinh tế nhà nước
Kinh tế tập thể
Thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện nào?
Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương
Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh
Phát xít Nhật đầu hàng Việt Minh
Phát xít Nhật kêu gọi ngừng bắn
Tính chất của xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc là gì?
Xã hội thuộc địa
Xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến
Xã hội thuộc địa nửa phong kiến
Xã hội phong kiến
Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 có những kẻ thù ngoại xâm nào chiếm đóng?
check_box Thực dân Pháp, Phát xít Nhật, Quân đội Tưởng (Trung Quốc), Quân đội Anh.
Thực dân Pháp, Phát xít Nhật, Quân đội Tưởng (Trung Quốc), Quân đội Mỹ.
Thực dân Pháp, Quân đội Tưởng (Trung Quốc), Quân đội Anh.
Thực dân Pháp, Phát xít Nhật, Quân đội Tưởng (Trung Quốc).
Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh nào sau đây?
Trăm hoa đua nở
Thống nhất non sông
Ngàn cân treo sợi tóc
Đất nước trọn niềm vui
Tinh thần chỉ đạo: ”Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khẳng định thành tựu, nghiêm khắc chỉ ra khuyết điểm từ đó quyết tâm đổi mới” thuộc đại hội mấy của Đảng
check_box Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI -1986
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII -1991
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX năm 2001
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996
Triển vọng của cách mạng kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1964) là gì?
check_box Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân ta là cuộc đấu tranh gay go, gian khổ, phức tạp, lâu dài nhưng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về ta.
Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân ta là cuộc đấu tranh gay go, gian khổ, phức tạp, lâu dài nhưng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về miền Bắc.
Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân ta là cuộc đấu tranh trường kì, gian khổ, thắng lợi có được là nhờ sự hỗ trợ từ các nước trên thế giới
Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân ta là cuộc đấu tranh mang tính chất thổ địa cách mạng và thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về miền Nam.
Trong các nội dung dưới đây những nội dung nào là nội dung đường lối kháng chiến kiến quốc?
Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng: chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai
Đảng nêu lên 8 giải pháp chủ yếu về đối nội và nguyên tắc, chỉ đạo cụ thể về đối ngoại
Khẩu hiệu của Đảng và toàn dân là "Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết" nhưng không phải là giành độc lập mà là giữ vững độc
Cách mạng Việt Nam vốn là cuộc cách mạng thổ địa. Vì vậy, cần tập trung đánh phong kiến và bè lũ tay sai phản động
Trong cao trào cách mạng 1930-1931 chúng ta đã giành được chính quyền ở đâu?
Vùng nông thôn Hà Nội
Thành phố Sài Gòn
Một số thôn xã ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh
Đô thị Huế
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước quân và dân miền Nam đã đánh bại các chiến lược chiến tranh nào của Mỹ?
check_box Chiến tranh đơn phương; chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ; Việt Nam hóa chiến tranh.
Chiến tranh hiện đại; chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ; Việt Nam hóa chiến tranh.
Chiến tranh công nghệ; chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ; Việt Nam hóa chiến tranh.
Chiến tranh đơn phương; chiến tranh đặc biệt, chiến tranh tổng lực; Việt Nam hóa chiến tranh.
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, khẩu hiệu nào không được thực hiện ở miền Bắc?
Thi đua làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt
Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người
Thanh niên ba sãn sàng, Phụ nữ ba đảm đang
Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công.
Trong nội dung đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1965 - 1975), Đảng ta đã đưa ra nhận định tình hình như thế nào?
Tương quan lực lượng giữa ta và địch khá chênh lệch, ta cần chuẩn bị thêm các điều kiện mới có thể đánh Mỹ và thắng Mỹ
Mỹ quá nguy hiểm và đã có sự thay đổi về mặt chiến lược, ta khó lòng đánh thắng Mỹ vào thời điểm này
So sánh lực lượng giữa ta và địch không thay đổi lớn, ta có đủ điều kiện và sức mạnh để đánh Mỹ và thắng Mỹ
Tương quan lực lượng giữa ta và địch đã có sự thay đổi, cách mạng Việt Nam lúc này chưa đủ tiềm lực, tốt nhất chúng ta nên chờ thời.
Trong quá trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, tên gọi Nguyễn Ái Quốc được sử dụng lần đầu tiên trong văn bản nào ?
Đường cách mệnh, năm 1927
Chính cương vắn tắt, năm 1930
Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925
Yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Véc sây – Pháp năm 1919
Từ ngày 15 đến ngày 24-8-1989, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã họp và ra Nghị quyết về vấn đề gì?
Một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế hiện nay
Về các biện pháp cấp bách chống lạm phát
Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng
Về đổi mới chính sách và cơ chế quản lý đối với các cơ sở sản xuất thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh
Với chủ trương phân hóa kẻ thù, chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chính, Đảng ta xác định kẻ thù chính sau cách mạng Tháng Tán năm 1945 là kẻ thù nào?
check_box Thực dân Pháp và tai sai của chúng
Phát xít Nhật và và tai sai của chúng
Quân đội Tưởng và tai sai của chúng
Quân đội Anh
Ý nghĩa của đường lối chung của các mạng cả nước được Đại hội lần thứ III (9/1960) của Đảng đề ra là gì?
check_box Thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng trong việc giải quyết những vấn đề không có tiền lệ lịch sử
Thể hiện việc sử dụng thành công phương pháp đấu tranh nghị trường
Thể hiện sức mạnh quân đội Việt Nam nhưng phải dựa vào các thế lực bên ngoài.
Thể hiện sức mạnh của nhân dân mà không cần sự lãnh đạo của Đảng.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập