“Quá trình lịch sử - tự nhiên” có nghĩa là:
Xã hội phát triển theo chương trình đã định sẵn
Điều kiện tự nhiên là động lực phát triên chủ yếu của xã hội
Xã hội phát triển giống như tự nhiên
Về cơ bản, xã hội vận động và phát triển theo quy luật
“Quan hệ song trùng” là những mối quan hệ nào mà con người nhất định phải tham gia vào trong quá trình sản xuất?
Quan hệ với tư liệu sản xuất và quan hệ với sản phẩm
Quan hệ giữa chủ với thợ và quan hệ giữa các đồng nghiệp
Quan hệ cá nhân với nhà nước và quan hệ với cá nhân vói cá nhân
Quan hệ con người với tự nhiên và quan hệ giữa con người với nhau
“Tồn tại khách quan” nghĩa là gì?
Tồn tại cảm tính.
Tồn tại trong không gian và thời gian.
Tồn tại ngoài ý thức, độc lâp, không phụ thuôc vào ý thức của con người.
Tồn tại trong những hoàn cảnh nhất định.
Ai là người đầu tiên trình bày một cách bao quát và có ý thức những hình thái vận động chung của phép biện chứng?
check_box Hêghen
Arixtốt
Hêraclit
Ăngghen
Ai là người xây dựng và phát triển Chủ nghĩa Mác- Lênin?
Mác xây dựng và Lênin phát triển.
Mác và Lênin xây dựng, Ăngghen phát triển.
Mác và Lênin xây dựng.
Mác và Ăngghen xây dựng, Lênin phát triển.
Ai là tác giả của định nghĩa “ “vật chất là một phạm trù tiết học dung để chỉ thực tại khách quan đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”?
Mác
Lênin
Ăngghen
Phoiơbắc
Ai là tác giả của định nghĩa: “phép biện chứng …là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”
Lênin
Hêghen
Mác
Ăngghen
Ai là tác giả của khái quát sau: “vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học…là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại”?
Mác
Lênin
Ăngghen
Hêghen
Ai là tác giả của khẳng định: “… trong tính hiện thực của nó bản chất của con người là tổng hòa các quan hệ xã hội”?
check_box Mác
Phoiơbăc
Ăngghen
Lênin
Ai là tác giả của khẳng định: “quan điểm về đời sống, về thực tiễn, phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức”?
Mác
Hồ Chí Minh
Lênin
Ăngghen
Ai là tác giả của khẳng định: nhà nước…“chỉ là bộ máy của một giai cấp này dùng để trấn áp một giai cấp khác”?
check_box Ăngghen
Mác
Lênin
Hồ Chí Minh
Ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác -Lênin là những gì?
Triết học Mác- Lênin, phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật.
Triết học Mác- Lênin, phép biện chứng và chủ nghĩa xã hội khoa học.
Triết học Mác- Lênin, kinh tế học chính trị Mác- Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học.
Triết học Mác-Lênin, chủ nghĩa duy vật và kinh tế học chính trị.
Bất khả tri luận là trường phái triết học:
Cho rằng ý thức là tính thứ nhất, vật chất là tính thứ hai.
Khẳng định nhận thức là một quá trình.
Cho rằng ý thức là có tính tích cực, sáng tạo.
Phủ nhận khả năng nhận thức của con người.
Bệnh chủ quan duy ý chí là gì?
check_box Hành động lấy ý chí áp đặt cho thực tế, xuất phát từ ý muốn chủ quan..
Cho rằng ý chí có vai trò quan trọng.
Coi ý thức, tinh thần quyết đinh vật chất.
Đặt tình cảm cao hơn lý trí
Bộ phận nào trong “kiến trúc thượng tầng” của xã hội có vai trò quan trọng nhất?
Các tổ chức tôn giáo
Tư tưởng đạo đức
Tư tưởng triết học
Thiết chế chính trị
Các giai cấp được xác định dựa trên sự khác biệt cơ bản nào?
Tâm lý tư tưởng
Thu nhập và mức sống
Chức năng xã hội
Địa vị kinh tế
Các hình thức cơ bản của tư duy là:
check_box Khái niệm, phán đoán và suy lý
Khái niệm,quan điểm và quan niệm.
Khái niệm, ý niệm và giả thuyết.
Phán đoán, suy luận và kết luận.
Các hình thức vận động cơ bản của vật chất sắp xếp theo hứ tự từ thấp đến cao là:
Vận động cơ học, vận động sinh học, vận đông vật lý, vận động hóa học và vận động xã hội.
Vận động cơ học, vận động hóa học, vận đông vật lý, vận động sinh học và vận động xã hội.
Vận động cơ học, vận đông vật lý, vận động hóa học, vận động sinh học và vận động xã hội.
Vận đông vật lý, vận động cơ học, vận động hóa học, vận động sinh học và vận động xã hội.
Cái gì được coi là “hạt nhân” của phép biện chứng?
check_box Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.
Quy luật phủ định của phủ định.
Nguyên lý về sự phát triển.
Câu nào sau đây KHÔNG thể hiện quan điểm của lý luận luận thức duy vật biện chứng?
Thực tiễn mà không có lý luận thì quáng
Lý luận quyết định thực tiễn.
Thực tiễn là cơ sở, động lưc, mục đích của nhận thức.
Lý luận mà không có nhận thức là lý luận suông
Câu nào sau đây KHÔNG thể hiện quan điểm của lý luận luận thức duy vật biện chứng?
check_box Chân lý không bao giờ thay đổi.
Chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối có sự thống nhất biện chứng với nhau.
Không có chân lý trừu tượng, chân lý luôn luôn là cụ thể.
Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.
Câu nào sau đây KHÔNG thể hiện quan điểm của phép biện chứng duy vật?
Phủ định biện chứng là sự tự thân phủ định.
Phủ định biện chứng là sự phủ định sạch trơn.
Sự phát triển hình như diễn lại những giai đoạn đã qua, nhưng dưới một hình thức khác, ở một trình dộ cao hơn.
Phủ định biện chứng tạo điều kiện và tiền đề cho sự phát triển.
Câu nào sau đây KHÔNG thể hiện quan điểm của phép biện chứng duy vật?
Bản chất và hiện tượng đều tồn tại khách quan.
Không có bản chất thuần túy tách rời hiện tượng.
Hiện tượng bao giờ cũng là biểu hiện của một bản chất nhất định.
Bản chất không bao giờ thay đổi.
Câu nào sau đây KHÔNG thể hiện quan điểm của phép biện chứng duy vật?
Ngẫu nhiên là cái không có nguyên nhân.
Tất nhiên và ngẫu nhiên đều tồn tại khách quan.
Không có cái ngẫu nhiên thuần túy.
Ngẫu nhiên là hình thức biểu hiện của tất nhiên.
Câu nào sau đây KHÔNG thể hiện quan điểm của phép biện chứng duy vật?
Một nguyên nhân có thể sinh ra một hoặc nhiều kết quả.
Nguyên nhân có trước kết quả
Có tồn tại nguyên nhân đầu tiên.
Nguyên nhân và kết quả có thể chuyển hóa lẫn nhau.
Câu nào sau đây KHÔNG thể hiện quan điểm của phép biện chứng duy vật?
Hình thức quyết định nội dung.
Một nội dung có thể biểu hiện trong nhiều hình thức
Nếu hình thức không phù hợp thì sẽ kìm hãm sự phát triển của nội dung.
Không có hình thức nào không chứa đựng nội dung và ngược lại.
Câu nào sau đây KHÔNG thể hiện quan điểm của phép biện chứng duy vật?
Khả năng chỉ trở thành hiện thực khi có các điều kiên tương ứng.
Mọi khả năng đều trở thành hiện thực.
Trong những điều kiện nhất định, ở cùng một sự vật, hiện tượng có thể có nhiều khả năng.
Khả năng và hiện thực có thể chuyển hóa cho nhau.
Câu nào sau đây KHÔNG thể hiện quan điểm của phép biện chứng duy vật?
Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng.
Cái chung bao quát toàn bộ cái riêng.
Cái chung và cái riêng và cái đơn nhất đều tồn tại khách quan.
Cái riêng là cái toàn bộ, phong phú, đa dạng hơn cái chung.
Câu nào sau đây KHÔNG thể hiện quan điểm của phép biện chứng duy vật?
check_box Bất kỳ sự thay đổi về lượng nào cũng làm thay đổi về chất.
Chất mới ra đời có sự tác động trở lại lượng của sự vật.
Giới hạn mà sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất được gọi là độ.
Mọi vận động, phát triển bắt đầu từ những thay đổi về lượng.
Câu nào sau đây KHÔNG thể hiện quan điểm của phép biện chứng duy vật?
check_box Mâu thuẫn không có sự thống nhất của các mặt đối lập
Phát triển là một cuộc “đấu tranh” giữa các mặt đối lập.
Mâu thuẫn có tính khách quan và phổ biến.
Sự thống nhất của các mặt đối lập là có điều kiện, tạm thời, tương đối.
Câu nào sau đây thể hiện quan điểm của phép biện chứng duy vật?
Phủ định là xóa bỏ, thay thế hoàn toàn cái cũ.
Phủ định là chủ quan đồng nghĩa với tiêu diệt sự vật.
Phủ định là chấm dứt sự phát triển.
Phủ định biện chứng là phủ định có tính kế thừa.
Câu nào sau đây thể hiện quan điểm của phép biện chứng duy vật?
check_box Mỗi sự vật, hiện tượng, quá trình đều có thể bao hàm nhiều loại mâu thuẫn khác nhau.
Mâu thuẫn chỉ có trong tư duy sai lầm, chủ quan.
Mâu thuẫn là đấu tranh của các mặt đối lập.
Mâu thuẫn cản trở sự phát triển.
Câu nào sau đây thể hiện quan điểm của phép biện chứng duy vật?
check_box Mỗi sự vật hiện tượng có nhiều chất tùy thuộc quan hệ của nó với những cái khác.
Chất là cái luôn thay đổi.
Mỗi sự vật hiện tượng có một chất xác định.
Chất là các thuộc tính của sự vật hiện tượng
Chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo có quan hệ với nhau như thế nào?
Thường có mối liên hệ mật thiết với nhau.
Có quan hệ nhân - quả.
Đồng nhất hoàn toàn.
Đối lập nhau.
Chủ nghĩa Mác ra đời vào thời gian nào?
Những năm 40 của thế kỷ XIX
Cuối thế kỷ XIX
Cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX
Đầu thế kỷ XIX
Chức năng cơ bản của triết học Mác - Lênin là gì?
Chức năng phản biện và chức năng tuyên truyền
Chức năng thế giới quan và chức năng phương pháp luận
Chức năng nhận thức và chức năng khái quát
Chức năng phê phán và chức năng khoa học
Chức năng cơ bản quan trọng nhất của nhà nước là gì?
check_box Thống trị chính trị
Quản lý xã hội
Điều hòa lợi ích giữa các giai cấp
Phát triển kinh tế
Có thể giải thích quá trình sinh sản bằng các quy luật cơ học, vật lý được hay không?
check_box Giải thích được phần nhỏ
Giải thích được phần lớn

Không
Cụm từ “trực quan sinh động” dùng để chỉ loại nhận thức nào?
Nhận thức cảm tính thức
Nhận thức thông thường.
Nhận thức lý tính.
Nhận thức kinh nghiệm.
Đặc điểm lớn nhất của chủ nghĩa duy vật Tây Âu thế kỷ XVII-XVIII là gì?
Biện chứng tự phát
Chủ nghĩa kinh nghiêm
Chủ nghĩa duy vật siêu hình
Mang tính trực quan
Đặc trưng của ý thức với tư cách một dạng phản ánh là gì?
Mang tính khách quan
Mang tính chủ quan
Mang tính năng động và sáng tạo
Mang tính chủ động và tích cực
Giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất mặt nào giữ vai trò quyết định?
check_box Lực lượng lượng sản xuất
Cả hai có vai trò ngang nhau
Quan hệ sản xuất
Tùy từng phương thức sản xuất
Hạn chế trong phép biện chứng của triết học cổ điển Đức là gì?
Mang tính chất duy tâm
Mang tính chất chủ quan
Thiếu tính hệ thống
Thiếu tính triệt để
Lực lượng sản suất thể hiện quan hệ của con người với
Tự nhiên
Con người
Sản phẩm được tạo ra
Tư liệu sản xuất
Lực lượng sản xuất gồm:
Tư liệu sản xuất và nguyên nhiên vật liệu
Tư liệu sản xuất và sản phẩm được làm ra
Tư liệu sản xuất và người lao động
Công cụ sản xuất và đối tượng lao động
Mác và Ăngghen đã kế thừa gì ở Hêghen?
Phép biện chứng
Chủ nghĩa duy vật
Chủ nghĩa duy tâm
Phương pháp siêu hình
Mác và Ăngghen đánh giá cao vai trò của Phoiơbắc trong cuộc đấu tranh chống lại cái gì?
Phương pháp biện chứng
Chủ nghĩa vô thần
Phương pháp siêu hình
Chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo
Một trong những hạn chế của chủ nghĩa duy vật trước Mác trong quan niệm về vật chất là gì?:
Cho rằng vật chất là đem lại cho con người trong cảm giác.
Đồng nhất vật chất với vật thể.
Cho rằng vật chất là bất biến(không vận động).
Cho rằng vật chất là hữu hạn trong không gian và thời gian.
Nguồn gốc nhận thức của chủ nghĩa duy tâm là gì?
Khoa học chưa phát triển đầy đủ.
Niềm tin tôn giáo
Chính sách ngu dân của các giai cấp thống trị
Sự xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức.
Nguồn gốc sâu xa của cách mạng xã hội là gì?
Sự yếu kém của nhà ầm quyền
Chiến tranh đế quốc
Sự bất bình của quần chúng nhân dân
Mâu thuẫn, xung đột giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất xã hội
Nguồn gốc trực tiếp của sự xuất hiện nhà nước là gì?
check_box Do mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được
Do phân công lao động xã hội trên quy mô lớn
Do chiến tranh chinh phục
Do sự thỏa thuận xã hội
Nguồn gốc xã hội của chủ nghĩa duy tâm là gi?
Nhận thức phiến diện
Con người không có khả năng nhận thức thế giới.
Lợi ích của các giai cấp, tầng lớp áp bức, bóc lột
Nhu cầu của đời sống tinh thần
Nguyên nhân cơ bản của đấu tranh giai cấp là gì?
check_box Sự đối lập cơ bản về lợi ích giữa các giai cấp
Bản chất xấu xa, độc ác của con người
Dự quản lý yếu kém của nhà nước
Bất đồng tư tưởng giữa các giai cấp
Nhận thức cảm tính bao gồm hình thức cơ bản nào?
Cảm giác, tri giác, ấn tượng
Cảm giác, tri giác, biểu tượng.
Tri giác, ý niệm, cảm xúc.
Hình tượng, ấn tượng, tưởng tượng
Nhân tố nào là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội?
Chính trị
Tôn giáo
Sản xuất vật chất
Đạo đức và nghệ thuật
Những hình thức lịch sử cơ bản của chủ nghĩa duy vật là:
Chủ nghĩa duy vật tầm thường, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật siêu hình máy móc.
Chủ nghĩa duy vật chất phác, chủ nghĩa duy vật biên chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Chủ nghĩa duy vật chất phác, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Chủ nghĩa duy vật siêu hình, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Những hoạt động nào được xem là các hình thức cơ bản của thực tiễn?
Hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động nghiên cứu khoa học.
Hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động khoa học và hoạt động chính trị.
Hoạt động thực nghiệm khoa học, hoạt động chính trị và hoạt động nhận thức.
Hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị- xã hội và hoạt động thực nghiệm khoa học.
Những quan hệ xã hội nào được Mác coi là “cơ sở hạ tầng” của xã hội và vì sao?
Những quan hệ tôn giáo, vì chúng là những quan hệ thiêng liêng nhất
Những quan hệ sản xuất, vì chúng là những quan hệ vật chất
Những quan hệ chính trị, vì chúng quan trọng nhất
Những quan hệ đạo đức, vì chúng là những quan hệ nhân văn nhất
Những thành tựu khoa học tự nhiên chủ yếu nào đóng vai trò là tiền đề khoa học của chủ nghĩa Mác?
check_box Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, học thuyết tế bào và học thuyết tiến hóa.
Định luật vạn vật hấp dẫn,đinh luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Thuyết cấu tạo nguyên tử, thuyết tương đối, thuyết di truyền.
Định luật quán tính, định luật 2 Newton, thuyết lượng tử.
Những yếu nào làm thành các mặt cơ bản của một “hình thái kinh tế - xã hội”?
Sản xuất, trao đổi và tiêu dùng
Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng
Kinh tế, chính trị và văn hóa- xã hội
Đời sống vật chất, đời sống tinh thần và trật tự an toàn xã hội
Nội dung chủ yếu của bước ngoặt cách mạng trong triết học do Mác và Ăngghen thực hiện là gì?
Sáng tao ra chủ nghĩa duy vật lịch sử
Phát triển chủ nghĩa vô thần khoa học
Gán bó lý luận với thực tiễn
Xây dựng và phát triển phép biện chứng
Phép biện chứng bao gồm những hình thức lịch sử cơ bản nào?
check_box Phép biện tự phát, phép biện chứng duy tâm và phép biện chứng duy vật.
Phép biện chứng chủ quan, phép biện chứng khách quan và phép biện chứng khoa học.
Phép biện chứng tự nhiên, phép biện chứng lịch sử và phép biện chứng tinh thần.
Phép biện chứng cổ đại, phép biện chứng trung đại và phép biện chứng cận- hiện đại.
Phép biện chứng duy vật bao gồm những nguyên lý cơ bản nào?
Nguyên về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển.
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về tính chỉnh thể.
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý vận động.
Nguyên lý về sự phát triển và nguyên lý thống nhất vật chất.
Quan điểm cho rằng các giai cấp tồn tại trong mọi giai đoạn phát triển của lịch sử là đúng hay sai?
Sai
Vừa đúng vừa sai
Không xác định
Đúng
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về ý thức khác gì so với quan điểm của chủ nghĩa duy vật siêu hình?
check_box Ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn
Ý thức thụ động, có vai trò không đáng kể.
Chỉ con người mới có ý thức.
Khẳng định ý thức là sản phẩm của vật chất.
Quan điểm duy vật không triệt để nghĩa là gì?
check_box Duy tâm trong giải quyết các vấn đề xã hội.
Vật chất có điểm khởi đầu.
Coi kinh tế là nhân tố duy nhất quyết định đời sống xã hội.
Cho rằng vật chất là hữu hạn trong không gian và thời gian.
Quan điểm triết học nào khẳng định bản chất thế giới là tinh thần?
check_box Chủ nghĩa duy tâm
Chủ nghĩa duy lý
Chủ nghĩa duy vật
Chủ nghĩa bất khả tri
Quan hệ sản xuất bao gồm những mặt cơ bản nào?
Quan hệ trao đổi, quan hệ tín dụng và quan hệ tiền tệ
Quan hệ sở hữu, quan hệ mua bán và quan hệ tiêu dùng
Quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức và quan hệ phân phối
Quan hệ kỹ thuật, quan hệ phân công và quan hệ quản lý
Quan hệ sản xuất có quan hệ như thế nào với lực lượng sản xuất?
check_box Có xu hướng phải phù hợp
Không xác định
Lạc hậu hơn
Tiến bộ hơn
Quan hệ sản xuất như thế nào thì là “hình thức phát triển” thúc đẩy lực lượng sản xuất?
check_box Phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất
Dựa trên chế độ công hữu
Tiên tiến, vượt trước tình độ của lực lượng sản xuất
Dựa trên chế độ tư hữu
Quy luật chuyến hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất là quy luật về:
check_box Phương thức chung của vận động và phát triển.
Khuynh hướng chung của vận động và phát triển.
Nguồn gốc của vận động và phát triển.
Động lực của vận động và phát triển.
Quy luật phủ định của phủ định là quy luật về:
check_box Khuynh hướng chung của vận động và phát triển.
Phương thức chung của vận động và phát triển.
Động lực của vận động và phát triển.
Nguồn gốc của vận động và phát triển.
Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là quy luật về:
check_box Nguồn gốc, động ực của vận động và phát triển
Kết quả của vận động và phát triển
Phương thức chung của vận động và phát triển.
Khuynh hướng chung của vận động và phát triển.
Quy luật tự nhiên khác gì so với quy luật xã hội?
Quy luật tự nhiên mang tính khách quan; quy luật xã hội mang tính chủ quan.
Không khác nhau.
Quy luật tự nhiên tác động không thông qua hoạt động có ý thức của con người; quy luật xã hội có thông qua hoạt động có ý thức của con người
Quy luật tự nhiên hoàn toàn mang tính tất nhiên; quy luật xã hội mang tính ngẫu nhiên.
Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng thì vận động của vật chất là do đâu?
Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất.
Tác động của lực cơ học.
Không xác định!
Do “cái đẩy đầu tiên”.
Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, phản ánh là thuộc tính của:
Mọi dạng vật chất.
vật chất hữu sinh(vật chất có sự sống).
Một dạng vật chất đặc biệt.
Một dạng vật chất có tổ chức cao nhất là bộ óc con người.
Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, thế giới thống nhất ở:
Tính thứ nhất của vật chất so với tinh thần.
Sự tồn tại của vật chất.
Tính vật chất của thế giới.
Tính đa dạng của vật chất.
Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý thức có ở:
Mọi dạng vật chất.
Một dạng vật chất có tổ chức cao nhất là bộ óc con người.
Vật chất hữu sinh(vật chất có sự sống).
Một dạng vật chất đặc biệt.
Theo chủ nghĩa duy vật lịch sử, ai là chủ thể sáng tạo chân chính của lịch sử?
check_box Quần chúng nhân dân
Các lãnh tụ chính trị
Tầng lớp ưu tú của xã hội
Các nhà khoa học tài ba
Theo chủ nghĩa duy vật, thuộc tính phổ biến nhất của vật chât là gì?
check_box Tồn tại khách quan.
Đem lại cho con người trong cảm giác
Khối lượng.
Vận động.
Thực tiễn là gì?
Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất và tinh thần của con người trong lịch sử.
Thực tiễn là toàn bộ hoạt động của con người nhằm nhận thức, cải tạo thế giới.
Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử-xã hội của con người nhằm cải biến thế giới.
Thực tiễn là toàn bộ hoạt động mang tính lịch sử- xã hội của con người.
Tiền đề lý luận trực tiếp của của Chủ nghĩa Mác là gì?
Triết học cổ điển Đức, lý luận về giá trị lao động của Ricácđô và chủ nghĩa xã hội của Phuriê.
Chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc, học thuyết giá trị và biện chứng của triết học cổ điển Đức.
Chủ nghĩa duy tâm của Hêghen, kinh tế học chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hôi không tưởng.
Triết học cổ điển Đức, kinh tế học chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh, Pháp.
Trong các khái niệm sau đây, khái niệm nào được xem là phạm trù (là khái niệm rộng nhất)?
check_box Ý thức
Ý chí
Cảm giác
Tri thức
Trong các yếu tố cấu thành nguồn gốc xã hội của ý thức, yếu tố nào cơ bản và trực tiếp nhất?
Kinh nghiệm và tập quán
Giá tri văn hóa
Giao tiếp và ngôn ngữ
Lao động và ngôn ngữ
Trong các yếu tố cấu thành ý thức, yếu tó nào quan trọng nhất?
Niềm tin
Tri thức
Tình cảm
Ý chí
Trong hệ thống các quan hệ sản xuất, quan hệ nào có vai trò quan trọng nhất?
check_box Quan hệ sở hữu
Tất cả các quan hệ có vai trò ngang nhau
Quan hệ phân phối
Quan hệ tổ chức
Trong triết học Mác- Lênin, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng có quan hệ với nhau như thế nào?
Là hai bộ phận đối lập nhau
Là hai bộ phận có quan hệ thứ bậc trước - sau
Là hai bộ phận có quan hệ thống nhất hữu cơ
Là hai bộ phận riêng, độc lập
Tư tưởng và hành động nào sau đây là biểu hiện rõ nhất của “tả khuynh”?
check_box Nôn nóng
Chủ quan
Áp đặt
Duy ý chí
Vì sao có thể nói chủ nghĩa duy vật chất phác về cơ bản là đúng?
check_box Vì chủ nghĩa duy vật chất phác đã lấy bản thân giới tự nhiên đẻ giải thích về giới tự nhiên.
Vì chủ nghĩa duy vật chất phác phù hợp với lợi ích của giai cấp tiến bộ.
Vì chủ nghĩa duy vật chất phác có lien hệ mật thiết với khoa học.
Vì chủ nghĩa duy vật chất phác là hình thưc lịch sử đầu tiên của chủ nghĩa duy vật.
Vì sao phép biện chứng của Hêghen là phép biện chứng duy tâm?
Vì Hêghen cho rằng sự phát triển chỉ có trong lĩnh vực tinh thần.
Vì Hêghen cho rằng “ý niệm tuyệt đối” là cao nhất.
Vì ông cho rằng tự nhiên không tồn tại khách quan.
Vì ông coi biện chứng chủ quan là cơ sở của biện chứng khách quan.
Việc chia triết học thành hai trường phái lớn chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm là tùy thuộc vào câu trả lời cho câu hỏi:
Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?
Thế giới được sáng tạo ra hay có sẵn từ trước?
Bản chất của con người là gì?
Giữa ý thức và vật chất cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?
Ý thức xã hội nào thì có khả năng vượt trước tồn tại xã hội?
Của những người trẻ tuổi
Phù hợp với thời đại
Tiến bộ (khoa học, cách mạng)
Của giai cấp thống trị
Yếu tố nào là quan trọng nhất của tồn tại xã hội?
Quốc phòng an ninh
Hoàn cảnh địa lý
Sản xuất vật chất
Dân cư

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập