Bản chất của giá trị thặng dư được hiểu là gì?
Giá trị thặng dư là giá cả sức lao động công nhân
Giá trị thặng dư là giá trị do máy móc của nhà tư bản tạo ra
Giá trị thặng dư là giá trị do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm đoạt
Giá trị thặng dư là giá trị mà nhà tư bản trả cho công nhân làm thuê
Bản chất lợi ích kinh tế phản ánh điều gì?
Bản chất lợi ích kinh tế phản ánh sự đầu tư bằng mọi giá
Bản chất lợi ích kinh tế phản ánhmục tiêu và lợi nhuận
Bản chất lợi ích kinh tế phản ánhkhát vọng vươn lên
Bản chất lợi ích kinh tế phản ánh mục đích và động cơ của các quan hệ giữa các chủ thể
Bộ phận tư bản nào tồn tại dưới hình thái sức lao động, nguyên vật liệu mà giá trị của nó được chuyển một lần váo sản phẩm trong quá trình sản xuất?
Tư bản khả biến
Tư bản cố định
Tư bản bất biến
Tư bản lưu động
C. Mác căn cứ vào đâu để phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến?
Lượng tư bản đầu tư
Vai trò của mỗi bộ phận tư bản trong việc sản xuất giá trị thặng dư
Vai trò của mỗi bộ phận tư bản trong việc sản xuất giá trị sử dụng
Vai trò của mỗi bộ phận tư bản trong việc sản xuất hàng hóa
Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế có mối quan hệ như thế nào?
Bình đẳng, cạnh tranh cùng phát triển theo pháp luật
Bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh cùng phát triển theo pháp luật
Hợp tác, cạnh tranh cùng phát triển theo pháp luật
Bình đẳng, hợp tác cùng phát triển theo pháp luật
Cấu tạo hữu cơ của tư bản được ký hiệu là gì?
Ký hiệu là: p/k
Ký hiệu là: m/k
Ký hiệu là: c/v
Ký hiệu là: m/v
Chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường như thế nào?
check_box Là chủ trương nhất quán trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH.
Là chủ trương tạm thời trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
Là chủ trương trong từng giai đoạn cụ thể của thời kỳ quá độ lên CNXH.
Là chủ trương cơ bản trong chặng đường đầu tiên thời kỳ quá độ lên CNXH.
Chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa được Đảng nêu ra ở Đại hội nào?
check_box Đại hội VIII năm 1996
Đại hội VII năm 1991
Đại hội XI năm 2001
Đại hội VI năm 1986
Chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam được nêu ra ở Đại hội nào của Đảng?
Đại hội VII năm 1991
Đại hội VI năm 1986
Đại hội XI năm 2001
Đại hội VIII năm 1996
Có mấy điều kiện cho sự ra đời của sản xuất hàng hóa ?
Có 4 điều kiện
Có 3 điều kiện
Có 5 điều kiện
Có 2 điều kiện
Có mấy điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa?
Có năm điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa
Có hai điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa
Có ba điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa
Có bốn điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam có những đặc điểm nào?
check_box Theo định hướng XHCN, Gắn với kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, Gắn với kinh tế tri thức
Theo định hướng XHCN
Gắn với kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế
Gắn với kinh tế tri thức
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy với đặc trưng sử dụng công nghệ thông tin và máy tính để tự động hóa sản xuất?
check_box Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy với đặc trưng sử dụng năng lượng điện và động cơ điện dể tạo ra dây truyền sản xuất?
check_box Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy với đặc trưng sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ khí hóa sản xuất?
check_box Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba
Cường độ lao động có mối quan hệ thế nào với lượng giá trị hàng hóa?
Cường độ lao động tỷ lệ nghịch với lượng giá trị hàng hóa.
Cường độ lao động tỷ lệ thuận với lượng giá trị hàng hóa.
Cường độ lao động không ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa.
Cường độ lao động không liên quan đến lượng giá trị hàng hóa.
Đặc điểm của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế trong đó thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo?
check_box Kinh tế nhà nước
Kinh tế tập thể
Kinh tế tư nhân
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Đại hội lần thứ mấy của Đảng khẳng định: “Kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta” ?
check_box Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX năm 2001
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII năm 1991
Đâu không phải là biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước?
Sự điều tiết kinh tế của nhà nước
Sự kết hợp về nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước
Sự hình thành phát triển sở hữu nhà nước
Sự hình thành phát triển sở hữu toàn dân
Đâu không phải là nguyên nhân ra đời các tổ chức độc quyền?
check_box Do các nhà tư bản tìm kiếm đồng minh
Do sự phát triển của lực lượng sản xuất
Do khủng hoảng kinh tế
Do cạnh tranh tự do và tín dụng mở rộng
Đâu không phải là vai trò của lợi ích kinh tế đối với các chủ thể kinh tế xã hội?
check_box Là động lực gián tiếp của các chủ thể và hoạt động kinh tế xã hội
Là nền tảng thúc đẩy các lợi ích khác
Là cơ sở thúc đẩy các lợi ích khác
Là động lực trực tiếp của các chủ thể và hoạt động kinh tế xã hội
Đâu không phải nguyên nhân để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam?
check_box Do học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới.
Do tính ưu việt của kinh tế thị trường.
Do phù hợp với nghiện vọng của nhân dân ta và mục tiêu phát triển đất nước.
Phù hợp với quy luật khách quan.
Đâu không phải tác động tích cực của các tổ chức độc quyền?
check_box Tăng phân hóa giàu nghèo
Tăng năng suất lao động, tang khả năng cạnh tranh
Thúc đẩy nèn kinh tế phát triển theo hướng hiện đại
Thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật
Đâu không phải tác động tiêu cực của các tổ chức độc quyền?
check_box Thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật
Phân hóa giàu nghèo
kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội
Cạnh tranh không hoàn hảo gây thiệt hại cho người tiêu dùng
Để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta cần thực hiện các nội dung chủ yếu nào?
check_box Hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế dựa trên nền tảng sáng tạo; Nắm bắt và đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0; Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để ứng phó với tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghệ 4.0
Nắm bắt và đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0
Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để ứng phó với tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghệ 4.0
Hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế dựa trên nền tảng sáng tạo
Điều kiện để sản xuất ra giá trị thặng dư là?
Tư bản lưu động
Tư bản bất biến
Tư bản khả biến
Tư bản cố định
Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa là gì?
Người có sức lao động phải tự do về thân thể
Người có sức lao động phải có nhiều của cải và tư liệu sản xuất
Người có sức lao động không có của cải
Người có sức lao động phải tự do về thân thể và không có tư liệu sản xuất, của cải.
Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa là gì?
Chưa có sự phân công lao động xã hội và sự tách biệt về kinh tế của các chủ thể sản xuất
Có sự phân công lao động xã hội tách chăn nuôi khỏi trồng trọt và có chế độ tư hữu
Có sự phân công lao động xã hội và không có sự tách biệt về kinh tế của các chủ thể sản xuất
Có sự phân công lao động xã hội và sự tách biệt về kinh tế của các chủ thể sản xuất
Độc quyền là sự liên minh giữa các doanh nghiệp quy mô như thế nào?
check_box Độc quyền là sự liên minh giữa các doanh nghiệp lớn
Độc quyền là sự liên minh giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Độc quyền là sự liên minh giữa các doanh nghiệp nhỏ
Độc quyền là sự liên minh giữa các doanh nghiệp vừa
Độc quyền nhà nước là gì?
check_box Sự kết hợp giữa các tổ chức độc quyền và bộ máy nhà nước thành một cơ cấu thống nhất, Nhà nước phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền về kinh tế và can thiệp vào nền kinh tế nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao cho các tổ chức độc quyền
Sự kết hợp giữa các tổ chức độc quyền và bộ máy nhà nước về nhân sự.
Sự hình thành phát triển sở hữu nhà nước
Sự điều tiết kinh tế của nhà nước
Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh tự do. Sự xuất hiện của độc quyền tác động thế nào đến cạnh tranh tự do
Sự xuất hiện của độc quyền sẽ thủ tiêu cạnh tranh tự do.
Sự xuất hiện của độc quyền không ảnh hưởng đến cạnh tranh tự do.
Sự xuất hiện của độc quyền không thủ tiêu cạnh tranh tự do mà nó làm giảm cạnh tranh.
Sự xuất hiện của độc quyền không thủ tiêu cạnh tranh tự do mà nó còn làm cạnh tranh gay gắt hơn.
Độc quyền tác động như thế nào đến nền kinh tế?
check_box Độc quyền tác động cả tích cực và tiêu cực đến nền kinh tế
Độc quyền hầu như không tác động đến nền kinh tế
Độc quyền chỉ tác động tiêu cực đến nền kinh tế
Độc quyền chỉ tác động tích cực đến nền kinh tế
Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác Lênin là gì?
Các quan hệ xã hội của sản xuất và trao đổi
Các quan hệ xã hội về thương mại
Các quan hệ xã hội nghề nghiệp
Các quan hệ xã hội về tiêu dùng
Giá trị của hàng hóa là do lao động gì tạo ra?
Lao động giản đơn
Lao động trừu tượng
Lao động cụ thể
Lao động phức tạp
Giá trị sử dụng của hàng hóa là do lao động gì tạo ra?
Lao động cụ thể
Lao động giản đơn
Lao động trừu tượng
Lao động lao động phức tạp
Giá trị thặng dư do đâu tạo ra?
Do khoa học kỹ thuật
Do nhà tư bản
Do công nhân làm thuê
Do máy móc
Giá trị thặng dư tuyệt đối thu được do đâu?
Kéo dài thời gian lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu
Kéo dài thời gian lao động
Kéo dài thời gian lao động vượt quá thời gian lao động thặng dư
Kéo dài thời gian lao động tất yếu yếu
Hàng hóa có hai thuộc tính, đó là những thuộc tính nào?
check_box Giá trị sử dụng và giá trị
Giá trị sử dụng và giá cả
Giá trị sử dụng và giá trị thặng dư
Giá trị sử dụng và giá trị trao đổi
Hàng hóa sức lao động khác hàng hóa thông thường điểm nào?
Bị bao mòn vô hình
Bị bao mòn hữu hình
Mang lại giá trị mới nhỏ hơn giá trị ban đầu trong quá trình sử dụng
Mang lại giá trị mới lớn hơn giá trị ban đầu trong quá trình sử dụng
Hội nhập kinh tế có cả tác động tích cực và tiêu cực đế sự phát triển kinh tế Việt Nam?
check_box Hội nhập kinh tế có cả tác động tích cực và tiêu cực đến sự phát triển kinh tế Việt Nam
Hội nhập kinh tế tác động tiêu cực nhiều hơn đến sự phát triển kinh tế Việt Nam
Hội nhập kinh tế chỉ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế Việt Nam
Hội nhập kinh tế tác động tích cực nhiều tuyệt đối và rất ít tiêu cực đến sự phát triển kinh tế Việt Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của một quốc gia là gì?
check_box Là quá trình gắn nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới dựa trên sự chia sẻ lợi ích và tuần thủ các chuẩn mực quốc tế chung
Là quá trình gắn nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới bằng đẩy mạnh nhập khẩu
Là quá trình gắn nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới bằng đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ
Là quá trình gắn nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới bằng đẩy mạnh xuất khẩu
Kinh tế chính trị là môn khoa học kinh tế nghiên cứu vấn đề gì?
Nghiên cứu các quan hệ xã hội
Nghiên cứu các quan hệ sản xuất – tiêu dùng
Nghiên cứu các quan hệ chính trị
Nghiên cứu các quan hệ kinh tế để tìm ra các quy luật kinh tế
Kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hóa phát triển ở trình độ nào ?
Kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hóa phát triển ở trình độ thấp
Kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hóa phát triển ở trình độ tương ứng
Kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hóa phát triển ở trình độ trung bình
Kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hóa phát triển ở trình độ cao
Lao động cụ thể tạo ra giá trị gì của hàng hóa ?
Giá trị trao đổi
Giá trị sử dụng
Giá trị
Giá cả trao đổi
Lao động trừu tượng tạo ra giá trị gì của hàng hóa ?
Giá trị sử dụng
Giá trị trao đổi
Giá trị
Giá cả
Lợi nhuận độc quyền so với lợi nhuận bình quân như thế nào?
Lợi nhuận độc quyền cao hơn lợi nhuận bình quân.
Lợi nhuận độc quyền không ảnh hưởng đến lợi nhuận bình quân.
Lợi nhuận độc quyền thấp hơn lợi nhuận bình quân.
Lợi nhuận độc quyền bằng lợi nhuận bình quân.
Mâu thuẫn của Công thức chung của tư bản là gì?
Giá trị được tạo ra trong sản xuất
Giá trị vừa được tạo ra trong lưu thông vừa không được tạo ra trong lưu thông
Giá trị được tạo ra trong lưu thông
Giá trị vừa được tạo ra trong sản xuất vừa không được tạo ra trong sản xuất
Mô hình Kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế của quốc gia nào ?
check_box Việt Nam
Triều Tiên
Cu Ba
Trung Quốc
Mô hình kinh tế Việt Nam hiện nay là gì?
Nền kinh tế thị trường hoàn hảo
Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc
Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Mối quan hệ giữa giá trị và giá cả như thế nào?
Giá trị là hình thức, giá cả là nội dung
Giá trị là biểu hiện của giá cả trên thị trưởng
Giá cả là biểu hiện của giá trị trên thị trưởng
Không có mối liên hệ gì
Năng xuất lao động có mối quan hệ thế nào với lượng giá trị hàng hóa?
Năng suất lao động tỷ lệ nghịch với lượng giá trị hàng hóa.
Năng suất lao động không ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa.
Năng suất lao động tỷ lệ thuận với lượng giá trị hàng hóa.
Năng suất lao động không liên quan đến lượng giá trị hàng hóa.
Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam có nhiều hình thức phân phối trong đó hình thức phân phối nào là chủ đạo?
Phân phối theo phúc lợi xã hội
Phân phối theo kết quả lao động
Phân phối theo vốn góp
Phân phối hiệu quả kinh doanh
Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế trong đó thành phần kinh tế nào giữ vai trò là một động lực quan trọng?
check_box Kinh tế tư nhân
Kinh tế tư bản nhà nước
Kinh tế nhà nước
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay có mấy thành phần kinh tế?
check_box Có 5 thành phần kinh tế
Có 8 thành phần kinh tế
Có 7 thành phần kinh tế
Có 6 thành phần kinh tế
Nguồn gốc của giá trị thặng dư là do yếu tố nào tạo ra?
Năng lực quản lý của nhà tư bản
Sức lao động của công nhân làm thuê
Toàn bộ tư bản ứng trước
Tư bản bất biến
Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường như thế nào?
Bằng mệnh lệnh hành chính
Thông qua pháp luật, các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch và cơ chế chính sách
Bằng đường lối chủ trương
Bằng kế hoạch pháp lệnh
Những nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng đến quy mô của tích lũy tư bản
Nâng cao năng xuất lao động
Tuần hoàn tư bản
Sử dụng hiệu quả máy móc
Tỷ suất giá trị thặng dư
Những nội dung sau đây, nội dụng nào không phải hạn chế của nền kinh tế thị trường ?
Tiềm ẩn những rủi ro khủng hoảng.
Phân hóa xã hội thành người giàu người nghèo.
Cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.
Nguy cơ bùng nổ dân số.
Những quy luật sau đây, đâu không phải quy luật kinh tế chủ yếu của thị trường?
Quy luật cạnh tranh
Quy luật cung cầu
Quy luật đấu tranh giai cấp
Quy luật giá trị
Nội dung nào không đúng nói về tác động của quy luật giá trị
Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
Tự khắc phục những khuyết tật của thị trường
Phân hóa ngưới sản xuất
Phương án nào không phải hệ quả của tích lũy tư bản?
Làm tăng chênh lệch về thu nhập giữa nhà tư bản với người lao động
Làm tăng cấu tạo hữu cơ tư bản
Làm tăng tích tụ và tập trung tư bản
Làm tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội
Phương án nào không phải là chức năng môn kinh tế chính trị Mác - Lênin?
Chức năng phương pháp luận
Chức năng thực tiễn
Chức năng bản thể luận
Chức năng nhận thức
Quan hệ giữu tư bản và công nhân là quan hệ là gì?
Quan hệ thù địch
Quan hệ cộng sinh
Quan hệ tương trợ
Quan hệ bóc lột
Quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và trao đổi hàng hóa dựa trên điều gì?
Việc sản xuất và trao đổi hàng hóa không nhất thiết phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết.
Việc sản xuất hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động tư nhân cần thiết.
Việc trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động doanh nghiệp cần thiết.
Việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết.
Sự liên minh giữa độc quyền công nghiệm với độc quyền ngân hàng hình thành tư bản gì?
check_box Tư bản tài chính
Tư bản siêu giàu
Tư bản thương nghiệp
Tư bản cho vay
Sự xuất hiện của độc quyền tác động thế nào đến cạnh tranh tự do
Sự xuất hiện của độc quyền không thủ tiêu cạnh tranh tự do mà nó còn làm cạnh tranh gay gắt hơn.
Sự xuất hiện của độc quyền kích thích cạnh tranh tự do
Sự xuất hiện của độc quyền không ảnh hưởng đến cạnh tranh tự do.
Sự xuất hiện của độc quyền sẽ thủ tiêu cạnh tranh tự do.
Tác động tích cực của quy luật giá trị là gì?
Tự khắc phục những khuyết tật của thị trường
Phân hóa ngưới sản xuất
Điều tiết sản xuất và lưu thông tiền tệ
Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
Tác động tiêu cực của quy luật giá trị là gì?
Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
Phân hóa người sản xuất thành người giàu người nghèo
Tự khắc phục những khuyết tật của thị trường
Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
Tại sao ở Việt Nam công nghiệp hóa phải gắn với hiện đại hóa, và gắn với kinh tế tri thức?
check_box Vì Việt Nam tiến hành công nghiệp hóa muộn hơn so với thế giới, do vậy phải thực hiện công nghiệp hóa phải gắn với hiện đại hóa để đi tắt đón đầu.
Vì Việt Nam trải qua nhiều năm chiến tranh.
Vì Việt Nam là nước nông nghiệp lạc hậu, chưa qua chủ nghĩa tư bản
Vì Việt Nam là nước phong kiến đi lên CNXH.
Tại sao ở Việt Nam công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt thời kỳ quá độ lên CNXH?
check_box Vì công nghiệp hóa là con đường phát triển của tất cả các quốc gia, hơn nữa Việt Nam là nước nông nghiệp lạc hậu, chưa qua chủ nghĩa tư bản, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn.
Vì Việt Nam là nước nông nghiệp lạc hậu, chưa qua chủ nghĩa tư bản, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn.
Vì công nghiệp hóa là con đường phát triển của tất cả các quốc gia.
Vì công nghiệp hóa là con đường phát triển của tất cả các quốc gia, hôn nữa Việt Nam trải qua nhiều năm chiến tranh.
Tại sao Việt Nam cần hội nhập kinh tế quốc tế?
check_box Do xu thế khách quan trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế chính là phương thức phát triển phổ biến của các nước đang phát triển
Hội nhập kinh tế chính là phương thức phát triển phổ biến của các nước đang phát triển
Do xu thế khách quan trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế.
Do xu thế khách quan trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế chính hạn chế tiêu cực của cơ chế thị trường.
Tập trung tư bản tác động như thế nào đến quy mô tư bản?
Tăng quy mô tư bản cá biệt mà không làm tăng quy mô của tư bản xã hội
Tăng quy mô tư bản cá biệt đồng thời giảm quy mô của tư bản xã hội
Tăng quy mô tư bản cá biệt đồng thời tăng quy mô của tư bản xã hội
Giảm quy mô tư bản ca biệt và tăng quy mô của tư bản xã hội
Thành phần kinh tế nào ngày cảng trở thành động lực trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay?
check_box Kinh tế tư nhân
Kinh tế tập thể
Kinh tế nhà nước
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Theo C. Mác, tích tụ và tập trung sản xuất đến mức độ nào đấy sẽ dẫn đến cái gì?
check_box Độc quyền
Cạnh tranh tự do
Cạnh tranh
Độc quyền sản xuất
Theo C. Mác, Tổ chức độc quyền là gì?
check_box Là liên minh giữa những doanh nghiệp lớn, thâu tóm việc sản xuất hoạc tiêu thụ một số hàng hóa, có khả năng định ra giá cả độc quyền nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao.
Là liên minh giữa những doanh nghiệp nhỏ và vừa để kinh doanh
Là liên minh giữa những doanh nghiệp lớn để kinh doanh
Là liên minh giữa những doanh nghiệp nhỏ và vừa, thâu tóm việc sản xuất hoạc tiêu thụ một số hàng hóa, có khả năng định ra giá cả độc quyền nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao.
Theo C. Mác: Giá trị của hàng hóa là do cái gì tạo ra?
Giá trị của hàng hóa là do tư bản ứng trước tạo ra
Giá trị của hàng hóa là do lao động của nhà tư bản kết tinh trong hàng hóa.
Giá trị của hàng hóa là do lao động của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa ấy
Giá trị của hàng hóa là do máy móc, kỹ thuật tạo ra
Theo C. Mác: Giá trị sử dụng của hàng hóa thuộc phạm trù nào?
Giá trị sử dụng của hàng hóa thuộc phạm trù nhất thời
Giá trị sử dụng của hàng hóa thuộc phạm trù vĩnh viễn
Giá trị sử dụng của hàng hóa thuộc phạm trù tạm thời
Giá trị sử dụng của hàng hóa thuộc phạm trù chiến lược
Theo C. Mác: Tiền tệ không có chức năng nào sau đây?
Phương tiện sinh lời
Phương tiện cất trữ
Phương tiện thanh toán
Phương tiện lưu thông
Theo Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Công thức chung của tư bản là gì?
T – H - T
H – T – H’
H – T - H
T – H - T’
Theo Kinh tế chính trị Mác – Lênin, tiền công là gì?
Tiền công là giá cả hàng hóa sức lao động
Tiền công là giá trị sức lao động
Tiền công là giá cả sức lao động
Tiền công là giá trị hàng hóa sức lao động
Theo kinh tế chính trị Mác Lênin, Khái niệm hàng hóa là gì?
Là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người không thông qua trao đổi mua bán
Là sản phẩm của tự nhiên, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán
Là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán
Là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người
Theo kinh tế chính trị Mác Lênin, Sản xuất hàng hóa là gì?
Là kiểu tổ chức kinh tế mà người sản xuất tạo ra sản phẩm nhằm thỏa mãn tiêu dùng của người khác không thông qua trao đổi mua bán
Là kiểu tổ chức kinh tế mà người sản xuất tạo ra sản phẩm nhằm thỏa mãn tiêu dùng của người khác thông qua trao đổi mua bán
Là kiểu tổ chức kinh tế mà người sản xuất tạo ra sản phẩm nhằm thỏa mãn tiêu dùng của chính mình
Là kiểu tổ chức kinh tế mà người sản xuất tạo ra sản phẩm nhằm thỏa mãn tiêu dùng của bản thân, không thông qua trao đổi mua bán
Theo quy luật cung – cầu, khi cung bằng cầu thì giá cả và giá trị sẽ thế nào?
Giá cả lớn hơn giá trị
Giá cả không liên quan đến giá trị
Giá cả nhỏ hơn giá trị
Giá cả bằng giá trị
Theo quy luật cung – cầu, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả và giá trị sẽ thế nào?
Giá cả lớn hơn giá trị
Giá cả bằng giá trị
Giá cả nhỏ hơn giá trị
Giá cả không liên quan đến giá trị
Theo quy luật cung – cầu, khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả và giá trị sẽ thế nào?
Giá cả không liên quan đến giá trị
Giá cả bằng giá trị
Giá cả nhỏ hơn giá trị
Giá cả lớn hơn giá trị
Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) thì nền kinh tế tri thức là gì?
check_box Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế.
Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế.
Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế.
Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò thứ yếu đối với sự phát triển kinh tế.
Thị trường không có vai trò nào sau đây?
Gắn nền kinh tế thành một chỉnh thể, gắn nền kinh tế quốc gia với quốc tế.
Là điều kiện, môi trường cho sản xuất phát triển.
Kích thích sự sáng tạo của các thành viên, tạo ra cách thức phân bổ nguồn lực hiệu quả của nền kinh tế.
Tạo ra những mối quan hệ kinh tế, chính trị quốc gia, quốc tế.
Thị trường theo nghĩa rộng là gì?
Là tổng hòa các mối quan hệ liên quan đến trao đổi mua bán hàng hóa
Nơi buôn bán hàng hóa
Nơi diễn ra hành vi trao đổi hàng hóa
Nơi sản xuất và trao đổi hàng hóa
Tiền không có chức năng nào sau đầy?
check_box Thước đo lòng người và sức khỏe doanh nghiệp
Phương tiện cất trữ; Tiền tệ thế giới.
Phương tiện thanh toán; Phương tiện cất trữ; Tiền tệ thế giới.
Thước đó giá trị; Phương tiện lưu thông; Phương tiện thanh toán; Phương tiện cất trữ; Tiền tệ thế giới.
Tìm ra phương án sai: Thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay bao thành phần kinh tế?
check_box Kinh tế có vố đầu tư nước ngoài
Kinh tế tiểu chủ
Kinh tế cá thể
Kinh tế tư bản tư nhân
Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa là gì?
Lao động cụ thể và Lao động giản đơn
Lao động cụ thể và lao động phức tạo
Lao động cụ thể và Lao động trừu tượng
Lao động trừu tượng và lao động phức tạo
Tư bản bất biến có vai trò như thế nào trong sản xuất giá trị thặng dư?
Là yếu tố quyết định trong việc sản xuất giá trị thặng dư
Là yếu tố phụ trong việc sản xuất giá trị thặng dư
Là điều kiền cần thiết để sản xuất giá trị thặng dư
Là nguồn gốc trực tiếp của sản xuất giá trị thặng dư
Tư bản khả biến có vai trò như thế nào trong sản xuất giá trị thặng dư?
Là nguồn gốc của sản xuất giá trị thặng dư
Là yếu tố quyết định trong việc sản xuất giá trị thặng dư
Là điều kiện để sản xuất giá trị thặng dư
Là yếu tố phụ trong việc sản xuất giá trị thặng dư
Tư bản là giá trị mạng lại giá trị gì gì?
Giá trị trao đổi
Giá trị tiền tệ
Giá trị sử dụng
Giá trị thặng dư
Tư bản tài chính là sự kết hợp của những tư bản nào?
check_box Tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp
Tư bản ngân hàng và tư bản thương nghiệp
Tư bản ngân hàng và tư bản cho vay
Tư bản ngân hàng và tư bản kinh doanh ruộng đất
Tỷ suất giá trị thặng dư phản ánh điều gì?
Trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật
Mức doanh lợi
Quy mô tư bản ứng trước
Trình độ bóc lột
Tỷ suất lợi nhuận phản ánh điều gì?
Quy mô tư bản ứng trước
Mức doanh lợi
Trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật
Trình độ bóc lột
Vai trò của cách mạng công nghiệp đối với phát triển như thế nào?
check_box Thúc đẩy lực lượng sản xuất, thúc đẩy hoàn thiện quan hệ sản xuất, thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị phát triển.
Thúc đẩy lực lượng sản xuất, thúc đẩy hoàn thiện quan hệ sản xuất.
Thúc đẩy hoàn thiện quan hệ sản xuất, thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị phát triển.
Thúc đẩy lực lượng sản xuất, thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị phát triển.
Việc phân chia thành tư bản cố định và tư bản lưu động có ý nghĩa là gì?
Việc phân chia thành tư bản cố định và tư bản lưu động có ý nghĩa là năng cao hiệu quả sử dụng vốn
Việc phân chia thành tư bản cố định và tư bản lưu động có ý nghĩa là tránh hao mòn vô hình
Việc phân chia thành tư bản cố định và tư bản lưu động có ý nghĩa là tránh hao mòn hữu hình
Năng cao hiệu quả sử dụng vốn; tránh hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình
Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản hiện nay như thế nào?
Chủ nghĩa tư bản phát triển đến một trình độ nhất định sẽ bị thay thế bởi chủ nghĩa xã hội
Chủ nghĩa tư bản đang dãy nhưng mãi không chết vì nó đã tự thích nghi.
Chủ nghĩa tư bản đã tự điều chỉnh và tồn tại mãi mãi.
Chủ nghĩa tư bản đang dãy chết.
Yêu cầu của quy luật giá trị đòi hỏi điều gì trong sản xuất?
Hao phí lao động cá biệt cao hơn hao phí lao động xã hội
Hao phí lao động cá biệt phải bằng hao phí lao động xã hội
Hao phí lao động cá biệt phải bằng hoặc thấp hơn hao phí lao động xã hội
Hao phí lao động cá biệt phải bằng hoặc cao hơn hao phí lao động xã hội

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập