Căn cứ để ra quyết định không bao gồm:
check_box Căn cứ vào tâm lý của lãnh đạo
Căn cứ thực trạng nguồn lực của tổ chức
Căn cứ vào độ dài thời gian
Căn cứ vào mục tiêu
Căn cứ để ra quyết định không bao gồm:
check_box Căn cứ vào tâm lý của lãnh đạo
Căn cứ thực trạng nguồn lực của tổ chức
Căn cứ vào điều kiện của môi trường
Căn cứ vào độ dài thời gian
Câu khẳng định nào dưới đây là đúng? Các nguyên tắc quản trị
Do con người xây dựng nên không thể chi phối hành động con người
Là cứng nhắc nên nó hạn chế tính chủ động của con người
Là không cần thiết Vì: nó cứng nhắc trong khi kinh doanh thì cần linh hoạt
Phải được xây dựng phù hợp với hệ thống mục tiêu
Câu khẳng định nào dưới đây là sai? Các nguyên tắc quản trị
Là không cần thiết vì nó cứng nhắc trong khi kinh doanh thì cần linh hoạt.
Mang tính bắt buộc
Phải có tính thống nhất với nhau.
Phải được xây dựng phù hợp với hệ thống mục tiêu .
Chỉ tiêu nào dưới đây không phải là chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận
Doanh lợi của vốn tự có
Lợi nhuận ròng do một đồng vốn ngắn hạn mang lại
Năng suất lao động bình quân năm
Số vòng luân chuyển vốn ngắn hạn trong năm
Chỉ tiêu nào dưới đây không phải là chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp?
Doanh lợi của doanh thu bán hàng
Doanh lợi của toàn bộ vốn kinh doanh
Doanh lợi của vốn tự có.
Hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn của toàn doanh nghiệp
Chỉ tiêu nào dưới đây không phản ánh hiệu quả kinh doanh Tổng hợp của doanh nghiệp?
Doanh lợi của doanh thu bán hàng
Doanh lợi của toàn bộ vốn kinh doanh
Doanh lợi của vốn tự có
Hiệu quả sử dụng vốn dài hạn
Chọn đáp án đúng Yêu cầu đối với việc ra quyết định không bao gồm :
check_box Tính tổng quát
Tính cụ thể
Tính linh hoạt
Tính tối ưu
Chọn đáp án đúng Yêu cầu đối với việc ra quyết định không bao gồm :
check_box Tính tối đa
Tính hệ thống
Tính hợp pháp
Tính khoa học
Chọn đáp án đúng.
check_box Quyết định trung hạn có mức chiến thuật cao hơn quyết định dài hạn.
Nhà quản trị càng ra nhiều quyết định càng tốt bởi lẽ điều này giúp doanh nghiệp luôn thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh
Quyết định dài hạn có tầm chiến thuật cao hơn quyết định trung hạn.
Quyết định tập thể luôn đóng vai trò quan trọng hơn quyết định cá nhân, bởi vậy, mọi nhà quản trị đều phải ra quyết định tập thể.
Chọn đáp án đúng?
check_box Ra quyết định bằng phương pháp độc đoán luôn là quyết định tốt vì đảm bảo tính kịp thời, chớp được thời cơ
Quyết định bằng lời nói là cơ sở để xem xét trách nhiệm khi thực hiện trách nhiệm
Quyết định bằng văn bản không là cơ sở để xem xét trách nhiệm khi thực hiện trách nhiệm.
Ra quyết định bằng phương pháp làm việc nhóm luôn cho quyết định tốt nhất
Chọn đáp án sai Phương pháp ra quyết định định tính bao gồm:
check_box Phương pháp thiểu số
Phương pháp cố vấn
Phương pháp đồng thuận
Phương pháp kết luận cuối cùng
Chọn đáp án sai Phương pháp ra quyết định định tính bao gồm:
check_box Phương pháp thiểu số
Phương pháp độc đoán
Phương pháp kết luận cuối cùng
Phương pháp nhóm
Chọn đáp án sai về quyết định chiến lược:
check_box Liên quan đến nội dung, cách thức thực hiện những nhiệm vụ của quyết định chiến lược
Có liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau trong hệ thống tổ chức doanh nghiệp.
Là những quyết định trên cơ sở tư duy chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp
Thời gian tương đối dài
Chọn đáp án sai về quyết định chiến thuật.
check_box Là những quyết định trên cơ sở tư duy chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp
Các quyết định tác nghiệp thường dựa trên cơ sở các quyết định chiến lược để triển khai.
Chính là các quyết định tác nghiệp
Là quyết định liên quan tới nội dung và cách thức thực hiện những nhiệm vụ của quyết định chiến lược.
Chọn đáp án sai ?
check_box Một quyết định đảm bảo tính cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu thì không bao quát hết được nội hàm cần truyền đạt đến đối tượng thực hiện
Quyết định trung hạn có mức chiến thuật cao hơn quyết định dài hạn
Ra quyết định bằng phương pháp độc đoán luôn là quyết định tốt Vì: đảm bảo tính kịp thời, chớp được thời cơ
Tính linh hoạt của việc ra quyết định thể hiện mỗi quyết định chỉ cần phù hợp với tính biến động của môi trường, không dập khuôn, máy móc, giáo điều.
Chọn đáp án sai? Phương pháp độc đoán có ưu điểm:
check_box Nhân viên dễ bất mãn, bất tuân quyết định và ít có quyết tâm thực hiện quyết định
Có thể chớp được thời cơ.
Người ra quyết định phải có kinh nghiệm, và có uy tín
Tiết kiệm về mặt thời gian
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng Doanh lợi doanh thu bán hàng năm 2010 là Năm VKD TRTt Пr 2009 8.050.000 12.500.000 775.500 2010 8.150.000 13.450.000 780.000 2011 8.500.000 13.750.000 895.000 2012 9.000.000 15.750.000 1.275.000 Doanh lợi doanh thu bán hàng năm 2010 là
5,80%
6,20%
6,51%
8,10%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng  Năm VKD TRTt Пr 2009 8.050.000 12.500.000 775.500 2010 8.150.000 13.450.000 780.000 2011 8.500.000 13.750.000 895.000 2012 9.000.000 15.750.000 1.275.000Doanh lợi doanh thu bán hàng năm 2009 là
5,80%
6,20%
6,51%
8,10%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng Năm VKD TRTt Пr 2009 8.050.000 12.500.000 775.500 2010 8.150.000 13.450.000 780.000 2011 8.500.000 13.750.000 895.000 2012 9.000.000 15.750.000 1.275.000 Doanh lợi doanh thu bán hàng năm 2011 là
5,80%
6,20%
6,51%
8,10%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng Năm VKD TRTt Пr 2009 8.050.000 12.500.000 775.500 2010 8.150.000 13.450.000 780.000 2011 8.500.000 13.750.000 895.000 2012 9.000.000 15.750.000 1.275.000 Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh năm 2009 là
10,53%
11,12%
14,17%
9,57%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng Năm VKD TRTt Пr 2009 8.050.000 12.500.000 775.500 2010 8.150.000 13.450.000 780.000 2011 8.500.000 13.750.000 895.000 2012 9.000.000 15.750.000 1.275.000 Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh năm 2010 là
10,53%
10,94%
11,10%
14,17%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng Năm VKD TRTt Пr 2009 8.050.000 12.500.000 775.500 2010 8.150.000 13.450.000 780.000 2011 8.500.000 13.750.000 895.000 2012 9.000.000 15.750.000 1.275.000 Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh năm 2011 là
10,94%
12,17%
14,17%
9,57%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng Năm VKD TRTt Пr 2009 8.050.000 12.500.000 775.500 2010 8.150.000 13.450.000 780.000 2011 8.500.000 13.750.000 895.000 2012 9.000.000 15.750.000 1.275.000 Hiệu quả kinh doanh tiềm năng năm 2012 là
100,37%
100,55%
101,22%
101,57%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng Năm VKD TRTt Пr 2009 8.050.000 12.500.000 775.500 2010 8.150.000 13.450.000 780.000 2011 8.500.000 13.750.000 895.000 2012 9.000.000 15.750.000 1.275.000Chỉ tiêu Doanh lợi doanh thu bán hàng năm 2012 là
5,80%
6,20%
6,51%
8,10%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng Năm VKD TRTt Пr 2009 8.050.000 12.500.000 775.500 2010 8.150.000 13.450.000 780.000 2011 8.500.000 13.750.000 895.000 2012 9.000.000 15.750.000 1.275.000Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh năm 2012 (tính kiểu Việt Nam) là
10,53%
10,94%
16,05%
9,57%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng Năm VKD TRTt Пr 2009 8.050.000 12.500.000 775.500 2010 8.150.000 13.450.000 780.000 2011 8.500.000 13.750.000 895.000 2012 9.000.000 15.750.000 1.275.000Hiệu quả kinh doanh tiềm năng năm 2009 là
100,37%
100,55%
101,22%
101,57%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng Năm VKD TRTt Пr 2009 8.050.000 12.500.000 775.500 2010 8.150.000 13.450.000 780.000 2011 8.500.000 13.750.000 895.000 2012 9.000.000 15.750.000 1.275.000Hiệu quả kinh doanh tiềm năng năm 2010 là
100,37%
100,55%
101,22%
101,57%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng Năm VKD TRTt Пr 2009 8.050.000 12.500.000 775.500 2010 8.150.000 13.450.000 780.000 2011 8.500.000 13.750.000 895.000 2012 9.000.000 15.750.000 1.275.000Hiệu quả kinh doanh tiềm năng năm 2011 là
100,37%
100,55%
101,22%
101,57%
Công thức để xác định doanh lợi doanh thu bán hàng là:
DTR (%) = ΠR x 100/TR
DVKD (%) = ((ΠR + TLV) x 100)/VKD
HTN (%) = (CPKDTt x 100)/ CPKDKH
SSXVKD (%) = TR/VKD
Công thức để xác định doanh lợi vốn kinh doanh là
DTR (%) = ΠR x 100/TR
DVKD (%) = ((ΠR + TLV) x 100)/VKD
HTN (%) = (CPKDTt x 100)/ CPKDKH
SSXVKD (%) = TR/VKD
Công thức để xác định Sức sản xuất của vốn kinh doanh là:
DTR (%) = ΠR x 100/TR
DVKD (%) = ((ΠR + TLV) x 100)/VKD
HTN (%) = (CPKDTt x 100)/ CPKDKH
SSXVKD (%) = TR/VKD
Công thức xác định Hệ số tận dụng công suất máy móc thiết bị là:
HMMS = QTt/QTK
SSXVCĐ = TR/ VCĐ
ΠBQVCĐ = ΠR/VCĐ
ΠBQVLĐ = ΠR/VLĐ
Công thức xác định Năng suất lao động bình quân là:
NSBQLĐ = K/LBQ
SSXCPKD = TR/CPKD
SSXVKD = TR/VKD
ΠBQLD = ΠR/LBQ
Công thức xác định Số vòng luân chuyển nguyên vật liệu là:
SVNVL = CPKDNVL/NVLDT
SVNVLSPDD = ZHHCB/NVLDT
SVVLĐ = TR/VLĐ
ΠBQVLĐ = ΠR/VLĐ
Công thức xác định Sức sản xuất của một đồng vốn dài hạn là
HMMS = QTt/QTK
SSXVCĐ = TR/VCĐ
ΠBQVCĐ = ΠR/VCĐ
ΠBQVLĐ = ΠR/VLĐ
Công thức xác định Sức sinh lợi bình quân một lao động là:
NSBQLĐ = K/LBQ
SSXCPKD = TR/CPKD
SSXVKD = TR/VKD
ΠBQLD = ΠR/LBQ
Công thức xác định Sức sinh lời bình quân vốn dài hạn là
HMMS = QTt/QTK
SSXVCĐ = TR/ VCĐ
ΠBQVCĐ = ΠR/ VCĐ
ΠBQVLĐ = ΠR/ VLĐ
Công thức xác định Sức sinh lời của một đồng vốn ngắn hạn là
HMMS = QTt/QTK
SSXVCĐ = TR/ VCĐ
ΠBQVCĐ = ΠR/ VCĐ
ΠBQVLĐ = ΠR/ VLĐ
Hệ thống kinh tế nào cho phép một đơn vị kinh tế có thể tự xây dựng kế hoạch của mình?
check_box Kinh tế thị trường
Hệ thống kinh tế TBCN
Kinh tế điều khiển bằng Nhà nước
Kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Khẳng định mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
Cần có kiến thức khoa học quản trị, nghệ thuật là thứ không nên có
Nhà quản trị cấp cao cần phải sử dụng tất cả các kỹ năng như nhau
Nhà quản trị cấp trung gian cần ưu tiên kỹ năng quan hệ con người
Vì: con người là một yếu tố sản xuất nên phải cư xử với con người giống như đối với các nhân tố sản xuất khác
Khẳng định mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
Cần có kiến thức khoa học quản trị, nghệ thuật là thứ không nên có
Nhà quản trị cấp cao cần phải sử dụng tất cả các kỹ năng như nhau
Nhà quản trị cấp cơ sở cần ưu tiên kỹ năng kỹ thuật
Vì con người là một yếu tố sản xuất nên phải cư xử với con người giống như đối với các nhân tố sản xuất khác
Khẳng định mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?
Doanh nhân và nhà quản trị là hai khái niệm giống nhau
Giá trị là những tiêu chuẩn làm phương châm cho hành động của mỗi bộ phận, cá nhân trong doanh nghiệp
Mọi nhà quản trị phải hoàn thành nhiệm vụ được giao với nguồn lực thấp nhất
Nhà quản trị phải am hiểu đa văn hóa
Khẳng định nào dưới đây là chính xác nhất? Nhà quản trị có phong cách chủ nghĩa cực đại
Chú trọng kết quả cá nhân
Cương quyết, mệnh lệnh ngắn gọn, rõ ràng
Sát sao, cẩn thận, có năng lực ra quyết định đúng đắn
Tập trung quyền lực vào tay mình
Khẳng định nào dưới đây là chính xác nhất? Nhà quản trị có phong cách chủ nghĩa cực đại
check_box Chú trọng kết quả cá nhân
Cương quyết, mệnh lệnh ngắn gọn, rõ ràng
Nếu thái qúa dễ dẫn đến phong cách mị dân
Tập trung quyền lực vào tay mình
Khẳng định nào dưới đây là chính xác nhất? Nhà quản trị có phong cách tập trung chỉ huy
Chú trọng quyền lực và sử dụng quyền lực trong lãnh đạo
Cương quyết, mệnh lệnh ngắn gọn, rõ ràng
Đòi hỏi cao ở đối tác
Không đòi hỏi ở cấp dưới tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
Khẳng định nào dưới đây là chính xác?
Đã đạt được hiệu quả kinh doanh thì phải đạt được hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội
Đạt được hiệu quả kinh doanh nhưng chưa chắc đạt được hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hộ
Doanh nghiệp chỉ cần quan tâm đến hiệu quả kinh doanh mà không cần quan tâm đến hiệu quả xã hội
Hiệu quả kinh doanh, hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội giống nhau ở chỗ cùng được phản ánh bởi các chỉ tiêu như nhau
Khẳng định nào dưới đây là chính xác?
Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp đánh giá hiệu quả toàn doanh nghiệp
Lợi nhuận phản ánh hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ cụ thể
Trong cùng một thời kỳ doanh nghiệp nào tạo ra nhiều lợi nhuận hơn ắt đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn doanh nghiệp khác cùng ngành
Vì: kết quả và chi phí đều rõ ràng nên hiệu quả kinh doanh là một phạm trù luôn đo lường được một cách dễ dàng
Khẳng định nào dưới đây là chính xác?
Các doanh nghiệp có trình độ công nghệ hiện đại bao giờ cũng đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn các doanh nghiệp có trình độ công nghệ không hiện đại bằng
Doanh nghiệp nào có lực lượng lao động tinh nhuệ nhất ngành thì doanh nghiệp ấy cũng sẽ đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất ngành
Doanh nghiệp nào quản trị tốt sẽ tạo tiền đề để doanh nghiệp ấy có thể đạt hiệu quả kinh doanh cao
Vì hiệu quả kinh doanh chỉ đề cập đến mặt chất lượng hoạt động kinh doanh ở từng doanh nghiệp nên không chịu ảnh hưởng của chính sách kinh tế vĩ mô
Khẳng định nào dưới đây là chính xác?
Nhà quản trị cấp cao cần ưu tiên kỹ năng nhận thức chiến lược
Nhà quản trị cấp cao cần ưu tiên kỹ năng quan hệ với con người
Nhà quản trị cấp cơ sở cần ưu tiên kỹ năng nhận thức chiến lược
Nhà quản trị cấp trung gian cần ưu tiên kỹ năng kỹ thuật
Khẳng định nào dưới đây là chính xác?
Ai cũng cần phải rèn luyện thói quen tự đánh giá năng lực bản thân vì đó là cơ sở để nhận và thực hiện nhiệm vụ có kết quả cao
Mọi người luôn hiểu mình nhất nên không cần tự đánh giá năng lực bản thân
Vì môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi nên việc xây dựng kế hoạch tác nghiệp là không cần thiết
Vì phong cách quản trị kinh doanh chịu ảnh hưởng nhiều của nhân tố chuẩn mực xã hội như truyền thống đạo đức, lễ giáo, phong tục tập quán… nên ở mỗi thời kỳ cụ thể, mỗi vùng cụ thể sẽ hình thành phong cách quản trị như nhau cho mọi nhà quản trị
Khẳng định nào dưới đây là chính xác? Nếu thái quá nhà quản trị có
Phong cách dân chủ dễ dẫn đến phong cách mị dân
Phong cách tập trung chỉ huy dễ dẫn đến phong cách độc đoán chuyên quyền
Phong cách thực tế dễ dẫn đến phong cách độc đoán
Phong cách tổ chức dễ dẫn đến phong cách “không tưởng”
Khẳng định nào dưới đây là chính xác? Nếu thái quá nhà quản trị có
check_box Phong cách tập trung chỉ huy dễ dẫn đến phong cách độc đoán chuyên quyền
Phong cách chủ nghĩa cực đại dễ dẫn đến phong cách mị dân
Phong cách dân chủ dễ dẫn đến phong cách cơ hội
Phong cách thực tế dễ dẫn đến phong cách độc đoán
Khẳng định nào dưới đây là chính xác? Nghệ thuật quản trị kinh doanh là
Biết áp dụng các quy định, nguyên tắc đã xây dựng một cách linh hoạt
Sự ranh mãnh, lợi dụng để “vượt quá mức cho phép” khi thực hiện các qui định luật pháp trong kinh doanh
Tính mềm dẻo, linh hoạt trong việc sử dụng các kiến thức khoa học quản trị
Tính nhạy cảm phát hiện và tận dụng cơ hội kinh doanh
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
check_box Doanh nghiệp là xí nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường
Doanh nghiệp là xí nghiệp hoạt động trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung
Mọi doanh nghiệp đều có mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận
Mọi xí nghiệp đều phấn đấu tối đa hoá lợi nhuận
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
check_box Các doanh nghiệp là các xí nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường
Mọi doanh nghiệp đều có mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận
Mọi xí nghiệp đều phấn đấu tối đa hoá lợi nhuận
Mỗi xí nghiệp là một doanh nghiệp
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
check_box Mọi doanh nghiệp đều là xí nghiệp
Doanh nghiệp là xí nghiệp hoạt động trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung
Mọi xí nghiệp đều phấn đấu tối đa hoá lợi nhuận
Mỗi xí nghiệp là một doanh nghiệp
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
check_box Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế hoạt động trong cơ chế thị trường
Doanh nghiệp là xí nghiệp hoạt động trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung
Mỗi tổ chức là một doanh nghiệp
Mọi xí nghiệp đều phấn đấu tối đa hoá lợi nhuận
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
check_box Doanh nghiệp kinh doanh có mục tiêu chủ yếu là tối đa hoá lợi nhuận
Doanh nghiệp công ích có mục tiêu chủ yếu là tối đa hoá lợi nhuận
Mọi doanh nghiệp đều có mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận
Mọi xí nghiệp đều phấn đấu tối đa hoá lợi nhuận
Khẳng định nào dưới đây là đúng? Nhà quản trị
Cần có ba kỹ năng như nhau
Cần có cả ba kỹ năng nhưng mức độ ưu tiên khác nhau
Phải biết ưu tiên kỹ năng quan hệ với con người
Phải ưu tiên kỹ năng nhận thức chiến lược
Khẳng định nào dưới đây là đúng? Trong môi trường kinh doanh toàn cầu, mọi nhà quản trị
Cần có cả ba kỹ năng nhưng mức độ ưu tiên khác nhau
Đều cần có ba kỹ năng như nhau
Đều phải biết ưu tiên kỹ năng quan hệ với con người
Đều phải ưu tiên kỹ năng kỹ thuật
Khẳng định nào dưới đây là không chính xác? Nhà quản trị có phong cách tổ chức
Nhà quản trị gắn với nhân viên dưới quyền thành một ê kíp làm việc
Rất thận trọng và luôn giữ một khoảng cách nhất định với nhân viên dưới quyền
Thiết lập các mối quan hệ ngôi thứ trên dưới đúng đắn
Trong quan hệ với bên ngoài, nhà quản trị luôn tìm hiểu kỹ và dự kiến các tình huống có thể xảy ra
Khẳng định nào dưới đây là thiếu chính xác?
Doanh nghiệp có lãi cao nhất trong ngành là doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh lớn nhất
Doanh nghiệp có lãi thấp hơn vẫn có thể có hiệu quả kinh doanh cao hơn doanh nghiệp có lãi nhiều hơn
Một doanh nghiệp có chỉ tiêu doanh lợi liên tục tăng cũng chưa chắc có hiệu quả kinh doanh
Một doanh nghiệp liên tục có lãi ngày càng tăng cũng chưa chắc có hiệu quả kinh doanh
Khẳng định nào dưới đây là thiếu chính xác? Nhà quản trị có phong cách thực tế
Chú ý đến điều kiện và tạo điều kiện để cấp dưới trực tiếp thực hiện
Quan hệ với cấp dưới trên cơ sở lòng tin và sự tôn trọng
Thường xuyên tiếp xúc với cấp dưới, gây ảnh hưởng đến cấp dưới
Tự ra quyết định không cần tham khảo ý kiến cấp dưới
Khẳng định nào dưới đây là thiếu chính xác? Phong cách quản trị
Chịu ảnh hưởng của khí chất và nhân cách của mỗi nhà quản trị
Là kết quả của mối quan hệ giữa các nhà quản trị và các sự kiện diễn ra trong môi trường kinh doanh
Là tổng thể các phương thức ứng xử ổn định của chủ thể quản trị trong quá trình thực hiện các chức năng quản trị của mình
Ổn định vì tính cách của người trưởng thành rất ít thay đổi
Khẳng định nào dưới đây là thiếu chính xác? Phong cách quản trị
check_box Không thay đổi vì tính cách của người trưởng thành rất ít thay đổi
Chịu ảnh hưởng của khí chất và nhân cách của mỗi nhà quản trị
Là kết quả của mối quan hệ giữa các nhà quản trị và các sự kiện diễn ra trong môi trường kinh doanh
Là tổng thể các phương thức ứng xử ổn định của chủ thể quản trị trong quá trình thực hiện các chức năng quản trị của mình
Khẳng định nào dưới đây thiếu căn cứ khoa học?
Chỉ cần đánh giá hiệu quả kinh doanh từng thời kỳ mà không cần quan tâm đến hiệu quả kinh doanh của các thời kỳ khác
Hiệu quả kinh doanh bao gồm cả hiệu quả lĩnh vực và bộ phận
Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù phức tạp, việc đánh giá hiệu quả kinh doanh là không đơn giản
Phải đánh giá hiệu quả kinh doanh ngắn hạn theo quan điểm hiệu quả dài hạn
Khẳng định nào dưới đây thiếu chính xác?
Các thông tin kinh tế có ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Hiệu quả kinh doanh chịu ảnh hưởng của quan điểm tính toán kinh tế
Hiệu quả kinh doanh chịu ảnh hưởng mang tính quyết định của yếu tố cơ sở hạ tầng
Hiệu quả kinh doanh phụ thuộc vào quan điểm xác định các tiêu chuẩn hiệu quả
Khẳng định nào dưới đây thiếu chính xác? Nhà quản trị có phong cách dân chủ
Cố gắng tìm đúng nguyên nhân bất hoà theo hướng do người nào đó gây ra
Duy trì mối quan hệ tương tác nhiều mặt giữa mọi người
Luôn biết đưa ra lời khuyên hoặc giúp đỡ cần thiết
Phân biệt không rõ ràng mối quan hệ trên dưới
Khẳng định nào dưới đây thiếu chính xác? Nhà quản trị có phong cách dân chủ
Duy trì mối quan hệ tương tác nhiều mặt giữa mọi người
Luôn biết đưa ra lời khuyên hoặc giúp đỡ cần thiết
Nếu thái qúa dễ dẫn đến phong cách mị dân
Phân biệt rõ ràng mối quan hệ trên dưới
Khẳng định nào dưới đây về nhà quản trị thiếu chính xác? Nhà quản trị có phong cách mạnh dạn
Luôn trực tiếp lãnh đạo từng người dưới quyền
Nếu thái qúa dễ dẫn đến phong cách độc đoán chuyên quyền
Tin tưởng vào đối tác khi làm việc với họ
Xác lập quan hệ trên dưới theo ngôi thứ rõ ràng
Khẳng định nào dưới đây về nhà quản trị thiếu chính xác? Nhà quản trị có phong cách mạnh dạn
Ham thích quyền lực, không sợ xung khắc
Luôn trực tiếp lãnh đạo từng người dưới quyền
Tin tưởng vào đối tác khi làm việc với họ
Xác lập quan hệ trên dưới theo ngôi thứ rõ ràng
Mệnh đề nào dưới đây không giải đáp được câu hỏi thế nào là hiệu quả?
Hiệu quả kinh doanh được xác định bởi tỉ số giữa kết quả đạt được và chi phí phải bỏ ra để đạt được kết qủa đó
Hiệu quả kinh doanh được xác định. bằng cách lấy kết quả tính theo đơn vị giá trị chia cho chi phí kinh doanh
Hiệu quả kinh doanh là đại lượng được xác định bởi sự chênh lệch giữa kết quả và chi phí
Hiệu quả kinh doanh là đại lượng phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực để đạt được mục tiêu xác định
Mệnh đề nào dưới đây là chính xác?
Phương pháp kinh tế được sử dụng để giáo dục thuyết phục thông qua tác động vào tâm lý người lao động
Phương pháp kinh tế được sử dụng thông qua các đòn bẩy kinh tế như lương, thưởng, phạt vật chất
Phương pháp kinh tế được vận dụng thông qua việc sử dụng các điều lệ, nội quy, quy chế
Phương pháp kinh tế nhằm xác lập kỷ cương, trật tự đối với bộ phận, cá nhân trong doanh nghiệp
Mệnh đề nào dưới đây là chính xác?
Phương pháp giáo dục, thuyết phục tác động vào người lao động bằng lợi ích vật chất
Phương pháp hành chính được sử dụng để giáo dục thuyết phục thông qua tác động vào tâm lý người lao động
Phương pháp kinh tế được sử dụng thông qua các đòn bẩy kinh tế như lương, thưởng, chịu trách nhiệm vật chất
Phương pháp kinh tế được vận dụng thông qua việc sử dụng các điều lệ, nội quy, quy chế
Mệnh đề nào dưới đây là chính xác?
Phương pháp hành chính được sử dụng để giáo dục thuyết phục thông qua tác động vào tâm lý người lao động
Phương pháp hành chính được sử dụng thông qua các đòn bẩy kinh tế như lương, thưởng
Phương pháp hành chính được vận dụng thông qua việc sử dụng các điều lệ, nội quy, quy chế,…
Phương pháp hành chính tác động vào người lao động bằng lợi ích
Mệnh đề nào dưới đây là chính xác?
Phương pháp giáo dục, thuyết phục được sử dụng để giáo dục thuyết phục thông qua tác động vào tâm lý người lao động
Phương pháp giáo dục, thuyết phục được sử dụng thông qua các đòn bẩy kinh tế như lương, thưởng
Phương pháp giáo dục, thuyết phục được vận dụng thông qua việc sử dụng các điều lệ, nội quy, quy chế
Phương pháp giáo dục, thuyết phục tác động vào người lao động bằng lợi ích vật chất
Mệnh đề nào dưới đây là chính xác?
Phương pháp giáo dục thuyết phục được vận dụng thông qua việc sử dụng các điều lệ, nội quy, quy chế
Phương pháp giáo dục, thuyết phục tác động vào người lao động bằng lợi ích vật chất
Phương pháp kinh tế được sử dụng để giáo dục thuyết phục thông qua tác động vào tâm lý người lao động
Phương pháp kinh tế được sử dụng thông qua các đòn bẩy kinh tế như lương, thưởng, phạt vật chất
Mệnh đề nào dưới đây là chính xác?
Phương pháp giáo dục, thuyết phục được sử dụng để giáo dục thuyết phục thông qua tác động vào tâm lý người lao động
Phương pháp giáo dục, thuyết phục tác động vào người lao động bằng lợi ích vật chất
Phương pháp hành chính được sử dụng thông qua các đòn bẩy kinh tế như lương, thưởng
Phương pháp kinh tế được vận dụng thông qua việc sử dụng các điều lệ, nội quy, quy chế
Mệnh đề nào dưới đây là chính xác?
Phương pháp giáo dục, thuyết phục tác động vào người lao động bằng lợi ích vật chất
Phương pháp hành chính được sử dụng thông qua các đòn bẩy kinh tế như lương, thưởng
Phương pháp hành chính được vận dụng thông qua việc sử dụng các điều lệ, nội quy, quy chế,…
Phương pháp kinh tế được sử dụng để giáo dục thuyết phục thông qua tác động vào tâm lý người lao động
Mệnh đề nào dưới đây là chính xác?
Các phương pháp quản trị bổ sung cho nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
Phương pháp giáo dục thuyết phục cũng có các đặc trưng giống phương pháp hành chính
Phương pháp hành chính cũng có các đặc trưng giống phương pháp kinh tế
Phương pháp kinh tế cũng có các đặc trưng giống phương pháp giáo dục thuyết phục
Mệnh đề nào dưới đây là chính xác? Công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên giống nhau ở
check_box Đều hoạt động theo luật doanh nghiêp 2005
Chủ sở hữu đều là cá nhân
Số lượng của chủ sở hữu
Tính chất chịu trách nhiệm về tài sản và nghĩa vụ của thành viên
Mệnh đề nào dưới đây là không chính xác?
Phương pháp giáo dục thuyết phục được sử dụng để giáo dục thuyết phục thông qua tác động vào tâm lý người lao động
Phương pháp giáo dục, thuyết phục tác động vào người lao động bằng lợi ích vật chất
Phương pháp hành chính được vận dụng thông qua việc sử dụng các điều lệ, nội quy, quy chế
Phương pháp kinh tế được sử dụng thông qua các đòn bẩy kinh tế như lương, thưởng, chịu trách nhiệm vật chất
Mệnh đề nào dưới đây là không chính xác? Theo qui định pháp luật, công ty TNHH và công ty cổ phần giống nhau ở
check_box Số lượng chủ sở hữu
Hoạt động theo Luật DN 2005
Sự tách bạch rõ ràng giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng vốn kinh doanh
Tính chất chịu trách nhiệm về tài sản và nghĩa vụ của thành viên
Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?
Giá trị là những tiêu chuẩn làm phương châm cho hành động của doanh nghiệp
Mọi nhà quản trị phải hoàn thành nhiệm vụ được giao với nguồn lực thấp nhất
Nhà quản trị nào cũng đều cần có tiêu chuẩn giống nhau
Nhà quản trị phải biết làm việc với và thông qua người khác
Người chịu trách nhiệm quản trị toàn bộ tổ chức, quyết định các chiến lược, các chính sách và thiết lập mối quan hệ giữa tổ chức với môi trường bên ngoài là
Nhà quản trị cấp cao
Nhà quản trị cấp cơ sở
Nhà quản trị cấp trung gian
Nhân viên thuộc cấp
Nhận định nào dưới đây là thiếu chính xác?
Doanh nghiệp nào có chiến lược kinh doanh đúng đắn, phù hợp với những biến động liên tục của thị trường thì doanh nghiệp đó sẽ có hiệu quả kinh doanh cao
Muốn có hiệu quả kinh doanh cần không ngừng chú ý nâng cao trình độ đội ngũ lao động và quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
Muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh phải có chiến lượng kinh doanh đúng đắn, phù hợp với những biến động liên tục của thị trường
Phân tích điểm hoà vốn chưa thể biết được nên quyết định sản xuất như thế nào để có hiệu quả kinh doanh
Ở góc độ nào thì hiệu quả là không lãng phí?
Xét ở góc độ doanh nghiệp công ích
Xét trên giác độ phân bổ các nguồn lực sản xuất xã hội
Xét trên giác độ quản lý xã hội
Xét trên giác độ quản trị kinh doanh
Phương pháp nào là phương pháp ra quyết định định lượng:
check_box Quyết định ở trường hợp may rủi
Phương pháp độc đoán
Phương pháp kết luận cuối cùng
Phương pháp nhóm
Phương pháp nào là phương pháp ra quyết định định lượng:
check_box Quyết định trong điều kiện chắc chắn
Phương pháp đa số
Phương pháp độc đoán
Phương pháp đồng thuận
Phương pháp nào là phương pháp ra quyết định định tính:
check_box Phương pháp cố vấn
Quyết định ở trường hợp may rủi
Quyết định trong điều kiện chắc chắn
Quyết định trong điều kiện không chắc chắn
Phương pháp nào là phương pháp ra quyết định định tính:
check_box Quyết định đa số
Quyết định ở trường hợp may rủi
Quyết định trong điều kiện chắc chắn
Quyết định trong điều kiện không chắc chắn
Trong các nguyên tắc dưới đây nguyên tắc nào thuộc các nhân tố xác định xí nghiệp không phụ thuộc vào hệ thống kinh tế
check_box Nguyên tắc cân bằng tài chính
Nguyên tắc đa sở hữu
Nguyên tắc sở hữu công cộng về TLSX
Nguyên tắc sở hữu tư nhân về TLSX
Trong các nguyên tắc dưới đây nguyên tắc nào thuộc các nhân tố xác định xí nghiệp không phụ thuộc vào hệ thống kinh tế?
check_box Nguyên tắc hiệu quả
Nguyên tắc công cộng về TLSX
Nguyên tắc hoàn thành kế hoạch
Nguyên tắc sở hữu tư nhân về TLSX
Trong các quan điểm dưới đây quan điểm nào đúng?
check_box Thành viên công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đóng góp
Công ty TNHH được phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn kinh doanh
Doanh nghiệp tư nhân được phép phát hành trái phiếu để tăng vốn kinh doanh
Thành viên công ty TNHH phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình
Trong các quan điểm dưới đây quan điểm nào đúng?
check_box Công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu khi thiếu vốn
Cổ đông sáng lập phải mua hết tối thiểu 25% cổ phần phổ thông được quyền chào bán
Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi
Thành viên công ty cổ phần phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình
Trong các quan điểm dưới đây quan điểm nào đúng? Công ty cổ phần
check_box Được phép phát hành trái phiếu để tăng vốn kinh doanh
Các cổ đông phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình
Không được phát hành cổ phiếu khi thiếu vốn
Tất cả các thành viên góp vốn được gọi là Hội đồng quản trị
Trong các quan điểm dưới đây quan điểm nào đúng? Công ty TNHH:
check_box Được phép phát hành trái phiếu để tăng vốn kinh doanh
Được phát hành cổ phiếu khi thiếu vốn
Tất cả các thành viên góp vốn được gọi là Hội đồng quản trị
Thành viên phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đối với các khoản nợ của công ty
Trong các quan điểm dưới đây quan điểm nào đúng? Doanh nghiệp tư nhân
check_box Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình
Có thể phát hành cổ phiếu khi thiếu vốn
Được phép phát hành trái phiếu để tăng vốn kinh doanh
Gồm có thành viên hợp danh và thành viên góp vốn

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập