Ba người bạn A, B và C nhận được 3 học bổng: A nhận được học bổng của một trường đại học ở nước ngoài, B nhận được học bổng của tổ chức DAAD theo chương trình hỗ trợ sinh viên Việt Nam, C nhận được học bổng của tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam do bốc thăm khuyến mại của tổ chức đó. Học bổng chịu thuế thu nhập cá nhân là:
check_box các khoản học bổng không chịu thuế thu nhập cá nhân.
học bổng của A.
học bổng của B.
học bổng của C.
Cá nhân cư trú là người có mặt tại Việt Nam từ bao nhiêu ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam?
check_box 183 ngày
163 ngày
173 ngày
193 ngày
Các hoạt động tạo thu nhập nào sau đây là thu nhập khác đối với một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc?
check_box Thu nhập từ thanh lý tài sản.
Thu từ bán nguyên vật liệu do không có nhu cầu sử dụng.
Thu từ hoạt động nhận gia công.
Thu từ kinh doanh vải.
Các khoản thu nhập nào sau đây KHÔNG phải chịu thuế thu nhập cá nhân?
check_box Thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân từ kết quả hoạt động kinh doanh
Thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân từ cổ tức do đầu tư cổ phiếu.
Thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân từ trúng thưởng xổ số.
Các trường hợp nào sau đây KHÔNG được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?
Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng trong hợp đồng lao động
Chi khấu hao tài sản cố định
Chi xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo
Đóng bảo hiểm nhân thọ cho lãnh đạo doanh nghiệp
Các trường hợp nào sau đây KHÔNG được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?
Chi phụ cấp độc hại cho người lao động.
Chi trả tiền lãi vay vốn sản xuất kinh doanh cho các cá nhân cho vay.
Chi ủng hộ Đoàn thanh niên cắm trại nhân ngày thành lập đoàn 26/3
Khấu hao nhà ăn tập thể của doanh nghiệp
Các trường hợp nào sau đây KHÔNG được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?
Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác có đầy đủ hóa đơn chứng từ .
Chi trả lãi tiền vay vốn kinh doanh.
Chi trang phục đồng phục cho nhân viên (dưới 5 triệu đồng/năm).
Tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, vi phạm luật giao thông.
Căn cứ vào nguồn thu nhập đánh thuế, có thể phân loại thành?
Thuế gián thu, Thuế trực thu
Thuế gián thu, Thuế trực thu, Thuế tài sản, Thuế chuyển nhượng tài sản
Thuế gián thu, Thuế trực thu, Thuế tiêu dùng, Thuế thu nhập
Thuế tiêu dùng, Thuế thu nhập, Thuế tài sản, Thuế chuyển nhượng tài sản
Chi phí nào dưới đây được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp:
Chi thưởng cho nhân viên nữ giỏi việc nước đảm việc nhà.
Chi tiền làm thêm giờ của công nhân
Chi trả lãi vay để góp vốn Điều lệ.
Mua thẻ hội viên sân Golf cho giám đốc công ty để mở rộng giao lưu tìm cơ hội kinh doanh.
Chủ thể nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng?
Cá nhân kinh doanh gạo
Doanh nghiệp kinh doanh gạo
Hợp tác xã kinh doanh gạo
Nông dân sản xuất lúa gạo
Có mấy Điều kiện đối với doanh nghiệp nước ngoài để có thể áp dụng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế?
check_box 3 điều kiện
2 điều kiện
4 điều kiện
5 điều kiện
Có mấy phương pháp xác định thuế nhà thầu phải nộp?
check_box 3 phương pháp
2 phương pháp
4 phương pháp
5 phương pháp
Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán hàng hóa xuất hóa đơn giá trị gia tăng chỉ ghi giá thanh toán, không ghi giá chưa có thuế và thuế giá trị gia tăng thì giá tính thuế giá trị gia tăng đầu ra là:


giá do cơ quan thuế ấn định
giá thanh toán ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán hàng hóa xuất hóa đơn giá trị gia tăng chỉ ghi giá thanh toán, không ghi giá chưa có thuế và thuế giá trị gia tăng thì giá tính thuế giá trị gia tăng đầu ra là:
check_box giá thanh toán ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

giá do cơ quan thuế ấn định
giá thanh toán x (1 + thuế suất giá trị gia tăng)
Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định là:
check_box Tiền hoa hồng được hưởng chưa có thuế giá trị gia tăng.
Doanh thu bán hàng đại lý chưa có thuế giá trị gia tăng.
Doanh thu bán hàng đại lý trừ hoa hồng được hưởng chưa có thuế giá trị gia tăng.
Doanh thu bán hàng đại lý và hoa hồng được hưởng chưa có thuế giá trị gia tăng.
Cơ sở kinh doanh sản xuất hai loại mặt hàng là xe đạp và xe lăn. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của nguyên vật liệu sản xuất hai mặt hàng là 60 triệu đồng. Cơ sở sản xuất không hạch toán riêng nguyên vật liệu sản xuất từng mặt hàng. Biết rằng doanh thu trong kỳ tính thuế của xe đạp là 600 triệu đồng, của xe lăn là 900 triệu đồng. Tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ trong kỳ (thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%)?
24 triệu đồng
36 triệu đồng
6 triệu đồng
9 triệu đồng
Cơ sở nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ cho thuê tài sản, người thuê trả trước cho nhiều kỳ, doanh thu là:
check_box tiền cho thuê thu được phân bổ cho số năm trả trước chưa có thuế giá trị gia tăng.
tiền cho thuê thu được phân bổ cho số năm trả trả trước có thuế giá trị gia tăng.
toàn bộ tiền cho thuê thu được chưa có thuế giá trị gia tăng.
toàn bộ tiền cho thuê thu được có thuế giá trị gia tăng.
Cơ sở nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu của hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là:
check_box Doanh thu tính theo giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của hàng bán trả ngay không bao gồm lãi trả chậm.
Doanh thu tính theo giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của hàng bán trả ngay bao gồm cả lãi trả chậm.
Doanh thu tính theo giá bán có thuế giá trị gia tăng của hàng bán trả ngay bao gầm cả lãi trả chậm.
Doanh thu tính theo giá bán có thuế giá trị gia tăng của hàng bán trả ngay không bao gồm lãi trả chậm.
Công ty A là đại lý cho công ty B, trong tháng đã bán được lượng hàng hóa theo giá chưa thuế giá trị gia tăng mà công ty B quy định là 750 triệu đồng, hoa hồng phí 10% trên giá chưa thuế giá trị gia tăng. Doanh thu của công ty A là bao nhiêu?
check_box 75.000.000 đồng.
7.500.000 đồng.
750.000.000 đồng.
825.000.000 đồng.
Công ty A là đại lý phân phối bán đúng giá hưởng hoa hồng sản phẩm dầu nhờn. Trong tháng 9 có doanh số tiêu thụ là 660 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%). Hoa hồng đại lý chưa có thuế giá trị gia tăng được hưởng là 15% tính trên giá thanh toán. Giá tính thuế giá trị gia tăng của Công ty A là bao nhiêu?
0 đồng
600 triệu đồng
90 triệu đồng
99 triệu đồng
Công ty A làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng cho công B, Công ty B hỗ trợ chi phí vận chuyển đến khách hàng cho Công ty A bằng cách thuê Công ty C. Thuế giá trị gia tăng của chi phí vận chuyển sẽ được tính vào thuế giá trị gia tăng đầu vào của:
Công ty A
Công ty B
Công ty C
Tùy thuộc nội dung ghi trên hóa đơn
Công ty A nhận nhập khẩu ủy thác cho Công ty B nhập một lô hàng của Công ty C có trụ sở tại Australlia. Chủ thể có trách nhiệm kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng là?
Công ty A và Công ty B.
Công ty A.
Công ty B.
Công ty C.
Công ty A nhận nhập khẩu uỷ thác một dây chuyền sản xuất cho công ty B, ngân hàng C là người bảo lãnh về số tiền thuế nhập khẩu phải nộp. Chủ thể có trách nhiệm nộp thuế nhập khẩu của dây chuyền trên là:
công ty A
công ty A và công ty B
công ty A và ngân hàng C
ngân hàng C
Công ty A nhập khẩu 200 lít rượu 450 để sản xuất 3000 sản phẩm A, giá nhập khẩu 20 USD/1ít (thuế suất thuế nhập khẩu 90%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu là 65%). Bán 1000 sản phẩm A trong nước với giá chưa thuế giá trị gia tăng là 450.000 đồng/sản phẩm. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là:
12.420.000 đồng
14.590.000 đồng
17.260.000 đồng
28.215.000 đồng
Công ty A nhập khẩu một loại quặng chưa đóng gói chuyên chở bằng tàu biển, xác định giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch có các tài liệu sau:Giá mua trên hoá đơn: 150.000 USD, số tiền này phải thanh toán cho bên xuất khẩu làm 2 lần cách nhau 6 tháng, lần trả đầu tiên 80.000 USD, số tiền trên bao gồm tiền lãi mua trả chậm là 2.500 USD.Các khoản chi phí do người nhập khẩu tự thanh toán:Chi phí vận chuyển, bảo hiểm hàng đến cửa khẩu nhập: 10.000 USD Chi phí vận chuyển từ cửa khẩu nhập về kho: 25.000.000 đồngChi phí bao bì để đóng gói hàng khi tiêu thụ trong nước 160.000.000 đồngXác định trị giá tính thuế nhập khẩu của lô hàng? Biết rằng tỷ giá 1USD = 16.000 VNĐ.
150.5000 USD
155.7000 USD
157.0700 USD
157.5000 USD
Công ty A nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, trong năm đã xuất khẩu 10.000 sản phẩm X với giá CIF là 15 USD/sản phẩm, chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế của cả lô hàng là 5000 USD, sản phẩm X chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Thuế suất thuế xuất khẩu là 4%. Doanh thu của 10.000 sản phẩm trên là bao nhiêu?
check_box 3.375.000.000 đồng.
3.537.500.000 đồng.
3.639.000.000 đồng.
3.730.000.000 đồng.
Công ty A sản xuất hai loại sản phẩm là xe đạp và xe lăn. Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu vào tập hợp chung toàn doanh nghiệp tháng 9/N là 165 triệu, trong đó có 12 triệu không đủ điều kiện được khấu trừ. Doanh số bán hàng tháng 9 của xe đạp là 1.400 triệu, xe lăn là 200 triệu. Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ tháng 9/N là:
133.875.000 đồng.
153.000.000 đồng.
165.000.000 đồng.
19.125.000 đồng.
Công ty A sản xuất rượu bán cho công ty B. Công ty B bán toàn bộ lô hàng cho công ty C. Công ty C xuất khẩu 50% còn lại bán trong nước. Chủ thể phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là:
công ty A nộp 50%, công ty C nộp 50%.
công ty A.
công ty B.
công ty C.
Công ty A sử dụng 50 sản phẩm để khuyến mại cho khách hàng trong tháng tri ân khách hàng. Giá thành một đơn vị sản phẩm là 1.200.000 đồng. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm trong các giao dịch mua bán thông thường là 1.450.000đồng/sản phẩm. Khách hàng mua số lượng lớn từ 10 sản phẩm trở lên sẽ được hưởng 1 sản phẩm khuyến mại. Sản phẩm này được xuất khẩu với giá FOB Hải Phòng tương đương 1.500.000 đồng/sản phẩm. Sản phẩm khuyến mại có giá tính thuế giá trị gia tăng là:
1.200.000 đồng/sản phẩm
1.400.000 đồng/sản phẩm.
1.500.000 đồng/sản phẩm
không phải tính thuế giá trị gia tăng.
Công ty A thực hiện làm đại lý cho Hãng vận tải biển X của nước ngoài. Theo hợp đồng đại lý vận tải, Công ty A thay mặt Hãng X nhận hàng vận chuyển ra nước ngoài, phát hành vận đơn, thu tiền cước vận chuyển...Doanh nghiệp B của Việt Nam thuê Hãng X (qua Công ty A) vận chuyển hàng từ Việt Nam sang Mỹ với số tiền vận chuyển là 100.000 USD.Công ty A đã thuê tàu biển của doanh nghiệp Việt Nam hoặc tàu biển nước ngoài chở hàng từ Việt Nam sang Singapore với tiền cước vận chuyển là 20.000 USD và từ Singapore hàng sẽ được vận chuyển tiếp sang Mỹ bằng tàu của Hãng X.Doanh thu chịu thuế TNDN của Hãng vận tải biển X của nước ngoài được xác định là?
check_box 80.000 USD
32.000 USD
55.000 USD
60.000 USD
Công ty A trong tháng 9 có tình hình sau: Nhận uỷ thác xuất khẩu một lô hàng giá FOB Hải Phòng 100.000 USD. Hoa hồng uỷ thác bao gồm cả thuế giá trị gia tăng là 165 triệu đồng. Xuất khẩu một lô hàng thiết bị điện tử, giá FOB 55.000 USD. Thanh lý một dây chuyền sản xuất giá thanh toán là 82.5 triệu đồng. Thuế suất thuế giá trị gia tăng các mặt hàng trên là 10%. Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trong tháng là 75 triệu đồng. Tỷ giá tính thuế22.500 VND/USD. Thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp này phải nộp trong tháng là:
0 đồng
218.750.000 đồng
43.750.000 đồng
46.000.000 đồng
Công ty B nhập khẩu sợi thuốc lá rồi thuê Công ty A gia công. Khi gia công hoàn thành công ty A giao hàng cho công C theo sự chỉ định của công ty B. Chủ thể phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là:
Công ty A
Công ty A và công ty B
Công ty B
Công ty C
Công ty B ở Việt Nam ký hợp đồng mua dây chuyền máy móc thiết bị cho Dự án Nhà máy gia công giày với Công ty C ở nước ngoài. Tổng giá trị Hợp đồng là 30 triệu USD (không bao gồm thuế giá trị gia tăng), bao gồm giá trị máy móc thiết bị là 25 triệu USD, giá trị dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, giám sát lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng là 5 triệu USD. (hợp đồng ghi tách rõ doanh thu)Nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty C đối với Giá trị hợp đồng được xác định là:
check_box thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dây chuyền (25 triệu USD) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dịch vụ (5 triệu USD)
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dây chuyền (25 triệu USD)
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dây chuyền (25 triệu USD) hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dịch vụ (5 triệu USD)
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dịch vụ (5 triệu USD)
Công ty bia Hà nội trong tháng 9/N sản xuất hoàn thành 5.000 két bia chai, đã tiêu thụ được 4.500 két, sử dụng 100 két để khuyến mại cho khách hàng và 50 két để phục vụ hội nghị khách hàng. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 115.000 đồng/ két, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 45%. Thuế tiêu thụ đặc biệt Công ty phải nộp là:
160.603.448 đồng.
164.172.413 đồng.
165.956.896 đồng.
240.637.500 đồng.
Công ty bia Hà nội trực tiếp xuất khẩu 10.000 thùng bia ra nước ngoài với giá FOB Hải Phòng là 12USD/thùng, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 45%. Tỷ giá tính thuế là 22.500 VND/USD. Thuế suất thuế xuất khẩu của bia là 2%. Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp là:
42.000.000 đồng.
945.000.000 đồng.
987.000.000 đồng.
Không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
Công ty cà phê Trung Nguyên xuất khẩu lô hàng gồm 5 container cà phê hộp sang Hàn Quốc. Hai bên thanh toán theo giá mua tại cảng Pusan, Hàn Quốc. Chi phí vận chuyển quốc tế là 500 USD/container. Chi phí bảo hiểm cho cả lô hàng hóa là 1700 USD. Tổng giá trị hợp đồng là 25.000 USD. Hãy xác định trị giá tính thuế của lô hàng xuất khẩu trên.
20.600 USD
20.800 USD
23.300 USD
26.700 USD
Công ty cổ phần Long Thành nhận xuất khẩu uỷ thác 3.000 sản phẩm A theo Điều kiện CIF là 15 USD/sản phẩm, chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 2 USD/sản phẩm. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500 VND. Thuế suất thuế xuất khẩu của sản phẩm là 2%. Xác định thuế xuất khẩu Công ty Long Thành phải nộp?
13.650.000 đồng
15.750.000 đồng
17.550.000 đồng
Không phải nộp thuế xuất khẩu
Công ty cổ phần sản xuất nội thất Thanh Thủy trong tháng 9 có tài liệu sau: Thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ tháng 8 chuyển sang là 75 triệu, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho bên nước ngoài 35 triệu đồng. Thông báo nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là 150 triệu. Mua hàng trong nước có hóa đơn giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng của số hóa đơn này là 85 triệu đồng, trong đó có 25 triệu là thuế giá trị gia tăng của một hóa đơn được thanh toán theo phương thức bù trừ công nợ. Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ của công ty trong tháng này là:
170 triệu đồng.
195 triệu đồng.
320 triệu đồng.
345 triệu đồng.
Công ty Cổ phần Thanh Minh bán xe ô tô theo phương thức trả góp trong 2 năm với giá 560 triệu. Ngay khi nhận xe trả 50%, số còn lại trả đều trong 8 quý. Giá bán trả ngay bao gồm cả thuế giá trị gia tăng là 539 triệu. Thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Giá tính thuế giá trị gia tăng của xe ô tô bán theo phương thức trả góp là:
280 triệu đồng.
490 triệu đồng.
539 triệu đồng.
560 triệu đồng.
Công ty cổ phần Thiên Anh nhập khẩu 1.000 lít rượu 75 độ để sản xuất rượu 40 độ, giá nhập khẩu theo Điều kiện CIF là 3 USD/lít, thuế suất thuế nhập khẩu 10%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 45%, tỷ giá tính thuế là 22.500 VND/USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp là:
23.625.000 đồng.
33.412.500 đồng.
76.125.000 đồng.
83.737.500 đồng.
Công ty cổ phần Thiên Thanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cho một doanh nghiệp chế xuất thuê hội trường để tổ chức hội nghị khách hàng, giá thuê chưa có thuế giá trị gia tăng là 22 triệu đồng, việc thanh toán được thực hiện 50% chuyển khoản, 50% bằng tiền mặt. Thuế giá trị gia tăng đầu ra của nghiệp vụ trên là:
0 đồng
1,1 triệu đồng
2,2 triệu đồng
Không chịu thuế giá trị gia tăng
Công ty cổ phần Thiên Trang mua 100 máy vi tính của một doanh nghiệp chế xuất có giá trị 1 tỷ đồng, thuế suất thuế nhập khẩu là 10%. Thuế nhập khẩu công ty Thiên Trang phải nộp là:
100.000.000 đồng.
110.000.000 đồng.
210.000.000 đồng.
Không phải nộp thuế nhập khẩu.
Công ty cổ phần Thuần Châu bán cho một doanh nghiệp khu chế xuất một lô hàng có trị giá 200 triệu đồng. Biết rằng thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trên là 1% thuế xuất khẩu công ty Thuần Châu phải nộp là:
2.000.000 đồng.
202.000.000 đồng.
222.000.000 đồng.
Không phải nộp thuế xuất khẩu.
Công ty cổ phần Tràng An nhập khẩu 100 bộ điều hòa công suất 18.000BTU, giá CIF Hải phòng là 105 USD/bộ. Thuế suất thuế nhập khẩu 30%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 10%; thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là:
25.359.750 đồng.
26.876.500 đồng.
29.038.750 đồng.
33.783.750đồng.
Công ty cổ phần Tuấn Thủy có số thuế giá trị gia tăng phải nộp luỹ kế như sau:, ; ; . Vào tháng doanh nghiệp được hoàn thuế tối đa là:
100 triệu đồng
175 triệu đồng
75 triệu đồng
Chưa được hoàn thuế
Công ty cổ phần Vạn Tuế trong tháng 9 có tình hình sau: Doanh thu bán thảm trong nước chưa thuế giá trị gia tăng là 15.350 triệu đồng. Xuất khẩu một lô hàng giá FOB là 120.000 USD. Thuế giá trị gia tăng đầu vào là 1.450 triệu đồng (các hóa đơn mua vào có giá trị trên 20 triệu), trong đó của lô hàng xuất khẩu là 175 triệu. Hàng xuất khẩu được thanh toán bằng chuyển khoản. Tỷ lệ hàng hóa mua trong nước doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản là 80%, thanh toán theo phương thức bù trừ công nợ là 10%, thanh toán bằng tiền mặt 10%. Thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng là 10%. Thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp này phải nộp trong tháng là:
212,5 triệu đồng
260 triệu đồng
85 triệu đồng
90 triệu đồng
Công ty cung cấp tour du lịch Hà Nội – Sài Gòn - Campuchia có giá trọn gói là 7,7 triệu cho 6 ngày, 5 đêm, trong đó đoạn Hà Nội – Sài Gòn có trị giá 5 triệu. Thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Thuế giá trị gia tăng đầu ra ghi trên hóa đơn là:
0 đồng
170.000 đồng
290.000 đồng
500.000 đồng
Công ty cung cấp tour du lịch Hà Nội – Sài Gòn - Campuchia có giá trọn gói là 7,7 triệu cho 6 ngày, 5 đêm, trong đó đoạn Hà Nội – Sài Gòn có trị giá 5 triệu. Thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Thuế giá trị gia tăng đầu ra ghi trên hóa đơn là:
check_box 454.545.45 đồng
0 đồng
500.000 đồng
290.000 đồng
Công ty Hoa Sen nhập khẩu một dây chuyền sản xuất, tổng giá trị của dây chuyền là 125.000 USD, trong đó 25.000 USD là chi phí lắp đặt chạy thử và đào tạo nhân viên vận hành tại Việt Nam. Thuế suất thuế nhập khẩu của dây chuyền là 10%. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500 VNĐ. Thuế nhập khẩu phải nộp là:
218.750.000 đồng.
225.000.000 đồng.
262.500.000 đồng.
Không phải nộp thuế nhập khẩu.
Công ty Hưng Long xuất khẩu 40.000 kg sản phẩm A, giá bán tại kho công ty là 50.000 đồng/kg, chi phí vận chuyển từ kho đến cảng xuất khẩu do bên mua chịu là 5.000 đồng/kg, thuế suất thuế xuất khẩu của sản phẩm A là 3%. Thuế xuất khẩu phải nộp là:
60.000.000 đồng.
63.000.000 đồng.
66.000.000 đồng.
67.500.000 đồng.
Công ty may Thắng Lợi nhập khẩu sợi từ nước ngoài để sản xuất vải xuất khẩu. Trị giá của sợi nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên 260.000.000 đồng. Từ số sợi trên, doanh nghiệp sản xuất được 10.000 m vải. Trong thời hạn nộp thuế nhập khẩu, doanh nghiệp đã xuất khẩu được 6.000 m vải. Sau thời hạn nộp thuế, doanh nghiệp xuất khẩu tiếp 3.000 m vải, số vải còn lại doanh nghiệp bán trong nước. Thuế suất thuế nhập khẩu sợi 30%. Doanh nghiệp đã nộp các loại thuế ở khâu nhập khẩu. Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp trị giá giao dịch. Thuế nhập khẩu doanh nghiệp được hoàn là:
0 đồng.
23.400.000 đồng.
46.800.000 đồng.
70.200.000 đồng.
Công ty rượu Hà Nội bán cho doanh nghiệp khu chế xuất 20 thùng rượu 40 độ cồn với giá chưa thuế giá trị gia tăng là 325.000 đồng/thùng, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu là 65%. Công ty rượu Hà Nội phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là:
2.560.606 đồng
3.939.393 đồng
4.225.000 đồng
Không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Công ty rượu Thăng Long trong tháng 9/N bán được 5.200 lít rượu 40 độ với giá chưa thuế giá trị gia tăng là 25.000 đồng/lít, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 65%. Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của Công ty là:
0 đồng.
214.500.000 đồng.
51.212.121 đồng.
84.500.000 đồng.
Công ty Thương mại Tây Hồ nhập khẩu 1000 lít rượu trắng doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu là 19.850.000 đồng, doanh nghiệp sử dụng toàn bộ số rượu trên để sản xuất thành 1500 lít rượu màu, trong đó xuất khẩu được 120 lít, số còn lại tiêu thụ trong nước. Thuế nhập khẩu được hoàn là:
0 đồng
1.588.000 đồng
13.233.333 đồng
19.850.000 đồng
Công ty thương mại Thiên Phúc nhập khẩu 1.500 chai rượu, Giá CIF Hải Phòng là 13USD/chai. Trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ (hàng còn nằm trong khu vực hải quan quản lý) vỡ 20 chai. Thuế suất thuế nhập khẩu rượu: 150%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu là 45%. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là:
1.063.846.875 đồng.
487.012.500 đồng.
488.215.000 đồng.
494.812.500 đồng.
Công ty TNHH Đại Quang Nam kinh doanh dịch vụ massage, tháng 9/N có tổng doanh số bán hàng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%) là 345.900.000 đồng, trong đó doanh số dịch vụ massage là 236.000.000 đồng, dịch vụ ăn uống đi kèm là 109.900.000 đồng. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của kinh doanh massage là 30%, thuế tiêu thụ đặc biệt mà công ty phải nộp là bao nhiêu?
103.770.000 đồng
25.361.538 đồng
54.461.538 đồng
79.823.077 đồng
Công ty TNHH Phong Phú nhập khẩu uỷ thác 500 bộ điều hòa nhiệt độ công suất 24000BTU, giá bán tại cửa khẩu xuất là: 160 USD/bộ, chi phí vận tải, bảo hiểm tính đến cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên cho cả lô hàng: 7.000USD, hoa hồng uỷ thác doanh nghiệp được hưởng là 3% tính trên giá tính thuế nhập khẩu. Thuế suất thuế nhập khẩu của điều hòa 30%. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500 VNĐ. Thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là:
500.000.000 đồng.
520.000.000 đồng.
570.452.500 đồng.
587.250.000 đồng.
Công ty TNHH sản xuất ô tô Thanh Thảo bán xe ô tô 16 chỗ chỗ theo hai phương thức: trả ngay giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 320triệu đồng/xe, trả góp 1 năm là 360 triệu đồng/xe (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng). Trong tháng 9/N doanh nghiệp bán được 50 xe theo phương thức trả ngay và 25 xe theo phương thức trả góp. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô 16 chỗ là 30%. Thuế tiêu thụ đặc biệt mà công ty phải nộp của tháng 9 là:
5.538.461.538 đồng.
576.923.076 đồng.
623.076.923 đồng.
720.000.000 đồng.
Công ty TNHH Tân Cương sử dụng 20 sản phẩm để làm quà khuyến mại cho khách hàng. Giá thành sản xuất là 1,2 triệu đồng/sản phẩm. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 1,5 triệu đồng/sản phẩm. Khách hàng mua 5 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm. Công ty có đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương. Doanh thu của hàng dùng là quà khuyến mại là:
0 đồng
24 triệu đồng
26 triệu đồng
28 triệu đồng
Công ty TNHH Tân Thành Phát kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, tháng 9/N đạt doanh số bán hàng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%) là 654.680.000 đồng. Công ty đã trả thưởng cho khách hàng là 123.470.000 đồng. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là 30%. Thuế tiêu thụ đặc biệt mà công ty phải nộp là:
122.586.923 đồng
151.080.000 đồng
159.363.000 đồng
28.493.076 đồng
Công ty TNHH Thành Tây nhập khẩu vải từ một công ty của Hàn Quốc để gia công áo sơ mi xuất khẩu cho công ty này. Trị giá của vải nhập khẩu tính đến cảng Hải Phòng là 50.000 USD. Doanh nghiệp sẽ gia công thành 40.000 chiếc áo sơ mi. Đến thời hạn giao hàng, doanh nghiệp đã xuất trả được 25.000 áo. Thuế suất thuế nhập khẩu của vải là 20%. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500 VND. Thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan khi đến hạn nộp là:
109.375.000 đồng
175.000.000 đồng
84.375.000 đồng
không phải nộp thuế nhập khẩu
Công ty TNHH Thanh Thảo sản xuất mũ bảo hiểm trong tháng 9 có tình hình sau: Thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ tháng trước chuyển sang 45 triệu đồng. Thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn mua hàng phát sinh tháng 120 triệu đồng, trong đó số hàng hóa chưa xuất dùng trong tháng có số thuế giá trị gia tăng 20 triệu đồng. Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trong tháng của doanh nghiệp này là:
120 triệu đồng
145 triệu đồng
165 triệu đồng
45 triệu đồng
Công ty TNHH Thảo Nguyên bán cho doanh nghiệp chế xuất 20 chiếc bàn với giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 1 triệu đồng/chiếc. Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trên là 10%. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt. Thuế giá trị gia tăng đầu ra của nghiệp vụ trên là:
0 đồng
1 triệu đồng
2 triệu đồng
Không chịu thuế giá trị gia tăng
Công ty TNHH Thế Kỷ Mới kinh doanh vũ trường tháng 9/N đạt doanh số (chưa có thuế giá trị gia tăng 10%) là 3.456.756.000 đồng, trong đó doanh số vé vào cửa là 12.456.000 đồng, doanh số bán rượu là 2.345.980.000 đồng, còn lại là doanh số bán các mặt hàng khác Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của vũ trường là 40%. Thuế tiêu thụ đặc biệt mà công ty phải nộp là:
3.558.857 đồng
313.805.714 đồng
670.280.000 đồng
987.644.571 đồng
Công ty TNHH Tiến Cường bán xe gắn máy, hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá bán chưa thuế giá trị gia tăng là 20 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng là 2 triệu đồng, giá thanh toán là 22 triệu đồng. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu?
18 triệu đồng.
20 triệu đồng.
22 triệu đồng.
24,2 triệu đồng.
Công ty TNHH Tuấn Cường mua 1000 cây thuốc lá điếu của công ty thuốc lá Thăng Long với giá chưa thuế giá trị gia tăng là 105.000 đồng/cây, và bán ra với giá chưa thuế giá trị gia tăng là 135.000 đồng/cây, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của thuốc là trên là 65%. Thuế tiêu thụ đặc biệt Công ty TNHH Tuấn Cường phải nộp là:
0 đồng.
19.500.000 đồng.
41.363.636 đồng.
53.181.818 đồng.
Công ty TNHH Tuấn Thành sản xuất thuốc lá bán cho công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 500 cây thuốc lá để xuất khẩu với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 105.000 đồng/cây. Công ty INTIMEX xuất khẩu 400 cây với giá FOB Hải Phòng là 8.5 USD/cây, số còn lại bán trong nước với giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 125.000 đồng/cây. Thuế suất thuế xuất khẩu của thuốc là là 1%. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của thuốc lá là 65%. Tỷ giá 22.500 đồng/USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt mà chủ thể có trách nhiệm phải nộp là:
0 đồng.
28.363.636 đồng.
3.750.000 đồng.
4.924.242 đồng.
Công ty TNHH Tuấn Thành sản xuất thuốc lá bán cho công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 500 cây thuốc lá để xuất khẩu với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 105.000 đồng/cây. Công ty INTIMEX xuất khẩu 400 cây với giá FOB Hải Phòng là 8.5USD/cây, số còn lại bán trong nước với giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 125.000 đồng/cây. Thuế suất thuế xuất khẩu của thuốc là là 1%. Tỷ giá 22.500 đồng/USD. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của thuốc lá là 65%. Chủ thể phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là:
Cả công ty Tuấn Thành và công ty INTIMEX.
Công ty INTIMEX.
Công ty Tuấn Thành.
Không công ty nào phải nộp.
Công ty Tuấn Kiệt nhập khẩu 10.000 kg vật liệu A để gia công thành phẩm trực tiếp cho nước ngoài giá nhập tại cửa khẩu Hải Phòng là 10 USD/kg, trong đó phí vận chuyển quốc tế (F) và bảo hiểm quốc tế (I) là 2 USD/kg, thuế suất thuế nhập khẩu 10%. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500 VNĐ. Thuế nhập khẩu phải nộp là:
150.000.000 đồng.
175.000.000 đồng.
210.000.000 đồng.
Không phải nộp thuế nhập khẩu.
Công ty Tuấn Kiệt xuất khẩu 20.000 sản phẩm nhận gia công trực tiếp cho nước ngoài, giá FOB Hải Phòng là 15 USD/sản phẩm, phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I) là 3.000 USD cho cả lô hàng, thuế suất thuế xuất khẩu 1%. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500 VND. Thuế xuất khẩu phải nộp là:
51.975.000 đồng
52.500.000 đồng
53.025.000 đồng
Không phải nộp thuế xuất khẩu
Công ty Tuấn Thành nhập khẩu 1.000 kg nguyên liệu X giá mua trên hóa đơn thương mại là 2 USD/kg, chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế cho cả lô hàng là 250 USD; thuế xuất thuế nhập khẩu của nguyên liệu X là 20%. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500 VNĐ. Thuế nhập khẩu phải nộp là:
10.125.000 đồng.
7.000.000 đồng.
7.500.000 đồng.
không phải nộp thuế nhập khẩu.
Công ty xây dựng Trường Sơn có trụ sở tại Hà Nội xây dựng công trình nhà chung cư tại Thanh Hóa, công trình này do Công ty Thành Đô có trụ sở tại Nghệ An làm chủ đầu tư. Công ty xây dựng Trường Sơn phải kê khai thuế giá trị gia tăng của công trình trên tại:
Hà Nội.
Hà Nội; Thanh Hóa.
Nghệ An.
Thanh Hóa.
Đặc điểm thuế nhà thầu là:
check_box Vừa mang tính chất của loại thuế trực thu và vừa mang tính chất của loại thuế gián thu
Không có tính chất trên
Mang tính chất của loại thuế gián thu
Mang tính chất của loại thuế trực thu
Đâu là đặc trưng của thuế gián thu?
Đánh vào thu nhập nhận được.
Do các chủ thể sản xuất kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu.
Được tính vào giá bán của hàng hóa, dịch vụ.
Tăng lên cùng mức tăng của thu nhập.
Đâu là đặc trưng của thuế trực thu?
Đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; đánh vào thu nhập chịu thuế; tăng lên cùng mức tăng của thu nhập chịu thuế.
Đánh vào tất cả các khoản thu nhập nhận được và được cấu thành vào giá bán hàng hóa, dịch vụ.
Đánh vào tất cả các khoản thu nhập nhận được và giảm xuống khi thu nhập chịu thuế tăng.
Được cấu thành vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và giảm xuốngkhi thu nhập chịu thuế tăng.
Doanh nghiệp A bán cho doanh nghiệp B 5.000 sản phẩm, giá bán tại kho là 50.000 đồng/sản phẩm, chi phí vận chuyển thuê ngoài từ kho doanh nghiệp A đến kho doanh nghiệp B là 2.000 đồng/sản phẩm, chi phí vận chuyển bên bán chịu 80%, bên mua chịu 20%. Doanh thu của doanh nghiệp A là bao nhiêu?
240.000.000 đồng.
250.000.000 đồng.
258.000.000 đồng.
260.000.000 đồng.
Doanh nghiệp A có 2 hoạt động: cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính và sản xuất hàng may mặc theo đơn đặt hàng của khách hàng nước ngoài. Trong năm N thực hiện được một hợp đồng tư vấn có tổng giá trị là 110 triệu đồng (trong đó thuế giá trị gia tăng là 10 triệu đồng) và đang thực hiện một hợp đồng gia công áo sơ mi có tổng giá trị hợp đồng là 100.000 USD tương đương 2,25 tỷ đồng, việc giao hàng được thực hiện vào tháng 1/N+1. Tổng mức khấu hao doanh nghiệp đã trích năm N là 150 triệu đồng, trong đó khấu hao của tài sản cố định dùng cho hoạt động sản xuất là 120 triệu đồng, khấu hao của tài sản cố định dùng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp là 20 triệu đồng, dùng cho hoạt động bán hàng là 10 triệu đồng. Chi phí khấu hao được trừ trong năm tính thuế N là bao nhiêu?
120 triệu đồng
150 triệu đồng
20 triệu đồng
30 triệu đồng
Doanh nghiệp A có số dư từ khoản trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định từ năm N-1 chuyển sang là 120 triệu đồng. Trong năm đã tiến hành sửa chữa với chi phí thực tế phát sinh là 145 triệu đồng. Chi phí sửa chữa được tính vào chi phí được trừ năm N là:
120 triệu đồng
145 triệu đồng
25 triệu đồng
265 triệu đồng
Doanh nghiệp A nhận ủy thác nhập khẩu một lô hàng theo giá CIF là 100.000USD, tương đương 1,75 tỷ đồng. Hoa hồng ủy thác được hưởng là 4% tính trên giá trị lô hàng. Doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu?
0 triệu đồng.
1.750 triệu đồng.
1.820 triệu đồng.
70 triệu đồng.
Doanh nghiệp A nhập khẩu lô hàng có giá CIF Hải Phòng là 50.000USD, chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 3.500USD. Thuế suất thuế nhập khẩu là 15%, tỷ giá 22.500VNĐ/USD. Giá tính thuế giá trị gia tăng của lô hàng trên là:
1.132.500.000 đồng.
1.293.750.000đồng.
1.404.375.000 đồng.
1.483.125.000 đồng.
Doanh nghiệp A nhập thiết bị sản xuất, giá CIF Hải Phòng là 100.000USD, thuế suất thuế nhập khẩu là 5%, tỷ giá tính thuế 22.500VND/USD. Do đơn vị nhập khẩu về làm tài sản cố định nên được cơ quan Hải quan cho miễn thuế nhập khẩu. Giá tính thuế giá trị gia tăng của thiết bị trên là:
0 đồng.
1.837.500.000 đồng.
1.847.500.000 đồng.
2.250.000.000đồng.
Doanh nghiệp A sản xuất túi ni lông đa lớp. Túi này được sản xuất từ 70% màng nhựa đơn HDPE và 30% màng nhựa khác (PA, PP,). Trong tháng doanh nghiệp sản xuất và bán ra 500 kg túi đa lớp. Hãy tính số thuế bảo vệ môi trường công ty phải nộp?
check_box 14.000.000 đồng
4.500.000 đồng
5.679.000 đồng
6.700.000 đồng
Doanh nghiệp A trong năm tính thuế nhập khẩu nguyên liệu có giá trị nhập kho là 100.000 USD, tương đương 1,75 tỷ đồng, thuế nhập khẩu là 175 triệu đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 481,25 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng là 240,625 triệu đồng; Số nguyên vật liệu trên được sử dụng để sản xuất số sản phẩm tiêu thụ trong năm, trong đó 25% nguyên liệu dùng để sản xuất sản phẩm không chịu thuế giá trị gia tăng. Chi phí nguyên liệu tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp là bao nhiêu?
check_box 2.406,25 triệu đồng
1.750 triệu đồng
2.646,875 triệu đồng
437,5 triệu đồng
Doanh nghiệp A xuất khẩu 5.000 sản phẩm theo Điều kiện CIF là 150 USD/sản phẩm, phí vận chuyển và bảo hiểm là 15.000 USD, thuế suất thuế xuất khẩu 3%. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Doanh thu của lô hàng xuất khẩu trên là bao nhiêu?
check_box 16.875.000.000đồng.
12.476.625.000 đồng.
12.731.250.000 đồng.
12.862.500.000 đồng.
Doanh nghiệp A xuất khẩu lô hàng có trị giá FOB 40.000 USD. Chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế của lô hàng là 2.000USD, chi phí này do doanh nghiệp A thanh toán bên nhập khẩu sẽ hoàn trả cùng tiền hàng, thuế suất thuế xuất khẩu 2%. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Doanh thu của lô hàng xuất khẩu trên là bao nhiêu?
686.000.000 đồng.
700.000.000 đồng.
714.000.000 đồng.
945.000.000 đồng.
Doanh nghiệp bảo vệ thực vật Hà Huy chuyên nhập khẩu các loại thuốc diệt cỏ. Tháng 9/201X doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng 100 tấn thuốc diệt cỏ CO 2,4D của đối tác Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Hãy tính số thuế bảo vệ môi trường doanh nghiệp phải nộp?Biết rằng mức thuế bảo vệ môi trường đối với thuốc diệt cỏ là 2.000 đồng/kg.
check_box 200.000.000 đồng
100.000.000 đồng
2.800.000 đồng.
57.000.000 đồng
Doanh nghiệp chế xuất A tại Bình Dương bán 50.000 sản phẩm cho Công ty TNHH B tại Đồng Nai (nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) với giá 100.000 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế nhập khẩu sản phẩm B là 25%, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Giá nhập kho của Công ty TNHH B là bao nhiêu?
3.750.000.000 đồng.
4.125.000.000 đồng.
6.250.000.000 đồng.
6.875.000.0000 đồng.
Doanh nghiệp kinh doanh nhận xuất nhập khẩu ủy thác thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là:
check_box phí uỷ thác được hưởng.
trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu trừ đi phí ủy thác được hưởng.
trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu và phí uỷ thác được hưởng.
trị giá hàng hóa xuất, nhập khẩu.
Doanh nghiệp Toàn Thắng nhập khẩu rượu đã nộp thuế nhập khẩu 120 triệu đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 242,5 triệu đồng. Doanh nghiệp đã sử dụng số rượu này sản xuất được 60.000 chai rượu 30 độ, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 45%, doanh nghiệp tiêu thụ trong nước 12.000 chai với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 125.000 đồng/chai. Xuất khẩu 40.000 chai, giá FOB 8 USD/chai. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng bán trong nước là:
0 đồng
2.327.586.205 đồng
3.375.000.000 đồng
465.517.241 đồng
Doanh nghiệp Toàn Thắng nhập khẩu rượu đã nộp thuế nhập khẩu 120 triệu đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 242,5 triệu đồng. Doanh nghiệp đã sử dụng số rượu này sản xuất được 60.000 chai rượu 30 độ, thuế suất tiêu thụ đặc biệt 45%, rồi tiêu thụ trong nước 12.000 chai với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 125.000 đồng/chai; Xuất khẩu 40.000 chai, giá FOB 8 USD/chai. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ là:
161.666.666 đồng
210.166.666 đồng
242.500.000 đồng
48.500.000 đồng
Doanh nghiệp tư nhân A nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng ghi giá bán là 1.320.000 đồng. Thuế suất thuế giá trị gia tăng các mặt hàng doanh nghiệp kinh doanh đều là 10%. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu?
1.000.000 đồng.
1.200.000 đồng.
1.320.000 đồng.
1.452.000 đồng.
Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng nhập khẩu lô hàng giá nhập tại cửa khẩu nhập đầu tiên (cảng TP Hồ Chí Minh) là 25.000 USD. Chi phí vận chuyển từ cảng TP Hồ Chí Minh đến Tây Ninh là 25.000.000. Thuế suất thuế nhập khẩu của rượu là 100%. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500VNĐ. Thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là:
400.000.000 đồng.
412.500.000 đồng.
462.500.000 đồng.
562.500.000đồng.
Doanh nghiệp Tuấn Cường nhận nhập khẩu uỷ thác một lô hàng theo Điều kiện CIF có trị giá 30.000USD, hoa hồng uỷ thác được hưởng là 5% trên giá CIF. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Tính thuế giá trị gia tăng của hoa hồng uỷ thác (biết thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%)?
15.000.000 đồng.
2.625.000 đồng.
3.375.000 đồng.
6.000.000 đồng.
Doanh thu của cơ sở nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là:
Doanh thu tính theo giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng, chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt.
Doanh thu tính theo giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng, đã có thuế tiêu thụ đặc biệt.
Doanh thu tính theo giá bán có thuế giá trị gia tăng, chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt.
Doanh thu tính theo giá bán đã có thuế giá trị gia tăng, đã có thuế tiêu thụ đặc biệt.
Doanh thu của hoạt động xuất khẩu là:
Giá bán chưa có thuế xuất khẩu
Giá bán có thuế giá trị gia tăng nhưng chưa có thuế xuất khẩu
Giá bán có thuế xuất khẩu và có thuế giá trị gia tăng
Giá bán đã bao gồm thuế xuất khẩu
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là:
toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng đã thu được tiền.
toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền cung cấp dịch vụ không bao gồm khoản nợ giá nhưng không bao gồm phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng
toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền cung cấp dịch vụ không bao gồm khoản nợ nhưng không bao gồm phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng
Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường bao gồm bao nhiêu nhóm?
check_box 8 nhóm
5 nhóm
6 nhóm
7 nhóm
Đối tượng nào KHÔNG thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?
Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam
Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp
Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực.
Hộ kinh doanh cá thể
Đối tượng nào sau đây KHÔNG được tính giảm trừ gia cảnh người nộp thuế?
check_box Mẹ ruột ngoài tuổi lao động có lương hưu 1.200.000 đồng/tháng
Con ngoài giá thú dưới 18 tuổi (được pháp luật công nhận)
Con nuôi 35 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động
Mẹ vợ ngoài tuổi lao động không có thu nhập
Đối tượng nào sau đây KHÔNG thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?
Cơ quan hành chính sự nghiệp có tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Đơn vị vũ trang nhân dân có tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
Hộ gia đình, cá nhân nông dân sản xuất hàng hóa lớn có thu nhập cao từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
Đối tượng nào sau đây phải chịu thuế bảo vệ môi trường?
check_box Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng
Tất cả các đáp án trên
Thuốc bảo quản lâm sản
Thuốc diệt cỏ
Đối tượng nào sau đây thuộc diện nộp thuế tiêu thụ đặc biệt?
Các tổ chức và cá nhân có sản xuất, gia công hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài.
Các tổ chức và cá nhân mua bán hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Các tổ chức và cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Các tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Đối tượng nào thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?
Cá nhân nông dân là chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh sản phẩm nông nghiệp
Cá nhân nông dân sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt
Doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ nuôi trồng thủy sản
Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân ở nước ta là:
check_box cá nhân người Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú có thu nhập chịu thuế và cá nhân nước ngoài không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.
cá nhân người tại Việt Nam và cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.
cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế.
cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài.
Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu là:
tất cả các tổ chức xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt Nam
tất cả các tổ chức xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định
tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu
tất cả các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định
Đối với các doanh nghiệp đã thành lập trên 3 năm, chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng bị khống chế:
check_box không khống chế mức tối đa
tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí được trừ
tối đa không quá 15% tổng số các khoản chi phí được trừ
tối đa không quá 20 % tống số các khoản chi phí được trừ
Đối với các khoản thuế kê khai hàng tháng, thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là:
Ngày cuối cùng của tháng đó
Ngày cuối cùng của tháng sau
Ngày thứ 10 của hàng tháng
Ngày thứ 20 của hàng tháng
Đối với các loại thuế kê khai số tạm tính hàng quý, thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là:
Ngày cuối cùng của quý đó
Ngày thứ 20 của quý tiếp theo
Ngày thứ 30 của quý tiếp theo
Ngày thứ 90 của quý tiếp theo
Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra
thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào
thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng
thuế giá trị gia tăng phải nộp
Đối với đối tượng nộp thuế chưa Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật, có hàng hóa nhập khẩu là vật tư, vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu là:
275 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai Hải quan
275 ngày kể từ ngày hàng nhập khẩu cập cảng đến đầu tiên.
30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai Hải quan
Nộp thuế trước khi nhận hàng
Đối với đối tượng nộp thuế chưa tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê có hàng hóa nhập khẩu là vật tư, vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nếu được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp, thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu là:
30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai Hải quan
Nộp thuế trước khi nhận hàng
thực hiện theo thời hạn bảo lãnh
thực hiện theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá hai trăm bảy mươi lăm ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh.
Đơn vị áp dụng năm tính thuế là năm dương lịch thì hồ sơ quyết toán thuế năm có thời hạn nộp chậm nhất là:
ngày 20/1 của năm tiếp theo.
ngày 30/1 của năm tiếp theo.
ngày 31/12 của năm.
ngày 31/3 của năm tiếp theo.
Dự án khai thác mỏ quặng sắt tại Bắc Kạn có hệ số bóc trung bình là 0,7 m3/tấn quặng, tháng 6/2016 khai thác được 10.000 tấn quặng sắt thì số phí phải nộp đối với đất đá bốc xúc thải ra của tháng là?
check_box 1.400.000 đồng
1.500.000 đồng
1.800.000 đồng
1.900.000 đồng
Giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đủ điều kiện để áp giá theo hợp đồng ngoại thương là:
giá của hàng hóa tương đương xuất nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa
giá do cơ quan hải quan quy định
giá ghi trong hợp đồng ngoại thương
không tính thuế xuất nhập khẩu
Giá tính thuế đối với kinh doanh massage là:Giá tính thuế đối với kinh doanh vũ trường là:Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ kinh doanh gôn là:
doanh thu từ bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn chưa có thuế giá trị gia tăng/ (1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt).
doanh thu từ bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn và các khoản phí chơi gôn chưa có thuế giá trị gia tăng/ (1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt).
doanh thu từ bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn, các khoản phí chơi gôn và tiền ký quỹ chưa có thuế giá trị gia tăng/ (1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt).
tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh gôn chưa có thuế giá trị gia tăng/ (1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt)
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng bán trả góp, trả chậm là:


giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của hàng bán trả ngay một lần.
giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng bán trả ngay một lần.
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng gia công là:

giá gia công chưa có thuế giá trị gia tăng
giá tính thuế của hàng hóa bán ra của cơ sở giao gia công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm bán hàng
tiền công gia công được hưởng chưa trừ bất kỳ chi phí nào
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định bằng:
giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt.
giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu.
giá tính thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt.
giá tính thuế nhập khẩu.
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt do doanh nghiệp sản xuất bán ra trong nước là:
giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế giá trị gia tăng.
giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, đã có thuế giá trị gia tăng.
giá đã có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế giá trị gia tăng.
giá đã có thuế tiêu thụ đặc biệt, đã có thuế giá trị gia tăng.
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sản xuất bán ra trong nước được xác định bằng:Hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước bán cho các doanh nghiệp chế xuất trong khu phi thuế quan:
Không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu
Thuộc diện chịu thuế nhập khẩu
Thuộc diện chịu thuế xuất khẩu
Thuộc diện chịu thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu
Hàng hóa mua bán giữa các doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam theo luật thuế xuất nhập khẩu hiện hành là hàng hóa thuộc diện:
chịu thuế nhập khẩu.
chịu thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu.
chịu thuế xuất khẩu.
không chịu thuế xuất, nhập khẩu.
Hàng hóa nào dưới đây phải chịu mức thuế tuyệt đối theo quy định tại Biểu khung thuế bảo vệ môi trường?
check_box Túi ni lông thuộc diện chịu thuế
Tất cả các đáp án đều đúng
Thuốc diệt cỏ
Thuốc trừ mối
Hàng hóa nào sau đây KHÔNG chịu thuế nhập khẩu?
Hàng hóa nhập khẩu để tham dự triển lãm.
Hàng hóa nhập khẩu để tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan.
Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công hàng xuất nhập khẩu.
Hàng hóa nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?
Bia hơi.
Men rượu.
Rượu vang.
Xe ô tô 4 chỗ.
Hàng hóa nào sau đây thuộc diện KHÔNG chịu thuế xuất nhập khẩu?
Hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại trong định mức do Chính phủ quy định.
Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo; hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ nghiên cứu khoa học.
Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thu quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận.
Hàng hóa nào sau đây thuộc diện miễn thuế xuất nhập khẩu?
Hàng tạm nhập, tái xuất để tham dự hội trợ triển lãm trong thời hạn quy định
Hàng từ khu chế xuất này sang khu chế xuất khác
Hàng từ khu chế xuất vào thị trường trong nước
Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu
Hàng hóa nào sau đây thuộc đối tượng KHÔNG chịu thuế giá trị gia tăng:
Gạo do nông dân trực tiếp sản xuất bán ra.
Gạo do nông trường sản xuất, đóng gói bán ra.
Gạo qua chế biến do các cửa hàng lương thực, các cá nhân kinh doanh bán ra.
Gạo xuất khẩu.
Hàng hóa nào sau đây thuộc đối tượng KHÔNG chịu thuế giá trị gia tăng?
Hệ Điều hành cài đặt sẵn trong máy tính
Phầm mềm Điều hành hệ thống dây chuyến sản xuất
Phần cứng của máy tính xách tay
Phần mềm kế toán
Hàng hóa nào sau đây thuộc đối tượng KHÔNG chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?
Bia tươi
Điều hòa nhiệt độ có công suất 12.000 BTU
Quạt hơi nước
Rượu thuốc
Hàng hóa nhập khẩu là hàng tiêu dùng thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu là:
15 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai Hải quan
275 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai Hải quan
30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai Hải quan
nộp xong thuế trước khi nhận hàng
Hàng hóa nhập khẩu là vật tư, vật liệu của đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu là:
275 ngày kể từ ngày đối tượng nhập khẩu cập cảng đến đầu tiên
275 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan
30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan
nộp ngay khi làm thủ tục nhập khẩu
Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là:
15 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan
30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan
cùng thời hạn nộp thuế nhập khẩu
nộp ngay khi làm thủ tục nhập khẩu
Hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu phải nộp thuế bảo vệ môi trường bao nhiêu lần?
check_box Chỉ nộp một lần
Phải nộp ba lần
Phải nộp hai lần
Phải nộp nhiều lần
Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, trong thời hạn theo quy định của pháp luật thì KHÔNG thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là loại hàng hóa nào?
check_box Tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu
Chuyển cửa khẩu
Trao đổi của cư dân biên giới
Xuất khẩu
Hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi:
Nhà kinh doanh thương mại bán ra trong nước.
Nhà nhập khẩu nhập hàng về, nhà sản xuất bán ra hoặc cung cấp dịch vụ trong nước.
Nhà sản xuất gia công.
Nhà sản xuất xuất khẩu.
Hàng hóa, dịch vụ mua vào đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng mà cơ sở không hạch toán riêng được phần dùng cho từng hoạt động, thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ xác định như sau:
được khấu trừ toàn bộ số thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng cho cả hoạt động chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng
được phân bổ theo tỷ lệ doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng tiêu thụ so với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ tiêu thụ.
được phân bổ theo tỷ lệ số lượng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng sản xuất so với tổng số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra.
được phân bổ theo tỷ lệ số lượng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng sản xuất so với tổng số lượng hàng hóa, dịch vụ sản xuất.
Hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam bao gồm mấy loại?
10 loại
7 loại
8 loại
9 loại
Hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh gồm:
giấy chứng nhận mẫu dấu.
giấy đăng ký kinh doanh.
giấy thông báo mở tài khoản ngân hàng.
tờ khai đăng ký thuế, giấy đăng ký kinh doanh.
Khấu hao tài sản cố định trong trường hợp nào không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?
Tài sản cố định là tài sản thuê tài chính.
Tài sản cố định thuê hoạt động của doanh nghiệp.
Tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.
Tài sản cố định vừa dùng để sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng và cả hàng hóa không chịu thuế giá trị gia tăng.
Khấu trừ thuế được hiểu là:
chủ thể nộp thuế lấy lại số thuế giá trị gia tăng mà mình chưa được hoàn.
chủ thể nộp thuế lấy lại số thuế giá trị gia tăng mà mình đã nhận khi bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản.
chủ thể nộp thuế lấy lại số thuế giá trị gia tăng mà mình đã nộp cho Ngân hàng Nhà nước.
chủ thể nộp thuế lấy lại số thuế giá trị gia tăng mà mình đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản.
Khoản chi phí nào KHÔNG được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?
Chi xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo
Khấu hao tài sản cố định
Lãi tiền vay để bổ sung vốn điều lệ
Lãi tiền vay vốn kinh doanh
Khoản nào sau đây được xem là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?
check_box Chi trợ cấp thôi việc cho người lao động theo đúng quy định hiện hành
Chi phạt do vi phạm luật giao thông
Chi trả tiền phạt nộp chậm thuế nhập khẩu
Chi trả ủng hộ đoàn thanh niên
Khoản nào sau đây KHÔNG tính vào thu nhập khác khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?
Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ.
Các khoản thu nhập từ thanh lý tài sản.
Khách hàng thanh toán tiền hàng.
Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế.
Khoản phụ cấp nào sau đây KHÔNG được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?
check_box Phụ cấp, trợ cấp sinh hoạt phí mà người lao động nhận
Các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của Bộ luật Lao động. Luật bảo hiểm xã hội như: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm; trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Phụ cấp đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng như phụ cấp, trợ cấp cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cán bộ hoạt động trong cách mạng
Phụ cấp quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật
Khoản thu nhập nào của nhà đầu tư KHÔNG chịu thuế thu nhập cá nhân?
check_box Thu nhập từ tiền lãi, tiền gửi nhận được từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng
Thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng quyền sử dụng đất.
Thu nhập từ lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp hiện hành ở Việt Nam
Thu nhập từ lợi tức, tổ tức nhận được từ việc góp vốn cổ phần
Khoản thu nhập nào dưới đây KHÔNG chịu thuế thu nhập cá nhân?
check_box Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến
Thu nhập nhận từ cổ tức
Thu nhập từ chuyển giao công nghệ
Thu nhập từ nhận trúng thưởng
Khoản thu nhập nào sau đây được miễn thuế thu nhập cá nhân?
check_box Tiền lãi tiết kiệm.
Tiền cổ tức được chia.
Tiền được chia từ lãi góp vốn kinh doanh trong công ty TNHH.
Tiền lương, tiền công làm thêm giờ.
Khoản thu nhập nào sau đây được miễn thuế thu nhập cá nhân?
check_box Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu do Chính phủ phát hành
Cổ tức được chia từ các công ty cổ phần
Lãi đầu tư góp vốn vào công ty TNHH
Lãi trái phiếu doanh nghiệp
Khoản thu nhập nào sau đây được tính là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?
check_box Thu nhập từ chuyển giao công nghệ
Tiền bồi thường thiệt hại của công ty bảo hiểm
Tiền thưởng sáng chế do Nhà nước trao tặng
Tiền trợ cấp thất nghiệp
Khoản thu nhập nào sau đây KHÔNG được tính là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?
check_box Tiền công tác phí
Tiền lương nhưng nhận dưới dạng hiện vật (sản phẩm của công ty).
Tiền nhà, điện nước được cơ quan chi trả hộ không tính trong tiền lương, tiền công (nhỏ hơn hoặc bằng 15% tiền lương, tiền công cá nhân được hưởng)
Tiền thưởng theo năng suất
Khoản thu nhập nào sau đây KHÔNGđược tính là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?
check_box Thu nhập từ nhận thừa kế là tiền gửi tiết kiệm.
Thu nhập từ nhận cổ tức của công ty cổ phần.
Thu nhập từ nhượng bán quyền sử dụng đất.
Thu nhập từ thù lao làm việc ngoài giờ vượt quá mức quy định.
Khoản thu nhập nào sau đây là khoản thu nhập khác chịu thuế trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp?
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập khẩu
Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán
Thu nhập từ nhận ủy thác xuất, nhập khẩu
Thu nhập từ xuất khẩu hàng hóa
Khoản thu nhập nào sau đây là thu nhập KHÔNG chịu thuế thu nhập cá nhân?
check_box Phụ cấp độc hại.
Tiền lương ca 3.
Tiền phụ cấp chức vụ.
Tiền thưởng nhân dịp tết Nguyên đán.
Khoản thu nhập nào sau đây là thu nhập KHÔNG chịu thuế thu nhập cá nhân?
check_box Tiền bán xe ô tô
Tiền bồi thường bảo hiểm
Tiền lương tháng 13
Tiền thưởng tháng
Khoản thu nhập từ thừa kế nào sau đây chịu thuế thu nhập cá nhân?
check_box Quyền sử dụng đất bác ruột để lại cho cháu ruột.
Quyền sử dụng đất anh ruột để lại cho em ruột.
Quyền sử dụng đất cha mẹ để lại cho con đẻ.
Quyền sử dụng đất con để lại cho bố mẹ.
Khoản thu nhập từ tiền thưởng nào sau đây KHÔNG phải chịu thuế?
check_box Các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng bao gồm cả tiền thưởng theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi hành khen thưởng.
Các khoản thưởng tháng, năm bằng tiền hoặc không bằng tiền
Các khoản tiền thưởng đột xuất bằng tiền hoặc không bằng tiền
Các khoản tiền thưởng lương thứ 13 bằng tiền hoặc thưởng tết.
Khoản thuế thu nhập cá nhân của thu nhập từ hoạt động nào sau đây được miễn thuế thu nhập cá nhân?
check_box Thu nhập từ lãi tiền gửi là sổ tiết kiệm của cá nhân
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bản quyền
Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân trong lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các ngành nghề theo quy định của pháp luật
Kiểm tra thuế được thực hiện:
định kỳ hàng năm.
định kỳ hàng quý.
định kỳ hàng tháng.
tùy thuộc vào lý do kiểm tra.
Máy móc, thiết bị, tạm nhập để thực hiện các dự án đầu tư đã nộp thuế nhập khẩu, khi tái xuất:
được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp
được hoàn thuế nhập khẩu trên cơ sở giá trị đã sử dụng của máy móc, thiết bị
được hoàn thuế nhập khẩu trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của máy móc, thiết bị
không được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp
Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có doanh thu bán hàng: 150.000 triệu đồng (trong đó có doanh thu hàng xuất khẩu 80.000 triệu đồng); Chính phủ thưởng do có doanh thu xuất khẩu cao 500 triệu đồng. Thu khách hàng hủy hợp đồng 100 triệu đồng. Xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?
150.000 triệu đồng
150.500 triệu đồng
150.600 triệu đồng
80.600 triệu đồng
Mức thu nhập xác định người phụ thuộc được giảm trừ là:
check_box mức thu nhập bình quân tháng trong năm của người phụ thuộc từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 VND
mức thu nhập bình quân tháng trong năm của người phụ thuộc bằng lương tối thiểu của Nhà nước hiện hành
mức thu nhập bình quân tháng trong năm của người phụ thuộc lớn hơn 1.000.000 VND
mức thu nhập bình quân tháng trong năm của người phụ thuộc lớn hơn 500.000 VND
Mức thuế suất tương ứng của vàng là? (%)
check_box 9 - 25
12 - 25
5 - 15
7 - 20
Ngày 25/1/N cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ nhận được hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa mua vào. Hóa đơn này được kê khai khấu trừ thuế chậm nhất vào tờ khai tháng?
2/N
3/N
6/N
Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tr thuế tại trụ sở người nộp thuế
Người nộp thuế bảo vệ môi trường thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của Luật thuế bảo vệ môi trường là:
check_box tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế
Người nộp thuế tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên là:
check_box Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên
Tổ chức, cá nhân chế biến tài nguyên
Tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên
Tổ chức, cá nhân xuất khẩu tài nguyên
Nhóm mặt hàng nào KHÔNG thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường?
check_box Gỗ các loại.
Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC).
Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng.
Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng.
Nhóm mặt hàng nào KHÔNG thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên?
check_box Yến sào nuôi công nghiệp.
Khí thiên nhiên, khí than.
Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất.
Sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật.
Những hàng hóa nào sau đây thuộc diện được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu?
Hàng hóa nhập vào khu phi thuế quan
Hàng hóa tạm nhập – tái xuất hoặc tạm xuất- tái nhập để tham dự hội trợ, triển lãm
Hàng hóa từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi tặng cho tổ chức, cá nhân trong nước hoặc ngược lại
Hàng hóa viện trợ không hoàn trả lại
Ông A cùng ông B và ông C kinh doanh dưới hình thức nhóm cá nhân kinh doanh trong năm tính thuế có mức lợi nhuận (sau khi trừ chi phí) là 100 triệu đồng. Ông A được chia theo tỷ lệ 40%. Tuy nhiên do để có tiền kinh doanh ông A vay của ngân hàng và phải trả lãi 12%. Thu nhập chịu thuế của ông A là:
check_box 40 triệu đồng.
0 đồng.
100 triệu đồng.
28 triệu đồng.
Ông A nhượng bán cho ông B một xe ô tô 7 chỗ ngồi với giá 260 triệu đồng, chiếc xe này ông A mua với giá 350 triệu cách đây 1 năm. Để bán xe ông A đã bỏ 5 triệu để bảo dưỡng. Ông A có mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là:
check_box thu nhập của ông A từ nhượng bán xe ô tô không chịu thuế thu nhập cá nhân
255 triệu đồng
260 triệu đồng
85 triệu dồng
Ông John là khách du lịch vào Việt Nam trong thời gian 2 tháng. Nhận lời mời của trung tâm A, ông John tham gia đào tạo kỹ năng nghe nói và được trả mức phí là 10 USD/giờ. Tổng số giờ ông đã làm việc cho trung tâm là 30 giờ. Ông Jonh còn được trung tâm hỗ trợ tiền đi lại trong thời gian giảng dạy là 100 USD. Tỷ giá là 22.500 VND/USD. Thu nhập chịu thuế của ông John là?
check_box 9.000.000 đồng.
0 đồng.
5.500.000 đồng.
7.250.000 đồng.
Ông Mạnh nhận được quà tặng là một căn hộ chung cư từ ông nội, căn hộ có giá thị trường là 1,2 tỷ đồng, trước đây ông nội đã mua với giá 500 triệu. Theo khung giá nhà nước quy định, căn hộ trên có giá trị là 350 triệu. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận quà tặng là 10%. Xác định thuế thu nhập cá nhân mà ông Mạnh phải nộp?
check_box Không chịu thuế thu nhập cá nhân
120.000.000 đồng
25.000.000 đồng
50.000.000 đồng
Ông Minh được cô ruột cho một căn hộ chung cư cũ có giá trị thị trường 700 triệu đồng, theo khung giá nhà nước 210 triệu đồng. Trước đây cô đã mua căn hộ trên là 400 triệu đồng. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận quà tặng là 10%. Xác định thuế thu nhập cá nhân mà Ông M phải nộp?
check_box 20.000.000 đồng.
40.000.000 đồng.
70.000.000 đồng.
Không chịu thuế thu nhập cá nhân.
Ông Tuấn cho Công ty A vay 200 triệu đồng, với lãi suất là 10%/năm. Năm N ông nhận được 20 triệu đồng tiền lãi. Thu nhập từ tiền lương của ông Tuấn bình quân trong năm là 3,5 triệu đồng/tháng (sau khi đã trừ các khoản đóng góp bắt buộc). Ông Tuấn không đăng ký người phụ thuộc. Số thuế thu nhập cá nhân mà ông Tuấn phải nộp là:
check_box 1.000.000 đồng
0 đồng
1.700.000 đồng
700.000 đồng
Ông Tuấn là chủ doanh nghiệp tư nhân sau 10 năm kinh doanh ông đã gây dựng được thương hiệu Bánh mỳ Như Ý. Tháng 9/N ông ký hợp đồng nhượng quyền khai thác thương hiệu với Công ty X, theo thỏa thuận ông sẽ nhận được 1 tỷ đồng tiền mặt và quyền sử dụng một căn hộ chung cư trị giá 500 triệu đồng. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại là 5%. Xác định thuế thu nhập cá nhân mà ông Tuấn phải nộp?
check_box Thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân
125.000.000 đồng
50.000.000 đồng
75.000.000 đồng
Ông Tuấn là chủ sở hữu một chiếc xe ô tô 5 chỗ có giá mua là 500 triệu, đã sử dụng được 3 năm, giá thị trường ước tính là 350 triệu đồng. Tháng 9/N ông Tuấn bị va chạm giao thông chiếc xe bị hư hỏng ước tính mất 20% giá trị. Công ty bảo hiểm đã bồi thường bằng cách chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa là 50 triệu, ngoài ra ông Tuấn còn nhận được 10 triệu đồng tiền bù đắp thiệt hại của bên gây ra tai nạn. Xác định thuế thu nhập cá nhân mà ông Tuấn phải nộp?
check_box Không chịu thuế thu nhập cá nhân
1.000.000 đồng
5.000.000 đồng
6.000.000 đồng
Ông Tuấn là họa sỹ thiết kế, tháng 9/N ông có đăng ký quyền tác giả đối với một biểu tượng logo, sau đó ông chuyển nhượng cho công ty X với giá 100 triệu đồng. Theo tính toán của bản thân ông Tuấn đã phải bỏ mua vật liệu và chi phí đi tìm hiểu thực tế để thiết kế được logo trên là 25 triệu đồng. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền là 5%. Xác định thuế thu nhập cá nhân ông Tuấn phải nộp?
check_box 4.500.000 đồng
0 đồng
5.000.000 đồng
750.000 đồng
Ông Tuấn mua trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 2 năm, mệnh giá 100 triệu đồng, lãi suất là 3%/quý, lãi được trả cố định hàng quý. Thời gian đáo hạn là 3 quý nữa. Ông Tuấn quyết định bán để thu hồi vốn đầu tư số tiền ông thu được 105 triệu đồng. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 5%, đối với chuyển nhượng chứng khoán là 20%. Thuế thu nhập cá nhân ông Tuấn phải nộp ngay khi chuyển nhượng là:
check_box 1.000.000 đồng
0 đồng
2.000.000 đồng
2.100.000 đồng
Ông Tuấn trong năm tính thuế có tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng (sau khi đã trừ các khoản đóng góp bắt buộc là 36 triệu. Ngày 30/12 ông trúng thưởng xổ số 20 triệu. Ông Tuấn không đăng ký người phụ thuộc. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng là 10%. Xác định thuế thu nhập cá nhân ông Tuấn phải nộp?
check_box 1.000.000 đồng.
0 đồng.
1.400.000 đồng.
400.000 đồng.
Ông Tuấn trong năm tính thuế có tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng (sau khi đã trừ các khoản đóng góp bắt buộc là 46 triệu đồng. Ngày 30/12 ông bốc thăm thưởng một chiếc tivi LCD trị giá 8 triệu. Ông Tuấn không đăng ký người phụ thuộc. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng là 10%. Xác định thuế thu nhập cá nhân ông Tuấn phải nộp?
check_box 0 đồng.
1.100.000 đồng.
300.000 đồng.
800.000 đồng.
Ông Tuấn trong tháng đã nhượng bán quyền sử dụng đất cho cháu ruột với giá trên hợp đồng là 1,2 tỷ đồng, giá giao dịch trên thị trường là 1,5 tỷ đồng, trước đây ông đã mua là 1 tỷ đồng. Tại thời điểm nhượng bán ông Tuấn đang đứng tên sở hữu cùng vợ 01 căn hộ chung cư. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 25%. Xác định thuế thu nhập cá nhân ông Tuấn phải nộp?
check_box 50.000.000 đồng
0 đồng
125.000.000 đồng
75.000.000 đồng
Phương thức nộp thuế xuất nhập khẩu nộp vào ngân sách nhà nước là:
chuyển khoản bằng đồng Việt Nam
chuyển khoản bằng USD và quy ra đồng tiền Việt Nam
nộp tiền mặt bằng đồng Việt Nam
nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng đồng Việt Nam
Quyền của người nộp thuế khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại cơ sở của mình
Không ký biên bản kiểm tra nếu có những bất đồng ý kiến
Từ chối cung cấp thông tin liên quan đến phương án kinh doanh
Từ chối việc kiểm tra nếu không có quyết định kiểm tra thuế
Yêu cầu đoàn kiểm tra giải thích các nội dung trong biên bản kiểm tra; từ chối việc kiểm tra nếu không có quyết định kiểm tra thuế; từ chối cung cấp thông tin liên quan đến phương án kinh doanh
Số lượng hàng hóa làm căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu là:
số lượng của từng mặt hàng ghi trong tờ khai hải quan
số lượng của từng mặt hàng ghi trong tờ khai hải quan nếu số lượng của từng mặt hàng ghi trong tờ khai hải quan lớn hơn số lượng của từng mặt hàng thực tế xuất nhập khẩu
số lượng của từng mặt hàng thực tế xuất nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan
số lượng của từng mặt hàng trên hợp đồng của doanh nghiệp
Tháng 8/N Công ty A trong đợt lũ bị thiệt hại tổng giá trị tài sản vừa mới mua trong tháng là 1,5 tỷ đồng (có thuế giá trị gia tăng là 0,15 tỷ), được cơ quan bảo hiểm bồi thường 70% giá trị (chưa bao gồm thuế GTGT). Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu vào tập hợp được trong tháng 8 là 185 triệu. Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là:
135 triệu
185 triệu
30 triệu
80 triệu
Tháng 9 Công ty A mua 10 tấn nguyên vật liệu, giá mua chưa thuế giá trị gia tăng là 27.500.000/tấn. Theo thỏa thuận Công ty sẽ thanh toán bằng chuyển khoản chia làm 3 đợt mỗi đợt cách nhau 3 tháng với tỷ lệ thanh toán tính trên tổng giá thanh toán lần lượt là 60%, 20%, 20%. Lần thanh toán đầu tiên thực hiện ngay khi nhận hàng. Thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong tháng 9 là:
16.000.000 đồng.
25.000.000 đồng.
27.500.000 đồng.
6.500.000 đồng.
Thanh tra thuế được thực hiện:
định kỳ hàng quý với người nộp thuế xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật (còn gọi là kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm.
định kỳ hàng tháng với người nộp thuế xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật (còn gọi là kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm.
Không quá 1 lần trong 1 năm kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với trường hợp qua phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật (còn gọi là kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm).
Mỗi năm 2 lần với người nộp thuế xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật (còn gọi là kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm
Theo quy định hiện nay khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính cho cơ quan thuế theo:
hàng quý
hàng tháng
khi phát sinh thu nhập chịu thuế
năm
Thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho là?
check_box Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa
Tất cả các đáp án đều đúng
Thời điểm hàng hóa chưa được lưu thông
Thời điểm hàng hóa mới hình thành
Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là:
ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với cơ quan hải quan theo quy định của Luật Hải quan
ngày đối tượng nộp thuế nhận được hàng đối với trường hợp nhập khẩu, hoặc đưa hàng ra khỏi cảng, cửa khẩu đối với trường hợp xuất khẩu
ngày hàng hóa nhập khẩu cập cảng hoặc hàng hóa xuất khẩu đưa ra khỏi cảng
ngày ký hợp đồng mua bán của doanh nghiệp với nước ngoài
Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động bán hàng là:
thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua
thời điểm doanh nghiệp thu đủ tiền từ các hoạt động kinh doanh
thời điểm giao đủ hàng hóa theo hợp đồng thương mại
thời điểm xuất kho hàng hóa
Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động cung cấp dịch vụ là:
thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng dịch vụ
thời điểm hoàn thành cung cấp dịch vụ hoặc xuất hóa đơn bán hàng
thời điểm ký hợp đồng cung cấp dịch vụ
thời điểm thu tiền cung ứng dịch vụ
Thời hạn chậm nhất phải nộp thuế xuất khẩu là:
10 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan
30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan
Trước khi giao hàng
Trước thời hạn ghi trên thông báo thuế của cơ quan hải quan
Thời hạn chậm nhất phải nộp tiền thuế vào Kho bạc nhà nước đối với các loại thuế kê khai hàng tháng là:
ngày cuối cùng của quý tiếp theo.
ngày cuối cùng của tháng đó.
ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.
ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.
Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất, gia công hàng hóa, kinh doanh dịch vụ là:
chậm nhất là ngày 30 của tháng sau
chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng sau.
chậm nhất là ngày thứ 10 của tháng sau
chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau
Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch và tiểu ngạch biên giới là:
15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thuế
30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thuế
7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thuế
nộp ngay khi xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập vào Việt Nam
Thời hạn tiến hành kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế là:
Theo quyết định kiểm tra
Tối đa 10 ngày làm việc
Tối đa 30 ngày làm việc
Tối đa 5 ngày làm việc
Thời hạn tiến hành thanh tra thuế (tính cả thời gian gia hạn) là:
Theo quyết định thanh tra
Tối đa 30 ngày làm việc
Tối đa 60 ngày làm việc
Tối đa 90 ngày làm việc
Thời hạn tối đa phải nộp thuế nhập khẩu đối với vật tư, nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu là:
275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
thời gian của chu kỳ sản xuất, dự trữ nguyên vật liệu.
trước khi nhận hàng.
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định bằng:
check_box (Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế) - (Chi phí được trừ trong kỳ tính thuế) + (Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế).
(Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế) - (Tổng chi phí trong kỳ tính thuế) + (Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế).
(Tổng doanh thu trong kỳ tính thuế) - (Tổng chi phí trong kỳ tính thuế)
tổng doanh thu trong kỳ tính thuế.
Thu nhập nào sau đây KHÔNG phải là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?
check_box Thu nhập từ quà tặng trong lễ cưới
Thu nhập từ cổ tức nhận bằng cổ phiếu
Thu nhập từ trúng thưởng một xe ô tô có trị giá 210 triệu đồng
Thu nhập từ trúng thưởng xổ số
Thu nhập nào sau đây là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?
check_box Thu nhập từ tiền thưởng tết.
Thu nhập từ kiều hối.
Thu nhập từ nhận thừa kế tài sản của bố mẹ.
Thu nhập từ tiền lương hưu do bảo hiểm xã hội chi trả.
Thu nhập nào sau đây là thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân?
check_box Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng bằng tiền giữa: Vợ với chồng; cha mẹ đẻ với con đẻ; cha mẹ nuôi với con nuôi; cha mẹ chồng với con dâu; cha mẹ vợ với con rể; ông bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.
Thu nhập từ cổ tức do mua cổ phiếu tại các công ty cổ phần.
Thu nhập từ nhận quà tặng là cổ phiếu.
Thu nhập từ tiền lương.
Thuế bảo vệ môi trường đánh vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường là loại thuế:
check_box Gián thu
Hỗn hợp
Tài sản
Trực thu
Thuế bảo vệ môi trường được xác định theo loại thuế nào?
check_box Thuế tuyệt đối
Thuế lũy thoái
Thuế lũy tiến
Thuế tương đối
Thuế bảo vệ môi trường là công cụ nhằm điều tiết các hoạt động sản xuất, kinh doanh có ảnh hưởng tới:
check_box môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường.
môi trường đầu tư.
môi trường kinh doanh.
môi trường văn hóa, xã hội
Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế?
check_box Thuế gián thu
Đáp án khác
Thuế tiêu dùng
Thuế trực thu
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được nộp:
30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
theo từng lần nhập khẩu và nộp sau khi nhận hàng.
theo từng lần nhập khẩu và nộp trước khi nhận hàng.
theo từng lần nhập khẩu và thời hạn nộp thực hiện theo thời hạn nộp thuế nhập khẩu.
Thuế nhà thầu trong hoạt động kinh doanh giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài có phát sinh thu nhập trên lãnh thổ Việt Nam là công cụ:
check_box tạo sự bình đẳng.
tạo doanh thu.
tạo giá trị mới.
tạo sự cạnh tranh.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với hầu hết cơ sở sản xuất kinh doanh là:
check_box 20%
22%
25%
28%
Thuế tài nguyên KHÔNG phụ thuộc vào cách thức tổ chức và hiệu quả sản xuất kinh doanh của người khai thác, là một khoản thu bắt buộc đối với các tổ chức và cá nhân có:
check_box Hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên
Hoạt động chế biến
Hoạt động xuất nhập khẩu
Lợi nhuận từ sản xuất
Thuế tài nguyên từ hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên trong nước là loại thuế gián thu, đánh vào:
check_box Sản phẩm, hàng hóa
Dịch vụ
Giá trị gia tăng
Lợi nhuận
Thuế thu nhập cá nhân KHÔNG được xét miễn giảm trong trường hợp nào?
check_box Đối tượng nộp thuế bị trộm cắp tài sản ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.
Đối tượng nộp thuế bị bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.
Đối tượng nộp thuế bị tai nạn ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.
Đối tượng nộp thuế bị thiên tai ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.
Thuế thu nhập cá nhân là gì?
check_box Là loại thuế trực thu đánh trên thu nhập chịu thuế của các cá nhân.
Thuế gián tiếp thu do chủ thể trả thu nhập phải nộp khoản thuế này cho Nhà nước.
Thuế tài sản do lấy đi một phần tài sản của các cá nhân.
Thuế tiêu dùng do loại thuế này làm giảm thu nhập có thể tiêu dùng của các cá nhân.
Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế:
thuế gián thu đánh trên thu nhập có được của các cơ sở kinh doanh.
thuế gián thu đánh trên thu nhập của các cá nhân nhưng chủ thể nộp thuế là các cơ sở sản xuất kinh doanh.
thuế tiêu dùng đánh trên thu nhập của các cơ sở kinh doanh trước khi chia cho các chủ sở hữu để tiêu dùng.
thuế trực thu đánh trên thu nhập có được của các cơ sở kinh doanh.
Tính không hoàn trả trực tiếp của thuế được thể hiện là:
chủ thể nộp thuế không được thoả thuận với cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế và việc thực hiện nghĩa vụ thuế không tương xứng với lợi ích mà chủ thể nộp thuế nhận được.
cơ quan thuế có quyền áp đặt mức thuế phải nộp cho các chủ thể.
nghĩa vụ thuế không thể định lượng được.
việc thực hiện nghĩa vụ thuế không tương xứng với lợi ích mà chủ thể nộp thuế nhận được.
Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ bán cho tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua và tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua cam kết chấp thuận bằng văn bản về việc kê khai, nộp thuế thay cho tổ chức, cá nhân khai thác thì:
check_box tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế
tổ chức, cá nhân chế biến tài nguyên là người nộp thuế
tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ là người nộp thuế
tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên là người nộp thuế
Tổng quỹ lương và thưởng của công ty TNHH Tuấn Thành trong năm tính thuế là 1,2 tỷ đồng, trong đó thưởng là 400 triệu đồng. Tính đến 31/12 doanh nghiệp đã trả được lương và thưởng của 11 tháng là 850 triệu đồng, trong đó tổng tiền thưởng là 350 triệu đồng. Tháng 12 dự tính trả thưởng là 50 triệu đồng theo quy định của công ty. Chi phí tiền lương được trừ năm N là:
1.200 triệu đồng
500 triệu đồng
800 triệu đồng
850 triệu đồng
Trợ cấp nào sau đây tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?
check_box Trợ cấp tiền ăn giữa ca doanh nghiệp trả người lao động vượt mức quy định của Bộ LĐTBXH.
Trợ cấp nghỉ thai sản do bảo hiểm xã hội chi trả.
Trợ cấp nghỉ việc.
Trợ cấp thất nghiệp.
Trong các hành vi sau đây, hành vi nào của người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế?
Chậm nộp tiền thuế
Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn
Tất cả các đáp án đều đúng
Trốn thuế, gian lận thuế
Trong các thu nhập sau, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là:
Thu nhập có được do lao động đem lại
Thu nhập có được từ hoạt động nắm giữu tài sản có giá trị
Thu nhập có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh
Thu nhập dành để chi tiêu
Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào được hoàn thuế xuất, nhập khẩu?
Hàng hoá đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế xuất khẩu hoặc nhập khẩu nhiều hơn.
Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài
Hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước
Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; Phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy
Trong kỳ tính thuế, Công ty cổ phần than Quảng Ninh bán cho Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 10 tấn than đá, 10 tấn than mỡ với giá chưa có thuế GTGT tương ứng là 3 triệu đồng/tấn và 2 triệu đồng/tấn. Hỏi giá tính thuế tài nguyên mà công ty cổ phần than Quảng Ninh phải khai nộp là bao nhiêu? Thuế tài nguyên trong kỳ công ty phải nộp là bao nhiêu?Biết rằng mức thuế suất tương ứng các loại than là 15% và 10%.
check_box 6.500.00 đồng
10.500.000 đồng
18.972.000 đồng
5.000.000 đồng
Trong năm N, Công ty A bán lượng hàng hóa có trị giá vốn là 2.500 triệu đồng, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 2.800 triệu đồng. Việc thu nợ đến 31/12 đạt 95%, phần còn lại 5% chắc chắn không thu hồi được do khách hàng bị bão lũ mất khả năng thanh toán. Doanh thu tính thu nhập cá của năm N là:
2.375 triệu đồng
2.500 triệu đồng
2.660 triệu đồng
2.800 triệu đồng
Trong tháng 9/N, Công ty cổ phần Thanh Sơn kinh doanh thiết bị điện tử có tài liệu sau: nhận thông báo nộp thuế giá trị gia tăng cho một lô hàng nhập khẩu 170 triệu đồng. Nộp thuế giá trị gia tăng cho một lô hàng nhập khẩu tháng trước 110 triệu đồng. Mua 100 tivi của công ty Panasonic Việt nam tổng giá thanh toán là 220 triệu đồng, thuế suất giá trị gia tăng 10%. Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là của công ty trong tháng này là:
110 triệu đồng.
130 triệu đồng.
170 triệu đồng.
20 triệu đồng.
Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng hàng hóa, dịch vụ để trao đổi lấy hàng hóa, dịch vụ khác thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi là:
giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.
giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng trên thị trường của hàng hóa, dịch vụ nhận về.
giá thành của hàng hóa, dịch vụ đem trao đổi
tổng giá trị ước tính của hợp đồng trao đổi
Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là:
10 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
trước thời hạn ghi trên thông báo thuế của cơ quan hải quan.
Tỷ giá làm cơ sở để xác định giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là:
tỷ giá do cơ quan Hải quan xác định.
tỷ giá mua, bán do Bộ Tài chính công bố.
tỷ giá mua, bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
tỷ giá mua, bán thực tế do Hội sở Ngân hàng Ngoại thương công bố.
Vì sao Thuế là khoản thu bắt buộc?
Các chủ thể trong nền kinh tế luôn sẵn sàng tự nguyện đóng góp cho Nhà nước.
Nhà nước chỉ có nguồn thu duy nhất từ thuế để chi tiêu, điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
Thuế là phương tiện vật chất chủ yếu để duy trì quyền lực nhà nước, nhà nước sử dụng một phần thuế thu được để tài trợ cho việc sản xuất và cung cấp hàng hóa công cộng, điều tiết vĩ mô nền kinh tế, đảm bảo công bằng xã hội.
Thuế là quan hệ tín dụng giữa Nhà nước và công dân.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập