Ba cặp phạm trù thiết kế giao diện là gì ?
định dạng thông tin, hiển thị thông tin, trích rút thông tin
tương tác chung, hiển thị thông tin, trích xuất dữ liệu
Tương tác chung, Hiển thị thông tin, Vào dữ liệu
vào dữ liệu, ra dữ liệu, xử lý dữ liệu
Đặc tả dữ liệu được xem như việc xác định cái gì ?
xác định tên, xác định dạng dữ liệu và tính chất của dữ liệu, không phụ thuộc vào người sử dụng, không phụ thuộc vào yêu cầu tìm kiếm và thay đổi thông tin
xác định tên, xác định dạng dữ liệu và tính chất của dữ liệu, không phụ thuộc vào người sử dụng, phụ thuộc vào yêu cầu tìm kiếm và thay đổi thông tin
xác định tên, xác định dạng dữ liệu và tính chất của dữ liệu, phụ thuộc vào người sử dụng, không phụ thuộc vào yêu cầu tìm kiếm và thay đổi thông tin
xác định tên, xác định dạng xử lý và tính chất của xử lý, không phụ thuộc vào người sử dụng, không phụ thuộc vào yêu cầu tìm kiếm và thay đổi thông tin
HTTT quản lý có khả năng gì?
Có thể tạo ra thông tin mới
Có thể thay thế con người ra quyết định
Không có nhiệm vụ thu thập thông tin
Không thể thay đổi sửa chữa thông tin
Một lược đồ quan hệ bao gồm những thành phần nào ?
danh sách thuộc tính, loại thuộc tính, giá trị thuộc tính,
tên, danh sách thuộc tính, giá trị thuộc tính,
tên, danh sách thuộc tính, kiểu dữ liệu của thuộc tính
tên, danh sách thuộc tính, thuộc tính khóa,
Một thực thể bao gồm những thành phần nào ?
Tên thực thể,Danh sách thuộc tính
Tên thực thể,Danh sách thuộc tính, giá trị các thuộc tính
Tên thực thể,Danh sách thuộc tính,Thuộc tính định danh
Tên thực thể,Thuộc tính định danh
Một yêu cầu phi chức năng của hệ thống là một đặc tính gì về các dịch vụ của hệ thống?
Hạn chế
Hạn chế hoặc ràng buộc
Ràng buộc
Thủ tục
Nguyên tắc nào là quan trọng nhất trong chín nguyên tắc thiết kế giao diện của Shneiderman ?
check_box đơn giản,
hiệu quả
nhã nhặn
nhất quán,
Nhiệm vụ của CSDL là gì ?
Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc quản lý điều hành của một tổ chức
Không cung cấp thông tin hoạt động,
Không cung cấp thông tin phản ánh cấu trúc nội bộ.
Không quan tâm đến mục tiêu của tổ chức sử dụng nó
Sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống nhận được từ mô hình nào ?
ma trận cân đối E_F
sơ đồ cấu trúc chương trình,
sơ đồ E-R,
sơ đồ tiến trình nghiệp vụ
Sơ đồ luồng dữ liệu mức dười đỉnh các cấp cho phép vẽ như thế nào ?
check_box Vẽ kho dữ liệu có quan hệ trực tiếp với nhiều chức năng con
Vẽ cùng 1 chức năng ở nhiều nơi
Vẽ mối liên kết trực tiếp giữa 2 kho dữ liệu
Vẽ mối liên kết trực tiếp giữa tác nhân ngoài với kho dữ liệu
Thiết kế giao diện là thể hiện ý tưởng chuyển các chức năng được mô tả trong sơ đồ nào sang dạng một màn hình thao tác để qua đó con người tác động nhằm thực hiện các chức năng đó trên máy ?
Lược đồ chương trình
sơ đồ liên kết thực thể_mối quan hệ
sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống
Sơ đồ phân cấp chức năng
Thiết kế hạ tầng kỹ thuật quan tâm đến vấn đề gì ?
check_box yêu cầu hệ thống kỹ thuật,
cơ chế điều khiển,
nguồn lực hệ thống
tính khả thi hệ thống,
Trong tương tác chung cần cái gì ?
không cần giải thích các quy tắc
không yêu cầu kiểm chứng mọi hành động phá huỷ
Nhất quán
Trong giao tiếp chuẩn có các đối tượng tùy chọn
Xác định phương án đúng?
check_box Bản chất của Sơ đồ luồng dữ liệu là mô tả các chức năng của hệ thống theo tiến trình
Bản chất của Sơ đồ luồng dữ liệu là mô tả các dữ liệu trong hệ thống
Bản chất của Sơ đồ luồng dữ liệu là mô tả các giao diện của hệ thống
Bản chất của Sơ đồ luồng dữ liệu là mô tả các thành phần của hệ thống
Xác định phương tiện đặc tả chức năng?
Giả mã
Mô hình quan hệ
Mô hình thực thể liên kết E-R
Từ điển dữ liệu

Tên chức năng
Tên thực thể
Thừa chức năng
Thừa dữ liệu

Tên chức năng
Tên thực thể
Thừa chức năng
Thừa dữ liệu

Tên chức năng
Tên thực thể
Thừa chức năng
Thừa dữ liệu

Tên chức năng
Tên thực thể
Thừa chức năng
Thừa dữ liệu

check_box Thừa chức năng
Thừa dữ liệu
Tên chức năng
Tên thực thể
Bản chất của việc phát triển một hệ thống thông tin là gì ?
Là một chiến lược phát triển
Là một công việc hàng năm của tổ chức
Là một giải pháp cho những vấn đề mà tổ chức đang gặp phải
Là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức
Bản chất của việc phát triển một hệ thống thông tin là?
Là phác thảo ý tưởng tương lai
Là xây dựng chiến lược quản lý để chuyển dịch tổ chức từ hiện trạng đến tương lai
Là xây dựng một kế hoạch thực hiện dự án
Là xây dựng quy trình thực hiện dự án
Bản chất của việc phát triển một hệ thống thông tin là?
Là bổ sung nhiệm vụ mới
Là mua sắm mới thiết bị
Là thiết kế lại tổ chức
Là thực hiện một dự án mới
Bốn tính chất cơ bản của mô-đun là
Vào/ra,Chức năng,Cơ chế,Dữ liệu chung
Vào/ra,Chức năng,Cơ chế,Dữ liệu cục bộ
Vào/ra,Chức năng,Cơ chế,xử lý cục bộ
Vào/ra,Cơ chế,dữ liệu chung,Dữ liệu cục bộ
Các cấu phần của giao diện bao gồm:
Các cửa sổ và các nút lệnh
Tiêu đề và các cửa sổ
Tiêu đề và các nút lệnh
Tiêu đề, các cửa sổ và các nút lệnh
Các giai đoạn trung tâm bao gồm các pha nào ?  
Cài đặt, bảo trì
Lập kế hoạch, xây dựng phần mềm
Phân tích, thiết kế
Thiết kế, xây dựng phần mềm
Các giai đoạn trung tâm bao gồm các pha nào ?
check_box Phân tích, thiết kế
Cài đặt, bảo trì
Lập kế hoạch, xây dựng phần mềm
Thiết kế, xây dựng phần mềm
Các giai đoạn trung tâm bao gồm các pha nào ?
check_box Phân tích, thiết kế
Lập kế hoạch, xây dựng phần mềm
Cài đặt, bảo trì
Thiết kế, xây dựng phần mềm
Các giai đoạn trung tâm bao gồm các pha nào ?
check_box Phân tích, thiết kế
Lập kế hoạch, xây dựng phần mềm
Cài đặt, bảo trì
Thiết kế, xây dựng phần mềm
Các mô-đun được ghép nối chặt chẽ nếu chúng sử dụng cái gì ?
dùng các biến chung và có trao đổi các thông tin điều khiển
dùng các dữ liệu vào chung,
không dùng các biến chung nhưng có trao đổi các thông tin điều khiển
không dùng các biến chung,
Các phần tử trong một hệ thống có đặc điểm gì ?
Giống nhau hoàn toàn
Giống nhau một số
Khác nhau hoàn toàn
Khác nhau một số
Các phương pháp điều tra hiện đại bao gồm những phương pháp nào?
Nghiên cứu tài liệu, phiếu điều tra.
Phỏng vấn, phiếu điều tra
Phương pháp làm bản mẫu, thiết kế ứng dụng liên kết, phát triển ứng dụng nhanh.
Quan sát, phiếu điều tra
Các phương pháp điều tra truyền thống bao gồm những phương pháp nào?
Phát triển ứng dụng nhanh
Phiếu điều tra, nghiên cứu tài liệu,quan sát, phỏng vấn
Phương pháp làm bản mẫu.
Thiết kế ứng dụng liên kết.
Các yêu cầu được chia làm các loại nào?
Các yêu cầu chức năng, các yêu cầu phi chức năng
Các yêu cầu hệ thống chức năng, các yêu cầu phi chức năng, các yêu cầu tài chính, các yêu cầu kỹ thuật
Các yêu cầu hệ thống chức năng, các yêu cầu tài chính
Các yêu cầu phi chức năng, các yêu cầu kỹ thuật
Cách tiếp cận hướng cấu trúc tập trung vào cái gì?
Chương trình
Dữ liệu
Giao diện
Xử lý
Cách tiếp cận hướng đối tượng dựa trên ý tưởng nào?
Che dấu thông tin
CSDL dùng chung
Không theo hướng kế thừa
Không theo hướng sử dụng lại
Cái “chết” của hệ thống có nghĩa gì?
Chết vật lý
Không thực hiện đủ các chức năng,
Không còn hữu dụng do lỗi thời
Không hoạt động,
Chiều các giai đoạn phát triển trong mô hình của không gian phát triển hệ thống gồm những pha nào ?
Lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, thực hiện, chuyển giao
Mã hóa, chuyển giao
Phân tích thiết kế
Thiết kế, mã hóa
Chiều các thành phần HTTT trong mô hình của không gian phát triển hệ thống gồm những gì ?
Máy tính, thông tin, con người, thiết bị
Thông tin, dữ liệu, con người, thiết bị
Thông tin, xử lý, con người, thiết bị
Thông tin, xử lý, thủ tục, ngôn ngữ lệnh
Chiều mức bất biến trong mô hình của không gian phát triển hệ thống gồm những mức gì ?
Mức khả thi, mức vật lý, mức khái niệm
Mức khái niệm, mức logic
Mức quan niệm, mức tổ chức, mức khả thi
Mức vật lý, mức logic, mức tổ chức, mức quan niệm
Chọn cấu trúc bảng quyết định đúng ? 1.Các quy tắc áp dụng 2.Các điều kiện có thể xảy ra 3.Các hành động có thể xảy ra 4. Các hành động xảy raChọn phát biểu đúng.
HTTT cần có phương pháp xử lý thông tin
HTTT không cần con người,
HTTT không có tác dụng hỗ trợ quyết định
HTTT phải tự động hóa hoàn toàn,
Chọn phương án tách đúng lược đồ HĐ(Số, ngày, mã Khách, mã kho) ra hệ lược đồ con đạt 3NF ?
HĐ(Số, Ngày, mã Khách, mã kho)
HĐ1(Số, Ngày) và HĐ2(Số, mã Khách, mã kho)
HĐ1(Số, Ngày) và HĐ2(mã Khách, mã kho)
HĐ1(Số, ngày, mã Khách) và HĐ2(Số, ngày, mã kho)
Chọn phương án Tách đúng lược đồ HĐ(Số, Ngày, mã Khách, tên khách, Địa chỉ) ra hệ lược đồ con đạt cao nhất là 2NF ?
HĐ(Số, Ngày, mã Khách, tên khách, Địa chỉ)
HĐ1(Số, mã Khách, tên khách, Địa chỉ) vàHĐ2(Số, mã khách, ngày)
HĐ1(Số, Ngày, mã Khách) vàHĐ2(mã khách, tên khách, Địa chỉ)
HĐ1(Số, Ngày, mã Khách) vàHĐ2(tên khách, Địa chỉ)
Đặc điểm của Thông tin là gì?
Có thể lưu trữ trên máy
Không định lượng được
Không thể tạo được
Tồn tại theo chủ quan của người lãnh đạo
Đặc tả chức năng bằng ngôn ngữ có cấu trúc/giả mã bằng cách nào?
check_box Sử dụng các động từ hành động để đặt tên cho các tiến trình, sử dụng danh từ để mô tả cấu trúc dữ liệu, sử dụng ba cấu trúc điển hình trong lập trình có cấu trúc
Sử dụng các danh từ để đặt tên cho các tiến trình, sử dụng danh từ để mô tả cấu trúc dữ liệu, sử dụng ba cấu trúc điển hình trong lập trình có cấu trúc
Sử dụng các danh từ để đặt tên cho các tiến trình, sử dụng động từ để mô tả cấu trúc dữ liệu, sử dụng ba cấu trúc điển hình trong lập trình có cấu trúc
Sử dụng các động từ hành động để đặt tên cho các tiến trình, sử dụng động từ để mô tả cấu trúc dữ liệu, sử dụng ba cấu trúc điển hình trong lập trình có cấu trúc
Đặc tính của cây quyết định?
Không phải là biến dạng của bảng quyết định
phân chia các trường hợp theo cấu trúc bảng
phân chia các trường hợp theo cấu trúc cây
Số các giá trị có thể của mỗi điều kiện vào có thể vô hạn
Đặc trưng cuả thiết kế hướng đối tượng là gì ?
Các đối tượng không thể phân tán
các đối tượng là các thực thể phụ thuộc nhau
có vùng dữ liệu dùng chung
không có vùng dữ liệu dùng chung
Để có độ thích nghi tối ưu thì một thành phần thiết kế phải có tính chất nào ?
đóng
hoàn toàn độc lập
mở
tự chứa
Điều gì khác biệt giữa 2 hướng cấu trúc và đối tượng?
Mục tiêu hệ thống
Trạng thái hệ thống (tập trung/phân tán)
Yêu cầu chức năng
Yêu cầu dữ liệu
Giao diện người- máy là gì để qua đó thiết lập đối thoại giữa chương trình và người dùng ?
check_box cơ chế
quy trình
thao tác
thủ tục
Hai hướng thiết kế thông dụng là những hướng nào ?
Hướng chức năng và đối tượng
hướng chức năng và thành phần
hướng đối tượng và dịch vụ
hướng dữ liệu và chức năng
Hệ thống có tính chất gì?
check_box Tính nhất thể
Không có thứ bậc
Không phụ thuộc thời gian
Tính phi cấu trúc
Hệ thống là gì ?
Hệ thống đơn thuần là tập hợp các mối quan hệ
Hệ thống đơn thuần là tập hợp các phần tử
Hệ thống là tập hợp các phần tử và tập hợp các mối quan hệ
Hệ thống là tập hợp các phần tử và tập hợp các mối quan hệ, tạo thành một thể thống nhất, sinh ra tính “trồi”.
Khi thiết kế thủ tục, người ta thường dùng cách tiếp cận nào ?
check_box trên xuống,
Dưới lên
kết hợp vừa trên xuống vừa dưới lên,
Phân cụm
Lược đồ ĐONĐAT1(Số, Ngày, mã Khách, tên khách, Địa chỉ) đạt chuẩn cao nhất là ?NF ?
1NF
2NF
3NF
chưa đạt chuẩn
Lược đồ ĐONĐAT2(Số, Ngày, mã Khách) đạt chuẩn cao nhất là ?NF
1NF
2NF
3NF
chưa đạt chuẩn
Lược đồ DONĐATHANG(Số, mã hàng, số lượng) đạt chuẩn cao nhất là?NF
1NF
2NF
3NF
chưa đạt chuẩn
Lược đồ DONĐATHANG(Số, mã hàng, số lượng, giá) đạt chuẩn cao nhất là ?NF
1NF
2NF
3NF
chưa đạt chuẩn
Lược đồ DONĐATHANG(Số, mã hàng, số lượng, tổng tiền) đạt chuẩn cao nhất là?NF
1NF
2NF
3NF
chưa đạt chuẩn
Lược đồ DONĐATHANG(Số, mã hàng, tên hàng, mô tả, ĐV,số lượng) đạt chuẩn cao nhất là ?NF
1NF
2NF
3NF
chưa đạt chuẩn
Lược đồ ĐONĐATHANG(Số, Ngày,mã Khách, tên khách, Địa chỉ, mã hàng*, tên hàng*, mô tả*, ĐV*,số lượng*) đạt chuẩn cao nhất là ?NF ?
1NF
2NF
3NF
chưa đạt chuẩn
Lược đồ PHIEUXUAT(Số, ngày, mã khách, mã kho) đạt chuẩn cao nhất là?NF
1NF
2NF
3NF
chưa đạt chuẩn
Lược đồ quan hệ có dạng nào ?
b: R={a1,a2,…an}
F= A1-> B1, A2->B2,…Am->Bm
R(a1,a2,…an),
s=<R,F>
Mã hóa kiểu liệt kê có đặc điểm gì ?
Không nhập nhằng, Đơn giản, Thêm phía sau, không xen được, có tính gợi ý, cần phải có bảng tương ứng, Không phân theo nhóm
Không nhập nhằng, Đơn giản, Thêm phía sau, không xen được, Thiếu tính gợi ý, cần phải có bảng tương ứng, Không phân theo nhóm
Không nhập nhằng, Đơn giản, Thêm phía sau, không xen được, Thiếu tính gợi ý, không cần bảng tương ứng, Không phân theo nhóm
Không nhập nhằng, Đơn giản, Thêm phía sau, xen được, Thiếu tính gợi ý, cần phải có bảng tương ứng, Không phân theo nhóm
Mã hóa kiểu liệt kê có khuyết điểm gì ?
không Đơn giản
không Thêm phía sau
Không xen được
nhập nhằng
Mã hóa kiểu liệt kê có Ưu điểm gì ?
Đơn giản
không cần phải có bảng tương ứng
phân được theo nhóm
xen được
Mã hóa theo lát có đặc điểm gì ?
có thể gợi ý
không Đơn giản
không Mở rộng xen thêm được
Không nhập nhằng
Mã hóa theo lát có đặc điểm gì ?
có thể gợi ý
Đơn giản
không Mở rộng xen thêm được
nhập nhằng
Mã hóa theo lát có nhược điểm gì ?
không Đơn giản
không Mở rộng xen thêm được
nhập nhằng
Thiếu gợi ý
Mã phân cấp có đặc tính gì ?
không được dùng phổ biến,
không thể bị bão hoà
Mở rộng, xen thêm được
nhập nhằng
Mã phân cấp có đặc tính gì ?
.nhập nhằng
Được dùng khá phổ biến
không mở rộng xen thêm được
không thể bị bão hoà
Mã phân cấp có nhược điểm gì ?
có thể bị bão hoà
không được dùng phổ biến
không mở rộng xen thêm được
nhập nhằng
Mã phân đoạn có đặc điểm gì ?
không bị bão hoà
không Được dùng khá phổ biến
không Mở rộng xen thêm được
Không nhập nhằng
Mã phân đoạn có đặc điểm gì ?
Được dùng khá phổ biến
không bị bão hoà
không Mở rộng xen thêm được
nhập nhằng
Ma trận E_F sai ở đâu ?
Tên chức năng
Tên thực thể
Thừa chức năng
Thừa dữ liệu
Ma trận E_F sai ở đâu ?
check_box Tên thực thể
Thừa chức năng
Tên chức năng
Thừa dữ liệu
Ma trận E_F sai ở đâu?
Tên chức năng
Tên thực thể
Thừa chức năng
Thừa dữ liệu
Ma trận E_F sai ở đâu?
check_box Tên chức năng
Tên thực thể
Thừa dữ liệu
Thừa chức năng
mô hình khái niệm dữ liệu sai ở đâu ?  
chỉ ở Bản số
chỉ ở loại (1-1,1-N,N-N)
loại và bản số
thực thể tham gia vào mối quan hệ
mô hình khái niệm dữ liệu sai ở đâu ?  
chỉ ở Bản số
chỉ ở loại(1-1,1-N,N-N)
loại và bản số
thực thể tham gia vào mối quan hệ
mô hình khái niệm dữ liệu sai ở đâu ?
check_box thực thể tham gia vào mối quan hệ
chỉ ở Bản số
chỉ ở loại (1-1,1-N,N-N)
loại và bản số
mô hình khái niệm dữ liệu sai ở đâu ?
check_box chỉ ở loại(1-1,1-N,N-N)
chỉ ở Bản số
loại và bản số
thực thể tham gia vào mối quan hệ
mô hình khái niệm dữ liệu sai ở đâu ?
check_box thực thể tham gia vào mối quan hệ
chỉ ở loại (1-1,1-N,N-N)
chỉ ở Bản số
loại và bản số
mô hình khái niệm dữ liệu sai ở đâu ?
check_box chỉ ở loại(1-1,1-N,N-N)
loại và bản số
thực thể tham gia vào mối quan hệ
chỉ ở Bản số
Mô hình làm bản mẫu có tính chất gì ?
Không lặp
Lặp
Phân cấp
Tuần tự
Mô hình làm bản mẫu sai ở đâu ?  
Cách thể hiện sơ đồ
Tên các tiến trình
Thiếu các tiến trình
Thứ tự các tiến trình
Mô hình làm bản mẫu sai ở đâu ?
check_box Thứ tự các tiến trình
Cách thể hiện sơ đồ
Tên các tiến trình
Thiếu các tiến trình
Mô hình làm bản mẫu sai ở đâu ?
check_box Thứ tự các tiến trình
Tên các tiến trình
Cách thể hiện sơ đồ
Thiếu các tiến trình
Mô hình vòng đời cổ điển có tính chất gì ?
Hệ thống, phân cấp
Hệ thống, tuần tự
Tuần tự, thứ bậc
Tuần tự, tránh rủi ro
Mô hình vòng đời cổ điển này sai ở dâu ?    
Cách thể hiện sơ đồ
Tên các tiến trình
Thiếu các tiến trình
Thứ tự các tiến trình
Mô hình vòng đời cổ điển này sai ở dâu ?
check_box Thứ tự các tiến trình
Cách thể hiện sơ đồ
Tên các tiến trình
Thiếu các tiến trình
Mô hình vòng đời cổ điển này sai ở dâu ?
check_box Thứ tự các tiến trình
Cách thể hiện sơ đồ
Thiếu các tiến trình
Tên các tiến trình
Mô hình xoắn ốc có tính chất gì ?
Lặp
Phân cấp
Phân cụm,
Tuần tự
Mô hình xoắn ốc sai ở đâu ?
Cách thể hiện sơ đồ
Tên các tiến trình
Thiếu các tiến trình
Thứ tự các tiến trình
Mô hình xoắn ốc sai ở đâu ?
check_box Thứ tự các tiến trình
Cách thể hiện sơ đồ
Tên các tiến trình
Thiếu các tiến trình
Mô hình xoắn ốc sai ở đâu ?
check_box Thứ tự các tiến trình
Cách thể hiện sơ đồ
Thiếu các tiến trình
Tên các tiến trình
mối quan hệ sai ở chỗ nào ?  
chỉ ở Bản số
chỉ ở loại
loại (1-1,1-N,N-N) và bản số
thực thể tham gia vào mối quan hệ
mối quan hệ sai ở chỗ nào ?