(PN-ngược) Khi có điện trường ngoài Eng ngược chiều với điện trường Etr’ làm cho:
check_box Vùng nghèo mở rộng ra
Một đáp án khác
Vùng nghèo giữ nguyên Vùng nghèo giữ nguyên
Vùng nghèo thu hẹp lại

AND
NAND
OR
XOR

check_box XNOR
NAND
NOR
XOR

NAND
NOR
Tất cả đều sai
XOR

IC 74LS02
IC 74LS04
IC 74LS08
IC 74LS32

check_box XOR
NAND
NOR
NXOR
Biến Logic là biến:
Chỉ nhận giá trị 0
Chỉ nhận giá trị 1
Nhận giá trị 0 và 1
Nhận một giá trị bất kỳ
Bộ cộng đủ là phép cộng … nhị phân có cộng thêm số nhớ từ bit trước nó với trọng số thấp hơn chuyển nên:
check_box 2 bit
1 bit
3 bit
4 bit
Bộ cộng nửa là bộ cộng……
check_box Không lưu trữ giá trị nhớ
Lưu trữ giá trị nhớ Ci
Lưu trữ giá trị tổng Si và giá trị nhớ Ci
Thay đổi trạng thái của các bit có trọng số thấp hơn trước nó
Bộ đếm đồng bộ là bộ đếm … chuyển trạng thái đồng thời khi có tín hiệu:
check_box Cùng
Có
Giữ nguyên
Không
Bộ đếm thuận là bộ đếm mà khi có xung đếm Xđ vào thì trạng thái trong của bộ đếm….
check_box Tăng thêm 1
Không giảm
Tăng dần đều
Tăng thêm giá trị Xđ
Bộ giải mã ISO dùng bao nhiêu bit để kiểm tra truyền tin:
check_box 1 bit
6 bit
7 bit
8 bit
Bộ mã ISO dùng 7 bit để mã hóa……ký tự
check_box 56
127
65
96
Bộ mã nhị phân BCD-8421 có đầu vào là các số từ 1 đến 9 thì đầu ra của nó là:
check_box A,B,C,D
4 ký tự chữ cái bất kỳ
E,F,G,H
J,K,L,M
Các tham số cơ bản của Transistor bao gồm:
check_box Tất cả các phương án
Hệ số khuếch đại dòng một chiều
Hệ số khuếch đại dòng xoay chiều
Hệ số truyền đạt của transistor
Các tiền tố Ki, Mi, Gi, Ti… được sử dụng trong hệ cơ số đếm nào?
Bát phân
Nhị phân
Thập lục phân
Thập phân
Các tiền tố sau thuộc nhóm tiêu chuẩn nào?Kilo, Mega, Giga, Tera
IEC
IEEE
ISO
SI
Cách phân loại bộ đếm nào sau đây là sai?
check_box Cơ số đếm Kđ: Kd = 2,8, 10, 16.
Cách làm việc
Phân loại theo hướng đếm
Phân loại theo khả năng ứng dụng
Cho hàm n biến. Khi đó để biểu diễn hàm bằng phương pháp bảng chân lý ta cầnChức năng của phần tử nhớ Flip – Flop:
Có thể tiếp nhận
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Xử lý, lưu trữ
Có bao nhiêu loại FF:
3 loại
4 loại
5 loại
6 loại
Có bao nhiêu phương pháp biểu diễn hàm logic?
2
3
4
5
Có mấy loại chất bán dẫn:
check_box 2 loại
1 loại
3 loại
4 loại
Có những phép tính cơ bản của Đại số học Logic bao gồm:
Phép Cộng Logic
Phép Nhân Logic
Phép Phủ định logic
Tất cả các đáp án
Cơ sở để xây dựng bộ so sánh bằng nhau là sử dụng cổng logic nào?
check_box XNOR
AND
NAND
NOR
Cơ sở logic của bộ cộng đủ 2 số nhị phân 1 bit ai và bi là……
check_box Số nhớ Ci-1 được chuyển lên từ bit có trọng số thấp hơn đứng trước nó
Số nhớ Ci được chuyên lên bit có trọng số thấp hơn đứng trước nó
Số nhớ Ci+1 được chuyển lên từ bit có trọng số thấp hơn đứng trước nó
Tất cả đều sai
Đặc điểm của hệ đếm nhị phân?
Gồm hai số 0 và 1
Gồm những số từ 0 đến 15
Gồm những số từ 0 đến 7
Gồm những số từ 0 đến 9
Đặc điểm của hệ đếm thập lục phân ?
Gồm hai số 0 và 1
Gồm những số từ 0 đến 7
Gồm những số từ 0 đến 9
Gồm số từ 0 đến 9 và từ A đến F
Đặc điểm của hệ đếm thập phân?
Gồm hai số 0 và 1
Gồm những số từ 0 đến 15
Gồm những số từ 0 đến 7
Gồm những số từ 0 đến 9
Đặc tuyến ra của JFET Có vùng gần gốc gọi là vùng:
Vùng đánh thủng
Vùng giải tỏa
Vùng mở
Vùng thắt
Đặc tuyến ra của Transsistor loại JFET được chia làm mấy vùng
2 vùng
3 vùng
4 vùng
5 vùng
Đâu không phải ưu điểm của mạch tích hợp IC
check_box Giá thành rẻ
Kích thước trọng lượng nhỏ
Tiêu thụ năng lượng ít
Tốc độ cao, độ tin cậy lớn
Đâu là chức năng của FF-RS đồng bộ?:
Đồng bộ
Khuyếch đại
Tất cả các đáp án
Xử lý
Để biểu diễn 1 chữ số dạng nhị phân ta cần mấy bit
1
2
3
4
Để biểu diễn chữ số dạng bát phân chúng ta cần sử dụng mấy bit ?
1 bit
2 bit
3 bit
4 bit
Để biểu diễn chữ số thập lục phân chúng ta cần sử dụng mấy bit ?
1 bit
2 bit
3 bit
4 bit
Để giải mã cho hệ cơ số 10 gồm 10 ký tự 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, bộ giải mã nhị phân cần hết bao nhiêu bit
check_box 4
3
5
6
Điốt bán dẫn dòng thuận có Si và Ge bằng:
check_box Si = 0,5V ; Ge = 0.1V
Si = 0,3V ; Ge = 0.1V
Si = 0,4V ; Ge = 0.1V
Si = 0,6V ; Ge = 0.2V
Điốt được phân chia thành những loại nào?
Tất cả các phương án
Theo chức năng đặc biệt
Theo công suất
Theo tần số
Đối với hàm AND khi đầu vào là A và B thì ta thu được kết quả:
A.B
A/B
A+B
A-B
Đối với hàm NOT khi đầu vào là A thì ta thu được kết quả:Đối với hàm OR khi đầu vào là A và B thì ta thu được kết quả:
A.B
A/B
A+B
A-B
Filp – Flop RS đồng bộ khác với Filp – Flop RS thông thường ở điểm nào:
Có thêm cổng NAND
Có thêm cổng XNOR
Có thêm cổng XOR
Có thêm mạch đồng bộ
Flip – Flop có 2 trạng thái lối ra nhận các trạng thái nào:
Trạng thái 0 và 1
Trạng thái 1 và 2
Trạng thái 2 và 3
Trạng thái 3 và 4
Flip – Flop Delay được cấu trúc từ:
Flip – Flop RS
Flip – Flop RS chủ tớ
Flip – Flop RS Cơ bản
Flip – Flop RS đồng bộ
Flip – Flop J-K được khắc phục từ:
Flip – Flop RS
Flip – Flop RS chủ tớ
Flip – Flop RS Cơ bản
Flip – Flop RS đồng bộ
Flip – Flop RS cơ bản cấu tạo từ:
Cổng NAND và NOR
Cổng NOT và NAND
Cổng NOT và OR
Cổng OR và AND
Giả sử cho 2 biến logic A và B. Hàm F thực hiện phép AND giữa 2 biến nhận giá trị bằng 1. Khi đó A, B sẽ có giá trị bằng bao nhiêu?
A = 0; B = 0
A = 0; B = 1
A = 1; B = 0
A = 1; B = 1
Giả sử cho 2 biến logic A và B. Hàm F thực hiện phép NAND giữa 2 biến nhận giá trị bằng 0. Khi đó A, B sẽ có giá trị bằng bao nhiêu?
A = 0, B = 0
A = 1, B = 0
A = 1, B = 1
A = 1, B=0
Giả sử cho 2 biến logic A và B. Hàm F thực hiện phép NOR giữa 2 biến nhận giá trị bằng 1. Khi đó A, B sẽ có giá trị bằng bao nhiêu
A = 0, B = 0
A = 0, B=1
A = 1, B = 1
A = 1, B=0
Hãy chỉ ra biểu thức đúng trong các biểu thức sau:Hãy chỉ ra biểu thức đúng trong các biểu thức sau:AB + AB = A
Hãy chỉ ra biểu thức đúng trong các biểu thức sau:


A + AB = A
Tất cả các biểu thức
Hãy chỉ ra phát biểu chính xác trong các phát biểu sau
FF chủ tớ là loại FF được cấu tạo từ FF-D
FF chủ tớ là loại FF được cấu tạo từ FF-RS
FF chủ tớ là loại FF được cấu tạo từ FF-RS hoặc FF – J-K
FF chủ tớ là loại FF được cấu tạo từ loại FF-J-K
Hãy chỉ ra phát biểu chính xác trong các phát biểu sau
Điều kiện chuyển đổi trạng thái của FF-JK là J = 0 và K = 0
Điều kiện chuyển đổi trạng thái của FF-JK là J ≠ K
Điều kiện để chuyển đổi trạng thái của FF-JK là J = 1 và K = 1
FF-JK không cần điều kiện chuyển đổi trạng thái
Hãy chỉ ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
Cổng XNOR chỉ có thể được tạo thành từ cổng NOR
Cổng XNOR có thể được tạo thành từ cổng NOR hoặc NAND
Cổng XNOR không thể tạo thành từ cổng NAND
Tất cả đều sai
Hãy chỉ ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
Phương pháp tối thiểu hóa bằng biến đại số cho ta kết quả tối thiểu dựa trên số lượng biến đầu vào
Phương pháp tối thiểu hóa bằng biến đại số không cho ta kết quả tối thiểu
Phương pháp tối thiểu hóa bằng biến đại số luôn cho ta kết quả tối thiểu
Phương pháp tối thiểu hóa bằng biến đại số sẽ không cho ta biết được biểu thức thu được là tối thiểu hay chưa
Hãy chỉ ra phát biểu đúng?
Bù 1 của một số nhị phân bù 2 là chính số đó
Bù 2 của số nhị phân bù 2 là chính số đó
Bù 2 của một số nhị phân bù 1 là chính số đó
Bù 2 của một số nhị phân là chính số đó
Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu về cấu trúc mạch nhị phân dị bộ sau?
check_box Bộ đếm thuận nhị phân dị bộ có thể cấu trúc từ FF-RS
Bộ đếm nhị phân dị bộ có thể cấu trúc từ FF-D
Bộ đếm nhị phân dị bộ có thể cấu trúc từ FF-T
Bộ đếm thuận nhị phân dị bộ có thể cấu trúc từ FF-JK
Hãy cho biết ký hiệu nào là thể hiện cổng ORTất cả các phương án
Hãy cho biết số 155 biểu diễn ở dạng bát phân là bao nhiêu?
233
234
235
236
Hệ số khuếch đại dòng điện một chiều trong điều kiện thông bão hòa của Transistor có công thức:
check_box 


Hệ số khuếch đại tín hiệu xoay chiều có công thức:
check_box 


IGFET là transistor trường có:
Cách điện với kênh không dẫn
Cực cửa cách điện với kênh dẫn
Cực cửa cách không có điện
Cực cửa dẫn điện với kênh dẫn
JFET là transistor trường có cực cửa là:
check_box Tiếp giáp PN
Tiếp giáp AD
Tiếp giáp NQ
Tiếp giáp TZ
Kết quả bù 2 của số nhị phân 0101 là bao nhiêu ?
0011
1001
1010
1011
Khái niệm nào sau đây là chính xác về bộ đếm đồng bộ?
check_box Bộ đếm đồng bộ có thể là bộ đếm thuận, bộ đếm nghịch hoặc bộ đếm thuận nghịch
Bộ đếm đồng bộ là bộ đếm nghịch
Bộ đếm đồng bộ là bộ đếm thuận
Bộ đếm đồng bộ là bộ đếm thuận nghịch
Ký hiệu DEL trong bảng mã ASCII có nghĩa là:
check_box Xóa
Dừng
Kết thúc
Thoát
Ký hiệu sau biểu diễn cho loại FF nào?
FF – D
FF - JK
FF - RS
FF – RS chủ tớ
Ký hiệu SYN trong bảng mã ASCII có nghĩa là:
check_box Đồng bộ
Bắt đầu
Dừng
Thoát
Lớp tiếp xúc PN (PN-thuận) Khi có điện trường ngoài Eng ngược chiều với điện trường Etr’ làm cho:
check_box Vùng nghèo thu hẹp lại
Một đáp án khác
Vùng nghèo giữ nguyên
Vùng nghèo mở rộng ra
Mã hóa là sử dụng…để biểu thị một sự việc, hình ảnh, đối tượng, trạng thái nào đó:
check_box Tât cả các phương án
Chữ số, hình ảnh
Ký tự
Ngôn ngữ
Mạch IC 74LS00 sử dụng cổng nào:
Cổng NAND
Cổng NOT
Cổng OR
Cổng XOR
Mạch IC 74LS02 sử dụng cổng:
Cổng AND
Cổng NAND
Cổng NOR
Cổng XNOR
Mạch IC 74LS08 sử dụng cổng nào:
Cổng AND
Cổng NOT
Cổng OR
Cổng XOR
Mạch IC 74LS32 sử dụng cổng nào:
Cổng AND
Cổng NOT
Cổng OR
Cổng XOR
Mạch LS74LS04 sử dụng cổng nào:
check_box Cổng NOT
Cổng AND
Cổng OR
Cổng XOR
Một nhóm gồm 4 bit nhị phân được gọi là gì?
Bibble
Mibble
Nibble
Sibble
Nhận xét chung cho các loại FF cấu trúc từ cổng NAND và NOR:
Mạch cấu trúc từ cổng NAND lật trạng thái khi có sườn âm xung đến
Mạch cấu trúc từ cổng NOR lật trạng thái khi có sườn dương xung đến
Nhược điểm của FF-RS là điều khiển trực tiếp do xung đến, trạng thái cấm không cho sử dụng
Tất cả các phương án
Nhược điểm của khóa cơ khí là gì?
check_box Tất cả các phương án
Cồng kềnh
Độ tin cậy thấp
Thời gian chuyển trạng thái chậm
NULL trong bộ mã ISO có ngĩa là gì ?
check_box Không có hiệu lực
Giá trị rỗng
Mở
Xóa
Phân theo chức năng, có mấy loại FF
3
4
5
6
Phép Phủ định logic còn được gọi là phép gì:
Đảo
Hội
Tất cả đều sai
Tuyển
Phương trình đặc trưng cho FF – D:
Qn+1 = Dn+2
Qn+1 = Dn+3
Qn+1 = Dn+4
Qn+1 = Dn+5
Phương trình đặc trưng cho FF – RS là:Phương trình đặc trưng cho FF cấu trúc từ cổng NAND


S = R.Q
Tất cả các phương án
Phương trình đặc trưng cho FF-RS cấu trúc từ cổng NORSố 155 biểu diễn ở hệ Hexa là bao nhiêu?
8D
8E
9A
9B
Số bù 2 của một số nhị phân được tính bằng cách
Lấy phần bù của số bù 1
Lấy số bù 1 của số đó chèn thêm bit 1 bên trái
Lấy số bù 1 của số đó cộng một
Lấy số bù 1 của số đó dịch 1 bit trái
Số bù của một số nhị phân được xác định bằng cách nào?
Đảo các bit nhị phân 0 thành 1 và các bit 1 thành 0
Dịch 1 bit của dãy nhị phân đó sang trái.
Dịch 1 bit của dãy số nhị phân đó sang phải
Loại bỏ các bit 0 giữ lại bit 1
Sơ đồ logic sau mô phỏng bộ nào?
check_box Bộ so sánh hơn kém 1 bit
Bộ cộng nửa
Bộ giải mã 2 bit
Bô so sánh bằng 1 bit
Số nhị phân có dấu được biểu diễn bằng phương pháp nào?
Sử dụng bit dấu
Sử dụng số bù 1
Sử dụng số bù 2
Tất cả các phương án
Số nhị phân có dấu sau sẽ là số bao nhiêu trong hệ thập phân 1010
10
-10
2
-2
Thành phần nào sau đây không thuộc Transistor
check_box Sensơ
Bazơ
Emitơ
Tất cả các phương án
Thuật ngữ IC là gì?
check_box Mạch tích hợp
Mạch hỗn hợp
Mạch lập trình
Mạch vô tuyến
Tiền tố Mega có độ lớn bao nhiêu trong hệ thập phân?Tiền tố Mega có độ lớn bao nhiêu trong hệ thập phân?
check_box 106
1012
103
109
Trạng thái hoạt động của linh kiện điện tử số:
ON hoặc OFF
Tất cả các đáp án
TRUE hoặc FALSE
YES OR NO
Transistor bán dẫn trường được viết tắt là:
check_box FET
BKA
CNC
FEF
Trong các biểu thức dưới đây biểu thức nào sai:
Dạng chuẩn tắc hội đầy đủ còn được gọi là tích các tổng
Dạng chuẩn tắc Hội đầy đủ là tích của nhiều thành phần, mà mỗi thành phần là một tổng đầy đủ của n biến
Dùng dấu tích “∏” để lập tích của các tổ hợp biến mà hàm có giá trị bằng 1
Tất cả đều đúng
Trong các phát biểu dưới đây phát biểu nào sai?
Dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ còn được gọi là tổng các tích
Dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ là tổn của nhiều thành phần, mà mỗi thành phần là một tích đầy đủ của n biến
Tất cả đều đúng
Với dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ dùng dấu “∑” để lập tổng của các tổ hợp biến mà hàm có giá trị bằng 1
Trong các quy tắc dưới đây quy tắc nào sai:Trọng số của chữ số thập lục phân là ?
10i
16i
2i
8i
Trọng số của chữ số thập phân là?
10i
16i
2i
8i
Ưu điểm của mạch tính toán dùng linh kiện bán dẫn là:
check_box Tất cả các phương án
Giá thành thấp, kích thước nhỏ.
Tiêu thụ năng lượng thấp
Tốc độ cao, độ tin cậy lớn
Về mặt cấu tạo, có mấy loại Transsistor
check_box 2 loại
3 loại
4 loại
5 loại
Với bộ giải mã hiển thị số 7 thanh theo mã BCD-8421 với tín hiệu đầu ra là các ánh sáng a,b,c,d,e,f,g thì cần bao nhiêu tín hiệu đầu vào
check_box 4
3
5
7
Với bộ mã hóa nhị phân, cần bao nhiêu bit để mã hóa cho 2n tín hiệu
check_box n
2n + 1
log2n
n+1
Với đầu vào là A = 0 và B = 0 ta thu được:
FNAND(AB) = 0
FNAND(AB) = 1
FNAND(AB) = 2
FNAND(AB) = 3
Với đầu vào là AB sau khi qua cổng NAND thì kết quả thu được:Với đầu vào là AB sau khi qua cổng NOR thì kết quả thu được:Với đầu vào là AB sau khi qua cổng XNOR thì kết quả thu được:Với đầu vào là AB sau khi qua cổng XOR thì kết quả thu được:Với FF-RS có bao nhiêu chức năng của R và S để có thể chuyển từ trạng thái Qn sang Qn+1
12
4
6
8
Với FF-RS điều kiện để chuyển đổi trạng thái từ Qn sang Qn+1 là
R = 0, S = 0
R = 0, S = 1
R = 1, S = 1
Tất cả các đáp án
Với JFET kênh N nối ra có mấy điện cực:
check_box 3 cực
1 cực
2 cực
4 cực

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập