Bố cục chung của một khóa luận tốt nghiệp thông thường gồm mấy phần?
check_box 3 phần
4 phần
5 phần
6 phần
Các mối liên hệ hữu hình có thể sơ đồ hóa là:
- Liên hệ nối tiếp- Liên hệ song song- Liên hệ hình cây- Liên hệ mạng lưới- Liên hệ hỗn hợp
- Liên hệ tình cảm- Liên hệ song song- Liên hệ hình cây- Liên hệ mạng lưới- Liên hệ hỗn hợp
-Liên hệ nối tiếp-Liên hệ song song- Liên hệ hình cây- Liên hệ chức năng- Liên hệ tình cảm
-Liên hệ nối tiếp-Liên hệ song song- Liên hệ hình cây- Liên hệ mạng lưới- Liên hệ chức năng
Cấu trúc của một bài thuyết trình khoa học thường gồm mấy bộ phận?
check_box 4 bộ phận
2 bộ phận
6 bộ phận
8 bộ phận
Cấu trúc logic của phép chứng minh được nghiên cứu trong logic học gồm:
check_box 3 bộ phận
2 bộ phận
4 bộ phận
5 bộ phận
Cấu trúc logic của phép chứng minh gồm các bộ phận sau:
check_box - Giả thuyết- Luận cứ- Phương pháp
- Luận cứ- Phương pháp
Giả thuyếtLuận cứ
Giả thuyếtPhương pháp
Chọn mẫu xác suất là chọn ngẫu nhiên nhưng theo một tiêu chí nào đó để đảm bảo mẫu có tính đại diện. Có bao nhiêu cách chọn mẫu xác suất thông dụng?
2 cách
3 cách
4 cách
5 cách
Chứng minh luận điểm khoa học, người nghiên cứu phải :
Chỉ ra được nhiệm vụ nghiên cứu
Có đầy đủ luận cứ khoa học
Đưa ra mục tiêu nghiên cứu
Trả lời được câu hỏi nghiên cứu
Có mấy phương pháp thuyết trình?
check_box 3 phương pháp
2 phương pháp
4 phương pháp
5 phương pháp
Con người có được tri thức kinh nghiệm từ việc:
- Cảm nhận thế giới quan- Chịu tác động từ thế giới quan
Chịu ảnh hưởng của các tác động khách quan
Khắc phục và giải quyết các khó khăn trong thực tế
Tìm hiểu đời sống xã hội của các vùng miền
Công việc đầu tiên của bất cứ nghiên cứu nào là:
Bổ sung khái niệm
Thống nhất khái niệm
Tổng hợp khái niệm
Xây dựng khái niệm
Đặc điểm của tri thức khoa học:
Là những kết luận về quy luật tất yếu đã được khảo nghiệm và kiểm chứng.
Mang tính đặc thù
Mang tính thống nhất
Phát triển đa dạng và phong phú
Đặt tên cho Đề tài nghiên cứu khoa học cần thể hiện được:
- Mục tiêu nghiên cứu.- Phương tiện thực hiện mục tiêu- Giới hạn nghiên cứu
-Mục tiêu nghiên cứu.-Phương tiện thực hiện mục tiêu-Môi trường chứa đựng mục tiêu và phương tiện thực hiện.
-Mục tiêu nghiên cứu.-Phương tiện thực hiện mục tiêu-Quy mô nghiên cứu
-Phương tiện thực hiện mục tiêu-Môi trường chứa đựng mục tiêu và phương tiện thực hiện.- Giới hạn nghiên cứu
Để chứng minh luận điểm khoa học, người nghiên cứu cần có các:
check_box Luận cứ
Lập luận
Luận chứng
Luận điểm
Để nhận biết một bộ môn khoa học người ta đề ra:
1 tiêu chí
3 tiêu chí
5 tiêu chí
6 tiêu chí
Giả thiết nghiên cứu là điều kiện giả định của nghiên cứu. Nó là những điều kiện không có thực trong đối tượng khảo sát mà chỉ là những tình huống giả định do người nghiên cứu đặt ra để lý tưởng hóa điều kiện thực nghiệm. Vì vậy, giả thiết
Có thể chứng minh hoặc không
Có thể phải chứng minh trong trường hợp cụ thể nào đó.
Không phải chứng minh
Phải chứng minh
Giả thuyết là luận điểm cần chứng minh trong một nghiên cứu khoa học. Giả thuyết trả lời câu hỏi:
check_box Cần chứng minh điều gì?
Phương pháp nghiên cứu là gì?
Nhiệm vụ nghiên cứu là gì?
Mục tiêu nghiên cứu là gì?
Giả thuyết là nhận định sơ bộ, là kết quả giả định của nghiên cứu, là luận điểm khoa học mà người nghiên cứu đặt ra. Giả thuyết:
check_box Cần được chứng minh hoặc bác bỏ
Cần được bác bỏ
Cần được chứng minh
Không cần phải chứng minh
Hội nghị khoa học được chia ra thành:
check_box 4 loại
2 loại
6 loại
8 loại
Khái niệm “Khoa học” được tiếp cận theo các cách sau:
- Khoa học là một hệ thống tri thức- Khoa học là một hoạt động xã hội- Khoa học là một hình thái ý thức xã hội- Khoa học là một thiết chế xã hội
- Khoa học là một hoạt động xã hội-Khoa học là một hình thái ý thức xã hội-Khoa học là một lĩnh vực nghien cứu.Khoa học là một thiết chế xã hội
-Khoa học là một hệ thống giáo dục.- Khoa học là một hoạt động xã hội-Khoa học là một hình thái ý thức xã hội-Khoa học là một lĩnh vực nghien cứu.
-Khoa học là một hệ thống giáo dục.- Khoa học là một hoạt động xã hội-Khoa học là một hình thái ý thức xã hội-Khoa học là một thiết chế xã hội
Khái niệm là một trong những đối tượng nghiên cứu của logic học và được định nghĩa là:
Một bộ phận quan trọng nhất của lý thuyết
Một hình thức tư duy nhằm chỉ rõ thuộc tính bản chất vốn có của sự kiện khoa học.
Ngôn ngữ đối thoại trong khoa học
Tất cả các đáp án
Khái niệm về “Khoa học” được nêu ra trong giáo trình của Vũ Cao Đàm được tiếp cận theo:
2 góc độ
3 góc độ
4 góc độ
5 góc độ
Khái niệm về “phong bì”, ngày xưa phong bì dùng để đựng thư. Ngày nay nói đến “phong bì” còn có chức năng để đựng tiền. Đó chính là:
Bổ sung cách hiểu một khái niệm
Tất cả các đáp án
Thống nhất hóa các khái niệm
Xây dựng khái niệm
Khi phân loại nghiên cứu khoa học theo phương thức thu thập thông tin thì người ta chia thành:
2 loại
3 loại
4 loại
5 loại
Khi phân loại nghiên cứu khoa học thường được phân thành:
check_box 3 loại
2 loại
5 loại
7 loại
Khi phân loại nguồn tài liệu người ta chia nguồn tài liệu tồn tại dưới mấy cấp độ?
2 cấp độ
3 cấp độ
4 cấp độ
5 cấp độ
Khi sử dụng điều tra bảng hỏi, về mặt kỹ thuật người điều tra cần phải quan tâm những vấn đề gì?
check_box - Chọn mẫu-Thiết kế bảng câu hỏi- Xử lý kết quả điều tra
- Chọn mẫu- Thiết kế bảng câu hỏi- Trả lời câu hỏi
- Chọn mẫu- Xử lý kểt quả điều tra- Báo cáo kết quả điều tra
- Thiết kế bảng câu hỏi- Xử lý kết quả điều tra- Báo cáo kết quả điều tra
Khi tiếp cận khái niệm “Khoa học” là một hệ thống tri thức thì các nhà khoa học đề cập đến:
Hệ thống tri thức với kinh nghiệm dân gian
Kinh nghiệm và khoa học
Tri thức khoa học và kinh nghiệm sẵn có
Tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học
Liên hệ vô hình là những liên hệ
Có thể đưa ra các sơ đồ hóa
Có thể sơ đồ hóa hoặc hệ thống hóa
Không thể biểu hiện trên bất cứ loại sơ đồ nào
Tất cả các đáp án
Lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài người nghiên cứu thường phải tuân thủ:
2 bước
4 bước
6 bước
8 bước
Luận cứ là bằng chứng được đưa ra để chứng minh luận điểm. Luận cứ trả lời câu hỏi:
check_box Chứng minh bằng cái gì?
Chứng minh bằng phương pháp gì?
Chứng minh cái gì?
Chứng minh như thế nào?
Luận cứ lý thuyết là:
check_box Tất cả các đáp án
Bao gồm các khái niệm, các tiên đề, định lý, định luật hoặc các quy luật xã hội
Các luận điểm được khai thác từ các tài liệu, công trình khoa học của các đồng nghiệp đi trước
Các luận điểm khoa học đã được chứng minh
Luận cứ thực tế được thu thập từ các sự kiện từ trong thực tế bằng cách:
check_box Tất cả các đáp án
Khai thác từ các báo cáo từ các công trình nghiên cứu của đồng nghiệp
Phỏng vấnĐiều tra
Quan sátThực nghiệm
Một kỷ yếu khoa học thường được chia ra thành:
check_box 4 phần
2 phần
3 phần
5 phần
Nghiên cứu khoa học đạt tính tin cậy khi:
Được kiểm chứng lại nhiều lần trong điều kiện quan sát hoặc thí nghiệm như nhau và thu được kết quả khác nhau
Được kiểm chứng lại nhiều lần trong những điều kiện quan sát hoặc thí nghiệm hoàn toàn giống nhau và với kết quả thu được hoàn toàn giống nhau.
Được kiểm chứng lại nhiều lần trong những điều kiện quan sát hoặc thí nghiệm khác nhau và thu được kết quả giống nhau
Được kiểm chứng trong các điều kiện khác nhau và thu về được kết quả khác nhau
Nghiên cứu khoa học là:
Quá trình hình thành và chứng minh luận điểm khoa học về một sự vật hoặc hiện tượng cần khám phá
Quá trình hình thành và phát triển một sự vật hoặc hiện tượng mới
Quá trình tìm hiểu và đưa ra câu trả lời về một sự vật hoặc hiện tượng mới trong tự nhiên
Quá trình tìm hiểu và đưa ra câu trả lời về một sự vật hoặc hiện tượng mới xảy ra trong xã hội
Nghiên cứu khoa học mang:
3 đặc điểm
5 đặc điểm
7 đặc điểm
9 đặc điểm
Nghiên cứu tài liệu qua hình thức phỏng vấn được chia ra thành mấy loại?
check_box 3 loại
2 loại
4 loại
5 loại
Người ta chọn khoảng mười nghìn người để phát phiếu điều tra thăm dò sự tín nhiệm của dân chúng đối với một tổng thống đương nhiệm. Kết quả thăm dò ý kiến đó được tiếp cận theo phương pháp khảo sát:
check_box Tiếp cận thống kê và xác suất
Tiếp cận cá biệt và so sánh
Tiếp cận lịch sử và logic
Tiếp cận theo phương pháp định tính và định lượng
Nguồn gốc của nhiệm vụ nghiên cứu xuất phát từ:
1.Chủ trương phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia2.Nhiệm vụ được giao từ cơ quan cấp trên3. Nhiệm vụ phát sinh trong thực tế4.Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt ra
1.Chủ trương phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia2.Nhiệm vụ được giao từ cơ quan cấp trên3.Nhiệm vụ được nhận từ hợp đồng với các đối tác4.Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt ra
1.Chủ trương phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia2.Nhiệm vụ được nhận từ hợp đồng với các đối tác3.Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt ra4. Nhiệm vụ phát sinh trong thực tế
1.Nhiệm vụ được giao từ cơ quan cấp trên2.Nhiệm vụ được nhận từ hợp đồng với các đối tác3.Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt ra4. Nhiệm vụ phát sinh trong thực tế
Nhờ tri thức kinh nghiệm, con người có thể:
Biết cách phản ứng trước tự nhiên
Biết ứng xử trong các quan hệ xã hội, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong tự nhhiên, xã hội để tồn tại và phát triển
Hình dung thực tế về các sự vật
Tất cả các phương án.
Nội dung khoa học của bài báo có thể có cấu trúc các phần khác nhau tùy cách sắp xếp của mỗi tác giả. Tuy nhiên, các loại bài báo khoa học thông thường được chia ra thành:
2 môđun
4 môđun
6 môđun
7 môđun
Phạm vi nghiên cứu được chia ra thành các loại:
- Phạm vi hoạt động của sự vật- Phạm vi khảo sát của hoạt động nghiên cứu
- Phạm vi quy mô của mẫu khảo sát- Phạm vi về thời gian của tiến trình của sự vật
- Phạm vi quy mô của mẫu khảo sát- Phạm vi về thời gian của tiến trình của sự vật- Phạm vi giới hạn trong tập hợp mục tiêu nghiên cứu
- Phạm vi về thời gian của tiến trình của sự vật- Phạm vi giới hạn trong tập hợp mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu thường được chia ra làm mấy loại?
1 loại
2 loại
3 loại
4 loại
Phân chia theo các giai đoạn của nghiên cứu người ta chia nghiên cứu khoa học thành:
2 loại
3 loại
4 loại
5 loại
Phân loại theo các giai đoạn của nghiên cứu thì đề tài “Sử dụng các biện pháp kinh tế để giảm thiểu việc di dân từ nông thôn ra thành phố” thuộc loại:
Nghiên cứu cơ bản
Nghiên cứu ứng dụng
Tất cả các phương án
Triển khai
Phân loại theo các giai đoạn của nghiên cứu thì đề tài “Xây dựng các tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo E-learning tại Viện Đại học Mở Hà Nội” thuộc loại:
Nghiên cứu cơ bản
Nghiên cứu ứng dụng
Tất cả các đáp án
Triển khai
Phân tích nguồn tài liệu theo các giác độ:
- Chủng loại- Nội dung
- Chủng loại- Tác giả
- Nội dung- Hình thức
- Tác giả- Nội dung
Phương pháp khảo sát thực địa là một phương pháp quan sát để lấy được các thông tin phục vụ cho việc trình bày luận cứ. Phương pháp quan sát thông dụng được áp dụng trong nhiều bộ môn khoa học và được phân thành:
2 loại
3 loại
4 loại
6 loại
Phương pháp khảo sát thực địa theo mục đích nắm bản chất đối tượng quan sát, quan sát được phân chia ra thành:
check_box - Quan sát hình thái- Quan sát chức năng
- Quan sát chức năng- Quan sát phân tích
- Quan sát hình thái- Quan sát phân tích
Quan sát chức năngQuan sát mô tả
Phương pháp khảo sát thực địa theo mục đích xử lý thông tin, quan sát được phân chia thành:
- Quan sát mô tả- Quan sát định kỳ
- Quan sát mô tả- Quan sát phân tích
- Quan sát phân tích- Quan sát định kỳ
- Quan sát phân tích- Quan sát liên tục
Phương pháp là các cách thức được sử dụng để tìm kiếm luận cứ và tổ chức luận cứ để chứng minh giả thuyết (luận điểm). Trong logic học có một khái niệm tương đương là:
check_box Luận chứng
Lập luận
Luận điểm
Tất cả các phương án
Phương pháp thực nghiệm được dùng trong nhiều tình huống. Tùy mục đích quan sát, thực nghiệm được chia thành:
check_box 5 loại
2 loại
3 loại
4 loại
Phương pháp thực nghiệm được dùng trong nhiều tình huống. Tùy nơi thực nghiệm, thực nghiệm được chia thành:
- Thực nghiệm tại hiện trường- Thực nghiệm trong quần thể xã hội- Thực nghiệm kiểm tra
- Thực nghiệm tại hiện trường- Thực nghiệm trong quần thể xã hội- Thực nghiệm thăm dò
- Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm.- Thực nghiệm tại hiện trường- Thực nghiệm thăm dò
- Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm.- Thực nghiệm tại hiện trường- Thực nghiệm trong quần thể xã hội
Phương pháp tiếp cận hệ thống và cấu trúc có đặc tính:
check_box - Có thể phân chia thành các phân hệ có đẳng cấp.- Có tính “Trồi” là thuộc tính không tồn tại ở bất kỳ thành tố nào hoặc phân hệ nào của hệ thống.Động thái của hệ thống mang tính đa mục tiêu
- Có thể phân chia thành các phân hệ có đẳng cấp.- Có tính “Trồi” là thuộc tính không tồn tại ở bất kỳ thành tố nào hoặc phân hệ nào của hệ thống.- Thông tin luôn phải tồn tại dưới dạng định lượng
- Có thể phân chia thành các phân hệ có đẳng cấp.- Động thái của hệ thống mang tính đa mục tiêu- Thông tin luôn tồn tại dưới dạng định tính và định lượng
- Có tính “Trồi” là thuộc tính không tồn tại ở bất kỳ thành tố nào hoặc phân hệ nào của hệ thống.- Động thái của hệ thống mang tính đa mục tiêu- Thông tin luôn tồn tại dưới dạng định lượng
Phương pháp tiếp cận lịch sử và logic là:
Sự vật một cách cô lập với các sự vật khác.
Sự vật trong tương quan
Theo quan sát hoặc tiến hành thực nghiệm đê thu thập thông tin cho việc hình thành luận cứ
Xem xét sự vật qua những sự kiện trong quá khứ là ngẫu nhiên nhưng bị chi phối bởi một quy luật tất yếu.
Phương pháp tiếp cận nội quan và ngoại quan là cách tiếp cận:
check_box Theo ý mình và theo ý người khác được kiểm chứng để đảm bảo rằng ý nghĩ đó đúng theo quy luật khách quan.
Sự vật một cách cô lập với các sự vật khác.
Sự vật trong tương quan
Theo quan sát hoặc tiền hành thực nghiệm đê thu thập thông tin cho việc hình thành luận cứ
Quan hệ giữa quãng đường đi (s) với thời gian (t) và vận tốc (v) trong chuyển động thẳng đều là mối liên hệ:
Giữa các biến trong các thực nghiệm
Phi tuyến tính
Trong các hệ thống có điều khiển
Tuyến tính
Quy luật “bàn tay vô hình” của Adam Smith thuộc:
check_box Phát hiện
Phát minh
Sáng chế
Tất cả các đáp án
Sự kiện khoa học được lựa chọn để nghiên cứu thường là:
Sự kiện nổi bật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của nhà nghiên cứu
Sự kiện nổi bật trong đời sống xã hội đương đại
Sự kiện bình thường trong đời sống xã hội
Sự kiện thông thường trong đó chứa đựng những mâu thuẫn lý thuyết tồn tại giữa lý thuyết và thực tế mới phát sinh
Thấy trời oi bức một người bình thường biết là trời sắp mưa. Đó là dựa trên:
Trải nghiệm thực tế
Tri thức khoa học
Tri thức khoa học và tri thức kinh nghiệm
Tri thức kinh nghiệm
Theo cách phân loại theo phương thức thu thập thông tin, nghiên cứu khoa học được chia thành:
2 loại
3 loại
5 loại
7 loại
Theo chức năng nghiên cứu, người ta phân chia nghiên cứu khoa học thành:
check_box - Nghiên cứu mô tả- Nghiên cứu giải thích- Nghiên cứu giải pháp- Nghiên cứu dự báo
Nghiên cứu giải thíchNghiên cứu giải phápNghiên cứu cơ bảnNghiên cứu dự báo
Nghiên cứu mô tảNghiên cứu giải thíchNghiên cứu giải phápNghiên cứu cơ bản
Nghiên cứu mô tảNghiên cứu giải thíchNghiên cứu giải phápNghiên cứu định hướng
Theo mức độ chuẩn bị, phỏng vấn được chia thành:
check_box -Phỏng vấn có chuẩn bị trước-Phỏng vấn không chuẩn bị trước
- Phỏng vấn không chuẩn bị trước- Phỏng vấn qua điện thoại
- Phỏng vấn không chuẩn bị trước- Phỏng vấn trực tiếp
-Phỏng vấn có chuẩn bị trước- Phỏng vấn trực tiếp
Theo mức độ chuẩn bị, quan sát được phân chia thành:
check_box - Quan sát có chuẩn bị trước- Quan sát không chuẩn bị trước
Quan sát có chuẩn bịQuan sát hình thái
Quan sát hình tháiQuan sát mô tả
-Quan sát không chuẩn bị trước-Quan sát hình thái
Theo tiêu thức phân loại khoa học theo phương pháp hình thành khoa học thì khoa học được phân chia thành:
1 loại
2 loại
3 loại
4 loại
Theo tính trực tiếp, phỏng vấn được phân chia thành:
check_box 2 loại
3 loại
4 loại
5 loại
Theo Vũ Cao Đàm “lý thuyết khoa học” là:
Hệ thống các ý tưởng giải thích sự vật; học thuyết
Lý luận, học lý, luận thuyết, học thuyết.
Một hệ thống luận điểm khoa học về mối liên hệ giữa các khái niệm khoa học.
Tập hợp các định lý và định luật được sắp xếp một cách hệ thống
Thông thường có bao nhiêu phương pháp tiếp cận khảo sát đối tượng nghiên cứu?
check_box 8 phương pháp
2 phương pháp
4 phương pháp
6 phương pháp
Thu thập thông tin theo Phương pháp chuyên gia bao gồm:
- Nghiên cứu tài liệu hoặc phỏng vấn- Trực tiếp quan sát- Tiến hành các hoạt động thực nghiệm
- Phỏng vấn những người am hiểu hoặc có liên quan đến thông tin về sự kiện khoa học- Gửi phiếu điều tra (bảng hỏi) để thu thập thông tin liên quan tới sự kiện khoa học- Thảo luận dưới các hình thức hội nghị khoa học
- Trực tiếp quan sát- Tiến hành các hoạt động thực nghiệm- Thực hiện các trắc nghiệm
- Trực tiếp quan sát- Tiến hành các hoạt động thực nghiệm- Thực hiện các trắc nghiệm
Tiêu thức phân loại khoa học theo đối tượng nghiên cứu của khoa học đã được tuyến tính hóa theo trình tự:
2 nhóm
4 nhóm
6 nhóm
8 nhóm
Tổ chức thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học thường được tiến hành theo mấy bước?
3 bước
5 bước
7 bước
8 bước
Toàn bộ tập hợp mục tiêu nghiên cứu với cấu trúc hình cây được gọi chung là:
Đối tượng nghiên cứu
Giới hạn nghiên cứu
Nhiệm vụ nghiên cứu
Tài liệu nghiên cứu
Tổng hợp tài liệu bao gồm mấy nội dung:
2 nội dung
3 nội dung
4 nội dung
5 nội dung
Tri thức khoa học là:
Những hiểu biết được tích lũy một cách hệ thống nhờ hoạt động nghiên cứu khoa học.
Những hiểu biết mà con người tích lũy được qua hoạt động sản xuất.
Những hiểu biết mà con người tích lũy được qua thực tế làm việc.
Những hiểu biết tích lũy qua quá trình tìm hiểu tự nhiên, xã hội.
Tri thức kinh nghiệm chỉ giúp con người phát triển:
Một cách toàn diện
Theo hướng duy vật
Thiên về chủ quan, duy ý chí.
Trong khuôn khổ nhất định.
Trình tự logic của Nghiên cứu khoa học gồm:
2 bước
3 bước
4 bước
6 bước
Trong các đặc điểm của nghiên cứu khoa học thì đặc điểm quann trọng số một là:
Tính khách quan
Tính mới
Tính thông tin
Tính tin cậy
Trong khoa học người ta chia Luận cứ thành:
check_box 2 loại
3 loại
4 loại
5 loại
Trong nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu có rất nhiều việc phải làm liên quan đến khái niệm. Các công việc đó là:
- Bổ sung khái niệm- Tổng hợp khái niệm- Phát triển khái niệm
- Phát triển khái niệm- Thống nhất hóa các khái niệm- Bổ sung khái niệm
- Thống nhất hóa các khái niệm- Bổ sung khái niệm- Tổng hợp khái niệm
- Xây dựng khái niệm- Thống nhất hóa các khái niệm- Bổ sung cách hiểu một khái niệm
Trong quá trình tìm kiếm luận cứ, người nghiên cứu cần những loại thông tin:
check_box - Cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung nghiên cứu- Tài liệu thống kê và kết quả nghiên cứu của các đồng nghiệp đi trước.- Kết quả quan sát hoặc thực nghiệm của bản thân người nghiên cứu
- Cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung nghiên cứu- Tài liệu thống kê và kết quả nghiên cứu của các đồng nghiệp đi trước.
- Cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung nghiên cứu.- Kết quả quan sát hoặc thực nghiệm của bản thân người nghiên cứu
- Tài liệu thống kê và kết quả nghiên cứu của các đồng nghiệp đi trước.- Kết quả quan sát hoặc thực nghiệm của bản thân người nghiên cứu
Vì sao cần bổ sung cách hiểu một khái niệm?
Vì khái niệm có thể bị đánh tráo
Vì khái niệm có thể bị thay đổi
Vì khái niệm có thể bị thu hẹp
Vì khái niệm không ngừng phát triển
Vì sao cần thống nhất hóa khái niệm?
Vì giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu
Vì giúp nhà nghiên cứu không bị nhầm lẫn
Vì một khái niệm không thể bị hiểu theo nhiều nghĩa
Vì tránh gây tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu
Việc ra đời máy hơi nước của James Watt thuộc:
Phát hiện
Phát minh
Phát minh và sáng chế
Sáng chế
Với đề tài nghiên cứu khoa học là: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên tại Viện Đại học Mở Hà Nội”, phân loại theo chức năng nghiên cứu thì đề tài thuộc:
Nghiên cứu dự báo
Nghiên cứu giải pháp
Nghiên cứu giải thích
Nghiên cứu mô tả
Với đề tài nghiên cứu khoa học là: “Nguyên nhân của việc sinh viên hệ từ xa Viện Đại học Mở Hà Nội thường thi tốt nghiệp không đúng thời hạn”, phân loại theo chức năng nghiên cứu thì đề tài thuộc:
Nghiên cứu dự báo
Nghiên cứu giải pháp
Nghiên cứu giải thích
Nghiên cứu mô tả
Với tư cách là một hoạt động xã hội, khoa học định hướng tới những mục tiêu sau:
- Dựa vào qui luật đã nhận biết của sự vật mà dự báo quá trình phát triển của sự vật, lựa chọn hướng đi cho mình để tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro.- Sáng tạo các sự vật mới phục vụ những mục tiêu tồn tại và phát triển bản thân con người và xã hội của con người.
- Phát hiện bản chất các sự vật, phát triển nhận thức về thế giới.- biết của sự vật mà dự báo quá trình phát triển của sự vật, lựa chọn hướng đi cho mình để tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro.- Sáng tạo các sự vật mới phục vụ những mục tiêu tồn tại và phát triển bản thân con người và xã hội của con người.
-Phát hiện bản chất các sự vật, phát triển nhận thức về thế giới.- Sáng tạo các sự vật mới phục vụ những mục tiêu tồn tại và phát triển bản thân con người và xã hội của con người.
-Phát hiện bản chất các sự vật, phát triển nhận thức về thế giới.-Dựa vào qui luật đã nhận biết của sự vật mà dự báo quá trình phát triển của sự vật.
Với tư cách là một thiết chế xã hội, khoa học thực hiện các chức năng:
- Định ra một khuôn mẫu hành vi.- Xây dựng luận cứ khoa học- ăng hàm lượng khoa học trong công nghệ và sản phẩm- Góp phần biến đổi gốc rễ mọi mặt của đời sống xã hội
- Kích thích sản xuất- Tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa và sản phẩm- Tăng hàm lượng khoa học- Định ra một khuôn mẫu hành vi
- Xây dựng luận cứ khoa học-Tăng hàm lượng khoa học- Kích thích sản xuất- Định ra một khuôn mẫu hành vi
-Định ra một khuôn mẫu hành vi.- Xây dựng luận cứ khoa học-Tăng hàm lượng khoa học- Kích thích sản xuất
Xây dựng luận điểm khoa học gồm các bước:
- Đặt câu hỏi nghiên cứu- Đặt giả thuyết nghiên cứu
- Phát hiện vấn đề nghiên cứu- Đặt câu hỏi nghiên cứu
-Đặt câu hỏi nghiên cứu.- Nhận dạng bất đồng trong tranh luận khoa học
-Phát hiện vấn đề nghiên cứu.- Đặt giả thuyết nghiên cứu
Xét trên quan điểm truyền thống của phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu khoa học, người ta chia thành:
check_box 3 nhóm phương pháp thực nghiệm
2 nhóm phương pháp thực nghiệm
4 nhóm phương pháp thực nghiệm
5 nhóm phương pháp thực nghiệm
Xử lý thông tin định lượng người ta thường trình bày theo các dạng:
- Bảng số liệu- Biểu đồ- Đồ thị- Sai số ngẫu nhiên
- Con số rời rạc- Bảng số liệu- Biểu đồ- Đồ thị
- Con số rời rạc- Bảng số liệu- Biểu đồ- Sai số ngẫu nhiên
- Con số rời rạc- Bảng số liệu- Đồ thị- Sai số ngẫu nhiên

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập