Chọn phương án trả lời đúng. Trong tư pháp quốc tế, có:
check_box Ba hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương, Điều ước quốc tế song phương, áp dụng nguyên tắc có đi có lại.
Hai hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương và áp dụng nguyên tắc có đi có lại.
Hai hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương, Điều ước quốc tế song phương.
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, nhưng vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn ...
check_box Thì vẫn được công nhận tại Việt Nam nếu vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục.
Thì được công nhận tại Việt Nam nếu nhận được sự bảo lãnh của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài nơi kết hôn.
Thì không được công nhận tại Việt Nam.
"Chọn luật" để giải quyết xung đột pháp luật:
Là "chọn" giữa các hệ thống pháp luật có liên quan
Là "chọn" giữa các ngành luật trong những hệ thống pháp luật có liên quan
Là "chọn" giữa các qui phạm thực chất riêng lẻ trong những hệ thống pháp luật có liên quan
Bảo lưu trật tự công cộng trong tư pháp quốc tế là:
Duy trì khả năng áp dụng pháp luật nước mình
loại bỏ áp dụng một hoặc một số quy định pháp luật nước ngoài có ảnh hưởng trực tiếp tới trật tự công cộng.
Loại bỏ hoàn toàn việc áp dụng pháp luật nước ngoài.
Bảo lưu trật tự công cộng:
Thường được giải thích rõ trong pháp luật quốc gia.
Thường không được giải thích rõ bằng các quy phạm pháp luật quốc gia mà phải xem xét thông qua các án lệ.
Trong một số trường hợp được giải thích rõ trong luật.
Chi nhánh của pháp nhân nước ngoài và văn phòng đại diện của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam:
Có điểm khác nhau cơ bản là, chi nhánh của pháp nhân nước ngoài được giao dịch hợp đồng nhằm mục đích sinh lợi, trong khi đó văn phòng đại diện thì không có quyền này.
đều được kinh doanh sinh lợi tại Việt Nam.
đều không được kinh doanh sinh lợi tại Việt Nam.
Chọn phương án trả lời đúng. Chi phí thực hiện ủy thác tư pháp khi Tòa án Việt Nam gửi yêu cầu ra nước ngoài:
check_box Do bên đương sự yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự chi trả.
Do ngân sách nhà nước chi trả
Do ngân sách nhà nước và các bên đương sự cùng chi trả
Chọn phương án trả lời đúng. Công ước BERNE 1886 về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật có các nguyên tắc trụ cột là:
Đối xử quốc gia, bảo hộ tự động, bảo hộ độc lập.
Đối xử quốc gia, bảo hộ tự động, có đi có lại.
Đối xử tối huệ quốc, bảo hộ tự động, bảo hộ độc lập.
Chọn phương án trả lời đúng. Công ước Geneva 1952 về quyền tác giả có các nguyên tắc trụ cột là:
check_box Nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc bảo hộ độc lập
Đối xử quốc gia, bảo hộ tự động, bảo hộ độc lập.
Đối xử tối huệ quốc, bảo hộ tự động, bảo hộ độc lập.
Chọn phương án trả lời đúng. Khi có yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam, Tòa án Việt Nam:
check_box Chỉ xem xét về mặt thủ tục tố tụng áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc đó ở nước ngoài để ra quyết định.
Xem xét về mặt nội dung bản án, quyết định đó để ra quyết định.
Xem xét về mặt thủ tục tố tụng áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc đó ở nước ngoài cũng như nội dung bản án, quyết định đó để ra quyết định.
Chọn phương án trả lời đúng. Nguyên tắc độc lập và vô tư trong trọng tài thương mại quốc tế là nguyên tắc liên quan trực tiếp tới:
check_box Các trọng tài viên
Các bên tranh chấp
Các trọng tài viên và các bên tranh chấp
Chọn phương án trả lời đúng. Quyền ưu tiên trong công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được hiểu là:
check_box Quyền được xác định ngày nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp ở một nước thành viên trên cơ sở ngày nộp đơn sớm hơn ở một nước thành viên khác
Quyền được ưu tiên bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp hơn công dân, pháp nhân nước sở tại
Quyền được ưu tiên bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp trong trường hợp đối tượng sở hữu công nghiệp được công bố trước
Chọn phương án trả lời đúng. Thẩm quyền xét xử riêng của Tòa án Việt Nam là thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam:
check_box Đối với những vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài nhất định theo qui định của pháp luật. Theo đó, chỉ Tòa án Việt Nam mới có thẩm quyền xét xử những vụ việc này. Nếu Tòa án nước ngoài xét xử thì phán quyết của Tòa án nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam
Đối với những vụ việc liên quan tới hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài
Đối với những vụ việc liên quan tới thương mại có yếu tố nước ngoài
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước BERNE 1886,
Quyền tác giả chỉ phát sinh ở các nước thành viên công ước sau khi tác phẩm đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Quyền tác giả chỉ phát sinh ở các nước thành viên công ước sau khi tác phẩm đã được nộp lưu chiểu
Quyền tác giả phát sinh ở các nước thành viên công ước mà không phụ thuộc vào bất cứ thủ tục hành chính nào
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước BERNE 1886, tác giả không là công dân một nước thành viên công ước:
check_box Được bảo hộ quyền tác giả ở các nước thành viên công ước theo những điều kiện nhất định đã được nêu trong công ước
Được bảo hộ quyền tác giả ở các nước thành viên công ước nếu tác phẩm của họ được bảo hộ ở nước mà tác giả là công dân.
Thì không được bảo hộ quyền tác giả ở các nước thành viên công ước trong mọi trường hợp.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước BERNE 1886, tác giả là công dân một nước thành viên công ước công bố lần đầu tiên tác phẩm của mình ở một nước không phải thành viên công ước thì:
check_box Quyền tác giả của họ vẫn được bảo hộ ở các nước thành viên công ước.
Quyền tác giả của họ chỉ được bảo hộ ở các nước thành viên công ước trong một số trường hợp đặc biệt.
Quyền tác giả của họ không được bảo hộ ở các nước thành viên công ước.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước BERNE 1886, thời hạn bảo hộ tối thiểu đối với tác phẩm nhiếp ảnh là:
25 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện.
35 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện.
50 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước Geneva 1952 về quyền tác giả thì:
check_box Quyền tác giả chỉ phát sinh ở một nước thành viên công ước sau khi tác giả đã hoàn thành các thủ tục hành chính về bảo hộ quyền tác giả theo quy định của nước thành viên đó.
Quyền tác giả chỉ phát sinh ở các nước thành viên công ước sau khi tác phẩm đã được nộp lưu chiểu
Quyền tác giả phát sinh ở các nước thành viên công ước mà không phụ thuộc vào bất cứ thủ tục hành chính nào
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước Geneva 1952 về quyền tác giả, tác giả là công dân một nước thành viên công ước công bố lần đầu tiên tác phẩm của mình ở một nước không phải thành viên công ước thì:
check_box quyền tác giả của họ vẫn được bảo hộ ở các nước thành viên công ước.
quyền tác giả của họ chỉ được bảo hộ ở các nước thành viên công ước trong một số trường hợp đặc biệt.
quyền tác giả của họ không được bảo hộ ở các nước thành viên công ước.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước Geneva 1952 về quyền tác giả, thời hạn bảo hộ đối với tác phẩm là:
check_box Suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 25 năm sau khi tác giả chết.
Suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 35 năm sau khi tác giả chết.
Suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 50 năm sau khi tác giả chết.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp của công dân, pháp nhân một nước thành viên công ước sẽ được bảo hộ ở nước thành viên khác của công ước khi:
check_box Đối tượng sở hữu công nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ ở nước thành viên khác đó
Đối tượng sở hữu công nghiệp được công bố lần đầu tiên ở nước thành viên khác đó.
Đối tượng sở hữu công nghiệp xuất hiện lần đầu tiên ở một nước bất kỳ là thành viên công ước.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo nguyên tắc "luật toà án" trong tố tụng dân sự quốc tế, Tòa án quốc gia:
check_box Có thể áp dụng pháp luật tố tụng của nước ngoài trong một số trường hợp nhất định
Chỉ áp dụng pháp luật tố tụng của nước mình trong mọi trường hợp
Vừa áp dụng pháp luật tố tụng nước ngoài, vừa áp dụng pháp luật tố tụng nước mình để đảm bảo giải quyết tranh chấp hiệu quả nhất
Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức nước ngoài:
check_box Được xác định theo pháp luật của nước nơi cơ quan, tổ chức đó được thành lập
Được xác định theo pháp luật của nước nơi cơ quan, tổ chức đó có trụ sở chính
Được xác định theo pháp luật của nước nơi cơ quan, tổ chức đó tiến hành giao dịch chủ yếu
Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của công dân nước ngoài cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam:
check_box Được xác định theo pháp luật Việt Nam
Được xác định theo pháp luật của nước mà họ là công dân
Được xác định theo pháp luật của nước mà họ là công dân và pháp luật Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, quyền sở hữu công nghiệp của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam ...
check_box Khi đối tượng sở hữu công nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ hoặc công nhận bảo hộ
Khi đối tượng sở hữu công nghiệp được công bố lần lầu tiên tại Việt Nam
Khi đối tượng sở hữu công nghiệp được ứng dụng tại Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, quyền tác giả của người nước ngoài đối với tác phẩm của họ, được bảo hộ tại Việt Nam …
check_box Trong trường hợp tác phẩm được công bố, phổ biến lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa từng công bố ở đâu trên thế giới hoặc được công bố đồng thời tại Việt nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên tại nước khác.
Duy nhất trong trường hợp tác phẩm được công bố, phổ biến lần đầu tiên tại Việt Nam
trong trường hợp tác phẩm được đăng ký tại Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, Tòa án Việt Nam chỉ công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài:
check_box Trong trường hợp: có điều ước quốc tế hữu quan giữa Việt Nam và nước ngoài; theo nguyên tắc có đi có lại; hoặc được pháp luật Việt Nam qui định.
Theo nguyên tắc có đi có lại
Trong trường hợp có điều ước quốc tế hữu quan giữa Việt Nam và nước ngoài
Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng đối với tố tụng trọng tài:
check_box Thì sẽ không có cơ sở pháp lý rõ ràng nào đề xác định luật áp dụng đối với tố tụng trọng tài.
Thì hội đồng trọng tài sẽ quyết định
Thì Tòa án sẽ quyết định
Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp:
check_box Khi có thỏa thuận trọng tài hợp pháp giữa các bên tranh chấp hoặc khi điều ước quốc tế hữu quan qui định việc phải giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Chỉ khi có thỏa thuận trọng tài hợp pháp giữa các bên tranh chấp
Chỉ khi điều ước quốc tế hữu quan qui định việc phải giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, khi địa điểm giải quyết tranh chấp tại Việt Nam thì ngôn ngữ trọng tài:
check_box Do các bên tranh chấp thỏa thuận lựa chọn
Do hội đồng trọng tài quyết định
Là tiếng Việt
Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, phán quyết của trọng tài nước ngoài:
check_box Có thể được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam
Có hiệu lực thi hành ngay tại Việt Nam
Có thể bị hủy bởi Tòa án Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, phán quyết cuối cùng của trọng tài về toàn bộ tranh chấp:
check_box Có hiệu lực chung thẩm, không thể kháng cáo, kháng nghị.
Có thể được xét xử lại từ đầu ở toà án, nếu Tòa án nhận được đơn khởi kiện của một trong các bên tranh chấp.
Vẫn có thể kháng cáo, kháng nghị.
Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, trường hợp các bên tranh chấp đã thỏa thuận chọn Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC) giải quyết tranh chấp:
check_box Thì phải áp dụng quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC) để giải quyết tranh chấp
Thì vẫn có thể lựa chọn quy tắc tố tụng của tổ chức trọng tài khác để giải quyết tranh chấp
Thì vẫn có thể thỏa thuận áp dụng một quy tắc tố tụng trọng tài bất kỳ để giải quyết tranh chấp
Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, về nguyên tắc, khi đã có thỏa thuận trọng tài hợp pháp giữa các bên tranh chấp:
check_box Tòa án không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, trừ một số trường hợp ngoại lệ
Tòa án không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong mọi trường hợp.
Tòa án vẫn có thể giải quyết tranh chấp trong mọi trường hợp nếu nhận được đơn khởi kiện.
Chọn phương án trả lời đúng. Tòa án Việt Nam chỉ thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài:
check_box Trên cơ sở pháp luật Việt Nam và có thể là pháp luật tố tụng của nước yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp.
Trên cơ sở pháp luật tố tụng của nước yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp.
Trên cơ sở pháp luật Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng. Trọng tài thương mại quốc tế:
check_box Có thể là trọng tài nước ngoài hoặc trọng tài nội địa
Luôn là một trọng tài nội địa
Luôn là một trọng tài nước ngoài
Chọn phương án trả lời đúng. Trong trọng tài thương mại quốc tế, các bên tranh chấp:
check_box Được phép lựa chọn luật áp dụng giải quyết nội dung tranh chấp vào thời điểm trước, trong và khi sau khi tranh chấp phát sinh.
Chỉ được phép áp dụng pháp luật nước mình để giải quyết nội dung tranh chấp
Chỉ được phép áp dụng pháp luật nước nơi tiến hành trọng tài để giải quyết nội dung tranh chấp
Chọn phương án trả lời đúng. Trong tư pháp quốc tế, có:
check_box Ba hình thức bảo hộ quyền tác giả cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương, Điều ước quốc tế song phương, áp dụng nguyên tắc có đi có lại.
Hai hình thức bảo hộ quyền tác giả cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương và áp dụng nguyên tắc có đi có lại.
Hai hình thức bảo hộ quyền tác giả cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương, Điều ước quốc tế song phương.
Chọn phương án trả lời đúng. Việc xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, được thực hiện trên cơ sở:
check_box Pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế hữu quan mà Việt Nam là thành viên
Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
Pháp luật Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng. Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế là xác định thẩm quyền xét xử của:
check_box Tòa án quốc gia
Tòa án của Liên hợp quốc
Tòa án quốc tế
Chọn phương án trả lời đúng: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài …
check_box nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước sở tại
Trong mọi trường hợp
Trong một số trường hợp đặc biệt
Chọn phương án trả lời đúng: Để xác định luật điều chỉnh hình thức của hợp đồng quốc tế, Tư pháp quốc tế trên thế giới thường sử dụng …
hệ thuộc luật nơi giao kết hợp đồng kết hợp luật do các bên hợp đồng lựa chọn
hệ thuộc luật nơi thực hiện hợp đồng
hệ thuộc luật Tòa án
Chọn phương án trả lời đúng: Hệ thuộc luật được sử dụng phổ biến trên thế giới để điều chỉnh nội dung hợp đồng quốc tế là …
Luật do các bên hợp đồng lựa chọn
Luật nơi đặt trụ sở của một trong các bên hợp đồng
Luật nơi thực hiện hợp đồng
Chọn phương án trả lời đúng: Hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba …
Đôi khi vẫn xảy ra do sự dẫn chiếu của luật áp dụng đối với hợp đồng được lựa chọn bởi các bên hợp đồng trong một số trường hợp đặc biệt
Không xảy ra do sự dẫn chiếu của luật áp dụng đối với hợp đồng được lựa chọn bởi các bên hợp đồng
thường xảy ra do sự dẫn chiếu của luật áp dụng đối với hợp đồng được lựa chọn bởi các bên hợp đồng trong một số trường hợp đặc biệt
Chọn phương án trả lời đúng: Ở các nước theo truyền thống civil law, để điều chỉnh điều kiện kết hôn
check_box hệ thuộc luật quốc tịch của đương sự thường được sử dụng.
hệ thuộc luật nơi cư trú của đương sự thường được sử dụng.
hệ thuộc luật Tòa án thường được sử dụng
Chọn phương án trả lời đúng: Ở Việt Nam hiện nay, việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tàu bay, tàu biển gây ra cho nhau ở không phận quốc tế hoặc biển cả, trong trường hợp tàu bay, tàu biển khác quốc tịch:
Chưa được đề cập giải quyết trong tư pháp quốc tế Việt Nam
Được xác định theo pháp luật của nước mà tàu bay, tàu biển mang quốc tịch
Được xác định theo pháp luật của nước mà tàu bay, tàu biển mang quốc tịch, trừ trường hợp pháp luật về hàng không dân dụng và pháp luật về hàng hải của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác.
Chọn phương án trả lời đúng: Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam …
check_box Có thể thuộc về Tòa án cấp huyện
Không thể thuộc về Tòa án cấp huyện
Luôn thuộc về Tòa án cấp tỉnh
Chọn phương án trả lời đúng: Theo hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với nước ngoài, trường hợp các bên hợp đồng dân sự quốc tế không thỏa thuận về luật điều chỉnh nội dung hợp đồng …
Thì chỉ áp dụng luật nơi thực hiện hợp đồng
Thì luật có mối quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng được ưu tiên áp dụng
Thì luật có mối quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng không được áp dụng thay thế
Chọn phương án trả lời đúng: Theo Nghị định Rome 1 năm 2008 …
Các bên hợp đồng không bị hạn chế về quyền lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh nội dung hợp đồng cho mọi hợp đồng quốc tế
Các bên hợp đồng bị hạn chế về quyền lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh nội dung hợp đồng trong một số loại hợp đồng quốc tế
Các bên hợp đồng được lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh nội dụng hợp đồng cho mọi hợp đồng quốc tế
Chọn phương án trả lời đúng: Theo Nghị định Rome 1 năm 2008, các bên trong hợp đồng …
Chỉ được phép lựa chọn luật áp dụng cho toàn bộ hợp đồng
Được phép lựa chọn luật áp dụng cho toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng
Không được phép lựa chọn luật áp dụng cho toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng
Chọn phương án trả lời đúng: Theo Nghị định Rome 1 năm 2008, việc lựa chọn luật áp dụng đối với hợp đồng …
Có thể được suy ra từ nội dung và các tình tiết, hoàn cảnh liên quan tới hợp đồng
Luôn phải được cơ quan giải quyết tranh chấp thực hiện
Luôn phải được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hình thức của hợp đồng dân sự (theo nghĩa hẹp) có yếu tố nước ngoài phải …
Làm bằng văn bản hoặc tương đương với văn bản mới có giá trị pháp lý
Làm bằng văn bản mới có giá trị pháp lý
Trước tiên phải xác định theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hình thức của hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài liên quan tới chuyển nhượng bất động sản có tại Việt Nam phải tuân theo …
Pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng
Pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng
Pháp luật của Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài giao kết ở nước ngoài, sẽ vô hiệu về hình thức tại Việt Nam nếu …
Vô hiệu về hình thức theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng
Vô hiệu về hình thức theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng và pháp luật Việt Nam
Vô hiệu về hình thức theo pháp luật Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, về nguyên tắc …
Các bên hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài được phép lựa chọn luật áp dụng cho nội dung hợp đồng
Các bên hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài không được phép lựa chọn luật áp dụng cho nội dung hợp đồng
Các bên hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài chỉ được phép lựa chọn luật áp dụng cho nội dung hợp đồng trong một vài trường hợp nhất định.
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng …
Chưa có quy định rõ ràng về thứ tự áp dụng pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại và pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại
Đã có quy định rõ ràng về thứ tự áp dụng pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại và pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại
Đã có quy định rõ ràng về thứ tự áp dụng pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại và pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại, trong một số trường hợp
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, việc xác định nơi giao kết hợp đồng giữa các bên vắng mặt cần dựa vào pháp luật của nước …
Nơi cư trú của cá nhân là bên đề nghị giao kết hợp đồng
Nơi cư trú của cá nhân là bên đề nghị hoặc bên được đề nghị giao kết hợp đồng
Nơi cư trú của cá nhân là bên được đề nghị giao kết hợp đồng
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam kết hôn với nhau trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, thì …
check_box Không cần phải tuân theo pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn
Không cần phải tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân về điều kiện kết hôn
phải tuân theo pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam kết hôn với nhau trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, cần phải tuân theo …
check_box Pháp luật của Việt Nam về điều kiện kết hôn
Pháp luật của nước mà họ cư trú về điều kiện kết hôn
Pháp luật của nước mà họ là công dân về điều kiện kết hôn
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì …
check_box người nước ngoài phải tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân về điều kiện kết hôn, ngoài ra còn phải tuân theo pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn.
người nước ngoài tuân theo pháp luật của nước mà họ thường trú về điều kiện kết hôn
người nước ngoài chỉ cần tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân về điều kiện kết hôn
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc giải quyết tài sản ở nước ngoài khi ly hôn …
check_box tuân theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó nếu tài sản đó là bất động sản
tuân theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó
Tuân theo pháp luật Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài …
check_box Được công nhận tại Việt Nam nếu việc kết hôn phù hợp với pháp luật của nước ngoài, đồng thời vào thời điểm kết hôn, các bên tuân theo quy định về điều kiện kết hôn của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.
Đương nhiên được công nhận tại Việt Nam
Không được công nhận tại Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn tại Việt Nam, việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó …
check_box được công nhận tại Việt Nam
được công nhận tại Việt Nam trong một số trường hợp đặc biệt
vẫn không được công nhận tại Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài …
check_box Không phải trường hợp nào cũng tuân theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của hai vợ chồng
Luôn phải tuân thủ pháp luật của nước nơi thường trú chung của hai vợ chồng
Luôn phải tuân thủ pháp luật Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trước Tòa án Việt Nam …
check_box Phải tuân theo pháp luật Việt Nam
Tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân
Tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân và pháp luật Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo qui định của công ước Viên 1980 của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hoá quốc tế, hình thức của hợp đồng làm bằng ...
Văn bản hay hình thức khác đều có giá trị pháp lý
Văn bản hoặc hình thức tương đương với văn bản mới có giá trị pháp lý
Văn bản mới có giá trị pháp lý
Chọn phương án trả lời đúng: Theo qui định của Luật Thương mại Việt Nam 2005, hợp đồng mua bán hàng hoá được xem là có tính quốc tế nếu …
Hàng hoá được chuyển dịch qua biên giới
nếu các bên hợp đồng có quốc tịch khác nhau
Nếu các bên hợp đồng có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau
Chọn phương án trả lời đúng: Theo tư pháp quốc tế trên thế giới, việc thỏa thuận thay đổi luật điều chỉnh nội dung hợp đồng …
Chỉ được thực hiện sau khi tranh chấp xảy ra
Chỉ được thực hiện trước khi tranh chấp xảy ra
Được thực hiện ở bất kỳ thời điểm nào trước, trong và sau khi tranh chấp xảy ra
Chọn phương án trả lời đúng: Theo tư pháp quốc tế Việt Nam hiện hành, hợp đồng liên quan đến tài sản có tại Việt Nam …
Không phải tuân theo pháp luật Việt Nam nếu các bên hợp đồng có thỏa thuận khác, trong mọi trường hợp.
Phải tuân theo pháp luật Việt Nam nếu tài sản đó là bất động sản
Phải tuân theo pháp luật Việt Nam trong mọi trường hợp
Chọn phương án trả lời đúng: Theo tư pháp quốc tế Việt Nam hiện hành, pháp luật Việt Nam được áp dụng cho nội dung hợp đồng …
nếu các bên không lựa chọn luật nước ngoài để điều chỉnh nội dung hợp đồng
nếu các bên lựa chọn tập quán quốc tế để điều chỉnh nội dung hợp đồng
nếu hợp đồng được giao kết tại Việt Nam và thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, về nguyên tắc …
Chỉ tuân theo pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại
Chỉ tuân theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại
Tuân theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại
Chọn phương án trả lời đúng: Trong quan hệ hợp đồng quốc tế, các bên trong hợp đồng, về nguyên tắc …
Được lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh tư cách pháp lý của chủ thể hợp đồng
Được lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh tư cách pháp lý của chủ thể hợp đồng trong một số trường hợp đặc biệt.
Không được lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh tư cách pháp lý của chủ thể hợp đồng
Chọn phương án trả lời đúng: Trừ trường hợp ngoại lệ, việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tại Việt Nam …
check_box được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của công dân Việt Nam hoặc nơi tạm trú của công dân Việt Nam nếu không có nơi thường trú.
chỉ được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tạm trú của công dân Việt Nam
chỉ được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của công dân Việt Nam
Chọn phương án trả lời đúng: Tư pháp quốc tế trên thế giới …
check_box thường sử dụng hệ thuộc luật quốc tịch, luật nơi cư trú, luật Tòa án hoặc kết hợp các hệ thuộc luật này để giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn
thường chỉ sử dụng hệ thuộc luật quốc tịch của đương sự để giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn
thường chỉ sử dụng hệ thuộc luật Tòa án để giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn
Chọn phương án trả lời đúng: Tư pháp quốc tế trên thế giới hiện nay thường sử dụng …
check_box hệ thuộc luật nơi tiến hành kết hôn để xác định nghi thức kết hôn
hệ thuộc luật nơi cư trú của đương sự để xác định nghi thức kết hôn
hệ thuộc luật nơi tiến hành kết hôn kết hợp với luật nhân thân để xác định nghi thức kết hôn
Chọn phương án trả lời đúng: Tư pháp quốc tế trên thế giới hiện nay thường sử dụng …
check_box hệ thuộc luật nhân thân để xác định điều kiện kết hôn
hệ thuộc luật nhân thân kết hợp luật Tòa án để xác định điều kiện kết hôn
hệ thuộc luật Tòa án để xác định điều kiện kết hôn
Chọn phương án trả lời đúng: Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tại Việt Nam …
check_box Có trường hợp được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Không được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong mọi trường hợp
Luôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chọn phương án trả lời đúng: Việc đăng ký kết hôn giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam …
check_box được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu họ có nơi thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam
chỉ được thực hiện tại cơ quan đại diện của nước mà họ là công dân tại Việt Nam
được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong duy nhất trường hợp họ có nơi thường trú tại Việt Nam
Dẫn chiếu ngược
Là hiện tượng dẫn chiếu có điểm dừng.
Là hiện tượng dẫn chiếu đến pháp luật của một nước trái với mong muốn của nhà làm luật.
Là hiện tượng dẫn chiếu không có điểm dừng.
Địa vị pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam:
được xác định chủ yếu trên cơ sở điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tập quán quốc tế được Việt Nam thừa nhận.
được xác định chủ yếu trên cơ sở pháp luật Việt Nam
được xác định chủ yếu trên cơ sở pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế:
là các quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) có nhân tố nước ngoài.
là các quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) có yếu tố nước ngoài.
luôn là các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Giải thích luật nước ngoài được áp dụng phải được thực hiện
Theo cách giải thích chung trên thế giới.
Theo cách giải thích ở nước áp dụng pháp luật nước ngoài.
Theo cách giải thích ở nước đã ban hành ra luật nước ngoài đó.
Hiện nay, khi tiến hành quốc hữu hóa, nhà nước thường:
Bồi thường thiệt hại xảy ra cho chủ thể có đối tượng bị quốc hữu hoá
Không bồi thường thiệt hại xảy ra cho chủ thể có đối tượng bị quốc hữu hoá
Phần lớn không bồi thường thiệt hại xảy ra cho chủ thể có đối tượng bị quốc hữu hoá
Hiện nay, pháp luật quốc gia được xem là:
Nguồn bổ trợ của tư pháp quốc tế Việt Nam.
nguồn chủ yếu của tư pháp quốc tế Việt Nam.
nguồn thứ yếu của tư pháp quốc tế Việt Nam.
Khi nói tới cá nhân với tư cách là chủ thể của tư pháp quốc tế:
Thì chủ yếu chỉ đề cập đến công dân nước sở tại.
Thì chủ yếu chỉ đề cập đến người nước ngoài.
Thì phải nói tới cả công dân nước sở tại và người nước ngoài.
Lẩn tránh pháp luật là:
Hành vi phi pháp trong mọi trường hợp.
Hành vi phi pháp trong những trường hợp đặc biệt bị pháp luật ngăn cấm.
Là hành vi chấp nhận được nếu hành vi đó không vi phạm pháp luật.
Mọi điều ước quốc tế là nguồn của công pháp quốc tế:
Chưa chắc đã là nguồn của tư pháp quốc tế.
Cũng là nguồn của tư pháp quốc tế.
Về cơ bản, cũng là nguồn của tư pháp quốc tế.
Người nước ngoài được hưởng quy chế ngoại giao:
Không phải là loại người nước ngoài được đề cập chủ yếu trong tư pháp quốc tế Việt Nam.
Là loại người nước ngoài được đề cập chủ yếu trong tư pháp quốc tế Việt Nam.
Là loại người tham gia thường xuyên vào các quan hệ tư pháp quốc tế.
Nguyên nhân cơ bản làm phát sinh hiện tượng xung đột pháp luật
Là do pháp luật các nước khác nhau và yếu tố nước ngoài luôn xuất hiện trong quan hệ tư pháp quốc tế.
Là do pháp luật các nước khác nhau.
Là do yếu tố nước ngoài luôn xuất hiện trong quan hệ tư pháp quốc tế
Nguyên nhân của hiện tượng dẫn chiếu ngược là do:
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng luật nước ngoài muốn áp dụng luật nước mình.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp muốn áp dụng luật nước ngoài.
Một phạm vi quan hệ nhưng phần hệ thuộc điều chỉnh trong quy phạm xung đột của tư pháp quốc tế các nước lại khác nhau.
Pháp luật Việt Nam:
hiện chưa có qui định cụ thể, rõ ràng xác định quốc tịch của pháp nhân.
hiện đã có đủ các qui định xác định quốc tịch của pháp nhân.
hiện đã có những qui định cụ thể, rõ ràng xác định quốc tịch của pháp nhân.
Pháp nhân nước ngoài hoạt động, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam:
Chỉ chịu sự chi phối của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch.
Chỉ chịu sự chi phối của pháp luật Việt Nam.
Chịu sự chi phối của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch và điều ước quốc tế hữu quan.
Pháp nhân nước ngoài hoạt động, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam:
Thì cơ cấu, tổ chức, trình tự thành lập, giải thể của nó tuân theo pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch.
Thì cơ cấu, tổ chức, trình tự thành lập, giải thể của nó tuân theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch.
Thì cơ cấu, tổ chức, trình tự thành lập, giải thể của nó tuân theo pháp luật Việt Nam.
Quan điểm phổ biến trên thế giới hiện nay cho rằng, tư pháp quốc tế
Là một ngành luật liên hệ thống giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia
Là một ngành luật thuộc hệ thống pháp luật quốc gia
Là một ngành luật thuộc hệ thống pháp luật quốc tế
Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Chỉ là một loại quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế Việt Nam.
Là đối tượng điều chỉnh duy nhất của tư pháp quốc tế Việt Nam.
Là đối tượng điều chỉnh thường xuyên, chủ yếu của tư pháp quốc tế Việt Nam. Các quan hệ khác là không đáng kể.
Quốc gia là:
chủ thể hiếm khi tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế.
chủ thể không tham gia thường xuyên, phổ biến vào các quan hệ tư pháp quốc tế.
chủ thể tham gia thường xuyên, phổ biến vào các quan hệ tư pháp quốc tế.
Quốc hữu hóa là hành vi chuyển dịch quyền sở hữu tài sản từ sở hữu tư nhân sang sở hữu nhà nước:
Theo cách cưỡng bức chuyển dịch của Nhà nước.
Theo cách kết hợp giữa thỏa thuận và cưỡng bức chuyển dịch giữa các bên có liên quan.
Theo sự thỏa thuận giữa nhà nước và các chủ thể có đối tượng bị quốc hữu hoá.
Quy phạm xung đột bị ảnh hưởng về hiệu lực trong trường hợp lẩn tránh pháp luật là do:
Bị hướng sự dẫn chiếu tới hệ thống pháp luật theo mong muốn của đương sự.
Pháp luật nước ngoài được dẫn chiếu tới không được áp dụng triệt để.
Pháp luật nước sở tại không được áp dụng theo mong muốn của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.
Quy phạm xung đột hai chiều là:
Quy phạm có hai phạm vi và một hệ thuộc.
Quy phạm có một phạm vi và hai hệ thuộc.
Quy phạm mà phần hệ thuộc xây dựng nguyên tắc chung cho việc chọn luật áp dụng.
Quy phạm xung đột luôn:
Có cấu tạo gồm một phạm vi và một hệ thuộc.
Có cấu tạo gồm nhiều phạm vi và nhiều hệ thuộc.
Có cấu tạo gồm phần phạm vi và phần hệ thuộc.
Quy phạm xung đột một chiều là:
Quy phạm chỉ có một phạm vi và một hệ thuộc.
Quy phạm định ra nguyên tắc chung cho việc xác định rõ pháp luật của một nước cụ thể sẽ được áp dụng để giải quyết quan hệ.
Quy phạm xác định rõ pháp luật của một nước cụ thể sẽ được áp dụng để giải quyết quan hệ.
Quy phạm xung đột:
Là quy phạm chọn ra pháp luật của một nước cụ thể sẽ được áp dụng để giải quyết quan hệ.
Là quy phạm giúp giải quyết những mâu thuẫn về nội dung trong những hệ thống pháp luật khác nhau có liên quan tới quan hệ.
Là quy phạm xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ tư pháp quốc tế.
Quyền sở hữu đối với tài sản đang trên đường vận chuyển được điều chỉnh bởi:
luật của nước mà phương tiện vận tải mang quốc tịch
Luật của nước nơi tài sản được chuyển đến.
Luật của nước nơi tài sản được chuyển đi.
tất cả người nước ngoài đều là người
Có quốc tịch nước ngoài
Cư trú ở một nước nhưng không mang quốc tịch của nước đó
Không mang quốc tịch của nước sở tại
Theo các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam đã ký kết với nước ngoài, về cơ bản, hình thức của di chúc được xác định theo:
Hệ thuộc luật quốc tịch của người lập di chúc hoặc luật nơi lập di chúc.
Hệ thuộc luật toà án và luật nơi cư trú của người lập di chúc.
Nhiều hệ thuộc khác nhau như: Luật quốc tịch, luật tòa án, luật nơi có tài sản...
Theo các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam đã ký kết với nước ngoài, về cơ bản, năng lực lập và hủy bỏ di chúc được xác định theo:
Hệ thuộc luật quốc tịch của người lập di chúc hoặc luật nơi lập di chúc.
Hệ thuộc luật quốc tịch của người lập di chúc.
Hệ thuộc luật toà án và luật nơi cư trú của người lập di chúc.
Theo pháp luật Việt Nam hiện hành
Pháp nhân nước ngoài là pháp nhân có hoạt động kinh doanh chủ yếu tại nước ngoài.
Pháp nhân nước ngoài là pháp nhân có trụ sở chính ở nước ngoài.
Pháp nhân nước ngoài là pháp nhân được thành lập theo pháp luật nước ngoài.
Theo pháp luật Việt Nam hiện hành,
năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài được xác định theo pháp luật Việt Nam nếu pháp nhân nước ngoài xác lập và thực hiện giao dịch dân sự tại Việt Nam.
năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam được xác định như pháp nhân Việt Nam.
năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam được xác định theo pháp luật Việt Nam.
Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hình thức của di chúc:
Chỉ được xác định theo pháp luật của nước nơi lập di chúc.
Có thể được xác định theo hệ thuộc luật quốc tịch nếu người lập di chúc là công dân Việt Nam.
Có thể được xác định theo pháp luật của nước nơi cư trú của người lập di chúc trong một số trường hợp đặc biệt.
Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, người nước ngoài
được xác định năng lực hành vi dân sự theo pháp luật của nước mà họ cư trú, trừ những trường hợp ngoại lệ được pháp luật qui định.
được xác định năng lực hành vi dân sự theo pháp luật của nước mà họ là công dân, trừ những trường hợp ngoại lệ được pháp luật qui định.
được xác định năng lực hành vi dân sự theo pháp luật Việt Nam.
Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, người nước ngoài:
Có năng lực pháp luật dân sự như công dân Việt Nam
Có năng lực pháp luật dân sự tại Việt Nam như công dân Việt Nam trừ những trường hợp ngoại lệ được pháp luật qui định.
Có năng lực pháp luật dân sự theo luật của nước nơi họ cư trú.
Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, nguyên tắc luật nơi có tài sản được sử dụng để điều chỉnh quan hệ nào?
Phân biệt tài sản là động sản hay bất động sản.
Quyền sở hữu đối với tài sản đang trên đường vận chuyển.
Quyền sở hữu đối với tàu bay, tàu biển.
Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, nguyên tắc luật nơi có tài sản không áp dụng để điều chỉnh:
Quan hệ định danh tài sản.
Quan hệ về sở hữu đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài.
việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản hữu hình có yếu tố nước ngoài.
Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, tài sản không người thừa kế thuộc về nhà nước:
Nơi cư trú của người để lại di sản thừa kế
Nơi người để lại di sản thừa kế chết
Nơi tồn tại di sản thừa kế hoặc nơi người để lại di sản thừa kế là công dân trước khi chết, tùy theo tính chất của di sản thừa kế.
Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, thừa kế theo pháp luật được điều chỉnh bởi:
Duy nhất pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế là công dân.
Duy nhất pháp luật của nước nơi có di sản thừa kế.
Pháp luật của nước nơi có di sản thừa kế và pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế là công dân trước khi chết.
Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp việc lập di chúc được thực hiện tại Việt Nam thì năng lực lập, thay đổi và hủy bỏ di chúc phải tuân theo:
Pháp luật của nước mà người lập di chúc là công dân.
Pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của nước mà người lập di chúc là công dân.
Pháp luật Việt Nam.
Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, trường hợp các bên hợp đồng dân sự quốc tế không thỏa thuận về luật điều chỉnh nội dung hợp đồng
Thì áp dụng luật có mối quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng
Thì áp dụng luật nơi giao kết hợp đồng
Thì áp dụng luật nơi thực hiện hợp đồng
Theo tư pháp quốc tế của nhiều nước trên thế giới hiện nay, việc xác định luật nước ngoài cần áp dụng thuộc về
Trách nhiệm của các bên đương sự tham gia vụ việc.
Trách nhiệm của cơ quan giải quyết vụ việc nhưng các bên đương sự tham gia vụ việc có thể được yêu cầu làm việc này khi cần thiết.
Trách nhiệm duy nhất của cơ quan giải quyết vụ việc.
Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, nguồn pháp luật quốc gia có thể được áp dụng để giải quyết quan hệ tư pháp quốc tế
nếu có sự dẫn chiếu của qui phạm xung đột.
nếu ít nhất một bên tham gia quan hệ tư pháp quốc tế yêu cầu toà án áp dụng.
nếu tập quán quốc tế không điều chỉnh quan hệ phát sinh.
Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, nguồn tập quán quốc tế có thể được áp dụng để giải quyết quan hệ tư pháp quốc tế:
Trong trường hợp điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia, đều không điều chỉnh quan hệ đó.
Trong trường hợp điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia, hợp đồng giữa các bên đều không điều chỉnh quan hệ đó.
Trong trường hợp hợp đồng giữa các bên không điều chỉnh quan hệ đó.
Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trong trường hợp có sự qui định khác nhau về cùng một vấn đề giữa điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và Bộ Luật Dân sự thì:
Tuỳ trường hợp cụ thể mà ưu tiên áp dụng nguồn luật nào.
Ưu tiên áp dụng Bộ Luật Dân sự.
Ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế.
Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, xung đột pháp luật:
Không phát sinh từ mọi quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) có yếu tố nước ngoài.
Phát sinh từ mọi quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) có yếu tố nước ngoài.
Phát sinh từ mọi quan hệ pháp luật có tính chất dân sự.
Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, xung đột pháp luật:
Có thể phát sinh từ quan hệ hành chính có yếu tố nước ngoài, trong một số trường hợp đặc biệt.
Có thể phát sinh từ quan hệ hình sự có yếu tố nước ngoài, trong một số trường hợp đặc biệt.
Không phát sinh từ mọi quan hệ pháp luật công có yếu tố nước ngoài.
Trên thực tế:
Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế cũng chính là phương pháp giải quyết xung đột pháp luật.
Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế và phương pháp giải quyết xung đột pháp luật là hai vấn đề khác nhau.
Phương pháp thực chất (phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế) cũng chính là phương pháp giải quyết xung đột pháp luật.
Trong quy phạm xung đột:
Có thể xuất hiện trường hợp một phạm vi, một hệ thuộc hoặc một phạm vi, nhiều hệ thuộc hoặc nhiều phạm vi một hệ thuộc.
Phần phạm vi luôn nhỏ hơn phần hệ thuộc.
Số lượng phạm vi và hệ thuộc luôn tỷ lệ thuận với nhau.
Trong tư pháp quốc tế hiện đại:
Không phải mọi trường hợp quốc gia đều được hưởng quyền miễn trừ tư pháp khi tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế.
quốc gia chỉ được hưởng quyền miễn trừ tư pháp nếu có thỏa thuận như vậy trong hợp đồng.
quốc gia luôn được hưởng quyền miễn trừ tư pháp khi tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế.
Trong tư pháp quốc tế Việt Nam, phải ưu tiên sử dụng trước
Phương pháp áp dụng quy phạm thực chất để điều chỉnh quan hệ.
Phương pháp áp dụng quy phạm xung đột để điều chỉnh quan hệ.
Phương pháp pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội tương tự để điều chỉnh quan hệ.
Trong Tư pháp quốc tế,
phải sử dụng đồng thời hai phương pháp để điều chỉnh quan hệ.
Phương pháp thực chất được ưu tiên sử dụng trước để điều chỉnh quan hệ.
Phương pháp xung đột được ưu tiên sử dụng trước để điều chỉnh quan hệ.
Trong tư pháp quốc tế, không xảy ra dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba:
Nếu việc dẫn chiếu được thực hiện bởi quy định trong hợp đồng được thỏa thuận bởi các bên tham gia hợp đồng.
Nếu việc dẫn chiếu được thực hiện bởi quy phạm xung đột hai chiều.
Nếu việc dẫn chiếu được thực hiện bởi quy phạm xung đột tùy nghi.
Trong tư pháp quốc tế, không xảy ra dẫn chiếu ngược:
Nếu việc dẫn chiếu được thực hiện bởi quy phạm xung đột mệnh lệnh.
Nếu việc dẫn chiếu được thực hiện bởi quy phạm xung đột nội địa.
Nếu việc dẫn chiếu được thực hiện bởi quy phạm xung đột thống nhất.
Trong tư pháp quốc tế, nguyên tắc luật nơi có vật (tài sản):
Được sử dụng rộng rãi để điều chỉnh mọi quan hệ sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài.
Được sử dụng rộng rãi để điều chỉnh quan hệ sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt.
Ít được sử dụng để điều chỉnh quan hệ sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài.
Trong Tư pháp quốc tế, phương pháp thực chất là phương pháp
áp dụng quy phạm thực chất để giải quyết quan hệ.
chọn ra hệ thống pháp luật nước cụ thể để giải quyết quan hệ.
trực tiếp xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ.
Trong Tư pháp quốc tế, phương pháp xung đột là phương pháp:
chọn ra hệ thống pháp luật nước cụ thể để giải quyết quan hệ.
trực tiếp xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ.
vừa chọn ra hệ thống pháp luật của nước cụ thể vừa xác định trực tiếp quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ.
Trong tư pháp quốc tế, việc áp dụng pháp luật nước ngoài xuất phát từ:
Nhu cầu chủ quan của các đương sự trong quan hệ tư pháp quốc tế.
Nhu cầu chủ quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Yêu cầu khách quan nhằm bảo vệ triệt để quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia quan hệ tư pháp quốc tế.
Trong tư pháp quốc tế:
chỉ có thể áp dụng một phương pháp giải quyết xung đột pháp luật để giải quyết một quan hệ cụ thể.
có thể áp dụng đồng thời tất cả các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật để giải quyết một quan hệ cụ thể trong một số tình huống đặc biệt.
tuỳ từng trường hợp, có thể áp dụng đồng thời tất cả hoặc chỉ một phương pháp giải quyết xung đột pháp luật để giải quyết một quan hệ cụ thể.
Từ 1/7/2014, người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam:
Tối đa là 50 năm và có thể được gia hạn thêm.
Tối đa là 70 năm.
Với thời hạn không xác định.
Từ 1/7/2014, người nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam:
Chỉ được phép sở hữu nhà biệt thự, liền kề.
Chỉ được phép sở hữu nhà chung cư.
Có thể sở hữu loại nhà ở thương mại bao gồm chung cư và nhà ở riêng lẻ.
Từ 1/7/2014, người nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam:
Chỉ được mua có giới hạn số lượng nhà ở tại Việt Nam.
Được mua không giới hạn số lượng nhà ở là chung cư tại Việt Nam.
Được mua không giới hạn số lượng nhà ở tại Việt Nam.
Tư pháp quốc tế có hai phương pháp điều chỉnh đó là:
Phương pháp áp dụng quy phạm xung đột và áp dụng quy phạm thực chất.
Phương pháp điều chỉnh gián tiếp và phương pháp điều chỉnh trực tiếp.
Phương pháp xung đột và phương pháp thực chất.
Tư pháp quốc tế Việt Nam
Là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Là một ngành luật nằm giữa hệ thống pháp luật quốc tế và hệ thống pháp luật quốc gia.
Là một ngành luật thuộc hệ thống pháp luật quốc tế
Tư pháp quốc tế Việt Nam hiện nay:
Chỉ quy định về dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba.
Chỉ quy định về dẫn chiếu ngược.
Quy định cả về dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba.
Tư pháp quốc tế Việt Nam phân loại người nước ngoài:
chỉ dựa vào tiêu chí quốc tịch và nơi cư trú.
chỉ dựa vào tiêu chí quốc tịch.
dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau như: quốc tịch, nơi cư trú, quy chế pháp lý mà họ được hưởng.
Xung đột pháp luật là hiện tượng đặc thù:
của pháp luật có yếu tố nước ngoài nói chung.
của pháp luật dân sự nói chung.
của tư pháp quốc tế.
Xung đột pháp luật:
Là hiện tượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác nhau cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế.
Là xung đột giữa các tư tưởng pháp luật khác nhau.
Là xung đột giữa nội dung của các hệ thống pháp luật khác nhau.
Yếu tố nước ngoài trong quan hệ tư pháp quốc tế
thường được thể hiện ở ba dấu hiệu chính: chủ thể của quan hệ, khách thể của quan hệ, căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ.
thường được thể hiện ở trường hợp các bên tham gia quan hệ có quốc tịch khác nhau.
thường được thể hiện ở trường hợp khách thể của quan hệ tồn tại ở nước ngoài.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập