Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân?
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Công ty tư nhân X
Tất cả các phương án đều sai
"Hợp đồng BT" là từ viết tắt của loại hợp đồng nào:
check_box Hợp đồng xây dựng - chuyển giao
Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng xây dựng - chuyển giao kinh doanh
Hợp đồng xây dựng kinh doanh - chuyển giao
Anh A đến Trung tâm điện máy X để mua máy giặt. Qua thời gian sử dụng, chiếc máy giặt bị hỏng nhưng Trung tâm điện máy không thực hiện chính sách bảo hành. Anh A khởi kiện Trung tâm điện máy X, Anh A tiến hành lựa chọn Luật nào để giải quyết tranh chấp?
check_box Có thể lựa chọn Bộ luật Dân sự 2015 hoặc Luật Thương mại 2005
Anh A không được lựa chọn luật áp dụng
Phải lựa chọn Bộ luật Dân sự 2015
Phải lựa chọn Luật Thương mại 2005
Anh A nắm giữ một loại cổ phần mà theo quy định của pháp luật cổ phần này không thể chuyển nhượng được cho người khác. Đó là loại cổ phần nào?
check_box Cổ phần ưu đãi biểu quyết.
Cổ phần phổ thông.
Cổ phần ưu đãi cổ tức.
Cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Ba doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có tổng thị phần trên thị trường liên quan:
check_box Từ 65% trở lên
Từ 50% trở lên
Từ 70% trở lên
Từ 75% trở lên
BCC là hình thức
Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng xây dưng – chuyển giao
Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh
Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao
Bên vi phạm hợp đồng trong trường hợp sau sẽ được miễn trách nhiệm:
Hành vi vi phạm của 1 bên hoàn toàn do lỗi của bên kia
Tất cả các phương án đều đúng
Theo sự thỏa thuận của các bên
Xảy ra sự kiện bất khả kháng
Bộ phận nào thực hiện việc kiểm tra và giám sát hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?
check_box Ban kiểm soát
Ban kiểm toán
Ban thanh tra
Kiểm toán viên
Cá nhân muốn trở thành thành viên hợp tác xã phải thỏa mãn điều kiện
Đủ 16 tuổi
Đủ 17 tuổi trở lên
Đủ 18 tuổi
Đủ 18 tuổi trở lên
Các cá nhân, tổ chức nào sau đây được coi là nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của Pháp luật Việt Nam
Doanh nghiệp tư nhân
Hộ kinh doanh cá nhân
Liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã
Tất cả các phương án đều đúng
Các đối tượng không thể trở thành thành viên hợp tác xã
Cá nhân
Hộ gia đinh
Người nước ngoài
Pháp nhân
Các quyền của nhà đầu tư:
Quyền chuyển nhượng , điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư
Quyền mua ngoại tệ
Quyền tiếp cận các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư, các dữ liệu của nền kinh tế quốc dân.
Tất cả các phương án đều đúng
Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Có hành vi vi phạm hợp đồng
Có thiệt hại thực tế
Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại
Tất cả các phương án đều đúng
Căn cứ vào mục đích đầu tư có:
check_box Đầu tư phi lợi nhuận và đầu tư kinh doanh
Đầu tư nhà nước và đầu tư tư nhân
Đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp
Căn cứ vào tính chất và mức độ can thiệp của công quyền vào đời sống kinh tế, người ta chia thị trường thành các hình thái:
Cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh không hoàn hảo
Cạnh tranh tự do và cạnh tranh có sự điều tiết
Cạnh tranh tự do và cạnh tranh có sự điều tiết và cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh không hoàn hảo
Tất cả các phương án đều sai
Câu nào là câu đúng trong các câu sau
Công ty cổ phần có thể chuyển sang công ty TNHH(1 hoặc 2 thành viên trở lên ).
Công ty TNHH(1 hoặc 2 thành viên trở lên )có thể chuyển đổi sang công ty cổ phần.
Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi sang công ty TNHH(1 hoặc 2 thành viên trở lên ).
Tất cả các phương án đều đúng
Chế định nào sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại?
Hàng hải – thương mại
Hôn nhân – gia đình
Mua bán, trao đổi hàng hóa
Ngân hàng
Chế tài nào không phải chế tài thương mại
Buộc bồi thường thiệt hại
Buộc thực hiện đúng hợp đồng
Buộc xin lỗi công khai
Phạt vi phạm
Chia, tách, tổ chức lại HTX là do cơ quan nào quyết định?
Ban chủ nhiệm HTX
Cơ quan ra quyết định thành lập HTX
Đại hội xã viên
Tòa án
Chọn câu đúng nhất
Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ
Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ làm phát sinh nghĩa vụ đối với một bên giao kết, chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hoá
Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, ví dụ như hợp đồng tặng, cho tài sản.
Mọi hợp đồng song vụ đều là hợp đồng có đền bù
Chọn câu đúng trong các câu sau
Chỉ có những dự án đầư tư có quy mô lớn hơn 300 tỷ đồng Việt Nam mới cần đăng kí đầu tư
Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí.
Mọi dự án đầu tư không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí đầu tư
Tất cả các phương án đều đúng
Chọn câu đúng trong các câu sau:
Chỉ có những dự án đầu tư có quy mô lớn hơn 300 tỷ đồng Việt Nam mới cần đăng kí đầu tư.
Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí.
Mọi dự án đầu tư không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí đầu tư.
Tất cả các phương án đều đúng
Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa
Cá nhân
Tập thể
Tất cả các phương án đều sai
Thương nhân
Chủ thể kinh doanh nào không là đối tượng áp dụng của Luật phá sản?
Công ty TNHH
Doanh nghiệp tư nhân
Hộ kinh doanh
Hợp tác xã
Chủ thể nào sau đây là chủ thể của Luật kinh tế
Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế
Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
Tất cả các phương án đều sai
Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Chủ thể nào sau đây là thương nhân?
check_box Công ty
Giám đốc công ty
Người đại diện theo pháp luật của công ty
Người quản lý công ty
Chức năng nào không phải của sở giao dịch hàng hóa
Cung cấp các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hoá
Điều hành các hoạt động giao dịch
Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm
Thay mặt 1 bên tiến hành giao dịch hàng hóa
Chức năng nào sau đây không phải của Liên minh hợp tác xã
Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã thành viên
Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Quyết định việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ của hợp tác xã
Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã
Cô A là nhân viên thuế và hàng năm bắt buộc phải mua một số trái phiếu của Nhà nước. Đó là hoạt động đầu tư:
Đầu tư gián tiếp
Đầu tư trực tiếp
Không phải hoạt động đầu tư.
Tất cả các phương án đều sai
Có mấy biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng?
4 biện pháp
5 biện pháp
6 biện pháp
7 biện pháp
Có mấy cách phân loại doanh nghiệp?
2 cách
3 cách
4 cách
5 cách
Có mấy dấu hiệu để nhận biết pháp nhân?
2 dấu hiệu
3 dấu hiêu
4 dấu hiệu
5 dấu hiệu
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm trọng tài thương mại
Bô công thương
Bộ kế hoạch đầu tư
Bộ Tư pháp
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền giải quyết việc phá sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
check_box Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp
Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp
Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh
check_box Cơ quan quản lý cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranh
Cơ quan quản lý cạnh tranh
Hội đồng cạnh tranh
Tòa án nhân dân
Công cụ nào không phải công cụ điều tiết cạnh tranh của nhà nước?
check_box Bảo hộ mậu dịch
Chính sách thuế và kiểm soát giá cả
Điều chỉnh độc quyền
Quốc hữu hóa
Công ty cổ phần X chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty cổ phần H, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của mình. Đây là:
check_box Sáp nhập doanh nghiệp.
Chia doanh nghiệp.
Hợp nhất doanh nghiệp.
Tách doanh nghiệp.
Công ty TNHH 1 thành viên phải chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên khi nào?
Chủ sở hữu quyết định tăng thêm phần vốn góp
Chủ sở hữu quyết định tăng thêm phần vốn góp và huy động thêm phần vốn góp của người khác
Huy động thêm phần vốn góp của người khác
Thuê thiết bị sản xuất, kinh doanh của người khác
Đặc điểm của tranh chấp trong kinh doanh:
Các chủ thể tranh chấp trong kinh doanh thường là các doanh nghiệp
Luôn gắn liền với hoạt động kinh doanh của các chủ thể
Nó là sự biểu hiện ra bên ngoài, sự phản ánh của những xung đột về mặt lợi ích kinh tế của các bên.
Tất cả các phương án đều đúng
Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng:
Chấm dứt quyền và nghĩa vụ
Tất cả các phương án đều đúng
Thay đổi quyền và nghĩa vụ
Xác lập quyền và nghĩa vụ
Đại hội xã viên hợp lệ khi có ít nhất:
1/2 tổng xã viên tham dự
2/3 tổng xã viên tham dự
3/4 tổng xã viên tham dự
Không cần quan tâm đến số lượng xã viên tham dự
Đầu tư trực tiếp là:
check_box Hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
Hình thức đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán
Hình thức đầu tư thông qua thông qua các định chế tài chính trung gian
Hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu
Điểm nào sau đây không phải nghĩa vụ của Văn phòng đại diện?
Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam
Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam
Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi cho phép của Luật Thương mại
Thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam
Điểm nào sau đây là yêu tố hấp dẫn nhất khiến các bên tranh chấp thường tìm đến phương thức giải quyết tranh chấp Tòa án?
Phán quyết việc giải quyết tranh chấp của tòa án được bảo đảm thi hành bằng các biện pháp cưỡng chế của nhà nước
Tòa án giải quyết theo nguyên tắc xét xử công khai.
Việc giải quyết tranh chấp của Tòa án phải tuân thủ các quy định mang tính hình thức của pháp luật tố tụng.
Việc giải quyết tranh chấp ở tòa án có thể qua nhiều cấp xét xử, đảm bảo cho quyết định của Tòa án được chính xác, công khai, khách quan.
Điều nào sao đây mà thành viên hợp danh khác với thành viên góp vốn
Chiu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ công ty
Được quyền tham gia quản lý công ty
Tất cả các phương án đều đúng
Thành viên hợp danh phải là cá nhân
Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường nếu doanh nghiệp đó có thị phần trên thị trường liên quan từ bao nhiêu %?
check_box 30% trở lên.
50% trở lên.
65% trở lên.
75% trở lên.
Doanh nghiệp được hiểu một cách chính xác là:
Là một cơ quan quyền lục Nhà nước đại diện cho Nhà nước trong việc đối nội và đối ngoại
Là tổ chức kinh tế độc lập có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh
Một chủ thể có quyền kinh doanh trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi
Tất cả các phương án đều sai
Doanh nghiệp tư nhân là
Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ
Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp
Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu
Tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp
Đối tượng nào có thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiêp
Chủ nợ có đảm bảo
Đại diện người lao động hoặc đại diện công đoàn
Đại diện người lao động hoặc đại diện công đoàn và thành viên góp vốn trong công ty hợp danh
Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh
Đối tượng nào dưới đây có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?
check_box Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.
Cổ đông của công ty cổ phần.
Đại diện người lao động.
Thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên việc được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người không phải là thành viên
Có thể chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác mà không phải là thành viên của công ty
Sau khi đã bán được hơn một nửa phần vốn góp của mình cho các thành viên trong công ty
Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày chào bán mà các thành viên trong công ty không mua hoặc mua không hết
Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán mà các thành viên trong công ty không mua hoặc mua không hết
Đối với nhà đầu tư, thời gian chuyển lỗ không được quá:
2 năm
3 năm
4 năm
5 năm
Dự án đầu tư nào sau đây phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp giấy chứng nhận đầu tư?
Dự án đầu tư có vốn nước ngoài.
Dự án đầu tư trong nước.
Dự án thuộc danh mục dự án đầu tư có điều kiện.
Tất cả các phương án đều đúng
Dựa vào cơ sở phát sinh thủ tục phá sản, phân loại phá sản thành:
check_box Phá sản tự nguyện và phá sản bắt buộc
Phá sản doanh nghiệp và phá sản cá nhân
Phá sản trung thực và phá sản gian trá
Tất cả các phương án đều đúng
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần:
check_box có thể đồng thời làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty cổ phần khác.
bắt buộc phải là thành viên hội đồng quản trị.
không được đồng thời làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty cổ phần khác.
phải nắm trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.
Hành động nào sau đây không phải cạnh tranh lành mạnh
check_box Gián điệp thương mại
Đăng ký nhãn hiệu thương phẩm
Đổi mới phương thức giao tiếp với khách hàng
Hạ giá bán hàng trên cơ sở đối mới công nghệ
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là
Hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm vào đối thủ cạnh tranh cụ thể xác định được
Hành vi có biểu hiện trái với các chuẩn mực đạo đức kinh doanh hoặc trái với pháp luật
Hành vi gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh hoặc cho người tiêu dùng
Tất cả các phương án đều đúng
Hành vi nào của doanh nghiệp không phải là tập trung kinh tế?
check_box Giải thể doanh nghiệp
Liên doanh giữa các doanh nghiệp
Mua lại doanh nghiệp
Sáp nhập doanh nghiệp
Hành vi nào KHÔNG thuộc nhóm hành vi lạm dụng vị trí độc quyền, vị trí thống lĩnh?
check_box Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ
Áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng
Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ
Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ gây ra thiệt hại cho khách hàng.
Hành vi nào sau đây không nằm trong số những hành vi xâm hại lợi ích của đối thủ cạnh tranh
Bội tín
Dèm pha và bôi nhọ đối thủ
Ngăn cản
Quảng cáo sai lệch
Hiện tượng phá sản thường gây ra những hậu quả kinh tế, xã hội nào?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động
Làm tăng khả năng phát sinh các tệ nạn xã hội
Sự rối loạn, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh
Hình thức nào dưới đây là hình thức đầu tư phát triển kinh doanh?
Đối mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường và mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, năng lực kinh doanh
Đối mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường.
Mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, năng lực kinh doanh
Tổ chức tin dụng, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.
Hình thức nào không phải khuyến mại
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định
Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Tăng gấp đôi giá thành một mặt hàng đang “sốt”
Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh tại?
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận huyện
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
Không cần đăng kí kinh doanh
Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng cạnh tranh trong các trường hợp sau đây
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Bên bị điều tra đã tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả gây ra và bên khiếu nại tự nguyện rút đơn khiếu nại
Bên bị điều tra đã tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả gây ra và Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh đề nghị đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh
Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh đề nghị đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh trong trường hợp không đủ chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm quy định của Luật này và Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh xét thấy đề nghị đó là xác đáng
Hội nghị chủ nợ là do
Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp
Chủ doanh nghiệp triệu tập
Chủ nợ triệu tập
Thẩm phán triệu tập
Hợp đồng dân sự vô hiệu từng phần khi:
check_box Một phần của hợp đồng vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của hợp đồng.
Một phần của hợp đồng vô hiệu.
Phần hợp đồng phụ vô hiệu.
Phần phụ lục của hợp đồng vô hiệu
Hợp tác xã bị buộc giải thể trong trường hợp sau:
Tất các phương án đều sai
Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà HTX không tiến hành hoạt động
Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà HTX không tiến hành hoạt động và Trong thời hạn 18 tháng mà không triệu tập được đại hội xã viên thường kì mà không có lí do chính đáng
Trong thời hạn 18 tháng mà không triệu tập được đại hội xã viên thường kì mà không có lí do chính đáng
Hợp tác xã huy động vốn bằng cách nào?
HTX nhận và sử dụng vốn, trợ cấp của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do các bên thoả thuận và theo quy định của pháp luật.
Huy động bổ sung vốn góp của xã viên theo quyết định của Đại hội xã viên
Tất cả các phương án đều đúng
Vay vốn ngân hàng và huy động vốn bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật
Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế:
Có tư cách pháp nhân
Không có tư cách pháp nhân
Sau khi thành lập, nếu muốn thì HTX phải làm đơn xin được cấp tư cách pháp nhân
Trong quá trình hoạt động, HTX có thể làm đơn xin từ bỏ tư cách pháp nhân của mình.
Khái niệm đầu tư theo Luật đầu tư 29/11/2005
Được hiểu là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Pháp luật
Được hiểu là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng tài sản tiến hành đầu tư sinh lợi.
Là hành động của nhà đầu tư đưa tài sản của mình cho một tổ chức, cá nhân hay công ty nhằm mục đích sinh lợi.
Là hành động của nhà đầu tư đưa tiền cho một công ty hay một tổ chức tài chính nhằm mục đích sinh lợi.
Khẳng định nào sau đây về công ty cổ phần là đúng
Chủ tịch HĐQT và Giám đốc đều là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông
Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi và ngược lại
Khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần phổ thông phải ưu tiên chuyển nhượng cho các cổ đông còn lại trong công ty, chỉ được chuyển nhượng cho người ngoài công ty nếu các cổ đông còn lại không mua hoặc mua không hết
Khi các bên xác lập hợp đồng dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một hợp đồng khác thì
check_box Trường hợp xác lập hợp đồng giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì hợp đồng đó vô hiệu
Hợp đồng bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp hợp đồng đó cũng vô hiệu theo quy định của pháp luật
Hợp đồng giả tạo vô hiệu
Tất cả các phương án đều sai
Khi dự án đầu tư liên quan đến việc sử dụng đất, trong trường hợp đặc biệt thì thời hạn sử dụng đất tối đa của dự án đầu tư là:
50 năm
60 năm
65 năm
70 năm
Khi hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu thì:
Các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận từ việc giao kết hợp đồng đó và bên có lỗi gây thiệt hại phải có trách nhiệm bồi thường
Không có đáp án nào đúng
Không làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm xác lập
Không làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm xác lập và các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận từ việc giao kết hợp đồng đó và bên có lỗi gây thiệt hại phải có trách nhiệm bồi thường
Khi thỏa thuận mức phạt vi phạm hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận mức phạt:
Không có đáp án nào đúng
Tối đa là 100% giá trị hợp đồng đó
Tối đa là 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm
Tối đa là 8% phần giá trị bị vi phạm đó
Khi thực hiện hợp đồng mua bán thương mại trị giá 350 triệu đồng với đối tác, công ty D đã không trả 100 triệu tiền hàng đúng hạn như đã cam kết. Đối tác của công ty D có thể phạt mức phạt tối đa (trong trường hợp các bên đã có thỏa thuận phạt vi phạm) là:
check_box 8 triệu đồng.
10 triệu đồng.
28 triệu đồng.
35 triệu đồng.
Lĩnh vực đầu tư có điều kiện là:
check_box Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.
Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam
Loại cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần là:
check_box Cổ phần phổ thông.
Cổ phần ưu đãi biểu quyết.
Cổ phần ưu đãi cổ tức.
Cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Luật Hợp tác xã 2012 đã mở rộng thêm đối tượng chủ thể thành viên là:
check_box Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên
Công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên
Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên
Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 16 tuổi trở lên
Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường được hiểu như sau:
Là ngành luật đặc thù mà ở đó các chủ thể kinh doanh sống bằng chỉ tiêu và kế hoạch
Là ngành luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế với các doanh nghiệp, các doanh nghiệp với nhau nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.
Là ngành luật độc lập có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng
Tất cả các phương án đều sai
Luật phá sản 2004 quy định doanh nghiệp như thế nào là lâm vào tình trạng phá sản?
Doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh đến mức tại một thời điểm, toàn bộ giá trị tài sản còn lại của DN không đủ thanh toán cho các khoản nợ đến hạn
Là doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.
Là doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu
Luật phá sản hiện hành có mấy vai trò chính?
3
4
5
6
Mặt hàng nào bị cấm khồng được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
Hàng điện tử
Hàng nông sản
Máy móc, thiết bị
Vũ khí
Mỗi trung tâm trọng tài thương mại phải có ít nhất bao nhiêu trọng tài viên là sáng lập viên
10
3
5
7
Một trong những điều kiện để xác định một hành vi là hành vi kinh doanh:
check_box Là hành vi mang tính nghề nghiệp
Là hành vi cung ứng dịch vụ thương mại
Là hành vi mua bán hàng hóa
Là hoạt động xúc tiến thương mại
Muốn thành lập hợp tác xã thì phải đăng kí kinh doanh tại
Sở kế hoạch đầu tư, Phòng kinh doanh quận/huyện
Tất cả phương án đều đúng
Ủy ban nhân dân phường
Ủy ban nhân dân xã
Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế:
Nền kinh tế có sự điều tiết của Nhà nước
Nền kinh tế đa thành phần và đa lợi ích
Nền kinh tế hàng hóa đa hình thức sở hữu
Tất cả các phương án đều đúng
Nền kinh tế Việt Nam trong thời kì kế hoạch hóa tập trung sử dụng phương pháp điều chỉnh chủ yếu là:
Không dùng phương pháp nào cả
Phương pháp bình đẳng
Phương pháp quyền uy phục tùng
Phương pháp tự nguyện
Nguyên nhân chính dẫn đến độc quyền là:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Đặc thù của công nghệ sản xuất sản phẩm
Những cản trở đối với việc nhập cuộc của doanh nghiệp tiềm năng
Sự thông đồng ngầm giữa các doanh nghiệp ở trong ngành
Nguyên tắc trong hoạt động thương mại:
Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại
Nguyên tắc bình đẳng trước Pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại
Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong hoạt động thương mại
Tất cả các phương án đều đúng
Nhận định nào đúng
Bên đại diện có thể làm đại diện cho bên mua và bên bán trong cùng một quan hệ mua bán hàng hóa thương mại
Bên đại diện có thể trở thành bên mua của hợp đồng mua bán hàng hóa mà bên bán là thương nhân mình đang đại diện
Bên đại diện không được nhân danh mình thực hiện các hoạt động thương mại
Bên đại diện phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với hợp đồng mua bán hàng hoáhoặc cung ứng dịch vụ thương mại mà bên giao đại diện yêu cầu bên đại diện ký kết.
Nhận định nào là sai?
Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó
Bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;
Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng
Nhận định nào sau đây là đúng
Căn cứ duy nhất để xác định vị trí thống lĩnh của một DN trên thị trường liên quan là thị phần của DN đó
Hành vi bán hàng đa cấp bất chính là hành vi của DN tổ chức bán hàng đa cấp trái với quy định của PL về quản lý NN đối với bán hàng đa cấp?
Mọi vụ việc cạnh tranh đều phải điều tra qua hai giai đọan trước khi đưa ra hội đồng cạnh tranh giải quyết
Trong tố tụng cạnh tranh, cơ quan quản lý cạnh tranh chỉ cần sử dụng các chứng cứ do các bên cung cấp để điều tra về vụ việc cạnh tranh
Nhận định nào sau đây là đúng
Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp
Hợp tác xã không có tư cách pháp nhân
Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp
Hợp tác xã vừa là doanh nghiệp, vừa là tổ chức xã hội
Nhận định nào sau đây là đúng
Bên nhận ủy thác mua không chịu trách nhiệm thanh toán tiền hàng cho KH nếu bên ủy thác mua không giao tiền mua hàng cho bên nhận ủy thác mua.
Mọi loại tài sản đều có thể là hàng hóa được qui định tại luật TM và là đối tượng của quan hệ mua bán hàng hóa.
Rủi ro đối với hàng hóa được chuyển từ bên bán sang cho bên mua khi quyền sở hữu hàng hóa được chuyển từ bên bán sang cho bên mua.
Thời điểm giao kết hợp đồng trong hoạt động Thương mại cũng như thời điểm giao kết hợp đồng dân sự
Nhận định nào sau đây là sai?
Quyết định của trọng tài thương mại có tính cưỡng chế nhà nước
Trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp không cần tiến hành thủ tục hòa giải
Trọng tài thương mại là tổ chức thuộc chính phủ
Trọng tài viên trọng tài thương mại không thể đồng thời là Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân
Nhóm quy phạm pháp luật nào KHÔNG thuộc nội dung của pháp luật kinh tế?
check_box Quy phạm pháp luật về sử dụng lao động trong doanh nghiệp.
Quy phạm pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
Quy phạm pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh.
Quy phạm pháp luật về phá sản và giải thể doanh nghiệp.
Những lĩnh vực đầu tư nào dưới đây bị cấm:
Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử , văn hoá, đạo đức thuần phong mỹ tục Việt Nam
Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng
Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường
Tất cả các phương án đều đúng
Những tranh chấp do các bên đưa ra yêu cầu trọng tài giải quyết là:
Mọi tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể.
Những tranh chấp mà các bên đã thỏa thuận sẽ giải quyết bằng trọng tài
Những tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại và có sự thỏa thuận của các bên về việc đưa tranh chấp ra giải quyết theo thủ tục trọng tài
Nội dung không thuộc đặc điểm của hợp tác xã:
check_box Hợp tác xã là tổ chức kinh tế có ít nhất 05 thành viên
Hợp tác xã có tư cách pháp nhân
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế có ít nhất 07 thành viên
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ
Nội dung không thuộc điều kiện để một tổ chức có tư cách pháp nhân:
check_box Tài sản của người đứng đầu chính là tài sản của tổ chức.
Có cơ cấu tổ chức theo quy định
Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác
Được thành lập theo quy định của pháp luật
Phá sản và giải thể có đặc điểm giống nhau như thế nào?
check_box Đều dẫn đến hệ quả là làm chấm dứt hoạt động của một doanh nghiệp
Đều có quy định về đình chỉ hoạt động của Giám đốc doanh nghiệp trong một thời gian nhất định.
Đều do cơ quan quản lý kinh doanh của nhà nước tiến hành.
Đều do cơ quan tòa án tiến hành.
Phạm vi điều chỉnh của luật cạnh tranh
Biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh
Hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Tất cả các phương án đều đúng
Trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh
Phát biểu nào sau đây là không đúng
Cạnh tranh chỉ xuất hiện và tồn tại trong điều kiện của cơ chế thị trường
Cạnh tranh là sự ganh đua của các thành viên của một thị trường hàng hóa, sản phẩm cụ thể nhằm mục đích lôi kéo khách hàng và thị phần trên thị trường
Cạnh tranh xuất hiện và tồn tại trong thời kỳ nền kinh tế bao cấp
Môi trường cạnh tranh lành mạnh giúp nền kinh tế phát triển nhanh và ổn định
Phát biểu nào sau đây là sai:
Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm duy nhất
Hộ kinh doanh không phải đóng thuế
Kinh doanh không được sử dụng con dấu.
Pháp luật hạn chế quy mô sử dụng lao động của hộ kinh doanh
Phát biểu nào sau đây là sai: Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là
Nhóm quan hệ phát sinh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.
Nhóm quan hệ phát sinh giữa Chính phủ và nhân dân khi thu hồi đất để phát triển dự án kinh tế cho đất nước
Nhóm quan hệ phát sinh giữa cơ quan quản lý Nhà Nước về kinh tế và doanh nghiệp
Nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp
Phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế là
Phương pháp bình đẳng, thỏa thuận
Phương pháp hướng dẫn
Phương pháp mệnh lệnh trên cơ sở thỏa thuận
Tất cả các phương án đều sai
Phương thức biểu quyết của xã viên với các vấn đề của hợp tác xã:
Mỗi xã viên có 1 phiếu biểu quyết
Pháp luật không quy định
Theo quy định của điều lệ hợp tác xã
Tùy thuộc vào vốn góp của xã viên
Phương thức giải quyết tranh chấp nào là phương thức tự giải quyết mâu thuẫn, không cần sự tham gia của bên thứ ba:
Hòa giải
Thương lượng
Thương lượng và hòa giải
Trọng tài thương mại và Tòa án
Quyền của Chi nhánh
Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của Luật này
Tất cả các phương án đều đúng
Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh
Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật sau bao nhiêu ngày, kể từ ngày ký nếu trong thời hạn đó không bị khiếu nại?
15 ngày
20 ngày
30 ngày
45 ngày
Sáng lập viên Hợp tác xã là công dân:
Cho phép công dân mang quốc tịch khác hoặc không quốc tịch
Công chức đang làm việc trong cơ quan nhà nước
Công dân Việt Nam có đủ hành vi năng lực dân sự theo pháp luật Việt Nam
Công dân Việt Nam từ 25 tuổi
Sau khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, chủ thể nào dưới đây KHÔNG được miễn trách nhiệm đối với khoản nợ còn thiếu của doanh nghiệp?
check_box Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên và thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
Chủ sở hữu doanh nghiệp 1 chủ và thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
Chủ sở hữu doanh nghiệp 1 chủ.
Số lượng tối thiểu của xã viên trong hợp tác xã là:
11 xã viên
2 xã viên
3 xã viên
7 xã viên
Sự khác biệt của hợp tác xã so với doanh nghiệp là:
check_box Tính xã hội
Tính công bằng
Tính chặt chẽ trong tổ chức
Tính minh bạch
Sự khác biệt giữa "Trách nhiệm vô hạn" và "trách nhiệm hữu hạn" là:
check_box Mức độ chịu trách nhiệm của chủ thể kinh doanh đối với các khoản nợ
Cách thức huy động vốn của chủ thể kinh doanh
Cách thức tổ chức doanh nghiệp
Số lượng thành viên tham gia thành lập doanh nghiệp
Sự khác nhau giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp
Đầu tư gián tiếp không dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng như đầu tư trực tiếp
Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư còn đầu tư gián tiếp thì không tham gia quản lý hoạt động đầu tư
Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư còn đầu tư gián tiếp thì không tham gia quản lý hoạt động đầu tư và đầu tư gián tiếp không dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng như đầu tư trực tiếp
Tất cả các phương án đều sai
Tài sản nào KHÔNG thuộc tài sản của công ty hợp danh?
check_box Tài sản thu được từ mọi hoạt động kinh doanh của các thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
Tài sản góp vốn của các thành viên cho công ty.
Tài sản tạo lập được mang tên công ty.
Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện.
Tên gọi "xã viên" trong Luật Hợp tác xã 2003 đã được Luật Hợp tác xã 2012 chuyển thành:
check_box Thành viên
Hợp tác xã thành viên
Sáng lập viên
Ứng viên
Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đồng thời với việc ra quyết định:
Đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản
Nghiêm cấm tẩu tán tài sản
Tất cả các phương án đều đúng
Triệu tập hội nghị chủ nợ lần cuối
Thành phần tham gia hội nghị thành lập hợp tác xã không bao gồm:
check_box Đại diện cơ quan quản lý nhà nước.
Người đại diện hợp pháp của hộ gia đình
Pháp nhân và cá nhân khác có nguyện vọng gia nhập hợp tác xã.
Sáng lập viên
Thế nào là phá sản trung thực
Là trường hợp chính con nợ yêu cầu mở thủ tục khi thấy nhận thấy mình lâm vào tình trạng phá sản
Là trường hợp do thủ đoạn của chủ DN nhằm chiếm đoạt tài sản của các chủ nợ
Là trường hợp phá sản do những nguyên nhân khách quan hoặc bất khả kháng
Là trường hợp thủ tục giải quyết phá sản được mở do yêu cầu của các chủ nợ
Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty
Bằng toàn bộ tài sản của mình
Một phần trong vốn điều lệ của công ty
Tất cả các phương án đều sai
Trong phạm vi vốn điều lệ của công ty
Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn điểu lệ bằng cách
Điều chỉnh tăng vốn điều lệ tương ứng cới giá trị tài sản tăng lên của công ty
Tăng vốn góp của thành viên
Tất cả các phương án đều đúng
Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới
Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp sở hữu bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ trở lên?
30%
50%
70%
Không quy định cụ thể
Theo Luật hiện hành, Luật kinh tế điều chỉnh:
Các quan hệ trong lĩnh vực dân sự
Các quan hệ trong lĩnh vực kinh tế
Các quan hệ trong lĩnh vực thương mại
Tất cả các mối quan hệ đều đúng
Theo Luật phá sản 2004, doanh nghiệp sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản của tòa án không được làm gì trong những điều sau?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Chuyển các khoản nợ không đảm bảo thành các khoản nợ có đảm bảo bằng tài sản của doanh nghiệp
Thanh lý nợ không đảm bảo
Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ
Theo luật phá sản năm 2004, có mấy bước tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã?
2
3
4
5
Theo Luật Thương mại năm 2005, hoạt động thương mại được hiểu như thế nào
Bao gồm các hoạt động liên quan đến thương mại như: xức tiến thương mại, trung gian thưong mại, mua bán qua sở giao dịch
Là hoạt động mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư
Là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác
Tất cả các phương án đều đúng
Theo lý thuyết về pháp luật cạnh tranh, hành vi cạnh tranh nào xâm hại lợi ích của khách hàng?
check_box Quảng cáo sai lệch
Bóc lột
Bội tín
Ngăn cản
Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến
Kinh doanh thương mại phát sinh từ hoạt động mua bán hàng hóa
Mua bán hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá
Tất cả các phương án đều đúng
Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp Y không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Hỏi Y thuộc loại hình doanh nghiệp nào?
check_box Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.
Công ty hợp danh và công ty TNHH 1 thành viên.
Công ty TNHH hai thành viên và công ty hợp danh
Doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên..
Thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tối đa là bao nhiêu ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
20 ngày
25 ngày
30 ngày
45 ngày
Thời hiệu khiếu nại vụ việc cạnh tranh
check_box 2 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện
1 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện
18 tháng kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện
3 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện
Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là bao nhiêu năm?
check_box Hai năm, kể từ ngày có vi phạm hợp đồng.
Ba năm, kể từ ngày có vi phạm hợp đồng.
Năm năm, kể từ ngày có vi phạm hợp đồng.
Theo thỏa thuận của các bên.
Thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa
2 năm kể từ ngày kí hợp đồng
2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm
3 năm kể từ ngày kí kết hợp đồng
3 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm
Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do nhầm lẫn là bao lâu kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập
check_box 2 năm
1 năm
3 năm
Không bị hạn chế
Thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản do ai chủ trì?
check_box Cơ quan có thẩm quyền
Các chủ nợ
Doanh nghiệp
Tất cả phương án đều đúng
Thương gia Việt Nam là những:
Công ty 100% vốn nước ngoài
Công ty cổ phần
Công ty liên doanh
Tất cả các phương án đều đúng
Thương mại hàng hóa là:
check_box Hoạt động thương mại phát sinh trong quá trình trao đối hàng hóa.
Hoạt động thương mại phát sinh trong quá trình đầu tư
Hoạt động thương mại phát sinh trong quá trình sản xuất hàng hóa
Hoạt động thương mại phát sinh trongquá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản trí tuệ.
Thương nhân nước ngoài là thương nhân:
check_box được thành lập, đăng ký theo quy định của pháp luật nước ngoài.
đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước thứ ba.
đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận.
Tín dụng nội bộ là một hoạt động phụ trợ trong hợp tác xã do:
Chính quyền địa phương trợ giúp
Ngân hàng tín dụng cho vay không tính lãi
Tập thể xã viên trong hợp tác xã tự nguyện tham gia đóng góp
Tất cả phương án đều đúng
Tòa án quyết định mở thủ tục phá sản sau bao nhiêu ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
20 ngày
30 ngày
40 ngày
45 ngày
Tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau được giảiquyết thông qua cơ quan, tổ chức nào?
check_box Trọng tài do các bên tranh chấp thoả thuận thành lập
Chỉ thông qua Trọng tài nước ngoài;
Chỉ thông qua Trọng tài quốc tế
Chỉ thông qua Trọng tài Việt Nam;
Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam liên quan đến hợp đồng đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam thì được giải quyết thông qua:
Thương lượng, hòa giải
Tòa án Việt Nam
Trọng tài
Trọng tài và Tòa án Việt Nam
Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài nếu
Không được Tòa án thụ lý
Nếu khi tranh chấp xảy ra có 1 bên bị mất tư cách pháp nhân
Nếu trong hợp đồng các bên có thỏa thuận về trọng tài
Tất cả các phương án đều sai
Trong các dấu hiệu sau, dấu hiệu nào giúp xác định chủ thể của luật kinh doanh
Có thể chịu và có thể miễn trừ trách nhiệm pháp lý hành vi của mình
Không nhất thiết phải có thẩm quyền kinh tế
Phải có tài sản chung
Phải được thành lập hợp pháp
Trong các loại hình tổ chức sau, loại hình tổ chức nào không cần có giám đốc:
Công ty hợp danh
Công ty TNHH 1 thành viên
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Doanh nghiệp tư nhân
Trong công ty hợp danh, thành viên hợp danh có quyền
Chuyển 1 phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình tại công ty cho người khác
Được chia lợi nhuận tương ứng với tỉ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận theo quy định của công ty
Làm chủ doanh nghiệp tư nhân
Nhân danh cá nhân thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để phục vụ tổ chức, cá nhân khác
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, nhiệm vụ của Luật kinh doanh là
Điều tiết hành vi kinh doanh của các chủ thể kinh doanh
Phát triển các hình thức kinh doanh
Tất cả các phương án đều đúng
Thống nhất giữa lợi ích xã hội, lợi ích người lao động, đảm bảo quyền bình đẳng trong kinh doanh
Trong hợp đồng mẫu công ty A đưa cho doanh nghiệp B có một số điều khoản được doanh nghiệp H sửa đổi không đáng kể. Đây là:
check_box Đề nghị mới.
Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng.
Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng.
Rút lại đề nghị giao kết hợp đồng.
Trong luật doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh được hiểu như thế nào?
Hoạt động kinh doanh là việc thực hịên liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư.
Hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi
Tất cả các phương án đều đúng
Xét một cách tương đối, hoạt động kinh doanh được hiểu trùng với hoạt động thương mại
Trong những đối tượng sau đây, đối tượng nào KHÔNG có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?
check_box Cơ quan thanh tra lao động trong quá trình thực hiện chức năng của mình phát hiện doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ đến hạn.
Chủ nợ không có bảo đảm.
Cổ đông sở hữu 20% tổng số cổ phần phổ thông của công ty cổ phần trong thời hạn liên tục 06 tháng.
Tập thể người lao động.
Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự sau khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì
Đề nghị giao kết hợp đồng không có giá trị
Đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị
Hợp đồng vô hiệu
Tất cả các phương án đều sai
Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức hợp đồng dân sự là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mà các bên không tuân theo thì:
check_box Theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của hợp đồng trong một thời hạn và quá thời hạn nếu các bên không thực hiện thì hợp đồng vô hiệu.
Quá thời hạn nếu các bên không thực hiện thì hợp đồng vô hiệu.
Theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu.
Theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của hợp đồng trong một thời hạn.
Trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế hoặc có quy định khác với quy định của pháp luật Việt Nam, thì:
check_box phải áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế.
áp dụng theo pháp luật Việt Nam hoặc theo Điều ước quốc tế.
áp dụng theo sự lựa chọn của nguyên đơn
phải áp dụng theo pháp luật Việt Nam.
Trường hợp miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm?
check_box Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế
Bình ổn giá.
Kích cầu tiêu dùng.
Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trường hợp nào bị cấm bởi pháp luật cạnh tranh?
check_box Doanh nghiệp lạm dụng vị trí độc quyền hoặc vị trí thống lĩnh thị trường.
Doanh nghiệp hình thành vị trí độc quyền trên thị trường.
Doanh nghiệp hình thành vị trí thống lĩnh thị trường.
Nhiều doanh nghiệp sáp nhập hoặc hợp nhất với nhau
Trường hợp nào dưới đây KHÔNG phải là hậu quả của việc tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp?
check_box Doanh nghiệp bị chấm dứt hoạt động.
Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường nhưng dưới sự giám sát của tòa án.
Giám đốc doanh nghiệp bị hạn chế quyền điều hành.
Uy tín của doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
Trường hợp nào sau đây dẫn đến việc hợp đồng không còn hiệu lực?
Đình chỉ hợp đồng
Hủy một phần hợp đồng
Tạm ngưng hợp đồng
Tất cả các phương án đều đúng
Trường hợp nào sau đây, Tòa án hủy bỏ quyết định của Trọng tài thương mại
Quyết định của trọng tài thương mại không công bố cho các bên ngay tại phiên họp giải quyết tranh chấp
Quyết định của trọng tài thương mại là quá nặng cho bên thua kiện
Thành phần Hội đồng trọng tài thương mại được thành lập không đúng quy định của pháp luật
Trọng tài thương mại không tổ chức hòa giải cho các bên
Tư cách xã viên chấm dứt trong trường hợp nào?
Tất cả các phương án đều đúng
Xã viên bị Đại hội xã viên khai trừ hoặc xã viên đã được chấp nhận ra khỏi hợp tác xã theo quy định của Điều lệ hợp tác xã
Xã viên đã chuyển hết vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định của Điều lệ hợp tác xã
Xã viên là cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
Văn bản nào có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống quy phạm pháp luật kinh tế
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
Luật
Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quyết định, Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản nào sau đây không phải là nguồn của luật kinh tế
Bộ luật Dân sự
Điều lệ doanh nghiệp
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Luật thương mại
Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không được thực hiện hành vi nào?
check_box Thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.
Có con dấu mang tên Văn phòng đại diện
Thuê trụ sở
Tuyển dụng lao động là người Việt Nam
Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện khi:
check_box Công ty thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.
Công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật trong thời hạn sáu tháng liên tục.
Hết thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ doanh nghiệp nhưng không có quyết định gia hạn.
Việc giao kết hợp đồng kinh doanh phải tuân thủ theo mấy nguyên tắc
2 nguyên tắc
3 nguyên tắc
4 nguyên tắc
5 nguyên tắc
Xét từ dấu hiệu sở hữu (vốn, tài sản) người ta chia các doanh nghiệp thành:
check_box Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty TNHH
Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước
Doanh nghiệp một chủ và doanh nghiệp nhiều chủ

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập