“Chiến lược này áp dụng khi Doanh nghiệp nhượng bán hoặc đóng cửa một trong các Doanh nghiệp của mình nhằm thay đổi căn bản nội dung hoạt động”, đây là chiến lược:
Cắt giảm chi phí
Chiến lược rút lui
Chiến lược thu hoạch
Thu lại vốn đầu tư
Áp lực từ phía các nhà cung cấp đối với Doanh nghiệp tăng trong trường hợp:
Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp bằng không
Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược khác biệt hóa
Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược chi phí thấp
Nhà cung cấp có khả năng hội nhập dọc về phía trước
Áp lực từ phía khách hàng đối với các Doanh nghiệp trong ngành sẽ tăng nếu:
Khi khách hàng khó thay đổi nhà cung cấp
Khi khách hàng mua hàng với số lượng ít
Ngành gồm nhiều Doanh nghiệp nhỏ và số lượng người mua ít
Sản phẩm của ngành là quan trọng đối với khách hàng
Bản tuyên bố sứ mạng (chức năng nhiệm vụ) có mấy nội dung?
11 nội dung
5 nội dung
7 nội dung
9 nội dung
Bản kế hoạch thể hiện các định hướng của doanh nghiệp, những hoạt động cần thực hiện nhằm đạt đến mục tiêu của Doanh nghiệp là:
Chiến lược cạnh tranh
Chiến lược cấp công ty
Kế hoạch tác nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Bước 5 trong mô hình quản trị chiến lược tổng quát là?
check_box Quyết định chiến lược kinh doanh
Doanh nghiệp sử dụng các công cụ, phương tiện, kỹ thuật phân tích và dự báo thích hợp để phân tích môi trường bên trong
Tiến hành phân phối các nguồn lực
Xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp
Bước cuối cùng trong quy trình quản trị chiến lược của Doanh nghiệp là:
Kiểm tra, điều chỉnh chiến lược
Phân tích môi trường
Phân tích, lựa chọn chiến lược
Xác định mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ của Doanh nghiệp
Các cấp chiến lược trong Doanh nghiệp KHÔNG bao gồm cấp nào dưới đây:
check_box Chiến lược cấp cá nhân
Chiến lược cấp chức năng
Chiến lược cấp công ty
Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
Các cấp chiến lược của Doanh nghiệp bao gồm:
Cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh và cấp cạnh tranh
Cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng.
Cấp công ty, cấp thị trường và cấp chức năng
Cấp quốc tế, cấp quốc gia và cấp địa phương
Các chiến lược chủ đạo đặt trọng tâm vào việc cải tiến các sản phẩm hoặc thị trường hiện có mà không thay đổi bất kì yếu tố nào thuộc:
Chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập
Chiến lươc tăng trưởng bằng đa dạng hóa
Chiến lược tăng trưởng tập trung
Tất cả các phương án đều sai
Các chiến lược điều chỉnh gồm có các nội dung nào ?
check_box Điều chỉnh các giải pháp tác nghiệp; điều chỉnh cơ cấu tổ chức ; điều chỉnh mục tiêu và các chiến lược hiện tại ; tái cấu trúc doanh nghiệp
Xác định đối tượng cần điều chỉnh, điều chỉnh các giải pháp tác nghiệp; điều chỉnh cơ cấu tổ chức; điều chỉnh mục tiêu và các chiến lược hiện tại
Kiểm tra chiến lược kinh doanh, điều chỉnh các giải pháp tác nghiệp; điều chỉnh cơ cấu tổ chức ; điều chỉnh mục tiêu và các chiến lược hiện tại
Xác định đối tượng cần điều chỉnh, điều chỉnh các giải pháp tác nghiệp; điều chỉnh cơ cấu tổ chức ; điều chỉnh mục tiêu và các chiến lược hiện tại; tái cấu trúc doanh nghiệp
Các công cụ để xây dựng chiến lược có thể lựa chọn là:
check_box Ma trận SWOT, ma trận chiến lược chính, ma trận Mc. Kinsey
Ma trận EFE, ma trận IFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh
Ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận chiến lược chính, ma trận EFE
Ma trận SWOT, ma trận EFE, ma trận QSPM
Các điều kiện để kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh có hiệu quả là gì ?
check_box Đảm bảo cơ sở thông tin; sử dụng các số liệu đánh giá của hoạt động kiểm toán; sử dụng thông tin về chi phí kinh doanh
Đảm bảo môi trường kinh doanh phù hợp; đảm bảo cơ sở thông tin; sử dụng các số liệu đánh giá của hoạt động kiểm toán; sử dụng thông tin về chi phí kinh doanh
Đảm bảo môi trường kinh doanh phù hợp; sử dụng các số liệu đánh giá của hoạt động kiểm toán; sử dụng thông tin về chi phí kinh doanh
Đảm bảo môi trường kinh doanh phù hợp; sử dụng các số liệu đánh giá của hoạt động kiểm toán
Các hệ thống, các cấu trúc, văn hóa, quy trình ra quyết định thuộc nhóm tài sản nào?
check_box Tài sản tổ chức
Tài sản tri giác
Tài sản con người
Tài sản tri thức
Các tác giả tin rằng có ba kiểm định (tests) có thể được áp dụng để đánh giá một chiến lược là “tốt” là:
check_box Sự phù hợp, tính khác biệt, tính bền vững
Sự phù hợp, nguồn lực nội bộ, môi trường bên ngoài
Sự phù hợp, tính khác biệt, môi trường bên ngoài
Tính khác biệt, các nguồn lực nội bộ, sự phù hợp
Các vấn đề quản trị cơ bản trong giai đoạn thực thi chiến lược bao gồm:
check_box Thiết lập các mục tiêu hàng năm; xây dựng các chính sách; phân bổ nguồn lực; điều chỉnh cấu trúc tổ chức hiện tại; phát triển văn hóa doanh nghiệp, hỗ trợ thực thi chiến lược.
Hoạch định chiến lược; xây dựng các chính sách; phân bổ nguồn lực; điều chỉnh cấu trúc tổ chức hiện tại; phát triển văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ thực thi chiến lược.
Định vị các lực lượng trước khi hành động, thiết lập các mục tiêu hàng năm; xây dựng các chính sách; phân bổ nguồn lực; điều chỉnh cấu trúc tổ chức hiện tại; phát triển văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ thực thi chiến lược.
Định vị các lực lượng trước khi hành động; xây dựng các chính sách; phân bổ nguồn lực; điều chỉnh cấu trúc tổ chức hiện tại; phát triển văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ thực thi chiến lược.
Các chiến lược cạnh tranh cơ bản không bao gồm chiến lược
Chiến lược chi phí thấp
Chiến lược khác biệt hóa
Chiến lược tăng trưởng tập trung
Chiến lược trọng tâm
Các yếu tố nào sau đâykhông thuộc môi trường vĩ mô?
Yếu tố cơ cấu ngành kinh doanh
Yếu tố cung
Yếu tố kinh tế chính trị
Yếu tố văn hóa – xã hội
Cách thức chậm nhất để phát triển một Doanh nghiệp có thể là thông qua việc:
Một liên minh chiến lược
Phát triển nội bộ
Sáp nhập
Thuê ngoài
Câu nói: “Tôi phải làm một việc gì đó để chứng minh mình là quản trị giỏi”, thể hiện một sự sai phạm nào sau đây?
Chủ quan
Nóng vội
Thiếu nhận xét
Tự mãn
Chiến lược chi phí thấp được xây dựng trên cơ sở:
guồn hình thành lợi thế và phân đoạn thị trường
Lợi thế cạnh tranh và thị trường ngách
Năng lực riêng biệt và phạm vi thị trường tổng thể
Nguồn hình thành lợi thế và phạm vi thị trường tổng thể
Chiến lược kinh doanh gồm:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Chiến lược cấp chức năng
Chiến lược cấp Doanh nghiệp
Chiến lược cấp kinh doanh
Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh có mục đích
Cải thiện vị thế cạnh tranh của sản phẩm
Định hướng chung của Doanh nghiệp
Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Doanh nghiệp
Tất cả đều đúng
Chiến lược chi phí thấp đặc biệt có hiệu quả khi:
Có nhiều cách để sản xuất ra sản phẩm với chất lượng cao hơn và được đánh giá cao bởi khách hàng
Hầu hết các đối thủ cạnh tranh đang cố gắng thực hiện chiến lược khác biệt hóa.
Khách hàng ít bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch quảng cáo và mức độ trung thành của khách hàng đối với sản phẩm cao.
Số lượng người mua lớn, quyền lực của những người mua này rất mạnh, thị hiếu và sở thích của người tiêu dùng là tương tự nhau
Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm là chiến lược:
Phát triển sản phẩm mới kết hợp công nghệ cũ đánh vào thị trường mới
Phát triển sản phẩm mới kết hợp công nghệ mới đánh vào thị trường hiện tại
Phát triển sản phẩm mới kết hợp công nghệ mới đánh vào thị trường mới và thị trường hiện tại
Tất cả các phương án đều sai
Chiến lược là:
Những hành động được thực hiện trong nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức, Doanh nghiệp.
Những kế hoạch được thiết lập.
Tất cả các phương án đều đúng
Chiến lược mà theo đó nỗ lực nhằm giảm chi phí kèm theo với sự giản tiện tính năng, đặc điểm sản phẩm so với mức trung bình ngành là chiến lược …
Chi phí thấp
Khác biệt hóa
Trọng tâm chi phí thấp
Trọng tâm khác biệt hóa
Chiến lược nào sau đây không được xem là một chiến lược chức năng?
Marketing
Sản phẩm - Thị trường
Sản xuất – tác nghiệp
Tài chính
Chiến lược nào sau đây không thuộc ba chiến lược cạnh tranh của M. Porter:
Chiến lược cạnh tranh về giá
Chiến lược chi phí thấp
Chiến lược khách biệt hóa
Chiến lược trọng tâm
Chiến lược nhằm đơn giản hóa các sản phẩm và dịch vụ cung cấp với mức giá thấp hơn các đối thủ, gọi là chiến lược?
Chiến lược chi phí thấp
Chiến lược giá thấp
Chiến lược khác biệt hóa
Chiến lược khác biệt hóa xuống phía dưới
Chiến lược nhằm tạo dựng lợi thế cạnh tranh là chiến lược:
Cấp chức năng
Cấp công ty
Cấp đơn vị kinh doanh
Tác nghiệp
Chiến lược phát triển cấp công ty bao gồm:
check_box Chiến lược đa dạng hóa, chiến lược hội nhập dọc, chiến lược tăng trưởng tập trung
Chiến lược hội nhập dọc, chiến lược ổn định, chiến lược suy giảm.
Chiến lược phát triển, chiến lược ổn định và chiến lược suy giảm.
Chiến lược tăng trưởng tập trung, chiến lược suy giảm, chiến lược phát triển
Chiến lược tập trung trọng điểm là một chiến lược nằm trong:
Chiến lược cấp Doanh nghiệp
Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
Chiến lược hội nhập
Tất cả các phương án đều đúng
Chiến lược thâm nhập thị trường thuộc chiến lược nào?
Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa
Chiến lược tăng trưởng hội nhập
Chiến lược tăng trưởng tập trung
Tất cả các phương án đều đúng
Chính sách thương mại nằm trong nhóm yếu tố:
Chính trị - Chính phủ - Pháp luật
Công nghệ
Kinh tế
Sự toàn cầu hóa kinh tế
Văn hóa xã hội
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là bản tuyên ngôn của công ty với những nội dung cụ thể”.
Mục tiêu
Sứ mạng
Tầm nhìn
Tất cả các phương án đều sai
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chiến lược  nhằm  xác định  những ngành, lĩnh vực kinh doanh mà doanh  nghiệp  đã, đang và sẽ tham gia cạnh tranh trên thị trường là chiến lược  ở cấp ...”.
Cấp chức năng
Cấp công ty
Cấp kinh doanh
Cấp đơn vị kinh doanh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Ma trận BCG dùng để phân tích, đánh giá triển vọng ....”.
của các đơn vị kinh doanh chiến lược
của các lĩnh vực mà Doanh nghiệp tham gia
của hoạt động mới tham gia
lợi thế cạnh tranh của Doanh nghiệp
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Môi trường vi mô tác động … đối với bất kỳ Doanh nghiệp nào”.
Gián tiếp
Tất cả các phương án đều đúng
Trực tiếp
Chức năng nghiên cứu và phát triển trong các đơn vị kinh doanh có nhiệm vụ cơ bản là:
Nghiên cứu và phát triển các tiến trình
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm/ dịch vụ
Tất cả các phương án đều đúng
Chuyên môn hóa chiều dọc trong cơ cấu tổ chức không bao gồm:
check_box Thiết lập cơ cấu phòng ban trong tổ chức
Sự phân bổ quyền hạn chính thức
Tất cả các phương án đều đúng
Xác định cấp bậc quản trị trong tổ chức
Chuyên môn hóa ngang trong hoạt động quản trị là cơ sở để hình thành:
check_box Các phòng ban chức năng
Các cấp quản trị Doanh nghiệp
Các cơ sở kinh doanh
Các phân xưởng sản xuất
Cơ cấu ma trận không đáp ứng được yêu cầu:
check_box Sự phân chia các nhiệm vụ rõ ràng thích hợp với các lĩnh vực cá nhân được đào tạo
Chế độ một thủ trưởng
Cho các tổ chức có nhiều dự án
Việc đáp ứng những thay đổi bên ngoài tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp có các đặc tính sau:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Tính chuyên môn hóa
Tính phối hợp
Công cụ được sử dụng phổ biến để hình thành các chiến lược có khả năng lựa chọn và dựa trên hai tiêu thức đánh giá là vị trí cạnh tranh và sự tăng trưởng của thị trường là?
check_box Ma trận chiến lược chính
Mô hình bảng điểm cân bằng (BSC)
Khung phân tích 7S của Mc Kinsey
Ma trận SPACE
Công việc nào dưới đây là khâu đầu tiên trong quy trình quản trị chiến lược?
Phân tích môi trường, xác định cơ hội và hiểm họa
Phân tích chiến lược
Phân tích khả năng nội bộ của Doanh nghiệp
Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược
Đâu là lợi thế của chiến lược chi phí thấp?
Giảm quyền lực khách hàng
Ít bị tác động bởi nhà cung câp quyền lực
Lợi thế về giá
Tất cả các phương án đều đúng
Để đảm bảo việc kiểm tra có hiệu quả thì nhà quản trị cấp cao phải tiến hành kiểm tra theo qui trình:
check_box Xác định nội dung, đề ra tiêu chuẩn, định lượng kết quả đạt được, xác định nguyên nhân sai lệch, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, và thông qua biện pháp chấn chỉnh.
Đề ra các tiêu chuẩn kiểm tra, xác định nội dung kiểm tra, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, định lượng kết quả đạt được, xác định nguyên nhân sai lệch và thông qua biện pháp chấn chỉnh.
Đề ra các tiêu chuẩn, xác định nội dung, định lượng kết quả, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, xác định nguyên nhân sai lệch và đề ra biện pháp chấn chỉnh
Xác định nội dung, đề ra tiêu chuẩn, định lượng kết quả kiểm tra, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, xác định nội dung sai lệch, thông qua biện pháp chấn chỉnh
Để lập ma trận SWOT người quản trị phải thực hiện bao nhiêu bước?
check_box 8
7
9
10
Để xây dựng ma trận EFE cần thực hiện mấy bước?
check_box 5
7
4
6
Để xem xét liệu chiến lược có cần điều chỉnh hay không, căn cứ vào bao nhiêu câu hỏi?
check_box 6
5
4
3
Doanh thu của SBU nước tinh khiết ở Doanh nghiệp X trong năm N là 5tỷ VND, đối thủ cạnh tranh chính đạt 5,3tỷ, đối thủ cạnh tranh tiếp theo là 3 tỷ và còn các đối thủ khác, biết tổng doanh thu toàn ngành là 20 tỷ. Hãy tính thị phần tương đối của SBU đó ở Doanh nghiệp X?
0.25
0.75
0.94
1.67
Doanh nghiệp nào sau đây bị xem là có sự tái cấu trúc thất bại nặng nề?
check_box Bông Bạch Tuyết
KS Omni – Movenpick
Pacific Airlines
Tập Đoàn FPT
Doanh nghiệp ngành viễn thông mở rộng hoạt động vào ngành giáo dục bằng việc cung cấp các phương tiện liên lạc, đào tạo từ xa. Doanh nghiệp đã thực hiện chiến lược
Chiến lược thâm nhập thị trường
Đa dạng hóa đồng tâm
Đa dạng hóa theo chiều ngang
Tất cả các phương án đều đúng
Doanh nghiệp sẽ khó gia nhập ngành hơn trong điều kiện:
Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp đối với khách hàng thấp
Sản phẩm ngành là sản phẩm có tính tiêu chuẩn hóa
Sản phẩm trong ngành sẵn có sự khác biệt hóa cao
Sản phẩm ngành không đòi hỏi cao về vốn
Dòng người đổ xô mua hàng giảm giá cho thấy điều gì?
check_box Người mua hành động là vì lợi ích kinh tế
Người mua hành động là vì tình yêu thương hiệu
Người mua hành động vì lòng trung thành
Định vị thương hiệu của doanh nghiệp hiệu quả
Dựa vào công cụ ma trận BCG Doanh nghiệp sẽ đầu tư mở rộng sản xuất khi:
Thị phần tương đối cao
Thị phần tương đối cao và tốc độ tăng trưởng nhu cầu bão hòa
Thị phần tương đối cao và tốc độ tăng trưởng nhu cầu cao
Tốc độ tăng trưởng ngành cao
EFE là ma trận đánh giá:
Các yếu tố bên ngoài
Các yếu tố bên trong
Môi trường nội bộ
Tất cả các phương án đều đúng
Hoạt động nhằm đề ra mục tiêu và các chiến lược để thực hiện mục tiêu đã định là:
Điều khiển
Hoạch định
Kiểm tra
Tổ chức
IBM quảng cáo chất lượng dịch vụ của nó được cung cấp bằng lực lượng bán hàng được huấn luyện tốt, công ty đang thực hiện chiến lược:
Chiến lược dựa vào đối thủ cạnh tranh
Chiến lược dựa vào khách hàng
Chiến lược tạo sự khác biệt
Tất cả các phương án đều sai
Khi đánh giá khả năng thâm nhập của các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, Doanh nghiệp KHÔNG xem xét yếu tố nào sau đây?
Cường độ cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp trong ngành
Rào cản gia nhập ngành
Rào cản rút lui khỏi ngành
Tỷ suất lợi nhuận của ngành
Khi đánh giá một phương án chiến lược, một công ty có thể kiểm định phương án so với các tiêu chuẩn về tính khả thi, sự phù hợp và khả năng chấp nhận. Sự phù hợp trong bối cảnh này có nghĩa là:
check_box Chiến lược nhất quán với các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa được xác định trong phân tích chiến lược
Chiến lược đáp ứng các bên hữu quan
Chiến lược sẽ hiệu quả trong thực tế bởi vì nó có nguồn lực và khả năng cần thiết
Chiến lược thỏa mãn các cổ đông
Kiểm tra, đánh giá chiến lược được thực hiện:
check_box Ở giai đoạn sau thực hiện chiến lược
Ở giai đoạn thực hiện chiến lược
Ở giai đoạn xây dựng chiến lược
Tất cả các phương án đều đúng
Ma trận Mc.Kensey sử dụng tiêu chí nào dưới đây:
Sức hấp dẫn ngành, vị thế cạnh tranh của SBU
Sức hấp dẫn ngành, vị thế cạnh tranh của Doanh nghiệp
Sức hấp dẫn ngành, vị thế cạnh tranh của ngành
Thị phần tương đối, tốc độ tăng trưởng ngành
Ma trận BCG còn được gọi là:
Ma trận “sức hấp dẫn của thị trường- vị thế cạnh tranh”
Ma trận “tăng trưởng – sức hấp dẫn của thị trường”
Ma trận “tăng trưởng – thị phần”
Ma trận “thị phần – vị thế cạnh tranh”
Ma trận BCG không sử dụng tiêu chí nào dưới đây:
Tất cả các phương án đều đúng
Thị phần tương đối
Thị phần tuyệt đối
Tốc độ tăng trưởng của ngành
Ma trận danh mục đầu tư của Boston Group được sử dụng để đánh giá:
Mức độ công ty mẹ có thể tạo thêm giá trị cho các Doanh nghiệp
Phạm vi của danh mục đầu tư
Quy mô của một danh mục đầu tư của các Doanh nghiệp
Sự cân bằng danh mục đầu tư của các Doanh nghiệp
Ma trận nào thường dùng để phân tích nội bộ:
BCG
GE
IFE
SWOT
Ma trận SWOT được thực hiện thông qua mấy bước?
2 bước
4 bước
6 bước
8 bước
Mô hình quản trị chiến lược tổng quát chia toàn bộ chu kỳ quản trị chiến lược thành bao nhiêu bước?
check_box 9
11
10
12
Mối liên hệ nào không phải là liên hệ trực tuyến trong cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp?
Mối liên hệ giữa ban giám đốc với bí thư Đảng ủy của Doanh nghiệp
Mối liên hệ giữa giám đốc với các quản đốc phân xưởng
Mối liên hệ giữa giám đốc với các trưởng phòng chức năng của Doanh nghiệp
Mối liên hệ giữa trưởng phòng với nhân viên trong phòng chức năng
Môi trường ngành bao gồm:
Đối thủ cạnh tranh
Khách hàng
Nhà cung cấp
Tất cả các phương án đều đúng
Một câu hỏi cho chiến lược cấp kinh doanh sẽ là:
Các Doanh nghiệp cạnh tranh trong thị trường nào? Như thế nào?
Các Doanh nghiệp liên quan nhau như thế nào?
Các nguồn lực nào được chia sẻ giữa các Doanh nghiệp? Như thế nào?
Doanh nghiệp muốn gia nhập những ngành công nghiệp nào?
Một sản phẩm rơi vào giai đoạn suy thoái ở thị trường này nhưng vẫn được chấp nhận ở thị trường khác. Để tận dụng lợi thế này, thì công ty thường áp dụng chiến lược nào:
Lập lại chu kỳ sống của sản phẩm
Mở rộng thị trường
Phát triển thị phần trên thị trường mới
Thu hẹp thị phần
Một số trung tâm tư vấn, dịch vụ môi giới nhà đất với quy mô nhỏ (dưới 10 nhân viên), có cơ cấu tổ chức theo kiểu chỉ có 1 người điều hành được coi là giám đốc và các nhân viên còn lại không có chức danh cụ thể để nhằm tối thiểu hóa chi phí. Đây là kiểu cơ cấu tổ chức gì?
check_box Cơ cấu chức năng
Cơ cấu ma trận
Cơ cấu tổ chức giản đơn
Cơ cấu tổ chức theo đơn vị, bộ phận
Một tổ chức có cả nguồn nhân lực và nguồn vốn để phát triển sản phẩm nhưng các nhà phân phối đều không đáng tin cậy hay không đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu của công ty thì chiến lược hữu hiệu có thể áp dụng là:
Chiến lược phối hợp SO
Chiến lược phối hợp ST
Chiến lược phối hợp WO
Chiến lược phối hợp WT
Một trong các yếu tố kinh tế chủ yếu ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp là:
Cán cân thanh toán
Giai đoạn của chu kỳ kinh tế
Lãi suất ngân hàng
Tất cả các phương án đều đúng
Một ví dụ về sức ép cạnh tranh của sản phẩm thay thế là:
Cạnh tranh giữa hang Toyota, Ford và BMW
Cạnh tranh giữa Pepsi Cola, Coca Cola và 7up
Sức ép cạnh tranh cảu sản phẩm ổn áp đối với các hàng sản xuất máy tính xách tay
Sức ép cạnh tranh của sản phẩm sữa chua uống đối với các hàng kem
Mục đích của ma trận SWOT là:
Chọn ra một vài chiến lược tốt nhất để thực hiện
Đề ra các chiến lược khả thi
Tất cả các phương án đều đúng
Mục đích của việc lập ma trận SWOT là:
Đề ra các chiến lược khả thi có thể lựa chọn chứ không quyết định chiến lược nào là tốt nhất
Đề ra các chiến lược khả thi có thể lựa chọn và quyết định chiến lược nào là tốt nhất
Đề ra các chiến lược khả thi và tiền khả thi để có thể thực hiện
Đề ra các chiến lược tiền khả thi để tạo tiền đề cho việc thiết lập chiến lược khả thi
Mức độ tập trung hóa trong tổ chức càng cao thì:
Có thể xảy ra tình trạng nhiều công việc bị ùn tắc
Mức độ phân quyền càng thấp
Người lãnh đạo trong tổ chức càng có vai trò lớn
Tất cả các phương án đều đúng
Mục tiêu chiến lược đối với SBU có tốc độ tăng trưởng ngành thấp nhưng lại có thị phần tương đối cao là:
Đầu tư vừa phải, đủ để duy trì và khai thác tối đa để tạo ra nguồn lực cho các SBU khác
Tập trung đầu tư, phát triển nhiều hơn nữa
Thanh lý, bán lại SBU này
Từ bỏ, rút lui khỏi SBU này
Mục tiêu của Doanh nghiệp bao gồm:
Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
Phi tài chính
Tài chính
Tất cả các phương án đều đúng
Mục tiêu của việc đánh giá môi trường bên ngoài trong giai đoạn xây dựng chiến lược là?
check_box Đề ra danh sách tóm gọn những cơ hội từ môi trường mà doanh nghiệp nên nắm bắt, đồng thời là những nguy cơ cũng từ môi trường đem lại
Tìm ra những mặt mạnh và phát hiện ra những điểm yếu của bản thân công ty nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục những điểm yếu này
Xem xét lại những nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp được sử dụng là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược
Thiết lập nên các mục tiêu dài hạn và tạo ra các chiến lược thay thế, lựa chọn ra trong số đó một vài chiến lược để theo đuổi
Mục tiêu của việc phân tích đánh giá các yếu tố, thành tố của môi trường bên trong là gì?
check_box Tìm ra những mặt mạnh và phát hiện ra những điểm yếu của bản thân công ty nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục những điểm yếu này
Đề ra danh sách tóm gọn những cơ hội từ môi trường mà doanh nghiệp nên nắm bắt, đồng thời là những nguy cơ cũng từ môi trường đem lại
Xem xét lại những nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp được sử dụng là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược
Thiết lập nên các mục tiêu dài hạn và tạo ra các chiến lược thay thế, lựa chọn ra trong số đó một vài chiến lược để theo đuổi
Mục tiêu của việc phân tích và lựa chọn chiến lược là gì?
check_box Thiết lập nên các mục tiêu dài hạn và tạo ra các chiến lược thay thế, lựa chọn ra trong số đó một vài chiến lược để theo đuổi
Tìm ra những mặt mạnh và phát hiện ra những điểm yếu của bản thân công ty nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục những điểm yếu này
Đề ra danh sách tóm gọn những cơ hội từ môi trường mà doanh nghiệp nên nắm bắt, đồng thời là những nguy cơ cũng từ môi trường đem lại
Xem xét lại những nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp được sử dụng là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược
Năm áp lực cạnh tranh theo mô hình của M. Porter KHÔNG bao gồm yếu tố nào sau đây:
Áp lực cạnh tranh của nhà cung cấp hay của khách hàng
Áp lực cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh trong Doanh nghiệp
Áp lực cạnh tranh trong nội bộ ngành
Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn
Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp phải đảm bảo bao nhiêu tiêu chuẩn?
check_box 4
6
3
5
Năng lực riêng biệt được thị trường chấp nhận và đánh giá cao, thông qua đó Doanh nghiệp tạo ra được tính trội hơn hay ưu việt hơn so với các đối thủ cạnh tranh là:
Lợi thế bền vững
Lợi thế cạnh tranh
Năng lực đặc thù
Sự khác biệt hóa
Nếu cả 3 vấn đề: môi trường ngoài, môi trường bên trong và việc thực hiện mục tiêu có biến động và thay đổi thì doanh nghiệp cần làm gì?
check_box Xây dựng lại chiến lược
Đánh giá chiến lược
Kiểm tra chiến lược
Thay đổi chiến lược
Nếu một công ty muốn trở nên hiệu quả hơn và có được lợi thế chi phí thấp thì nên ở đâu trên đường cong kinh nghiệm:
Dịch chuyển lên trên
Dịch chuyển xuống bên dưới
Tất cả các phương án đều đúng
Nếu một trong 3 vấn đề: môi trường ngoài, môi trường bên trong và việc thực hiện mục tiêu thay đổi thì doanh nghiệp cần làm gì?
check_box Thay đổi chiến lược
Đánh giá chiến lược
Kiểm tra chiến lược
Xây dựng lại chiến lược
Ngành bao gồm ít Doanh nghiệp mà các Doanh nghiệp này thường có qui mô lớn, thậm chí chỉ có một Doanh nghiệp giữ vai trò chi phối toàn ngành là:
Ngành bão hòa
Ngành phân tán
Ngành suy thoái
Ngành tập trung
Nguyên nhân nào dẫn đến cần phải thay đổi chiến lược phù hợp trong Doanh nghiệp?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Sự thay đổi cấp quản trị hay chủ sở hữu.
Sự thay đổi của môi trường vĩ mô
Sự thay đổi của môi trường vi mô.
Nhà quản trị được chia thành 3 loại:
Cấp toàn công ty, cấp đơn vị thành viên và cấp chức năng
Tất cả các phương án đều đúng
Xây dựng, thực hiện và kiểm tra đánh giá
Nhận diện sớm các dấu hiệu thay đổi và khuynh hướng môi trường là mục đích của phương tiện nghiên cứu môi trường nào?
Đánh giá
Dự đoán
Rà soát
Theo dõi
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về nguồn lực của doanh nghiệp?
check_box Các doanh nghiệp đều có cùng cách thức để tiến hành phân loại nguồn lực
Nguồn lực trong một doanh nghiệp thường được phân biệt thành 2 loại chính: nguồn lực hữu hình và nguồn lực vô hình
Sử dụng và quản lý nguồn lực đòi hỏi các nhà quản trị phải phân nhóm và phân loại các nguồn lực của doanh nghiệp
Là những tài sản mà một doanh nghiệp sở hữu và có thể khai thác vì mục đích kinh tế
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về sự nhạy cảm về giá?
check_box Tần suất của khuyến mại càng nhiều, người tiêu dùng càng giảm sự nhạy cảm về giá
Sự nhạy cảm về giá là mức độ phản ứng của khách hàng đối với việc tăng hay giảm giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
Sự nhạy cảm về giá thể hiện thông qua độ co giãn nhu cầu theo giá cả
Khách hàng có tính nhạy cảm về giá thấp nếu họ có thu nhập cao
Nhiệm vụ tiêu biểu của bộ phận quản trị sản xuất và tác nghiệp trong các đơn vị kinh doanh trong quá trình thực hiện chức năng chuyên môn là:
Bảo trì phương tiện, thiết bị sản xuất
Kiểm soát chất lượng các quá trình hoạt động
Lập lịch trình sản xuất và tác nghiệp theo thời gian
Tất cả các phương án đều đúng
Những vấn đề liên quan đến môi trường vi mô là:
Doanh nghiệp phải đối mặt hàng ngày
Gắn liến với Doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Những yếu tố thực hiện có thể được quản trị và kiểm tra là:
Chi phí
Số lượng, chất lượng
Tất cả các phương án đều đúng
Thời gian
Nội dung nào không nằm trong những nội dung cơ bản của sứ mạng:
check_box Đối thủ cạnh tranh
Khách hàng
Triết lý của tổ chức
Tự đánh giá về mình
Nội dung nào không phải là đặc điểm của Năng lực cốt lõi?
check_box Duy nhất và khó bắt chước.
Giúp công ty chiếm được thị phần nhiều hơn
Giúp công ty khác biệt so với các đối thủ khác
Giúp công ty thỏa mãn khách hàng hơn
Nội dung nào là hạn chế của mô hình ma trận hình thành chiến lược trên cơ sở sự nhạy cảm về giá và sự khác biệt hóa sản phẩm?
check_box Mô hình là chia thành hai mức cao và thấp cho cả sự nhạy cảm về giá và khả năng khác biệt hóa sản phẩm
Với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng có tính nhạy cảm giá thấp nhưng chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm ở mức cao, doanh nghiệp nên chọn chiến lược sản phẩm độc đáo hoặc khác biệt hóa
Ma trận này có một chiều phản ánh tính nhạy cảm về giá cả của sản phẩm và chiều kia phản ánh khả năng khách hàng chấp nhận sự khác biệt hóa sản phẩm
Ứng với mỗi góc vuông trên sơ đồ sẽ quy định việc doanh nghiệp lựa chọn chiến lược cụ thể phù hợp
Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng về điều chỉnh chiến lược?
check_box Khi điều chỉnh chiến lược, các chiến lược kinh doanh hiện hành sẽ bị hủy bỏ
Mức độ biến động đến đâu, điều chỉnh đến đó.
Việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh phải được tiến hành theo các nguyên tắc, phương pháp và sử dụng các phương tiện, công cụ cần thiết trong hoạch định chiến lược kinh doanh
Là quá trình chủ động thích nghi của doanh nghiệp trước các biến động bất thường xảy ra.
Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng về mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức và chiến lược?
check_box Chiến lược đi theo cơ cấu tổ chức
Những thay đổi trong chiến lược sẽ đưa đến những thay đổi trong cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức nên được thiết kế để tạo điều kiện dễ dàng cho việc theo đuổi chiến lược của doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức càng phù hợp với chiến lược bao nhiêu, càng tạo ra cơ may để thực hiện chiến lược thành công bấy nhiêu
Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng về phương pháp bảng điểm cân bằng ?
check_box Phương pháp này cũng dựa trên hai tiêu thức đánh giá là vị trí cạnh tranh và sự tăng trưởng của thị trường
Bằng cách xác định các thước đo và chỉ tiêu, BSC chuyển chiến lược và tầm nhìn thành một loạt các phép đo có liên kết chặt chẽ với nhau
Là một hệ thống quản lý giúp cho nhà quản trị cũng như toàn bộ nhân viên trong tổ chức xác định rõ tầm nhìn, chiến lược của tổ chức mình và chuyển chúng thành hành động
Ra đời năm 1992 do Robert Kaplan
Nội dung nào sau đây không nằm trong 9 nội dung của bản tuyên ngôn sứ mạng?
Khách hàng
Quan hệ cộng đồng
Thương hiệu
Triết lý kinh doanh
Nội dung nào sau đây KHÔNG phải của việc thực thi chiến lược?
check_box Đánh giá mức độ thực hiện của tổ chức trong thực tế
Phân bổ các nguồn lực trong doanh nghiệp
Xác định mục tiêu ngắn hạn hay là mục tiêu thường niên
Đề ra các quyết định quản trị
Nội dung nào sau đây KHÔNG phải đặc điểm của chiến lược cạnh tranh bằng chi phí thấp?
check_box Đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu nhằm đưa ra tính năng mới, sản phẩm mới
Nhóm khách hàng mà công ty phục vụ thường là nhóm "khách hàng trung bình”.
Không tập trung vào khác biệt hóa sản phẩm
Tập trung vào công nghệ và quản lý để giảm chi phí
Nội dung nào sau đây KHÔNG phải đặc điểm của chiến lược khác biệt hóa sản phẩm?
check_box Chi phí đầu tư, nghiên cứu sản phẩm mới bị giới hạn
Cho phép công ty định giá ở mức cao
Chia thị trường thành nhiều phân khúc khác nhau
Tập trung vào việc khác biệt hóa
Nội dung nào sau đây KHÔNG phải đặc điểm của chiến lược tập trung?
check_box Chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.
Doanh nghiệp có khả năng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo, đặc biệt mà các đối thủ cạnh tranh khác không thể làm được.
Có rủi ro về chi phí sản xuất cao
Rủi ro khi thay đổi công nghệ hoặc thị hiếu khách hàng thay đổi.
Nội dung náo sau đây KHÔNG phải nguyên tắc triển khai chiến lược?
check_box Trong trường hợp môi trường kinh doanh biến động ngoài giới hạn đã dự báo, các kế hoạch triển khai phải nhất quán và nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược đã được xác lập
Các chính sách kinh doanh phải được xây dựng trên cơ sở và hướng vào thực hiện mục tiêu chiến lược
Kế hoạch càng dài hạn hơn, càng mang tính khái quát hơn; kế hoạch càng ngắn hạn hơn thì tính cụ thể càng phải cao hơn
Doanh nghiệp phải đảm bảo dự trữ đủ các nguồn lực cần thiết trong suốt quá trình triển khai chiến lược một cách có hiệu quả
Nội dung nào sau đây KHÔNG phải nguyên tắc triển khai hoạch định chiến lược?
check_box Trong trường hợp môi trường kinh doanh biến động ngoài giới hạn đã dự báo, các kế hoạch triển khai vẫn phải nhất quán và nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược.
Kế hoạch phải được phổ biến đến mọi người lao động và phải có sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình của họ.
Kế hoạch càng dài hạn, càng mang tính khái quát; kế hoạch càng ngắn hạn thì tính cụ thể càng phải cao
Doanh nghiệp phải đảm bảo dự trữ đủ các nguồn lực cần thiết trong suốt quá trình triển khai chiến lược một cách có hiệu quả
Nội dung nào sau đây KHÔNG phải vai trò của Quản trị chiến lược (QTCL)?
check_box QTCL chỉ được thực hiện ở cấp độ vĩ mô
QTCL luôn có 2 đặc tính chủ động và bị động
QTCL là một quá trình thường xuyên và liên tục
QTCL cần có sự tham gia của nhiều người
Nội dung nào sau đây thuộc quá trình quản trị chiến lược?
Đánh giá chiến lược
Hoạch định chiến lược
Tất cả các phương án đều đúng
Thực hiện chiến lược
Ở cấp Doanh nghiệp, phạm vi của một tổ chức liên quan đến:
Bề rộng danh mục đầu tư của SBU
Kích thước của các SBU
Số lượng các SBU
Số lượng khách hàng được phục vụ
Phân tích môi trường bên trong là phân tích:
Các yếu tố kỹ thuật, sản xuất
Hoạt động Marketing
Tài chính Doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau:
Mọi điều khoản pháp luật có thể là nguy cơ đối với Doanh nghiệp này, nhưng lại là cơ hội đối với Doanh nghiệp khác
Năng lực của Doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được so sánh với Doanh nghiệp cạnh tranh
Tất cả các câu trên đều sai
Thông tin môi trường là một yếu tố đầu vào quan trọng của Doanh nghiệp trong quá trình quản trị chiến lược
Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau?
Giới hạn sai sót trong việc dự báo môi trường dài hạn đôi khi có thể rất lớn
Nhược điểm chủ yếu là việc thiết lập quản trị chiến lược kinh doanh cần nhiều thời gian và sự nỗ lực
Phải tuyệt đối tin tưởng vào kế hoạch ban đầu, nhất thiết phải được thực hiện, tránh các thông tin bổ sung làm ảnh hưởng đến kế hoạch
Ưu điểm của quá trình vận dụng chiến lược kinh doanh rõ ràng là có giá trị lớn hơn nhiều so với nhược điểm
Phát biểu nào không đúng?
Người dẫn đạo chi phí cố gắng trở thành người dẫn đạo ngành bằng cách tạo nên sự khác biệt
Người dẫn đạo chi phí có thể đòi hỏi mức giá thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh mà vẫn có được cùng mức lợi nhuận
Người dẫn đạo chi phí cũng thường ít để ý đến các phân đoạn thị trường khác nhau và định vị sản phẩm của mình để lôi cuốn các khách hàng bình thường
Người dẫn đạo chi phí lựa chọn sự khác biệt sản phẩm thấp
Phương pháp có ưu điểm nổi bật là chuyển đổi tầm nhìn chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu hành động cụ thể cho từng bộ phận và nhân viên nên nó giúp cho các tổ chức đạt hiệu quả cao trong việc thực thi chiến lược là?
check_box Mô hình bảng điểm cân bằng (BSC)
Ma trận chiến lược chính
Khung phân tích 7S của Mc Kinsey
Ma trận SPACE
Phương pháp liên quan đến việc nhận dạng 7 nhân tố phức tạp có ảnh hưởng tới năng lực của doanh nghiệp trong tổ chức thực thi chiến lược là?
check_box Khung phân tích 7S của Mc Kinsey
Ma trận chiến lược chính
Mô hình bảng điểm cân bằng (BSC)
Ma trận SPACE
Phương pháp mô tả tiêu thức đánh giá môi trường bên trong doanh nghiệp một chiều là tiểm lực tài chính (FS) và lợi thế cạnh tranh (CA); còn chiều kia mô tả hai tiêu thức đánh giá môi trường bên ngoài là sự ổn định của môi trường (ES) và sức mạnh của ngành (IS) là?
check_box Ma trận SPACE
Ma trận chiến lược chính
Mô hình bảng điểm cân bằng (BSC)
Khung phân tích 7S của Mc Kinsey
Quá trình hoạch định chiến lược cần phải thực hiện những bước nào sau đây?
Khảo sát thị trường để xác định cơ hội kinh doanh
Tất cả các phương án đều đúng
Xác định các tiền đề để hoạch định
Xác định hệ thống mục tiêu
Quản trị chiến lược được chia làm mấy giai đoạn?
check_box 3
4
5
2
Quản trị chiến lược gồm mấy giai đoạn:
1 giai đoạn
2 giai đoạn
3 giai đoạn
4 giai đoạn
Quy trình quản trị chiến lược có thể có hoặc không có bước nào dưới đây:
check_box Điều chỉnh chiến lược
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược
Phân bổ nguồn lực, thực hiện chiến lược
Xác định tầm nhìn, sứ mệnh
Sản phẩm đặc trưng của giám đốc điều hành Doanh nghiệp là:
Chiến lược kinh doanh
Quyết định
Tất cả các phương án đều đúng
Ý tưởng mới
Sáng tạo chiến lược liên quan đến ba phương diện. Yếu tố nào sau đây không phải là một trong ba phương diện?
Các chiến lược xuất hiện
Hoạch định
Tầm nhìn
Tinh thần khởi nghiệp
SBU là tên gọi của:
Một đơn vị kinh doanh chiến lược
Một dòng sản phẩm của Doanh nghiệp
Một nhóm chiến lược bao gồm các Doanh nghiệp cạnh tranh trực tiếp
Một phân doạn thị trường của Doanh nghiệp
SBU ở vùng chấp nhận được trong ma trận Mc.Kinsey mà có vị thế cạnh tranh mạnh nhưng sức hấp dẫn ngành lại thấp thì có đặc điểm giống, tương ứng với SBU nằm ở ô nào trong ma trận BCG?
Ô bò tiền
Ô dấu chấm hỏi
Ô ngôi sao
Ô nguy cơ
Số lượng các lĩnh vực quản trị trong Doanh nghiệp phụ thuộc vào:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Ngành nghề kinh doanh
Quy mô của Doanh nghiệp
Sự giảm chi phí đơn vị của một sản phẩm/dịch vụ diễn ra khi khối lượng sản xuất tăng thì được biết như:
Hiệu quả kinh tế quy mô
Hiệu quả sản xuất
Phân tích công nghệ
Quản trị vận hành hiệu quả
Sự khác biệt về văn hóa và thể chế là vấn đề thuộc yếu tố vĩ mô nào?
Chính trị- pháp luật
Nhân khẩu học
Toàn cầu
Văn hóa xã hội
Sự phân quyền trong tổ chức là cần thiết vì:
Các nhà quản trị cấp dưới có quyền và khả năng giải quyết vấn đề nhanh hơn
Có thể đào tạo những nhân viên cấp dưới tham gia vào quá trình quản trị
Giảm mức độ quá tải công việc của các nhà quản trị cấp cao
Tất cả các phương án đều đúng
Sức ép của các nhà cung cấp tăng nếu:
Chính phủ hạn chế việc thành lập Doanh nghiệp mới
Sản phẩm của người cung cấp được khác biệt hóa thấp
Sản phẩm mà nhà cung cấp bán có rất ít sản phẩm thay thế
Trong ngành tồn tại tính kinh tế nhờ quy mô
Tầm nhìn trong quản trị chiến lược là:
Hình tượng độc đáo
Lý tưởng trong tương lai
Một hình ảnh
Tất cả các phương án đều đúng
Thách thức được hiểu là:
Cuộc cách mạng KHKT & công nghệ diễn ra với tốc độ như vũ bão.
Kinh doanh và cạnh tranh mang tính chất toàn cầu.
Sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh.
Tất cả các phương án đều đúng
Theo Ma trận SWOT, phương án đòi hỏi doanh nghiệp phải phát huy các mặt mạnh để tận dụng mọi cơ hội thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh với hiệu quả cao là?
check_box Phương án chiến lược kết hợp S/O
Phương án chiến lược kết hợp S/T
Phương án chiến lược kết hợp W/O
Phương án chiến lược kết hợp W/T
Theo Ma trận SWOT, Phương án này đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp hữu hiện để phòng thủ giảm thiểu các mặt yếu kém, hạn chế và né tránh các nguy cơ trong quá trình xây dựng và thực thi chiến lược là?
check_box Phương án chiến lược kết hợp W/T
Phương án chiến lược kết hợp S/O
Phương án chiến lược kết hợp W/O
Phương án chiến lược kết hợp S/T
Theo Ma trận SWOT, phương án này đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp thích hợp để phát huy các mặt mạnh, hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ, mới mang lại lợi thế cho hoạt động chiến lược là?
check_box Phương án chiến lược kết hợp S/T
Phương án chiến lược kết hợp S/O
Phương án chiến lược kết hợp W/T
Phương án chiến lược kết hợp W/O
Theo mô hình 5 áp lực cạnh tranh của M. Porter, nhà cung cấp ở vị thế cao hơn Doanh nghiệp khi:
Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp lớn.
Có nhiều nhà cung cấp
Sản phẩm của nhà cung cấp là sản phẩm được tiêu chuẩn hóa.
Tất cả các phương án đều đúng
Thời gian tồn tại của lợi thế khác biệt hóa của Doanh nghiệp dài hay ngắn phụ thuộc vào:
Áp lực từ phía nhà cung cấp
Chi phí đầu tư
Rào cản gia nhập ngành
Tính chất của nguồn tạo ra lợi thế khác biệt (Nguồn lực hữu hình hay vô hình của Doanh nghiệp)
Tiêu chuẩn của mục tiêu tốt bao gồm:
Khả năng đạt tới được
Tất cả các phương án đều đúng
Tính linh hoạt
Tính nhất quán
Tổng số điểm quan trọng nhất mà một công ty có thể có là 4.0 ; trung bình là 2.5 và thấp nhất là 1.0 được dùng cho ma trận:
Ma trận EFE
Ma trận IFE
Tất cả các phương án đều đúng
Tổng trọng số của các yếu tố bên ngoài Doanh nghiệp trong ma trận EFE là:
0,25
0,5
0,75
1
Trình tự các giai đoạn của quản trị chiến lược là:
Hoạch định, kiểm tra, thực thi
Hoạch định, thực thi, kiểm tra
Tổ chức, hoạch định, kiểm tra
Tổ chức, hoạch định, thực thi, kiểm tra
Trong ma trận BCG, SBU tốc độ tăng trưởng của ngành cao, thị phần tương đối thấp thì nằm ở vị trí:
ô bò tiền
ô dấu chấm hỏi
ô ngôi sao
ô nguy cơ (con chó)
Trong các nhận định sau, nhận định nào là nhược điểm của chiến lược trọng tâm:
Dễ phát sinh cạnh tranh về giá cả
Đòi hỏi đầu tư về tài chính lớn
Qui mô hoạt động của Doanh nghiệp bị hạn chế
Tất cả các phương án đều đúng
Trong các phát biểu sau, câu nào đúng nhất:
Nhà quản trị chỉ cần phân tích môi trường nội bộ là đủ để đưa ra chiến lược cho công ty
Phân tích môi trường bên ngoài là để biết được điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức
Phân tích môi trường bên ngoài là để biết được những cơ hội và thách thức đối với Doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Trong chiến lược hội nhập hàng ngang, Doanh nghiệp tìm cách sở hữu hoặc gia tăng kiểm soát của mình đối với đối tượng:
Đối thủ cạnh tranh
Nhà cung cấp
Nhà phân phối
Tất cả các phương án đều đúng
Trong cơ cấu tổ chức cho chiến lược, cơ cấu nào xuất phát từ sự phụ thuộc vào các luồng quyền lực và thông tin theo chiều dọc và chiều ngang?
check_box Cơ cấu ma trận
Cơ cấu bộ phận
Cơ cấu chức năng.
Cơ cấu theo địa vị kinh doanh chiến lược
Trong ma trận BCG ô Cash Cow là ô có thị phần và mức tăng trưởng:
Cao – Cao
Cao – Thấp
Thấp – Cao
Thấp – Thấp
Trong ma trận BCG, hoạt động có thị phần tương đối là 0.7 và tỷ lệ tăng trưởng là 15% là hoạt động:
Bò sữa
Dấu hỏi
Ngôi sao
Nguy hiểm (dogs)
Trong ma trận EFE, tổng số điểm quan trọng là 1.5 cho ta thấy điều gì?
Môi trường kinh doanh của công ty có ít cơ hội và nhiều đe dọa bên ngoài.
Môi trường kinh doanh của công ty có nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều đe dọa bên ngoài
Môi trường kinh doanh của công ty có nhiều cơ hội và ít đe dọa bên ngoài
Tất cả các phương án đều đúng
Trong ma trận Mc Kinsey, những SBU ở vị thế cạnh tranh yếu trong những ngành kém hấp dẫn là những SBU nằm trong vùng:
Chấp nhận được
Tất cả các phương án đều sai
Thành công
Thất bại
Trong mô hình BCG. Một Doanh nghiệp ở vị trí ô Dogs, có thể chuyển vị trí sang ô Stars do thực hiện:
Chiến lược sáp nhập
Chiến lược tăng trưởng hội nhập
Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa
Chiến lược tăng trưởng tập trung
Trong mô hình ma trận hình thành chiến lược trên cơ sở sự nhạy cảm về giá và sự khác biệt hóa sản phẩm, với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm ở mức cao nhưng có tính nhạy cảm về giá thấp, doanh nên lựa chọn chiến lược nào?
check_box Sản phẩm độc đáo
Chi phí sản xuất thấp
Tăng cường khuyến mại
Giảm giá sản phẩm
Trong mô hình ma trận hình thành chiến lược trên cơ sở sự nhạy cảm về giá và sự khác biệt hóa sản phẩm, với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng có sự chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm thấp và có tính nhạy cảm về giá cao thì doanh nghiệp nên lựa chọn chiến lược nào?
check_box Chi phí sản xuất thấp
Giảm giá sản phẩm
Tăng cường khuyến mại
Sản phẩm độc đáo
Trong mô hình ma trận nguy cơ, mức khẩn cấp do ai xử lý?
check_box Quản trị viên cấp cao
Quản trị viên cấp cao và cấp trung gian
Quản trị viên cấp thừa hành
Quản trị viên cấp trung gian
Trong mô hình phân tích SWOT, khi Doanh nghiệp kết hợp những điểm mạnh cốt lõi của mình và những nguy cơ chủ yếu mà Doanh nghiệp gặp phải, Doanh nghiệp sẽ:
Có xu hướng hợp tác
Có xu hướng tăng trưởng và phát triển hoạt động mới
Có xu hướng tạo dựng các rào cản
Có xu hướng thu hẹp đầu tư, rút lui khỏi ngành
Trong quá trình thực hiện chiến lược, công ty A phát hiện môi trường ngoài có biến động lớn, vậy công ty:
check_box Phải điều chỉnh chiến lược
Ngừng thực hiện chiến lược
Tiếp tục thực hiện chiến lược
Xây dựng lại chiến lược
Trong thời khủng hoảng kinh tế như hiện nay Doanh nghiệp thường không áp dụng những chiến lược tái cấu trúc nào sau đây:
check_box Mở rộng quy mô
Cắt giảm nhân sự
Đổi chủ sở hữu; M&A
Thu hẹp ngành nghề
Trong việc lựa chọn chiến lược khác biệt hóa, yếu tố nào dưới đây có mức độ ưu tiên thấp nhất?
Chi phí thực hiệnhàng
Mức độ khác biệt hóa sản phẩm
Năng lực đặc biệt trong hoạt động Marketing và bán hàng
Năng lực đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu và phát triển
Ưu điểm của chiến lược chi phí thấp là:
Đáp ứng được những nhu cầu khác nhau của thị trường
Giúp Doanh nghiệp tăng giá bán
Tạo ra rào cản gia nhập ngành
Tập trung được vào những thị trường nhỏ
Vai trò của quá trình quản trị chiến lược không bao gồm yếu tố nào sau đây?
Giúp các tổ chức thấy rõ mục tiêu và hướng đi của mình
Giúp Doanh nghiệp đạt kết quả tốt hơn nhiều so với kết quả trước đó
Giúp Doanh nghiệp gắn liền các quyết định đề ra với điều kiện môi trường liên quan
Giúp hạn chế sai sót trong việc dự báo môi trường dài hạn
Vai trò của quản trị chiến lược?
Gắn với sự phát triển dài hạn trong bối cảnh dài hạn.
Gắn với sự phát triển dài hạn trong bối cảnh ngắn hạn
Gắn với sự phát triển ngắn hạn trong bối cảnh dài hạn.
Tất cả các phương án đều đúng
Vai trò nào sau đây là vai trò của quản trị chiến lược?
Quan tâm một cách rộng lớn đến các tổ chức và các cá nhân hữu quan
Quản trị chiến lược gắn với sự phát triển ngắn hạn trong bối cảnh dài hạn
Tất cả các phương án đều đúng
Vai trò nào trong chức năng R&D giúp tạo nên chất lượng vượt trội:
Hợp lý hóa các nhà cung cấp
Tất cả các phương án đều đúng
Theo dõi khuyết tật đến tận gốc
Thiết kế sản phẩm dễ chế tạo
Việc một công ty sản xuất giấy, đường đầu tư trồng cây lấy gỗ, trồng mía thể hiện chiến lược họ theo đuổi là chiến lược:
Đa dạng hóa có liên kết
Đa dạng hóa không liên kết
Hội nhập dọc ngược chiều
Hội nhập dọc xuôi chiều
Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn là:
Giai đoạn phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn thích nghi chiến lược
Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiếm tra chiến lược
Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra và thích nghi chiến lược
Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra chiến lược
Việc một công ty sản xuất ôtô quyết định tự tổ chức hệ thống các đại lý bán sản phẩm của mình, đó là họ đã thực hiện chiến lược:
Đa dạng hóa có liên kết
Đa dạng hóa không liên kết
Hội nhập dọc ngược chiều
Hội nhập dọc xuôi chiều
Việc phân tích môi trường quốc gia nhằm mục đích gì?
Đánh giá tác động của toàn cầu hóa trong cạnh tranh ở phạm vi một ngành
Tất cả các phương án đều đúng
Xem xét bối cảnh quốc gia mà công ty đang hoạt động có tạo kiều kiện thuận lợi để giành ưu thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu hay không
Với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm ở mức thấp và có tính nhạy cảm về giá thấp, doanh nghiệp nên lựa chọn chiến lược cạnh tranh bằng phương thức nào?
check_box Nâng cao chất lượng phục vụ
Tăng cường khuyến mại
Nâng cao chất lượng sản phẩm
Giảm giá sản phẩm
Xây dựng phương án chiến lược để phát huy điểm mạnh và khai thác cơ hội là sự phối hợp của cặp các nhóm yếu tố nào?
Phối hợp S-O
Phối hợp S-T
Phối hợp W-O
Phối hợp W-T
Yếu tố môi trường tác động đến chất lượng sản phẩm, chi phí của các Doanh nghiệp là:
Chính trị- Pháp luật
Công nghệ
Kinh tế
Văn hóa xã hội
Yếu tố nào sau đây KHÔNG ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của ngành?
Quy mô ngành
Thị phần
Tính ổn định của công nghệ
Tỷ suất lợi nhuận
Yếu tố nào sau đây là yếu tố vi mô?
Công nghệ và kỹ thuật
Nhà cung cấp
Yếu tố tự nhiên
Yếu tố xã hội
Yếu tố nào sau đây thuộc “Rào cản rút lui khỏi ngành”?
Cầu trong ngành
Cơ cấu ngành
Lợi nhuận trung bình toàn ngành
Mối quan hệ chiến lược giữa các SBU của Doanh nghiệp

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập