A/D converter là thành phần nào trong cấu trúc Vi điều khiển?
Bộ biến đổi tín hiệu từ tương tự sang số
Bộ điều khiển ngắt
Bộ nhớ chương trình
Vi xử lý
Address bus là bus gì?
Bus địa chỉ
Bus điều khiển
Bus dữ liệu
Bus tính toán
Bàn phím dạng ma trận 4x4 có bao nhiêu phím?
check_box 16
4
64
8
Bit Gate của thanh ghi Thanh ghi TMOD bằng 0 tức là:
check_box Khởi động mềm
Khởi động cứng
Timer được sử dung là bộ đếm
Timer được sử dụng là bộ định thời
Bit Gate của thanh ghi Thanh ghi TMOD bằng 1 tức là:
check_box Khởi động cứng
Khởi động mềm
Timer được sử dung là bộ đếm
Timer được sử dụng là bộ định thời
Bit REN trong thanh ghi SCON có giá trị 0 tức là:
check_box Cho phép chỉ truyền dữ liệu
Cho phép truyền thông đa xử lý
Cho phép truyền, nhận dữ liệu
Xác định chế độ 0
Bit REN trong thanh ghi SCON có giá trị 1 tức là:
check_box Cho phép truyền, nhận dữ liệu
Cho phép chỉ truyền dữ liệu
Cho phép truyền thông đa xử lý
Xác định chế độ 0
Bit RS0, RS1 trong thanh ghi PSW là để làm gì?
Chọn bank thanh ghi
Cờ nhớ
Cờ nhớ phụ
Cờ tràn
Bit TF của thanh ghi TCON bằng 0 nghĩa là:
check_box Timer không tràn
Timer chạy
Timer dừng
Timer tràn
Bit TF của thanh ghi TCON bằng 1 nghĩa là:
check_box Timer tràn
Timer chạy
Timer dừng
Timer không tràn
Bit TR của thanh ghi TCON bằng 0 nghĩa là:
check_box Timer dừng
Timer chạy
Timer không tràn
Timer tràn
Bit TR của thanh ghi TCON bằng 1 nghĩa là:
check_box Timer chạy
Timer dừng
Timer không tràn
Timer tràn
Bộ nhớ chương trình được truy xuất qua chân nào của 8051?
PSEN
RD
RST
WR
Các thành phần sau, thành phần nào không phải là thành phần cơ bản của CPU?
ALU
CU
Máy in
Thanh ghi
Câu lệnh sau cho biết điều gì?Mov TMOD, #02h
check_box Sử dụng Timer 0 làm bộ định thời, mode 2 – 8 bit tự nạp lại, khởi động mềm
Sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, mode 1 – 16 bit, khởi động mềm
Sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, mode 2 – 8 bit tự nạp lại, khởi động mềm
Sử dụng Timer 1 làm bộ định thời, mode 2 – 8 bit tự nạp lại, khởi động mềm
Câu lệnh sau cho biết điều gì?Mov TMOD, #10h
check_box Sử dụng Timer 1 làm bộ định thời, mode 1- 16 bit, khởi động mềm
Sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, mode 1 – 16 bit, khởi động mềm
Sử dụng Timer 0 làm bộ định thời, mode 2 – 8 bit tự nạp lại, khởi động mềm
Sử dụng Timer 1 làm bộ đếm, mode 1- 16 bit, khởi động mềm
Câu lệnh sau cho biết điều gì?Mov TMOD, #50h
check_box Sử dụng Timer 1 làm bộ đếm, mode 1- 16 bit, khởi động mềm
Sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, mode 1 – 16 bit, khởi động mềm
Sử dụng Timer 0 làm bộ định thời, mode 2 – 8 bit tự nạp lại, khởi động mềm
Sử dụng Timer 1 làm bộ định thời, mode 1- 16 bit, khởi động mềm
Câu lệnh sau thực hiện việc gì: max equ 9
check_box Khai báo hằng số max có giá trị bằng 9
Gán max = -9
max = max - 9
max = max + 9
Câu lệnh sau thực hiện việc gì?movDX, offset s
Gán giá trị DX bằng giá trị của s
Gán giá trị DX bằng giá trị offset
Nạp địa chỉ offset của s vào thanh ghi DX
Nạp địa chỉ segment của s vào thanh ghi DX
Câu lệnh: acall hienthi thực hiện điều gì?
check_box Gọi hàm hienthi
Khai báo biến hienthi
Khai báo hằng hienthi
Nhảy đến nhãn hienthi
Chân /PSEN của 8051 có chức năng gì?
Đọc bộ nhớ chương trình
Ngõ vào/ra bộ giao động thạch anh
Reset 8051 khi ngõ vào tín hiệu đưa lên mức 1 trong ít nhất là 2 chu kỳ máy
Thực thi chương trình từ ROM ngoài
Chân INT1 (P3.3) của 8051 có chức năng gì?
check_box Ngắt ngoài 1
Ngõ ra port nối tiếp
Ngõ vào của bộ định thời 1
Ngõ vào port nối tiếp
Chân RST của 8051 có chức năng gì?
Đọc bộ nhớ chương trình
Ngõ vào/ra bộ giao động thạch anh
Reset 8051 khi ngõ vào tín hiệu đưa lên mức 1 trong ít nhất là 2 chu kỳ máy
Thực thi chương trình từ ROM ngoài
Chân RxD (P3.0) của 8051 có chức năng gì?
Ngắt ngoài 1
Ngõ ra port nối tiếp
Ngõ vào của bộ định thời 1
Ngõ vào port nối tiếp
Chân T0 (P3.4) của 8051 có chức năng gì?
Ngắt ngoài 0
Ngõ ra port nối tiếp
Ngõ vào của bộ định thời 0
Ngõ vào port nối tiếp
Chân TxD (P3.1) của 8051 có chức năng gì?
Ngắt ngoài 1
Ngõ ra port nối tiếp
Ngõ vào của bộ định thời 1
Ngõ vào port nối tiếp
Chế độ địa chỉ trong câu lệnh sau là gì?MOV 12h, A
Chế độ địa chỉ gián tiếp
Chế độ địa chỉ thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thời
Chế độ địa chỉ trong câu lệnh sau là gì?MOV A, #3Bh
Chế độ địa chỉ gián tiếp
Chế độ địa chỉ thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thời
Chế độ địa chỉ trong câu lệnh sau là gì?MOV A, @R0
Chế độ địa chỉ gián tiếp
Chế độ địa chỉ thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thời
Chế độ địa chỉ trong câu lệnh sau là gì?MOV A, @R1
check_box Chế độ địa chỉ gián tiếp
Chế độ địa chỉ thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thời
Chế độ địa chỉ trong câu lệnh sau là gì?MOV A, 35h
Chế độ địa chỉ gián tiếp
Chế độ địa chỉ thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thời
Chế độ địa chỉ trong câu lệnh sau là gì?MOV A, R1
Chế độ địa chỉ gián tiếp
Chế độ địa chỉ thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thời
Chế độ địa chỉ trong câu lệnh sau là gì?MOV R0, 35h
Chế độ địa chỉ gián tiếp
Chế độ địa chỉ thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thời
Chế độ địa chỉ trong câu lệnh sau là gì?MOV R0, A
Chế độ địa chỉ gián tiếp
Chế độ địa chỉ thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thời
Chế độ địa chỉ trong câu lệnh sau là gì?MOV R2, #0B4h
Chế độ địa chỉ gián tiếp
Chế độ địa chỉ thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thời
Cho biết câu lệnh sau thực hiện việc gì?clr P1.0
check_box Xóa chân P1.0 bằng 0
Đảo giá trị của P1.0
Đặt chân P1.0 bằng 1
Tìm giá trị bù của P1.0
Cho biết câu lệnh sau thực hiện việc gì?CPL P2.1
check_box Đảo giá trị của P2.1
Đặt chân P2.1 bằng 1
Tăng P2.1 lên 1
Xóa chân P2.1 bằng 0
Cho biết câu lệnh sau thực hiện việc gì?jmp main
check_box Nhảy không điều kiện tới nhãn main
Gọi hàm main
Nhảy tới nhãn main nếu cờ CF = 1
Nhảy tới nhãn main nếu cờ ZF = 1
Cho biết câu lệnh sau thực hiện việc gì?setb P2.1
check_box Đặt chân P2.1 bằng 1
Đảo giá trị của P2.1
Tìm giá trị bù của P2.1
Xóa chân P2.1 bằng 0
Cho biết chế độ địa chỉ của câu lệnh sau: ADD AX, 5
Chế độ địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thì
Chế độ địa chỉ tương đối cơ sở
Cho biết chế độ địa chỉ của câu lệnh sau: MOV [1234h], 49
Chế độ địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thì
Chế độ địa chỉ tương đối cơ sở
Cho biết chế độ địa chỉ của câu lệnh sau: MOV [1234h], AX
Chế độ địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Chế độ địa chỉ thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thì
Cho biết chế độ địa chỉ của câu lệnh sau: MOV AH, [BP]+10
Chế độ địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thì
Chế độ địa chỉ tương đối cơ sở
Cho biết chế độ địa chỉ của câu lệnh sau: MOV AH, [BX]
Chế độ địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Chế độ địa chỉ thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thì
Cho biết chế độ địa chỉ của câu lệnh sau: MOV AH, BH
Chế độ địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Chế độ địa chỉ thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thì
Cho biết chế độ địa chỉ của câu lệnh sau: MOV AX, [SI]+10
Chế độ địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Chế độ địa chỉ tương đối chỉ số
Chế độ địa chỉ tương đối chỉ số cơ sở
Chế độ địa chỉ tương đối cơ sở
Cho biết chế độ địa chỉ của câu lệnh sau: MOV AX, BX
Chế độ địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Chế độ địa chỉ thanh ghi
Chế độ địa chỉ trực tiếp
Chế độ địa chỉ tức thì
Cho biết chế độ địa chỉ của câu lệnh sau: MOVAX, [BX]+[SI]+10
Chế độ địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Chế độ địa chỉ tương đối chỉ số
Chế độ địa chỉ tương đối chỉ số cơ sở
Chế độ địa chỉ tương đối cơ sở
Cho biết giá trị của cờ CF trong phép toán sau:0111 1001 + 1110 1001
0
0110 0010
1
10110 0010
Cho biết giá trị của cờ ZF trong phép toán sau:0111 1001 + 1110 1001
0
0110 0010
1
10110 0010
Cho biết giá trị của thanh ghi A trong câu lệnh sau:MOV 30h, #15MOV A, 30h
0
15
15h
30h
Cho biết giá trị của thanh ghi A trong câu lệnh sau:MOV 30h, #17MOV R1, #30hMOV A, @R1
@R1
17
30h
R1
Cho biết giá trị của thanh ghi A trong câu lệnh sau:MOV A, #01100100bRR A
00110010b
01100100b
11001000b
11100100b
Cho biết giá trị của thanh ghi A trong câu lệnh sau:MOV A, #01100101bRL A
00110010b
01100101b
11001010b
11100101b
Cho biết giá trị của thanh ghi A trong câu lệnh sau:MOV A, #11001010bCPL A
00110101b
01001010b
11001010b
11001011b
Cho biết giá trị của thanh ghi A trong câu lệnh sau:MOV A, #11001010bMOV 31h, #01100101bORL A, 31h
check_box 11101111b
00101111b
01000000b
10101111b
Cho biết giá trị của thanh ghi A trong câu lệnh sau:MOV A, #11001010bMOV 34h, #01100101bXRL A, 34h
01000000b
10101111b
10111111b
11101111b
Cho biết giá trị của thanh ghi A trong câu lệnh sau:MOV A, #11000010bMOV R1, #01100101bANL A, R1
check_box 01000000b
10100111b
10100111b
11100111b
Cho biết giá trị của thanh ghi A trong câu lệnh sau:MOV A, #15hINC A
1
14h
15h
16h
Cho biết giá trị của thanh ghi A trong câu lệnh sau:MOV A, #15hMOV R5, #30hADD A, R5
15h
30h
45h
R5
Cho biết giá trị của thanh ghi A trong câu lệnh sau:MOV A, #15hMOV R5, #30hXCH A, R5
check_box 30h
15h
30
R5
Cho biết giá trị của thanh ghi A trong câu lệnh sau:MOV A, #25hMOV R1, #12hSETB CADDC A, R1
12h
25h
37h
38h
Cho biết giá trị của thanh ghi A trong câu lệnh sau:MOV A, #45hMOV 30h, #10hSETB CSUBB A, 30h
15h
34h
35h
45h
Cho biết giá trị của thanh ghi A và thanh ghi B trong câu lệnh sau:MOV A, #0F5hMOV B, #3BhMUL AB
A = 38h, B = 77h
A = 4, B = 0
A = 77h, B = 38h
A = F5h, B = 3Bh
Cho biết giá trị của thanh ghi A và thanh ghi B trong câu lệnh sau:MOV A, #36MOV B, #7DIV AB
A = 1, B = 5
A = 17h, B = A0h
A = 5, B = 1
A = A0h, B = 17h
Cho biết giá trị của thanh ghi AH sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV AH, 00100011bMOV AL, 11100100bXOR AH, AL
10100111b
11000111b
11100100b
11100111b
Cho biết giá trị của thanh ghi AH sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV AH, 00100011bNOT AH
00100011b
11011100b
11011100h
11100111h
Cho biết giá trị của thanh ghi AH sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV AH, 11100011bMOV AL, 11100100bOR AH, AL
11100000b
111000111b
11100100b
11100111b
Cho biết giá trị của thanh ghi AH sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV AH, 11100011bMOV AL, 11111100bAND AH, AL
100011111b
11100000b
11111100b
11111111b
Cho biết giá trị của thanh ghi AL sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV AL, 49hINC AL
48h
49h
4Ah
50h
Cho biết giá trị của thanh ghi AL sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV CL, 2MOV AL, 10010111bRCL AL, CL
01011100b
01011101b
10010111b
11010110b
Cho biết giá trị của thanh ghi AL sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV CL, 2MOV AL, 10010111bRCR AL, CL
10010111b
10100100h
10100101b
10100101h
Cho biết giá trị của thanh ghi AL sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV CL, 2MOV AL, 10110011bSTCRCL AL, CL
10110011b
11001100b
11001111b
11101100b
Cho biết giá trị của thanh ghi AL sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV CL, 2MOV AL, 10110101bROR AL, CL
00110100b
01101101b
10110101b
11101101b
Cho biết giá trị của thanh ghi AL sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV CL, 2MOV AL, 10110101bSTCRCR AL, CL
00110101b
10110100b
10110101b
11101101b
Cho biết giá trị của thanh ghi AX sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV AX, 0039hMOV BX, 02hDIV BL
0039h
011Ch
02h
78h
Cho biết giá trị của thanh ghi AX sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV AX, 0ADD AX, 0 JZ NhanMov AX, 3Jmp EndNhan: Mov AX,12End:
0
1
12
3
Cho biết giá trị của thanh ghi AX sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV AX, 20MOV BX, 35MUL BL
02BCh
06A0h
1400h
20h
Cho biết giá trị của thanh ghi AX sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:Mov CL, 10011111bCMP CL, 01010011b JGE NhanMov AX, 3Jmp EndNhan: Mov AX,4End:
01010011b
10011111b
3
4
Cho biết giá trị của thanh ghi AX sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:Mov CL, 10111111bCMP CL, 01010111b JL NhanMov AX, 13Jmp EndNhan: Mov AX,14End:
01010111b
10111111b
13
14
Cho biết giá trị của thanh ghi AX sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:Mov CL, 113CMP CL, 66 JA NhanMov AX, 4Jmp EndNhan: Mov AX,7End:
113
4
66
7
Cho biết giá trị của thanh ghi AX sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:Mov CL, 13CMP CL, 6 JNBE NhanMov AX, 7Jmp EndNhan: Mov AX,2End:
13
2
6
7
Cho biết giá trị của thanh ghi AX, DX sau khi thực hiện đoạn lệnh sau: MOVAX, 1233h MOV DX, 0012h MOV BX, 25h DIVBX
AX = 0008h, DX = 0Bh
AX = 0012h, DX = 1233h
AX = 1233h, DX = 0012h
AX = 7D08h, DX = 0Bh
Cho biết giá trị của thanh ghi AX, DX sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:MOV AX, 20hMOV BX, 35hMUL BX
AX = 02BCh, DX = 35h
AX = 06A0h, DX = 0h
AX = 1400h, DX = 0h
AX = 20h, DX = 35h
Cho biết giá trị của thanh ghi R1 trong câu lệnh sau:MOV R1, #35hDEC R1
check_box 34h
0
35h
36h
Cho biết giá trị được lưu ở thanh ghi AH và AL sau khi thực hiện xong lệnh ADC AH, AL trong đoạn lệnh sau:MOV AH, 01111001bMOV AL, 01100011bSTCADC AH, AL
AH = 00111001b,AL = 01100011b
AH = 01100011b, AL = 11011101b
AH = 11011101b, AL = 01100011b
AH = 11100011b, AL = 00111001b
Cho biết giá trị được lưu ở thanh ghi AH và BH sau khi thực hiện xong lệnh SUB AH, BH trong đoạn lệnh sau:MOV AH, 01111001bMOV BH, 01100011bSUB AH, BH
AH = 00010110b, BH = 01100011b
AH = 00111001b, BH = 11100011b
AH = 01100011b, BH = 01111001b
AH = 01111001b, BH = 01100011b
Cho biết giá trị được lưu ở thanh ghi AH và BL sau khi thực hiện xong lệnh SBB AH, BL trong đoạn lệnh sau:MOV AH, 10111001bMOV BL, 11100011bSTCSBB AH, BL
AH = 10111001b, BL = 11100011b
AH = 11010101b, BL = 11100011b
AH = 11010110b, BL = 11100011b
AH = 11100011b, BL = 10111001b
Cho biết giá trị được lưu ở thanh ghi AX và BX sau khi thực hiện xong lệnh ADD AX, BX trong đoạn lệnh sau:MOV AX, 5hMOV BX, 6h ADD AX, BX
AX = 0Bh, BX = 6h
AX = 11h, BX = 6h
AX = 5h, BX = 6h
AX = 6h, BX = 5h
Cho biết giá trị được lưu ở thanh ghi AX và BX sau khi thực hiện xong lệnh XCHG AX, BX trong đoạn lệnh sau:MOV AX, 3MOV BX, 5 XCHG AX, BX
AX = 2, BX = 5
AX = 3, BX = 5
AX = 5, BX = 3
AX = 8, BX = 5
Cho biết giá trị được lưu ở toán hạng Đích trong câu lệnh sau: LEA BX,[1234h]
BX = [1234h]
BX = 1234
BX = 1234h
LEA = 1234h
Cho biết giá trị được lưu ở toán hạng Đích trong câu lệnh sau: MOV AX, 50
0
1
50
50h
Cho Tần số thạch anh bằng 11.0592 MHz, Baud = 4800, SMOD = 0. Hãy cho biết giá trị nạp vào thanh ghi TH1 bằng?
check_box FAh
F3h
F4h
FDh
Cho Tần số thạch anh bằng 11.0592 MHz, Baud = 9600, SMOD = 0. Hãy cho biết giá trị nạp vào thanh ghi TH1 bằng?
check_box FDh
F3h
F4h
FAh
Cho Tần số thạch anh bằng 12 MHz, Baud = 4800, SMOD = 1. Hãy cho biết giá trị nạp vào thanh ghi TH1 bằng?
check_box F3h
F4h
FAh
FDh
Chức năng của CPU là để?
Điều khiển xuất nhập dữ liệu giao tiếp với các thiêt bị ngoại vi
Lưu trữ chương trình hay các kết quả trung gian
Tiến hành các thao tác tính toán xử lý, đưa ra các tín hiệu địa chỉ, dữ liệu và điều khiển nhằm thực hiện một nhiệm vụ nào đó do người lập trình đưa ra thông qua các lệnh.
Truyền tín hiệu
Chương trình .COM có mấy đoạn
1
2
3
4
Chương trình .EXE có mấy đoạn
1
2
3
4
Cờ AC trong thanh ghi PSW là cờ gì?
Cờ chẵn/lẻ
Cờ nhớ
Cờ nhớ phụ
Cờ tràn
Có bao nhiêu loại bus trong một hệ vi xử lý?
2
3
4
5
Cờ CY trong thanh ghi PSW là cờ gì?
check_box Cờ nhớ
Cờ chẵn/lẻ
Cờ nhớ phụ
Cờ tràn
Common Anode là loại led 7 đoạn nào?
check_box Led 7 đoạn dương chung
Led 7 đoạn âm chung
Led đơn
Led ma trận
Common Cathodelà loại led 7 đoạn nào?
check_box Led 7 đoạn âm chung
Led 7 đoạn dương chung
Led đơn
Led ma trận
Control bus là bus gì?
Bus địa chỉ
Bus điều khiển
Bus dữ liệu
Bus tính toán
Data bus là bus gì?
Bus địa chỉ
Bus điều khiển
Bus dữ liệu
Bus tính toán
Data memory là thành phần nào trong cấu trúc Vi điều khiển?
Bộ điều khiển ngắt
Bộ nhớ chương trình
Bộ nhớ dữ liệu
Vi xử lý
Để lập trình truyền dữ liệu nối tiếp, cần thiết lập giá trị của SCON là:
check_box 50 h hoặc 40h
0
1
40h
Để nhân đôi tốc độ Baud, ta thực hiện:
check_box Đặt SMOD = 1
Đặt REN = 0
Đặt REN = 1
Đặt SMOD = 0
Đoạn nào trong các đoạn sau không thuộc chương trình .EXE
Code
Data
Memory
Stack
Động cơ là thiết bị chuyển hóa năng lượng thành?
check_box Động năng (Cơ năng)
Điện năng
Hóa năng
Nhiệt năng
Giả sử chân P1.0 của vi điều khiển 8051 nối với 1 nút bấm (chân còn lại của nút bấm nối đất), chân P2.0 được nối với 1 led đơn (chân còn lại led đơn nối đất). Đoạn mã lệnh sau thực hiện điều gì?jb P1.0, nhanclr P2.0jnb P1.0,$nhan:
check_box Nếu nút bấm được bấm thì tắt đèn led đơn
Nếu nút bấm được bấm thì bật đèn led đơn
Nếu nút bấm được bấm thì bật sau đó tắt đèn led đơn
Nếu nút bấm được bấm thì đảo trạng thái của đèn led đơn.
Giả sử chân P1.0 của vi điều khiển 8051 nối với 1 nút bấm (chân còn lại nút bấm nối đất), chân P2.0 được nối với 1 led đơn (chân còn lại led đơn nối đất). Đoạn mã lệnh sau thực hiện điều gì?jb P1.0, nhancpl P2.0jnb P1.0,$nhan:
check_box Nếu nút bấm được bấm thì đảo trạng thái của đèn led đơn.
Nếu nút bấm được bấm thì bật đèn led đơn
Nếu nút bấm được bấm thì bật sau đó tắt đèn led đơn
Nếu nút bấm được bấm thì tắt đèn led đơn
Giả sử chân P1.0 của vi điều khiển 8051 nối với 1 nút bấm, chân P2.0 được nối với 1 led đơn. Đoạn mã lệnh sau thực hiện điều gì?jb P1.0, nhansetb P2.0jnb P1.0,$nhan:
check_box Nếu nút bấm được bấm thì bật đèn led đơn
Nếu nút bấm được bấm thì bật sau đó tắt đèn led đơn
Nếu nút bấm được bấm thì đảo trạng thái của đèn led đơn
Nếu nút bấm được bấm thì tắt đèn led đơn
Giả sử LCD được kết nối với 8051 như sau:Cho biết đoạn code sau thực hiện việc gì?org 0hmain:mov A, #0Eh mov P1, Aclr P2.0 clr P2.1 setb P2.2 clr P2.2jmp mainend
check_box Chọn thanh ghi mã lệnh, bật hiển thị LCD, nhấp nháy con trỏ
Chọn thanh ghi dữ liệu
Chọn thanh ghi mã lệnh, hiển thị hai dòng ma trận 5x7
Chọn thanh ghi mã lệnh, xóa màn hình hiển thị LCD
Giả sử LCD được kết nối với 8051 như sau:Cho biết đoạn code sau thực hiện việc gì?org 0hmain:mov A, #1h mov P1, Aclr P2.0 clr P2.1 setb P2.2 clr P2.2jmp mainend
check_box Chọn thanh ghi mã lệnh, xóa màn hình hiển thị LCD
Chọn thanh ghi dữ liệu
Chọn thanh ghi mã lệnh, bật hiển thị LCD, nhấp nháy con trỏ
Chọn thanh ghi mã lệnh, hiển thị hai dòng ma trận 5x7
Giả sử LCD được kết nối với 8051 như sau:Cho biết đoạn code sau thực hiện việc gì?org 0hmain:mov A, #38h mov P1, Aclr P2.0 clr P2.1 setb P2.2 clr P2.2jmp mainend
check_box Chọn thanh ghi mã lệnh, hiển thị hai dòng ma trận 5x7
Chọn thanh ghi dữ liệu
Chọn thanh ghi mã lệnh, bật hiển thị LCD, nhấp nháy con trỏ
Chọn thanh ghi mã lệnh, xóa màn hình hiển thị LCD
Giả sử vi điều khiển 8051 ghép nối với mạch cầu H như sau:Hãy cho biết đoạn mã lệnh sau thực hiện việc gì?jb P3.0, nhanclr P2.0clr P2.1nhan:
check_box Nếu nút bấm nối với chân P3.0 được bấm thì điều khiển dừng động cơ
Nếu nút bấm nối với chân P3.0 được bấm thì điều khiển động cơ quay ngược
Nếu nút bấm nối với chân P3.0 được bấm thì điều khiển động cơ quay thuận
Nếu nút bấm nối với chân P3.1 được bấm thì điều khiển dừng động cơ
Giả sử vi điều khiển 8051 ghép nối với mạch cầu H như sau:Hãy cho biết đoạn mã lệnh sau thực hiện việc gì?jb P3.1, nhanclr P2.0setb P2.1nhan:
check_box Nếu nút bấm nối với chân P3.1 được bấm thì điều khiển động cơ quay thuận
Nếu nút bấm nối với chân P3.0 được bấm thì điều khiển động cơ quay thuận
Nếu nút bấm nối với chân P3.1 được bấm thì điều khiển động cơ quay ngược
Nếu nút bấm nối với chân P3.1 được bấm thì điều khiển dừng động cơ
Giải thích câu lệnh sau: a DB 4,5
Khai báo biến a có 1 giá trị kiểu byte, gán giá trị cho a bằng 4,5.
Khai báo biến mảng a có 2 phần tử, mỗi phần tử có kiểu byte, các phần tử được gán giá trị ban dầu bằng 4 và 5
Khai báo biến mảng a có 2 phần tử, mỗi phần tử có kiểu 2 byte, các phần tử được gán giá trị ban dầu bằng 4 và 5.
Khai báo biến mảng a có 2 phần tử, mỗi phần tử có kiểu 4 byte, các phần tử được gán giá trị ban dầu bằng 4,5.
Giải thích câu lệnh sau: a EQU 2
Gán giá trị cho biến a bằng 2
Khai báo biến a kiểu EQU, khởi gán bằng 2
Khai báo hằng a, gán giá trị bằng 2
Khai báo hằng a, hằng có 2 phần tử bằng 0.
Giải thích câu lệnh sau: ch DB 5
Khai báo biến ch, kiểu byte, có 5 giá trị
Khai báo biến ch, kiểu byte, gán giá trị bằng 5
Khai báo biến mảng ch, kiểu 2 byte, có giá trị bằng 5
Khai báo biến mảng ch, kiểu byte, có 5 giá trị
Hai câu lệnh sau thực hiện việc gì?movAX,@datamovDS,AX
Nạp địa chỉ offset của data vào thanh ghi AX
Nạp địa chỉ offset của data vào thanh ghi DS
Nạp địa chỉ segment của data vào thanh ghi AX, rồi cộng giá trị của DS với AX
Nạp địa chỉ segment của data vào thanh ghi DS
Interupt Logic là thành phần nào trong cấu trúc Vi điều khiển?
Bộ biến đổi tín hiệu từ tương tự sang số
Bộ điều khiển ngắt
Bộ nhớ chương trình
Vi xử lý
Khi định nghĩa chương trình con, từ khóa ENDP được sử dụng để làm gì?
Báo cho lệnh RET lấy địa chỉ quay về chương trình trong ngăn xếp, chương trình con và chương trình gọi nó nằm trong cùng 1 đoạn.
Báo cho trình biên dịch biết điểm bắt đầu của chương trình con
Báo cho trình biên dịch biết điểm kết thúc của chương trình con.
Gọi chương trình con
Khi định nghĩa chương trình con, từ khóa FAR được sử dụng để làm gì?
Báo cho lệnh RET lấy địa chỉ quay về chương trình trong ngăn xếp, chương trình con và chương trình gọi nó nằm trong cùng 1 đoạn.
Báo cho lệnh RET lấy địa chỉ quay về chương trình trong ngăn xếp, chương trình con và chương trình gọi nó ở hai đoạn khác nhau
Gọi chương trình con
Khai báo tên chương trình con
Khi định nghĩa chương trình con, từ khóa NEAR được sử dụng để làm gì?
Báo cho lệnh RET lấy địa chỉ quay về chương trình trong ngăn xếp, chương trình con và chương trình gọi nó nằm trong cùng 1 đoạn.
Báo cho lệnh RET lấy địa chỉ quay về chương trình trong ngăn xếp, chương trình con và chương trình gọi nó ở hai đoạn khác nhau
Gọi chương trình con
Khai báo tên chương trình con
Khi định nghĩa chương trình con, từ khóa PROC được sử dụng để làm gì?
Báo cho lệnh RET lấy địa chỉ quay về chương trình trong ngăn xếp, chương trình con và chương trình gọi nó nằm trong cùng 1 đoạn.
Báo cho trình biên dịch biết điểm bắt đầu của chương trình con
Gọi chương trình con
Khai báo tên chương trình con
Led Common Anode, số 0 có mã nhị phân là bao nhiêu?
check_box 1100 0000
0000 0011
0011 1111
1111 1100
Led Common Cathode, số 0 có mã nhị phân là bao nhiêu?
check_box 0011 1111
0000 0011
1100 0000
1111 1100
Led ma trận bao gồm:
check_box Tập hợp các Led đơn xếp thành hàng và cột
Tập hợp các Led 7 đoạn anote chung
Tập hợp các Led 7 đoạn cathode chung
Tập hợp các UART
Mã ASCII (hệ thập phân) của ký tự A là bao nhiêu?
41
61
65
97
Mã Led 7 đoạn, âm chung của số 4 là bao nhiêu?
0000 0100
0110 0110
1000 0100
1001 1001
Mã Led 7 đoạn, dương chung của số 7 là bao nhiêu?
0000 0111
0001 0100
1000 0111
1111 1000
Ma trận led 8x8 gồm có bao nhiêu đèn led đơn?
check_box 64
16
48
8
Phát biểu nào sau đây là sai
Chức năng chính của vi xử lý là xử lý dữ liệu (như cộng, trừ, nhân, chia, so sánh,...)
Hệ thống Vi xử lý được tạo ra khá phức tạp, chiếm nhiều không gian, giá thành cao hơn vi điều khiển
Vi xử lý có có khả năng giao tiếp trực tiếp với các thiết bị ngoại vi (như máy in, bàn phím,...).
Vi xử lý vượt trội hơn so với vi điều khiển về khả năng và tốc độ tính toán
Phát biểu nào sau đây là sai?
Chức năng chính của vi xử lý là xử lý dữ liệu (như cộng, trừ, nhân, chia, so sánh,...)
Hệ thống Vi xử lý được tạo ra đơn giản, chiếm ít không gian, giá thành thấp hơn Vi điều khiển
Vi xử lý không có khả năng giao tiếp trực tiếp với các thiết bị ngoại vi (như máy in, bàn phím,...).
Vi xử lý vượt trội hơn so với vi điều khiển về khả năng và tốc độ tính toán
Program memory là thành phần nào trong cấu trúc Vi điều khiển?
Bộ điều khiển ngắt
Bộ nhớ chương trình
Bộ nhớ dữ liệu
Vi xử lý
Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm của Vi điều khiển?
Cân băng tải
Cân đồng hồ cơ học
Hệ thống vệ sinh thông minh
Máy điều tiết độ ẩm cho vườn cây thông minh
Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm của Vi điều khiển?
Buồng ấp trứng gà/ vịt thông minh
Cửa tự động
Khóa cơ
Máy chơi game
Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?MyMacro MACRO a1, a2 MOV AX, a1 MOV BH, a2 DIV BHENDMORG 100hMyMacro 9,6 RET
0103h
0301h
6
9
Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?MyMacro MACRO a1, a2 MOV AX, a1 MOV BH, a2 MUL BHENDMORG 100hMyMacro 9,6 RET
15
3
36
54
Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?MyMacro MACRO a1, a2 MOV AX, a1 MOV BX, a2 ADD AX, BXENDMORG 100hMyMacro 5,6 MyMacro 3,9RET
12
23
3
9
Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?MyMacro MACRO a1, a2 MOV AX, a1 MOV BX, a2 ADD AX, BXENDMORG 100hMyMacro 5,6RET
0Bh
11h
5
6
Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?MyMacro MACRO a1, a2 MOV AX, a1 MOV BX, a2 SUB AX, BXENDMORG 100hMyMacro 9,6 RET
15
3
6
9
Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?org 100h jmp mainmain: mov cx, 4 xor ax, ax lap: add ax,cxloop lapret
0
10
4
5
Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?ORG 100h Begin:MOV AX, 12 MOV BL, 3CALL ctc1RETctc1 PROCDIV BL RETctc1 ENDP END
12
3
36
4
Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?ORG 100h Begin:MOV AX, 12 MOV BL, 3CALL ctc1RETctc1 PROCDIV BLDIV BL RETctc1 ENDP END
0101h
1
12
4
Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?ORG 100h Begin:MOV AX, 2 MOV Bh, 3CALL ctc1 RETctc1 PROCmul bh RETctc1 ENDP END
2
3
6
8
Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?ORG 100h Begin:MOV AX, 2 MOV BL, 3CALL ctc1CALL ctc1 RETctc1 PROCmul BL RETctc1 ENDP END
12
18
2
3
Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?ORG 100h Begin:MOV AX, 2 MOV BX, 3CALL ctc1 CALL ctc1RETctc1 PROCadd ax, bx RETctc1 ENDP END
2
3
5
8
Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?ORG 100h Begin:MOV AX, 7 MOV BX, 3CALL ctc1RETctc1 PROCsub AX, BX RETctc1 ENDP END
10
3
4
7
Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu? MOV Ax, 5 MOV BX, 9 ADD AX,BX SHR AX,1
14
15
28
7
Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu? MOV Ax, 5 MOV BX, 9 ADD AX,BX SHL AX,1
14
15
28
9
Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?MOV AX, 2MOV BX, 6CMP AX, BXJA nhan1 MUL BX JMP Ketthucnhan1: ADD AX, BX Ketthuc:
02h
08h
0Ch
12h
Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?MOV AX, 2MOV BX, 6CMP AX, BXJB nhan1 SUB AX, BXnhan1: ADD AX, BX
12
3
4
8
Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của thanh ghi AX bằng bao nhiêu?MOV AX, 7 MOV BX, 5CMP AX,BX JL nhan1 JE nhan2 JG nhan3 nhan1: ADD AX, BX JMP NEXT nhan2: SUB AX, BX JMP NEXT nhan3: MUL BX NEXT:
12
2
23
35
SBUF là:
check_box Thanh ghi đệm truyền thông dữ liệu vào/ra cổng nối tiếp
Bit thay đổi tần số baud
Thanh ghi điều khiển hoạt động cổng nối tiếp
Thanh ghi điều khiển nguồn
SCON là:
check_box Thanh ghi điều khiển hoạt động cổng nối tiếp
Bit thay đổi tần số baud
Thanh ghi đệm truyền thông dữ liệu vào/ra cổng nối tiếp
Thanh ghi điều khiển nguồn
Số 14D được biểu diễn dưới dạng số BCD như thế nào?
0001 0100
1110
16
E
Số 25D được biểu diễn dưới dạng số nhị phân như thế nào?
0001 1001
0001 1010
0010 0101
0011 1001
Số 84D được biểu diễn dưới dạng số nhị phân như thế nào?
0011 0101
0101 0100
0101 1001
1000 0100
Số A9H được biểu diễn dưới dạng số nhị phân như thế nào?
1001 1010
1010 0001
1010 1001
1111 1001
Sự kiện Overflow trên Timer là sự kiện gì?
check_box Sự kiện bộ đếm đếm vượt giá trị tối đa mà nó có thể biểu diễn và quay trở về giá trị 0
Giảm giá trị bộ đếm đi 1
Lưu trữ dữ liệu
Tăng bộ đến lên 1
Thanh ghi A có chức năng gì?
Để định thời
Dùng để chỉ đến đỉnh stack
Dùng để lưu trạng thái các mạch trong vi điều khiển
Dùng để lưu trữ toán hạng và kết quả của phép tính
Thanh ghi DPTR có chức năng gì?
check_box Dùng để truy xuất bộ nhớ có địa chỉ 16 bit
Dùng để chỉ đến đỉnh stack
Dùng để lưu trạng thái các mạch trong vi điều khiển
Dùng để lưu trữ toán hạng và kết quả của phép tính
Thanh ghi IE trong 8051 được sử dụng để làm gì?
Cho phép/cấm ngắt
Chọn chế độ hoạt động của bộ định thời
Điều khiển hoạt động của bộ định thời
Điều khiển hoạt động của Port nối tiếp
Thanh ghi PCON có bao nhiêu bit
check_box 8
1
16
4
Thanh ghi PSW có bao nhiêu bit?
check_box 8
16
32
64
Thanh ghi SBUF có bao nhiêu bit
check_box 8
1
16
4
Thanh ghi SCON có bao nhiêu bit
check_box 8
1
16
4
Thanh ghi SP có chức năng gì?
Để định thời
Dùng để chỉ đến đỉnh stack
Dùng để lưu trạng thái các mạch trong vi điều khiển
Dùng để lưu trữ toán hạng và kết quả của phép tính
Thanh ghi TCON có bao nhiêu bit
check_box 8
16
2
4
Thanh ghi TH0 bao nhiêu bit?
16
32
4
8
Thanh ghi TH0 có bao nhiêu bit
check_box 8
16
2
4
Thanh ghi TL0 có bao nhiêu bit
check_box 8
16
2
4
Thanh ghi TL1 bao nhiêu bit
16
32
4
8
Thanh ghi TMOD trong 8051 được sử dụng để làm gì?
Cho phép/cấm ngắt
Chọn chế độ hoạt động của bộ định thời
Điều khiển hoạt động của bộ định thời
Điều khiển hoạt động của Port nối tiếp
Timer có nhiệm vụ:
check_box Đếm các xung nhịp
Điều khiển hoạt động của động cơ
Hiển thị dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu
Timer/Counter là thành phần nào trong cấu trúc Vi điều khiển?
Bộ nhớ
Định thời/bộ đếm
Mạch giao tiếp vào ra
Vi xử lý
Tốc độ baud là:
check_box Số bit truyền trong 1 giây
Số bit truyền trong một µs
Số byte truyền trong 1 giây
Số byte truyền trong một µs
Trong các hàm sau của ngắt 21h, hàm nào là hàm nhập chuỗi ký tự vào từ bàn phím?
0Ah
1h
2h
9h
Trong các hàm sau của ngắt 21h, hàm nào là hàm nhập ký tự vào từ bàn phím
0Ah
1h
2h
9h
Trong các hàm sau của ngắt 21h, hàm nào là hàm nhập ký tự vào từ bàn phím
0Ah
2h
8h
9h
Trong các hàm sau của ngắt 21h, hàm nào là hàm xuất chuỗi ký tự ra màn hình tại vị trí con trỏ hiện hành
0Ah
1h
2h
9h
Trong các hàm sau của ngắt 21h, hàm nào là hàm xuất ký tự ra màn hình
0Ah
1h
2h
9h
Trong các loại Model sau, loại nào có mã lệnh không nằm trong một đoạn và dữ liệu nằm trong một đoạn
Large
Medium
Small
Tiny
Trong các loại Model sau, loại nào có mã lệnh nằm trong một đoạn và dữ liệu nằm trong một đoạn
Large
Medium
Small
Tiny
Trong các loại Model sau, loại nào có mã lệnh và dữ liệu nằm trong một đoạn
Large
Medium
Small
Tiny
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?
check_box Truyền thông nối tiếp có chi phí đắt đỏ
Truyền thông nối tiếp cho phép truyền dữ liệu đi xa
Truyền thông nối tiếp là truyền từng bit một
Truyền thông nối tiếp sử dụng một đường dữ liệu duy nhất
Trong các thanh ghi sau, thanh ghi nào không là thanh ghi đoạn?
CS
DI
DS
SS
Trong các thanh ghi sau, thanh ghi nào không phải là thanh ghi đa năng?
AX
BX
CX
SP
Trong các thanh ghi sau, thanh ghi nào là thanh ghi 8 bit?
BX
CH
DI
SP
Trong các thanh ghi sau, thanh ghi nào là thanh ghi chỉ số?
BP
BX
CH
DI
Trong các thanh ghi sau, thanh ghi nào là thanh ghi con trỏ?
BP
BX
CH
DI
Trong câu lệnh khai báo sau, biến Bien1 có kích thước bao nhiêu byte?Bien1 DB ?
1
2
3
4
Trong câu lệnh khai báo sau, biến Bien1 có kích thước bao nhiêu byte?Bien1 DD ?
1
2
3
4
Trong câu lệnh khai báo sau, biến Bien1 có kích thước bao nhiêu byte?Bien1 DW ?
1
2
3
4
Trong câu lệnh khai báo sau, biến dấu ? thể hiện điều gì?Bien1 DB ?
Bien1 chưa được khởi tạo giá trị.
Bien1 có giá trị bằng dấu ?
Bien1 có giá trị bằng DB
Bien1 có giá trị bằng ký tự ?
Trong câu lệnh sau: so equ 30h30h là gì?
check_box Địa chỉ của ô nhớ
Biến số
Hằng số
Nhãn
Trong câu lệnh: mov dptr, #dulieudptr là gì?
check_box Thanh ghi con trỏ dữ liệu
Biến số
Hằng số
Tên hàm
Trong chương trình .EXE, đoạn CODE được sử dụng để làm gì?
Chứa địa chỉ
Chứa dữ liệu
Chứa dữ liệu mở rộng
Chứa mã lệnh
Trong chương trình .EXE, đoạn DATA được sử dụng để làm gì?
Chứa địa chỉ
Chứa dữ liệu mở rộng
Chứa mã lệnh
Khai báo đoạn dữ liệu
Trong CPU, ALU được sử dụng để làm gì?
Lưu dữ liệu hoặc địa chỉ lệnh trong quá trình thực thi của CPU
Tạo ra tất cả các tín hiệu điều khiển trong CPU. Nó khởi tạo các thanh ghi khi mở nguồn, thực hiện việc nạp và giải mã lệnh. Nhận và gửi lại các tín hiệu điều khiển qua hệ thống Bus giúp CPU của thể giao tiếp với các thiết bị bên ngoài.
Thực hiện các phép toán số học và logic
Truyền tín hiệu
Trong CPU, CU được sử dụng để làm gì?
Lưu dữ liệu hoặc địa chỉ lệnh trong quá trình thực thi của CPU
Tạo ra tất cả các tín hiệu điều khiển trong CPU. Nó khởi tạo các thanh ghi khi mở nguồn, thực hiện việc nạp và giải mã lệnh. Nhận và gửi lại các tín hiệu điều khiển qua hệ thống Bus giúp CPU của thể giao tiếp với các thiết bị bên ngoài.
Thực hiện các phép toán số học và logic
Truyền tín hiệu
Trong CPU, Register được sử dụng để làm gì?
Lưu dữ liệu hoặc địa chỉ lệnh trong quá trình thực thi của CPU
Tạo ra tất cả các tín hiệu điều khiển trong CPU. Nó khởi tạo các thanh ghi khi mở nguồn, thực hiện việc nạp và giải mã lệnh. Nhận và gửi lại các tín hiệu điều khiển qua hệ thống Bus giúp CPU của thể giao tiếp với các thiết bị bên ngoài.
Thực hiện các phép toán số học và logic
Truyền tín hiệu
Trong LCD, Chân D0-D7 là các chân gì?
check_box Dữ liệu
Địa chỉ
Nguồn âm
Nguồn dương
Trong LCD, chân E được sử dụng để làm gì?
check_box Chốt dữ liệu trên LCD
Cấp nguồn âm
Chứa dữ liệu
Thay đổi độ tương phản
Trong LCD, chân R/W = 0 để:
check_box Ghi dữ liệu
Chọn thanh ghi dữ liệu, cho phép gửi dữ liệu lên LCD
Đọc dữ liệu
Thay đổi độ tương phản
Trong LCD, chân R/W = 1 để:
check_box Đọc dữ liệu
Chọn thanh ghi dữ liệu, cho phép gửi dữ liệu lên LCD
Ghi dữ liệu
Thay đổi độ tương phản
Trong LCD, chân RS = 0 để:
check_box Chọn thanh ghi mã lệnh
Chọn thanh ghi dữ liệu, cho phép gửi dữ liệu lên LCD
Chốt dữ liệu trên LCD
Thay đổi độ tương phản
Trong LCD, chân RS = 1 để:
check_box Chọn thanh ghi dữ liệu, cho phép gửi dữ liệu lên LCD
Chọn thanh ghi mã lệnh
Chốt dữ liệu trên LCD
Thay đổi độ tương phản
Trong LCD, chân VEE được sử dụng để làm gì?
check_box Thay đổi độ tương phản
Cấp nguồn âm
Cấp nguồn dương
Chứa dữ liệu
Trong một hệ vi xử lý, Input/Output là để?
Điều khiển xuất nhập dữ liệu giao tiếp với các thiêt bị ngoại vi
Lưu trữ chương trình hay các kết quả trung gian
Tiến hành các thao tác tính toán xử lý, đưa ra các tín hiệu địa chỉ, dữ liệu và điều khiển nhằm thực hiện một nhiệm vụ nào đó do người lập trình đưa ra thông qua các lệnh.
Truyền tín hiệu
Trong một hệ vi xử lý, Memory được dùng để?
Điều khiển xuất nhập dữ liệu giao tiếp với các thiêt bị ngoại vi
Lưu trữ chương trình hay các kết quả trung gian
Tính toán kết quả
Truyền tín hiệu
Trong truyền dữ liệu nối tiếp, 1 lần truyền được:
check_box 1 bit
1 byte
2 byte
4 byte
Trong truyền thông nối tiếp, chế độ 0 với SM0 = 0, SM1 = 0 là chế độ:
check_box Thanh ghi dịch 8 bit, cấu hình tốc độ baud bằng 1/12 tần số clock
8 bit UART, cấu hình tốc độ baud qua timer 1
9 bit UART, cấu hình tốc độ baud bằng 1/32 hoặc 1/64 tần số clock
9 bit UART, cấu hình tốc độ baud qua timer 1
Trong truyền thông nối tiếp, chế độ 1 với SM0 = 0, SM1 = 1 là chế độ:
check_box 8 bit UART, cấu hình tốc độ baud qua timer 1
9 bit UART, cấu hình tốc độ baud bằng 1/32 hoặc 1/64 tần số clock
9 bit UART, cấu hình tốc độ baud qua timer 1
Thanh ghi dịch 8 bit, cấu hình tốc độ baud bằng 1/12 tần số clock
Trong truyền thông nối tiếp, chế độ 2 với SM0 = 1, SM1 = 0 là chế độ:
check_box 9 bit UART, cấu hình tốc độ baud bằng 1/32 hoặc 1/64 tần số clock
8 bit UART, cấu hình tốc độ baud qua timer 1
9 bit UART, cấu hình tốc độ baud qua timer 1
Thanh ghi dịch 8 bit, cấu hình tốc độ baud bằng 1/12 tần số clock
Trong truyền thông nối tiếp, chế độ 3 với SM0 = 1, SM1 = 1 là chế độ:
check_box 9 bit UART, cấu hình tốc độ baud qua timer 1
8 bit UART, cấu hình tốc độ baud qua timer 1
9 bit UART, cấu hình tốc độ baud bằng 1/32 hoặc 1/64 tần số clock
Thanh ghi dịch 8 bit, cấu hình tốc độ baud bằng 1/12 tần số clock
Trong truyền thông nối tiếp, chế độ nào cho phép thay đổi tốc độ baud?
check_box 1 và 3
0
0 và 2
2
Trong Vi điều khiển 8051, mỗi cổng có bao nhiêu chân?
check_box 8
16
2
4
Từ khóa CALL được sử dụng để làm gì?
Báo cho lệnh RET lấy địa chỉ quay về chương trình trong ngăn xếp, chương trình con và chương trình gọi nó nằm trong cùng 1 đoạn.
Gọi chương trình con
Kết thúc chương trình con.
Khai báo tên chương trình con
Vi điều khiển 8051 có bao nhiêu bộ định thời?
check_box 2
1
4
8
Vi điều khiển 8051 có mấy cổng?
check_box 4
1
2
8
Vi điều khiển là gì?
Vi điều khiển: (viết tắt µC, uC hoặc MCU) là một máy tính tích hợp trên một chip duy nhất bao gồm bộ nhớ (ROM+RAM) và các ngoại vi lập trình được.
Vi điều khiển: (viết tắt µC, uC hoặc MCU) là một máy tính tích hợp trên một chip duy nhất bao gồm cả CPU và các ngoại vi lập trình được.
Vi điều khiển: (viết tắt µC, uC hoặc MCU) là một máy tính tích hợp trên một chip duy nhất bao gồm cả CPU, bộ nhớ (ROM+RAM) và các ngoại vi lập trình được.
Vi điều khiển: (viết tắt µC, uC hoặc MCU) là một máy tính tích hợp trên một chip duy nhất bao gồm cả CPU, bộ nhớ (ROM+RAM).
Vi xử lý là gì?
Vi xử lý: hay còn gọi là bộ vi xử lý (viết tắt là µP hay uP) là một vi mạch tích hợp đa năng không lập trình được, thực hiện các phép tính toán
Vi xử lý: hay còn gọi là bộ vi xử lý (viết tắt là µP hay uP) là một vi mạch tích hợp đa năng không lập trình được, thực hiện việc xử lý dữ liệu nhị phân theo các câu lệnh lưu trong bộ nhớ
Vi xử lý: hay còn gọi là bộ vi xử lý (viết tắt là µP hay uP) là một vi mạch tích hợp đa năng lập trình được, thực hiện việc các phép tính toán
Vi xử lý: hay còn gọi là bộ vi xử lý (viết tắt là µP hay uP) là một vi mạch tích hợp đa năng lập trình được, thực hiện việc xử lý dữ liệu nhị phân theo các câu lệnh lưu trong bộ nhớ
Xác định giá trị của thanh ghi TMOD nếu muốn sử dụng Timer 0 ở chế độ 1, sử dụng thạch anh XTAL 8051 làm nguồn đồng hồ, khởi động mềm để xây dựng bộ định thời tạo độ trễ thời gian
check_box 0000 0001b
0000 0010b
0001 0000b
0010 0000b
Xác định giá trị của thanh ghi TMOD nếu muốn sử dụng Timer 1 ở chế độ 2, khởi động mềm để xây dựng bộ đếm
check_box 0110 0000b
0000 0010b
0000 0110b
0010 0000b
Xung nhịp bên ngoài IC được sử dụng để tạo:
check_box Bộ đếm
Bộ định thời
Led đơn
Thanh ghi
Xung nhịp bên trong IC được sử dụng để tạo:
check_box Bộ định thời
Bộ đếm
Led đơn
Thanh ghi
Ý nào trong các ý sau là SAIVi điều khiển 8051 có đặc tính:
1 bộ Timer/counter
128 byte Ram nội
210 vị trí có thể định địa chỉ bit
4KB PEROM
Ý nào trong các ý sau là SAIVi điều khiển 8051 có đặc tính:
2 bộ Timer/counter
210 vị trí có thể định địa chỉ bit
256 byte Ram nội
4KB PEROM
Ý nào trong các ý sau là SAIVi điều khiển 8051 có đặc tính:
128 byte Ram nội
2 bộ Timer/counter
2 Port xuất nhập I/O 8 bit
210 vị trí có thể định địa chỉ bit
Ý nào trong các ý sau là SAIVi điều khiển 8051 có đặc tính:
128 byte Ram nội
16KB PEROM
2 bộ Timer/counter
210 vị trí có thể định địa chỉ bit
Ý nào trong các ý sau là SAIVi điều khiển 8051 có đặc tính:
check_box 300 vị trí có thể định địa chỉ bit
128 byte Ram nội
2 bộ Timer/counter
4 Port xuất nhập I/O 8 bit
Ý nào trong các ý sau là SAIVi điều khiển có đặc điểm:
Cấu trúc phần cứng, kết cấu mạch điện đơn giản
Cấu trúc phần cứng, kết cấu mạch điện phức tạp
Chi phí thấp
Dễ dàng thiết kế các mạch ứng dụng giao tiếp với các thiết bị khác
Ý nào trong các ý sau là SAIVi điều khiển có đặc điểm:
Cấu trúc phần cứng, kết cấu mạch điện đơn giản
Chi phí cao
Chi phí thấp
Dễ dàng thiết kế các mạch ứng dụng giao tiếp với các thiết bị khác

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập