Bản chất của ngân sách nhà nước là một hệ thống các mối quan hệ:
chính trị – xã hội giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong xã hội.
kinh tế – chính trị giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong xã hội.
kinh tế – tài chính giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong xã hội.
kinh tế – xã hội giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong xã hội.
Biện pháp nào để bù dắp thâm hụt ngân sách nhà nước mà chính phủ không thể sử dụng?
check_box Viện trợ cho các nước.
Phát hành tiền giấy.
Vay nợ nước ngoài.
Vay nợ trong nước.
Các khoản chi lương cho cán bộ, công chức nhà nước được thực hiện theo phương thức chi nào?
check_box Chi Thanh toán theo lệnh chi tiền.
Chi đầu tư.
Chi ngày công.
Chi thanh toán theo dự toán kho bạc.
Các khoản chi trả thanh toán theo dự toán của Kho bạc nhà nước bao gồm:
check_box Chi cho đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước.
Chi cho vay, trả nợ,viện trợ.
Một số khoản chi cấp bách.
Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Các khoản Thu của ngân sách nhà nước phải nộp trực tiếp cho:
check_box Kho bạc nhà nước hoặc cơ quan thu.
Answers
Bộ tài chính.
Cơ quan có nhiệm vụ thu.
Kho bạc nhà nước.
Các khoản thu như thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí được xếp vào khoản mục:
Thu không thường xuyên của ngân sách nhà nước.
Thu không thường xuyên trong cân đối ngân sách nhà nước.
Thu thường xuyên của ngân sách nhà nước.
Thu thường xuyên trong cân đối ngân sách nhà nước.
Các sắc thuế sau đây, sắc thuế nào là nguồn thu phân chia tỷ lệ % giữa Trung ương và Địa phương?
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.
Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hạch toán toàn ngành.
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa.
Thuế xuất, nhập khẩu.
Căn cứ vào nguyên nhân gây ra thì Bội chi ngân sách nhà nước được chia thành mấy loại?
2 loại.
3 loại.
4 loại.
6 loại.
Cần phải phân phối lại thu nhập đảm bảo công bằng xã hội Vì::
quá trình phân phối lại có thể giảm chi phí xã hội.
quá trình phân phối lại có thể làm tăng tổng cầu kích thích phát triển kinh tế.
quá trình phân phối lại có thể làm tăng tổng lợi ích.
quá trình phân phối lại làm giảm mâu thuẫn giai cấp.
Cấu trúc thuế suất thuế môn bài thuộc loại thuế suất gì?
Cấu trúc cố định.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc tỷ lệ.
Cấu trúc thuế suất thuế nhập khẩu thuộc loại thuế suất gì?
Cấu trúc cố định.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc tỷ lệ.
Cấu trúc thuế suất thuế thu nhập cá nhân thuộc loại thuế suất gì?
Thuế suất cố định.
Thuế suất lũy thoái.
Thuế suất luỹ tiến.
Thuế suất tỷ lệ.
Chi ngân sách nhà nước được hiểu là việc:
phân phối các nguồn lực tài chính tập trung để thực hiện các chức năng nhiệm vụ kinh tế – chính trị.
phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.
phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ của nhà nước.
sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng của nhà nước.
Chi tích luỹ là khoản chi:
cho quốc phòng an ninh.
hoạt động sự nghiệp.
không tạo ra sản phẩm vật chất tiêu dùng trong tương lai.
làm tăng cơ sở vật chất và tiềm lực cho nền kinh tế.
Chính phủ dùng chính sách nào để tác động vào ngoại ứng tích cực?
Đánh thuế.
Dư luận xã hội.
Hạn mức xả thải.
Trợ cấp.
Chính sách nào sau đây là hoàn thiện Pareto?
Đánh thuế vào hàng hóa nhập khẩu.
Đánh thuế vào hàng hóa thiết yếu.
Đền bù giải phóng mặt bằng.
Xây dựng quĩ từ thiện.
Chủ thể trực tiếp quản lý ngân sách nhà nước là:
check_box Bộ máy tài chính trong thống các cơ quan nhà nước.
Bộ tài chính.
Chính phủ.
Quốc hội.
Chu trình ngân sách có độ dài:
bằng năm ngân sách.
dài hơn năm ngân sách.
gấp 3 lần năm ngân sách.
ngắn hơn năm ngân sách.
Chu trình ngân sách không phải là quá trình:
check_box hình thành ngân sách.
có độ dài lớn hơn năm ngân sách.
diễn ra nối tiếp giữa các khâu trong chu trình ngân sách.
lập dự toán ngân sách, Chấp hành ngân sách, Quyết toán ngân sách.
Chu trình ngân sách là một chu trình gồm:
check_box 3 khâu thường xuyên và liên tục và nối tiếp trong một năm.
2 khâu diễn ra tách rời trong một năm.
3 khâu diễn ra nối tiếp và nhiều năm.
3 khâu tách rời diễn ra trong nhiều năm.
Chu trình ngân sách nhà nước là quá trình bao gồm:
Lập dự toán ngân sách và Quyết toán ngân sách.
Lập dự toán ngân sách, Chấp hành ngân sách và Quyết toán ngân sách.
Lập dự toán ngân sách, Phê chuẩn và Quyết toán.
Lập dự toán ngân sách, Thực hiện ngân sách và Quyết toán.
Cơ cấu Thu ngân sách nhà nước theo yêu cầu động viên vốn bao gồm:
thu thuế và thu ngoài ngân sách.
thu thuế, thu trong cân đối và thu ngoài ngân sách.
thu trong cân đối ngân sách và thu bù đắp thiếu hụt ngân sách.
thu trong cân đối ngân sách và thu Thuế.
Có mấy học thuyết hiện đại về Cân đối ngân sách nhà nước?
1
2
3
4
Cơ quan có thẩm quyền giao dự toán ngân sách là:
check_box Thủ tướng chính phủ và Ủy ban nhân dân.
Bộ Tài Chính.
Kho bạc nhà nước.
Thủ tướng chính phủ.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách cấp tỉnh là:
check_box Hội đồng nhân dân.
Bộ tài chính.
Quốc hội.
Ủy ban nhân dân.
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định mức thu phí trên địa bàn quản lý?
check_box Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
Bộ tài Chính.
Chính phủ.
Hội đồng nhân dân các cấp.
Đặc điểm của Cân đối ngân sách nhà nước là mang tính:
check_box định lượng và tiên liệu.
định lượng.
định tính.
tiên liệu.
Đặc điểm của Thuế có tính:
bắt buộc và pháp lý cao.
công bằng.
đơn giản.
linh hoạt.
Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước
Hoạt động của ngân sách nhà nước gắn liền với quyền lực kinh tế, chính trị của nhà nước được nhà nước tiến hành trên cơ sở luật định.
Hoạt động thu chi của nhà nước mang tính hoàn trả trực tiếp là chủ yếu.
Hoạt động thu chi của nhà nước thực chất là sự phân chia nguồn lực tài chính quốc gia.
Hoạt động thu chi của nhà nước.
Để đảm bảo việc quản lý ngân sách nhà nước được hiệu quả, người ta xây dựng một hệ thống gồm bao nhiêu nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước?
check_box 5
3
4
6
Để đáp ứng nhu cầu chi tiêu, thông thường nhà nước sử dụng chủ yếu hình thức nào để động viên nguồn vốn từ dân?
Dùng quyền lực của mình để bắt buộc dân phải đóng góp.
không động viên từ dân.
Nhờ sự đóng góp của dân
Vay của dân.
Điều kiện biên về tính hiệu quả cho rằng:
mức sản xuất hiệu quả nhất về một hàng hoá sẽ đạt được khi lợi ích biên nhỏ hơn chi phí biên.
mức sản xuất hiệu quả nhất về một hàng hoá sẽ đạt được khi lợi ích biên ròng bằng không.
nếu lợi ích biên bằng chi phí biên thì sản xuất đơn vị hàng hoá đó là sự lãng phí nguồn lực.
nếu lợi ích biên để sản xuất một đơn vị hàng hoá bé hơn chi phí biên thì đơn vị hàng hoá đó cần được sản xuất thêm.
Điều nào sau đây là đúng nhất đối với ngoại lai tích cực?
Chi phí xã hội cận biên nhỏ hơn chi phí cá nhân cận biên.
Điểm cân bằng là không đạt hiệu quả xã hội.
Lợi ích xã hội cận biên bằng lợi ích cá nhân cận biên.
Lợi ích xã hội cận biên lớn hơn lợi ích cá nhân cận biên.
Điều nào sau đây là đúng nhất đối với ngoại lai tiêu cực?
Chi phí xã hội cận biên bằng chi phí cá nhân cận biên.
Chi phí xã hội cận biên lớn hơn chi phí cá nhân cận biên.
Lợi ích xã hội cận biên lớn hơn chi phí xã hội cận biên.
Lợi ích xã hội cận biên nhỏ hơn chi phí xã hội cận biên.
Điều nào sau đây là đúng nhất trong trường hợp độc quyền?
Đường cầu hàng hoá chính là đường chi phí cận biên của xã hội.
Hàng hoá bán với giá cao hơn và sản lượng bằng trong trường hợp thị trường cạnh tranh.
Hàng hóa được bán với giá cao hơn và sản lượng cao hơn so với trong trường hợp thị trường cạnh tranh.
Hàng hoá được bán với giá cao hơn và sản lượng thấp hơn so với trong trường hợp thị trường cạnh tranh.
Đối tượng của quản lý ngân sách nhà nước là:
check_box hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước.
cơ quan quản lý ngân sách nhà nước.
mọi mặt trong nền kinh tế.
tất cả hoạt động của nhà nước.
Đối với cấu trúc thuế suất cố định, thuế suất biên sẽ:
bằng thuế suất trung bình.
cao hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
thấp hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
thấp hơn thuế suất trung bình.
Dự toán ngân sách nhà nước là do:
check_box Chính phủ lập và Quốc hội phê chuẩn.
Chính phủ lập và phê chuẩn.
Quốc hội lập và chính phủ phê chuẩn.
Quốc hội lập và phê chuẩn.
Đường cong Lorenz càng gần đường bình đẳng tuyệt đối thì xã hội:
bất công hơn.
công bằng hơn.
phân bổ nguồn lực kém hơn.
phân bổ nguồn lực tốt hơn.
Đường cong Lorenz càng xa đường bình đẳng tuyệt đối thì xã hội:
bất công hơn.
công bằng hơn.
phân bổ nguồn lực kém hơn.
phân bổ nguồn lực tốt hơn.
Giải pháp nào sau đây có thể được sử dụng để khắc phục tổn thất do ngoại ứng tích cực?
Đánh thuế.
Đưa ra hạn mức.
Trao quyền sở hữu tài sản.
Trợ cấp.
Giải pháp nào sau đây không được sử dụng để khắc phục tổn thất do ngoại ứng tiêu cực?
Đánh thuế.
Giảm thuế.
Trao quyền sở hữu tài sản.
Trợ cấp.
Hàng hoá công cộng có thể định giá là loại hàng hoá:
có chi phí cá nhân cận biên bằng 0.
có chi phí sản xuất bằng 0.
có tính cạnh tranh và loại trừ.
người này sử dụng không ảnh hưởng tới người khác sử dụng.
Hàng hoá công cộng có tính giới hạn là loại hàng hoá:
có chi phí cá nhân cận biên khi sử dụng luôn luôn bằng 0.
có chi phí sản xuất cận biên khi sử dụng luôn luôn bằng 0.
có thu nhập cá nhân cận biên và chi phí cá nhân cận biên luôn bằng nhau.
Không có tính cạnh tranh khi sử dụng ở dưới mức cho phép.
Hàng hoá công cộng đạt hiệu quả tối ưu tại mức sản lượng mà:
chi phí cận biên bằng lợi ích cận biên.
chi phí cận biên trừ lợi ích các nhân lớn hơn 0.
lợi ích cận biên trừ chi phí cận biên lớn hơn 0.
tổng lợi ích xã hội trừ tổng chi phí xã hội bằng 0.
Hàng hóa công cộng thuần túy chủ yếu được chính phủ cung cấp miễn phí Vì::
chi phí biên phục vụ thêm một người tiêu dùng bằng 0.
chi phí biên sản xuất thêm một người tiêu dung bằng 0.
loại bỏ được người sử dụng.
thường mang lại ngoại ứng tiêu cực.
Hàng hoá công cộng thuần tuý và hàng hoá tư nhân khác nhau ở chỗ nào dưới đây?
Hàng hoá công cộng thuần tuý co thể loại trừ người sử dụng, còn hàng hoá tư nhân có thể loại trừ người sử dụng.
Hàng hoá công cộng thuần tuý có tính cạnh tranh trong tiêu dùng, còn hàng hoá tư nhân không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng.
Hàng hoá công cộng thuần tuý do chính phủ cung cấp, còn hàng hoá tư nhân do tư nhân cung cấp.
Hàng hoá công cộng thuần tuý không thể loại trừ người sử dụng, còn hàng hoá tư nhân có thể loại trừ người sử dụng.
Hàng hóa nào sau đây không phải là hàng hóa công cộng thuần túy?
Dịch vụ chiếu sáng đô thị.
Dịch vụ y tế công cộng.
Truyền hình cáp.
Truyền hình vô tuyến.
Hàng hóa nào sau đây là hàng hóa công cộng thuần túy?
Chiếu sáng đô thị.
Máy bay giá rẻ.
Truyền hình cáp.
Xe bus.
Hệ số Gini càng tiến gần đến 0 thì xã hội:
bất công bằng trong phân bổ nguồn lực.
bất công bằng trong phân phối thu nhập.
công bằng trong phân bổ nguồn lực.
công bằng trong phân phối thu nhập.
Hệ số Gini càng tiến gần đến 1 thì xã hội:
bất công bằng trong phân bổ nguồn lực.
bất công bằng trong phân phối thu nhập.
công bằng trong phân bổ nguồn lực.
công bằng trong phân phối thu nhập.
Hệ số Gini nằm trong khoảng nào?
Bé hơn 0.
Lớn hơn 0.
Lớn hơn bằng 0, bé hơn bằng 1.
Luôn bằng 0.
Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được phân loại theo Chương và cấp quản lý. Trong đó Chương thuộc Trung ương sẽ bắt đầu từ:
mã số 001 – 399.
mã số 400 đến 599.
mã số 600 đến 799.
mã số 800 đến 989.
Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được phân loại theo ngành kinh tế thì các khoản thu chi ngân sách nhà nước được xác định và gọi tên thành:
check_box Loại và Khoản.
Chương và cấp.
Mã nguồn.
Mục và Tiểu mục.
Hiện tượng “kẻ ăn không” xuất hiện ở những loại hàng hóa nào?
Hàng hóa cá nhân.
Hàng hóa công cộng có thể định giá.
Hàng hóa công cộng có tính giới hạn.
Hàng hóa công cộng thuần túy.
Hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được hưởng kinh phí từ:
check_box ngân sách nhà nước.
các tổ chức đóng góp.
ngân sách địa phương.
tự xây dựng kinh phí.
Hoạt động nào sau đây tạo ra ngoại ứng tích cực?
Buôn bán động vật.
Đốt rừng làm rẫy.
Sản xuất thuốc lá.
Tiêm chủng phòng bệnh.
Hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước mang tính chất nào là chủ yếu?
Mang tính hoàn trả gián tiếp.
Mang tính hoàn trả trực tiếp.
Mang tính không hoàn trả gián tiếp.
Mang tính không hoàn trả trực tiếp.
Huy mở nhạc rất to. Việc làm này có thể gây ra:
hiệu quả Pareto.
một loại hàng hóa công cộng
ngoại ứng tích cực.
ngoại ứng tiêu cực.
Kết dư ngân sách cấp tỉnh sẽ được phân bổ như thế nào?
check_box 50% quỹ dự trữ tài chính và 50% thu ngân sách năm sau.
100% quỹ dự trữ tài chính.
100% vào Thu ngân sách năm sau.
không giữ lại mà trả về ngân sách cấp trung ương.
Khâu nào là khâu cuối cùng trong chu trình quản lý ngân sách nhà nước?
check_box Quyết toán ngân sách.
Chấp hành dự toán Chi.
Chấp hành dự toán Thu.
Hình thành ngân sách.
Khi có tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước chính phủ nên:
giảm chi.
tăng chi, giảm thu.
tăng chi.
tăng thu, giảm chi.
Khi GDP bình quân đầu người tang thì:
cơ cấu Chi ngân sách thay đổi
cơ cấu Thu – Chi ngân sách tăng.
Thu ngân sách giảm.
Thu ngân sách tăng.
Khi nhà nước đánh thuế và thu từ người sản xuất thì:
đường cung dịch chuyển, đường cầu giữ nguyên.
đường cung giữ nguyên, đường cầu dịch chuyển.
đường cung, đường cầu cùng dịch chuyển.
đường cung, đường cầu giữ nguyên.
Khi xảy ra thâm hụt cơ cấu, thì chúng ta sẽ phải sử dụng các biện pháp liên quan nào?
Các giải pháp liên quan đến hoạch định chính sách và quản lý nhà nước.
Phát hành tiền.
Tăng thuế.
Vay nợ.
Khi xuất hiện “hiện tượng thông tin không đối xứng”, đối tượng nào sẽ bị tổn thất lợi ích?
Không ai bị thiệt.
Người bán.
Người mua.
Người nào nắm ít thông tin hơn.
Khoản Chi nào của ngân sách nhà nước không phải khoản chi cho đầu tư kinh tế và phát triển xã hội?
check_box Chi dự trữ nhà nước và chuyển nhượng đầu tư.
Chi chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Chi cho đầu tư nghiên cứu khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường.
Chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhà nước và đầu tư hạ tầng cơ sở cho nền kinh tế.
Khoản Chi nào là quan trọng và thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi của ngân sách nhà nước?
Chi cho an ninh quốc phòng.
Chi cho bộ máy quản lý nhà nước.
Chi cho phát triển kinh tế.
Chi cho phát triển, y tế, giáo dục.
Khoản thu nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách nhà nước của Việt Nam hiện nay?
Thu từ hoạt động kinh tế của nhà nước.
Thuế.
Vay nợ.
Viện trợ.
Khoản Thu nào đảm bảo công bằng xã hội trong các khoản thu sau?
check_box Thuế.
Lệ phí.
Phí.
Thuế, Phí và Lệ phí.
Khoản thu nào là khoản thu không thường xuyên của ngân sách nhà nước?
Các khoản viện trợ không hoàn lại.
Thu từ sở hữu tài sản và kết dư ngân sách năm trước.
Thu từ thuế thu nhập cá nhân.
Thuế thu nhập cá nhân và thu từ các đợt phát hành công trái.
Khu vực công cộng có mối quan hệ như thế nào với khu vực tư nhân?
Khu vực công cộng hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển.
Khu vực công cộng không tác động khu vực tư nhân.
Khu vực công cộng lấn lướt và kìm hãm khu vực tư nhân.
Khu vực công cộng riêng rẽ với khu vực tư nhân.
Lập dự toán ngân sách hàng năm được thực hiện theo phương pháp:
check_box kết hợp quy trình từ trên xuống và từ dưới lên.
MTEF.
từ dưới lên.
tử trên xuống.
Lập dự toán ngân sách nhà nước cần phải nắm được mấy yêu cầu cơ bản nhất?
check_box 4
5
6
7
Lệ phí của ngân sách nhà nước do cơ quan nào ban hành?
Chính phủ ban hành.
Cơ quan địa phương ban hành.
Cơ quan hành pháp ban hành.
Cơ quan tài chính ban hành.
Lĩnh vực nào sau đây thuộc phạm vi Tài chính công?
Đầu từ ngoại hối.
Kinh doanh chứng khoán.
Ngân hàng nhà nước.
Ngân sách nhà nước.
Lĩnh vực nào sau đây thuộc phạm vi Tài chính công?
Tài chính cá nhân
Tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn
Tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
Tài chính doanh nghiệp tư nhân
Loại thuế nào dưới đây là thuế trực thu?
Thuế môn bài.
Thuế nhập khẩu của doanh nghiệp.
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Lương thực thực phẩm là loại hàng hóa nào?
Hàng hóa cá nhân.
Hàng hóa công cộng có thể định giá.
Hàng hóa công cộng có tính giới hạn.
Hàng hóa công cộng thuần túy.
Một con đường trong thành phố thường xuyên xảy ra tắc nghẽn trong giờ cao điểm. Thành phố nên chọn hình thức cung cấp nào?
Miễn phí hoàn toàn.
Miễn phí kết hợp thu phí trong giờ cao điểm.
Thu phí.
Trợ cấp.
Một trong những đặc điểm của hàng hoá công cộng thuần tuý là:
chi phí biên để phục vụ thêm người tiêu dùng bằng 0.
chi phí biên để sản xuất thêm đơn vị hàng hoá bằng 0.
chi phí cá nhân cận biên bằng chi phí biên để sản xuất thêm một đơn vị hàng hoá.
chi phí cá nhân cận biên để sử dụng bằng 0.
Một trong những đặc điểm của ngân sách nhà nước là gắn bó mật thiết quyền sở hữu của:
cá nhân và lợi ích chung của cộng đồng.
cá nhân và lợi ích của nhà nước.
nhà nước với lợi ích cá nhân.
nhà nước với lợi ích chung của cộng đồng.
Một trong những đặc điểm của Thu ngân sách nhà nước là Thu ngân sách nhà nước dưới bất kỳ xã hội nào cũng đều gắn với:
chức năng và vai trò của nhà nước.
quyền lực chính trị và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.
sự phát triển kinh tế và nhiệm vụ của nhà nước.
việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.
Một trong những ý nghĩa cơ bản của việc Quyết toán ngân sách nhà nước là:
check_box cơ sở để phân tích, đánh giá việc thực hiện các khoản Thu, Chi ghi trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội trong quá trình quản lý ngân sách nhà nước.
điều chỉnh sai sót trong quá trình thực hiện ngân sách.
thực hiện đầy đủ chế độ kế toán trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội trong quá trình quản lý ngân sách nhà nước.
tuân thủ theo quy định của pháp luật trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội trong quá trình quản lý ngân sách nhà nước.
MTEF là gì?
check_box Phương pháp lập dự toán theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn.
Phương pháp lập dự toán tổng hợp.
Phương pháp lập dự toán từ dưới lên.
Phương pháp lập dự toán từ trên xuống.
Mức độ trang trải ảnh hưởng tới mức thu ngân sách nhà nước như thế nào?
check_box Tuỳ thuộc vào từng giai đoạn lịch sử.
không ảnh hưởng.
Mức độ trang trải tăng, Thu ngân sách nhà nước giảm.
Mức độ trang trải tăng, Thu ngân sách nhà nước tăng.
Năm ngân sách có độ dài như thế nào so với năm tài khoá?
check_box Năm ngân sách là năm tài khoá.
Năm ngân sách có độ dài lớn hơn.
Năm ngân sách có độ dài ngắn hơn.
Năm ngân sách gấp 1,5 lần năm tài khoá.
Nếu phân loại các khoản thu ngân sách nhà nước theo nguồn phát sinh các khoản thu thì khoản thu nào có tỷ trọng lớn hơn?
check_box Thu trong nước có tỷ trọng lớn hơn thu nước ngoài.
không so sánh được.
Thu trong nước có tỷ trọng nhỏ hơn thu nước ngoài.
Thu trong nước có tỷ trọng tương đương khoản thu nước ngoài.
Nếu X là một phân bổ đạt hiệu quả Pareto, Y là một phân bổ chưa đạt hiệu quả, có thể kết luận:
X chắc chắn là hoàn thiện Pareto so với Y.
X chắn chắn không phải là hoàn thiện Pareto so với Y
Y chắc chắn là hoàn thiện Pareto so với X.
Y chắc chắn là không hoàn thiện Pareto so với X.
Ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, được thể hiện ở:
check_box 5 công cụ chủ yếu.
3 công cụ chủ yếu.
4 công cụ chủ yếu.
6 công cụ chủ yếu.
Ngân sách nhà nước không phải là:
check_box quỹ tiền tệ có được do nhà nước thực hiện việc kinh doanh và phân phối cho các thành phần kinh tế trong xã hội.
công cụ để điều tiết thu nhập giữa các thành phần kinh tế và tầng lớp dân cư nhằm đảm bảo công bằng xã hội.
công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế – xã hội.
công cụ huy động nguồn tài chính để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu của nhà nước.
Ngoại ứng không mang đặc điểm nào dưới đây?
Chính phủ không cần can thiệp khi xuất hiện ngoại ứng.
Ngoại ứng xảy ra cả trong quá trình sản xuất và tiêu dung sản phẩm.
Sự phân biệt về ngoại ứng tích cực và tiêu cực là rõ ràng.
Tất cả ngoại ứng đều phi hiệu quả.
Nhận định nào sau đây là đúng?
Hệ số Gini càng nhỏ, chứng tỏ sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư càng lớn.
Hệ số Gini nhận các giá trị từ 0 đến 1.
Việc Chính phủ tăng mức trợ cấp cho người nghèo sẽ làm giảm hệ số Gini.
Việc đánh thuế thu nhập đối với những cá nhân có thu nhập cao sẽ làm tăng hệ số Gini.
Nhân tố cơ bản quyết định tới cơ cấu chi ngân sách nhà nước là:
chế độ xã hội.
khả năng tích luỹ của nền kinh tế.
mô hình tổ chức bộ máy nhà nước.
sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Những giải pháp nào sau đây không được chính phủ sử dụng đối với hàng hóa khuyến dụng?
Bắt buộc sử dụng.
Đưa ra hạn mức sử dụng.
Trợ cấp cho người tiêu dùng.
Tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho người dân.
Những ngành nào sau đây không được coi là ngành độc quyền tự nhiên?
Ngành điện.
Ngành du lịch.
Ngành đường sắt.
Ngành viễn thông.
Nội dung của Quản lý ngân sách nhà nước bao gồm:
check_box 3 bước.
2 bước.
4 bước.
5 bước.
Nội dung nào sau đây không đúng trong thu thuế?
Thuế được thiết lập trên nguyên tắc luật định.
Thuế làm chuyển đổi quyền sở hữu từ sở hữu tập thể và cá thể thành sở hữu toàn dân.
Thuế mang tính bắt buộc và hoàn trả trực tiếp.
Trong nền kinh tế thị trường, thuế được coi là công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
Ở Việt Nam, quỹ tiền tệ nào thuộc tài chính công?
Quỹ dự trữ nhà nước.
Quỹ khuyến học.
Quỹ khuyến nông.
Quỹ phát triển nhân tài.
Phát biểu dưới đây là đúng trong Chi ngân sách nhà nước?
Các khoản chi của ngân sách nhà nước mang tính chất hoàn trả trực tiếp.
Các khoản chi ngân sách nhà nc được xem xét trong nền kinh tế vi mô.
Chi ngân sách nhà nước là sự phối hợp giữa 2 quá trình phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước.
Thực chất của chi ngân sách nhà nc là sự phân phối ngoài ngân sách nhà nước.
Quá trình hình thành ngân sách bao gồm:
check_box Lập dự toán, Phê chuẩn dự toán và Thông báo.
Lập dự toán và Chấp hành ngân sách.
Lập dự toán, Chấp hành và Quyết toán.
Lập dự toán, Phê chuẩn.
Quan hệ kinh tế nào sau đây không thuộc nội dung của Ngân sách nhà nước?
check_box Nhà nước ban hành luật hôn nhân và gia đình.
Doanh nghiệp nộp Thuế cho nhà nước.
Nhà nước dùng quỹ Ngân sách để hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai.
Nhà nước trả tiền vay nợ nước ngoài.
Quản lý ngân sách nhà nước thực chất là việc quản lý:
check_box quá trình Thu, Chi ngân sách nhà nước và cân đối hệ thống ngân sách nhà nước.
Chi ngân sách nhà nước.
quá trình thu và chi ngân sách nhà nước.
Thu ngân sách nhà nước.
Qui định “Cấm hút thuốc ở những nơi công cộng” là một giải pháp can thiệp của chính phủ nhằm khắc phục thất bại thị trường về:
hàng hóa công cộng.
hàng hóa khuyến dụng.
hàng hóa phi khuyến dụng.
ngoại ứng tích cực.
Tất cả các khoản Thu ngân sách nhà nước phải tập trung về:
check_box Kho bạc nhà nước.
Answers
Cơ quan Hải Quan.
Cơ quan phụ trách thu.
Kho bạc nhà nước.
Thâm hụt ngân sách nhà nước là tình trạng:
check_box tổng Chi ngân sách nhà nước cao hơn tổng Thu ngân sách nhà nước trong một năm ngân sách.
tổng Chi ngân sách nhà nước cao hơn tổng Thu ngân sách nhà nước tại một thời điểm bất kỳ.
tổng Thu ngân sách nhà nước bằng tổng Chi ngân sách nhà nước tại một thời điểm nào đó.
tổng Thu ngân sách nhà nước bằng tổng Chi ngân sách nhà nước trong một năm ngân sách.
Thời điểm bắt đầu và kết thúc của một năm ngân sách của Việt Nam là:
check_box trùng với năm dương lịch.
01/07 năm nay đến 30/06 năm sau.
1/05 năm nay đến 30/04 năm sau.
1/10 năm nay đến 30/09 năm sau.
Thời điểm bắt đầu và kết thúc của năm ngân sách sẽ:
dài hơn năm dương lịch.
không trùng năm dương lịch.
ngắn hơn năm dương lịch.
trùng với năm dương lịch.
Thu để bù đắp thiếu hụt nhằm phục vụ mục đích:
Chi cho kinh tế.
Chi đầu tư phát triển.
Chi thường xuyên.
Chi trả nợ.
Thứ tự thực hiện chu trình ngân sách nhà nước là:
check_box Lập ngân sách, Chấp hành ngân sách và Quyết toán ngân sách.
Lập ngân sách, Phê chuẩn ngân sách, Quyết toán ngân sách.
Lập ngân sách, Quyết toán ngân sách và Phê chuẩn ngân sách.
Phê chuẩn ngân sách, Lập ngân sách và Quyết toán ngân sách.
Thuế nào dưới đây là thuế gián thu?
Thuế giá trị gia tăng.
Thuế nhà đất.
Thuế thu nhập cá nhân.
Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thuế, phí và lệ phí là khoản thu:
bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước.
không ổn định.
không thường xuyên.
trong cân đối ngân sách nhà nước
Tổn thất nào dưới đây do độc quyền gây ra?
Dư thừa hàng hóa.
Giảm sản lượng tiều dùng.
Lũng đoạn thị trường.
Mất giá hàng hóa.
Trong các biện pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước, biện pháp nào dễ gây ra lạm phát nhất?
Phát hành tiền giấy.
Phát hành trái phiếu quốc tế.
Tăng thuế.
Vay tiền từ dân cư.
Trong hình thành ngân sách, đâu là công việc khởi đầu có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ các khâu của quá trình quản lý ngân sách?
check_box Lập ngân sách.
Chấp hành ngân sách.
Phê chuẩn ngân sách.
Thông báo ngân sách.
Trong mọi trường hợp, dự toán ngân sách nhà nước được Quốc hội:
check_box quyết định trong một vài trường hợp cụ thể.
thông qua trước ngày 15/11 của năm trước.
thông qua trước ngày 30/12 của năm trước.
thông qua trước ngày 6/10 của năm trước.
Trong trường hợp xảy ra ngoại ứng tiêu cực, sản lượng hiệu quả về mặt xã hội là sản lượng mà tại đó:
MB = MC
MB = MPC
MB = MSC
MPB = MPC
Trong vòng bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án phân bổ dự toán ngân sách, cơ quan tài chính phải thẩm tra và có thông báo bằng văn bản và kết quả đến cơ quan, đơn vị phân bổ ngân sách?
check_box Trong vòng 7 ngày làm việc.
Trong vòng 14 ngày làm việc.
Trong vòng 30 ngày làm việc.
Trong vòng 5 ngày làm việc.
Từ trước những năm 1988, Việt Nam thường sử dụng biện pháp gì để bù đắp bội Chi ngân sách nhà nước?
Phát hành tiền.
Phát hành trái phiếu.
Tăng Thuế.
Vay nợ nước ngoài.
Vai trò nào đóng vai trò lịch sử của ngân sách nhà nước?
check_box Công cụ củng cố bộ máy quản lý nhà nước.
Công cụ điều tiết thu nhập của các chủ thể trong nền kinh tế.
Công cụ mở rộng mối quan hệ đối ngoại, đẩy nhanh quá trình hợp tác quốc tế.
Công cụ tăng cường tiềm lực tài chính quốc gia.
Việc hạch toán Thu - Chi ngân sách nhà nước Việt Nam được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ nào?
check_box VNĐ.
Tất cả các đồng tiền được lưu thông trên đất nước Việt Nam.
VNĐ và Bảng Anh.
VNĐ và đô la Mỹ.
Việc kiểm tra quyết toán năm của các đơn vị dự toán và ngân sách các cấp do cơ quan nào có trách nhiệm?
check_box Kiểm toán nhà nước.
Bộ tài chính.
Cơ quan thanh tra chính phủ.
Uỷ ban tài chính quốc gia.
Việc mở tài khoản để nhận kinh phí ngân sách nhà nước cấp, các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ thường xuyên có thể:
check_box mở tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại được sự cho phép của nhà nước.
mở tài khoản tại bất kể ngân hàng nào.
mở tài khoản tại ngân hàng Trung ương và một số ngân hàng thương mại được nhà nước cho phép. .chỉ mở tại ngân hàng Trung ương.
Xét về mặt hình thức thì ngân sách nhà nước là một bản dự toán thu chi do:
check_box Chính phủ lập ra và đệ trình Quốc hội phê chuẩn và giao cho Chính phủ tổ chức thực hiện.
Chính phủ lập ra và phê chuẩn.
Quốc hội lập ra và đệ trình Chính phủ phê chuẩn và thực hiện.
Quốc hội lập ra, đệ trình Chính phủ phê chuẩn và giao cho Quốc hội thực hiện.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập