’’Dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính, yếu tố tạo nên sự vật, hiện tượng làm cho sự vật, hiện tượng là nó mà không phải là sự vật, hiện tượng khác’’ đây là khái niệm về:
Chất
Liên hệ phổ biến
Lượng
Vận động và phát triển
Bản chất của ý thức là
hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan
hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, là quá trình phản ánh tích cực, sáng tạo hiện thực khách quan của óc người
là một hiện tượng xã hội và mang bản chất xã hội
sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người một cách năng động, sáng tạo
Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật gồm
Bản chất và hiện tượng; Khả năng và hiện thực; Lượng và chất; Đấu tranh giữa các mặt đối lập
Cái riêng và cái chung; nguyên nhân và kết quả
Cái riêng và cái chung; nguyên nhân và kết quả; Tất nhiên và ngẫu nhiên; nội dung và hình thức; Bản chất và hiện tượng; Khả năng và hiện thực
Lượng và chất; Mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài; Tất nhiên và ngẫu nhiên; Toàn diện và phát triển
Các tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác là:
Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, thuyết tế bào và thuyết tiến hóa của Đácuyn.
Nguyên tử luận, thuyết tiến hóa của Đácuyn., quy luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
Quy luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng, nguyên tử luận.
Thuyết tiến hoá của Đácuyn, nguyên tử luận.
Các tính chất biểu hiện tính độc lập tương đối của ý thức xã hội là:
Tính lạc hậu, tính vượt trước, tính kế thừa
Tính lệ thuộc, tính kế thừa, tính lạc hậu
Tính lệ thuộc, tính lạc hậu, tính kế thừa
Tính phù hợp, tính vượt trước,tính kế thừa
Cấu trúc của lực lượng sản xuất bao gồm:
check_box Người lao động và tư liệu sản xuất
Người lao động và công cụ lao động
Người lao động và đối tượng lao động
Tư liệu sản xuất và đối tượng lao động
Cơ sở hạ tầng của một hình thái kinh tế - xã hội là
check_box Toàn bộ những quan hệ sản xuất của một xã hội trong sự vận động hiện thực của chúng hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội đó
Toàn bộ những điều kiện vật chất, những phương tiện vật chất tạo thành cơ sở vật chất - kỹ thuật của xã hội
Toàn bộ những điều kiện vật chất, những phương tiện vật chất và những con người sử dụng nó để tiến hành các hoạt động xã hội
Toàn bộ những quan điểm, tư tưởng xã hội
Đặc điểm cơ bản của Lượng là:
Tính đa dạng, phong phú
Tính khách quan
Tính liên hệ
Tính phổ biến
Đặc trưng của Nhà nước có:
check_box 3 đặc trưng
2 đặc trưng
4 đặc trưng
6 đặc trưng
Để phân chia thành thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm, dựa trên cơ sở là:
Cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
Đối tượng nghiên cứu của triết học
Nội dung cơ bản của triết học
Vấn đề cơ bản của triết học
Định nghĩa vật chất của Lênin: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong … , được … của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào …”. Từ điền vào chỗ trống là
Cảm giác
Nhận thức
Tư tưởng
Ý thức
Đối tượng của triết học là:
Những vấn đề cần thiết của xã hội
Những vấn đề chung nhất, phổ biến nhất của thế giới.
Những vấn đề khoa học xã hội
Những vấn đề quan trọng của thế giới đương đại
Hạt nhân lý luận của thế giới quan là khoa học
Chính trị học
Khoa học tự nhiên
Toán học
Triết học.
Hình thức quan trọng nhất của hoạt động thực tiễn là:
Chính trị xã hội
Lịch sử - xã hội
Sản xuất vật chất
Thực nghiệm khoa học
Hình thức vận động cơ bản của vật chất là
Cơ học, vật lý
Cơ học, vật lý, hoá học, sinh học và xã hội
Hóa học, sinh học
Xã hội
Khái niệm cái riêng và cái chung là
Cái riêng là phạm trù triết học dùng để chỉ các mặt, các đặc điểm chỉ vốn có ở một sự vật, hiện tượng (một cái riêng) nào đó mà không lặp lại ở sự vật, hiện tượng nào khác. Cái chung là để chỉ những thuộc tính chỉ có ở một sự vật, một hiện tượng nào đó
Cái riêng là phạm trù triết học dùng để chỉ một sự vật, một hiện tượng nhất định.Cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính không những có ở một sự vật, một hiện tượng nào đó, mà còn lặp lại trong nhiều sự vật, hiện tượng (nhiều cái riêng) khác nữa.
Cái riêng là phạm trù triết học dùng để chỉ nhiều sự vật, hiện tượng Cái chung là để chỉ những thuộc tính chỉ có ở một sự vật, một hiện tượng nào đó
Cái riêng là phạm trù triết học dùng để chỉ nhiều sự vật, hiện tượng Cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ những thuộc tính trong nhiều sự vật, hiện tượng
Khái niệm Độ là
Chỉ mối liên hệ thống nhất và quy định lẫn nhau giữa chất với lượng; là giới hạn tồn tại của sự vật, hiện tượng mà trong đó, sự thay đổi về lượng chưa dẫn đến sự thay đổi về chất; sự vật, hiện tượng vẫn là nó, chưa chuyển hóa thành sự vật, hiện tượng khác
Giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng bất kỳ cũng làm biến đổi về chất
Phạm trù triết học chỉ khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng có thể làm biến đổi về chất.
Phạm trù triết học chỉ sự biến đổi về chất có thể làm biến đổi về lượng của sự vật
Khi nói về con người, chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng: “Con người là một… sinh học - xã hội” từ trong dấu ba chấm là:
check_box Thực thể
Cá thể
Chỉnh thể
Tập hợp hai mặt
Mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học là
Con người có khả năng nhận thức được thế giới không?
Con người không có khả năng nhận thức được thế giới.
Giữa ý thức và vật chất thì cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?
Vật chất quyết định ý thức
Mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học là:
Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?
Giữa ý thức và vật chất thì cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?
Không thể xác định vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào, cái nào sinh ra cái nào và quyết định cái nào
Vật chất và ý thức cùng xuất hiện đồng thời và có sự tác động qua lại ngang nhau
Mặt tự nhiên của phương thức sản xuất là:
check_box Lực lượng sản xuất
Cơ sở hạ tầng
Kiến trúc thượng tầng
Quan hệ sản xuất
Mặt xã hội của phương thức sản xuất là:
check_box Quan hệ sản xuất
Cơ sở hạ tầng
Kiến trúc thượng tầng
Lực lượng sản xuất
Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển của sự vật và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó gọi là mâu thuẫn
Bên trong
Chủ yếu
Đối kháng
Thứ yếu
Mâu thuẫn tác động trong suốt quá trình tồn tại của sự vật hiện tượng, nó quy định bản chất, sự phát triển của chúng từ khi hình thành đến lúc tiêu vong là:
Mâu thuẫn bên ngoài
Mâu thuẫn cơ bản.
Mâu thuẫn không cơ bản
Mâu thuẫn thứ yếu
Mọi sự vật, hiện tượng chỉ là “phức hợp những cảm giác” của cá nhân là quan điểm của
Chủ nghĩa duy lý trí
Chủ nghĩa duy lý trí, chủ nghĩa duy vật duy cảm, chủ nghĩa duy tâm chủ quan
Chủ nghĩa duy tâm chủ quan
Chủ nghĩa duy vật duy cảm
Một trong những ý nghĩa của phạm trù hình thái kinh tế - xã hội là:
check_box Đem lại những nguyên tắc phương pháp luận xuất phát để nghiên cứu xã hội
Đem lại một phương pháp tiếp cận xã hội mới.
Đem lại sự hiểu biết đầy đủ về một xã hội cụ thể.
Đem lại sự hiểu biết toàn diện về mọi xã hội trong lịch sử.
Nguồn gốc ra đời của nhà nước là:
check_box Do mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được
Để điều hoà mâu thuẫn giai cấp
Để quản lý cư dân trên một vùng lãnh thổ nhất định
Để quản lý xã hội
Nguồn gốc tự nhiên của ý thức là
Bộ óc người và thế giới bên ngoài tác động lên bộ óc người
Quà tặng của thượng đế
Sản phẩm của bộ óc động vật
Sự phản ánh của hiện thực khách quan vào bản thân con người
Nguồn gốc xã hội của ý thức là
Ý thức ra đời cùng với quá trình hình thành bộ óc con người nhờ có lao động và ngôn ngữ và những quan hệ xã hội
Ý thức ra đời nhờ có lao động của con người
Ý thức ra đời nhờ có ngôn ngữ của con người
Ý thức ra đời nhờ có những quan hệ xã hội của con người
Nguyên nhân cơ bản của cách mạng xã hội là:
check_box Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
Mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội
Mâu thuẫn giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị
Những cống hiến của V.I.Lênin đối với triết học của Mác - Ăngghen là
Bổ sung và hoàn chỉnh về mặt lý luận và thực tiễn những vấn đề như lý luận về cách mạng vô sản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa…
Hiện thực hóa lý luận chủ nghĩa Mác bằng sự thắng lợi của Cách mạng tháng 10 Nga.
Phê phán, khắc phục và chống lại những quan điểm sai lầm xuất hiện trong thời đại đế quốc chủ nghĩa.
Tất cả các đáp án đều đúng.
Những điều kiện về kinh tế - xã hội của sự ra đời triết học Mác là
Kết quả của sự thống nhất giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan của C.Mác và Ph.Ăngghen.
Sự củng cố và phát triển của PTSX tư bản Chủ nghĩa trong điều kiện cách mạng công nghiệp, sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tính cách một lực lượng chính trị - xã hội độc lập và thực tiễn cách mạng cuả giai cấp vô sản
Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tính cách một lực lượng chính trị - xã hội độc lập
Thực tiễn cách mạng cuả giai cấp vô sản
Những hình thái chủ yếu của ý thức xã hội bao gồm:
check_box Ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức lý luận, ý thức thẩm mỹ, ý thức tôn giáo
Ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức công dân
Ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức nhân dân, ý thức tổ chức
Ý thức đạo đức, ý thức lý luận, ý thức thẩm mỹ, ý thức tôn giáo, ý thức tổ chức
Nội dung của phép biện chứng duy vật gồm:
2 nguyên lý, 3 quy luật và 6 cặp phạm trù
2 nguyên lý, 6 quy luật và 2 cặp phạm trù
3 nguyên lý, 2 quy luật và 6 cặp phạm trù
3 nguyên lý, 6 quy luật và 2 cặp phạm trù
Nội dung phạm trù vật chất theo định nghĩa của V. I. Lênin là:
Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là sự phản ánh của thế giới vật chất
Vật chất là cái gây nên cảm giác ở con người khi tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên giác quan của con người.
Vật chất là cái tồn tại có thực một cách khách quan bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức của con người.
Vật chất là thực tại khách quan - cái tồn tại hiện thực bên ngoài ý thức và không lệ thuộc vào ý thức. Là cái mà khi tác động vào các giác quan con người thì đem lại cho con người cảm giácVật chất là cái mà ý thức chẳng qua chỉ là sự phản ánh của nó
Phạm trù thể hiện mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong quá trình sản xuất là:
Lực lượng sản xuất
Phương thức sản xuất
Quan hệ sản xuất
Tư liệu sản xuất
Phạm trù thể hiện mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất là:
check_box Quan hệ sản xuất
Lực lượng sản xuất
Phương thức sản xuất
Tư liệu sản xuất
Phép biện chứng duy vật cho rằng cái riêng, cái chung và cái đơn nhất đều tồn tại khách quan, giữa chúng có mối liên hệ hữu cơ với nhau. Điều đó thể hiện ở chỗ:
Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của mình.Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái chung Cái riêng là cái toàn bộ, phong phú hơn cái chung, cái chung là cái bộ phận, nhưng sâu sắc hơn cái riêngCái đơn nhất và cái chung có thể chuyển hóa lẫn nhau trong quá trình phát triển của sự vật.
Cái riêng chỉ tồn tại trong cái chung, thông qua cái chung mà biểu hiện sự tồn tại của mình.Cái riêng sâu sắc hơn các chung.
Cái riêng là cái toàn bộ, phong phú hơn cái chung.Cái chung là cái bộ phận, nhưng sâu sắc hơn cái riêng.
Cái riêng tồn tại độc lập với cái chung.Cái chung phong phú, đa dạng hơn cái riêng
Phương pháp luận là:
Hệ thống các phương pháp cải tạo thế giới
Hệ thống những nguyên tắc, phương án nhận thức khoa học
Hệ thống những quan điểm, những nguyên tắc xuất phát có vai trò chỉ đạo việc sử dụng các phương pháp trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn nhằm đạt kết quả tối ưu
Học thuyết về quan điểm, nguyên tắc cải tạo thế giới
Phương thức sản xuất là thể thống nhất của các nhân tố:
check_box Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất
Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
Cơ sở hạ tầng và lực lượng sản xuất
Quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng
Quan điểm của triết học Mác -Lênin về nguồn gốc trực tiếp hình thành giai cấp là:
check_box Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
Khác nhau về nghề nghiệp
Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội gay gắt không thể điều hòa được
Sự phát triển của lực lượng sản xuất
Quan hệ giữa chất và lượng là:
Mọi sự vật hiện tượng đều là không thống nhất giữa chất và lượng.
Sự thay đổi về Lượng của sự vật có ảnh hưởng đến sự thay đổi về chất của nó và ngược lại, sự thay đổi về chất của sự vật cũng thay đổi về lượng tương ứng.
Sự thay đổi về Lượng của sự vật không làm ảnh hưởng đến sự thay đổi về chất của nó.
Sự thay đổi về lượng và sự thay đổi về chất của sự vật là độc lậptương đối, không quan hệ tác động đến nhau.
Quan niệm cho rằng: “Ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên, sản sinh ra vạn vật, muôn loài …” thuộc thế giới quan của trường phái:
Duy tâm
Duy vật
Nhị nguyên luận
Tam nguyên luận
Quan niệm của triết học Mác-Lênin về bản chất con người được quyết định bởi:
check_box Các mối quan hệ xã hội
Giáo dục nhà trường và gia đình
Hoàn cảnh xã hội
Nỗ lực của mỗi cá nhân
Quan niệm về phạm trù vật chất của các trào lưu triết học duy vật thời cổ đại có đặc điểm là
Đồng nghĩa vật chất với các sự vật hiện tượng cụ thể của thế giới khách quan
Đồng nhất vật chất với giới tự nhiên
Đồng nhất vật chất với những sự vật cảm tính
Đồng nhất vật chất với vận động
Qui luật “thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập” chỉ ra:
Cách thức của sự vận động và phát triển.
Khuynh hướng của sự vận động và phát triển.
Nguồn gốc và động lực của sự vận động và phát triển.
Nội dung của sự vận động và phát triển.
Qui luật từ sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại, nói lên:
Cách thức của sự vận động và phát triển
Động lực của sự vận động và phát triển
Khuynh hướng của sự vận động và phát triển
Nguồn gốc của sự vận động và phát triển
Sai lầm của chủ nghĩa duy tâm nói chung về phạm trù vật chất là
Xem vật chất là kết quả của các giá trị tinh thần
Xem vật chất là sản phẩm của tinh thần tuyệt đối; ý niệm tuyệt đối
Xem vật chất là sản phẩm của tinh thần tuyệt đối; ý niệm tuyệt đối, là sản phẩm của ý thức chủ quan, của các trạng thái tâm lý, tình cảm và là kết quả của các giá trị tinh thần
Xem vật chất là sản phẩm của ý thức chủ quan, của các trạng thái tâm lý, tình cảm…
Sự tác động trở lại với tồn tại xã hội của các hình thái ý thức xã hội phụ thuộc vào:
check_box Những điều kiện lịch sử cụ thể, quan xã hội, quan hệ kinh tế; trình độ phản ánh và sức lan tỏa của ý thức đối với các nhu cầu khác nhau của sự phát triển xã hội và vai trò lịch sử của giai cấp đại diện cho ngọn cờ tư tưởng đó
Điều kiện vật chất bảo đảm; quan hệ kinh tế, trình độ phản ánh và sức lan tỏa của ý thức đối với các nhu cầu khác nhau của sự phát triển xã hội
Những điều kiện lịch sử cụ thể, quan xã hội, quan hệ kinh tế, vai trò lịch sử của giai cấp đại diện cho ngọn cờ tư tưởng đó
Trình độ phản ánh và sức lan tỏa của ý thức đối với các nhu cầu khác nhau của sự phát triển xã hội; quan hệ xã hội, quan hệ; điều kiện vật chất bảo đảm
Tâm lý xã hội là ý thức xã hội, phản ánh:
check_box Trực tiếp và tự phát những điều kiện sinh hoạt hằng ngày của con người
Gián tiếp và tự giác đời sống xã hội
Một cách thụ động đời sống tâm lý của con người
Những mối liên hệ khách quan, bản chất, tất yếu mang tính quy luật của các sự vật và các quá trình xã hội
Thế giới quan là
hệ thống các tri thức, quan điểm, tình cảm, niềm tin, lý tưởng xác định về thế giới.
là khái niệm triết học chỉ hệ thống các tri thức về con người.
là khái niệm triết học chỉ hệ thống các tri thức, quan điểm, tình cảm, niềm tin, lý tưởng xác định về thế giới và về vị trí của con người trong thế giới đó.
là khái niệm triết học chỉ hệ thống các tri thức, tình cảm, niềm tin về con người.
Thế giới thống nhất ở
Ta cho nó thống nhất thì nó thống nhất
Thống nhất ở tính vật chất của nó
Thống nhất ở Vật chất và Tinh thần
Thống nhất vì do Thượng đế sinh ra
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, đứng im là
hình thức biểu hiện sự tồn tại thực sự của các sự vật, hiện tượng
khái niệm triết học phản ánh trạng thái ổn định về chất của sự vật, hiện tượng
khái niệm triết học phản ánh trạng thái ổn định về chất của sự vật, hiện tượng trong những mối quan hệ và điều kiện cụ thể, là hình thức biểu hiện sự tồn tại thực sự của các sự vật, hiện tượng và là điều kiện cho sự vận động chuyển hoá của vật chất
là điều kiện cho sự vận động chuyển hoá của vật chất
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử thì sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là:
check_box Là quá trình lịch sử tự nhiên
Là quá trình lịch sử hướng theo ý chí của đảng cầm quyền
Là quá trình lịch sử hướng theo ý chí của giai cấp cầm quyền
Là quá trình lịch sử xã hội hướng theo ý chí của giai cấp và đảng cầm quyền
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lên nin, guồn gốc trực tiếp hình thành giai cấp là:
check_box Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
Chế độ phụ quyền
Do chiến tranh giữa các bộ tộc
Do sự chênh lệch về của cải
Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ thể của lịch sử và cũng là lực lượng sáng tạo ra lịch sử là:
check_box Quần chúng nhân dân
Nhân dân lao động
Nhân dân lao động và vĩ nhân
Vĩ nhân, lãnh tụ
Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, vai trò của tâm lý xã hội đối với hệ tư tưởng là:
check_box Tâm lý xã hội giúp cho các hệ tư tưởng bớt xơ cứng, giáo điều do đó gần với cuộc sống hơn. Vì vậy nó sẽ giúp cho các thành viên của một giai cấp nhất định dễ dàng tiếp thu những tư tưởng của giai cấp
Giúp hệ tư tưởng có thể giải quyết được những vấn đề về tâm lý của xã hội và con người
Tăng thêm yếu tố tâm lý để nhà nước có thể quản lý dân cư một cách có tình có lý
Vừa tăng thêm yếu tố tâm lý để nhà nước có thể quản lý dân cư một cách có tình có lý vừa Giúp hệ tư tưởng có thể giải quyết được những vấn đề về tâm lý của xã hội và con người
Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, Ý thức chính trị phản ánh:
check_box Các mối quan hệ kinh tế của xã hội bằng ngôn ngữ chính trị cũng như mối quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc, các quốc gia và thái độ của các giai cấp đối với quyền lực nhà nước
Các mối quan hệ kinh tế của xã hội bằng ngôn ngữ pháp luật.
Khái quát cao nhất của thực tiễn, là phương thức nắm bắt tất cả các hiện tượng của hiện thực
Một hình thái ý thức xã hội bao gồm tâm lý tôn giáo và hệ tư tưởng tôn giáo.
Theo quan điểm của V. I. Lênin, “Đấu tranh giai cấp” hiểu theo nghĩa chung nhất là:
check_box Là sự đấu tranh giữa giai cấp bị áp bức bóc lột với giai cấp áp bức bóc lột.
Cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản, chống giai cấp tư sản
Cuộc đấu tranh nông dân chống bọn địa chủ phong kiến có đặc quyền đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám
Là sự đấu tranh giữa giai cấp nô lệ với giai cấp chủ nô
Theo sự phát triển của xã hội, thứ tự sự phát triển của các hình thức cộng đồng trong lịch sử là:
check_box Thị tộc - Bộ lạc - Bộ tộc - Dân tộc
Bộ lạc - Bộ tộc - Dân tộc – Thị tộc
Bộ lạc - Bộ tộc - Thị tộc - Dân tộc
Bộ tộc - Thị tộc - Bộ lạc - Dân tộc
Thuyết Bất Khả tri là:
Có thể biết
Học thuyết triết học phủ nhận khả năng nhận thức của con người
Khẳng định con người thể hiểu được bản chất của sự vật
Tuyệt đối phủ nhận những thực tại siêu nhiên hay thực tại được cảm giác của con người
Thuyết Khả tri là:
Kết quả nhận thức mà loài người có được chỉ là hình thức bề ngoài, hạn hẹp và cắt xén về đối tượng
Khẳng định con người không thể hiểu được bản chất của sự vật
Khẳng định con người về nguyên tắc có thể hiểu được bản chất của sự vật
Không thể biết
Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác là
Chủ nghĩa duy vật triết học của Phoiơbắc, Kinh tế học Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.
Kinh tế học của Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp. Triết học cổ điển Đức.
Triết học biện chứng của Hêghen, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, tư tưởng xã hội chủ nghĩa của Pháp.
Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.
Tiêu chuẩn của chân lý theo triết học MácLênin là:
Hiện thực khách quan
Khoa học
Nhận thức
Thực tiễn
Tính chất của mối liên hệ phổ biến là:
Tính đa dạng, phong phú, toàn diện
Tính khách quan, phổ biến, đa dạng, phong phú
Tính khách quan, toàn diện, phát triển
Tính phổ biến, toàn diện
Triết học chỉ có tính giai cấp trong
Mọi trường phái triết học
Một số hệ thống triết học
Xã hội cổ đại
Xã hội tư bản
Triết học là
khoa học của mọi khoa học, là hạt nhân của thế giới quan.
khoa học giải thích tất cả mọi sự vật, hiện tượng, quá trình và quan hệ của thế giới, với mục đích tìm ra những quy luật phổ biến nhất chi phối sự vận động của thế giới, của con người.
khoa học nghiên cứu quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy
là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới và vị trí của con người trong thế giới ấy, là khoa học về những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy
Triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan vì
Bản thân triết học chính là thế giới quan
Bản thân triết học chính là thế giới quan. Trong các thế giới quan khác triết học bao giờ cũng đóng vai trò là nhân tố cốt lõi. Triết học có ảnh hưởng và chi phối các loại thế giới quan tôn giáo, thế giới quan kinh nghiệm hay thế giới quan thông thường và thế giới quan triết học như thế nào sẽ quy định các thế giới quan và các quan niệm khác như thế.
Triết học bao giờ cũng có ảnh hưởng và chi phối các loại thế giới quan tôn giáo, thế giới quan kinh nghiệm hay thế giới quan thông thường
Trong các thế giới quan khác, triết học đóng vai trò là nhân tố cốt lõi
Trong bất kỳ xã hội nào, bên cạnh các giai cấp cơ bản cũng tồn tại một tầng lớp dân cư có vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa… họ là:
check_box Tầng lớp trí thức
Tầng lớp chính trị gia
Tầng lớp nghệ sĩ
Tầng lớp tu sĩ
Trong lịch sử triết học, hình thức của chủ nghĩa duy vật gồm:
Chủ nghĩa cổ đại
Chủ nghĩa duy vật biện chứng
chủ nghĩa duy vật chất phác, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng
Chủ nghĩa duy vật siêu hình
Trong lịch sử triết học, phương pháp biện chứng đã trải qua:
2
3
4
5
Trong lịch sử, chủ nghĩa duy tâm có hình thức cơ bản là
Chủ nghĩa duy linh và thần học
Chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan
Chủ nghĩa hoài nghi và thuyết bất khả tri
Chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa thực dụng
Trong lực lượng sản xuất, nhân tố hàng đầu giữ vai trò quyết định là:
check_box Người lao động
Công cụ lao động
Tư liệu lao động
Tư liệu sản xuất
Trong xã hội có đối kháng giai cấp, có những giai cấp cơ bản là:
check_box Giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.
Các giai cấp và tầng lớp trung gian
Giai cấp thống trị và tầng lớp trung gian
Giai cấp thống trị, giai cấp bị trị, các giai cấp khác và các tầng lớp trung gian
Từ nguyên lý về “mối liên hệ phổ biến” của “Phép biện chứng duy vật” chúng ta rút ra những nguyên tắc phương pháp luận cho họat động lý luận và thực tiễn là
Quan điểm lịch sử - cụ thể
Quan điểm phát triển
Quan điểm toàn diện
Quan điểm toàn diện , lịch sử - cụ thể
Từ nguyên lý về “sự phát triển” của “Phép biện chứng duy vật” chúng ta rút ra những nguyên tắc phương pháp luận là
Đồng đẳng
Quan điểm lịch sử - cụ thể
Quan điểm phát triển
Quan điểm tòan diện
Vai trò của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất được thực hiện thông qua:
check_box Sự phù hợp biện chứng giữa QHSX với trình độ phát triển của LLSX
QHSX luôn kìm hãm sự phát triển LLSX
QHSX luôn thúc đẩy LLSX
QHSX luôn vượt trước LLSX
Vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức được thể hiện trên mấy khía cạnh sau:
Vật chất quyết định bản chất của ý thức.
Vật chất quyết định nguồn gốc của ý thức
Vật chất quyết định nguồn gốc, nội dung, bản chất và quyết định sự vận động, phát triển của ý thức
Vật chất quyết định nội dung của ý thức
Vấn đề cơ bản của Triết học hiện đại là vấn đề quan hệ giữa:
Duy vật và duy tâm
Sự vật và hiện tượng
Tư duy và tồn tại
Tư duy và vật chất
Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất là:
Bao gồm tất cả mọi sự thay đổi
Là mọi sự biến đổi nói chung, là phương thức tồn tại của vất chất
Moị quá trình diễn ra trong vũ trụ trụ kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy.
Vận động là phương thức tồn tại của vất chất.…là thuộc tính cố hữu của vật chất
Xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái cô lập, tĩnh tại không liên hệ, không phát triển là:
Phương pháp luận biện chứng
Phương pháp luận logic
Phương pháp luận siêu hình
Phương pháp thống kê
Ý thức pháp quyền có mối liên hệ chặt chẽ với:
check_box Ý thức chính trị
Ý thức đạo đức
Ý thức thẩm mỹ
Ý thức tôn giáo
Yếu tố giữ vai trò quyết định trong tồn tại xã hội là:
check_box Phương thức sản xuất
Điều kiện dân số
Môi trường tự nhiên
Môi trường xã hội

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập