Bước nào dưới đây không nằm trong quá trình làm việc của người nhân viên theo nghiên cứu của Porter và Lawler?
check_box Đánh giá.
Phẩn thưởng.
Sự nỗ lực.
Sự thỏa mản.
Các bién số tình huống ngầu nhiên không bao gốm?
Qui mô của tổ chức.
Tính bất định của môi trường.
Tính dám nghĩ dám làm.
Tính đều đặn của công nghệ.
Các chính sách thuế, hộ thống luật pháp, việc kiểm soát về khả năng tín dụng thông qua chỉnh sách tài chính...là các ví dụ minh họa cho yếu tố nào dưới đây?
Các yếu tố chính trị luật pháp
Các yếu tố công nghệ
Các yếu tố kinh tế
Các yếu tố văn hóa xã hội
Các dự báo về môi trường, các đánh giá về điều kiện hiện có của tổ chức, các nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh là những mô tả cho yếu tố nào?
Các căn cứ lập kế hoạch.
Các nguyên tắc lập kế hoạch.
Các phương pháp lập kế hoạch.
Các quy định lập kế hoạch.
Các kế hoạch được áp dụng cho toàn bộ tổ chức, xây dựng những mục tiêu chung của tổ chức và xác định vị trí của tổ chức trong môi trường hoạt động của mình, được gọi là kê hoach nào?
Chiến lược.
Chiến thuật.
Dài hạn.
Định hướng.
Các tiêu chuẩn được xác định trong quá trình nào dưới đây?
check_box Lập kế hoạch.
Kiểm tra.
Lãnh đạo.
Tổ chức.
Các yếu tố của quá trình thông tin là?
Dòng thông tin phản hồi, người nhận tin, nhiễu
Kênh truyền đạt, người nhận tin, nhiễu
Người gửi tin, người nhận tin, kênh truyền đạt, nhiễu
Người gửi tin, người nhận tin, nhiễu
Cách tiếp cận nào dưới đây cho rằng quản lý doanh nghiệp thực chất là việc sử dụng kinh nghiệm của mình để ứng xử với những tình huống theo cách mà họ đã ứng xử thành công với những tình huống đó ở trong quá khứ.
check_box Cách tiếp cận quản lý theo kinh nghiệm
Cách tiếp cận quản lý theo hành vi quan hệ cá nhân
Cách tiếp cận quản lý theo lý thuyết ra quyết định
Cách tiếp cận quản lý theo vai trò của quản lý
Cách tiếp cận quản trị nào đã hỗ trợ các nhà quản trị trong việc khích lệ nhân viên, làm việc nhóm các nhân viên và mở ra các kênh giao tiếp trong tổ chức
Quản trị định lượng.
Quản trị hành vi.
Quản trị khoa học.
Quản trị tình huống.
Câp phát các sản phâm hoặc dịch vụ trên một căn cứ ưu tiên khi có nhu cầu vượt quá cung cấp là cách mô tả cho giải pháp quản trị biên động môi trường nào dưới đây?
Cấp hạn chế.
Hợp đồng.
Phòng ngừa.
Quân bình.
Chính phủ có thê thúc đầy khuyến khích việc mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc trợ cấp cho các ngành công nghiệp được lựa chọn, ưu tiên về thuế trong những hoàn cảnh nhất định, bảo vệ một vài ngành kinh doanh thông qua những biểu thuế suất đặc biệt, hay bằng cách trợ giúp việc nghiên cứu và triển khai là các ví dụ minh họa cho yếu tố nào dưới đây?
Các yếu tố chính trị luật pháp
Các yếu tố công nghệ
Các yếu tố kinh tế
Các yếu tố văn hóa
Chức năng nào dưới đây đưa ra một hệ thống mục tiêu cụ thể giúp cho doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào các mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp?
Điều phối.
kiểm tra.
Lập kế hoạch.
Tổ chức.
Chức năng nào dưới đây là việc lựa chọn một phương án hoạt động trong tương lai mà người ta hy vọng nó sẽ đem lại hiệu quả cao nhất?
Kiểm tra và điều chỉnh.
Lập kế hoạch.
Quản lý.
Ra quyết định.
Chuyên môn hóa công việc được hiểu là?
Hình thành bộ phận.
Phân chia lao động.
Quy chuân hóa.
Tập trung hóa.
Công ty hàng không ký hợp đồng với các công tỵ xăng dầu các nhà chế biến thực phẩm ký hợp đồng, với những nhà cung cấp ngũ cốc là các ví dụ minh họa cho giải pháp quàn trị biến động môi trường nào dưới đây?
Cấp hạn chế.
Hợp đồng.
Phòng ngừa.
Quân bình.
Công việc nào dưới đây không nằm trong các bước của quá trình ủy quyền?
check_box Dự toán chi phí.
Chọn người và giao nhiệm vụ.
Giao quyền hạn và các điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ đó.
Xác định kêt quả mon muốn.
Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của một tổ chức lý tưởng do Max Weber mô tả?
Hoạt động của người quản lý.
Lợi nhuận.
Sự hài lòng của nhân viên.
Thông tin.
Dân số, phong cách và lối sống, nghề nghiệp, văn hóa, tôn giáo...là các ví dụ minh họa cho yếu tố nào?
Các yếu tố công nghệ
Các yếu tố kinh tế
Các yếu tố quốc tế
Các yếu tố văn hóa xã hội
Đâu được coi là đặc điểm cơ bản của thông tin?
A và B đúng
Thông tin càng cần thiết càng quý giá.
Thông tin không cần phải xử lý mà vẫn có giá trị.
Thông tin không thể sản xuất để dùng dần được.
Đâu là kỹ năng cần có của nhà quản trị?
A,B,C đều đúng
Kỹ năng chuyên môn
Kỹ năng nhân sự
Kỹ năng tư duy (kỹ năng bao quát)
Đâu là kỹ năng quan trọng nhất của nhà quản trị trong các kỹ năng sau?
Giao tiếp nhân sự
Lập kế hoạch
Phân tích
Tổng hợp
Đâu là nguyên nhân gây nhiễu trong hệ thống thông tin?
Nhiễu ngữ nghĩa, nhiễu vật lý
Nhiễu thực dụng, nhiễu ngữ nghĩa, nhiễu vật lý
Nhiễu vật lý, nhiễu thực dụng
Tất cả các phương án đều sai
Đâu là vai trò của nhà quản trị?
Vai trò giao tiếp nhân sự, vai trò ra quyết định, vai trò thông tin.
Vai trò giao tiếp nhân sự, vai trò thông tin
Vai trò ra quyết định, vai trò giao tiếp nhận sự
Vai trò thông tin, vai trò ra quyết định
Đâu là vai trò của thông tin trong phân tích, dự báo và phòng ngừa rủi ro?
Dự báo
Phân tích
Phân tích, dự báo, phòng ngừa
Phòng ngừa
Đâu là vai trò của thông tin trong việc ra quyết định?
Giúp nhà quản trị củng cố quyết định
Giúp nhà quản trị nhận thức vấn đề cần phải ra quyết định.
Giúp nhà quản trị xác định rủi ro
Giúp nhà quản trị xây dựng phương án dự phòng
Đâu là yêu cầu cơ bản của thông tin?
Hệ thống, độc lập, đầy đủ.
Kịp thời, linh hoạt, cô đọng, chính xác
Logic, kinh tế.
Tất cả các phương án trên.
Đây là biêu hiện của con người về niềm hạnh phúc do sự hoàn thành công việc mang lại hay nói đơn giản là sự toại nguyện khi điều mong mỏi được đáp ứng?
check_box Sự thỏa mãn.
Động cơ thúc dầy.
Động lực.
Nhu cầu.
Đây là công cụ của nhà quản lý, gắn liền với một vị trí quản lý nhất định
check_box Quyền hạn.
Đạo đức xã hội
Quyền lực.
Trách nhiệm
Đây là khả năng hình dung ra những viễn cảnh, những triển vọng tương lai của doanh nghiệp, tổ chức và cách thức tiến hành để đạt tới viễn cảnh đó?
check_box Khả năng nhìn xa trông rộng.
Khả năng điều hòa các giá trị.
Khả năng trực cảm.
Khả năng tự hiểu mình.
Đây là khả năng nhạy bén khi đánh giá một tình huống, tiên đoán chính xác những thay đổi sẽ xảy ra, những rủi ro có thể gặp phải và thiết lập lòng tin?
check_box Khả năng trực cảm.
Khả năng điều hòa các giá trị.
Khả năng nhìn xa trông rộng.
Khả năng tự hiểu mình.
Đây là nghĩa vụ phải thực hiện các công việc được giao?
check_box Trách nhiệm.
Chuỗi mệnh lệnh
Quy chuẩn hóa.
Quyền hạn.
Đây là nhừng yếu tố thúc đẩy con người thực hiện công việc, nó sẽ ảnh hưởng đến hành vi của con người?
check_box Động lực.
Động cơ thúc đẩy.
Nhu cầu.
Sự thỏa mẫn.
Đây là quyên tự chủ trong quá trình ra quyết định và quyền đòi hỏi sự tuân thủ quyết định gắn liền với một vị trỉ quản lý nhất định?
check_box Quyền hạn
Thứ bậc.
Trách nhiệm hoạt động.
Trách nhiệm.
Đây là sự giao phó quyền hạn và trách nhiệm cho người khác để họ thay quyền thực hiện những công việc nhất định?
check_box Ủy quyền.
Dân chủ
Phân quyền.
Tập quyền,
Để có được những kiến thức trực tiếp và cụ thể về các hoạt động thực tế, người quản lý có thể sử dụng hình thức nào dưới đây?
check_box Quan sát cá nhân.
Báo cáo miệng.
Báo cáo thống kê.
Báo cáo viết.
Để so sánh với môi trường vi mô, mệnh đề nào sau đây mồ tả chính xác môi trường vĩ mô của tổ chức?
check_box Có ảnh hưởng gián tiếp tới các hoạt động của tổ chức.
Ảnh hưởng nhiều hơn đến các hoạtđộng của tổ chức.
Là mối quan tâm của những ngườiquản lý cấp cao.
Thường được cho là một yếu tố không quan trọng.
Điểm nào dưới đây không phải là một trong các nguyên tăc quản trị của Fayol?
Bình đẳng.
Kỷ luật.
Phân chia công việc
Thống nhất mệnh lệnh.
Đối với một bệnh viện đang cần y tá, trường đào tạo y tá và thị trường lao động là những ví dụ minh họa cho yếu tố nào của môi trường ngành?
Khách hàng và nhóm có mối quantâm đặc biệt.
Nhóm có mối quan tâm đặc biệt và đối thủ cạnh tranh.
Nhóm có môi quan tâm đặc biệt và nhà cung cấp.
Nhóm có mối quan tâm đặc biệt và nhà cung cấp; Khách hàng và nhóm có mối quan tâm đặc biệt.
Dựa vào vật mang thông tin, thông tin bao gồm:
Tất cả các phương án trên
Thông tin bằng âm thanh
Thông tin bằng đĩa, tranh ảnh
Thông tin bằng văn bản
Fiedler giả định rằng phong cách lãnh đạo của một các nhận có đặc điểm nào sau đây
check_box Luôn cố định.
Định hướng đồng đội.
Mang tính tương đối
Tùy thuộc vào tình huống.
Hiện tượng nhiễu thông tin vật lý là do?
Do hiện tượng ngôn ngữ gyâ ra
Do hiện tượng xã hội gây ra
Sự cố kỹ thuật gây ra
Tất cả các phương án trên.
Hình thức được biết đến nhiều nhất của loại hình kiểm tra nào dưới đây là giám sát trực tiếp?
check_box Kiểm tra đồng thời
Kiểm tra chéo
Kiểm tra lường trước.
Kiểm tra phản hồi.
Hình thức kiểm tra nào có thể phòng ngừa các tình huống trục trặc đang xảy ra trước khi thiệt hại trở nên quá nghiêm trọng?
check_box Kiểm tra đồng thời.
Kiểm tra dự kiến.
Kiểm tra lường trước.
Kiểm tra phản hồi
Hình thức kiểm tra nào là phổ biến nhất?
check_box Kiểm tra phản hồi.
Kiểm tra chéo.
Kiểm tra đồng thời,
Kiểm tra lường trước
Kết quả mà hoạt động kiểm tra mang lại không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
check_box Tầm quản lý.
Cách thức kiểm tra.
Người tiến hành kiểm tra.
Phương tiện kiểm tra.
Khải niệm nào dưới đây được hiểu là quyền ra quyết định và kiểm soát trực tiếp hoạt động của cấp dưới?
check_box Trực tuyến.
Chức năng.
Tham mưu
Trực tuyến - chức năng.
Khái niệm nào dưới dây là việc xây dựng cấu trúc bộ mảy quản lý của một tổ chức theo các bộ phận khác nhau và xác định nhiệm vụ cho từng bộ phận đó?
check_box Tổ chức cơ cấu.
Tổ chức nhân sự.
Tô chức quá trình quản lý.
Tổ chức thực hiện
Khi một người lãnh đạo xây dựng những mục tiêu thách thức và mong đợi kết quả công việc rất cao từ nhân viên có thể được xem là phong cách lãnh đạo nào theo thuyết đường dẫn - mục tiêu?
check_box Định hướng thành tích.
Điều hành trực tiếp.
HỖ trợ.
Tham gia.
Khi thực hiện các chức năng và trách nhiệm của mình, nhà quản trị cần tập trung tới công việc nào nhất?
Điều phối toàn bộ các hoạt động của tổ chức
Động viên nhân viên
Tuyển dụng người tài giỏi
Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả.
Kiểm tra đưa ra những thông tin giúp liên hệ trở lại với chức năng quản lý nào của doanh nghiệp?
check_box Lập kế hoạch.
Điều khiển.
Lựa chọn nhân viên.
Văn hoá tổ chức.
Kỹ năng kỹ thuật là:
Khả năng giao tiếp với con người
Khả năng tiếp nhận thông tin
Khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong công việc
Tất cả các phương án trên đều sai
Kỹ năng nhân sự là kỹ năng:
Cùng làm việc với con người, tạo dựng môi trường làm việc tốt đẹp.
Điều khiển con người trong tổ chức
Động viên nhân viên
Tất cả các phương án trên
Loại hình kiểm tra nào diễn ra trong khi các hoạt động đang được tiến hành, ví dụ như giám sát trực tiếp?
check_box Kiểm tra đồng thời.
Kiểm tra chéo.
Kiểm tra lường trước.
Kiểm tra phản hồi.
Loại hình nào sau đây không được liệt kê vào các hình thức kiểm tra cơ bản?
check_box Kiểm tra chéo.
Kiểm tra đồng thời.
Kiểm tra lườngtrước.
Kiểm tra phản hồi
Mệnh đề nào sau đây mô tà đúng nhất về cách tiếp cận các hộ thống mở?
Các bộ phận có quan hệ tương đối ổn định với môi trường bênngoài.
Các bộ phận phụ thuộc lẫn nhau nhưng không tương tác vớibên ngoài.
Các bộ phận phụ thuộc lẫn nhau trong mối liên hệ năng độngvới môi trường bên ngoài.
Một tập hợp các bộ phận không liên quan đến nhau và mỗi bộphận lại tương tác với môi trường bên ngoài.
Môi trường càng bất định, các kế hoạch càng cần có đặc điểm nào
Chiến lược; dài hạn
Chiến thuật; dài hạn
Định hướng; ngắn hạn
Sử dụng 1 lần; ngắn hạn
Môi trường nào dưới đây của tổ chức bao gồm các thành phần có tác động trực tiếp và tức thời đến các quyết định và hành động của 1 người quản lý, và liên quan trực tiếp tới việc đạt mục tiều của tổ 1 chức?
chung (vĩ mô).
ngành (vi mô),
sơ cấp.
thứ cấp.
Một hệ thống mà không chịu tác động của môi trường được gọi là hệ thống
Hệ thống đóng.
Hệ thống hoạt động.
Hệ thống mở.
Hệ thống phụ.
Một mục đích của việc lập kế hoạch là làm giảm thiều yếu tố nào?
Chi phí và thời gian
Lãng phí và sự trùng lặp.
Thời gian và lãng phí.
Thời gian và nhu cầu nhân sự.
Mức gia tăng sản lượng theo đầu người, tăng mức thu nhập, tăng năng suất lao động xã hội cao và ổn địnhlà những ví dụ minh họa cho yếu tố nào trong môi trường kinh tế vĩ mô của một tổ chức?
Chính trị pháp luât.
Kinh tế.
Quốc tế.
Văn hóa xã hội.
Nhóm bộ phận chế tạo máy tập thể thao được tô chức vào một khu vực bộ phận riêng biệt niay quan áo nam giới được tổ chức vào một bộ phận, và sản xuất mỹ phẩm vào một bộ phận khác là ví dụ minh họa cho hình thức hình thành bộ phận nào?
check_box Theo sản phẩm
Theo địa lý
Theo khách hàng
Theo quá trình
Nhóm vai trò quyết định của nhà quản trị trong tổ chức được thể hiện như thế nào?
A và C đúng
Đưa ra các đề xuất quan trọng cho tổ chức
Đưa ra các đề xuất trong phạm vi cá nhân
Giải quyết xáo trộn trong tổ chức
Những người quản lý ở cấp cao hơn trong tồ chức, vai trò lập kế hoạch của họ sẽ hướng tới loại ke hoạch nào?
Chiến lược.
Chiến thuật.
Định hướng.
Sử dụng một lần.
Những người quản lý ở cấp cơ sở trong tổ chức, vai trò lập kế hoạch của họ sẽ hướng tới loại kế hoạch nào sau đây?
Chiến lược.
Chiến thuật.
Định hướng.
Hoạt động.
Những người quản lý ở cấp trung gian trong tô chức, vai trò lập kế hoạch của họ sẽ hướng tới loại kế hoạch nào sau đây?
Chiến lược.
Chiến thuật.
Định hướng.
Sử dụng một lần.
Những nhà quản trị các công ty có khó khăn về tài chính cũng thường mời ngân hàng vào trong hội đồng quản trị của họ, để dễ tiếp cận với thị trường tiền tệ là cách thê hiện cho giải pháp quản trị biến động môi trường nào dưới đây?
Cấp hạn chế.
Hợp đồng.
Kết nạp.
Phòng ngừa.
Những thành tựu của yếu tố nào dưới đây làm thay đổi phương pháp làm việc của con người, sự bùng nổ của cuộc cách mạng về thông tin và truyền thông đã tác động đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của tổ chức như sản xuất, lưu thông, phân phối hay cách thức giao tiếp, phối hợp trong nội bộ tổ chức?
Các yếu tố chính trị luật pháp.
Các yếu tố công nghệ.
Các yếu tố kinh tế.
Các yếu tố văn hóa xã hội.
Những vấn đề liên quan tới quản trị là:
Con người, phương thức quản trị
Con người, tổ chức, hiệu quả quản trị.
Phương thức quản trị, tổ chức
Phương thức quản trị, tổ chức, con người, hiệu quả quản trị.
Nói một cách điển hình, môi trường vĩ mô của tổ chức bao gồm yếu tố nào sau đây?
Các nhà cung cấp.
Các yếu quốc tế.
Các yếu tố văn hóa xã hội và các yếu tố quốc tế.
Các yếu tố văn hóa xã hội.
Phẩm chất cần có nào của nhà quản trị có liên quan đến sự gắn bó của nhà quản trị với tổ chức?
Bản lĩnh chính trị.
Năng lực chuyên môn
Năng lực lãnh đạo, động viên.
Năng lực tổ chức điều hành.
Phân loại theo đối tượng người sử dụng, thông tin bao gồm:
Tất cả các phương án trên
Thông tin cho người thực hiện
Thông tin cho nhà quản trị cấp cao
Thông tin cho nhà quản trị cấp trung
Phiếu điều tra đồng nghiệp ít được ưa thích nhất của Fiedler nhằm đo lường yếu tố lãnh đạo nào?
check_box Phong cách của người lãnh đạo.
Nhu câu của thuộc cấp.
Tính cách của người lãnh đạo.
Tình huống
Phong cách lãnh đạo nào sau đây mô tả người lãnh đạo có xu hướng tập trung quyền hạn, chỉ thị các phương pháp làm việc, ra quyết định đơn phương và hạn chế sự tham gia của nhân viên?
check_box Phong cách độc đoán.
Phong cách dân chủ
Phong cách tự do.
Phong cách văn hóa.
Phong cách lãnh đạo nào sau đây mô tả người lãnh đạo thực hiện cả hành vi chỉ đạo và hỗ trợ trong mô hình lãnh đạo của Hersey và Blanchard?
check_box Kèm cặp
Điều hành trực tiếp
Tham gia.
ủy quyền
Phong cách lãnh đạo nào sau đây mô tả người lãnh đạo thực hiện rất ít hành vi chỉ đạo và hỗ trợ trong mô hình lãnh đạo của Hersey và Blanchard?
check_box ùy quyền
Điều hành trực tiếp.
Kèm cặp.
Tham gia.
Quá trình thông tin là gì?
Con đường truyền thông tin từ người gửi tới người nhận.
Con đường truyền thông tin từ người nhận tới người gửi.
Con đường truyền thông tin từ người nhân tới trạm phát sóng.
Con đường truyền thông tin từ trạm phát sóng tới người nhận.
Quản lý nào dưới đây liên quan đến việc nuôi dưỡng văn hóa học tập nơi các thành viên trong tổ chức có thể tiếp thu kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm với người khác trong tổ chức một cách hệ thống để có thể hoàn thành mục tiêu tốtnhất?
Quản lý các hệ thống.
Quản lý kỹ thuật.
Quản lý phần mềm.
Quản lý tri thức.
Quan tâm đến động cơ làm việc của nhân viên gần nhất với cách tiếp cận quản trị nào?
Các hệ thống.
Hành chính.
Hành vi tổ chức.
Quản lý mang tính khoa học.
Quản trị là gì?
Là các hoạt động được thực hiện nhằm bảo đảm sự hoàn thành công việc qua những nỗ lực của những người khác.
Là một quá trình nhằm đạt đến các mục tiêu đề ra bằng việc phối hợp hữu hiệu các nguồn lực của doanh nghiệp.
Là sự tác động của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được mục tiêu để ra trong một môi trường luôn luôn biến động.
Tất cả các phương án trên
Sự đóng góp nổi tiếng của Frank Gilbreth's về quản trị mang tính khoa học liên quan đến lĩnh vực nào dưới đây?
Giảm số lượng các chuyển động.
Hệ thống trả lương.
Tuyển chọn công nhân giỏi nhất.
Vai trò của quản lý
Tầm mức quản lý đề cập đến khái niệm nào sau đây?
check_box Số lượng nhân viên thuộc cấp một người quản lý có thể giám sát một cách hiệu quả và hiệu năng.
Khoảng thời gian cần thiết để truyền đạt thông tin thông qua chuỗi mệnh lệnh của người quản lý
Mức độ quyên lực một người quản lý có được trong tổ chức.
Số lượng nhân viên thuộc cấp tuân thủ một mệnh lệnh quản lý
Tất cả các mệnh đề sau đây đều là những đặc tính của các mục tiêu, ngoại trừ?
Được viết ra dưới dạng các hành động, chứ không phải kết quả.
Khung thời gian rõ ràng
Thách thức, nhưng có thể đạt được với nguồn lực của doanh nghiệp
Thích đáng, thích hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của tổ chức
Theo cách tiếp cận các hệ thống, yếu tố nào sau đây có thể là một ví dụ minh họa cho các yếu tố đầu vào của tồ chức?
Hoạt động của người quản lý.
Lợi nhuận
Sự hài lòng của nhân viên.
Thông tin.
Theo Fiedler, 2 cách để cải thiện tính hiệu quả của lãnh đạo là thay đổi tình huống để phù hợp với người lãnh đạo hoặc thực hiện điều gì dưới đây?
check_box Đổi người lãnh đạo.
Củng cố hệ thống khen thưởng.
Đào tạo người lãnh đạo
Đào tạo nhân viên.
Theo phương pháp truyền tin, thông tin bao gồm:
Bằng điện thoại, máy tính
Bằng miệng, bằng máy tính
Bằng miệng, sóng điện từ, điện thoại, máy tính
Bằng sóng điện từ
Theo tầm và mức quản lý thì người ta có thể thiết kế cơ cấu tổ chức theo kiểu nào dưới đây?
check_box Hình tháp
Chức năng
Dự án
Trực tuyến
Theo thuyết đường dẫn đến mục tiêu của House, những người lãnh đạo để đạt được thành công cần phải có đặc điểm nào dưới
check_box Linh hoạt
Bẩm sinh.
Được đào tạo.
Là những người quản lý
Theo ý nghĩa hành động, tồ chức được hiểu là gì?
Một địa điểm cụ thể nơi mọi thành viên lài việc.
Một nhóm các tác nhân tập trung vào lợi nhuận mang lại cho các cổ đông của họ
Một sự sẳp xếp có chủ đích các thành viên nhằm cùng đạt được những mục đích cụ thể
Một tập hợp các cá nhân cùng làm việc trong một công ty.
Thoả thuận phân chia thị trường, định giá, phân chia lãnh thổ địa lý, hợp nhất, hoạt động chung và điều khiển chung là những ví dụ minh họa cho giải pháp quản trị biến động môi trường nào dưới đây?
Cấp hạn chế.
Họp đồng.
Kết nạp.
Liên kết.
Thông tin là gì?
Những tin tức được đánh giá là có ích trong việc ra quyết định quản trị.
Những tin tức được nhận và đánh giá là có ích.
Những tin tức mới và tin tức được nhận.
Những tin tức mới, được hiểu, được đánh giá là có ích trong việc ra quyết định quản trị.
Thông tin thứ cấp là?
B và C đúng
Thông tin có sẵn trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thông tin đang trong quá trình tìm kiếm
Thông tin mới chưa được công bố
Trong các hình thức sau, hình thức nào không phải là một nguồn thông tin phổ biến đối với người quản lý để đo lường
check_box Tiêu chuẩn mong đợi.
Kết quả của đối thủ cạnh tranh.
Kết quả năm trước.
Quan niệm của người quản lý.
Trong các hình thức sau, hình thức nào không phải là một nguồn thông tin phổ biến đối với người quản lý để đo lường kết quả thực tế?
check_box Các bài kiểm tra được chuẩn hóa.
Báo cáo miệng,
Báo cáo thống kê.
Quan sát cá nhân.
Trong các lĩnh vực tổ chức, hoạch định, lãnh đạo, điều hành và kiểm soát, thông tin có vai trò quan trọng trên phương diện nào sau đây?
Cả ba phương án trên
Cung cấp dữ liệu
Nhận thức vấn đề
Xây dựng các phương án
Trong cùng một điêu kiện, tầm mức quản lý càng rộng, mô hình tổ chức thể hiện đặc điểm nào dưới đây?
Có kết quả
Dân chủ
Hiệu quả
Quan liêu
Trong quả trình kiểm tra cơ bản, bước nào sẽ được thực hiện tiếp theo bước “đo lường kết quả thực tế”?
check_box Điều chỉnh các sai lệch.
Kiểm tra độ tin cậy của các thước đo kết quả.
Thiêt lập các tiêu chuẩn.
Xác định các nguyên nhân gây sai lệch
Trong quy trình thiêt kế cơ cấu tổ chức, bước nào thực hiện trước bước xác định các hoạt động cần thiết?
check_box Xây dựng mục tiêu chiến lược.
Thiết kế hệ thống thông tin quản lý
Xác định các hoạt động cần thiết.
Xác định môi quan hệ giữa các bộ phận.
Trường phái quản trị hành chính tập trung vào?
Các thước đo về các mối quan hệ cơ cấu của tồ chức.
Các vấn đề hành chính liên quan đến nhân viên không ở vị trí quản lý.
Người quản lý và quản trị viên.
Toàn bộ tô chức.
Truyền thông điệp bằng lời nói là?
Hội họp, hội nghĩ, mít tinh
Tất cả các phương án trên
Trao đổi qua điện thoại
Trao đổi trực tiếp
Tỷ giá ngoại hối, lãi suất, thâm hụt, thặng dư ngân sách nhà nước, cán cân thanh toán quốc tế... là các ví dụ minh họa cho yếu tố nào dưới đây?
Các yếu tố công nghệ
Các yếu tố kinh tế
Các yếu tố quốc tế
Các yếu tố văn hóa xã hội
Ưu điểm của hình thức thông tin bằng văn bản là:
Rõ ràng
Tạo được sự thống nhất trong truyền đạt
Tất cả các phương án trên
Truyền đạt cùng lúc tới nhiều người
Vai trò của nhà quản trị được thể hiện như thế nào trong nhóm vai trò quan hệ với con người?
Đại diện, Lãnh đạo
Đại diện, Lãnh đạo, Liên lạc
Lãnh đạo, Liên lạc
Liên lạc, Đại diện
Vai trò của nhà quản trị được thể hiện như thế nào trong nhóm vai trò thông tin?
A,B,C đều đúng
Cung cấp thông tin
Phổ biến thông tin
Tiếp nhận thông tin
Vinaphone, Mobilephone, Hanoi Mobile đại diện cho yếu tố nào trong môi trường hoạt động của tồ chức dịch vụ viễn thông?
Các bên có liên quan.
Các đối thủ cạnh tranh.
Các khách hàng.
Các nhà cung cấp.
Xu hưởng quyền lực nào được sử dụng phổ biến hiện nay trong các cơ cấu tổ chức của một tồ chức?
check_box Phân quyền
Bậc thang
Chuyên quyền
Tập quyền
Yêu cầu đối với một nhà quản trị cấp thấp:
Có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ tốt
Có kỹ năng nhận thức tốt
Kỹ năng làm việc với con người tốt.
Kỹ năng quản trị trung gian tốt
Yêu cầu đối với một nhà quản trị cấp trung:
Có kỹ năng làm việc với con người tốt
Có kỹ năng nhận mệnh lệnh và phản hồi thông tin tốt.
Có kỹ năng nhận thức tốt
Kỹ năng chuyên môn tốt
Yêu cầu trong kỹ năng bao quát của nhà quản trị là:
Khả năng nhận thức có hệ thống
Khả năng nhận thức tổng thể về bối cảnh hiện tại và dự báo tương lai của tổ chức.
Khả năng phân tích, dự báo
Khả năng tổng hợp
Yêu cầu với nhà quản trị cấp cao, đó là:
A và B đúng
A,B,C đều sai
Có kỹ năng chuyên môn tốt
Có kỹ năng nhận thức tốt
Yếu tố nào dưới đây là 1 bộ khung chính tắc theo đó các phần việc được phán chia, tập hợp, và điêu phôi?
Cơ cấu tồ chức.
Phân tích nguồn lực nội tại.
Rà soát môi trường
Sứ mệnh.
Yếu tố nào dưới đây là các tài liệu đề ra cách thức đạt được các mục tiêu, mô tả việc phân bổ nguồn lực, lịch trình thưc hiên và các hành động cân thiêt khác đê đat đươc muc tiêu?
Các chiến lược.
Các chính sách.
Các kế hoạch.
Các quy trình.
Yếu tố nào dưới đây là kết quả mong đợi của các cá nhân, nhóm, hoặc toàn bộ doanh nghiệp?
Các chiến lược.
Các chính sách.
Các kế hoạch.
Các mục tiêu,
Yếu tố nào dưới đây là những yếu tố của môi trường bên ngoài có tác động tiêu cực đến hoạt động của tổ chức?
Các cơ hội.
Các điểm mạnh.
Các điểm yếu.
Các nguy cơ.
yếu tố nào dưới đây là quyền ra quyết dịnh và kiểm soát hoạt động cùa các nhân viên ở bộ phân khác trong phạm vi được giao phó quyển hạn và phạm vi chuyên môn cụ thể?
check_box Chức năng.
Tham mưu
Trực tuyến.
Trực tuyến-chức năng.
Yếu tố nào không phải là ưu điêm cùa việc lặp kế hoạch?
Định hướng cho người quản lý vảnhân viên trong tổ chức.
Giúp cho doanh nghiệp ứng phó tốthơn với các tỉnh huống bất định.
Lập ke hoạch tránh lãng phí cho tổchức.
Tăng chi phí của tổ chức
Yêu tố nào là những yêu tô cùa môi trương bên ngoài có tác đọng tích cực đến hoạt đọng cùa tổ chức?
Các cơ hội.
Các điểm mạnh.
Các điểm yếu.
Các nguy cơ.
Yếu tố nào là tổng thể các chiến lược, chính sách, thủ tục, quy tắc, các công việc phải thực hiện và trình tự các bước để thực hiện các công việc đó?
Chương trình.
Kế hoạch chiến lược.
Ke hoạch tác nghiệp
Kế hoạch tổng thể.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập