#include <stdio.h>#include <conio.h>struct thi_sinh{ int td;char ht[25];} ts[3]= { {6,"thang"},{2,"hong"}, {8,"phuc"}};void main(void){ clrscr(); thi_sinh *p; p=ts;p+=2; printf (p->ht);getch(); }Kết quả hiển thị ra màn hình của chương trình trên là gì?
16
hong
phuc
thang
#include <stdio.h>#include <conio.h>struct{ int a;int b;int c;} number[3]={ {4,7}, {2,8}};void main(void){ clrscr();printf ("%d %d %d",number[2].a,number[1].b,number[0].c);getch(); }Kết quả hiển thị ra màn hình của chương trình trên là gì?
0 0 0
0 7 0
0 8 0
4 7 8
#include <stdio.h>#include <conio.h>void main(void){clrscr();gotoxy (5,5);window (15,15,25,25);printf ("%d %d",wherex(),wherey());getch();}Kết quả hiển thị ra màn hình của chương trình trên là gì?
1 1
15 15
25 25
5 5
Bạn sử dụng câu lệnh nào dưới đây nếu muốn chọn kiểu màn hình văn bản là 16 màu và 40 cột?
textmode (1)
Textmode (1)
TextMode (1)
TEXTMODE (1)
Bạn sử dụng hàm nào dưới đây nếu muốn đặt màu nền cho cửa sổ là màu đỏ?
textbackground (red)
textbackground (RED)
TextBackGround (red)
TEXTBACKGROUND (RED)
Bạn sử dụng hàm nào dưới đây nếu muốn lấy vị trí theo phương ngang của con trỏ trong cửa sổ hiện hành?
check_box wherex()
gotoxy(int x)
wherey()
window(int x)
Biểu thức: 3*(5%4*3)+(31/2>7) cho kết quả băng bao nhiêu?
1
10
8
9
Biểu thức: 3*5%4-2*16>32 && 31/6<7 cho kết quả bằng bao nhiêu?
0
1
False
True
Các hàm nhập xuất có định dạng là các hàm nào?
getchar() và putchar()
printf() và scanf()
puts() và gets()
sqrt()
Các ký hiệu tượng trưng LASTMODE, BW40, C40, BW80, C80, MONO được định nghĩa trong tệp tin nào?
conio.h
graphic.h
math.h
stdio.h
Câu lệnh: textmode(MONO) giúp bạn chọn kiểu hiển thị văn bản nào dưới đây?
16 màu 40 cột
16 màu 80 cột
Đen trắng 40 cột
Màn hình đơn sắc 80 cột
Cấu trúc dữ liệu nào sau đây sử dụng ít bộ nhớ nhất biết rằng kiểu int chiếm 2 byte, kiểu float chiếm 4 byte, kiểu double chiếm 8 byte và kiểu char chiếm 1 byte?
char array[10];
float mang[3]
struct astruct { int x; float y; char v; };
union aunion { int x; double v; };
Cho cấu trúc sau:struct bal{int balance;char nam[8];}*p;Cách truy cập nào sau đây là đúng?
p->balance
p.balance
p[balance]
p_balance
Cho cấu trúc:typedef struct nhan_su {char ten[30]; int tuoi;}Để tạo biến động cho 10 cấu trúc trên bạn dùng lệnh nào?
calloc(10,sizeof(struct nhan_su));
calloc(10,struct nhan_su);
malloc(10,struct nhan_su);
malloc(100,sizeof(struct nhan_su));
Cho chương trình sau:#include <stdio.h>#include <conio.h>void main(void){clrscr();textmode (1);for (int i=1; i<=80; i++){ printf ("%d",1);}getch();}Hỏi có bao nhiêu dòng chữ số 1 hiển thị trên màn hình khi thực thi chương trình trên?
0
1
2
3
Cho đoạn chương trình sau clrscr(); int mh=EGA,mode=EGALO;initgraph(&mh,&mode,"D:\\TC\\BGI"); int a[]={100,100,150,150,100,200,50,150,100,100}; drawpoly(5,a); closegraph();Đoạn chương trình trên sẽ vẽ lên màn hình hình gì ?
check_box Hình tứ giác đều
Hình ngũ giác đều
Hình ngũ giác thường
Hình tứ giác thường
Cho đoạn chương trình sau: clrscr(); int mh=EGA,mode=EGALO;initgraph(&mh,&mode,"C:\\TC\\BGI"); moveto(20,20); linerel(80,0);linerel(-40,60); lineto(20,20);closegraph();Kết quả hiển thị ra màn hình của đoạn chương trình trên là gì?
check_box Đoạn chương trình trên vẽ ra màn hình tam giác cân
Đoạn chương trình trên vẽ ra màn hình tam giác đều
Đoạn chương trình trên vẽ ra màn hình tam giác thường
Đoạn chương trình trên vẽ ra màn hình tam giác vuông
Cho đoạn chương trình sau: moveto(40,70); lineto(280,250); line (280,250,10,70);Hỏi sau khi thực hiện đoạn chương trình trên thì tọa độ của con trỏ đồ họa là bao nhiêu?
check_box (280,250)
(10,70)
(250,280)
(40,70)
Cho đoạn chương trình sau:int *pNumber;pNumber=(int*)malloc(100);Vùng nhớ được trỏ bởi pNumber lưu trữ được bao nhiêu số nguyên 2 byte?
40
50
60
70
Cho đoạn chương trình sau:int x,y;void main(){ int a; float b; int x=10; printf(“\nx=%d”,x);}Các biến nào là biến cục bộ?
Biến a và b
Biến a và x.
Biến x và y
Biến y và b
Cho đoạn chương trình sau:moveto(100,200); line (100,200,200,200); line (200,200,300,400); line (300,400,100,200); line (100,200,250,300); line (200,200,200,300); line (300,400,150,200);Kết quả hiển thị ra màn hình của đoạn chương trình trên là gì?
check_box Đoạn chương trình trên vẽ ra màn hình tam giác và các đường trung tuyến
Đoạn chương trình trên vẽ ra màn hình tam giác và các đường cao
Đoạn chương trình trên vẽ ra màn hình tam giác và các đường phân giác
Đoạn chương trình trên vẽ ra màn hình tam giác và các đường trung trực
Cho đoạn code sau:if (biểu thức 1) khối lệnh 1;else if (biểu thức 2) khối lệnh 2;.........else if (biểu thức n-1) khối lệnh n-1;else khối lệnh n;Đối với đoạn code trên thì khẳng định nào sau đây là SAI?
check_box Khối lệnh n luôn được thực hiện
Chỉ một trong n khối lệnh trên được thực hiện
Nếu biểu thức thứ i là biểu thức đầu tiên khác 0 (i=1,...,n-1) khối lệnh i được thực hiện
Nếu n-1 biểu thức đầu đều có giá trị bằng 0 thì khối lệnh n được thực hiện
Cho đoạn code sau:int i=0;indulieu: printf(“%d”,i);if (++i < 4) goto indulieu;Kết quả xuất ra màn hình của đoạn code trên sẽ là gì?
check_box 0 1 2 3
0 1
0 1 2
0 1 2 3 4
Cho đoạn lệnh sau:int sum_mat (int m [][][], int x, int y, int z) {int sum = 0;int i, j, k;for (k = 0; k < z; k++)for (j = 0; j < y; j++)for (i = 0; i < x; i++)sum += m[k][j][i];return sum;}Hàm sum_ mat () định nghĩa ở trên có chứa 1 lỗi. Phát biểu nào sau đây là mô tả lỗi chính xác nhất?
Chỉ mục vượt quá giới hạn của mảng
Ma trận m có nhiều chiều hơn số chiều mà trình biên dịch C có thể hỗ trợ.
Thiếu thông tin cần thiết cho tham số m
Trong C không hỗ trợ mảng nhiều chiều, chỉ hỗ trợ mảng của mảng.
Cho đoạn lệnh sau:int x=1;switch (x) {case 0: x = 1;case 1: x = 3;case 2: x+=4;case 3: x = 2;default: x += 2;}Giá trị của x sau khi thực hiện là bao nhiêu?
check_box 4
1
3
7
Cho đoạn lệnh:int n;for (n = 0; n < 25; n++)if (n == 10)continue;elseprintf("%d ", n);Đoạn lệnh trên thực hiện tương đương với đoạn lệnh nào sau đây?
check_box int n = 0;while (n < 25){if (n != 10)printf("%d ", n);n++;}
int n = 0;L1: if (n >= 25) goto L1;
int n = 0;L1: if (n >= 25) goto L1;if (n != 10) printf("%d ", n);
int n = 0;while (n < 25)switch (++n) {case 10: break;default:printf("%d ", n);}
Cho hàm sau:int uc (int x, int y){ if (x==y) return x; else if (x>y) return uc (x-y,y); else return uc (x,y-x);}Kết quả của lời gọi hàm: uc (28,2010) là bao nhiêu?
1
2
2010
28
Chọn 2 phát biểu SAI. Một tên trong C bắt đầu bằng?a) Chữ cái. b) Ký tự _c) Chữ số d) Ký hiệu toán tử
a và b
a và c
b và d
c và d
Chọn 3 phát biểu đúng.1) Hàm có 4 thành phần: Kiểu kết quả, tên hàm, tham số và thân hàm2) Hàm có thể không có đối số.3) Hàm bắt buộc phải trả về một giá trị duy nhất thuộc kiểu int hoặc float4) Chương trình có hàm sẽ làm cho chương trình dễ bảo trì vì việc hiệu chỉnh một hàm khi cần thiết sẽ không gây xáo trộn cho chương trình.
1, 2, 3
1, 2, 4
1,3, 4
2, 3, 4
Chọn câu SAI?
Chỉ số phần tử mảng có thể nhận giá trị kiểu float
Mảng hai chiều có thể xem như là một mảng của các mảng một chiều
Một xâu là một mảng các ký tự
Phần tử mảng có thể nhận kiểu dữ liệu là int, char, float hoặc double
Chọn câu SAI?
Các con trỏ được truyền tới hàm như các đối số.
Có thể thực hiện phép cộng hai biến con trỏ với nhau
Có thể thực hiện phép cộng một biến con trỏ với một số nguyên
Một con trỏ là một biến chứa địa chỉ của một biến khác
Chọn khai báo hàm tốt nhất cho tác vụ kiểm tra một số nguyên n có là số lũy thừa của 2 hay không?
float KiemTra(int n);
int KiemTra (long n);
void KiemTra(int n);
void KiemTra(long n);
Chọn khẳng định SAI?
Các giá trị của một biến cấu trúc có thể được gán cho một biến khác có cùng kiểu
Có thể có một cấu trúc nằm trong một cấu trúc khác.
Toán tử được sử dụng để truy cập vào các phần tử của một cấu trúc thông qua một con trỏ trỏ đến cấu trúc đó
Việc định nghĩa cấu trúc sẽ tạo ra kiểu dữ liệu mới
Chọn phát biểu đúng?
&a là kí hiệu giá trị được lưu trữ trong biến a
Một biến a được đặc trưng bởi địa chỉ của nó, kí hiệu là *a
Tầm vực của một biến bắt đầu từ đầu chương trình
Tầm vực của một biến bắt đầu từ dòng lệnh khai báo biến đến hết khối lệnh chứa biến này
Chọn phát biểu SAI? Biến toàn cục là biến:
Được khai báo ở ngoài thân hàm
Được khai báo ở trong thân hàm
Được sử dụng ở mọi nơi trong chương trình
Tồn tại trong suốt thời gian chương trình hoạt động
Chọn phát biểu SAI? Với hàm kiểu void:
Có thể đưa hàm này vào làm tham số của hàm printf
Không cần giá trị trả về cho hàm này
Không thể đưa hàm này vào làm tham số của hàm printf
Phải gọi hàm này bằng một phát biểu đơn.
Chọn tên đúng cách theo cú pháp C?
12
-123
12a
m172
Chương trình sau có bao nhiêu lỗi lúc biên dịch?#include <stdio.h>#include <conio.h>void main(){ printf(“%c”,“Hello”); getch();}
0
1
2
3
Chương trình sau có bao nhiêu lỗi lúc biên dịch?int main(){ return 1;}
0
1
2
3
Đâu là từ khóa trong C ?
int
Int
INT
integer
Để đặt màu chữ bạn dùng hàm nào dưới đây?
color()
getcolor()
setcolor()
textcolor()
Để đặt mầu nền cửa sổ ta dùng hàm nào?
textbackground()
textcolor()
textmode()
window()
Để di chuyển con trỏ trong phạm vi cửa sổ bạn dùng hàm nào dưới đây?
gotoxy(int x)
gotoxy(int x, int y)
gotoxy(int x, int y, int z)
gotoxy(int x, int y, int z, int t)
Để thiết lập mầu đường vẽ chúng ta dùng hàm nào?
check_box setcolor()
setbkcolor()
setfillstyle()
setpalette()
Để tô điểm (x,y) theo mầu xác định bởi color bạn dùng câu lệnh nào dưới đây?
check_box putpixel (x,y,color);
color (x,y,color);
getpixel (x,y,color);
setpixel (x,y,color);
Để vẽ một cung tròn chúng ta sử dụng hàm nào dưới đây?
check_box arc
circle
ellipse
pieslice
Để xây dựng hàm nhận giá trị kiểu số nguyên để tìm số hạng thứ n của một cấp số cộng có số hạng đầu là a, công sai là r, các mô tả hàm nào là chính xác?
double Csc (int n, double a, double r) ;
float Csc (int n, double a,double r);
long Csc (int n, long a, long r);
void Csc (int n, double a, double r);
Điều gì sẽ quyết định thứ tự thực hiện các phép toán trong biểu thức?
Biểu thức
Độ ưu tiên tính toán
Toán hạng
Toán tử
Đoạn chương trình sau có bao nhiêu lỗi ?#include <stdio.h>void main(){int sum;sum=453+343printf("Ket qua la ", sum);}
1
2
3
4
Đoạn chương trình sau in ra màn hình thông tin gì?#include <stdio.h>#include <conio.h>int func( int x){ int y = x*x; return y;}void main (){ int a, count; for (count = 1;count <= 5; count++) { a = func(count); printf (“%d ”, a); }}
1 1 1 1 1
1 4 9 16 25
2 4 8 16 32
Giá trị khác
Đoạn chương trình sau in ra màn hình thông tin gì?#include <stdio.h>#include<conio.h>void main(){ int x=5; double y=9.8; printf(“%d %5.4f”,x,y); getch();}
5 9.80
5 9.800
5 9.8000
Thông báo lỗi
Đoạn chương trình sau in ra màn hình thông tin gì?#include<stdio.h>#include<conio.h>void main(){int i =10;printf("%o",i);getch();}
0
10
12
8
Đoạn code nào sau đây sẽ hoán vị 2 số a, b?
a=t; b=a; t=b;
t=a; a=b; b=t;
t=a; a=b; t=b;
t=a=b;
Đoạn code sau có gây ra lỗi gì?int x=3,y,z ;if (x<5) y=7; z=2;else z=4;
check_box Lỗi do sử dụng sai cú pháp lệnh if
Không có lỗi
Lỗi do khai báo biến sai
Lỗi do thiếu dấu chấm phẩy
Đoạn lệnh sau cho ra kết quả gì?int i = 4;int x = 6;double z;z = x / i;printf("z=%.2f\n", z);
z=0.00
z=1.00
z=1.50
z=2.00
Đoạn mã nào có lỗi?
int m=7, t=6, x= 2*m*t;
int m=7, t=6; double x= 2*m;
int m=7; long t=6; double x= 2*m;
int m=7; t=6; double x= 2*t;
Đoạn mã sau in ra màn hình thông tin gì?int x = 100;do { --x; } while (x > 50);printf("x=%d\n", x);
check_box x=50
Không kết xuất vì vòng lặp vô hạn
x=49
x=51
Giả sử con trỏ đang ở vị trí (70,280). Trong các câu lệnh sau câu lệnh nào dùng để vẽ đường thẳng nối hai điểm (70,280) và (40,70)?
check_box linerel (-30,-210);
linerel (30, 210);
linerel (30, -210);
linerel (-30, 210);
Giả sử con trỏ đang ở vị trí (70,280). Trong các câu lệnh sau câu lệnh nào KHÔNG dùng để vẽ đường thẳng nối hai điểm (70,280) và (40,70)?
check_box linerel (30,210);
line (70,280,40,70);
linerel (-30,-210);
lineto (40,70);
Giả sử Nhan_Su là một cấu trúc đã được khai báo. Trong C để khai báo mảng cấu trúc Nhan_Su bạn chọn cách nào sau đây?
Nhan_Su Nguoi[];
Nhan_Su Nguoi=new Nhan_Su(10);
Nhan_Su[10] Nguoi;
struct Nhan_Su Nguoi[10];
Giá trị của biến sum sau khi chạy đoạn lệnh sau bằng bao nhiêu?int sum = 0;int num = 10;if (num > 0)sum = sum + 10;else if (num > 5)sum = num + 15;
check_box 10
0
20
25
Hàm calloc() trong C có tác dụng gì?
Cấp phát bộ nhớ cho biến con trỏ
Di chuyển con trỏ trong phạm vi cửa sổ
Xóa cửa sổ hiện tại và đưa con trỏ đến góc trên bên trái của cửa sổ
Xóa vùng bộ nhớ đã cấp phát cho biến con trỏ
Hàm getch() được khai báo trong tập tin nào?
conio.h
math.h
stdio.h
string.h
Hàm nào dưới đây giúp bạn chọn kiểu màn hình văn bản?
getmode()
mode()
setmode()
textmode()
Hàm nào dưới đây không được dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím?
getchar
gets
printf
scanf
Hàm nào dưới đây trả về chiều dài (theo pixel) của chuỗi văn bản?
check_box textwidth
charwidth
stringwidth
width
Hàm sau có chức năng gì?void pieslice (int x, int y, int gd, int gc, int r)
check_box Để vẽ một hình quạt
Để vẽ một cung tròn
Để vẽ một đường tròn
Để vẽ một ellip
Hàm sau có chức năng gì?void setpalette (int colornum, int color);
check_box Chọn giải mầu
Để thiết lập mầu đường vẽ
Để thiết lập mầu nền
Để thiết lập mẫu tô và mầu tô
Hãy chọn phát biểu đúng về tập ký tự dùng trong ngôn ngữ lập trình C?
Có thể dùng bất kỳ ký hiệu nào
Có thể sử dụng ký tự gạch dưới
Không thể là các chữ cái
Không thể là các ký hiệu đặc biệt
int d=10, t ;switch (d){ case 10: t=100; case 7: t=50; break; default: t=0;}Khi thực hiện đoạn mã trên, biến t sẽ mang giá trị là bao nhiêu?
check_box 50
0
100
150
int n= 256; char c = (char) n;printf("%d",c);Khi code trên được thực thi, trị dạng số của c là?
0
128
250
Giá trị khác
int n=3, m=4, k=5;if (m*m >n*k && 2*m+3*n> 4*k) m=n=k=0;else m=n=k=1;Sau khi thực thi code trên, trị của biến k và n là bao nhiêu?
check_box k=1 n=1
k=0 n=0
k=0 n=1
k=1 n=0
int z = -1;printf (“%u”,z);Đoạn lệnh trên sẽ in ra màn hình số bao nhiêu, biết rằng kiểu int chiếm 2 byte?
0
-1
65535
Đoạn lệnh trên có lỗi
Kết quả của biểu thức sau là bao nhiêu?(10 – (8 – 2)*10)/ ( 5 – 5 *2)
10
-10
50
Có lỗi vì chia cho 0
Kết quả của đoạn chương trình sau là gì?void main(){ int i;for (i=2; i<=10; i+=2) printf("%d\t",i);}
check_box 2 4 6 8 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8
Kết quả hiển thị ra màn hình của đoạn chương trình sau là gì?#include <stdio.h>#include <conio.h>void main(void){clrscr();int n = putchar('C');printf ("%d",n);getch();}
6767
C67
CC
Đoạn chương trình trên có lỗi
Kết quả hiển thị ra màn hình khi chạy chương trình sau là gì?#include <stdio.h>#include <conio.h>struct data{ int:8; signed a:6; unsigned b:2;};void main(void){ clrscr(); printf ("%d", sizeof (struct data)); getch();}
1
2
3
4
Kết xuất của đoạn code sau là gì? int x = 35;int y = 45;int z;if (x > y) z = x + y;else z = y – x;printf(“%d %d %d”, x, y, z) ;
check_box 35 45 10
35 45 0
35 45 –10
35 45 80
Kết xuất của đoạn lệnh sau là gì?char x = 'A';putchar( x );putchar( x + 1 );
6566
A66
AB
Lỗi hoặc cảnh báo
Kết xuất của đoạn lệnh sau là gì?int x = 0;for (; ; ){if (x++ == 4) break;continue;}printf("x=%d\n", x);
check_box x=5
x=0
x=1
x=4
Kết xuất là bao nhiêu khi đoạn code sau được thực thi?int n=92, m=11, t= --n/m, u= m+n+t;printf("%d",u);
109
110
111
113
Khẳng định nào đúng?
Có thể thực hiện cộng hai con trỏ với nhau
Tên biến mảng là một con trỏ và chứa địa chỉ của phần tử cuối cùng trong mảng
Toán tử & trả về địa chỉ bộ nhớ của biến
Toán tử * được sử dụng để lấy địa chỉ của một biến con trỏ
Khẳng định nào đúng?
FIFO là cấu trúc bộ nhớ sao cho phần tử vào trước thì được lấy ra sau
FIFO là cấu trúc hoạt động theo nguyên tắc vào trước ra trước
Ta có thể cấp phát lại bộ nhớ cho biến tĩnh khi đang chạy chương trình
Ta có thể giải phóng vùng bộ nhớ đã cấp phát cho biến tĩnh khi đang chạy chương trình.
Khi gán trị mới cho một dữ liệu thì?
Giá trị biến thay đổi và nhận giá trị mới
Giá trị của biến không thay đổi
Giá trị của biến không thay đổi và nhận giá trị mới
Giá trị của biến thay đổi và nhận một giá trị ngẫu nhiên
Khi in dữ liệu ra màn hình, để in dữ liệu trong một trang mới bạn sử dụng chuỗi điều khiển nào dưới đây?
\b
\f
\n
\p
Khi thực hiện đoạn mã sau, giá trị j băng bao nhiêu?int j = 0;while (j < 20) j++;
check_box j = 20
j = 19
j = 21
Vòng lặp vô hạn
Khi truyền dữ liệu là 1 mảng cho 1 hàm thì dữ liệu được truyền thực tế là gì?
Địa chỉ
Giá trị
Kiểu dữ liệu
Offset
Kiểu dữ liệu được sử dụng để chứa địa chỉ của một biến khác là kiểu dữ liệu gì trong C ?
Cấu trúc
Con trỏ
Mảng
Tệp
Loại vòng lặp nào trong những loại sau đây được thực hiện ít nhất 1 lần?
check_box do…while
Cả hai vòng lặp for và while
for
while
Một số các tác vụ sau sẽ được áp dụng để kiểm tra một số nguyên là lẻ hay chẵn:1- Bắt đầu2- Nhập số nguyên n3- Nếu số dư là 0 thì hiển thị chuỗi “Đây là số chẵn”4- Ngược lại hiển thị “Đây là số lẻ”5- Chia n cho 2 lấy số dư6- Kết thúcTheo ý bạn, thứ tự các bước nào sau đây là đúng?
check_box 1,2,5,3,4,6
1,2,3,4,5,6
1,5,3,4,2,6
1,5,4,3,2,6
Nếu đoạn code sau được thực thi, có bao nhiêu chuỗi Hello được xuất ra màn hình?for (int i = 1; i<=5; i++)for (int j = 1; j<=5; j++) if ((i+j) %3 == 0) printf(“Hello\n”);
check_box 9
10
7
8
Nếu đoạn code sau được thực thi, trị của biến S sẽ là bao nhiêu?int i= 1, S=1;while (i<=20){ S+= 2*i+2; i+=4;}
check_box 101
100
99
Thông báo lỗi
Nếu đoạn code sau được thực thi, trị của biến S sẽ là bao nhiêu?int i=5, j=7, S=0;for (; i+2*j<45; i+=3, j++) S+= i+j;
check_box 132
122
142
Thông báo lỗi
Nếu đoạn code sau được thực thi, trị của biến S sẽ là bao nhiêu?int S= 100;for (int i= 10; i>0; i -= 3) S - = i + i%2;
check_box 76
106
86
96
Phép toán 6<<4 cho kết quả bằng bao nhiêu?
12
26
52
96
Sự cấp phát bộ nhớ mỗi khi trong chương trình có yêu cầu được gọi là gì?
Cấp phát bộ nhớ động
Cấp phát bộ nhớ ngẫu nhiên
Cấp phát bộ nhớ nội dung
Cấp phát bộ nhớ tĩnh
Sử dụng câu lệnh nào dưới đây để đặt mầu chữ là mầu đỏ?
check_box textcolor (4)
textcolor (1)
textcolor (2)
textcolor (3)
Tìm chỗ SAI trong cấu trúc sau?structure parts{int part_no; float price; char *ptr;}
Không có gì sai
Sai từ khóa khai báo cấu trúc
Thiếu dấu chấm phẩy
Trong kiểu cấu trúc không được chứa kiểu con trỏ
Trong C độ dài cực đại của tên mặc định là bao nhiêu?
16
24
32
64
Trong các biểu hiện dưới đây, biểu hiện nào cho thấy đối tác của bạn KHÔNG sử dụng hình thức đàm phán kiểu cứng?
Khai báo biến mảng không cần chỉ rõ số phần tử của mảng
Kiểu chỉ số là kiểu đếm được
Tên mảng, không đi kèm với chỉ số, là địa chỉ của mảng
Xâu ký tự là mảng các ký tự
Trong các khai báo biến sau, khai báo nào là đúng?
int _7;
int be ta;
int case;
int f(x);
Trong các tên sau tên nào là tên biến ?
1A
Char
Double
Float
Trong hệ đồ họa VGA (640*480), cho ba điểm: A (100,200), B (200,200) và C (300,400). Để vẽ đường trung tuyến AM bạn dùng câu lệnh nào dưới đây?
check_box line (100,200,250,300)
line (200,200,200,300);
line (300,400,150,200);
lineto (250,300)
Trong khi thuyết trình, người thuyết trình cần điều chỉnh âm lượng và giọng nói như thế nào?
alloc()
delete()
malloc()
memory()
Trong TURBO C các tệp tin nào chứa các chương trình điều khiển đồ họa?
check_box Các tệp tin đuôi BGI
Các tệp tin đuôi CHR
Các tệp tin đuôi CPP
Các tệp tin đuôi LIB
Trong TURBO C các tệp tin nào dùng để chứa các kiểu phông chữ?
check_box Các tệp tin đuôi CHR
Các tệp tin đuôi BGI
Các tệp tin đuôi CPP
Các tệp tin đuôi LIB
Với hệ tọa độ cho màn hình VGA (640*480), thì điểm dưới cùng bên phải sẽ có tọa độ bao nhiêu?
check_box (639,479)
(0,0)
(0,479)
(639,0)
void main(){int a=10;int b=2*a+a++;}Giá trị b là bao nhiêu?
30
31
32
33
Ý nghĩa của đoạn mã sau đây là gì? for (;;);
check_box Tạo vòng lặp vô hạn
Đoạn mã này sai cú pháp
Đoạn mã tạo vòng lặp hữu hạn với số lần lặp cố định là 256.
Tạo vòng lặp với số lần lặp là 0

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập