“Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc”, nhằm định hướng con đường đi lên của cách mạng Việt Nam ra đời thời gian nào?
Ngày 19/12/1946
Ngày 2/9/1945
Ngày 25/11/1945
Ngày 3/9/1945
Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?
Hồ Chí Minh
Lê Hồng Phong
Trần Phú
Trần Văn Cung
Bản Chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta phản ánh nội dung của Hội nghị nào?
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 5-1941
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 5-1941
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 3-1945
Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ họp tháng 4-1945
Bản Tạm ước được Hồ CHí Minh ký với Pháp vào thời gian nào?
14/9/1946
21/9/1945
23/9/1945
6/3/1946
Câu nói nào thể hiện rõ nhất vận mệnh nước ta sau Cách Mạng Tháng Tám năm 1945?
check_box Ngàn cân treo sợi tóc
Hết sức khó khăn
Thách thức to lớn
Thù trong giặc ngoài
Chủ đề Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng là gì?
check_box Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, Sức mạnh đoàn kết giai cấp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng?
check_box Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Nâng cao năng lực lãnh đạo phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Nâng cao sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản
Là giai cấp đông đảo nhất trong xã hội.
Phần lớn xuất thân từ nông dân.
Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?
An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn
Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng
Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn
Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng đã quyết định thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần?
check_box VI
V
VII
VIII
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã rút ra mấy bài học quý báu?
check_box 4
2
3
5
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra thời gian nào?
check_box từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986
từ ngày 16 đến ngày 19-12-1986
từ ngày 17 đến ngày 20-12-1986
từ ngày 18 đến ngày 21-12-1986
Đại Hội II của Đảng hay còn gọi là:
Đại hội kháng chiến
Đại hội kháng chiến kiến quốc
Đại hội thi đua sản xuất
Đại hội thi đua yêu nước
Đại hội lần thứ IV của Đảng có ý nghĩa to lớn như thế nào?
check_box Là đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Là đại hội đầu tiên của thời kỳ thống nhất
Là đại hội thống nhất Tổ quốc.
Là đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc
Đại hội mấy của Đảng được gọi tên là Đại hội “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới”?
check_box XII
IX
X
XI
Đại hội nào được coi là bước đột phá đầu tiên đổi mới kinh tế của Đảng?
check_box Đại hội VI
Đại hội IV
Đại hội V
Đại hội VII
Đại hội nào được gọi tên là đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
check_box Đại hội IV
Đại hội V
Đại hội VI
Đại hội VII
Đại hội nào được Hồ Chí Minh gọi là “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”.
Đại hội lần thứ II của Đảng
Đại hội lần thứ III của Đảng
Đại hội lần thứ IV của Đảng
Đại hội lần thứ V của Đảng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh phong quân hàm Đại tướng vào năm nào?
Đầu năm 1946
Đầu năm 1947
Đầu năm 1948
Đầu năm 1949
Đâu là điều kiện tiên quyết để đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
check_box Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước
Có 1 Quốc hội của dân, do dâm bầu lên
Có chính phủ hiệp thương 2 miền
Thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ
Đâu là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam?
check_box Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
Con đường cách mạng đúng đắn
Liên minh công - nông bền chặt
Lòng yêu nước của nhân dân
Để bảo đảm chắc thắng, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã quyết đoán, kịp thời chuyển hướng phương châm tác chiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ như thế nào?
Đánh nhanh, tiêu diệt gọn sang đánh chắc, tiến chắc, đánh chắc thắng
Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt sang đánh chắc, tiến chắc, đánh chắc thắng
Tích cực, chủ động, linh hoạt, chắc thắng sang đánh chắc, tiến chắc, đánh chắc thắng
Từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, đánh chắc thắng
Để đối phó và làm thất bại kế hoạch Đờ Lát Đờ Tátxinhi, Đảng chủ trương mở liên tiếp mấy chiến dịch tiến công quân sự có quy mô lớn
2
3
4
5
Để đối phó với cuộc tấn công của địch lên Việt Bắc, ngày 15-10-1947, TW Đảng ra chỉ thị gì?
Chỉ thị phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp
Kháng chiến kiến quốc
Người cày có ruông
Nhật - Pháp bằn nhau và hành động của chúng ta
Để đối phó với kế hoạch quân sự Nava ta đã đề ra phương châm gì?
Chắc đánh, chắc thắng
Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt
Tích cực, chủ động, linh hoạt, chắc thắng
Tích cực, sơ động, chủ động, chắc thắng
Điều kiện nào tạo ra khả năng đấu tranh công khai hợp pháp cho phong trào cách mạng Đông Dương giai đoạn 1936-1939?
Chủ trương chuyển hướng chiến lược cách mạng thế giới của Quốc tế Cộng sản
Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền
Sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới
Tất cả các điều kiện trên
Điều kiện tiên quyết để xây dựng CNXH ở Việt Nam là?
check_box Giành được độc lập dân tộc
Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền.
Kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội
Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?
Độc lập dân tộc
Được giảm tô, giảm tức
Quyền bình đẳng nam, nữ
Ruộng đất
Hồ Chí Minh đã viết Tuyên ngôn độc lập ở đâu?
An toàn khu ATK Tân Trào
Lán Nà Lừa, Tân Trào Tuyên Quang
Làng Tân Lập, Tân Trào, Tuyên Quang
Nhà số 48, phố Hàng Ngang, Hà Nội
Hội đồng chính phủ ra quyết đinh miễn thuế cho đất nông nghiệp khai hoang vào thời gian nào?
check_box 10-1979
1-1979
12-1978
2-1979
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng họp tại làng Vạn Phúc, Hà Đông với khẩu hiệu nào?
Còn cái nai quần cũng đánh
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ
Hội nghị nào đã bàn về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương?
Giơ Ne Vơ
Hắc Măng
Pa tơ nốt
Pari
Hội nghị nào đã quyết định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền?
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng
Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng
Hội nghị toàn quốc của Đảng
Hội nghị Tổng bộ Việt Minh
Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào trong thời gian nào?
14 - 15/8/1945
15 - 19/8/1941
15 - 19/8/1945
19/8/1945
Hội nghị Trung ương V diễn ra vào thời gian nào?
check_box Tháng 3 năm 1982
Tháng 4 năm 1982
Tháng 5 năm 1982
Tháng 6 năm 1982
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản hoá" khi nào?
Cuối năm 1926 đầu năm 1927
Cuối năm 1927 đầu năm 1928
Cuối năm 1928 đầu năm 1929
Cuối năm 1929 đầu năm 1930
Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?
Chống nhổ lúa trồng đay
Đánh đuổi Phát xít Nhật
Đánh đuổi Phát xít Nhật- Pháp
Giải quyết nạn đói
Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (Quốc hội khoá VI) được tổ chức trong thời gian nào?
check_box Từ 24/6 - 3/7/1976
Từ 20/9 - 1/10/1976
Từ 24/7 - 3/8/1976
Từ 24/9 - 3/10/1976
kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã họp tại Thủ đô Hà Nội đã bầu ai làm Thủ tướng chính phủ?
check_box Phạm Văn Đồng
Nguyễn Hữu Thọ
Tôn Đức Thắng
Trường Chinh
Mặt trận đấu tranh ngoại giao được Đảng ta quyết định mở thời gian nào?
Tháng 1-1966
Tháng 1-1967
Tháng 1-1968
Tháng 1-1969
Mục tiêu của Pháp khi vạch ra kế hoạch quân sự Nava 1953?
Đẩy mạnh phá tan cơ quan đầu não của ta
Kết thúc chiến tranh nhanh tróng
Nhằm chuyển bại thành thắng
Tiêu diệt quân đôi Việt Minh
Mục tiêu lớn nhất của bản “Chỉ thị kháng chiến kiến quốc” ngày 25/11/1945 ?
Chỉ rõ nhiệm vụ của đảng trong thời kỳ mới
Định hướng con đường đi lên của cách mạng Việt Nam
Xác định hình thức của cách mạng VN
Xác định nhiệm vụ của CM Việt Nam
Ngày 7/10/1947, thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc nhằm mục đích gì?
Chặn đường tiếp viện từ đồng bằng
Khóa chặt biên giới Việt - Trung
Mau chóng kết thúc chiến tranh theo ý đồ của Pháp
Phá hủy tiềm lực kháng chiến của Việt minh
Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?
1917
1918
1919
1920
Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930?
Chính sách khủng bố trắng của đế quốc Pháp
Chính sách tăng cường vơ vét bóc lột của đế quốc Pháp
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933
Nhân dân ta phải tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương vì:
đó là lúc kẻ thù cũ đã ngã gục nhưng kẻ thù mới chưa kịp đến
đó là lúc so sánh lực lượng có lợi nhất đối với cách mạng
Quân Đồng minh có thể dựng ra một chính quyền trái với ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta.
Tất cả các đáp án trên
Nhiệm vụ lớn được đặt ra trong cuộc họp chính phủ phiên lâm thời đầu tiên ngày 3/9/1945?
Đánh đuối thực dân Pháp
Đánh đuổi thực dân Pháp và quân Tưởng
diệt giặc đói, diệt giặc dốt
Diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm
Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?
Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc.
Đảng có vững cách mạng mới thành công
Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.
Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng.
Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp quân dân Campuchia bắt đầu tấn công bọn Pôn Pốt ngày nào?
check_box 26-12-1978
17-2-1979
18-2-1979
7-1-1979
Quân tình nguyện Việt Nam và quân đội Campuchia giải phóng Phnôm Pênh, xóa bỏ chế độ diệt chủng Khơme đỏ - Pôn Pốt ngày nào?
check_box 7-1-1979
17-2-1979
18-2-1979
26-12-1978
Quân và dân ta đồng loạt nổ súng chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp vào thời gian nào?
20 giờ ngày 16/12/1946
20 giờ ngày 17/12/1946
20 giờ ngày 18/12/1946
20 giờ ngày 19/12/1946
Quốc dân Đại hội Tân Trào tháng 8-1945 đã không quyết định những nội dung nào dưới đây?
10 Chính sách của Việt Minh
Quyết định thành lập Uỷ ban giải phóng ở Hà Nội
Quyết định Tổng khởi nghĩa
Sau ngày toàn quốc kháng chiến, các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã rút về hoạt động ở đâu?
ATK Việt Bắc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Định Hóa, Thái Nguyên
Tân Trào, Tuyên Quang
Sự kiện nào đã thể hiện thực dân Pháp quyết tâm cướp nước ta lần nữa?
Đêm 22 rạng ngày 23-9-1945 Pháp đã gây hấn, nổ súng đánh chiếm Sài Gòn.
Pháp đồng ý cho quân Tưởng vào miền Bắc VN
Pháp ký với ta hiệp định sơ bộ 6/3
Pháp nổ súng ngay sau khi ta tuyên bố độc lập sau ngày 2/9 tain Miền Bắc
Sự kiện nào dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á?
Cao trào kháng Nhật Cứu nước
Hồ Chí Minh soạn thảo tuyên ngôn
Sự kiện 2/9/1945
Sự thành công Cách mạng Tháng Tám
Tại kỳ họp nào Quốc hội quyết định đặt tên nước ta là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
check_box Kỳ họp thứ nhất
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ tư
Tại sao Đảng phải tuyên bố tự giải tán và rút vào hoạt động bí mật từ ngày 11/11/1945?
Để bảo toàn lực lượng
Để phát triển lực lượng
Để thuận lợi cho các hoạt động của đảng
Để tránh mũi nhọn tấn công của các kẻ thù
Tên gọi của chiến dịch quân sự lớn đầu tiên do ta chủ động mở trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược lần 2 là gì?
Chiến dịch Biên giới
Chiến dịch Điện Biên Phủ
Chiến dịch Thu đông
Chiến dịch Việt Bắc
Tháng 6-1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở một chiến dịch quân sự lớn tiến công địch dọc theo tuyến biên giới Việt-Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập (Lạng Sơn), tên chiến dịch đó là.
Ấp Bắc
Biên giới
Nghĩa Lộ
Việt Bắc
Tháng 9-1954, Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của miền Bắc là gì?
Hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi kinh tế quốc dân
Hậu phương đối với chiến trường miền Nam
Ổn định xã hội sau chiến tranh
Xây dựng CNXH
Thắng lợi của cuộc tiến công và nổi dậy nào đã giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thống nhất nước nhà?
check_box Chiến dịch Hồ Chí Minh
Chiến dịch Đà Nẵng
Chiến dịch Huế
Chiến dịchTây Nguyên
Thắng lợi của phong trào nào đã dẫn đến sự thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam?
Ấp Bắc
Bắc Ai
Đồng Khởi
Trà Bồng
Thành tựu sau 5 năm (1975-1981),thành tựu lớn nhất của quân dân cả nước là gì?
check_box Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước
Bầu ra được quốc hội thống nhất
Chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh
Xây dựng nền kinh tế ổn định
Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam vào thời gian nào?
1858-1884
1884-1896.
1896-1913
1914-1918
Tổng kết 10 năm 1975-1986, Đại hội VI của Đảng (12-1986) nêu ra mấy thành tựu nổi bật
check_box 3
2
4
5
Trong cao trào dân chủ 1936-1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào nào?
Cả dân tộc Việt Nam.
Công nhân và nông dân.
Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ.
Mọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở Đông Dương
Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành?
Giai cấp công nhân
Giai cấp tiểu tư sản
Giai cấp tư sản
Giai cấp tư sản và công nhân
Trung Quốc huy động hơn 60 vạn quân đồng loạt tấn công nước ta vào ngày nào?
check_box 17-2-1979
18-2-1979
26-12-1978
7-1-1979
Văn bản nào của Đảng khẳng định Đảng đã lãnh đạo toàn dân kiên quyết chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược ở Nam Bộ?
Bản tuyên ngôn độc lập
Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc
Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Văn kiện nào của Đảng đã khẳng định chế độ thống trị của Mỹ Diệm ở miền Nam là một chế độ độc tài, phát xít, hiếu chiến.
check_box Đường lối cách mạng miền Nam
Đường lối cách mạng Bắc - Nam
Đường lối cách mạng của Đảng
Đường lối kháng chiến
Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua
Luận cương chính trị tháng 10-1930
Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)
Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)
Văn kiện nào thể hiện lần đầu tiên Pháp đã công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do?
Bản Hiệp định sơ bộ 6/3/1946
Bản Tạm ước 14/9/1945
Hiệp ước Hắc Măng
Hiệp ước Patonot
Vì sao 2 vạn quân đội Tưởng Giới Thạch đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam để làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật?
Theo thỏa thuận của phe Đồng minh
Thỏa thuận của hiệp ước Potsdam (Đức)
Thỏa thuận của ta và đồng minh
Thỏa thuận giữa Phát xít và đồng minh
Việt Nam và Campuchia ký Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác vào ngày nào?
check_box 18-2-1979
17-2-1979
26-12-1978
7-1-1979
Ý nghĩa lớn nhất của trận “Điện Biên Phủ” trên không đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ,cứu nước?
Buộc Mĩ chấm dứt chiến trang, lập lại hòa bình ở VN
Buộc Mỹ phải ký hiệp định Pari năm 1973
Là chiến thắng vang dội địa cầu
Làm cho hệ thống thuộc địa kiểu mới bị lung lay

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập