Ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật Phá sản 2014?
check_box Các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần.
Chỉ chủ nợ có bảo đảm một phần.
Chỉ chủ nợ không có bảo đảm.
Tất cả các chủ nợ.
Ai có thể làm Trọng tài viên?
check_box Luật sư.
Chánh án Tòa án nhân dân.
Kiểm sát viên.
Thẩm phán.
Anh A là người lao động trong công ty đồng thời là cổ đông công ty. Trong quá trình làm việc, anh A có vi phạm kỷ luật lao động, Công ty ra quyết định khai trừ tư cách cổ đông của anh A. Anh A không đồng ý. Việc khai trừ tư cách cổ đông của anh A thuộc đối tượng điều chỉnh của hệ thống PL nào?
Hệ thống pháp luật dân sự.
Hệ thống pháp luật doanh nghiệp.
Hệ thống pháp luật hành chính.
Hệ thống pháp luật lao động.
Anh A nắm giữ một loại cổ phần mà theo quy định của pháp luật cổ phần này không thể chuyển nhượng được cho người khác. Đó là loại cổ phần nào?
Cổ phần phổ thông.
Cổ phần ưu đãi biểu quyết.
Cổ phần ưu đãi cổ tức.
Cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Các loại cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần là:
cổ phần phổ thông.
cổ phần ưu đãi biểu quyết.
cổ phần ưu đãi cổ tức.
cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Các vụ việc cạnh tranh được xử lý giải quyết theo trình tự nào sau đây ?
Điều tra, mở phiên điều trần đối với vụ việc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh, ra quyết định xử lý.
Điều tra, mở phiên điều trần đối với vụ việc liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh, ra quyết định xử lý.
Điều tra, mở phiên điều trần, ra quyết định xử lý.
Điều tra, ra quyết định xử lý.
Cấu thành vi phạm pháp luật cạnh tranh tồn tại dưới dạng:
check_box cấu thành vật chất và cấu thành hình thức.
cấu thành tự thân và cấu thành lý do.
chỉ có cấu thành hình thức.
chỉ có cấu thành vật chất.
Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là:
sự im lặng của bên được đề nghị trong suốt thời hạn trả lời.
sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng nhưng có nêu điều kiện hoặc sửa đổi đề nghị.
sự trả lời chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị.
sự trả lời đồng ý giao kết hợp đồng của bên được đề nghị.
Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ được quyền rút vốn bằng cách nào?
Bán toàn bộ tài sản của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.
Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
Rút vốn trực tiếp khỏi công ty.
Thực hiện thủ tục giải thể công ty.
Chủ thể nào dưới đây KHÔNG phải là chủ thể kinh doanh?
Doanh nghiệp.
Người bán hàng rong.
Người góp vốn vào doanh nghiệp.
Nhân viên bán hàng của doanh nghiệp.
Chủ thể nào sau đây có tư cách thương nhân?
Công ty.
Giám đốc công ty.
Người đại diện theo pháp luật của công ty.
Người quản lý công ty.
Chủ thể vi phạm pháp luật cạnh tranh phải chịu hình thức trách nhiệm pháp lý nào?
Trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.
Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm vật chất.
Trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm hành chính.
Trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm vật chất.
Cơ quan quản lý cạnh tranh có thẩm quyền trong trường hợp nào sau đây:
Điều tra các vụ việc cạnh tranh và xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Điều tra và xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh.
Điều tra, xử lý các vụ việc cạnh tranh.
Xử lý các vụ việc cạnh tranh
Công ty A và Công ty B thực hiện hợp đồng mua bán số 68/HĐMB. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, công ty A vi phạm hợp đồng. Điều kiện để công ty B áp dụng mức phạt vi phạm đối với công ty A:
chỉ cần có hành vi vi phạm.
có thiệt hại cho bên bị vi phạm.
có thỏa thuận phạt vi phạm trong hợp đồng.
không cần có thỏa thuận phạt vi phạm trong hợp đồng.
Công ty cổ phần X chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty cổ phần H, đồng thời chấm dứt tồn tại. Đây là:
chia doanh nghiệp.
hợp nhất doanh nghiệp.
sáp nhập doanh nghiệp.
tách doanh nghiệp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành:
công ty cổ phần.
công ty hợp danh.
công ty liên doanh.
doanh nghiệp tư nhân.
Công ty X (bên bán) ký hợp đồng mua bán tivi cho Công ty Y (bên mua). Hai bên thỏa thuận giao hàng tại kho công ty Y. Trên đường vận chuyển, phương tiện gặp tai nạn, hàng hóa bị hư hại, vậy rủi ro trong trường hợp này được chuyển từ thời điểm nào?
Từ thời điểm giao hàng tại kho công ty X.
Từ thời điểm giao hàng tại kho công ty Y.
Từ thời điểm giao kết hợp đồng.
Từ thời điểm hai bên chuyển giao chứng từ.
Đâu KHÔNG là đặc điểm của hành vi thương mại?
Chỉ bao gồm hoạt động mua bán hàng hóa.
Có mục đích tìm kiếm lợi nhuận.
Diễn ra trên thị trường.
Hoạt động mang tính nghề nghiệp.
Đâu KHÔNG thuộc nội dung của pháp luật kinh tế theo nghĩa hẹp?
Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh
Pháp luật về phá sản và giải thể doanh nghiệp.
Pháp luật về sử dụng lao động trong doanh nghiệp
Để duy trì cạnh tranh trên thị trường, hành vi nào dưới đây luôn bị cấm bởi pháp luật cạnh tranh?
Cạnh tranh không lành mạnh.
Phân chia thị trường.
Tập trung kinh tế.
Thỏa thuận ấn định giá giữa các doanh nghiệp.
Đề nghị giao kết được hủy bỏ trong trường hợp nào sau đây?
Bên đề nghị gửi thông báo hủy trước thời điểm bên được đề nghị gửi chấp nhận đề nghị giao kết.
Bên đề nghị gửi thông báo hủy trước thời điểm bên được đề nghị nhận được đề nghị giao kết.
Bên đề nghị nêu rõ điều kiện hủy bỏ và điều kiện đó phát sinh trong thực tiễn.
Bên đề nghị nêu rõ quyền hủy trong đề nghị và gửi thông báo hủy sao cho thông báo này đến bên được đề nghị trước khi người này gửi thông báo chấp nhận đề nghị giao kết.
Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại là ở đâu?
check_box Do các bên tự quyết định.
Trụ sở của Sở Tư pháp tỉnh nơi giải quyết tranh chấp.
Trụ sở của tổ chức trọng tài giải quyết tranh chấp.
Trụ sở của Trung tâm trọng tài nếu giải quyết bằng trọng tài thường trực và trụ sở của tòa án nếu giải quyết bằng trọng tài vụ việc.
Doanh nghiệp H mua hàng hóa của doanh nghiệp X. Nếu trong hợp đồng mua bán hàng hóa không Yes thỏa thuận về địa điểm giao hàng nhưng có thỏa thuận về vận chuyển hàng hóa thì doanh nghiệp X phải giao hàng ở đâu?
Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp H.
Giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên.
Văn phòng giao dịch của công ty X.
Văn phòng giao dịch của doanh nghiệp H.
Doanh nghiệp KHÔNG được:
chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực được pháp luật quy định.
tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ.
Doanh nghiệp Yes vị trí thống lĩnh thị trường nếu doanh nghiệp đó Yes thị phần trên thị trường liên quan từ:
30% trở lên.
50% trở lên.
65% trở lên.
75% trở lên.
Đối tượng nào dưới đây có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?
check_box Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.
Cổ đông của công ty cổ phần.
Đại diện người lao động.
Thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
Dưới góc độ chế định pháp luật, quyền tự do kinh doanh là?
Bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật và những bảo đảm pháp lý do nhà nước ban hành nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình.
Là khả năng hành động một cách có ý thức của các chủ thể trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình
Là khả năng hành động một cách ngẫu nhiên của các chủ thể trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình
Tất cả các đáp án đều sai
Giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng thương lượng được hiểu như thế nào?
check_box Các bên tự tiến hành đàm phán, đi đến thỏa hiệp để giải quyết các vấn đề tranh chấp.
Các bên tiến hành đàm phán với sự tham gia của cán bộ tòa án.
Các bên tiến hành đàm phán với sự tham gia của hòa giải viên.
Các bên tiến hành đàm phán với sự tham gia của trọng tài viên.
Giám đốc công ty cổ phần do ai bầu hoặc thuê?
Ban kiểm soát.
Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần:
bắt buộc phải là thành viên hội đồng quản trị.
không được đồng thời làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty cổ phần khác.
phải nắm trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.
Yes thể đồng thời làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty cổ phần khác.
Giấy chứng nhận phần vốn góp được cấp cho thành viên công ty TNHH từ khi nào?
Khi chủ thể cam kết góp vốn vào công ty.
Khi chủ thể đề nghị được góp vốn vào công ty.
Khi chủ thể được các thành viên khác của công ty chấp nhận việc góp vốn
Sau khi chủ thể đã chuyển quyền sở hữu phần vốn góp cho công ty.
Hai công ty trách nhiệm hữu hạn P và Y đã chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty trách nhiệm hữu hạn mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty P và Y. Đây là trường hợp gì?
Chia doanh nghiệp.
Hợp nhất doanh nghiệp.
Sáp nhập doanh nghiệp.
Tách doanh nghiệp.
Hình thức của kháng nghị đối với bản án sơ thẩm là gì?
check_box Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát.
Đơn kháng nghị.
Quyết định kháng nghị của Tòa án cấp trên.
Yêu cầu trực tiếp bằng lời nói.
Hình thức khởi kiện ra trọng tài thương mại là:
check_box nguyên đơn làm đơn kiện gửi tới Trung tâm Trọng tài.
nguyên đơn làm đơn kiện gửi đến Hội đồng trọng tài.
nguyên đơn làm đơn kiện gửi tới Tòa án có thẩm quyền.
nguyên đơn yêu cầu trực tiếp bằng lời nói tới Hội đồng trọng tài do các bên thành lập.
Hình thức xử lý nào trong số các hình thức xử lý vi phạm sau đây bắt buộc phải được áp dụng đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh?
Cải chính công khai.
Cảnh cáo hoặc phạt tiền.
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng.
Hợp đồng dân sự vô hiệu từng phần khi:
một phần của hợp đồng vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của hợp đồng.
một phần của hợp đồng vô hiệu.
phần phụ lục của hợp đồng vô hiệu.
theo thỏa thuận của các bên.
Hợp đồng mua bán hàng hoá giữa bên A là công ty xuất khẩu Việt Nam với bên B là công ty của Trung Quốc có điều khoản giải quyết tranh chấp tại Hội đồng trọng tài do các bên thành lập. Việc áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp không được đề cập trong hợp đồng. Hội đồng trọng tài phải giải quyết như thế nào?
check_box Hội đồng Trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất.
Chọn áp dụng pháp luật của nước thứ ba.
Chọn áp dụng pháp luật Trung Quốc
Chọn áp dụng pháp luật Việt Nam.
Khi một nội dung của hợp đồng dân sự có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì phải chọn nghĩa nào?
Theo nghĩa phù hợp với lợi ích của bên chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.
Theo nghĩa phù hợp với lợi ích của bên đề nghị giao kết hợp đồng.
Theo nghĩa phù hợp nhất với mục đích, tính chất của hợp đồng.
Theo tập quán nơi có tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng.
Khi phát hiện có hành vi gây hạn chế cạnh tranh, chủ thể kinh doanh sẽ gửi đơn khiếu nại tới cơ quan nào để được giải quyết tranh chấp?
Cục quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương.
Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.
Hội đồng cạnh tranh.
Tòa án cấp tỉnh nơi doanh nghiệp (bị đơn) có trụ sở chính.
Khi sử dụng quy tắc cấm đoán tự thân thì hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh được xác định có cấu thành loại nào?
Cấu thành chủ quan.
Cấu thành hình thức.
Cấu thành vật chất.
Tùy từng trường hợp mà có cấu thành vật chất hoặc hình thức.
Khi sử dụng quy tắc lý do thì hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh được xác định có cấu thành loại nào?
Cấu thành hệ thống
Cấu thành vật chất.
Hình thức.
Tùy từng trường hợp mà có cấu thành vật chất hoặc hình thức.
Khi thực hiện hợp đồng mua bán thương mại trị giá 350 triệu đồng với đối tác, công ty D đã không trả 100 triệu tiền hàng đúng hạn như đã cam kết. Đối tác của công ty D có thể phạt mức phạt tối đa (trong trường hợp các bên đã có thỏa thuận phạt vi phạm) là:
10 triệu đồng.
28 triệu đồng.
35 triệu đồng.
8 triệu đồng.
Khi xem xét hủy phán quyết của trọng tài, tòa án sẽ xem lại:
check_box thủ tục giải quyết tranh chấp của trọng tài.
nội dung vụ tranh chấp.
quyền và nghĩa vụ của các bên.
tính đúng đắn của phán quyết trọng tài.
Không đồng ý với quyết định xử lý vụ việc của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, doanh nghiệp được quyền:
khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ công thương.
khiếu nại đến Hội đồng cạnh tranh.
khởi kiện ra tòa án dân sự.
khởi kiện ra tòa án hành chính.
Một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?
1.
2.
3.
Không hạn chế.
Nếu các bên tranh chấp không thể thỏa thuận chọn được trọng tài viên thứ ba cho hội đồng trọng tài vụ việc thì giải quyết thế nào?
check_box Các bên nhờ tòa án cấp tỉnh nơi bị đơn cư trú hoặc có trụ sở chính chỉ định trọng tài viên thứ ba, nếu các bên không có thỏa thuận lựa chọn một tòa án cấp tỉnh cụ thể.
Các bên nhờ tòa án cấp huyện nơi bị đơn cư trú hoặc có trụ sở chính chỉ định trọng tài viên thứ ba.
Các bên nhờ tòa án cấp huyện nơi nguyên đơn cư trú hoặc có trụ sở chính chỉ định trọng tài viên thứ ba.
Các bên nhờ tòa án cấp tỉnh nơi nguyên đơn cư trú hoặc có trụ sở chính chỉ định trọng tài viên thứ ba.
Nếu hậu quả của việc áp dụng tập quán quốc tế mà trái pháp luật Việt Nam thì?
Áp dụng pháp luật quốc gia thứ ba
Áp dụng pháp luật Việt Nam
Áp dụng tập quán quốc tế đó
Đáp án khác
Nếu nguyên đơn vắng mặt tại phiên toà thì xử lý thế nào?
check_box Tùy từng trường hợp mà hoãn phiên tòa hoặc đình chỉ giải quyết vụ án.
Đình chỉ giải quyết vụ án.
Hoãn phiên toà.
Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn.
Nếu trong đề nghị giao kết hợp đồng không ấn định thời điểm có hiệu lực thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi đề nghị được:
chuyển đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên được đề nghị hoặc đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị.
chuyển đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên được đề nghị.
đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị.
trả lời chấp nhận.
Ngày 25 tháng 5 năm 2016, công ty X đã vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá với công ty N. Thời hiệu khởi kiện để công ty N yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là:
ba năm, kể từ ngày công ty X vi phạm hợp đồng.
hai năm, kể từ ngày công ty X vi phạm hợp đồng.
năm năm, kể từ ngày công ty X vi phạm hợp đồng.
theo thỏa thuận của các bên.
Nguồn văn bản chính yếu điều chỉnh hoạt động kinh doanh của các chủ thể là?
Hiến pháp
Tất cả các đáp trên đều sai
Văn bản dưới Luật
Văn bản quy định chi tiết
Nhóm quan hệ xã hội không thuộc sự điều chỉnh của Luật kinh tế?
Quan hệ xã hội phát sinh trong nội bộ đơn vị kinh doanh.
Quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình đơn vị kinh doanh sử dụng lao động.
Quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về kinh tế.
Quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh
Những hành vi nào dưới đây KHÔNG thuộc nhóm hành vi lạm dụng vị trí độc quyền, vị trí thống lĩnh?
Bán dưới giá nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
Bán kèm hàng hóa.
Đơn phương thay đổi hợp đồng mà không có lý do chính đáng.
Thông đồng để thắng thầu.
Những trường hợp nào dưới đây bị cấm bởi pháp luật cạnh tranh?
Doanh nghiệp hình thành vị trí độc quyền trên thị trường.
Doanh nghiệp hình thành vị trí thống lĩnh thị trường.
Doanh nghiệp lạm dụng vị trí độc quyền hoặc vị trí thống lĩnh thị trường.
Nhiều doanh nghiệp sáp nhập hoặc hợp nhất với nhau.
Nội dung chính của quyền tự do kinh doanh KHÔNG bao gồm
quyền được bảo đảm sở hữu đối với tài sản
quyền tự định đoạt trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp
quyền tự do lựa chọn ngành nghề, sản phẩm kinh doanh
quyền tự do thành lập doanh nghiệp, tự do hợp đồng, tự do cạnh tranh lành mạnh
Ông H và bà D muốn cùng nhau thành lập doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở thành phố N. Họ có thể thành lập loại hình doanh nghiệp nào?
Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh.
Công ty TNHH một thành viên, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần.
Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.
Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.
Ông H và bà D muốn cùng nhau thành lập doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở thành phố N. Họ Yes thể thành lập loại hình doanh nghiệp nào?
Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh.
Công ty TNHH một thành viên, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần.
Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.
Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.
Phá sản và giải thể có đặc điểm giống nhau như thế nào?
check_box Đều dẫn đến hệ quả là làm chấm dứt hoạt động của một doanh nghiệp.
Đều có quy định về đình chỉ hoạt động của Giám đốc doanh nghiệp trong một thời gian nhất định.
Đều do cơ quan quản lý kinh doanh của nhà nước tiến hành.
Đều do cơ quan tòa án tiến hành.
Pháp luật đối xử với các hiện tượng độc quyền tự nhiên và độc quyền là kết quả của quá trình kinh doanh như thế nào?
Cấm cả hai hình thức độc quyền.
Thừa nhận (không cấm) cả hai hình thức độc quyền.
Thừa nhận độc quyền là kết quả của quá trình kinh doanh và cấm độc quyền tự nhiên.
Thừa nhận độc quyền tự nhiên và cấm độc quyền là kết quả của quá trình kinh doanh.
Phương án nào SAI về căn cứ xác định thẩm quyền Tòa án?
check_box Với tranh chấp liên quan đến bất động sản, thẩm quyền giải quyết thuộc về Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc.
Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ.
Thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu.
Thẩm quyền của Tòa án theo vụ việc và theo cấp.
Quy tắc SSNIP được sử dụng để xác định thị trường nào?
Thị trường địa lý liên quan.
Thị trường hàng hóa, dịch vụ.
Thị trường sản phẩm liên quan.
Thị trường thời gian liên quan.
Quyền tự do hợp đồng?
Tất cả các phương án đều đúng
Tự do giao kết hợp đồng.
Tự do lựa chọn đối tác, tự do thoả thuận những nội dung của hợp đồng.
Tự do thoả thuận để thay đổi, đình chỉ hay huỷ bỏ hợp đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Sau khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, chủ thể nào dưới đây KHÔNG được miễn trách nhiệm đối với khoản nợ còn thiếu của doanh nghiệp?
check_box Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên và thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
Chủ sở hữu doanh nghiệp 1 chủ và thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
Chủ sở hữu doanh nghiệp 1 chủ.
Sau khi thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thì doanh nghiệp đó được coi là:
check_box không còn lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc không thực hiện được phương án phục hồi.
đã phá sản.
không còn lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.
không thực hiện được phương án phục hồi.
Sự vắng mặt của bị đơn tại phiên toà thì sẽ:
check_box tùy từng trường hợp mà hoãn phiên tòa hoặc xét xử vắng mặt bị đơn.
đình chỉ giải quyết vụ án.
hoãn phiên toà.
Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn.
Tài liệu nào sau đây KHÔNG bắt buộc phải lưu giữ tại trụ sở chính của công ty cổ phần?
Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán.
Các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty.
Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký cổ đông.
Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty.
Tài sản nào KHÔNG thuộc tài sản của công ty hợp danh?
Tài sản góp vốn của các thành viên cho công ty.
Tài sản tạo lập được mang tên công ty.
Tài sản thu được từ hoạt động của các thành viên góp vốn.
Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện.
Tập quán thương mại được áp dụng khi nào?
Có quy định của pháp luật điều chỉnh nhưng các bên thỏa thuận áp dụng tập quán.
Không ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước và cá nhân khác.
Không có các quy định của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực đó
Không có qui định điều chỉnh, các bên không có thỏa thuận và không trái với pháp luật và đạo đức xã hội.
Thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thuộc:
check_box Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Tòa án nhân dân cấp Huyện.
Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Tòa án nhân dân tối cao.
trọng tài thương mại.
Tháng 01 năm 2017, Anh A đến Trung tâm điện máy X để mua tủ lạnh. Qua thời gian sử dụng, chiếc tủ lạnh bị hỏng nhưng Trung tâm điện máy không thực hiện chính sách bảo hành. Anh A khởi kiện Trung tâm điện máy X, Anh A tiến hành lựa chọn Luật nào để giải quyết tranh chấp, biết rằng trong hợp đồng của hai bên không có thỏa thuận gì khác?
Anh A không được lựa chọn luật áp dụng.
Phải lựa chọn Bộ luật Dân sự 2015.
Phải lựa chọn Luật Thương mại 2005.
Yes thể lựa chọn Bộ luật Dân sự 2015 hoặc Luật Thương mại 2005.
Theo quy định của Luật doanh nghiệp, cơ quan nào sau đây KHÔNG thuộc cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần?
Ban thanh tra.
Đại hội đồng cổ đông.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Hội đồng quản trị.
Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp Y không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Hỏi Y thuộc loại hình doanh nghiệp nào?
Công ty hợp danh và công ty TNHH 1 thành viên.
Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.
Công ty TNHH hai thành viên và công ty hợp danh.
Doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên.
Thỏa thuận giữa công ty A và B là giải quyết tranh chấp tại Hội đồng trọng tài do các bên thành lập. Công ty A đã gửi đơn kiện cho bên B, nhưng hết thời hạn 30 ngày mà không nhận được phản hồi của bên B. Bên A có quyền:
check_box yêu cầu Tòa án cấp tỉnh nơi bị đơn có trụ sở chỉ định Trọng tài viên cho bên B, nếu các bên không có thỏa thuận lựa chọn một tòa án cấp tỉnh cụ thể.
khởi kiện ra tòa án.
yêu cầu Tòa án cấp huyện nơi bị đơn có trụ sở chỉ định Trọng tài viên cho bên B.
yêu cầu Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên cho bên B.
Thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài:
check_box khi Trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn.
là thời điểm bắt đầu phát sinh tranh chấp.
sau 10 ngày, kể từ ngày Trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài.
sau 7 ngày, kể từ ngày trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện.
Thời điểm doanh nghiệp được tiến hành giải thể là thời điểm:
check_box công ty thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.
công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật trong thời hạn sáu tháng liên tục.
hết thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ doanh nghiệp nhưng không có quyết định gia hạn.
Thời hạn kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của tòa án cấp sơ thẩm là bao nhiêu ngày?
check_box Bảy ngày, kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.
Bảy ngày, kể từ ngày tuyên án.
Mười lăm ngày, kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.
Mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án.
Thương nhân nước ngoài là thương nhân:
đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước thứ ba.
đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
được cơ quan Yes thẩm quyền của nước ngoài công nhận.
được thành lập, đăng ký theo quy định của pháp luật nước ngoài.
Tòa án nhân dân cấp huyện KHÔNG Yes thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh doanh nào?
check_box Tranh chấp về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.
Tranh chấp về đại diện, đại lý giữa các thương nhân.
Tranh chấp về hợp đồng hợp tác liên doanh giữa các doanh nghiệp.
Tranh chấp về mua bán chứng khoán giữa các doanh nghiệp.
Tranh chấp nào dưới đây thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài thương mại?
check_box Tranh chấp về dịch vụ vận chuyển hành khách.
Tranh chấp phân chia tài sản khi ly hôn.
Tranh chấp về phân chia di sản thừa kế.
Tranh chấp về việc trả lương cho người lao động.
Tranh chấp về kinh doanh KHÔNG bao gồm:
check_box tranh chấp giữa doanh nghiệp kinh doanh vì mục đích lợi nhuận với người lao động trong doanh nghiệp.
tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức Yes đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
tranh chấp trong nội bộ công ty.
tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
Trong các nội dung của quyền tự do kinh doanh, quyền nào là quan trọng nhất?
Quyền được đảm bảo sở hữu đối với tài sản
Quyền tự do hợp đồng
Quyền tự do thành lập doanh nghiệp
Tất cả các đáp án đều sai
Trong công ty hợp danh, thành viên nào chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi khoản nợ của công ty?
Tất cả thành viên công ty.
Thành viên góp.
Thành viên hợp danh.
Thành viên sáng lập công ty
Trong đơn khởi kiện liên quan đến vụ việc cạnh tranh, bên nguyên đơn thường chứng minh sự tồn tại của thị trường liên quan theo hướng:
không cần phải chứng minh.
loại bỏ sự tồn tại của thị trường.
mở rộng phạm vi thị trường.
thu hẹp phạm vi thị trường.
Trong hợp đồng mẫu của công ty N đưa cho doanh nghiệp H, doanh nghiệp H đã sửa đổi không đáng kể một số điều khoản. Đây là:
chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng.
đề nghị mới.
huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng.
rút lại đề nghị giao kết hợp đồng.
Trong những đối tượng sau đây, đối tượng nào KHÔNG có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?
check_box Cơ quan thanh tra lao động trong quá trình thực hiện chức năng của mình phát hiện doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ đến hạn.
Chủ nợ không có bảo đảm.
Cổ đông sở hữu 20% tổng số cổ phần phổ thông của công ty cổ phần trong thời hạn liên tục 06 tháng.
Tập thể người lao động.
Trong quá trình hoạt động, việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân:
chỉ cần được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.
chỉ được giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.
chỉ được tăng vốn đầu tư sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.
phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị của mỗi loại tài sản.
Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau thì:
khác nhau 30%.
khác nhau rất nhiều.
không khác nhau (giống hệt nhau).
mang tính đơn nhất.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết trọng tài, bên không đồng ý với phán quyết trọng tài có quyền yêu cầu huỷ phán quyết đó bằng việc gửi:
check_box đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài đến Tòa án cấp tỉnh nơi hội đồng trọng tài ra phán quyết, nếu các bên không có thỏa thuận lựa chọn một tòa án cấp tỉnh cụ thể.
đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài đến tòa án cấp tỉnh nơi hội đồng trọng tài có trụ sở chính.
đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài đến Tòa án cấp tỉnh nơi hội đồng trọng tài ra phán quyết.
đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài đến trung tâm trọng tài.
Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. Vụ án dân sự nào dưới đây KHÔNG được hòa giải?
check_box Tranh chấp phát sinh từ giao dịch trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.
Đương sự là vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự.
Tranh chấp có yếu tố nước ngoài.
Tranh chấp về sở hữu trí tuệ.
Trong trường hợp bên được đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự sau khi trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì:
hợp đồng vô hiệu tương đối.
hợp đồng vô hiệu.
việc trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng không có giá trị.
việc trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có giá trị.
Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức hợp đồng dân sự là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mà các bên không tuân theo thì:
hợp đồng mặc nhiên vô hiệu.
theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu.
theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của hợp đồng trong một thời hạn và quá thời hạn nếu các bên không thực hiện thì hợp đồng vô hiệu.
Tòa án cho phép các bên sửa đổi hình thức trong thời hạn 3 tháng. Nếu các bên không thực hiện trong thời hạn này thì hợp đồng vô hiệu.
Trong trường hợp vụ án kinh tế tranh chấp về bất động sản thì Tòa án nào Yes thẩm quyền giải quyết?
check_box Tòa án nơi có bất động sản.
Tòa án do các bên thỏa thuận.
Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc hoặc có trụ sở chính.
Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc hoặc có trụ sở chính.
Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận, ai phải nộp phí trọng tài?
check_box Bên thua kiện phải nộp.
Bị đơn phải nộp và bên thua kiện phải nộp.
Bị đơn phải nộp.
Nguyên đơn phải nộp.
Trường hợp nào dưới đây thỏa thuận trọng tài không đương nhiên bị vô hiệu?
check_box Thỏa thuận trọng tài tồn tại dưới dạng một điều khoản của hợp đồng giữa hai bên tranh chấp và hợp đồng đó bị tuyên vô hiệu.
Một bên ký kết thỏa thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
Người ký kết thỏa thuận trọng tài không có thẩm quyền ký kết.
Thỏa thuận trọng tài bằng lời nói.
Trường hợp nào dưới đây thỏa thuận trọng tài sẽ mặc nhiên vô hiệu?
check_box Thỏa thuận bằng lời nói.
Một bên của thỏa thuận trọng tài bị lừa dối, đe dọa.
Thỏa thuận bằng thư điện tử.
Thỏa thuận không chỉ rõ đối tượng tranh chấp.
Trường hợp nào KHÔNG phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm trong vụ án dân sự?
check_box Bị đơn.
Bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.
Nguyên đơn.
Trường hợp pháp luật không quy định loại hợp đồng phải được giao kết bằng một hình thức nhất định thì hợp đồng kinh doanh thương mại Yes thể được giao kết bằng:
lời nói, văn bản, hành vi cụ thể.
miệng, văn bản.
văn bản có công chứng hoặc chứng thực, đăng ký hoặc xin phép.
văn bản, hành vi cụ thể.
Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành:
các phần tương ứng với tỷ lệ vốn góp của cổ đông.
nhiều phần bằng nhau.
nhiều phần tương ứng với giá trị cổ phần tại thời điểm phát hành.
nhiều phần Yes giá trị khác nhau.
Yếu tố nào KHÔNG phải là căn cứ xác định tranh chấp có yếu tố nước ngoài?
check_box Cơ quan giải quyết là tòa án hoặc trọng tài nước ngoài.
Căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ có tranh chấp phát sinh ở nước ngoài.
Tài sản liên quan đến tranh chấp đó ở nước ngoài.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại mà một bên hoặc các bên là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài tham gia.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập