Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là
Sự kết hợp giữa nhà tư bản nhỏ và nhà nước tư sản
Sự kết hợp giữa nhà tư bản nhỏ và nhà nước vô sản
Sự kết hợp giữa tổ chức độc quyền tư nhân và nhà nước tư sản
Sự kết hợp giữa tổ chức độc quyền tư nhân và nhà nước vô sản
Bản chất của CNTB độc quyền nhà nước là
check_box Sự kết hợp giữa tổ chức độc quyền tư nhân và nhà nước tư sản
Sự kết hợp giữa nhà tư bản nhỏ và nhà nước tư sản
Sự kết hợp giữa nhà tư bản nhỏ và nhà nước vô sản
Sự kết hợp giữa tổ chức độc quyền tư nhân và nhà nước vô sản
Bản chất của tiền công trong CNTB là
Giá cả của hàng hóa
Giá cả của hàng hóa lao động
Giá cả của hàng hóa lao động và hàng hóa sức lao động
Giá cả của hàng hóa sức lao động
Biện pháp để xây dựng thành công nền kinh tế độc lập tự chủ với tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam không phải là:
check_box Không mở rộng quan hệ kinh tế với các quốc gia có chế độ chính trị khác Việt Nam.
Bổ sung, hoàn thiện đường lối xây dựng, phát triển đất nước; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Các quan hệ lợi ích kinh tế có mối quan hệ:
Luôn bổ sung cho nhau
Luôn thống nhất với nhau
Luôn trái ngược nhau
Vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau
Các tổ chức độc quyền có thể định ra giá cả độc quyền:
check_box Giá cả độc quyền thấp khi mua, giá cả độc quyền cao khi bán
Giá cả độc quyền cao khi mua, giá cả độc quyền cao khi bán
Giá cả độc quyền thấp khi bán, giá cả độc quyền cao khi mua
Không có phương án đúng
Các tổ chức độc quyền xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
check_box Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20
Giữa thế kỷ 20
Thế kỷ 16 - 17
Thế kỷ 18 - 19
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) được đề cập lần đầu tiên tại nước:
Anh
Đức
Mỹ
Pháp
Chọn phương án chính xác nhất trong các phương án sau: Nguồn gốc của tiền là:
check_box Do nhu cầu của sản xuất và trao đổi
Do mua bán, trao đổi quốc tế
Do nhà nước phát hành
Do nhu cầu mua bán
Chủ nghĩa Mác được hình thành dựa trên cơ sở kế thừa trực tiếp?
Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp
Kinh tế chính trị cổ điển Anh
Tất cả các đáp án trên
Triết học cổ điển Đức
Chủ nghĩa trọng nông hướng vào việc nghiên cứu lĩnh vực nào?
Lĩnh vực lưu thông
Lĩnh vực sản xuất công nghiệp
Lĩnh vực sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp
Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
Chủ nghĩa trọng thương cho rằng lợi nhuận được tạo ra trong
check_box trao đổi
không có đáp án đúng
sản xuất
sản xuất và trao đổi
Chủ thể đóng vai trò điều hòa các quan hệ lợi ích là:
Chủ thể trung gian của thị trường
Doanh nghiệp lớn
Nhà nước
Tập đoàn độc quyền
Chức năng của Kinh tế chính trị bao gồm
Nhận thức; nghiên cứu; phương pháp luận; tư tưởng
Nhận thức; thực tiễn; phương pháp luận; cơ sở lý luận.
Nhận thức; thực tiễn; tư duy; tư tưởng
Nhận thức; thực tiễn; tư tưởng phương pháp luận.
Chức năng của tiền không đòi hỏi có tiền vàng là:
Chức năng phương tiện cất trữ
Chức năng phương tiện cất trữ và Chức năng thước đo giá trị
Chức năng phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán
Chức năng thước đo giá trị
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng hiện đại, hiệu quả là:
check_box Quá trình tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong GDP.
Quá trình tăng cả tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp trong GDP.
Quá trình tăng tỷ trọng công nghiệp và nông nghiệp, giảm tỷ trong dịch vụ trong GDP.
Quá trình tăng tỷ trọng nông nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng công nghiệp trong GDP.
Cơ chế điều tiết kinh tế của độc quyền nhà nước là
check_box Cơ chế thị trường, độc quyền tư nhân và sự can thiệp của nhà nước.
Cả ba phương án trên.
Cơ chế thị trường và độc quyền tư nhân.
Độc quyền tư nhân và sự điều tiết của nhà nước.
Cơ sở sâu xa của sự hình thành sở hữu là:
check_box Quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội.
Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên.
Sự xuất hiện giai cấp đối kháng trong xã hội.
Sự xuất hiện Nhà nước của gai cấp bóc lột.
Công nghiệp hóa là:
check_box Quá trình chuyển đổi nền sản xuất từ việc sử dụng lao động thủ công là chính sang việc sử dụng chủ yếu lao động bằng máy móc nhằm tao ra năng suất lao động xã hội cao.
Quá trình chuyển đổi nền sản xuất công nghiệp là chủ yếu sang nền sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.
Quá trình chuyển đổi nền sản xuất tự cấp tự túc là chính sang nền sản xuất hàng hóa là chủ yếu.
Quá trình chuyển đổi nền sản xuất từ việc sử dụng máy móc lạc hậu là chính sang việc sử dụng chủ yếu những công nghệ hiện đại nhằm tao ra năng suất lao động xã hội cao.
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam gồm
2 nội dung
3 nội dung
4 nội dung
5 nội dung
Công thức chung của tư bản là
H - T – H
T - H – T’
T - SX – T’
T’ - T - H
Công thức chung của tư bản là
check_box T - H - T’
H - T - H
T - SX - T’
T’ - T - H
Công thức lưu thông hàng hóa giản đơn là:
check_box Hàng - Tiền - Hàng (H - T - H)
Hàng - Hàng -Tiền (H - H - T)
Tiền - Hàng - Tiền (T - H - T)
Tiền - Tiền - Hàng (T - T - H)
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào thế kỉ:
Giữa thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX
Những năm đầu thập niên 60 thế kỷ XX đến cuối thế kỷ XX
Những năm đầu thập niên 60 thế kỷ XX đến cuối thế kỷ XX
Nửa cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ:
Thời kỳ công trường thủ công
Thời kỳ đại công nghiệp cơ khí
Thời kỳ hiệp tác giản đơn
Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ TBCN
Đặc điểm của CNTB ngày nay được biểu hiện ở
Biểu hiện mới của CNTB độc quyền
Biểu hiện mới của CNTB độc quyền nhà nước
Biểu hiện mới về kinh tế của CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước
Sự xuất hiện các hình thức độc quyền mới
Đặc điểm của quy luật kinh tế là:
Chủ quan
Khách quan
Mang tính khách quan và Phát huy tác dụng thông qua hoạt động kinh tế của con người
Phát huy tác dụng thông qua hoạt động kinh tế của con người
Đặc trưng phản ánh thuộc tính quan trọng mang tính định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở Việt Nam là:
Quan hệ giữa gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội
Quan hệ phân phối
Quan hệ quản lý nền kinh tế
Quan hệ sở hữu và thành phần kinh tế
Dấu hiệu đặc trưng của kinh tế thị trường là:
điều kiện, môi trường cho sản xuất phát triển
Gắn kết với nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới
Hình thành giá cả một cách tự do. Thông qua thị trường để xác định giá cả của hàng hóa, dịch vụ
Kích thích sự sáng tạo của mọi thành viên trong xã hội
Đâu KHÔNG phải là hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
check_box Giá cả độc quyền
Địa tô
Lợi nhuận
Lợi tức
Để hoàn thiện thể chế về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cần thực hiện
3 nội dung
5 nội dung
7 nội dung
9 nội dung
Để hoàn thiện thể chế về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cần thực hiện:
2 nội dung
3 nội dung
5 nội dung
7 nội dung
Đến thế kỷ XVIII, Kinh tế chính trị chính thức trở thành môn học, điều này bắt nguồn từ hệ thống lý luận của nhà kinh tế học nào?
check_box Smith
Mác và Ăng ghen
Ricardo
V.I.Lênin
Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa là:
Người lao động bị phụ thuộc vào nhà tư bản
Người lao động có tư liệu sản xuất và muốn đi làm tăng thêm thu nhập
Người lao động được tự do về thân thể và bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất
Người lao động không được tự do về thân thể và không có tư liệu sản xuất
Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa có:
1 điều kiện
2 điều kiện
3 điều kiện
4 điều kiện
Độc quyền là
Sự liên minh giữa các công ty lớn, vừa và nhỏ nhằm thu được lợi nhuận
Sự liên minh giữa các doanh nghiệp lớn
Sự liên minh giữa các doanh nghiệp lớn, nắm trong tay phần lớn việc sản xuất và tiêu thụ một số loại hàng hoá, có khả năng định ra giá cả độc quyền, nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao
Sự liên minh giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thu được lợi nhuận
Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa trọng thương là:
Công nghiệp
Ngoại thương
Nguồn gốc của của cải và sự giàu có của các dân tộc
Nông nghiệp
Đối với các nước có nền kinh tế kém phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội như Việt Nam muốn xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội phải làm gì?
check_box Phải thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân.
Phải thực hiện công nghiệp hóa kết hợp với hoàn thiện quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa.
Phải thực hiện công nghiệp hóa nền kinh tế quốc dân.
Phải thực hiện cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất.
Động cơ chủ yếu của tích lũy tư bản là:
Quy luật kinh tế cơ bản của CNTB - quy luật giá trị
Quy luật kinh tế cơ bản của CNTB – quy luật giá trị thặng dư.
Quy luật kinh tế cơ bản của CNTB - quy luật lao động thặng dư
Quy luật kinh tế cơ bản của CNTB - quy luật sản phẩm thặng dư
Giá trị hàng hóa là
Hao phí lao động cá biệt của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa
Hao phí lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.
Hao phí lao động xã hội của người tiêu dùng hàng hóa kết tinh trong hàng hóa
Hao phí xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa
Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động và giá trị sử dụng của hàng hóa thông thường được thể hiện
check_box Trong quá trình tiêu dùng
Cất trữ trong kho
Trong quá trình sản xuất
Vừa trong quá trình sản xuất lại vừa trong quá trình tiêu dùng
Giá trị thặng dư là:
Phần giá trị dôi ra ngoài giá trị hàng hóa, là lao động không công của công nhân
Phần giá trị dôi ra ngoài giá trị sử dụng sức lao động, là lao động không công của công nhân
Phần giá trị dôi ra ngoài giá trị sức lao động, là lao động không công của công nhân
Phần giá trị dôi ra ngoài lao động, là lao động không công của công nhân
Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư có được do:
Tăng cường độ lao động, làm rút ngắn thời gian lao động cần thiết, tương ứng làm tăng thời gian lao động thặng dư.
Tăng năng suất lao động, làm rút ngắn thời gian lao động cần thiết, tương ứng làm tăng thời gian lao động thặng dư.
Tăng năng suất lao động, làm rút ngắn thời gian lao động thặng dư, tương ứng làm tăng thời gian lao động cần thiết.
Tăng sản lượng, làm rút ngắn thời gian lao động cần thiết, tương ứng làm tăng thời gian lao động thặng dư
Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư có được do:
Kéo dài ngày lao động và tăng cường độ lao động.
Kéo dài ngày lao động và tăng năng suất lao động
Kéo dài ngày lao động và tăng thời gian lao động
Rút ngắn ngày lao động và tăng cường độ lao động
Giữa cung và cầu tồn tại mối quan hệ biện chứng, sự tác động giữa chúng hình thành nên:
Giá cả cân bằng ( giá cả thị trường)
Giá cả hàng hóa
Giá cả thị trường và giá cả hàng hóa
Giá trị cân bằng ( giá trị thị trường)
Hai thuộc tính cơ bản của hàng hóa là:
Giá trị sử dụng và công dụng
Giá trị sử dụng và giá trị.
Giá trị và giá cả
Giá trị và giá trị trao đổi
Hàng hóa đặc biệt là:
Đất đai
Máy tính
Quyền sử dụng đất đai
Xe máy
Hệ thống lý luận kinh tế đầu tiên nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là?
check_box Chủ nghĩa trọng thương
C.Mác và Ph. Ăng ghen
Chủ nghĩa trọng nông
Kinh tế chính trị cổ điển Anh
Hình thức độc quyền mới có trong CNTB ngày nay là:
Công -xoóc-xi-om
Công -xoóc-xi-om
Conglomeret và con sơn
Conglomeret.
Hình thức độc quyền mới có trong CNTB ngày nay là:
check_box Conglomeret và con sơn
Conglomeret.
Công-xoóc-xi-om
Công-xoóc-xi-om
Hình thức tổ chức và cơ chế thống trị của tư bản tài chính trong CNTB ngày nay thay đổi là do:
Lực lượng sản xuất phát triển, nhiều ngành mới xuất hiện
Mục đích thu lợi nhuận độc quyền
Sự điều tiết của nhà nước
Ý muốn thống trị của tư bản tài chính
Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng
Học thuyết giá trị lao động
Học thuyết giá trị thặng dư
Học thuyết tái sản xuất tư bản
Học thuyết tích lũy tư sản
iá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư có được do:
Kéo dài ngày lao động và tăng cường độ lao động.
Kéo dài ngày lao động và tăng năng suất lao động
Kéo dài ngày lao động và tăng thời gian lao động
Rút ngắn ngày lao động và tăng cường độ lao động
Khái niệm đúng nhất về công nghiệp hóa, hiện đại hóa là là:
check_box Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động bằng máy móc; dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ lao động nông nghiệp là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động bằng máy móc công nghiệp; dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học kyc thuật nhằm tao ra năng suất lao động xã hội cao.
Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ nền kinh tế hàng hóa giản đơn là chính sang các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội của nền kinh tế công nghiệp là chính; dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tao ra năng suất lao động xã hội cao.
Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại; dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
Kinh tế chính Mác - Lênin có:
1 chức năng
2 chức năng
3 chức năng
4 chức năng
Kinh tế chính Mác – Lênin có:
1 chức năng
2 chức năng
3 chức năng
4 chức năng
Kinh tế chính trị cổ điển Anh được hình thành và phát triển trong khoảng thời gian nào?
check_box Từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX
Từ cuối thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVI
Từ cuối thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII
Từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII
Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những thành tựu của:
Chủ nghĩa trọng nông
Chủ nghĩa trọng thương
Kinh tế chính trị cổ điển Anh
Kinh tế- chính trị tầm thường
Kinh tế chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất trong sự tác động qua lại với:
check_box Lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng
Lực lượng sản xuất và chính sách kinh tế
Lực lượng sản xuất và cơ sở hạ tầng
Lực lượng sản xuất và quy luật kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là
nền kinh tế có kinh tế nhà nước là chủ đạo
Nền kinh tế có kinh tế tư nhân là nòng cốt
nền kinh tế có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế
nền kinh tế có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế độc lập tự chủ
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là
check_box Nền kinh tế có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế độc lập tự chủ
Nền kinh tế có kinh tế nhà nước là chủ đạo
Nền kinh tế có kinh tế tư nhân là nòng cốt
Nền kinh tế có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế
Lao động cụ thể là:
Chỉ tồn tại trong nền sản xuất hàng hóa
Phạm trù lịch sử
Tạo ra giá trị hàng hóa
Tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa
Lao động giản đơn và lao động phức tạp là
Cùng loại lao động
Hai loại công việc khác nhau
Hai loại lao động giống nhau
Hai loại lao động khác nhau
Lao động trừu tượng là:
Là phạm trù chung của mọi nền kinh tế
Là phạm trù của mọi nền kinh tế hàng hóa
Là phạm trù riêng của kinh tế thị trường
Phạm trù riêng của chủ nghĩa tư bản
Loài người đã trải qua:
1 cuộc cách mạng công nghiệp (1.0)
2 cuộc cách mạng công nghiệp (2.0)
3 cuộc cách mạng công nghiệp (3.0)
4 cuộc cách mạng công nghiệp (4.0)
Lợi ích kinh tế là gì?
check_box Là lợi ích vật chất thu được khi thực hiện các hoạt động kinh tế của con người.
Là lợi ích nói chung của con người thu được thông qua mọi hoạt động của con người.
Là lợi ích tinh thần thu được thông qua hoạt động văn hóa của con người.
Là lợi ích vật chất và tinh thần thu được thông qua hoạt động của con người.
Lợi ích kinh tế là:
Là cơ sở thúc đẩy sự phát triển các lợi ích khác
Là động lực trực tiếp của các chủ thể. và hoạt động kinh tế - xã hội
Là lợi ích vật chất, lợi ích thu được khi thực hiện các hoạt động kinh tế của con người
Là quan hệ giữa các chủ thể trong nền sản xuất xã hội
Lợi nhuận bình quân là:
Lợi nhuận bằng nhau của những lượng vốn tư bản đầu tư bằng nhau khi đầu tư vào các ngành khác nhau
Lợi nhuận bằng nhau của những lượng vốn tư bản đầu tư không bằng nhau khi đầu tư vào các ngành khác nhau.
Lợi nhuận khác nhau của những lượng vốn tư bản đầu tư khác nhau khi đầu tư vào các ngành khác nhau.
Lợi nhuận không bằng nhau của những lượng vốn tư bản đầu tư bằng nhau khi đầu tư vào các ngành khác nhau
Lựa chọn khái niệm đúng nhất về cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội:
check_box Là nền công nghiệp lớn hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, có trình độ xã hội hóa cao, dựa trên trình độ khoa học và công nghệ hiện đại được hình thành một cách có kế hoạch và thống trị trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Là nền công nghiệp lớn được hình thành phát triển trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, có trình độ xã hội hóa cao, dựa trên trình độ khoa học và công nghệ hiện đại được hình thành một cách có kế hoạch và thống trị trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Là nền công nghiệp lớn hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, có quan hệ sản xuất mới hoàn thiện, dựa trên trình độ khoa học và công nghệ hiện đại được hình thành một cách tự phát và thống trị trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Là nền đại công nghiệp khí, có khả năng cải tạo nông nghiệp, dựa trên trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại được hình thành một cách có kế hoạch và thống trị trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Lượng giá trị của hàng hóa được đo lường bằng
Thời gian lao động cá biệt cần thiết
Thời gian lao động cần thiết
Thời gian lao động giản đơn
Thời gian lao động xã hội cần thiết
Lượng giá trị hàng hoá được đo bằng:
check_box Thời gian lao động xã hội cần thiết.
Lao động cụ thể.
Thời gian lao động của từng người để làm ra hàng hóa của họ.
Thời gian lao động từng ngành sản xuất lượng hàng hóa trên thị trường.
Lượng giá trị hàng hoá được xác định như thế nào?
check_box Xác định bằng thời gian lao động xã hội cần thiết, giản đơn trung bình
Thời gian của từng người để làm ra hàng hóa của họ
Thời gian lao động: ngày, giờ…
Xác định qua giá trị trao đổi
Lý do phải thực hiện hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN:
Do thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chưa đồng bộ
Do thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN còn chưa đồng bộ, chưa đầy đủ và còn kém hiệu lực, hiệu quả, kém đầy đủ các yếu tố thị trường và các loại thị trường
Hệ thống thể chế còn chưa đầy đủ
Hệ thống thể chế còn kém hiệu lực, hiệu quả
Mối quan hệ giữa giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa là:
Giá trị được thực hiện sau, giá trị sử dụng được thực hiện trước
Giá trị được thực hiện trước, giá trị sử dụng được thực hiện sau
Giá trị và giá trị sử dụng đều thuộc về người sản xuất
Giá trị và giá trị sử dụng đều thuộc về người tiêu dùng
Một trong các đặc điểm CNH, HĐH ở Việt Nam là:
Chuyển sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ
Đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ
Dựa trên tiến bộ khoa học công nghệ
Gắn với phát triển kinh tế tri thức
Mục đích của cạnh tranh trong nội bộ ngành là
Tìm kiếm giá trị siêu ngạch
Tìm kiếm lợi nhuận
Tìm kiếm lợi nhuận bình quân
Tìm kiếm lợi nhuận siêu ngạch
Mục đích của xuất khẩu tư bản là:
Chiếm đoạt giá trị thặng dư và các nguồn lợi khác ở nước nhập khẩutư bản
Để giải quyết nguồn tư bản "thừa" trong nước
Giúp đỡ các nước nhập khẩu tư bản phát triển.
Thực hiện giá trị và chiếm các nguồn lợi khác của nước nhập khẩu tư bản
Mục đích của xuất khẩu tư bản là:
check_box Chiếm đoạt giá trị thặng dư và các nguồn lợi khác ở nước nhập khẩu
Để giải quyết nguồn tư bản "thừa" trong nước
Thực hiện giá trị và chiếm các nguồn lợi khác của nước nhập khẩu tư bản
tư bản
Mục đích nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin để nhằm tìm ra quy luật:
Quy luật chính trị
Quy luật kinh tế
Quy luật lịch sử
Quy luật xã hội và lịch sử
Mục đích nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác – Lênin để nhằm tìm ra quy luật:
Quy luật chính trị
Quy luật kinh tế
Quy luật lịch sử
Quy luật xã hội và lịch sử
Nền kinh tế độc lập tự chủ là
check_box Nền kinh tế không bị lệ thuộc vào bất cứ ai, không bị tổn hại đến chủ quyền và lợi ích quốc gia.
Nền kinh tế chỉ mở rộng, giao lưu kinh tế trong khu vực.
Nền kinh tế hoàn toàn độc lập, không giao lưu kinh tế với bên ngoài.
Nền kinh tế khép kín.
Nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo định hướng XHCN. Các công cụ để điều tiết sự vận động đó là
Các chính sách tài chính tiền tệ
Nhà nước điều tiết vĩ mô
Nhà nước điều tiết vĩ mô. Kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo và các chính sách tiền tệ điều tiết nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN
Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước
Nền kinh tế thị trường hiện đại là nền kinh tế:
check_box Cạnh tranh và độc quyền luôn tồn tại song hành với nhau
Cạnh tranh tự do
Độc quyền thuần túy
Nhà nước can thiệp toàn diện vào kinh tế
Nếu nhà tư bản trả tiền công theo đúng giá trị sức lao động thì:
Bị lỗ vốn
Có bóc lột được giá trị thặng dư (m)
Không bóc lột được giá trị thặng dư (m)
Không lỗ, không lãi
Người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"
Antoine Montchretiên
Francois Quesney
Tomas Mun
William Petty
Người đầu tiên đưa ra khái niệm kinh tế chính trị là:
A.Montchretien
Francois Quesney
Tomas Mun
William Petty
Người đầu tiên đưa ra khái niệm kinh tế chính trị là:
A.Montchrestien
Francois Quesney
Tomas Mun
William Petty
Người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển:
A. Smith
D. Ricardo
R.T.Mathus
W.Petty
Nguyên nhân chuyển biến từ CNTB tự do cạnh tranh sang CNTB độc quyền là:
Hệ thống tín dụng bị phá sản
Khoa học kỹ thuật kém phát triển.
Không còn sự cạnh tranh giữa các nhà tư bản
Tích tụ và tập trung sản xuất phát triển ở mức độ cao
Nguyên nhân hình thành CNTB độc quyền nhà nước là:
Nhà nước tư sản không muốn sản xuất một số mặt hàng ít lãi
Sự thống trị của độc quyền
Tích tụ và tập trung sản xuất nhỏ
Tổ chức độc quyền tư nhân muốn sản xuất một số mặt hàng ít lãi
Nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đời của độc quyền
check_box Sự tập trung sản xuất dưới tác động của cách mạng khoa học công nghệ, cạnh tranh, khủng hoảng kinh tế và tín dụng.
Do đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Do quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Do sự can thiệp, điều chỉnh của nhà nước tư sản.
Nguyên nhân ra đời của độc quyền là
Do cạnh tranh
Do khủng hoảng của hệ thống tín dụng
Sự phát triển của lực lượng sản xuất thúc đẩy các tổ chức độc quyền
Sự phát triển của lực lượng sản xuất thúc đẩy các tổ chức độc quyền, do cạnh tranh và do khủng hoảng của hệ thống tín dụng
Nguyên nhân xuất hiện nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong CNTB ngày nay là:
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thích ứng nhanh với biến động của thị trường.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ đổi mới trang thiết bị kỹ thuật
Lực lượng sản xuất phát triển cho phép chuyên môn hoá sản xuất sâu.
Lực lượng sản xuất phát triển cho phép chuyên môn hoá sản xuất sâu. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thích ứng nhanh với biến động của thị trường và Doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ đổi mới trang thiết bị kỹ thuật
Nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ lợi ích kinh tế:
Địa vị của chủ thể trong hệ thống quan hệ sản xuất xã hội
Hội nhập kinh tế quốc tế
Trình độ phát triển LLSX
Trình độ phát triển LLSX, Địa vị của chủ thể trong hệ thống quan hệ sản xuất xã hội, chính sách phần phối thu nhập của nhà nước và hội nhập KTQT
Nội dung cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ hai là:
chuyển từ lao động thủ công thành lao động sử dụng máy móc
sử dụng công nghệ thông tin, tự động hóa sản xuất
sử dụng năng lượng điện và động cơ điện, đế tạo ra các dây chuyền sản xuất có tính chuyên môn hoá cao, chuyển nền sản xuất cơ khí sang nền sản xuất điện - cơ khí và sang giai đoạn tự động hóa cục bộ trong sản xuất
sự xuất hiện các công nghệ mới có tính đột phá về chất như trí tuệ nhân tạo, big data
Nội dung cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ hai là:
check_box Sử dụng năng lượng điện và động cơ điện, đế tạo ra các dây chuyền sản xuất có tính chuyên môn hoá cao, chuyển nền sản xuất cơ khí sang nền sản xuất điện - cơ khí và sang giai đoạn tự động hóa cục bộ trong sản xuất
Chuyển từ lao động thủ công thành lao động sử dụng máy móc
Sử dụng công nghệ thông tin, tự động hóa sản xuất
Sự xuất hiện các công nghệ mới có tính đột phá về chất như trí tuệ nhân tạo, big data
Nội dung hội nhập kinh tế quốc tế:
Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hội nhập thành công và đa dạng các hình thức, các mức độ hội nhập kinh tế quốc tế
Nâng cao trình độ của nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia
Tận dụng các lợi thế kinh tế của nước ta trong phân công lao động quốc tế
Tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lý, hiện đại và hiệu quả hơn
Nội dung kinh tế của sở hữu là:
check_box Lợi ích kinh tế mà chủ sở hữu được hưởng.
Của cải vật chất được sản xuất ra.
Giá trị của các hàng hóa.
Sản phẩm hàng hóa của xã hội.
Nước ta quá độ lên CNXH là tất yếu lịch sử vì:
check_box Phù hợp với tính quy luật phát triển khách quan. Do tính ưu việt của kinh tế thị trường trong thúc đẩy phát triển và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân mong muốn dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Do cách mạng nước ta phát triển theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
Phù hợp quy luật phát triển khách quan của lịch sử loài người
Phù hợp với đặc điểm thời đại
Nước ta quá độ lên CNXH là tất yếu lịch sử Vì:
Do cách mạng nước ta phát triển theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
Phù hợp quy luật phát triển khách quan của lịch sử loài người
Phù hợp với đặc điểm thời đại
Phù hợp với tính quy luật phát triển khách quan. Do tính ưu việt của kinh tế thị trường trong thúc đẩy phát triển và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân mong muốn dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Nước tiến hành công nghiệp hóa đầu tiên trên thế giới là:
Anh
Đức
Mỹ
Pháp
Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là:
check_box Mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Mô hình kinh tế tổng quát trong giai đoạn chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Mô hình kinh tế tổng quát trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.
Mô hình kinh tế tổng quát trong những năm đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Phương pháp nghiên cứu của KTCT Mác - Lênin là:
Phương pháp lịch sử
Phương pháp logic
Phương pháp thống kê
Phương pháp trừu tượng hóa khoa học, logic kết hợp với lịch sử, quan sát thống kê, phân tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, hệ thống hóa, mô hình hóa...
Phương pháp nghiên cứu của KTCT Mác – Lênin là:
Phương pháp lịch sử
Phương pháp logic
Phương pháp thống kê
Phương pháp trừu tượng hóa khoa học, logic kết hợp với lịch sử, quan sát thống kê, phân tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, hệ thống hóa, mô hình hóa...
Phương pháp nghiên cứu quan trọng của kinh tế chính trị Mác – Lênin là:
Logic kết hợp với lịch sử
Phân tích tổng hợp
Quy nạp diễn dịch
Trừu tượng hóa khoa học
Quan điểm về công nghiệp hoá hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư là:
các biện pháp thích ứng phải được được thực hiện đồng bộ, phát huy sức sáng tạo của toàn dần
chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, giải phóng mọi nguồn lực
chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, giải phóng mọi nguồn lực và các biện pháp thích ứng phải được được thực hiện đồng bộ, phát huy sức sáng tạo của toàn dần
hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế dựa trên nền tảng sáng tạo
Quan điểm về công nghiệp hoá hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư là:
check_box Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, giải phóng mọi nguồn lực và các biện pháp thích ứng phải được được thực hiện đồng bộ, phát huy sức sáng tạo của toàn dần
Các biện pháp thích ứng phải được được thực hiện đồng bộ, phát huy sức sáng tạo của toàn dần
Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, giải phóng mọi nguồn lực
Hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế dựa trên nền tảng sáng tạo
Quy luật kinh tế là quy luật:
Những mối liên hệ phản ánh bản chất, khách quan, lặp đi lặp lại của các hiện tượng và quá trình kinh tế.
Phản ánh những mối liên hệ nhân quả, của các hiện tượng và quá trình kinh tế và những mối liên hệ nhân quả, bản chất, tất yếu, thường xuyên lặp đi lặp lại của các hiện tượng và quá trình kinh tế.
Phản ánh những mối liên hệ nhân quả, của các hiện tượng và quá trình kinh tế.
Phản ánh những mối liên hệ tất yếu, thường xuyên lặp đi lặp lại của các hiện tượng và quá trình kinh tế.
Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế là:
Đồng nhất với nhau
Giao thoa với nhau
Khác nhau
Khác nhau nhưng có quan hệ với nhau
Sản xuất giá trị thặng dư là:
Quy luật cá biệt của CNTB
Quy luật đặc biệt của CNTB
Quy luật tương đối của CNTB
Quy luật tuyệt đối của CNTB
Sản xuất hàng hóa tồn tại ở:
Chỉ trong chế độ tư bản chủ nghĩa
Dưới chế độ nô lệ, phong kiến và tư bản chủ nghĩa
Tìm kiếm giá trị siêu ngạch
Tìm kiếm lợi nhuận
Tìm kiếm lợi nhuận bình quân
Tìm kiếm lợi nhuận siêu ngạch
Trong các xã hội có phân công lao động xã hội và sự tách biệt về kinh tế giữa những người sản xuất
Trong mọi thời đại
Sản xuất hàng hóa và sản xuất tự cấp, tự túc là
Giống nhau
Khác nhau
Làm tiền đề cho nhau
Phụ thuộc nhau
Sự hình thành các tổ chức độc quyền dựa trên cơ sở:
check_box Tích tụ tập trung sản xuất và sự xuất hiện các xí nghiệp quy mô lớn.
Phát triển khoa học - kỹ thuật.
Sản xuất nhỏ phân tán.
Sự hoàn thiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Sự khác biệt cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là
Phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
Quan hệ phân phối
Quan hệ quản lý kinh tế
Quan hệ sở hữu và thành phần kinh tế
Sự ra đời của tư bản tài chính là kết quả của sự phát triển:
Độc quyền công nghiệp
Độc quyền ngân hàng
Quá trình xâm nhập liên kết độc quyền ngân hàng với độc quyền công nghiệp
Sự phát triển của thị trường tài chính
Sự ra đời của tư bản tài chính là kết quả phát triển của:
check_box Quá trình độc quyền hóa trong công nghiệp và trong ngân hàng xoắn xuýt với nhau.
Độc quyền công nghiệp.
Độc quyền ngân hàng.
Sự phát triển của thị trường tài chính.
Sức lao động là
Hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải
Khả năng tiêu dùng trong quá trình sản xuất
Là vận dụng sức lao động vào quá trình sản xuất
Toàn bộ thể lực và trí lực trong một con người đang sống và được vận dụng để sản xuất ra giá trị sử dụng nào đó
Tác dụng của quy luật giá trị là:
Điều tiết sản xuất hàng hóa; kích thích cải tiến kỹ thuật; làm phân hóa những người sản xuất hàng hóa
Điều tiết sản xuất và giá cả hàng hóa; kích thích cải tiến kỹ thuật; làm phân hóa những người sản xuất hàng hóa
Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa; kích thích cải tiến kỹ thuật; làm phân hóa những người sản xuất hàng hóa.
Điều tiết trao đổi và lưu thông hàng hóa; kích thích cải tiến kỹ thuật; làm phân hóa những người sản xuất hàng hóa.
Tác dụng của quy luật giá trị là:
check_box Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa; Kích thích cải tiến kỹ thuật; Làm phân hóa những người sản xuất hàng hóa.
Điều tiết sản xuất hàng hóa; Kích thích cải tiến kỹ thuật; Làm phân hóa những người sản xuất hàng hóa
Điều tiết sản xuất và giá cả hàng hóa; Kích thích cải tiến kỹ thuật; Làm phân hóa những người sản xuất hàng hóa
Điều tiết trao đổi và lưu thông hàng hóa; Kích thích cải tiến kỹ thuật; Làm phân hóa những người sản xuất hàng hóa.
Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là
Hệ thống đường lối, chủ trương chiến lược, hệ thống luật pháp, chính sách quy định xác lập cơ chế vận hành, điều chỉnh chức năng, hoạt động, mục tiêu, phương thức hoạt động, các quan hệ lợi ích của các tổ chức, các chủ thể kinh tế nhằm hưởng tới xác lập đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường hiện đại theo hướng góp phần thúc đẩy dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Hệ thống pháp luật về kinh tế của nhà nước và các quy tắc xã hội được nhà nước thừa nhận
Hệ thống quy tắc, luật pháp, bộ máy quản lý và cơ chế vận hành nhằm điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế.
Những quy tắc, luật pháp, bộ máy quản lý và cơ chế vận hành nhằm điều chỉnh các hoạt động của con người trong một chế độ xã hội
Thế nào là sản xuất hàng hoá?
check_box Là một kiểu tổ chức kinh tế - xã hội, trong đó những sản phẩm được sản xuất ra để trao đổi, mua bán.
Là hình thái kinh tế - xã hội.
Là hình thức tổ chức xã hội.
Là tổ chức kinh tế.
Theo C.Mác sản xuất hàng hóa là:
Kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để đáp ứng nhu cầu của nhà sản xuất
Kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để giao nộp
Kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để tiêu dùng
Kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó, những người sản xuất ra sản phẩm không nhằm mục đích phục vụ nhu cầu tiêu dùng của chính mình mà để trao đổi, mua bán
Theo C.Mác sản xuất hàng hóa là:
check_box Kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó, những người sản xuất ra sản phẩm không nhằm mục đích phục vụ nhu cầu tiêu dùng của chính mình mà để trao đổi, mua bán
Kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để đáp ứng nhu cầu của nhà sản xuất
Kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để giao nộp
Kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để tiêu dùng
Theo C.Mác, có các hình thức địa tô là:
Địa tô chênh lệch
Địa tô tuyệt đối
Địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch
Địa tô tuyệt đối và tương đối
Thời gian chu chuyển của tư bản bằng:
Thời gian dự trữ sản xuất + thời gian lưu thông
Thời gian sản xuất + thời gian bán hàng
Thời gian sản xuất + thời gian lưu thông
Thời gian sản xuất + thời gian tiếp thị.
Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm
1610
1612
1615
1618
Thuật ngữ kinh tế chính trị xuất hiện trong tác phẩm “Chuyên luận về kinh tế chính trị” năm 1615 của nhà kinh tế học nào?
A.Smith
C.Mác và Ph.Ăngghen
Montchretien
V.I.Lênin
Thực chất lợi nhuận thương nghiệp là
Một phần giá trị thặng dư tạo ra trong sản xuất mà nhà tư bản công nghiệp phải chuyển nhượng cho tư bản thương nghiệp
Một phần giá trị thặng dư tạo ra trong sản xuất mà nhà tư bản nông nghiệp phải chuyển nhượng cho tư bản thương nghiệp
Một phần lợi nhuận tạo ra trong sản xuất mà nhà tư bản công nghiệp phải chuyển nhượng cho tư bản thương nghiệp
Một phần tỷ suất giá trị thặng dư tạo ra trong sản xuất mà nhà tư bản công nghiệp phải chuyển nhượng cho tư bản thương nghiệp
Tìm phương án chính xác về về vai trò của tư bản khả biến
check_box Tư bản khả biến khi được trao đổi với hàng hóa sức lao động chính là nguồn gốc của giá trị thặng dư
Tư bản khả biến được ví như bình cổ cong trong thí nghiệm hóa học
Tư bản khả biến không tạo ra giá trị thặng dư
Tư bản khả biến là điều kiện cần thiết trong quá trình sản xuất
Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa là
Lao động cụ thể và lao động giản đơn.
Lao động cụ thể và lao động phức tạp
Lao động cụ thể và lao động trừu tượng.
Lao động phức tạp và lao động trừu tượng.
Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế là
Do xu thế khách quan trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế
Do xu thế khách quan trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là phương thức phát triển phổ biến của các nước, nhất là các nước đang và kém phát triển trong điều kiện hiện nay
hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội để tiếp cận và sử dụng được các nguồn lực bên ngoài
Hội nhập kinh tế quốc tế là phương thức phát triển phổ biến của các nước, nhất là các nước đang và kém phát triển trong điều kiện hiện nay
Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế là
check_box Do xu thế khách quan trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là phương thức phát triển phổ biến của các nước, nhất là các nước đang và kém phát triển trong điều kiện hiện nay
Do xu thế khách quan trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế
Hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội để tiếp cận và sử dụng được các nguồn lực bên ngoài
Hội nhập kinh tế quốc tế là phương thức phát triển phổ biến của các nước, nhất là các nước đang và kém phát triển trong điều kiện hiện nay
Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế là:
Do cách mạng công nghiệp 4.0
Do xu thế khách quan trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế
Do xu thế khách quan trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là phương thức phát triển phổ biến của các nước, nhất là các nước đang và kém phát triển trong điều kiện hiện nay
Hội nhập kinh tế quốc tế là phương thức phát triển phổ biến của các nước, nhất là các nước đang và kém phát triển trong điều kiện hiện nay
Tính ưu việt của kinh tế thị trường không phải là:
check_box Tăng giá trị hàng hóa.
Kích thích cải tiến kỹ thuật.
Nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tăng năng suất lao động.
Trao đổi giữa hai hàng hóa với nhau thực chất là
check_box Trao đổi lao động
Trao đổi giá trị sử dụng
Trao đổi ngang giá
Trao đổi sức lao động
Trong các diễn đạt sau về tư bản, hãy tìm ra phương án SAI:
check_box Tư bản sinh ra trong lưu thông xét trên phạm vi toàn xã hội
Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư
Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê
Tư bản là tiền, là giá trị có bản năng tự tăng lên
Trong cơ cấu kinh tế thì quan trọng nhất là:
check_box Cơ cấu ngành kinh tế (công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ).
Cả cơ cấu ngành, vùng và thành phần kinh tế.
Cơ cấu thành phần kinh tế.
Cơ cấu vùng kinh tế.
Trong giai đoạn CNTB độc quyền có những hình thức cạnh tranh là:
Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngoài độc quyền
Cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với các doanh nghiệp ngoài độc quyền
Cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với các doanh nghiệp ngoài độc quyền; Cạnh tranh trong nội bộ các tổ chức độc quyền và giữa các tổ chức độc quyền với nhau
Cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với nhau
Trong những luận điểm sau, luận điểm nào đúng
check_box Mục đích lưu thông của hàng hóa giản đơn là giá trị sử dụng
Mục đích lưu thông của hàng hóa giản đơn là giá trị, hơn nữa là giá trị tăng thêm
Mục đích lưu thông của hàng hóa giản đơn là hàng hóa và tiền tệ
Mục đích lưu thông của hàng hóa giản đơn là tiền
Trong thời kỳ quá độ ở nước ta, sở hữu nhà nước giữ vai trò
Chủ đạo trong cơ cấu sở hữu ở nước ta
Nền tảng trong cơ cấu sở hữu ở nước ta
Quan trọng trong cơ cấu sở hữu ở nước ta
Thống trị trong cơ cấu sở hữu ở nước ta
Tư bản khả biến (v) là:
Bộ phận gián tiếp tạo ra giá trị thặng dư
Bộ phận trực tiếp tạo ra giá trị sử dụng
Bộ phận trực tiếp tạo ra giá trị thặng dư
Bộ phận trực tiếp tạo ra sản phẩm thặng dư
Tư bản luôn luôn vận động và vận động trải qua
check_box 3 giai đoạn
1 giai đoạn
2 giai đoạn
4 giai đoạn
Tư bản tài chính là:
Sự hợp nhất của một số ít ngân hàng độc quyền lớn nhất với tư bản của những liên minh độc quyền công nghiệp
Sự hợp nhất của một số ít ngân hàng độc quyền lớn nhất với tư bản của những liên minh độc quyền thương nghiệp
Sự hợp nhất của một số toàn bộ ngân hàng độc quyền lớn nhất với tư bản của những liên minh độc quyền công nghiệp.
Sự hợp nhất của một số toàn bộ ngân hàng độc quyền lớn nhất với tư bản của những liên minh độc quyền thương nghiệp
Ưu thế của nền kinh tế thị trường là:
Hình thành ý tưởng mới của các chủ thể kinh tế
Phát huy tốt nhất tiềm năng của mọi chủ thể và vùng miền
Tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự hình thành ý tưởng mới của các chủ thể kinh tế, phát huy tốt nhất tiềm năng của mọi chủ thể và vùng miền và thỏa mãn tối đa nhu cầu của con người
Thỏa mãn nhu cầu của con người
Vai trò của cách mạng công nghiệp đối với phái triển là:
Hoàn thiện quan hệ sản xuất
Thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất
Thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất
Thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất và đổi mới phương thức quản trị phát triển
Vai trò của cách mạng công nghiệp đối với phái triển:
Thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị phát triển
Thúc đẩy hoàn thiện quan hệ sản xuất
Thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất
Thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và đổi mới phương thức quản trị phát triển
Vai trò của cách mạng công nghiệp đối với phát triển là:
check_box Thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất và đổi mới phương thức quản trị phát triển
Hoàn thiện quan hệ sản xuất
Thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất
Thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất
Vai trò của cách mạng công nghiệp đối với phát triển:
check_box Thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và đổi mới phương thức quản trị phát triển
Thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị phát triển
Thúc đẩy hoàn thiện quan hệ sản xuất
Thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất
Vai trò tích cực của chủ nghĩa tư bản là:
Chuyển nền sản xuất nhỏ thành nền sản xuất lớn hiện đại
Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng
Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng. Chuyển nền sản xuất nhỏ thành nền sản xuất lớn hiện đại. Thực hiện xã hội hóa sản xuất
Thực hiện xã hội hóa sản xuất
Vai trò tích cực của CNTB là:
check_box Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng. Chuyển nền sản xuất nhỏ thành nền sản xuất lớn hiện đại. Thực hiện xã hội hóa sản xuất
Chuyển nền sản xuất nhỏ thành nền sản xuất lớn hiện đại
Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng
Thực hiện xã hội hóa sản xuất
Việc tiếp thu và phát triển khoa học, công nghệ mới, hiện đại của các nước kém phát triển có thể thực hiện bằng:
2 con đường
3 con đường
4 con đường
5 con đường
Việt Nam phải làm sao để hội nhập quốc tế có hiệu quả?
check_box Không thể tuyệt đối hóa độc lập tự chủ.
Chỉ quan hệ với các nước tư bản phát triển.
Phải coi độc lập, tự chủ là bất biến.
Phải tuyệt đối hóa độc lập, tự chủ.
Việt Nam phải thực hiện CNH, HĐH Vì:
Công nghiệp hóa là quy luật phổ biến của sự phát triển lực lượng sản xuất xã hội mà mọi quốc gia đều trải qua
Đây là quy luật phổ biến của sự phát triển lực lượng sản xuất xã hội mà mọi quốc gia đều trải qua và nước ta có nền kinh tế kém phát triển quá độ lên CNXH, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội phải thực hiện từ đầu thông qua CNH, HĐH
Để nâng dần trình độ văn minh của xã hội.
Nước ta có nền kinh tế kém phát triển
Xác định phương án sai về kinh tế thị trường:
check_box Nền kinh tế đối lập hoàn toàn với nền kinh tế hàng hóa.
Giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hóa
Nền kinh tế hàng hóa phát triển ở trình độ cao.
Nền kinh tế tồn tại và phát triển cả trong CNTB và chủ nghĩa xã hội.
Xuất khẩu tư bản được thể hiện dưới:
1 hình thức
2 hình thức
3 hình thức
5 hình thức
Yếu tố quyết định trình độ phát triển của sở hữu là gì?
check_box Là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
Là trình độ phát triển của kiến trúc thượng tầng.
Là trình độ phát triển của quan hệ sản xuất.
Là trình độ phát triển của văn hóa - xã hội.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập