AT89C51 sử dụng kiểu truyền thông nào?
Truyền thông song song
Truyền thông song song nối tiếp
Truyền thông song song và truyền thông nối tiếp
Truyền thông song song và truyền thông nối tiếp bất đồng bộ
Atmega328 có bao nhiêu bộ Timer?
check_box 3
1
2
4
Atmega328 là một chip _________ bit
16
32
64
8
Biểu diễn thuật toán theo mã giả là
Mượn các cú pháp của một ngôn ngữ lập trình nào đó để thể hiện thuật toán
Sử dụng lưu đồ hay sơ đồ khối là một công cụ trực quan để diễn đạt các thuật toán
Sử dụng ngôn ngữ lập trình để biểu diễn thuật toán
Sử dụng ngôn ngữ thường ngày để liệt kê các bước của thuật toán
Biểu diễn thuật toán theo ngôn ngữ tự nhiên là
Mượn các cú pháp của một ngôn ngữ lập trình nào đó để thể hiện thuật toán
Sử dụng lưu đồ hay sơ đồ khối là một công cụ trực quan để diễn đạt các thuật toán
Sử dụng ngôn ngữ lập trình để biểu diễn thuật toán
Sử dụng ngôn ngữ thường ngày để liệt kê các bước của thuật toán
Biểu diễn thuật toán theo sơ đồ khối là
Mượn các cú pháp của một ngôn ngữ lập trình nào đó để thể hiện thuật toán
Sử dụng lưu đồ hay sơ đồ khối là một công cụ trực quan để diễn đạt các thuật toán
Sử dụng ngôn ngữ lập trình để biểu diễn thuật toán
Sử dụng ngôn ngữ thường ngày để liệt kê các bước của thuật toán
Bộ chia trước sử dụng trong hoạt động Timer là gì?
Không phải nạp lạo giá trị đếm
Sử dụng bộ đếm đơn giản hơn
Tăng thời gian trễ do bộ định thời đưa ra bằng cách giảm tần số hoạt động của nó
Tăng tốc độ tính toán
Bộ chuyển đổi Số - Tương tự sử dụng để
Chuyển đổi dạng số sang dạng số
Chuyển từ tín hiệu dạng số sang dạng tương tự
Chuyển từ tín hiệu dạng tương tự sang số
Chuyển từ tín hiệu dạng tương tự sang số và ngược lại
Bộ chuyển đổi Tương tự - số sử dụng để
Chuyển đổi dạng số sang dạng số
Chuyển từ tín hiệu dạng số sang dạng tương tự
Chuyển từ tín hiệu dạng tương tự sang số
Chuyển từ tín hiệu dạng tương tự sang số và ngược lại
Bộ nhớ chương trình của Pic16F877A có kích thước là
10Kbyte
16Kbyte
256Byte
8Kbyte
Bộ nhớ chương trình của Pic16F877A được chia thành bao nhiêu trang
3
4
5
6
Bộ nhớ dữ liệu của Pic16F877A có kích thước là
256byte
2Kbyte
512 byte
8Kbyte
Bộ nhớ dữ liệu EEPROM của Pic16F877A có kích thước là
256byte
2Kbyte
512 byte
8Kbyte
Các bit lựa chọn kênh trong ADC là
ADCS1: ADCS0
CHS1 : CHS0
CHS3 : CHS2
CHS3 : CHS2 : CHS1 : CHS0
Các bước trong quy trình thiết kế Bottm up có
4
5
6
7
Các bước trong quy trình thiết kế Top down có
4
5
6
7
Các khối chức năng nào KHÔNG có trong 1 hệ thống nhúng cơ bản
Bộ nhớ RAM
Bộ nhớ ROM
Ổ đĩa cứng
Vi điều khiển
Các khối chức năng nào KHÔNG có trong 1 hệ thống nhúng cơ bản
Cảm biến
Chuột/ Bàn phím
Nút nhấn/ LCD
Vi điều khiển
Các kỹ thuật nào sau đây không được dùng trong đặc tả hệ thống
Đặc tả hình thức
Đặc tả mục tiêu
Đặc tả nửa hình thức
Đặc tả phi hình thức
Các lệnh sau đâu là lệnh định cấu hình cho ADC
check_box Setup_adc(mode)
SET_ADC_CHANEL(PIN)
Setup_adc_port(value)
Value=read_adc(mode)
Các tín hiệu truyền dữ liệu UART của Pic16F877A là
DT, CK
TX, DT, CK
TX, RX
TX, RX, CK
Cảm biến có thể đưa ra tín hiệu dưới dạng
Cả 3 dạng trên
Số
Tương tự
Xung
Cảm biến là thiết bị
Đầu ra của hệ thống nhúng
Đầu vào của hệ thống nhúng
Lưu trữ
Xử lý
Cặp thanh ghi nào sử dụng để lưu giá trị đếm cho Timer0
Tcon, Pcon
TH0, TL0
TH1, TL1
Tmod, Tcon
Cặp thanh ghi nào sử dụng để lưu giá trị đếm cho Timer1
Tcon, Pcon
TH0, TL0
TH1, TL1
Tmod, Tcon
Chân Vin có trên Bo mạch Arduino là gì?
check_box Để cấp nguồn cho Arduino
Cung cấp đầu ra 5V
Được sử dụng để cắm vào nguồn 3V
Nối đất cho Arduino
Chế độ nào của Timer sử dụng 8 bit để thiết lập giá trị đếm
Chế độ 0
Chế độ 1
Chế độ 2
Chế độ 3
Chế độ nào thường được sử dụng trong hoạt động của Timer0?
check_box Tất cả các chế độ đã cho
Chế độ bình thường
Chế độ CTC
Chế độ PWM
Chỉ dẫn #define được sử dụng để
check_box Đinh nghĩa 1 đối tượng
Chèn 1 đoạn lệnh
Khai báo thư viện
Khai báo thư viện cho vi điều khiển
Cho biết các bước trong quy trình thiết kế hệ thống nhúng?• Yêu cầu• Thông số kỹ thuật• Ngành kiến trúc• Các thành phần• Hệ thống tích hợp
Phân tích yêu cầu hệ thống/ Xác định các chức năng hệ thống/ Thiết kế phần cứng/ Thiết kế phần mềm
Thiết kế phần cứng/ Thiết kế phần mềm/Xác định các chức năng hệ thống /Phân tích yêu cầu hệ thống
Thiết kế phần cứng/ Xác định các chức năng hệ thống /Phân tích yêu cầu hệ thống/ Thiết kế phần mềm
Xác định các chức năng hệ thống /Phân tích yêu cầu hệ thống/ Thiết kế phần cứng/ Thiết kế phần mềm
Chức năng của chân IOREF trên Arduino UNO là gì?
check_box Cung cấp điện áp tương ứng với điện áp làm việc GPIO tiêu chuẩn của bo mạch
Cấp Mass
Để cung cấp nguồn điện một chiều 12V không đổi
Để lấy điện áp đầu vào và đặt làm tham chiếu cho tất cả các hoạt động GPIO
Có bao nhiêu chân tương tự được sử dụng trong Arduino Uno
check_box 16
12
4
8
Có bao nhiêu thanh ghi mục đích chung có trong Atmega328?
check_box 32
12
64
9
Cờ tràn timer0 và timer1 có cùng một địa chỉ trong bảng vectơ ngắt của các ngắt không?
check_box Sai
Đúng
Không xác định được
Tùy thuộc từng trường hợp
Công thức tính fpwm là
fpwm=fxtal4.mode.period+1
fpwm=fxtala.mode.period+1
fpwm=valuepariod+1
ValueADC=VINVREF*2bitADC
Cú pháp nào sau đây là đúng khi sử dụng để khai báo thư viện trong C ++?
check_box #include <userdefined.h>
#include <userdefined>
#include [userdefined]
#include “userdefined”
Đâu không phải là phần mềm thiết kế mạch in cho các bo mạch trong Hệ thống nhúng
check_box PiC C
Altium
OrCad
Proteuos
Đâu không phải là vai trò của đặc tả trong qui trình thiết kế hệ thống nhúng
Công cụ để trao đổi
Hợp thức hoá sản phẩm
Mang tính hợp đồng
Mô tả kiến trúc hệ thống
Đâu là khối chương trình con trong lưu đồ giải thuật
check_box 


Đâu là lệnh cấu hình cho cổng làm chức năng lấy dữ liệu ra của Pic 16F877A
check_box Set_tris_Port(0x00)
Set_tris_Port(0x0F)
Set_tris_Port(0x11)
Set_tris_Port(0xFF)
Đâu là lệnh cấu hình cho cổng làm chức năng lấy dữ liệu vào của Pic 16F877A
check_box Set_tris_Port(0xFF)
Set_tris_Port(0x00)
Set_tris_Port(0x0F)
Set_tris_Port(0x11)
Đâu là lệnh lâý dữ liệu từ chân B0 của Pic16F877A, sử dụng trong môi trường lập trình CCS for PIC
check_box Input(pin_B0);
Input(pinB0);
Input_B();
Input_pinB0()
Đâu là lệnh xuất dữ liệu ra cổng B của Pic16F877A, sử dụng trong môi trường lập trình CCS for PIC
check_box Output_B();
Input_B();
Output_pinB();
Output_PortB();
Để chọn Timer 0 làm bộ định thời hoạt động ở Mode 2, sử dụng chế độ khởi động bằng phần mềm, thanh ghi Tmod có giá trị
0000.0010b
0000.1010b
0010.0000b
1010.0000b
Để chọn Timer 1 làm bộ đếm hoạt động ở Mode 2, sử dụng chế độ khởi động bằng xung từ chân T1, thanh ghi Tmod có giá trị
0000.1010b
0010.0000b
1010.0000b
1110.0000b
Để chọn Timer 1 làm bộ định thời hoạt động ở Mode 1, sử dụng chế độ khởi động bên trong, thanh ghi Tmod có giá trị
0001.0000b
0101.0000b
1001.0000b
1101.0000b
Để chuyển giá trị trong thanh ghi R0 vào trong ô nhớ có địa chỉ lưu trong thanh ghi R1, ta sử dụng chế độ địa chỉ
Gián tiếp
Thanh ghi
Trực tiếp
Tức thời
Để cộng giá trị trong thanh ghi A với thanh ghi B, ta sử dụng chế độ địa chỉ
Gián tiếp
Thanh ghi
Trực tiếp
Tức thời
Để tạo ra khoảng thời gian trễ cần thiết là 200μs, ta phải sử dụng Timer ở chế độ nào khi Fosc=12Mhz
Chế độ 0
Chế độ 1
Chế độ 2
Chế độ 3
Để tạo ra khoảng thời gian trễ cần thiết là 30ms, ta phải sử dụng Timer ở chế độ nào khi Fosc=12Mhz
Chế độ 0
Chế độ 1
Chế độ 2
Chế độ 3
Điện áp hoạt động của Atmega328 bằng bao nhiêu?
check_box 1.8V ÷ 5.5V
1.1V ÷ 5V
1.9V ÷ 5V
12V ÷ 9V
Điều nào sau đây là đúng về độ phân giải trong các bộ chuyển đổi ADC trong AVR’s?
Bằng 0,076mV hoặc 76uV cho n = 16 và Vref = 5V
Bằng Vref / 2n (trong đó n đại số bit)
Là sự thay đổi nhỏ nhất có thể được biểu diễn bởi ADC
Tất cả các ý trên
Giá trị nạp cho thanh ghi TH1 bằng bao nhiêu để tạo ra tốc độ Baud bằng 4800, biết FOSC=11,0592Mhz
F4h
F8h
FAh
FDh
Giá trị nạp cho thanh ghi TH1 bằng bao nhiêu để tạo ra tốc độ Baud bằng 9600, biết FOSC=11,0592Mhz
F4h
F8h
FAh
FDh
Giải pháp áp dụng quy trình thiết kế Top-Down
Chưa hình thành ý tưởng
Có sẵn một sản phẩm hoàn thiện
Có sẵn sơ đồ kỹ thuật
Đã có ý tưởng và giải pháp
Giải pháp không áp dụng được quy trình thiết kế Top-Down
Có giải pháp về công nghệ
Có sẵn một sản phẩm hoàn thiện
Có yêu cầu đặt hàng
Đã có ý tưởng
Hàm analogWrite () xuất ra loại tín hiệu nào?
check_box Tín hiệu điều chế độ rộng xung
Tín hiệu điều chế biên độ xung
Tín hiệu điều chế tần số
Tín hiệu được điều chế mã xung
Hãy chỉ ra đâu không phải là sơ đồ kết nốiHãy chỉ ra đâu là sơ đồ khốiHãy chỉ ra lệnh được viết dưới dạng ngôn ngữ C
mov a, #123
mul ab
SETB C
while(input(nut_bam)==1);
Hãy chỉ ra lệnh viết dưới dạng ngôn ngữ ASM
Add A, B
for(i=0; i<100; i++)
Output_high(led_don)
x=(int16)nhietdo
Hãy chỉ ra phân loại hệ thống nhúng theo chức năng thực thi
Hệ thống nhúng mạng
Hệ thống nhúng quy mô nhỏ
Hệ thống nhúng tinh vi
Hệ thống quy mô trung bình
Hãy chỉ ra sơ đồ không phải là sơ mạch kết nốiHãy chỉ ra sơ đồ mạch điện tử