"Dựa trên dấu hiệu những dấu hiệu của cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ phân loại chúng, sắp xếp chúng vào một loại hình nhất định" là phương pháp so sánh gì?
Phương pháp so sánh lịch sử
Phương pháp so sánh loại hình
Phương pháp so sánh loại hình
Phương pháp so sánh tổng hợp
"Là đơn vị nhỏ nhất không thể phân chiết" đề cập đến khái niệm gì?
check_box Âm tố
Âm tiết
Âm vị
Hình vị
[m], [b] là những phụ âm gì?
Phụ âm cuối lưỡi
Phụ âm đầu lưỡi
Phụ âm môi
Phụ âm răng
[r] là những phụ âm gì?
check_box Phụ âm đầu lưỡi
Phụ âm cuối lưỡi
Phụ âm họng
Phụ âm môi
[v], [f] là những phụ âm gì?
check_box Phụ âm môi - răng
Phụ âm môi
Phụ âm môi
Phụ âm răng
“Chỉ bó hẹp trong ngôn ngữ” là đặc điểm của
check_box Âm vị
Âm tiết
Âm tố
Hình vị.
“Đơn vị trừu tượng” là đặc điểm của
âm tiết
âm tố
âm vị
hình vị
“Không có ngôn ngữ thì không có tư duy và nếu không có tư duy thì ngôn ngữ chỉ là những tổ hợp âm vô nghĩa” là nói đến điều gì?
Ngôn ngữ là công cụ hình thành tư tưởng
Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư duy
Ngôn ngữ và tư duy bổ sung cho nhau
Sự thống nhất giữa ngôn ngữ và tư duy
“Là chuỗi liên tục các tín hiệu ngôn ngữ được xây dựng theo quy luật và chất liệu” là khái niệm nói đến.
Hoạt động nói năng
Lời nói
Ngôn ngữ
Tư duy
“Là một sự vật tác động vào giác quan của con người làm cho ta hiểu được, suy diễn đến nội dung nào đó nằm ngoài sự vật đó” là khái niệm của?
Dấu hiệu
Ngôn ngữ
Tín hiệu
Xã hội
“Luồng hơi đi ra không bị cản trở hoàn toàn mà lách qua các khe để thoát ra ngoài” là phương thức cấu âm của?
check_box Âm xát
Âm mũi
Âm rung
Âm tắc
“Luồng hơi đi ra ngoài bị cản trở rồi thoát ra, sau đó bị cản trở và thoát ra” đây là cách mô tả phương thức cấu âm của?
Âm mũi
Âm rung
Âm tắc
Âm xát
“Ngôn ngữ nói chung và các từ nói riêng ra đời do ý muốn tự giác hay không tự giác của con người khi mô phỏng âm thanh tự nhiên” dùng để chỉ thuyết gì?
Thuyết khế ước xã hội
Thuyết tiếng kêu trong lao động
Thuyết tượng hình
Thuyết tượng thanh
“Ngôn ngữ phụ thuộc và hoạt động của con người, ngôn ngữ chỉ sinh ra và phát triển trong xã hội loài người, do nhu cầu giao tiếp của con người” dùng để chỉ điều gì?
Ngôn ngữ là hiện tượng cá nhân
Ngôn ngữ là hiện tượng xã hội
Ngôn ngữ mang tính dân tộc
Ngôn ngữ mang tính nhân sinh
“Phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc nhằm tìm ra các mối quan hệ thân thuộc, gần gũi giữa các ngôn ngữ để xếp chúng vào phổ hệ” là phương pháp so sánh gì?
Phương pháp so sánh đối chiếu
Phương pháp so sánh lịch sử
Phương pháp so sánh loại hình
Phương pháp so sánh tổng hợp
Âm vị được thể hiện ra bằng các
Âm sắc
Âm tiết
Âm tố
Hình vị.
Bản chất xã hội của ngôn ngữ là gì?
Phương tiện giao tiếp quan trọng của xã hội.
Sự tồn tại và phát triển của ngôn ngữ gắn liền với sự tồn tại và phát triển của xã hội.
Thể hiện ý thức xã hội
Thể hiện ý thức xã hội, là phương tiện giao tiếp quan trọng và gắn liên với sự tồn tại và phát triển của xã hội
Biến thể bị quy định bởi vị trí bối cảnh ngữ âm là gì?
check_box Biến thể kết hợp
Biến thể âm tố
Biến thể ngẫu nhiên
Biến thể tự do
Các âm “m,n,ng,nh” được gọi là phụ âm vang bởi vì?
check_box Luồng hơi thoát ra từ khoang mũi
Do âm thanh vang lên từ nhiên và hơi thoát ra từ khoang mũi
Khi đọc âm thanh vang lên tự nhiên
Vì nó nằm ở cuối từ của âm tiết
Các yếu tố trong ngôn ngữ được sắp đặt theo quy luật nhất định (chúng không thể kết hợp với nhau một cách tùy tiện) là để chỉ?
Ngôn ngữ là cấu trúc
Ngôn ngữ là hệ thống
Ngôn ngữ là hệ thống cấu trúc
Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu
Cách gọi khác của ngôn ngữ biến hình là gì?
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Ngôn ngữ phân tích
Câu “Hành vi nói ra của người nói chính là hành vi sản sinh văn bản, hành vi hiểu văn bản là hành vi tiếp nhận từ phía người nghe” dùng để chỉ điều gì?
Hoạt động nói năng
Lời nói
Ngôn ngữ có tính vật chất
Tín hiệu
Câu “Là hệ thống những đơn vị vật chất và những quy tắc hoạt động của chúng được phản ánh trong ý thức cộng đồng” dùng để chỉ điều gì?
Ngôn ngữ không mang tính bẩm sinh
Ngôn ngữ không thuộc kiến trúc thượng tầng
Ngôn ngữ là hiện tượng cá nhân
Ngôn ngữ là một hệ thống
Chức năng của ngôn ngữ là gì?
Giúp cho xã hội phát triển
Ngôn ngữ là phương tiện quan trọng nhất của con người
Ngôn ngữ là tín hiệu của xã hội
Tạo nền tảng cơ sở, vật chất.
Có bao nhiêu âm tiết trong câu “This is John’s bicycle” ?
check_box 6 âm tiết
5 âm tiết
7 âm tiết
8 âm tiết
Có một phương pháp dùng để so sánh các ngôn ngữ khác nhau nhằm tìm ra sự tương đồng và khác biệt giữa các ngôn ngữ căn cứ trên diện đồng đại hoặc trên nhiều phương diện, bộ phận của các ngôn ngữ là phương pháp gì?
Phương pháp đối chiếu
Phương pháp so sánh lịch sử
Phương pháp so sánh loại hình
Phương pháp so sánh tổng hợp.
Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập là:
Cấu tạo bằng phụ âm rất nhiều
Đối lập căn tố và phụ tố
Hình thức của từ biến đổi khi tạo câu.
Hình thức của từ không biến đổi khi kết hợp với nhau
Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ hoà kết là gì?
Đối lập giữa căn tố và phụ tố
Dùng phụ tố ghép thêm vào căn tố một cách máy móc của mỗi phụ tố biểu thị ý nghĩa ngữ pháp nhất định
Mỗi phụ tố chỉ biểu thị ý nghĩa ngữ pháp
Quan hệ ngữ pháp, ý nghĩa ngữ pháp được biểu hiện bằng hư từ, trật tự từ, ngữ điệu
Điểm khác nhau giữa âm vị và âm tố là?
Âm tố chỉ bó hẹp trong một ngôn ngữ, âm vị có trong tất cả ngôn ngữ
Âm vị chỉ bó hẹp trong một ngôn ngữ, âm tố có trong tất cả ngôn ngữ
Âm vị có tính chất tự nhiên, âm tố có tính chất xã hội
Âm vị cụ thể, âm tố trừu tượng
Điểm khác nhau giữa âm vị và âm tố là?
check_box Âm vị trừu tượng, âm tố cụ thể
Âm vị cụ thể, âm tố trừu tượng
Âm vị mang tính tự nhiên, âm tố mang tính xã hội
Âm vị mở rộng mọi ngôn ngữ, âm tô bó hẹp ở 1 ngôn ngữ
Đối lập giữa căn tố và phụ tố là đặc trưng của ...
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Ngôn ngữ lập khuôn
Đơn vị của ngôn ngữ là gì?
Âm vị, hình vị, ngữ, đoạn văn
Câu, âm vị, cấu trúc ngữ pháp
Câu, từ, hình vị, âm vị
Câu, từ, ngữ, đoạn văn
Hai mặt nào không thể tách rời để biểu thị ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu?
Âm thanh và hình ảnh
Âm thanh và ý nghĩa
Hình ảnh và ý nghĩa
Ý nghĩa và giác quan
Hãy chọn cách miêu tả đúng nguyên âm /o/ trong thang nguyên âm dưới đây
check_box Nguyên âm khép vừa, hàng sau, tròn môi
Nguyên âm khép vừa, hàng sau, tròn môi
Nguyên âm khép, hàng trước, tròn môi
Nguyên âm mở, hàng sau, không tròn môi
Hãy chọn cách miêu tả nguyên âm /i/
check_box Nguyên âm hàng trước, tròn môi
Nguyên âm hàng giữa, tròn môi
Nguyên âm hàng sau, không tròn môi
Nguyên âm hàng trước, không tròn môi
Hình thức âm thanh của ngôn ngữ là
check_box Ngữ âm
Âm tố
Nguyên âm
Phụ âm
Hình thức của từ biến đổi khi tạo thành câu là đặc trưng của ...
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Ngôn ngữ tổng hợp
Hình thức của từ không biến đổi khi kết hợp với nhau là đặc trưng của ...
ngôn ngữ biến hình.
Ngôn ngữ chắp dính
ngôn ngữ đơn lập
ngôn ngữ hòa kết
Hình vị trùng với âm tiết là đặc điểm của loại hình ngôn ngữ gì?
Ngôn ngữ biến hình
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
i], [e] là những nguyên âm gì?
Nguyên âm cuối lưỡi
Nguyên âm cuống lưỡi
Nguyên âm không tròn môi
Nguyên âm tròn môi
Kết quả của sự chấn động các phân tử không khí do một vật thể nhất định nào đó tạo ra các dao động sóng âm.
check_box Âm thanh ngôn ngữ
Âm sắc
Âm tố
Âm vị
Loại hình ngôn ngữ nào dùng phụ tố ghép thêm vào căn tố một cách máy móc của mỗi phụ tố biểu thị ý nghĩa ngữ pháp nhất định?
Ngôn ngữ biến hình
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Mỗi phụ tố chỉ biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là đặc điểm của loại hình ngôn ngữ gì?
Ngôn ngữ biến hình
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Một ý nghĩa ngữ pháp có thể biểu hiện bằng nhiều phụ tố là đặc điểm của ngôn ngữ gì?
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ đơn lập.
Ngôn ngữ hòa kết
Ngôn ngữ phân tích
Một ý nghĩa ngữ pháp có thể được biểu thị bằng nhiều phụ tố là đặc trưng của...
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Ngôn ngữ tổng hợp.
Ngôn ngữ là hệ thống vì:
Ngôn ngữ bao gồm nhiều cấu trúc tín hiệu
Ngôn ngữ được sắp đặt theo thứ tự nhất định
Ngôn ngữ là hiện tượng xã hội đặc biệt
Ngôn ngữ phản ánh đúng thực tế xã hội
Ngôn ngữ là hệ thống vì:
Ngôn ngữ bao gồm cấu trúc
Ngôn ngữ được sắp đặt theo thứ tự nhất định
Ngôn ngữ là hiện tượng xã hội đặc biệt
Ngôn ngữ phản ánh đúng thực tế xã hội
Ngữ âm học nghiên cứu về điều gì?
check_box Quy luật tổ chức, kết hợp âm
Chữ viết
Hình vị, âm vị, âm tố
Sắc thái ngôn ngữ
Người ta nói “sing” là một âm tiết gì?
Âm tiết khép
Âm tiết mở
Âm tiết nửa khép
Âm tiết nửa mở
Người ta tư duy và ngôn ngữ thống nhất nhưng không đồng nhất là bởi vì:
Nếu không có ngôn ngữ thì không có tư duy và ngược lại
Ngôn ngữ là hệ thống, tư duy là tín hiệu
Ngôn ngữ là phương tiện của tư duy
Ngôn ngữ là vật chất, tư duy là tinh thần.
Nguồn gốc của ngôn ngữ do đâu:
Chính con người tạo nên
Do tự nhiên sáng tạo
Thượng đế sáng tạo nên
Vận động kiến tạo của thiên nhiên
Nguồn gốc của ngôn ngữ theo trường phái duy vật là?
Mối quan hệ biện chứng qua lại
Mối quan hệ giữa cá nhân và cá nhân.
Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên
Mối quan hệ giữa tên gọi và sự vật
Những âm tố cùng thể hiện một âm vị được gọi là
Biến thể âm tiết
Biến thể âm tố
Biến thể âm vị.
Biến thể hình vị
Những đơn vị ngữ âm nhỏ nhất có tác dụng khu biệt nghĩa và dùng để cấu tạo nên vỏ vật chất được gọi là gì?
Âm sắc
Âm tố
Âm vị
Hình vị.
Những yếu tố nào dưới đây là cơ sở sinh lí học của ngữ âm?
check_box Thanh hầu
Lưỡi
Miệng
Thanh quản
Những yếu tố nào dưới đây là cơ sở sinh lý học của ngữ âm?
check_box Thanh hầu
Lưỡi
Miệng
Thanh quản
Phân loaị ngôn ngữ nhằm tìm ra mối quan hệ thân thuộc, gần gũi để sắp xếp chúng vào phổ hệ, là đặc trưng của phương pháp gì?
Không có phương pháp nào
Phương pháp so sánh đối chiếu
Phương pháp so sánh lịch sử
Phương pháp so sánh tổng hợp
Phân loại ngôn ngữ trên thế giới dựa vào nguồn gốc nhằm tìm ra mối quan hệ thân thuộc là phương pháp gì?
Không có phương pháp nào
Phương pháp so sánh đối chiếu
Phương pháp so sánh lịch sử
Phương pháp so sánh tổng hợp
Phát biểu nào dưới đây đúng?
check_box Phụ âm xát luồn hơi không bị cản trở hoàn toàn
Phụ âm rung luồn hơi bị cản trở hoàn toàn
Phụ âm tắc luồn hơi không bị cản trở hoàn toàn
Phụ âm tắc luồn hơi không bị cản trở hoàn toàn
Phát biểu nào sau đây SAI?
Ngôn ngữ không phải hiện tượng sinh học
Ngôn ngữ không phải là hệ thống tín hiệu cá nhân
Ngôn ngữ không phải là hiện tượng cá nhân
Ngôn ngữ không thuộc kiến trúc thượng tầng
Phương pháp so sánh loại hình xem mặt nào của cấu trúc nội bộ ngôn ngữ là chủ đạo?
Cấu trúc ngữ đoạn
Chính tả.
Ngữ pháp
Từ vựng
Quan hệ ngữ pháp, ý nghĩa ngữ pháp được biểu hiện bằng hư từ, trật tự từ, ngữ điệu là đặc điểm của loại hình ngôn ngữ gì?
Ngôn ngữ biến hình
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Sự chấn động nhanh hay chậm của các phân tử không khí trong các đơn vị thời gian dùng để chỉ
check_box cao độ
âm sắc
cường độ
trường độ
Sự đối lập giữa căn tố và phụ tố là đặc trưng nổi bật của loại hình ngôn ngữ gì?
Ngôn ngữ biến hình
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ tổng hợp
Trọng âm được tạo nên bởi
check_box Độ mạnh, yếu của âm thanh
Độ dài của âm thanh
sắc thái âm thanh.
tần số dao động
Trong câu “I had bought this dictionary for Nam” có bao nhiêu âm tiết?
10 âm tiết
11 âm tiết
12 âm tiết.
9 âm tiết
Trong câu “Tôi ăn cơm” nếu lần lượt bổ sung thêm vào như “Tôi ăn cơm chiên/ Tôi ăn cơm cùng nhỏ bạn/ Tôi ăn cơm cùng nhỏ bạn tại quán sinh viên", để hợp với nội dung truyền đạt, người ta nói chúng đã sử dụng quan hệ ngôn ngữ gì?
Quan hệ liên tưởng và quan hệ đối vị
Quan hệ tuyến tính và bản chất tín hiệu
Quan hệ tuyến tính và quan hệ liên tưởng
Quan hệ tuyến tính và quan hệ ngang
Trong câu “Tôi đi học”, nếu lần lượt bổ sung thêm vào như: Tôi đi học bằng xe đạp/ Tôi đi học bằng xe đạp mỗi ngày/ Tôi đi học mỗi ngày trên con đường này... để hợp với nội dung truyền đạt, người ta nói chúng đã sử dụng quan hệ ngôn ngữ gì?
Cấp bậc, ngữ đoạn, liên tưởng
Cấp bậc, ngữ đoạn, suy diễn
Không có quan hệ gì hết
Thứ cấp, ngữ đoạn, liên tưởng
Trong hệ thống ngữ âm tiếng Việt, một tiêu chí để phân biệt /f/ và /v/ là?
check_box Vô thanh - hữu thanh
Chuyển động của lưỡi
Độ mở của miệng
Trường độ
Trong hệ thống ngữ âm tiếng Việt, một tiêu chí để phân biệt /p/ và /b/ là
check_box Vô thanh - hữu thanh
Chuyển động của lưỡi
Độ mở của miệng
Trường độ
Trong hệ thống ngữ âm, trong phân đoạn ngữ lưu, đơn vị nhỏ nhất mà ta có thể nhận biết bằng thính giác là?
check_box Âm tiết
Âm tố
Âm vị
Hình vị
Trong hệ thống phụ âm tiếng Việt, âm nào dưới đây là phụ âm được cấu tạo ở đầu lưỡi?
check_box [t]
[g]
[k]
[m]
Trong hệ thống phụ âm tiếng Việt, âm nào dưới đây là phụ âm được cấu tạo ở mặt lưỡi?
check_box [c]
[g]
[h]
[t]
Trong hệ thống phụ âm tiếng Việt, âm nào dưới đây là phụ âm được cấu tạo ở vị trí môi?
[c]
[l]
[m]
[n]
Trong tiếng Việt, hai đơn vị "hớt" và "hất" phân biệt nhau nhờ ?
Âm sắc
Cao độ
Cường độ
Trường độ
Trong tiếng Việt, hai đơn vị “mắt” và “mát” phân biệt nhau nhờ
âm sắc
cao độ
cường độ
trường độ
Trong tiếng Việt, hai đơn vị “nam” và “năm” phân biệt nhau nhờ
check_box trường độ
âm sắc
cao độ.
cường độ
Trong tiếng Việt, hai phụ âm nào là phụ âm xát
check_box s, l
f, k
s,x
x, f
Từ “bàn” chỉ có giá trị trong tiếng Việt, nó phải nằm trong hệ thống từ vựng tiếng Việt để chỉ điều gì?
Cấu trúc ngôn ngữ
Hệ thống ngôn ngữ
Ngôn ngữ là hệ thống
Tín hiệu
u], [o] là những nguyên âm gì ?
check_box Hàng sau, tròn môi
Hàng sau không tròn môi
Hàng trước, không tròn môi
Hàng trước, tròn môi
Với tư cách là đơn vị tối thiểu của hệ thống ngữ âm của một ngôn ngữ để cấu tạo và phân biệt vỏ âm thanh với các đơn vị có nghĩa", định nghĩa này nói đúng với?
check_box Âm vị
Âm tiết
Âm tố
Hình vị

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập