“Gia đình là tế bào của xã hội” phản ánh vấn đề nào dưới đây?
check_box Vị trí của gia đình trong xã hội
Chức năng cơ bản của gia đình
Mối quan hệ biện chứng giữa gia đình và xã hội
Sự chi phối của xã hội đối với gia đình
Ai là người đã phát hiện ra hai xu hướng khách quan của sự phát triển các dân tộc?
check_box V.I.Lênin
C. Mác
C. Mác- Ph.Ăng ghen
Ph.Ăng ghen
Chọn phương án đúng để điền vào chỗ chấm dưới đây:Gia đình là một hình thức cộng đồng xã hội đặc biệt, được hình thành, duy trì và củng cố chủ yếu dựa trên cơ sở ……..và quan hệ nuôi dưỡng, cùng với những quy định về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
Hôn nhân
Hôn nhân, quan hệ huyết thống
Huyết thống
Tình yêu
Chủ nghĩa Mác – Lênin đã đưa ra yêu cầu nào cần đảm bảo khi giải quyết quyền tự quyết của dân tộc?
check_box Đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân
Đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức
Đứng vững trên lập trường của toàn dân tộc
Đứng vững trên lập trường của trí thức
Chủ nghĩa xã hội có nhà nước kiểu mới mang bản chất của giai cấp, tầng lớp nào?
Giai cấp công nhân
Giai cấp nông dân
Nhân dân lao động
Tầng lớp trí thức
Chủ nghĩa xã hội khoa học được xem là một trong mấy bộ phận hợp thành Chủ nghĩa Mác - Lênin?
1
2
3
4
Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời không xuất phát từ yêu cầu của cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh nào dưới đây?
Phong trào đấu tranh của công nhân dệt ở thành phố Lion (Pháp)
Phong trào đấu tranh của công nhân dệt ở thành phố Xi–le-di (Đức)
Phong trào đấu tranh của giai cấp nông dân chống địa chủ phong kiến
Phong trào Hiến bài ở Anh
Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời vào khoảng thời gian nào dưới đây?
Những năm 30 của thế kỷ XIX
Những năm 40 của thế kỷ XIX
Những năm 50 của thế kỷ XIX
Những năm 60 của thế kỷ XIX
Chức năng nào của gia đình có ý nghĩa quyết định đến mật độ dân cư và nguồn lực lao động của quốc gia?
Chức năng kinh tế và tổ chức tiêu dùng
Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục
Chức năng tái sản xuất ra con người
Chức năng thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý, duy trì tình cảm gia đình
Cơ cấu xã hội – giai cấp có có vị trí, vai trò như thế nào trong cơ cấu xã hội?
check_box Quyết định, chi phối các loại hình cơ cấu xã hội khác
Cả đáp án A, B, C đều sai
Hỗ trợ các loại hình cơ cấu xã hội khác
Phụ thuộc vào các loại hình cơ cấu xã hội khác
Cơ cấu xã hội – giai cấp là hệ thống các giai cấp, tầng lớp xã hội tồn tại khách quan trong một chế độ xã hội nhất định thông qua mối quan hệ cơ bản nào dưới đây?
check_box Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất
Quan hệ đấu tranh giai cấp
Quan hệ giao lưu
Quan hệ liên minh giai cấp
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gồm những giai tầng nào?
check_box Tất cả các giai tầng nêu trên
Đội ngũ doanh nhân
Giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức
Phụ nữ, thanh niên
Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa sôvanh là biểu hiện đấu tranh cho quyền nào của dân tộc?
Quyền bình đẳng
Quyền bình đẳng và quyền tự quyết
Quyền tự nguyện liên hiệp giai cấp công nhân các dân tộc
Quyền tự quyết.
Đặc điểm nào dưới đây thể hiện sự khác biệt giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam so với các nhà nước pháp khác trong lịch sử?
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam coi pháp luật có vai trò tối thượng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thừa nhận quyền làm chủ của nhân dân
Tất cả các đặc điểm nêu trên
Đặc trưng nào dưới đây không phải của chủ nghĩa xã hội?
Bảo đảm bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc
Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
Có nền văn hóa phát triển cao, kế thừa và phát huy giá trị của văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại
Do nhân dân lao động làm chủ
Đặc trưng nào dưới đây không thuộc về mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?
Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Có nhà nước pháp quyền tư sản của nhân dân, do nhân dân
Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
Do nhân dân làm chủ.
Đặc trưng nào dưới đây thuộc về chủ nghĩa xã hội?
Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
Dựa trên lực lượng sản xuất tiên tiến và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
Thực hiện nguyên tắc làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
Dân chủ được tiếp cận ở những bình diện nào?
Cả đáp án A,B,C đều đúng
Dân chủ là một giá trị xã hội phản ánh những quyền cơ bản của con người
Dân chủ là một phạm trù chính trị gắn với các hình thức tổ chức nhà nước của giai cấp cầm quyền
Dân chủ là một phạm trù lịch sử gắn với quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của lịch sử xã hội nhân loại
Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam gắn liền với kỷ cương và cần phải được thể chế hóa bằng công cụ nào?
Đạo đức
Đạo đức và pháp luật
Pháp luật
Văn hóa
Dân tộc thường được hiểu theo nghĩa nào dưới đây?
check_box Cả đáp án A và B đều đúng
Dân tộc là các giai cấp, tầng lớp
Dân tộc là quốc gia
Dân tộc là thành phần tộc người
Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định, công tác dân tộc và tôn giáo là trách nhiệm của tổ chức nào dưới đây?
Các cơ quan văn hóa
Đáp án A và C
Toàn bộ hệ thống chính trị
Ủy ban Dân tộc
Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định, công tác dân tộc và tôn giáo là trách nhiệm của tổ chức nào dưới đây?
check_box Toàn bộ hệ thống chính trị
Các cơ quan văn hóa
Tất cả các đáp án trên đều đúng
Ủy ban Dân tộc
Đảng và nhà nước Việt Nam coi vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí, vai trò như thế nào trong cách mạng nước ta?
check_box Vấn đề chiến lược, lâu dài, cấp bách
Vấn đề tế nhị, nhạy cảm
Vấn đề thứ yếu
Vấn đề trọng yếu
Đâu không phải là điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình?
Giai cấp công nhân bị tước đoạt tư liệu sản xuất nên buộc phải làm thuê cho nhà tư bản
Sự phát triển của giai cấp công nhân về chất lượng
Sự phát triển của giai cấp công nhân về số lượng
Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản
Đâu không phải là định hướng cơ bản trong xây dựng gia đình mới ở Việt Nam?
check_box Thực hiện hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, không đảm bảo quyền tự do kết hôn và ly hôn
Kế thừa, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống
Tiếp thu những giá trị tiến bộ của thời đại về gia đình
Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Đâu không phải là đối tượng nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học?
Những nguyên tắc, điều kiện, con đường, phương pháp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhằm thực hiện sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
Những quy luật chính trị - xã hội của quá trình phát sinh, phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa
Những quy luật chung nhất về sự vận động, phát triển của xa hội tư bản chủ nghĩa và xã hội xã hội chủ nghĩa
Tính quy luật chính trị - xã hội của quá trình phát sinh, phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa
Để thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình trên phương diện kinh tế, giai cấp công nhân phải đóng vai trò nòng cốt trong quá trình nào đưới đây?
Củng cố ý thức hệ tiên tiến, xây dựng hệ giá trị mới
Giải phóng lực lượng sản xuất
Lật đổ quyền thống trị của giai cấp tư sản
Tất cả phương án A, B, C đều sai.
Để thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình trên phương diện kinh tế, giai cấp công nhân phải đóng vai trò nòng cốt trong quá trình nào đưới đây?
Củng cố ý thức hệ tiên tiến, xây dựng hệ giá trị mới
Giải phóng lực lượng sản xuất
Lật đổ quyền thống trị của giai cấp tư sản
Phát triển văn hóa, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa
Để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với nhiệm vụ nào dưới đây?
Phát triển kinh tế thị trường
Phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường
Phát triển nền văn hóa tiên tiến
Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại
Điểm tương đồng của giai cấp công nhân truyền thống ở thế kỷ XIX và giai cấp công nhân hiện nay là gì?
Có xu hướng trí tuệ hóa cao
Là lực lượng sản xuất hàng đầu của xã hôi hiện đại
Tất cả phương án A, B, C đều đúng
Trở thành nguồn vốn xã hội quan trọng nhất
Gia đình thực hiện mấy chức năng cơ bản?
check_box 4 chức năng cơ bản
3 chức năng cơ bản
5 chức năng cơ bản
6 chức năng cơ bản
Giai cấp công nhân có vai trò gì trong cơ cấu xã hội – giai cấp của Việt Nam ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
check_box Là lực lượng nòng cốt trong liên minh công - nông – trí thức
Là lực lượng đông đảo nhất trong khối liên minh công - nông – trí thức
Là lực lượng lao động sáng tạo
Là rường cột của nước nhà
Giai cấp nào giữ vai trò lãnh đạo cách mạng xác lập hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa?
Giai cấp công nhân
Giai cấp nông dân
Liên minh công – nông – trí thức
Tầng lớp trí thức
Giai cấp, tầng lớp nào không thuộc cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
check_box Giai cấp quý tộc
Giai cấp công nhân
Giai cấp nông dân
Tầng lớp tiểu chủ
Giải pháp nào có ý nghĩa quan trọng nhất trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Tất cả các giải pháp nêu trên
Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh
Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa bao gồm mấy giai đoạn?
2 giai đoạn
3 giai đoạn
4 giai đoạn
Nhiều giai đoạn
Hình thức dân chủ sơ khai xuất hiện trong chế độ xã hội nào?
Chiếm hữu nô lệ
Công xã nguyên thủy
Phong kiến
Tư bản chủ nghĩa
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không được thực hiện trên lĩnh vực nào dưới đây?
check_box Lĩnh vực tư tưởng
Lĩnh vực chính trị
Lĩnh vực kinh tế
Lĩnh vực văn hóa
Liên minh trên lĩnh vực nào nhằm tạo cơ sở chính trị - xã hội vững chắc cho khối đại đoàn kết dân tộc?
Liên minh về chính trị
Liên minh về chính trị và văn hóa – xã hội
Liên minh về kinh tế
Liên minh về văn hóa – xã hội
Lực lượng xã hội nào dưới đây được Đảng Cộng sản Việt Nam xem là rường cột của nước nhà?
Đội ngũ doanh nhân
Đội ngũ thanh niên
Đội ngũ trí thức
Giai cấp công nhân
Mặt chính trị của tôn giáo thường được biểu hiện ở hành vi nào?
check_box Lợi dụng tôn giáo để kích động quần chúng chống phá cách mạng
Mê tín dị đoan
Sự cuồng tín
Tin tưởng vào sức mạnh của các lực lượng siêu nhiên
Mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI gồm mấy đặc trưng cơ bản?
10 đặc trưng cơ bản
6 đặc trưng cơ bản
7 đặc trưng cơ bản
8 đặc trưng cơ bản
Mối quan hệ nào dưới đây không phải là đặc trưng cơ bản của gia đình?
check_box Quan hệ hợp tác
Quan hệ hôn nhân
Quan hệ huyết thống
Quan hệ nuôi dưỡng
Một tôn giáo cụ thể được xác định với các tiêu chí cơ bản nào?
check_box Tác cả các tiêu chí nêu trên
Có hệ thốn tín đồ
Giáo lý, giáo luật, lễ nghi có hệ thống cơ sở thờ tự
Niềm tin tôn giáo, giáo lý, giáo luật, lễ nghi
Một trong những điều kiện nào dưới đây dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội?
Mâu thuẫn không thể điều hòa giữa quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa
Sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa
Tất cả các điều kiện nêu trên
Xuất hiện mâu thuẫn giữa giữa quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa
Mục tiêu cao nhất của liên minh giai cấp, tầng lớp về kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?
Cải tạo nền nông nghiệp lạc hậu
Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân
Tạo cơ sở vật chât – kỹ thuật cần thiết cho chủ nghĩa xã hội
Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Nạn tảo hôn và tục “bắt vợ” trái với quy định nào về chế độ hôn nhân?
check_box Hôn nhân tự nguyện, được đảm bảo về pháp lý
Hôn nhân một vợ - một chồng, bình đẳng
Hôn nhân tự nguyện, bình đẳng
Tất cả các quy định nêu trên
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam khẳng định pháp luật có vai trò như thế nào trong thực hiện dân chủ?
Vai trò định hướng
Vai trò hỗ trợ
Vai trò tạo động lực
Vai trò tối thượng
Nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai tầng nào?
Giai cấp công nhân
Giai cấp nông dân
Nhân dân lao động
Tầng lớp trí thức
Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về vị trí và mối quan hệ của gia đình với xã hội?
check_box Quy mô, kết cấu, hình thức tổ chức và tính chất của gia đình không bị chi phối bởi trình độ phát triển của kinh tế - xã hội
Gia đình là cầu nối giữa cá nhân với xã hội
Gia đình là một thiết chế cơ sở, đặc thù của xã hội
Gia đình là tế bào của xã hội
Nhận định nào dưới đây không phải là đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xóa bỏ triệt để chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân xuất phát từ những tiền đề kinh tế - xã hội của sản xuất mang tính xã hội hóa
Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là sự nghiệp cách mạng của riêng bản thân giai cấp công nhân
Nhận định nào dưới đây không thể hiện đúng bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?
- Trong quá trình đổi mới, dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được được mở rộng về cả nội dunglẫn hình thức
Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền dân chủ thể hiện quyền làm chủ của mọi công dân đối với nhà nước và toàn xã hội.
Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thừa nhận và đảm bảo thực hiện mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, dân là gốc, là chủ và dân làm chủ.
Ở Việt Nam chỉ thừa nhậnvà đảm bảo thực hiện hình thức dân chủ gián tiếp
Nhận định nào dưới đây phản ánh mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa?
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng và hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là công cụ quan trọng để thực thi chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng và hoạt động của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không có mối quan hệ tác động qua lại
Nhận định nào dưới đây phản ánh nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
Giai cấp công nhân là lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng xác lập hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
Giai cấp công nhân là lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng xác lập hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa
Giai cấp công nhân là lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng xóa bỏ chế độ phong kiến lỗi thời
Giai cấp công nhân là lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng xóa bỏ hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
Nhân tố nào dưới đây có ý nghĩa quyết định để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình?
Cả 3 phương án A, B, C đều sai
Sự liên minh với các giai tầng tiến bộ khác
Sự phát triển về số lượng của giai cấp công nhân
Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Nhiệm vụ “gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển, xây dựng con người và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội” thuộc nội dung liên minh trên lĩnh vực nào?
check_box Lĩnh vực văn hóa xã hội
Lĩnh vực chính trị
Lĩnh vực kinh tế
Tất cả các lĩnh vực nêu trên
Nội dung cơ bản trong cương lĩnh dân tộc là gì?
check_box Các dân tộc hoàn hoàn bình đẳng, các dân tộc có quyền tự quyết, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc.
Các dân tộc đoàn kết, bình đẳng và liên hiệp giai cấp công nhân các dân tộc.
Các dân tộc được quyền tự quyết và liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc.
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
Nội dung liên minh nào có vai trò quyết định khối liên minh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Nội dung chính trị
Nội dung chính trị và văn hóa
Nội dung kinh tế
Nội dung văn hóa
Nội dung nào trong Cương lĩnh dân tộc của Đảng Cộng sản phản ánh bản chất quốc tế của phong trào công nhân?
check_box Liên hiệp giai cấp cấp công nhân tất cả các dân tộc
Cả ba nội dung nêu trên
Các dân tộc được quyền tự quyết
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được thể hiện trên những lĩnh vực nào?
Cả 3 phương án A, B, C.
Chính trị - xã hội
Kinh tế
Văn hóa, tư tưởng
Ở các nước xã hội chủ nghĩa, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên lĩnh vực kinh tế được thể hiện ở nhiệm vụ nào dưới đây?
Là lực lượng đi đầu trong
Là lực lượng đi đầu trong việc xóa bỏ quyền thống trị của giai cấp tư sản
Là lực lượng đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Là lực lượng đi đầu trong xây dựng ý thức hệ tiên tiến
Ở Việt Nam, dân chủ gián tiếp được thể hiện qua cơ chế nào?
Các đáp án A và B đều đúng
Các đáp án A và B đều không đúng
Nhân dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ nhà nước và xã hội
Nhân dân ủy quyền cho tổ chức mà nhân dân trực tiếp bầu ra
Phát biểu nào dưới đây không thuộc về nội dung Cương lĩnh dân tộc của Đảng Cộng sản?
check_box Quyền ly khai và đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản
Các dân tộc được quyền tự quyết
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
Liên hiệp giai cấp công nhân tất cả các dân tộc
Phát huy dân chủ ở Việt Nam hiện nay cần thực hiện giải pháp nào dưới đây?
Hạn chế việc phản biện xã hội để tạo dựng sự thống nhất về ý chí của toàn Đảng, toàn dân
Thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng
Xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo ra cơ sở vững chắc cho xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Xem trọng vai trò của đạo đức như một công cụ cơ bản có vai trò tối thượng đảm bảo cho việc thực thi dân chủ
Phát minh khoa học nào sau đây không phải là tiền đề dẫn đến sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học?
Định luật Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
Định lý Pitago
Học thuyết tế bào
Học thuyết tiến hóa của Đác Uyn
Phương châm nào dưới đây không đúng với cơ chế thực hiện dân chủ ở Việt Nam?
Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra
Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ
Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
Thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng
Phương hướng “Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, kinh tế hộ gia đình” cần chú trọng đến vấn đề nào dưới đây?
Kế thừa những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống
Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Tiếp thu những giá trị văn hóa tiến bộ của nhân loại
Xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, mở rộng phát triển kinh tế
Phương thức lao động của giai cấp công nhân được đặc trưng bởi yếu tố nào dưới đây?
Bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư
Là giai cấp có tính tổ chức, kỷ luật và đoàn kết cao
Sở hữu những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội
Trực tiếp hoặc gián tiếp vận hành công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp
Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không thực hiện phương hướng nào dưới đây?
Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Xây dựng Nhà nước pháp quyền tư sản
Quan niệm dân chủ là “nhân dân cai trị” được xuất hiện khi nào?
Khi chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời
Khi chế độ tư hữu ra đời
Khi hình thái kinh tế - xã hội cộng sản ra đời
Trong công xã nguyên thủy
Quan niệm nào dưới đây phản ánh không đúng về hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa?
Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa là chế độ xã hội có cơ sở hạ tầng cao hơn cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa tư bản
Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa là chế độ xã hội có kiến trúc thượng tầng thật sự là của nhân dân với trình độ xã hội hoá ngày càng cao.
Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa là chế độ xã hội có quan hệ sản xuất dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa là chế độ xã hội có quan hệ sản xuất dựa trên sở hữu công cộng về những tư liệu sản xuất chủ yếu
Quyền tự quyết dân tộc không đồng nhất với biểu hiện và hành vi nào dưới đây?
check_box Các dân tộc trong quốc gia đa dân tộc phân lập thành quốc gia độc lập
Các dân tộc tự quyết định vận mệnh của dân tộc mình
Quyền lựa chọn chế độ chính trị
Quyền tự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc mình
Sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rút ra bài học nào để phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa học?
Đổi mới linh vực chính trị, tư tưởng
Đổi mới nhanh, mạnh theo phương thức “rút ngắn”
Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp
Phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa
Tác phẩm nào dưới đây đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học?
Cương lĩnh chính trị
Đường cách mệnh
Tác phẩm nào dưới đây đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học?
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Tác phẩm nào dưới đây đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học?
check_box Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Cương lĩnh chính trị
Đường cách mệnh
Không có đáp án nào đúng
Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được tuyên bố trước toàn thế giới vào thời gian nào?
Năm 1848
Năm 1849
Năm 1945
Năm 1947
Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đánh dấu sự ra đời của nền dân chủ nào?
Cả ba đáp án A,B,C đều không đúng
Dân chủ chủ nô
Dân chủ tư sản
Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đánh dấu sự ra đời của nền dân chủ nào?
check_box Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Dân chủ chủ nô
Dân chủ tư sản
Tất cả các đáp án trên đều sai
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, dân tộc là quá trình phát triển lâu dài của xã hội loài người, trải qua các hình thức cộng đồng từ thấp đến cao theo thứ nào dưới đây?
check_box Thị tộc, bộ lạc, bộ tộc, dân tộc
Bộ lạc, bộ tộc, thị tộc, dân tộc
Bộ lạc, thị tộc, bộ tộc, dân tộc
Bộ tộc, thị tộc, bộ lạc, dân tộc
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tôn giáo là một hiện tượng xã hội do lực lượng nào sáng tạo ra?
check_box Con người
Lực lượng siêu nhiên
Tất cả các lực lượng nêu trên
Thần linh
Thời kỳ nào dưới đây không phải là giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học?
Giai đoạn C. Mác và Ph.Ăngghen chuyển biến lập trường triết học và lập trường chính trị
Giai đoạn C. Mác và Ph.Ăngghen phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa học
Giai đoạn vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa xã hội khoa học sau khi V.I.Lênin từ trần.
V.I.Lênin vận dụng và phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa học trong điều kiện mới?
Thời kỳ nào dưới đây không phải là thời kỳ C. Mác và Ph.Ăngghen phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học?
Thời kỳ sau Công xã Pari đến năm 1895
Thời kỳ từ năm 1848 đến 1895
Thời kỳ từ năm 1930 đến năm 1945
Thời kỳ từ năm 1948 đến Công xã Pari (1871)
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội phản ánh tính chất nào dưới đây?
Cả đáp án A,B,C đều không đúng
Tính cá biệt, riêng lẻ ở một số quốc gia nghèo nàn, lạc hậu
Tính đặc thù ở một số quốc gia
Tính tất yếu khách quan
Thuật ngữ nào dưới đây không được sử dụng để chỉ giai cấp công nhân
Giai cấp làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu
Giai cấp vô sản hiện đại
Giai cấp vô sản thành thị
Những người lao động làm thuê ở thế kỷ XIX
Tiền đề nào sau đây không phải tiền đề tư tưởng lý luận dẫn đến sự ra đời Chủ nghĩa xã hội khoa học?
Chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán
Kinh tế chính trị cổ điển Anh
Triết học cổ điển Đức
Triết học La mã cổ đại
Tôn giáo nào chưa được Nhà nước Việt Nam thừa nhận?
check_box Đạo Vàng chứ
Cao đài
Hòa Hảo
Hồi giáo
Trên lĩnh vực chính trị, giai cấp công nhân cần thực hiện nội dung nào dưới đây?
Sử dụng chính quyền nhà nước để cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới
Tất cả phương án A, B, C đều đúng
Tiến hành cách mạng lật đổ quyền thống trị của giai cấp tư sản
Xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động
Trong cơ cấu xã hội – giai cấp ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, giai cấp nào giữ vai trò chủ đạo?
check_box Giai cấp công nhân
Không giai cấp nào giữ vai trò chủ đạo
Liên minh công – nông – trí thức
Tầng lớp trí thức
Trong lịch sử, nhà nước nào được xem là nhà nước đầu tiên thực hiện quyền lực thực sự của đại đa số nhân dân lao động?
Nhà nước phong kiến
Nhà nước tư sản
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Tất cả các nhà nước nêu trên
Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Việt Nam cần chú trọng nắm vững và thực hiện tốt mối quan hệ nào?
Quan hệ giữa đổi mới chính trị và tư tưởng
Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị
Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và văn hóa
Quan hệ giữa đổi mới văn hóa và chính trị
Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Việt Nam cần chú trọng nắm vững và thực hiện tốt mối quan hệ nào?
Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ
Mối quan hệ giữa Đảng và nhà nước cùng lãnh đạo, nhân dân làm chủ
Mối quan hệ giữa Đảng và nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ
Mối quan hệ giữa nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ
Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Việt Nam không thực hiện mối quan hệ nào?
Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển
Quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa
Quan hệ giữa nhất nguyên về chính trị và chế độ đa nguyên, đa đảng
Quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, sự biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp bị chi phối bởi yếu tố nào là chủ yếu?
check_box Những biến đổi trong cơ cấu kinh tế
Những biến đổi trong cơ cấu xã hội – dân cư
Những biến đổi trong cơ cấu xã hội - dân tộc
Những biến đổi trong cơ cấu xã hội – tôn giáo
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cơ cấu xã hội – giai cấp biến đổi và phát triển trong mối quan hệ nào dưới đây?
check_box Vừa có mâu thuẫn, đấu tranh vừa liên minh với nhau
Cả đáp án A,C,C đều sai
Không có mâu thuẫn, đấu tranh mà liên minh chặt chẽ với nhau
Mâu thuẫn, đấu tranh với nhau
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cơ cấu xã hội – giai cấp có sự biến đổi nào dưới đây?
check_box Biến đổi theo hướng phức tạp, đa dạng
Biến đổi theo hướng tạo sự thống nhất, ít tính phức tạp
Biến đổi trong mối quan hệ hợp tác, không có đấu tranh
Không biến đổi theo hướng đa dạng, phức tạp
Trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân giữ vị trí nào dưới đây?
Cả A, B, C đều đúng
Giai cấp đồng minh của nông dân
Giai cấp hỗ trợ
Giai cấp tiên phong
Trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân giữ vị trí nào dưới đây?
check_box Giai cấp tiên phong
Giai cấp đồng minh của nông dân
Giai cấp hỗ trợ
Tất cả các đáp án trên đều đúng
Việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học có ý nghĩa gì về mặt lý luận?
Củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường đi lên củ nghĩa xã hội
Giúp Đảng Cộng sản hoạch định được chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội
Tất cả các ý trên
Trang bị nhận thức chính trị - xã hội và phương pháp luận khoa học về sự hình thành, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
Việc thực hiện “một kiểu tổ chức xã hội mới về lao động” thể hiện nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên lĩnh vực nào?
Chính trị
Kinh tế
Kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội
Văn hóa, tư tưởng
Việc xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất là được xem là cơ sở trên lĩnh vực nào để xây dựng gia đình mới tiến bộ?
check_box Cơ sở kinh tế - xã hội
Cơ sở chính trị
Cơ sở văn hóa
Cơ sở xã hội
Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo phương thức quá độ nào?
Quá độ gián tiếp
Quá độ trực tiếp
Quá độ tuần tự từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội
Tất cả các đáp án A,B,C đều không đúng
Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo phương thức quá độ nào?
check_box Quá độ gián tiếp
Quá độ trực tiếp
Quá độ tuần tự từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội
Tất cả các đáp án trên đều sai
Yếu tố nào dưới đây được xem là điều kiện chính trị để xây dựng gia đình Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội?
Hệ thống chính sách xã hội ngày càng được hoàn thiện.
Sự phát triển của giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.
Việc thủ tiêu chế dộ bóc lột, từng bước xác lập và củng cố hoàn thiện quan hệ sản xuất mới.
Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách xã hội
Yếu tố nào dưới đây được xem là điều kiện kinh tế - xã hội để xây dựng gia đình Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội?
Hệ thống chính sách xã hội ngày càng được hoàn thiện.
Sự phát triển của giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.
Việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống pháp luật.
Xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
Yếu tố nào quy định và tạo môi trường để giai cấp công nhân trở thành giai cấp có tính tổ chức, kỷ luật và đoàn kết cao?
Bị tước đoạt tư liệu sản xuất chủ yếu
Làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu
Nền sản xuất đại công nghiệp
Tất cả các yếu tố nêu trên

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập