Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành một Thông tư để quy định một vấn đề thuộc thẩm quyền
Sau khi ban hành, Thông tư đó phải được gửi cho Chính phú để kiểm tra
Sau khi ban hành, Thông tư đó phải được gửi cho Quốc hội để giám sát
Sau khi ban hành, Thông tư đó phải được lưu ở Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tất cả A, B và D
Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực áp dụng trong khoản không gian nào?
Có hiệu lực áp dụng trên các địa điểm Nhà nước Việt Nam có chủ quyền quôc gia trên phương diện pháp lý (VD: trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam...)
Có hiệu lực áp dụng trên các địa điểm Nhà nước Việt Nam có quyền tài phán (VD: Vùng tiếp giáp lãnh hải...)
Có hiệu lực áp dụng trên phạm vi cả nước
Tất cả A, B và C
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư để quy định:
Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.
Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ;
Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh; Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.
Hướng dẫn thi luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.
Căn chỉnh định dạng văn bản pháp luật như thế nào là đúng?
Trên 15-20mm; dưới 20-25mm; trái 25-30mm; phải 15-20mm;
Trên 20-25mm; dưới 20-25mm; trái 20-25mm; phải 20-25mm
Trên 20-25mm; dưới 20-25mm; trái 30-35mm; phải 15-20mm;
Tùy theo ý của cơ quan ban hành.
Căn cứ vào cách phân loại theo chủ thể ban hành, văn bản pháp luật không bao gồm loại nào dưới đây?
Văn bản dưới luật
Văn bản pháp luật do cơ quan hành pháp ban hành
Văn bản pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành
Văn bản pháp luật do cơ quan tư pháp ban hành
Căn cứ vào chủ thể ban hành, văn bản pháp luật được phân chia thành những loại nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Văn bản pháp luật do cơ quan hành pháp ban hành
Văn bản pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành
Văn bản pháp luật do cơ quan tư pháp ban hành
Câu diễn đạt “ Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người điều khiển xe không có đủ đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu ...” không bảo đảm tính chất gì trong ngôn ngữ của văn bản pháp luật:
Tính chính xác.
Tính nghiêm túc.
Tính phổ thông, dễ hiểu.
Tính thống nhất.
Câu diễn đạt “đàn ông và đàn bà đều có quyền bình đẳng trước pháp luật” không bảo đảm tính chất gì trong ngôn ngữ của văn bản pháp luật:
Tính chính xác.
Tính nghiêm túc.
Tính phổ thông, dễ hiểu.
Tính thống nhất.
Câu trả lời nào dưới đây không chính xác?
Văn bản pháp luật có nội dung chứa đựng ý chí của chủ thể ban hành
Văn bản pháp luật được ban hành bởi chủ thể có thầm quyền do pháp luật quy định.
Văn bản pháp luật được ban hành bởi Viện kiếm sát nhân dân các cấp
Văn bản pháp luật được ban hành theo thủ tục pháp luật quy định.
Câu trả lời nào dưới đây không chính xác?
check_box Văn bản pháp luật là những văn bản do các cơ quan quyền lực nhà nước ban hành
Văn bản pháp luật có hình thức do pháp luật quy định.
Văn bản pháp luật có nội dung chứa đựng ý chí của chủ thể ban hành
Văn bản pháp luật được ban hành bởi chủ thể có thầm quyền do pháp luật quy định.
Câu trả lời nào không đúng? Nhóm những văn bản sau đây là văn bản quy phạm pháp luật:
Hiến pháp, Nghị định, Thông tư
Pháp lệnh, Thông tư, Nghị định
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định, Pháp lệnh
Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
Chính phủ ban hành nghị định để quy định gì?
Cả B, C, D
Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;
Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội,
Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Chính phủ ban hành nghị định để quy định:
check_box Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, thông tư của bộ Trưởng.
Giải thích điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
Hướng dẫn thi hành điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
Chọn đáp án chính xác nhất. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành các văn bản:
Lệnh của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Luật của Quốc hội; Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng.
Chọn đáp án chính xác?
Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành chỉ thị để quy định những vấn đề được luật giao.
Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.
Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề được luật giao.
Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết nghị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.
Chọn phương án chính xác nhất về Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Quốc hội, Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm về chất lượng văn bản do mình ban hành.
Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cơ quan khác có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật giao cho bộ phận tư pháp trực thuộc chịu trách nhiệm về chất lượng văn bản do mình ban hành.
Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cơ quan khác, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về chất lượng văn bản do mình ban hành.
Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cơ quan khác, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật giao cho Bộ Tư pháp trách nhiệm về chất lượng văn bản do mình ban hành.
Chọn phương án chính xác nhất về Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền được đề nghị tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về nội dung và thời hạn tham gia góp ý kiến.
Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền được đề nghị tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ý kiến.
Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền được đề nghị tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật không phải chịu trách nhiệm về nội dung và thời hạn tham gia góp ý kiến.
Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền được đề nghị tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về nội dung và thời hạn tham gia góp ý kiến.
Chọn phương án chính xác nhất về Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
check_box Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình hoặc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ban hành văn bản về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự án, dự thảo văn bản được phân công soạn thảo.
Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình hoặc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ban hành văn bản về tiến độ.
Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự án, dự thảo văn bản được phân công soạn thảo.
Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật giao cho cá nhân chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình hoặc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ban hành văn bản về tiến độ soạn thảo, dự thảo văn bản được phân công soạn thảo.
Chọn phương án chính xác nhất về Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
check_box Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được phân công thực hiện.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải tìm được cá nhân chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được phân công thực hiện.
Chọn phương án chính xác nhất. Một trong những nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản QPPL là:
Bảo đảm tính hợp hiến và thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.
Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong hệ thống văn bản do nhà nước ban hành.
Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.
Bảo đảm tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.
Chọn phương án chính xác nhất. Một trong những nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản QPPL là:
check_box Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.
Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật;
Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật;
Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.
Chọn phương án chính xác nhất. Một trong những nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản QPPL là:
check_box Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ưu tiên áp dụng pháp luật Việt Nam nếu có điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Chọn phương án chính xác nhất. Một trong những nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản QPPL là:
check_box Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Bảo đảm bí mật, quyền riêng tư trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Chủ thể nào có thẩm quyền giám sát văn bản quy phạm pháp luật?
Cả A và D
Chính phủ
Ủy ban của Quốc hội
Việm Kiểm sát nhân dân
Chủ thể nào có thẩm quyền giám sát văn bản quy phạm pháp luật?
check_box Cả A và D
Thường trực Hội đồng nhân dân
Tòa án nhân dân
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ thể nào có thẩm quyền giám sát văn bản quy phạm pháp luật?
check_box Cả A và D
Chính phủ
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Ủy ban của Quốc hội
Chủ thể nào có thẩm quyền giám sát văn bản quy phạm pháp luật?
check_box Cả A, B, D
Đại biểu Quôc hội
Hội đồng nhân dân
Quốc hội
Chủ thể nào có thẩm quyền kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật?
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
Chính phủ
Tất cả A, B và D
Ủy ban nhân dân
Chủ thể nào có thẩm quyền kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật?
check_box Chính phủ
Chủ tịch nước
Hội đồng nhân dân
Việm Kiểm sát nhân dân
Chủ thể nào dưới đây có quyền thẩm định đề nghị xây dựng Luật?
Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan;
Chính phủ
Tòa án nhân dân tối cao
Ủy ban pháp luật của Quốc hội chủ trì
Chủ thể nào dưới đây có quyền thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ X?
check_box Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan;
Bộ trưởng Bộ X
Chính phủ
Tòa án nhân dân tối cao
Chủ thể nào dưới đây có quyền thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh X?
Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan;
Chính phủ
Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan;
Tòa án nhân dân tỉnh X
Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật?
Cả a, b, c đúng.
Chính phủ, Ủy ban nhân dân
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đại biểu Quốc hội
Chủ thể nào không có thẩm quyền đề nghị giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh?
Đại biểu Quốc hội
Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Văn phòng Quốc hội
Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để quy định:
Công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.
Tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.
Tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.
Tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành những thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Lệnh, Quyết định.
Nghị định, Quyết định
Nghị quyết, Quyết định
Quyết định, Pháp lệnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện PX ban hành Quyết định thu hồi một diện tich đất nông nghiệp của bà Lê Thu Huyền để xây dựng công trình công cộng?
check_box Quyết định đó là văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định đó là văn bản áp dụng pháp luật
Quyết định đó là văn bản hành chính
Quyết định đó là văn bản tố tụng
Có quan điểm cho rằng: “Mọi Quyết định của Bộ trưởng đều là văn bản áp dụng pháp luật” ?
Quan điểm đó là đúng
Quan điểm đó là sai
Quyết định của Bộ trưởng là văn bản hành chính
Quyết định của Bộ trưởng là văn bản quy phạm pháp luật
Có quan điểm cho rằng: “Mọi Quyết định của Chủ tịch nước đều là văn bản áp dụng pháp luật” ?
Quan điểm đó là đúng
Quan điểm đó là sai
Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản hành chính
Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản quy phạm pháp luật
Có quan điểm cho rằng: “Mọi Quyết định của Chủ tịch nước đều là văn bản quy phạm pháp luật” ?
check_box Quan điểm đó là không chính xác
Quan điểm đó là đúng
Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản áp dụng pháp luật
Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản dưới luật
Có quan điểm cho rằng: “Mọi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đều là văn bản áp dụng pháp luật” ?
check_box Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có thể là văn bản quy phạm pháp luật, có thể là văn bản áp dụng pháp luật
Quan điểm đó là đúng
Quan điểm đó là sai
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có thể là văn bản áp dụng pháp luật, có thể là văn bản hành chính
Có quan điểm cho rằng: “Mọi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đều là văn bản quy phạm pháp luật” ?
Không có ý liến
Quan điểm đó là đúng
Quan điểm đó là không chính xác
Quan điểm đó là sai
Có quan điểm cho rằng: “Mọi Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đều là văn bản quy phạm pháp luật” ?
Quan điểm đó không chính xác
Quan điểm đó là đúng
Quyết định của Ủy ban nhân cấp tỉnh là văn bản áp dụng pháp luật
Quyết định của Ủy ban nhân cấp tỉnh là văn bản dưới luật
Cơ quan nào chịu trách nhiệm về chất lượng của Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh X ban hành?
check_box Hội đồng nhân dân tỉnh X
Sở Tư pháp tỉnh X
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh X
Ủy ban nhân dân tỉnh X
Cơ quan nào chịu trách nhiệm về chất lượng của Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Y ban hành?
check_box Ủy ban nhân dân tỉnh Y
Hội đồng nhân dân tỉnh Y
Sở Tư pháp tỉnh Y
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Y
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành Lệnh của Chủ tịch nước theo trình tự, thủ tục rút gọn?
Chính phủ
Chủ tịch nước
Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn?
Chính phủ
Quốc hội
Tòa án nhân dân tối cao
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn?
Chính phủ
Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh X theo trình tự, thủ tục rút gọn?
Chủ tịch UBND tỉnh X
Hội đồng nhân dân tỉnh X
Thường trực HĐND tỉnh X
Ủy ban nhân dân tỉnh X
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành Pháp lệnh theo trình tự, thủ tục rút gọn?
Chính phủ
Quốc hội
Tòa án nhân dân tối cao
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn?
check_box Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ
Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành Quyết định của UBND tỉnh X theo trình tự, thủ tục rút gọn?
Chủ tịch UBND tỉnh X
Hội đồng nhân dân tỉnh X
Thường trực HĐND tỉnh X
UBND tỉnh X
Cơ quan nào quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước?
check_box Ủy ban thường vụ Quốc hội
Cả A, B, C
Chủ tịch nước
Quốc hội
Cơ quan tổ chức nào có quyền tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ?
Cả A, C
Không có phương án đúng
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Đặc điểm nào không phải của văn bản qui phạm pháp luật ?
check_box Được thực hiện một lần trong thực tiễn, vì mỗi văn bản áp dụng được ban hành thường giải quyết một công việc, một vụ việc cụ thể.
Cả A, B
Do những cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện.
Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật là các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn cho nhiều đối tượng,
Đánh số trang văn bản pháp luật như thế nào là đúng?
check_box Phía trên, ở giữa hoặc phía dưới bên phải
Phía dưới bên phải
Phía dưới, ở giữa
Phía trên, bên phải
Đáp án nào dưới đây không chính xác?
Văn bản pháp luật có nội dung chứa đựng ý chí của chủ thể ban hành
Văn bản pháp luật được ban hành bởi chủ thể có thầm quyền do pháp luật quy định.
Văn bản pháp luật được Nhà nước bảo đảm thực hiện
Văn bản pháp luật là những văn bản do Tòa án các cấp ban hành
Đáp án nào dưới đây không chính xác?
Văn bản pháp luật có hình thức do pháp luật quy định.
Văn bản pháp luật có nội dung chứa đựng ý chí của chủ thể ban hành
Văn bản pháp luật được Nhà nước bảo đảm thực hiện
Văn bản pháp luật là những văn bản do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành
Đâu không phải đặc điểm của văn bản áp dụng qui phạm pháp luật ?
Cả B, C
Do những cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện.
Được thực hiện một lần trong thực tiễn, vì mỗi văn bản áp dụng được ban hành thường giải quyết một công việc, một vụ việc cụ thể.
Nội dung của văn bản là các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn cho nhiều đối tượng,
Đâu là đặc điểm của văn bản áp dụng pháp luật ?
Cả A, B
Do những cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện.
Được thực hiện một lần trong thực tiễn, vì mỗi văn bản áp dụng được ban hành thường giải quyết một công việc, một vụ việc cụ thể.
Nội dung của văn bản là các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn cho nhiều đối tượng,
Đâu là đặc điểm của văn bản qui phạm pháp luật ?
check_box Cả A , D
Do những cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện.
Được thực hiện một lần trong thực tiễn, vì mỗi văn bản áp dụng được ban hành thường giải quyết một công việc, một vụ việc cụ thể.
Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật là các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn cho nhiều đối tượng,
Đề nghị chương trình xây dựng Luật do cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền quyết định thông qua?
check_box Quốc hội
Cả a, b, c đúng.
Ủy ban pháp luật của Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Đề nghị xây dựng Nghị định sẽ do cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền quyết định thông qua?
Bộ Tư pháp.
Chính phủ
Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng dựa trên cơ sở nào?
Cả 3 phương án trên.
Cơ sở chính trị
Cơ sở pháp lý.
Cơ sở thực tiễn.
Địa danh; ngày tháng năm ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) ghi thế nào là đúng?
Hải Phòng, ngày 9 tháng 1 năm 2019
Lê Chân, ngày 9 tháng 1 năm 2019
Q. Lê Chân, ngày 09 tháng 01 năm 2019
Quận Lê Chân, ngày 09 tháng 01 năm 2019
Địa danh; ngày tháng năm ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) ghi thế nào là đúng?
check_box TP. Hải Dương, ngày 09 tháng 01 năm 2019
Hải Dương, ngày 09 tháng 01 năm 2019
Hải Dương, ngày 9 tháng 1 năm 2019
TP. Hải Dương, ngày 9 tháng 1 năm 2019
Địa danh; ngày tháng năm ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân thị trấn Mẹt (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) ghi thế nào là đúng?
Hứu Lũng, ngày 9 tháng 1 năm 2019
Mẹt, ngày 09 tháng 01 năm 2019
Thị trấn Mẹt, ngày 09 tháng 01 năm 2019
TT. Hữu Lũng, ngày 09 tháng 01 năm 2019
Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: ” ..... là yếu tố có vai trò khá quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của từng văn bản pháp luật. ......... được hiểu là những yếu tố mang tính kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình soạn thảo văn bản để văn bản ban hành đảm bảo tính logic chặt chẽ về nội dung, đúng quy tắc về ngôn ngữ và phân chia, sắp xếp bố cục hợp lý”?
check_box Kỹ thuật pháp lý
Văn bản hành chính
Văn bản pháp luật
Văn bản qui phạm pháp luật
Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: “……là văn bản do các chủ thể có thẩm quyền ban hành theo thủ tục và hình thức pháp luật quy định, có nội dung là mệnh lệnh cụ thể với các đối tượng là cá nhân, tổ chức được xác định, được thực hiện một lần trong thực tiễn » ?
check_box Văn bản áp dụng pháp luật
Tất cả A, B, C
Văn bản pháp luật
Văn bản qui phạm pháp luật
Điền vào dấu ba chấm cụm từ chính xác: “Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa …..,được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này”?
check_box quy phạm pháp luật
Không có phương án đúng
quan hệ pháp luật
qui định pháp luật
Điều lệ trường Đại học là?
Văn bản áp dụng pháp luật
Văn bản hành chính
Văn bản pháp quy phụ
Văn bản quy phạm pháp luật
Đoạn văn nào là chính xác để tiếp theo quy định sau đây: “Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành…”
check_box Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Quốc hội quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội.
Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Luật, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Quốc hội việc xây dựng, ban hành Hiến pháp của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Quốc hội việc xây dựng, ban hành Luật của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật là:
là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc áp dụng văn bản đó sau khi được ban hành.
là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chịu ảnh hưởng từ việc áp dụng văn bản đó sau khi được ban hành.
là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan tới văn bản đó sau khi được ban hành.
là mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phạm vi cả nước.
Đối tượng nghiên cứu của môn học Xây dựng văn bản pháp luật là gì?
Cả A , B và D
Lý luận và những quy định pháp lý về công tác giám sát, kiểm tra văn bản pháp luật
Những vấn đề lý luận về văn bản pháp luật
Trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản pháp luật
Đối tượng nghiên cứu của Xây dựng văn bản pháp luật là?
check_box Tất cả A, B và C
Các quy định của pháp luật về giám sát, kiểm tra văn bản pháp luật
Chế độ pháp lý về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Những vấn đề lý luận về văn bản pháp luật
Hai thuật ngữ “Xây dựng văn bản pháp luật” với “Ban hành văn bản pháp luật” có thể hiểu là?
Cả A, B và C
Hành vi/Hoạt động
Quy trình thủ tục/Hành vi
Quy trình thủ tục/Quy trình thủ tục
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ban hành Nghị quyết để:
Giải thích việc áp dụng luật trong xét xử thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử.
Hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử.
Quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
Quy định chi tiết luật trong xét xử thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử.
Khái niệm Quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành VBQPPL 2015:
Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.
Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước
Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.
Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự, có hiệu lực bắt buộc và được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.
Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản QPPL 2015:
Cả 3 phương án trên đều đúng.
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật.
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định.
Ký hiệu của Luật do Quốc hội ban hành được viết như thế nào?
check_box Luật số 12/2019/QH14
Luật số 12/2019/L- QH
Luật số 12/2019/Quốc hội
Luật: 12/2019/QH
Ký hiệu của Nghị định do Chính phủ ban hành được viết như thế nào?
Nghị định số 20/2019/CP
Nghị định số 20/2019/NĐ- CP
Nghị định số 20/2019/NĐ-TTg
Nghị định số 20/NĐ- CP
Ký hiệu của Nghị định do Chính phủ ban hành được viết như thế nào?
check_box Nghị định số: 12/2019/NĐ-CP
Nghị định số 12/2019/NĐ/CP
Nghị định số 12/NĐ-CP
Nghị định số 12/2019/NĐ
Ký hiệu của Pháp lệnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành được viết như thế nào?
Pháp lệnh số 12/2019/PL–QH14
Pháp lệnh số 12/2019/PL-UBTVQH
Pháp lệnh số 12/2019/PL-UBTVQH14
Pháp lệnh số 12/2019/UBTVQH
Ký hiệu của Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được viết như thế nào?
Thông tư số 12/2019/TT-BGD-ĐT
Thông tư số 12/2019/TT-BTGDĐT
Thông tư số:12/2019/TT-BGDĐT
Thông tư số 12/2019/TT-BGD&ĐT
Ký hiệu của Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được viết như thế nào?
Thông tư số 46/2019/TT–BGD&ĐT
Thông tư số 46/2019/TT–BGDĐT
Thông tư số 46/2019/TT–BGDVĐT
Thông tư số 46/2019/TT–BTGD&ĐT
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, sẽ hết hiệu lực khi nào?
Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Khi có một trong hai căn cứ A hoặc B
Khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được hợp nhất
Khi Quốc hội ban hành Luật mới để thay thế
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có hiệu lực thi hành từ thời điểm nào?
check_box Từ 01/7/2016
Từ 01/01/2016
Từ 01/01/2017
Từ 01/3/2016
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thay thế những Luật nào?
check_box A và B
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 2004
Môn học Xây dựng văn bản pháp luật nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức nào sau đây:
check_box Cả 3 phương án trên.
Cung cấp những kiến thức pháp lý về việc xây dựng, ban hành VBPL.
Những vấn đề lý luận cơ bản về VBPL, hoạt động xây dựng VBPL.
Rèn luyện những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể trực tiếp soạn thảo, kiểm tra, giám sát được quá trình xây dựng VBPL.
Một Phó Hiệu trưởng được ủy quyền ký văn bản của Trường Đại học Kinh tế quôc dân thì thể thức ký được ghi như thế nào?
check_box KT. HIỆU TRƯỞNG/ PHÓ HIỆU TRƯỞNG/(chữ ký của Phó hiệu trưởng)/Họ và tên
KT. HIỆU TRƯỞNG/HIỆU PHÓ/(chữ ký của Phó hiệu trưởng)/Họ và tên
PHÓ HIỆU TRƯỞNG/(chữ ký của Phó hiệu trưởng)/Họ và tên
TM. HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG/ (chữ ký của Phó hiệu trưởng)/Họ và tên
Mục đích, ý nghĩa của công tác giám sát, kiểm tra văn bản pháp luật là gì?
check_box Cả A, B và C
Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến việc xây dựng, ban hành văn bản pháp luật
Phát hiệm văn bản pháp luật có khiếm khuyết
Phát hiện những khiếm khuyết của văn bản pháp luật để có biện pháp xử lý phù hợp
Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật cần đáp ứng những yêu cầu gi?
Cả a, b, c đúng.
Đảm bảo tính chính xác, rõ ràng.
Đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan
Đảm bảo tính phổ thông, thống nhất
Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật có đặc điểm gì?
Cả a, b, c đúng.
Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật phải được thể hiện bằng ngôn ngữ viết.
Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật phải là tiếng Việt;
Ngôn ngữ văn bản pháp luật là ngôn ngữ được Nhà nước sử dụng chính thức.
Những chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm có:
Bộ trưởng
Cả 3 phương án trên.
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
Thủ tướng Chính phủ
Những hành vi bị nghiêm cấm khi ban hành VB QPPL
Ban hành văn bản không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 4 của Luật này nhưng có chứa quy phạm pháp luật.
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định tại Luật này.
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
Cả 3 phương án trên
Những hành vi bị nghiêm cấm là gì?
check_box Cả A,B,C
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp,
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
Nội dung thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trung vào các vấn đề nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Sự cần thiết ban hành;
Sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước;
Tính hợp hiến, tính hợp pháp
Nội dung văn bản pháp luật phải phù hợp với các quy định của Hiến pháp là sự thể hiện tính chất nào dưới đây của văn bản pháp luật?
Cả a, b, c đúng
Tính hợp hiến
Tính hợp lý
Tính hợp pháp
Phương pháp nghiên cứu của môn học Xây dựng văn bản pháp luật là ?
Cả A, C, D
phương pháp phân tích
phương pháp so sánh
phương pháp tổng hợp.
Quốc hội ban hành luật để quy định gì?
Cả A, B, D
Chính sách cơ bản về đối ngoại;
Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;
Quốc phòng, an ninh quốc gia;
Quốc hội có thẩm quyền ban hành những thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Hiến pháp, Luật, Nghị quyết.
Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh.
Luật, Hiến pháp, Nghị định.
Luật, Pháp lệnh, Nghị Quyết.
Quy trình xây dựng văn bản áp dụng pháp luật gồm các bước nào dưới đây?
check_box Gồm tất cả các bước nêu trên.
Soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật;
Trình, thông qua, ký và ban hành văn bản áp dụng pháp luật
Xác định thẩm quyền giải quyết công việc cần áp dụng pháp luật và lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng pháp luật
Quy trình xây dựng, ban hành văn bản áp dụng pháp luật không phải thực hiện hoạt động nào sau đây?
Lập Chương trình xây dựng văn bản áp dụng pháp luật
Soạn thảo Dự thảo văn bản áp dụng pháp luật
Thẩm định Dự thảo văn bản áp dụng pháp luật
Thông qua văn bản áp dụng pháp luật
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm ông Phạm Hồng C làm Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Quyết định đó là văn bản áp dụng pháp luật
Quyết định đó là văn bản có tính chất pháp lý
Quyết định đó là văn bản hành chính
Quyết định đó là văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Vân làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học X, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Quyết định đó là văn bản áp dụng pháp luật
Quyết định đó là văn bản có tính chất pháp lý
Quyết định đó là văn bản hành chính
Quyết định đó là văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục TS Trần Thị Huế Thương
check_box Quyết định đó là văn bản áp dụng pháp luật
Quyết định đó là văn bản có tính chất pháp lý
Quyết định đó là văn bản hành chính
Quyết định đó là văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Trần Hữu Mạnh làm Đại sứ đặc mệnh toàn của của Việt Nam tại Cộng hòa Cu Ba
Quyết định đó là văn bản áp dụng pháp luật
Quyết định đó là văn bản có tính chất pháp lý
Quyết định đó là văn bản hành chính
Quyết định đó là văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành Quy chế thu chi nội bộ của Trường là?
Quyết định đó là văn bản áp dụng pháp luật
Quyết định đó là văn bản có tính chất pháp lý
Quyết định đó là văn bản hành chính
Quyết định đó là văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân kỷ luật sinh viên Nguyễn Văn X bằng hình thức buộc thôi học là?
Quyết định đó là văn bản áp dụng pháp luật
Quyết định đó là văn bản có tính chất pháp lý
Quyết định đó là văn bản hành chính
Quyết định đó là văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành để quy định:
check_box Đáp án a và c.
Biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ; kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, chế độ làm việc với các thành viên Chính phủ, chính quyền địa phương và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
Kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của các thành viên Chính phủ được viết ký hiệu như thế nào?
Quyết định số 35/2019//QĐ-TTg
Quyết định số 35/2019/CP-TTg
Quyết định số 35/2019/QĐ- CP
Quyết định số 35/2019/QĐ-TTCP
Quyết định của Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh PT) xử phạt ông Lưu Tuấn Sơn 03 triệu đồng về hành vi vi phạm Luật giao thông
check_box Quyết định đó là văn bản áp dụng pháp luật
Quyết định đó là văn bản có tính chất pháp lý
Quyết định đó là văn bản hành chính
Quyết định đó là văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện X giao cho ông Đỗ Hoàng Kim 03 hecta đất trồng rừng
Quyết định đó là văn bản áp dụng pháp luật
Quyết định đó là văn bản có tính chất pháp lý
Quyết định đó là văn bản hành chính
Quyết định đó là văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành để bổ nhiệm một chức vụ được viết ký hiệu như thế nà
check_box Quyết định số 40/QĐ-TTg
Quyết định số 40/2019/QĐ-TTCP
Quyết định số 40/2019/QĐ-TTg
Quyết định số 40/QĐ- CP
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ghi ký hiệu như thế nào?
Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND
Quyết định số 10/QĐ-CTUBND
Quyết định số 10/QĐ-UBND
Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC
Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật được sắp xếp như sau
check_box Cả 3 phương án trên có thể áp dụng theo từng thể loại văn bản cụ thể.
Số, ký hiệu của các văn bản quy phạm pháp luật không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này được sắp xếp theo thứ tự như sau: “số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của loại văn bản - tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản”.
Số, ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như sau: “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa Quốc hội”;
Số, ký hiệu của pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như sau: “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa Quốc hội”;
Sự cần thiết phải xác định tên loại văn bản pháp luật:
Cả 3 phương án trên.
Để lựa chọn được cách thức thể hiện nội dung phù hợp.
Để lựa chọn được quy trình soạn thảo văn bản pháp luật phù hợp
Để xác định được mối quan hệ giữa văn bản đang soạn thảo với các văn bản pháp luật khác.
Tên cơ quan ban hành văn bản được trình bày ở vị trí nào trong văn bản pháp luật?
Góc trên bên phải của văn bản, ngang hàng với Quốc hiệu
Góc trên bên trái của văn bản, ngang hàng với Quốc hiệu
Phía dưới Quôc hiệu
Phía trên Quốc hiệu
Thành phần thể thức này trong văn bản pháp luật gọi là gì? CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
Biểu ngữ
Chủ thể ban hành
Không có tên gọi cụ thể.
Quốc hiệu
Thể loại văn bản nào mọi trường hợp đều là văn bản áp dụng pháp luật?
Chỉ thị
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thể loại văn bản nào mọi trường hợp đều là văn bản quy phạm pháp luật?
check_box Nghị định
Chỉ thị
Nghị quyết
Quyết định
Thể loại văn bản nào mọi trường hợp đều là văn bản quy phạm pháp luật?
check_box Pháp lệnh
Cả A, B và C
Nghị quyết
Quyết định
Thể loại văn bản nào sau đây được ban hành với mục đích là để giải thích, hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn?
Cả a,b và c
Nghị định
Pháp lệnh
Thông tư
Thể thức ký Nghị quyết của Hội đồng nhân dân như thế nào?
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN/(chữ ký của Chủ tịch)/Họ và tên
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN/CHỦ TỊCH/(chữ ký của Chủ tịch)/Họ và tên
KT. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN/CHỦ TỊCH?(chữ ký của Chủ tịch)/Họ và tên
TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN/CHỦ TỊCH/(chữ ký của Chủ tịch)/Họ và tên
Thể thức ký Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính như thế nào?
BỘ TÀI CHÍNH/ BỘ TRƯỞNG/(chữ ký của Bộ trưởng)/Họ và tên
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH/(chữ ký của Bộ trưởng)/Họ và tên
BỘ TRƯỞNG/(chữ ký của Bộ trưởng)/Họ và tên
TM. BỘ TÀI CHÍNH/BỘ TRƯỞNG/(chữ ký của Bộ trưởng)/Họ và tên
Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Quy định nào sau đây là chính xác chính xác nhất?
Chính phủ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, người có thẩm quyền khác được quy định trong Luật này.
Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước
Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước và của các cơ quan, người có thẩm quyền khác được quy định trong Luật này.
Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chính phủ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, người có thẩm quyền khác được quy định trong Luật này.
Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Quy định nào sau đây là chính xác chính xác nhất?
Văn bản quy phạm pháp luật có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; bản dịch có giá trị tham khảo. Bộ Tư pháp quy định chi tiết Điều này.
Văn bản quy phạm pháp luật có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; bản dịch có giá trị tham khảo. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Văn bản quy phạm pháp luật có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; bản dịch có giá trị tham khảo. UBTVQH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.
Văn bản quy phạm pháp luật không được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; bản dịch có giá trị tham khảo. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015: trường hợp cần phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định về vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Bộ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thì phải làm như thế nào?
Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phối hợp với nhau ban hành Nghị quyết liên tịch
Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phối hợp với nhau ban hành Thông tư liên tịch
Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phối hợp với nhau xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành
Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao trao đổi với nhau và thống nhất: Giao trách nhiệm ban hành văn bản cho một Chủ thể
Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015: trường hợp cần phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định về vấn đề liên quan đến thẩm quyền của nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ thì phải làm như thế nào?
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phối hợp với nhau ban hành Nghị quyết liên tịch
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phối hợp với nhau ban hành Thông tư liên tịch
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trao đổi với nhau và thống nhất: Giao trách nhiệm ban hành văn bản cho một Bộ trưởng
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với nhau xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
check_box Không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Không sớm hơn 15 ngày kể từ ngày ký ban hành
Không sớm hơn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành
Theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản pháp luật nào?
A, C và D
Chỉ thị
Quyết định
Thông tư
Theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng không có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản pháp luật nào?
A và D
Chỉ thị
Nghị định
Quyết định
Theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng không có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản pháp luật nào?
Chỉ thị
Nghị định
Quyết định
Thông tư
Theo quy định của pháp luật, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Theo quy định của pháp luật, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao không có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
A và D
Chỉ thị
Quyết định
Thông tư
Theo quy định của pháp luật, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
check_box B và D
Lệnh
Pháp lệnh
Quyết định
Theo quy định của pháp luật, Chủ tịch nước không có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
check_box B và C
Nghị định
Quyết định
Thông tư
Theo quy định của pháp luật, có những biện pháp nào được áp dụng để xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết?
Đình chỉ thi hành
Sửa đổi, bổ sung
Tất cả A, C và D
Thay thế
Theo quy định của pháp luật, có những biện pháp nào được áp dụng để xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết?
Bãi bỏ
Hủy bỏ
Sửa đổi, bổ sung
Tất cả A, B và C
Theo quy định của pháp luật, có những biện pháp nào được áp dụng để xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết?
Đình chỉ thi hành
Sửa đổi, bổ sung
Tạm đình chỉ thi hành
Tất cả A, B và D
Theo quy định của pháp luật, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Theo quy định của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản pháp luật nào?
Chỉ thị
Nghị định
Nghị quyết
Thông tư
Theo quy định của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ không có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản pháp luật nào?
check_box Nghị định
A và C
Chỉ thị
Quyết định
Theo quy định của pháp luật, Tổng Thanh tra Chính phủ có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản pháp luật nào?
A, C và D
Chỉ thị
Quyết định
Thông tư
Theo quy định của pháp luật, Viện trưởng Viện Kiểm cát nhân dân Tối cao có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
check_box Thông tư
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Theo quy định của pháp luật, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao không có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
A và D
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Thủ tục ban hành văn bản áp dụng pháp luật bao gồm :
check_box Xác định thẩm quyền giải quyết vụ việc; Lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng.; Lựa chọn tên văn bản và xác định nội dung giải quyết.; Soạn thảo văn bản.; Trình, thông qua, kí ban hành văn bản.
Lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng.; Lựa chọn tên văn bản và xác định nội dung giải quyết.; Soạn thảo văn bản.; Trình, thông qua, kí ban hành văn bản.
Xác định thẩm quyền giải quyết vụ việc; Lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng.; Soạn thảo văn bản.; Trình, thông qua, kí ban hành văn bản.
Xác định thẩm quyền giải quyết vụ việc; Lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng.; Xác định nội dung giải quyết.; Soạn thảo văn bản.; Ban hành văn bản.
Thủ tục ban hành văn bản QPPL bao gồm các bước sau:
Đề xuất chương trình xây dựng VB QPPL; Lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Trình, thông qua; Công bố ban hành.
Lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Thông qua; Công bố ban hành.
Lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Trình, thông qua; Công bố ban hành.
Lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Trình, thông qua; Công bố ban hành.
Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành những thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Chỉ thị
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Thuật ngữ “Xây dựng văn bản pháp luật” trên giác độ khoa học pháp lý được hiểu là?
B và D
Là một hành vi của cơ quan nhà nước
Là một môn Khoa học pháp lý
Một loại hoạt động của Nhà nước
Tiêu chí nào được sử dụng để đánh giá chất lượng văn bản pháp luật?
check_box Tiêu chí về chính trị
cả A, C, D
Tiêu chí về kinh tế
Tiêu chí về xã hội
Tiêu chí về chính trị đánh giá chất lượng văn bản pháp luật thể hiện thế nào ?
Cả B và C
Văn bản pháp luật phải có nội dung cụ thể, rõ ràng, chính xác
Văn bản pháp luật phải có nội dung phản ánh ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân lao động, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản pháp luật
Văn bản pháp luật phải có nội dung phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng.
Tính hợp hiến của văn bản pháp luật được thể hiện qua những yêu cầu nào dưới đây?
Cả a, b, c đều đúng.
Nội dung văn bản pháp luật phải phù hợp với các quy định của Hiến pháp.
Nội dung văn bản pháp luật phải phù hợp với nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp.
Nội dung văn bản pháp luật phải phù hợp với tinh thần của Hiến pháp.
Tính hợp lý của văn bản pháp luật được thể hiện thông qua những yêu cầu nào dưới đây?
check_box a và b, đúng.
Văn bản pháp luật có nội dung phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quy phạm đạo đức.
Văn bản pháp luật có nội dung phù hợp với thực tiễn
Văn bản pháp luật phải được ban hành đúng trình tự, thủ tục.
Tính hợp pháp của văn bản pháp luật được thể hiện qua những yêu cầu nào dưới đây?
Cả a, c, d đúng.
Văn bản pháp luật phải ban hành đúng thẩm quyền
Văn bản pháp luật phải có nội dung hợp pháp
Văn bản pháp luật phải được ban hành đúng thủ tục.
Trên giác độ nghiên cứu của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, văn bản pháp luật của nhà nước Việt Nam gồm:
Không có đáp án đúng
Văn bản luật, văn bản dưới luật, văn bản hành chính
Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật, văn bản dưới luật
Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật, văn bản hành chính
Trong quy trình xây dựng văn bản QPPL theo thủ tục thông thường, bước đầu tiên cần làm là gì?
Lập đề nghị và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
Thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào chỉ có thể là văn bản áp dụng pháp luật?
Chỉ thị
Nghị quyết
Pháp lệnh
Thông tư
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào do cá nhân người có thẩm quyền ban hành?
Bản án
Nghị quyết
Pháp lệnh
Quyết định
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào do cơ quan tập thể ban hành?
A và C
Nghị quyết
Pháp lệnh
Thông tư
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào được ban hành nhằm mục đích đề ra đường lối, chủ trương của nhà nước?
check_box Nghị quyết
B và C
Quyết định
Thông tư
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào được ban hành trong thủ tục tố tụng hành chính?
check_box B và D
Cáo trạng
Chỉ thị
Quyết định
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào được ban hành trong thủ tục tố tụng hình sự?
Cả A, B và C
Cáo trạng
Chỉ thị
Quyết định
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào được ban hành với hai mục đích: vừa là văn bản quy phạm pháp luật, vừa là văn bản áp dụng pháp luật?
check_box C và D
Nghị quyết
Pháp lệnh
Quyết định
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào được gọi là văn bản chỉ đạo?
B và C
Chỉ thị
Công điện
Quyết định
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào được sử dụng để ban hành văn bản pháp quy phụ?
B và D
Pháp lệnh
Quyết định
Thông tư
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào không do cơ quan tập thể ban hành?
B và C
Bản án
Nghị quyết
Quyết định
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào không do cơ quan tập thể ban hành?
B và C
Nghị quyết
Pháp lệnh
Thông tư
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào không được được gọi là văn bản chỉ đạo?
check_box Quyết định
A và C
Chỉ thị
Công điện
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào không phải là thể loại văn bản quy phạm pháp luật chính thức theo quy định của pháp luật?
Chỉ thị
Nghị định
Nghị quyết
Thông tư
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào không phải là thể loại văn bản quy phạm pháp luật chính thức theo quy định của pháp luật?
B và D
Điều lệ Trường Đại học
Nghị định
Quy chế tuyền sinh
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào là thể loại văn bản quy phạm pháp luật chính thức theo quy định của pháp luật?
Điều lệ Trường Đại học
Quy chế tuyền sinh
Thông tri
Thông tư
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào là thể loại văn bản quy phạm pháp luật chính thức theo quy định của pháp luật?
Nghị quyết
Quy chế tuyền sinh
Quyết nghị
Thông tri
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào là thể loại văn bản quy phạm pháp luật chính thức theo quy định của pháp luật?
check_box Thông tư
Chỉ thị
Quy chế tuyền sinh
Thông tri
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào là thể loại văn bản quy phạm pháp luật chính thức theo quy định của pháp luật?
check_box Nghị quyết
Chỉ thị
Công báo
Công điện
Trong trình bày văn bản quy phạm pháp luật, Quốc hiệu có vị trí như thế nào?
Ở vị trí trang trọng nhất trên cùng trang giấy, nằm giữa trang giấy.
ở vị trí trang trọng nhất trên cùng trang giấy, phía bên phải chiếm ½ trang giấy.
ở vị trí trang trọng nhất trên cùng trang giấy, phía bên trái chiếm ½ trang giấy.
Tùy ý của cơ quan soạn thảo
Trong trình bày văn bản quy phạm pháp luật, số, ký hiệu của văn bản có vị trí như thế nào?
Được trình bày dưới tên cơ quan ban hành văn bản.
Được trình bày ở cuối cùng, bên trái của văn bản
Được trình bày ở dưới tên của văn bản
Được trình bày ở trên tên cơ quan ban hành văn bản.
Trong trình bày văn bản quy phạm pháp luật, Tên cơ quan ban hành được trình bày ở vị trí nào?
Ở vị trí trang trọng nhất trên cùng trang giấy, nằm giữa trang giấy.
ở vị trí trang trọng nhất trên cùng trang giấy, phía bên phải chiếm ½ trang giấy.
ở vị trí trang trọng nhất trên cùng trang giấy, phía bên trái chiếm ½ trang giấy.
Tùy ý của cơ quan soạn thảo
Trường hợp nào thì áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật?
check_box Cả a, b, c đúng.
Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.;
Trường hợp để ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định;
Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp;
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:
Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.
Cả 3 phương án trên.
Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết để thành lập thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắc Nông)?
Nghị quyết đó là văn bản áp dụng pháp luật
Nghị quyết đó là văn bản hành chính
Nghị quyết đó là văn bản pháp quy phụ
Nghị quyết đó là văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết không để quy định gì?
check_box Đại xá;
Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân;
Tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền ban hành những thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Luật, Nghị Quyết.
Luật, Pháp lệnh.
Pháp lệnh, Nghị định
Pháp lệnh, nghị quyết.
Văn bản áp dụng pháp luật có những đặc điểm riêng nào ?
check_box Cả A, B, C
Có nội dung là mệnh lệnh áp dụng pháp luật đối với cá nhân, tổ chức cụ thể
Được ban hành theo hình thức và thủ tục do pháp luật quy định.
Được thực hiện một lần trong thực tiễn, vì mỗi văn bản áp dụng được ban hành thường giải quyết một công việc, một vụ việc cụ thể.
Văn bản hành chính bao gồm ?
check_box Tất cả phương án trên
Công điện
Công văn
Thông báo
Văn bản nào không phải là văn bản quy phạm pháp luật?
check_box Quyết định của Bộ trưởng.
Quyết định của Chủ tịch nước.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định của Ủy ban nhân dân
Văn bản nào sau đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật?
A và B
Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để thành lập thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương)
Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành năm 2017 Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định pháp luật về hòa giải cơ sở.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch UBND tỉnh A;
Văn bản pháp luật bao gồm?
Cả A, B, D
Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật
Văn bản hành chính
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, c, d đều đúng
Văn bản pháp luật có hình thức do pháp luật quy định.
Văn bản pháp luật có nội dung chứa đựng ý chí của chủ thể ban hành
Văn bản pháp luật được ban hành bởi chủ thể có thầm quyền do pháp luật quy định.
Văn bản pháp luật có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đều đúng
Văn bản pháp luật có hình thức do pháp luật quy định.
Văn bản pháp luật có nội dung chứa đựng ý chí của chủ thể ban hành
Văn bản pháp luật được Nhà nước bảo đảm thực hiện
Văn bản pháp luật có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đều đúng
Văn bản pháp luật có nội dung chứa đựng ý chí của chủ thể ban hành
Văn bản pháp luật được ban hành bởi chủ thể có thầm quyền do pháp luật quy định.
Văn bản pháp luật được ban hành theo thủ tục pháp luật quy định.
Văn bản pháp luật có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, d đều đúng
Văn bản pháp luật có nội dung chứa đựng ý chí của chủ thể ban hành
Văn bản pháp luật được ban hành bởi chủ thể có thầm quyền do pháp luật quy định.
Văn bản pháp luật được Nhà nước bảo đảm thực hiện
Văn bản pháp luật trên giác độ Khoa học pháp lý Việt Nam là?
Cả B, C và D
Văn bản áp dụng pháp luật
Văn bản hành chính
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật trên giác độ Khoa học pháp lý Việt Nam là?
Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành
Văn bản do cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phối hợp với Tổ chức chính trị - xã hội ban hành
Văn bản do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước ban hành
Văn bản do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phối hợp với Tổ chức chính trị - xã hội ban hành
Văn bản pháp quy phụ có đặc điểm gì ?
check_box A và C đúng
Nội dung của văn bản là các quy phạm
Văn bản pháp quy phụ chỉ được áp dụng một lần trong thực tế
Văn bản pháp quy phụ phải được chủ thể có thẩm quyền ban hành bằng một văn bản pháp quy chính thức thì mới có giá trị pháp lý
Văn bản quy phạm pháp luật có bố cục như sau:
Phần, chương, mục, điều, khoản, điểm
Phần, chương, mục, điều, khoản, điểm, đoạn
Phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm;
Phần, chương, tiểu mục, điều, khoản, điểm
Văn bản quy phạm pháp luật có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Do những cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành
Được ban hành theo hình thức do pháp luật quy định ;
Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật là các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn cho nhiều đối tượng ;
Văn bản quy phạm pháp luật có kích thước chuẩn trình bày trên giấy là?
check_box Khổ A4
Khổ A2
Khổ A3
Khổ tùy ý, do cơ quan ban hành lựa chọn
Văn bản quy phạm pháp luật có những đặc điểm nào ?
check_box Cả A, B, D
Do những cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện.
Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật là các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn cho nhiều đối tượng,
Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo hình thức do pháp luật quy định
Văn bản quy phạm pháp luật do những chủ thể nào ban hành?
Cả 3 phương án trên.
Cơ quan nhà nước
Cơ quan nhà nước phối hợp với Tổ chức Chính trị - Xã hội
Thủ trưởng cơ quan nhà nước
Văn bản quy phạm pháp luật không có đặc điểm nào dưới đây?
Do những cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành
Được ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định ;
Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật là các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn cho nhiều đối tượng ;
Nội dung là mệnh lệnh của chủ thể ban hành để áp dụng đối với cá nhân, tổ chức cụ thể, xác định
Về góc độ khoa học pháp lý, khái niệm văn bản pháp luật:
Cả 3 phương án trên đều đúng.
Văn bản pháp luật là hình thức thể hiện ý chí của Nhà nước, được ban hành theo hình thức, thủ tục do pháp luật quy định, luôn mang tính bắt buộc và được bảo đảm thực hiện bởi Nhà nước
Văn bản pháp luật là một hệ thống văn bản được xác định và quy định chặt chẽ về thẩm quyền, nội dung, hình thức và quy trình ban hành.
Văn bản pháp luật là văn bản có chứa đựng các quy phạm pháp luật hoặc kết quả áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền
Việc đánh giá chất lượng của văn bản pháp luật dựa vào những tiêu chí nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Văn bản pháp luật phải có nội dung phản ánh ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân lao động
Văn bản pháp luật phải có nội dung phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng.
Văn bản pháp luật phải hợp hiến, hợp pháp
Việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
check_box Cả 3 đáp án trên.
Đúng với tinh thần, mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo ban hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
Không được sửa đổi, bổ sung hoặc đặt ra quy định mới.
Phù hợp với nội dung, ngôn ngữ của Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
Vùng trình bày của văn bản pháp luật được quy định như thế nào?
check_box Trình bày theo chiều dọc khổ giấy A4, trường hợp có bảng biểu thì dược trình bày theo chiều ngang khổ A4
Trình bày theo chiều dọc của khổ giấy A4
Trình bày theo chiều ngang của khổ giấy A4
Tùy theo ý của cơ quan ban hành văn bản
Yêu cầu văn bản pháp luật có nội dung phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quy phạm đạo đức, là sự thể hiện tính chất nào dưới đây của văn bản pháp luật?
Cả a, b, c đúng
Tính hợp hiến
Tính hợp lý
Tính hợp pháp
Yêu cầu Văn bản pháp luật phải ban hành đúng thẩm quyền là sự thể hiện tính chất nào dưới đây của văn bản pháp luật?
Cả a, b, c đúng
Tính hợp hiến
Tính hợp lý
Tính hợp pháp
Yêu cầu văn bản pháp luật phải được ban hành đúng thủ tục là sự thể hiện tính chất nào dưới đây của văn bản pháp luật?
check_box Tính hợp pháp
Cả a, b, c đúng
Tính hợp hiến
Tính hợp lý
Yêu cầu về ngôn ngữ văn bản pháp luật là
a và c
Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật phải có tính phổ thông
Ngôn ngữ văn bản pháp luật phải là ngôn ngữ tiếng Việt
Ngôn ngữ văn bản pháp luật phải mềm dẻo, linh hoạt
Yêu cầu về ngôn ngữ văn bản pháp luật là:
check_box b và c
Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật phải có tính phổ thông
Ngôn ngữ văn bản pháp luật phải chính xác
Ngôn ngữ văn bản pháp luật phải là ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập