"Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã tìm ra chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý", trong đoạn trích nêu trên Hồ Chí Minh đề cập tới vấn đề gì trong nguyên tắc xây dựng đảng ?
Mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách
Mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ
Tự do chân lý
Tự do hành động
"Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc....", trong luận điểm nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập tới vấn đề gì về đoàn kết dân tộc?
Điều kiện thực hiện đại đoàn kết dân tộc.
Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc
Nguyên tắc tổ chức của Mặt trận dân tộc thống nhất
Phương pháp đoàn kết dân tộc.
. "Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là Công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác. Đó là cái gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác", trong đoạn trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì về đại đoàn kết dân tộc?
Điều kiện thực hiện đại đoàn kết dân tộc.
Hình thức khối đại đoàn kết dân tộc.
Lực lượng đại đoàn kết dân tộc
Nguyên tắc xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất.
. “ Công nông là tay không, chân không rồi, nếu thua thì chỉ mất một kiếp khổ, nếu được thì được cả thế giới, cho nên họ gan góc”. Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc ?
Công nông là lực lượng cách mạng đông đảo nhất.
Nguồn gốc của giai cấp công nhân .
Tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp công nhân, nông dân ở Việt Nam
Ý thức tự giác cách mạng của công nông
. Đoạn trích sau đây thuộc tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ cách mạng Tháng Mười chỉ là theo cảm tính tự nhiên... Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình...”?
Bản án chế độ thực dân Pháp
Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Đường cách mệnh
. Đoạn trích sau được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam có quyền hướng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”?
check_box Tuyên ngôn độc lập
Bản án chế độ thực dân Pháp
Di chúc
Đường cách mệnh
. Đoạn trích: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề gì?
Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội
Động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc là?
Cổ vũ các dân tộc đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng
Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam
Phản ánh khát vọng thời đại
Tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người
. Hồ Chí Minh khẳng định tính tất yếu của sự phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tác phẩm nào?
check_box Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Bản án chế độ thực dân Pháp
Con rồng tre
Đạo đức cách mạng
. Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ những phương diện nào?
Cả 3 phương án trên
Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội ở phương diện đạo đức, hướng tới giá trị nhân văn, nhân đạo mác xít
Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện văn hóa
Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học của lý luận Mác - Lênin trước hết là từ yêu cầu tất yếu của công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam.
. Luận điểm “nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức” đề cập đến nội dung gì trong tư tưởng Hồ Chí Minh?
check_box Các nguyên tắc rèn luyện đạo đức
Các chuẩn mực đạo đức mới
Chức năng của đạo đức
Vai trò của đạo đức cách mạng
. Luận điểm sau của Hồ Chí Minh nhằm đề cập đến vấn đề gì trong cách mạng giải phóng dân tộc: “Làm cho các dân tộc thuộc địa, từ trước đến nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho một Liên minh phương Đông tương lai, khối liên minh này sẽ là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản”?
Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản lãnh đạo
Cách mạng giải phóng muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản
Cách mạng giải phóng phải được thực hiện bằng con đường bạo lực cách mạng
. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề gì: “Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên là trừ người già cả, đau yếu và trẻ con”?
Phân phối bình quân
Phân phối theo lao động
Phân phối theo năng lực
Phân phối theo nhu cầu
. Nhiệm vụ nghiên cứu của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là?
Cả 3 phương án trên
Các giá trị tư tưởng, lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng thế giới của thời đại
Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà nước ta.
Vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
. Phương diện tiếp cận bao trùm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội?
Từ khát vọng giải phóng dân tộc
Từ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin
Từ phương diện đạo đức
Từ phương diện văn hóa
. Quan điểm: Vấn đề cơ bản của cách mạng thuộc địa là vấn đề nông dân là của?
check_box Quốc tế cộng sản
C.Mác
Hồ Chí Minh
V.I.Lênin
. Quốc tế cộng sản thừa nhận và sửa chữa những sai lầm của khuynh hướng “tả” tại Đại hội lần thứ mấy?
check_box Đại hội VII
Đại hội IV
Đại hội V
Đại hội VI
. Theo Hồ Chí Minh một trong những động lực quan trọng kích thích người lao động sản xuất và bảo đảm công bằng là gì ?
Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
Chế độ làm khoán
Phân phối theo lao động
Quản lý khoa học
. Theo Hồ Chí Minh, mâu thuẫn cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là?
check_box Mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển cao của đất nước với thực trạng kinh tế - xã hội quá thấp kém
Cả 3 phương án trên
Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ phong kiến
Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công dân
. Theo Hồ Chí Minh, phát triển lĩnh vực nào mới thực sự là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ ở nước ta?
check_box Thương nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ
Nông nghiệp
. Trong quá trình tìm tòi con đường cứu nước, tại sao Hồ Chí Minh không lựa chọn đi theo con đường cách mạng của các nước Anh, Pháp, Mỹ?
Các cuộc cách mạng này diễn ra ở phương Tây nên không phù hợp với xã hội phương Đông
Đây là các cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản
Đây là các cuộc cách mạng không tiên tiến
Đây là những cuộc cách mạng không đến nơi
. Văn hóa đời sống thực chất là đời sống mới được Hồ Chí Minh đề cập đến với nội dung gì?
check_box Cả 3 phương án trên
Đạo đức mới
Lối sống mới
Nếp sống mới
“Phát huy đầy đủ tính sáng tạo của hàng triệu quần chúng nhân dân xây dựng Chủ nghĩa xã hội, vì Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu người”. Ở câu nói trên, Hồ Chí Minh đề cập tới vấn đề gì trong cách mạng XHCN ở nước ta?
Động lực của chủ nghĩa xã hội
Một trong những biện pháp quan trọng để xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
Mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ của Chủ nghĩa xã hội.
Thực chất của chủ nghĩa xã hội
“Tất cả sinh lực của chủ nghĩa tư bản quốc tế đều lấy ở các nước xứ thuộc địa. Đó là nơi chủ nghĩa tư bản lấy nguyên liệu cho các nhà máy của nó, nơi nó đầu tư, tiêu thụ hàng, mộ nhân công rẻ mạt cho đạo quân lao động của nó, và nhất là binh lính bản xứ cho các đạo quân phản cách mạng của nó... nhân dân xứ thuộc địa là những người bị bóc lột tàn tệ nhất”. Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc?
check_box Khả năng giành thắng lợi của cách mạng thuộc địa trước cách mạng vô sản chính quốc
Khả năng giành thắng lợi của cách mạng vô sản chính quốc.
Mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản chính quốc
Tính chủ động của cách mạng thuộc địa
Ai là người bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc?
check_box V.I.Lênin
C.Mác
Hồ Chí Minh
Ph. Ăngghen
Ai là người bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân?
check_box Hồ Chí Minh
C.Mác
Ph. Ăngghen
V.I.Lênin
Ai là người bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản?
C.Mác
Hồ Chí Minh
Ph. Ăngghen
V.I.Lênin
Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam được thể hiện ở những nội dung nào?
check_box Nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng chủ nghĩa Mác - Lênin
Số lượng Đảng viên là công nhân
Thành phần xuất thân của Đảng viên
Trình độ lý luận của Đảng viên
Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra vào năm nào?
check_box 1917
1915
1916
1918
Câu trích: “Bảy xin hiến pháp ban hành Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” Được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
check_box Việt Nam yêu cầu ca
Bản án chế độ thực dân Pháp
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Đường cách mệnh
Chọn phương án đúng với một trong những nội dung của khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.
Chọn phương án đúng với một trong những nội dung của khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thông quan điểm toàn diện và sâu sắc về cơ bản của cách mạng Việt Nam và thế giới
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về mọi vấn đề của cách mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một thống quan điểm mang tính triết học về con đường cách mạng Việt Nam
Chủ trương “ỷ pháp cầu tiến bộ”, khai thông dân trí, nâng cao dân khí trên cơ sở đó mà tính chuyện giải phóng dân tộc là quan điểm của nhà cách mạng nào?
check_box Phan Châu Trinh
Hàm Nghi
Phan Bội Châu
Tôn Thất Thuyết
Chủ trương cầu ngoại viện, dùng bạo lực để khôi phục độc lập dân tộc là của nhà cách mạng nào?
Hàm Nghi
Phan Bội Châu
Phan Châu Trinh
Tôn Thất Thuyết
Cuộc cách mạng nào được coi là “mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”?
Cách mạng Tháng Mười Nga
Công xã Pari
Cuộc đấu tranh giành độc lập của Mỹ
Đại cách mạng tư sản Pháp
Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I của Việt Nam diễn ra khi nào?
19/12/1946
3/9/1945
5/9/1945
6/1/1946
Đại hội nào là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển nhận thức của Đảng về vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh?
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011)
Đảng cộng sản Việt Nam không lãnh đạo nhà nước bằng những phương thức nào?
check_box Đảng lãnh đạo bằng Hiến pháp, pháp luật
Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra
Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, quan điểm
Đảng lãnh đạo bằng hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên của mình trong bộ máy, cơ quan nhà nước.
Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước bằng những phương thức nào?
check_box Đảng lãnh đạo bằng đường lối
Đảng lãnh đạo bằng hệ thống chính sách
Đảng lãnh đạo bằng hệ thống cơ quan của Đảng
Đảng lãnh đạo bằng Hiến pháp, pháp luật
Đảng cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền khi nào?
check_box 1945
1930
1954
1975
Đảng ta khẳng định Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?
check_box Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011)
Để đoàn kết với các dân tộc trên thế giới, theo Hồ Chí Minh cần giương cao ngọn cờ gì?
check_box Độc lập, tự do và quyền bình đẳng
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thực hiện đoàn kết thống nhất trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý, có tình
Hòa bình trong công lý
Hợp tác hữu nghị
Để đoàn kết với các lực lượng tiến bộ trên thế giới, theo Hồ Chí Minh cần giương cao ngọn cờ gì?
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thực hiện đoàn kết thống nhất trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý, có tình
Độc lập, tự do và quyền bình đẳng
Hòa bình trong công lý
Hợp tác hữu nghị
Để đoàn kết với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, theo Hồ Chí Minh cần giương cao ngọn cờ gì?
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thực hiện đoàn kết thống nhất trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý, có tình
Độc lập, tự do và quyền bình đẳng
Hòa bình trong công lý
Hợp tác hữu nghị
Định nghĩa Tư tưởng Hồ Chí Minh: “tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người” đề cập đến nội dung nào?
Bản chất cách mạng, khoa học và nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh
Cả 3 phương án trên
Giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
Định nghĩa văn hóa được Hồ Chí Minh đưa ra khi nào?
check_box 8/1943
12/1944
5/1941
9/1942
Định nghĩa văn hóa được Hồ Chí Minh đưa ra trong tác phẩm nào?
Bản án chế độ thực dân Pháp
Đời sống mới
Đường cách mệnh
Nhật ký trong tù
Đoạn trích sau đây thuộc tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”?
Bản án chế độ thực dân Pháp
Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Đường cách mệnh
Đoạn trích: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
check_box Di chúc
Bản án chế độ thực dân Pháp
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Đường cách mệnh
Đối tượng nghiên cứu của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là?
Cả 3 phương án trên.
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan và giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra.
Hệ thống các quan điểm, quan niệm, lý luận về cách mạng Việt Nam trong dòng chảy thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Nội dung, bản chất cách mạng khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.
Đối tượng nghiên cứu của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là?
Cả 3 phương án trên.
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan và giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra.
Nội dung, bản chất cách mạng khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.
Quá trình hiện thực hóa các quan điểm, quan niệm, lý luận của Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc là?
Cổ vũ các dân tộc đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng
Phản ánh khát vọng thời đại
Tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam
Tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người
Giá trị truyền thống nào là cơ sở quan trọng nhất giúp Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống quan điểm của mình?
Chủ nghĩa nhân văn của dân tộc
Chủ nghĩa yêu nước
Tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng
Truyền thống cần cù, yêu lao động
Hiện nay tồn tại mấy phương thức tiếp cận hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh?
2 phương thức
3 phương thức
4 phương thức
5 phương thức
Hồ Chí Minh bắt gặp Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào?
12/1920
2/1930
6/1923
7/1920
Hồ Chí Minh cho rằng: xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, xây dựng các tiền đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tư tưởng cho chủ nghĩa xã hội thuộc vấn đề nào trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
check_box Nhiệm vụ của thời kỳ quá độ
Đặc điểm của thời kỳ quá độ
Mâu thuẫn của thời kỳ quá độ
Tính chất của thời kỳ quá độ
Hồ Chí Minh coi những căn bệnh nào là “bạn đồng minh của thực dân và phong kiến”?
check_box Tham ô, lãng phí, quan liêu
Cả 3 phương án trên
Đặc quyền, đặc lợi
Tư túng, kiêu ngạo, chia rẽ
Hồ Chí Minh đã mấy lần tham gia soạn thảo Hiến pháp?
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
Hồ Chí Minh khẳng định Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của 3 nhân tố: chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước trong tác phẩm nào?
check_box Ba mươi năm hoạt động của Đảng
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Đường cách mệnh
Tuyên ngôn độc lập
Hồ Chí Minh khẳng định tính chất thời kỳ quá độ ở nước ta là khó khăn, phức tạp vì:
check_box Đây là thời kỳ xây dưng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
Đây là thời kỳ thực hiện những nguyên tắc XHCN.
Đây là thời kỳ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.
Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là cuộc cách mạng triệt để, sâu sắc và toàn diện nhất.
Hồ Chí Minh khẳng định tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ khi nào?
Từ những năm 20 của thế kỷ XX
Từ những năm 30 của thế kỷ XX
Từ những năm 40 của thế kỷ XX
Từ những năm 50 của thế kỷ XX
Hồ Chí Minh khẳng định: "Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là to lớn, vô cùng, vô tận, nhưng lực lượng ấy cần có Đảng mới thắng lợi". Câu này thể hiện quan điểm nào của Hồ Chí Minh về Đảng?
Đảng cộng sản là nhân tố hàng đầu đưa tới thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Đảng cộng sản lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm "cốt".
ĐCSVN – Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.
Tăng cường củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và dân.
Hồ Chí Minh khẳng định: “…Nọc độc và sức sống của con rắn độc Tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở thuộc địa…đánh rắn thì phải đánh ở đằng đầu”. Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về vấn đề dân tộc?
Động lực của cách mạng thuộc địa
Khả năng chủ động và giành thắng lợi của cách mạng thuộc địa so với cách mạng vô sản chính quốc
Phương pháp thực hiện cách mạng ở các nước thuộc địa
Tính sáng tạo của cách mạng thuộc địa
Hồ Chí Minh nhận thấy học thuyết, tôn giáo nào trong đó có “những điều thích hợp với điều kiện của nước ta”?
Chủ nghĩa Tam dân
Nho giáo
Phật giáo
Thiên chúa giáo
Hồ Chí Minh nhận xét về phong trào nào “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”?
check_box Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu
Khởi nghĩa nông dân Yên Thế của Hoàng Hoa Thám
Phong trào Cần Vương của Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết
Phong trào Duy Tân của Phan Châu Trinh
Hồ Chí Minh sử dụng thuật ngữ nào để chỉ hiện tượng Đảng lãnh đạo xã hội sau khi đã giành được chính quyền nhà nước?
Cả 3 phương án trên
Đảng cầm quyền
Đảng lãnh đạo chính quyền
Đảng nắm quyền
Hồ Chí Minh trở về nước sau 30 năm hoạt động khi nào?
1/1941
10/1938
8/1942
9/1943
Hồ Chí Minh viết: “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần phải dùng Bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”. Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập tới vấn đề gì trong quan điểm về Cách mạng giải phóng dân tộc?
Bạo lực cách mạng là phương thức phổ biến
Cách thức thể hiện của bạo lực cách mạng
Hình thái của bạo lực cách mạng
Tính tất yếu của bạo lực cách mạng
Hồ Chí Minh xác định chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất trong chủ nghĩa xã hội như thế nào?
Chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất.
Chế độ sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất.
Chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.
Chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì diễn ra khi nào?
check_box 5/1941
1/1941
12/1944
8/1945
Hội phản đế đồng minh ra đời khi nào?
1930
1936
1939
1941
Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, mâu thuẫn cơ bản chi phối đời sống xã hội Việt Nam lúc bấy giờ là?
Mâu thuẫn giữa công nhân và tư sản
Mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân và thực dân Pháp
Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến
Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam và thực dân Pháp xâm lược cùng bọn tay sai
Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô) ra đời khi nào?
check_box 1922
1917
1918
1921
Luận điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”của Hồ Chí Minh là muốn nói đến vấn đề chung nào của văn hóa?
Chức năng của văn hóa
Tính chất của văn hóa
Vai trò của văn hoa
Vị trí của văn hóa
Luận điểm của Hồ Chí Minh khẳng định: “Hai thứ Cách mạng tuy có khác nhau, nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau”. Người muốn nói về mối quan hệ của cuộc cách mạng nào?
Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc
Cách mạng giải phóng giai cấp ở chính quốc và giải phóng con người trong chủ nghĩa tư bản
Cách mạng giải phóng giai cấp ở thuộc địa và cách mạng tư sản ở chính quốc
Cách mạng giải phóng giai cấp và dân tộc trong chủ nghĩa tư bản
Luận điểm của Hồ Chí Minh: “con người vừa là mục tiêu, động lực của cách mạng”, luận điểm đó thể hiện nội dung tư tưởng nào sau đây?
Con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng.
Con người Việt Nam có lòng nồngnàn yêu nước.
Con người vừa là sản phẩm, vừa là chủ thể của xã hội.
Không có gì quý hơn độc lập tự do.
Luận điểm của Hồ Chí Minh: “Mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì? Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là: không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động” đề cập đến vấn đề gì?
Mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực chính trị
Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực kinh tế
Luận điểm sau của Hồ Chí Minh: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy” được trích trong tác phẩm nào?
Ba mươi năm hoạt động của Đảng
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Đường cách mệnh
Tuyên ngôn độc lập
Luận điểm sau của Hồ Chí Minh: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy” thể hiện nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về?
Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam
Quan niệm về Đảng cầm quyền
Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam
Luận điểm sau của Hồ Chí Minh: “Trong giai đoạn này quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam” thể hiện nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về?
Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam
Quan niệm về Đảng cầm quyền
Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam
Luận điểm sau đây thuộc tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”?
check_box Thường thức chính trị
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Di chúc
Tuyên ngôn độc lập
Luận điểm sau đây thuộc tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Ở nước ta chính quyền là của dân, do nhân dân làm chủ”?
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Di chúc
Thường thức chính trị
Tuyên ngôn độc lập
Luận điểm sau được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”?
Bản án chế độ thực dân Pháp
Di chúc
Đường cách mệnh
Tuyên ngôn độc lập
Luận điểm: “Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những hiểu biết quý báu của các đời trước để lại” là của ai?
C.Mác
Hồ Chí Minh
Ph. Ăngghen
V.I.Lênin
Luận điểm: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” thuộc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về?
Các chuẩn mực đạo đức mới
Các nguyên tắc rèn luyện đạo đức
Chức năng của đạo đức
Vai trò của đạo đức cách mạng
Luận điểm: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước” là của ai?
check_box Hồ Chí Minh
Hoàng Hoa Thám
Phan Bội Châu
Phan Châu Trinh
Luận điểm: “Đảng cầm quyền, dân là chủ” thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề gì?
check_box Mối quan hệ giữa Đảng với dân
Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam
Lý tưởng của Đảng cầm quyền
Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam
Luận điểm: “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng giống như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” thể hiện nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về?
check_box Xây dựng Đảng về tư tưởng lý luận
Xây dựng Đảng về chính trị
Xây dựng Đảng về đạo đức
Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ
Luận điểm: “Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” thuộc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về?
Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam
Quan niệm về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền
Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam
Về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
Luận điểm: “Dù phải hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” được Hồ Chí Minh đưa ra khi nào?
check_box 8/1945
1/1941
12/1944
5/1941
Luận điểm: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộn sản” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
Bản án chế độ thực dân Pháp
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Di chúc
Đường cách mệnh
Luận điểm: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” được Hồ Chí Minh đề cập đến trong tác phẩm nào?
check_box Di chúc
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Đạo đức cách mạng
Đường cách mệnh
Luận điểm: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” đề cập đến nội dung gì trong tư tưởng Hồ Chí Minh?
check_box Các nguyên tắc rèn luyện đạo đức
Các chuẩn mực đạo đức mới
Chức năng của đạo đức
Vai trò của đạo đức cách mạng
Luận điểm: “Sự giải phóng của giai cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân” là của ai?
check_box C.Mác
Hồ Chí Minh
Ph. Ănghen
V.I. Lênin
Luận điểm: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
Bản án chế độ thực dân Pháp
Di chúc
Đường cách mệnh
Tuyên ngôn độc lập
Luận điểm: “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, khong đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được” thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề gì?
check_box Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp
Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Giữ vững độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác
Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau
Luận điểm: “Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc” thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề gì?
Điều kiện thực hiện đoàn kết dân tộc
Đoàn kết dân tộc là đoàn kết toàn dân
Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc
Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất
Luận điểm: Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng, dễ mắc bệnh chủ quan; lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông đề cập đến nguyên tắc phương pháp luận nào trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
Bảo đảm sự thống nhất giữa nguyên tắc tính đảng và tính khoa học
Quan điểm lịch sử - cụ thể
Quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn
Quan điểm toàn diện và hệ thống
Mặt trận Việt Minh ra đời khi nào?
1930
1936
1939
1941
Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là mâu thuẫn gì?
Mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân
Mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với giai cấp tư sản bản xứ
Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản
Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ
Môn học tư tưởng Hồ Chí Minh có mối quan hệ như nào với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam?
Không có mối quan hệ giữa các môn học
Quan hệ chính phụ
Quan hệ gắn bó chặt chẽ, biện chứng
Quan hệ phụ thuộc
Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc gì của Đảng cộng sản?
Nguyên tắc lãnh đạo
Nguyên tắc phê bình
Nguyên tắc sinh hoạt
Nguyên tắc tổ chức
Nhà nước dân chủ do Hồ Chí Minh sáng lập ở Việt Nam là nhà nước gì?
Nhà nước chuyên chính vô sản
Nhà nước cộng hòa
Nhà nước dân tộc cách mạng
Nhà nước Việt Nam dân chủ nhân dân
Nhìn một cách tổng quát thì chức năng của văn hóa theo Hồ Chí Minh được hiểu theo nghĩa nào?
Bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp
Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp.
Nâng cao dân trí.
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.
Nội dung “bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh, hướng con người đến chân, thiện mỹ để hoàn thiện bản thân” thuộc vấn đề gì của văn hóa?
check_box Chức năng của văn hóa
Tính chất của văn hóa
Vai trò của văn hoa
Vị trí của văn hóa
Nội dung “bồi dưỡng những tư tưởng đúng đắn và những tình cảm cao đẹp” thuộc vấn đề gì của văn hóa?
Chức năng của văn hóa
Tính chất của văn hóa
Vai trò của văn hoa
Vị trí của văn hóa
Nội dung “mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí” thuộc vấn đề gì của văn hóa?
Chức năng của văn hóa
Tính chất của văn hóa
Vai trò của văn hoa
Vị trí của văn hóa
Nội dung nào không phải là nguyên tắc phương pháp luận trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
check_box Nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn
Bảo đảm sự thống nhất giữa nguyên tắc tính đảng và tính khoa học
Quan điểm lịch sử - cụ thể
Quan điểm toàn diện và hệ thống
Nội dung nào KHÔNG PHẢI là nhiệm vụ nghiên cứu của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh?
Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan và giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra.
Nội dung, bản chất cách mạng khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.
Quá trình hiện thực hóa các quan điểm, quan niệm, lý luận của Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Nội dung nào KHÔNG PHẢI là nhiệm vụ nghiên cứu của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh?
Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan và giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra.
Hệ thống các quan điểm, quan niệm, lý luận về cách mạng Việt Nam trong dòng chảy thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Nội dung, bản chất cách mạng khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.
Nội dung nào sau đây không thuộc quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ?
check_box Văn nghệ phải phục vụ cho đại chúng.
Ngòi bút và các tác phẩm là vũ khí.
Phải có những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại mới.
Văn hóa văn nghệ là một mặt trận.
Nội dung sau đề cập đến phương pháp luận nào trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh: “Hồ Chí Minh là một nhà lý luận – thực tiễn. Người xây dựng lý luận, vạch ra cương lĩnh, đường lối, chủ trương cách mạng và trực tiếp tổ chức, lãnh đạo thực hiện. Từ thực tiễn, Người tổng kết, bổ sung để hoàn chỉnh và phát triển lý luận, cho nên tư tưởng Hồ Chí Minh mang tính cách mạng, luôn luôn sáng tạo, không rập khuôn giáo điều”?
check_box Kết hợp nghiên cứu các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh
Bảo đảm sự thống nhất giữa nguyên tắc tính đảng và tính khoa học
Quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn
Quan điểm toàn diện và hệ thống
Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh được chia thành mấy giai đoạn?
check_box 5 giai đoạn
4 giai đoạn
6 giai đoạn
7 giai đoạn
Quan điểm: Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công – nông – trí thức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung gì?
Chức năng của Mặt trận dân tộc thống nhất
Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất
Phương thức hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất
Vai trò của mặt trận dân tộc thống nhất
Quan điểm: Muốn thực sự hiểu được sự vật thì cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, tất cả mối liên hệ và “quan hệ gián tiếp” của sự vật đó; đề cập đến nguyên tắc phương pháp luận nào trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
check_box Quan điểm toàn diện và hệ thống
Cả 3 phương án trên
Quan điểm thực tiễn
Quan điểm tính đảng và tính khoa học
Quốc tể cộng sản (Quốc tế III) ra đời khi nào?
3/1919
3/1920
3/1921
3/1922
Sự kiện đánh dấu bước chuyển về chất trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc: Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước trở thành người cộng sản?
Đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin
Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vecxay
Tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng xã hội Pháp
Tổ chức hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của Hồ Chí Minh, khi Người tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc?
Đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin
Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vecxay
Tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng xã hội Pháp
Tổ chức hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Tác phẩm “Đường cách mệnh” của Hồ Chí Minh được xuất bản khi nào?
1924
1925
1927
1930
Tác phẩm Thường thức chính trị được Hồ Chí Minh viết khi nào?
1950
1951
1952
1953
Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, nhà nước bao giờ cũng mang bản chất của giai cấp nào?
Giai cấp bị trị
Giai cấp công nhân
Giai cấp thống trị
Giai cấp tư sản
Theo Hồ Chí Minh ở Việt Nam và các nước thuộc địa cần tiến hành cuộc cách mạng nào trước?
Cách mạng giải phóng con người một cách toàn diện
Cách mạng giải phóng dân tộc
Cách mạng giải phóng giai cấp
Cách mạng xã hội chủ nghĩa
Theo Hồ Chí Minh, “cần” có nghĩa là?
Cả 3 phương án trên
Lao động có hiệu quả
Lao động có kế hoạch
Siêng năng, chăm chỉ
Theo Hồ Chí Minh, “gốc của mọi công việc” là?
Cán bộ
Đạo đức
Lãnh đạo
Tài năng
Theo Hồ Chí Minh, “liêm” có nghĩa là?
Cả 3 phương án trên
Không tham lam
Tôn trọng của công, tôn trọng của dân
Trong sạch
Theo Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước được thể hiện ở nội dung nào?
Nhà nước bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của giai cấp công nhân làm nền tảng
Nhà nước bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc
Nhà nước do Đảng cộng sản lãnh đạo
Nhà nước ra đời là kết quả cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ của nhiều thế hệ người Việt Nam
Theo Hồ Chí Minh, bước đi trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội là gì?
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, nhanh chóng đuổi kịp các nước.
Tiến dần dần từng bước.
Tiến mạnh.
Tiến nhanh.
Theo Hồ Chí Minh, căn bệnh nào “làm cho chúng ta chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn”?
Đặc quyền
Kiêu ngạo
Quan liêu
Tư túng
Theo Hồ Chí Minh, căn bệnh nào là căn bệnh gốc sinh ra bệnh tham ô, lãng phí?
Đặc quyền
Kiêu ngạo
Quan liêu
Tư túng
Theo Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức nào là mới so với quan niệm đạo đức truyền thống của người Việt Nam?
check_box Có tinh thần quốc tế trong sáng
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Trung với nước, hiếu với dân
Yêu thương con người
Theo Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức quan trọng nhất đối với người cách mạng là?
check_box Trung với nước, hiếu với dân
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Có tinh thần quốc tế trong sáng
Yêu thương con người
Theo Hồ Chí Minh, cơ sở để thực hiện công nghiệp hóa trong thời kỳ quá độ ở nước ta là gì ?
Đẩy mạnh thương nghiệp, trao đổi mua bán.
Phát triển công nghiệp nặng.
Phát triển nông nghiệp toàn diên, vững chắc, một hệ thống tiểu thủ công nghiệp đa dạng.
Xây dựng kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu và phân phối.
Theo Hồ Chí Minh, công tác gốc của Đảng là?
Công tác cán bộ
Công tác chính trị
Công tác lý luận
Công tác phê bình
Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc có vai trò như thế nào trong sự nghiệp cách mạng?
check_box Là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng
Là chính sách chính trị lâu dài, tạo nên thành công của cách mạng
Là chính sách chính trị nhất thời, góp phần tạo nên thành công của cách mạng
Là vấn đề có ý nghĩa sách lược, quyết định thành công của cách mạng
Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc có vai trò như thế nào trong sự nghiệp cách mạng?
check_box Đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ của Đảng, của dân tộc
Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu của Đảng
Đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ của dân tộc
Đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng
Theo Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm “cốt” có nghĩa là?
check_box Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng
Đảng cộng sản phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm chủ trương, đường lối
Đảng cộng sản phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm học thuyết của Đảng
Đảng cộng sản phải thường xuyên nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác - Lênin
Theo Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của mấy nhân tố?
2 nhân tố
3 nhân tố
4 nhân tố
5 nhân tố
Theo Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của những nhân tố nào?
Chủ nghĩa Mác - Lênin và phong trào công nhân
Chủ nghĩa Mác - Lênin và phong trào yêu nước
Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước
Phong trào công nhân và phong trào yêu nước
Theo Hồ Chí Minh, đâu là nguyên tắc cốt lõi trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất?
Mặt trận dân tộc thống nhất hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, đảm bảo đoàn kết ngày càng rộng rãi và bền vững
Mặt trận dân tộc thống nhất hoạt động trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản củ các tầng lớp nhân dân
Mặt trận dân tộc thống nhất là khối đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ
Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công – nông – trí thức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
Theo Hồ Chí Minh, đâu là nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất?
Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc dân chủ tập trung.
Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết rộng rãi, bền vững.
Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc phê bình, tự phê bình.
Mặt trận phải được xây dựng trên nền tảng đoàn kết toàn dân.
Theo Hồ Chí Minh, để tiêu diệt bệnh tham ô, lãng phí, trước hết cần tẩy sạch căn bệnh nào?
Đặc quyền
Kiêu ngạo
Quan liêu
Tư túng
Theo Hồ Chí Minh, để văn hóa phát triển tự do thì phải thực hiện cách mạng gì trước?
check_box Cách mạng chính trị
Cách mạng kinh tế
Cách mạng ruộng đất
Cách mạng văn hóa
Theo Hồ Chí Minh, để xây dựng nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả cần khắc phục những căn bệnh nào?
Cả 3 phương án trên
Đặc quyền, đặc lợi
Tham ô, lãng phí, quan liêu
Tư túng, kiêu ngạo, chia rẽ
Theo Hồ Chí Minh, điều kiện để thực hiện đại đoàn kết dân tộc là?
Cả 3 phương án trên
Phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người
Phải có niềm tin vào nhân dân
Phải kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc
Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết dân tộc là đoàn kết những ai?
Đoàn kết giai cấp công nhân và giai cấp nông dân
Đoàn kết liên minh công – nông - trí
Đoàn kết những người Việt Nam yêu nước
Đoàn kết tất công nhân – nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác
Theo Hồ Chí Minh, đối tượng của cách mạng ở thuộc địa là?
Cả 3 phương án trên
Chủ nghĩa thực dân và tay sai phản động
Giai cấp địa chủ
Giai cấp tư sản bản xứ
Theo Hồ Chí Minh, độn g lực quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội là?
check_box Con người
Chính trị
Kinh tế
Văn hóa
Theo Hồ Chí Minh, giải phóng con người là giải phóng như thế nào?
check_box Giải phóng con người khỏi áp bức, bất công
Giải phóng con người về chính trị, văn hóa
Giải phóng con người về kinh tế, chính trị
Giải phóng con người về kinh tế, văn hóa
Theo Hồ Chí Minh, hiệp thương dân chủ là nguyên tắc hoạt dộng của tổ chức nào?
Đảng cộng sản
Mặt trận dân tộc thống nhất
Nhà nước
Tổng liên đoàn lao động
Theo Hồ Chí Minh, khi bước vào thời kỳ quá độ, đặc điểm to nhất của Việt Nam là gì?
Từ một nước lạc hậu quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội
Từ một nước nông nghiệp lạc hậu quá độ lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
Từ một nước nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã hội
Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Theo Hồ Chí Minh, loại hình quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là?
Quá độ bán gián tiếp
Quá độ bán trực tiếp
Quá độ gián tiếp
Quá độ trực tiếp
Theo Hồ Chí Minh, lực lượng nào là nòng cốt trong các lực lượng quốc tế cần đoàn kết?
check_box Phong trào cộng sản và công nhân thế giới
Phong trào chống chủ nghĩa đế quốc
Phong trào giải phóng dân tộc
Với các lực lượng tiến bộ, những người yêu chuộng hòa bình, dân chủ, tự do và công lý
Theo Hồ Chí Minh, một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp nhất của con người là?
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Có tinh thần quốc tế trong sáng
Trung với nước, hiếu với dân
Yêu thương con người
Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là?
Chế độ chính trị do nhân dân lao động làm chủ, nhà nước của dân, do dân, vì dân
Độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân
Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nông nghiệp hiện đại, đời sống người dân ngày càng được cải thiện
Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội là?
Chế độ chính trị do nhân dân lao động làm chủ, nhà nước của dân, do dân, vì dân
Độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân
Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nông nghiệp hiện đại, đời sống người dân ngày càng được cải thiện
Theo Hồ Chí Minh, nền văn hóa dân tộc có tính chất gì?
Tính biện chứng
Tính cách mạng
Tính dân tộc
Tính thời đại
Theo Hồ Chí Minh, ngành kinh tế nào được coi là cầu nối giữa các ngành kinh tế?
check_box Thương nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ
Nông nghiệp
Theo Hồ Chí Minh, nguồn gốc của những đau khổ và áp bức dân tộc là ở đâu?
Cả 3 phương án trên
Ở chính tại các nước thuộc địa
Ở tại “chính quốc”, ở nước đế quốc đang thống trị dân tộc mình
Ở tại các nước tư bản phát triển
Theo Hồ Chí Minh, nhà nước của dân là nhà nước như nào?
Cả 3 phương án trên
Dân tổ chức nên các cơ quan nhà nước thông qua bầu cử
Mọi quyền lực trong xã hội đều thuộc về nhân dân
Nhân dân thực hiện quyền giảm sát, kiểm tra hoạt động của nhà nước
Theo Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có tính chất phức tạp và khó khăn vì những lý do nào?
Cả 3 phương án trên
Đây là công việc hết sức mới mẻ, chúng ta chưa có kinh nghiệm nên phải vừa làm vừa học vừa rút kinh nghiệm
Đây là cuộc cách mạng triệt để nhất nên cũng là cuộc cách mạng khó khăn nhất
Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta luôn bị các thế lực thù địch chống phá
Theo Hồ Chí Minh, thực hiện đoàn kết quốc tế để làm gì?
Cả 3 phương án trên
Thực hiện đoàn kết quốc tế để nhận viện trợ từ quốc tế
Thực hiện đoàn kết quốc tế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật
Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam
Theo Hồ Chí Minh, tiêu chuẩn quan trọng nhất của người cán bộ là?
Dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm
Hăng hái, thành thạo, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ
Phái có mối liên hệ mật thiết với nhân dân
Tuyệt đối trung thành với cách mạng
Theo Hồ Chí Minh, tính đại chúng của nền văn hóa được thể hiện ở những nội dung nào?
Cả ba phương án trên
Đấu tranh chống lại những gì phản tiến bộ, lạc hậu, chủ nghĩa duy tâm thần bí, mê tín dị đoan
Văn hóa hướng tới phục vụ nhân dân
Văn hóa mang tính hiện đại và kế thừa
Theo Hồ Chí Minh, tính dân tộc của nền văn hóa được thể hiện ở những nội dung nào?
check_box Văn hóa vừa mang tính hiện đại, vừa mang tính kế thừa
Cả ba phương án trên
Văn hóa hướng tới phục vụ quần chúng nhân dân lao động
Văn hóa là do quần chúng nhân dân sáng tạo ra
Theo Hồ Chí Minh, trên lĩnh vực chính trị, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cần phát huy sức mạnh của tổ chức chính trị nào là quan trọng nhất?
Các tổ chức chính trị - xã hội
Đảng
Mặt trận tổ quốc
Nhà nước
Theo Hồ Chí Minh, trong cách mạng giải phóng dân tộc, lực lượng nào được coi là “bầu bạn cách mệnh” của công nông?
Bộ phận địa chủ yêu nước
Cả 3 phương án trên
Giai cấp tư sản dân tộc
Tầng lớp tiểu tư sản – trí thức
Theo Hồ Chí Minh, trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, lực lượng nào “là gốc cách mệnh”?
check_box Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân
Giai cấp công nhân
Giai cấp nông dân
Giai cấp tư sản dân tộc
Theo Hồ Chí Minh, trong nội dung công tác xây dựng Đảng về chính trị, quan trọng nhất là vấn đề gì?
check_box Xây dựng đường lối chính trị
Bảo vệ chính trị
Củng cố lập trường chính trị
Phát triển hệ tư tưởng chính trị
Theo Hồ Chí Minh, trong xây dựng Đảng cần tuân thủ những nguyên tắc nào?
Cả 3 phương án trên
Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
Tập trung dân chủ
Tự phê bình và phê bình
Theo Hồ Chí Minh, Trung thành với sự nghiệp dựng nước, giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước; suốt đời phấn đấu cho Đảng, cách mạng, thuộc phẩm chất đạo đức nào?
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Có tinh thần quốc tế trong sáng
Trung với nước, hiếu với dân
Yêu thương con người
Theo Hồ Chí Minh, yếu tố trở lực kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, làm cho chủ nghĩa xã hội trở nên xơ cứng, trì trệ, không có sức hấp dẫn là?
check_box Chủ nghĩa cá nhân
Bệnh tham ô, lãng phí
Các tệ nạn xã hội
Chủ nghĩa đế quốc
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tồn tại mấy loại hình quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
check_box 2 loại hình
1 loại hình
3 loại hình
4 loại hình
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì “Dân chủ” được hiểu như thế nào?
check_box Dân là chủ, dân làm chủ
Nhân dân được tự do
Quan chủ
Quyền lực nằm trong tay nhà nước
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì nội dung của nền giáo dục mới là gì?
Giáo dục thái độ lao động.
Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mĩ.
Giáo dục tri thức văn hóa.
Giáo dục tư tưởng chính trị.
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, trong đời sống xã hội, dân chủ trong lĩnh vực nào là quan trọng nhất?
Chính trị
Kinh tế
Văn hóa
Xã hội
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ cấu ngành kinh tế cần xây dựng trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam là?
Công – nông - thương
Công – thương - nông
Nông – công - thương
Thương – công - nông
Thuật ngữ Đảng cầm quyền được Hồ Chí Minh đưa ra trong tác phẩm nào?
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Di chúc
Đường cách mệnh
Tuyên ngôn độc lập
Thuật ngữ tư tưởng trong khái niệm “tư tưởng Hồ Chí Minh” được hiểu theo nghĩa nào?
check_box Hệ thống những quan niệm, quan điểm, luận điểm được xây dựng trên nền tảng triết học nhất quán, được hình thành trên cơ sở thực tiễn và trở lại chỉ đạo thực tiễn, cái tạo hiện thực.
Cả 3 phương án trên
Tư tưởng là quan điểm, quan niệm của một cá nhân, một cộng đồng
Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện của mối quan hệ giữa con người với xung quanh
Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa trong địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc
Đấu tranh chống lại giai cấp tư sản ở thuộc địa
Đấu tranh giải phóng giai cấp, mang lại tự do thực sự cho giai cấp công nhân
Lật đổ sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến, mang lại ruộng đất cho dân cày
Triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời là ưu điểm của học thuyết, tôn giáo nào?
check_box Nho giáo
Hồi giáo
Phật giáo
Thiên chúa giáo
Trong các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giai đoạn nào Hồ Chí Minh hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam?
Thời kỳ 1911 – 1920
Thời kỳ 1921 – 1930
Thời kỳ 1930 – 1945
Thời kỳ 1945 – 1969
Trong các luận điểm sau sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong đại đoàn kết?
check_box Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ.
Bất kỳ ai mà thành thật tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.
Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân.
Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập cho Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết xây dựng nước nhà
Trong các luận điểm sau về chủ nghĩa xã hội, đâu là luận điểm của Hồ Chí Minh?
Chủ nghĩa cộng sản là giai cấp công nhân ghi lên lá cờ của mình khẩu hiệu: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
Chủ nghĩa xã hội là chính quyền Xô Viết + điện khí hóa toàn quốc
Chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, ngân hàng, xe lửa... làm của chung
Liên hợp tự do của những người lao động, tự do của mỗi người là điều kiện cho sự tự do của mọi người
Trong cách mạng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh coi giai cấp nào đóng vai trò động lực cách mạng?
Giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân
Giai cấp nông dân
Giai cấp tư sản dân tộc
Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh viết: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” thực chất là gì?
Cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc.
Cách mạng giải phóng giai cấp là trung tâm tạo điều kiện giải phóng dân tộc.
Cuộc cách mạng với nội dung dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp.
Trong đoàn kết quốc tế, theo Hồ Chí Minh cần phải đoàn kết với những lực lượng nào?
Cả 3 phương án trên
Phong trào cộng sản và công nhân thế giới
Phong trào giải phóng dân tộc
Với các lực lượng tiến bộ, những người yêu chuộng hòa bình, dân chủ, tự do và công lý
Trong kháng chiến chống đế quốc, thực dân, tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng cho việc hình thành bốn tầng mặt trận. Mặt trận nào sau đây nằm trong bốn tầng mặt trận đó?
Măt trận dân chủ Đông Dương
Mặt trận đoàn kết dân tộc
Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam
Mặt trận Việt Minh
Trong kháng chiến chống đế quốc, thực dân, tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng cho việc hình thành bốn tầng mặt trận. Mặt trận nào sau đây nằm trong bốn tầng mặt trận đó?
Măt trận dân chủ Đông Dương
Mặt trận đoàn kết Việt – Miên - Lào
Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam
Mặt trận Việt Minh
Trong Năm điểm lớn định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa dân tộc, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng vấn đề luân lý với nội dung gì?
check_box Biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng
Dân chủ
Dân quyền
Tinh thần độc lập, tự cường
Trong những luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, luận điểm nào bị ghi thiếu nội dung?
Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải làm hai nhiệm vụ tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng
Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có nghĩa lý gì
Sau khi giành chính quyền phải tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho dân giàu, nước mạnh, mọi người được sung sướng, tự do
Thắng đế quốc tương đối dễ, thắng bần cùng lạc hậu còn khó hơn nhiều
Trong quá trình Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm “cốt”, theo Hồ Chí Minh cần lưu ý những vấn đề gì?
Củng cố lập trường chính trị của Đảng
Củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân
Đảng phải tuyệt đối tuân thủ các chân lý tuyệt đối của chủ nghĩa Mác - Lênin
Không ngừng tổng kết kinh nghiệm của Đảng mình, học tập kinh nghiệm của các Đảng cộng sản anh em
Trong quá trình xây dựng nền văn hóa giáo dục ở Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đưa ra một hệ thống quan điểm định hướng cho nền giáo dục phát triển đúng hướng. Quan điểm nào dưới đây không phải của Hồ Chí Minh?
check_box Kết quả giáo dục.
Mục tiêu văn hóa giáo dục.
Nội dung giáo dục.
Phương châm, phương pháp giáo dục.
Trong quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người. Luận điểm nào dưới đây không đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?
check_box Chiến lược trồng người là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
Chiến lược trồng người là yếu tố tiên quyết đối với sự phát triển đất nước.
Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa.
Trồng người là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cách mạng.
Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh cho rằng muốn làm cách mạng thì trước hết phải có?
Cả 3 phương án trên
Đảng cách mạng
Lực lượng cách mạng
Phương pháp cách mạng
Trong thời gian 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Hồ Chí Minh đã đến và hoạt động tại Thái Lan trong khoảng thời gian nào?
1921 - 1923
1923 - 1924
1924 - 1927
1928 - 1929
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Hồ Chí Minh chủ trương lấy ngành kinh tế nào làm “mặt trận hàng đầu” thúc đẩy sự phát triển của kinh tế?
check_box Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ
Thương nghiệp
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết là đặt cơ sở cho việc hình thành mấy tầng mặt trận đoàn kết?
3 tầng mặt trận
4 tầng mặt trận
5 tầng mặt trận
6 tầng mặt trận
Tư tưởng về xây dựng một nhà nước mới ở Việt Nam là một nhà nước do nhân dân lao động làm chủ là của ai?
check_box Hồ Chí Minh
Huỳnh Thúc Kháng
Phan Bội Châu
Phan Chu Trinh
Tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn là ưu điểm của học thuyết, tôn giáo nào?
Hồi giáo
Nho giáo
Phật giáo
Thiên chúa giáo
Vấn đề nào không thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam?
check_box Số lượng Đảng viên là công nhân
Đảng tuân thủ những nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân
Mục tiêu của Đảng là chủ nghĩa cộng sản
Nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng chủ nghĩa Mác - Lênin
Vấn đề nào không thuộc Năm điểm lớn định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Xây dựng chính trị: dân quyền
Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng
Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường
Xây dựng xã hội: xã hội chủ nghĩa
Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI có ghi: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả sự vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thàn vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi dường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”, trong định nghĩa này Đảng ta đã làm rõ được những vấn đề nào thuộc nội hàm khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?
Bản chất cách mạng, khoa học và nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh
Cả 3 phương án trên
Giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy đã khẳng định: “tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc”?
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011)
Vào cuối những năm 20 đấu những năm 30 của thế kỷ XX, Quốc tế cộng sản đã bị chi phối nặng nề bởi khuynh hướng “tả”. Khuynh hướng này đã khiến Nguyễn Ái Quốc bị chỉ trích như nào?
check_box Chỉ lo đến việc phản đế, mà quên mất lợi ích giai cấp đấu tranh
Chỉ lo cách mạng giải phóng dân tộc, mà quên mất cách mạng xã hội chủ nghĩa
Chỉ lo đến cách mạng điền địa, mà quên mất cách mạng giải phóng dân tộc
Chỉ lo đến việc phản phong, mà quên mất lợi ích dân tộc
Xây dựng Đảng về đường lối chính trị thuộc nội dung nào trong công tác xây dựng Đảng?
check_box Xây dựng Đảng về chính trị
Xây dựng Đảng về đạo đức
Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ
Xây dựng Đảng về tư tưởng lý luận
Ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên là?
Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng
Cả 3 phương án trên
Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
Rèn luyện bản lĩnh chính trị
Yếu tố nào thuộc nhân tố chủ quan giúp Hồ Chí Minh hình thành nên hệ thống tư tưởng của mình?
check_box Khả năng tư duy và trí tuệ của Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tinh hoa văn hóa nhân loại
Truyền thống dân tộc
Yếu tố nào thuộc nhân tố chủ quan giúp Hồ Chí Minh hình thành nên hệ thống tư tưởng của mình?
Chủ nghĩa Mác - Lênin
Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn
Tinh hoa văn hóa nhân loại
Truyền thống dân tộc

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập