“Các sự vật, hiện tượng của thế giới, dù rất phong phú, muôn vẻ nhưng chúng vẫn có một thuộc tính chung, thống nhất đó là tính vật chất”. Ai đưa ra luận điểm trên
check_box Ph. Ăng ghen
Hê ghen
Phơ bách
V. I. Lê nin
Ai Chủ nghĩa duy vật trước Mác đóng vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo, nhưng còn hạn chế ở tính:
siêu hình, máy móc.
không triệt để.
siêu hình, máy móc và không triệt để.
siêu hình, máy móc và triệt để.
Ai đã đưa ra nhận định; “điện tử cũng vô cùng tận như nguyên tử, tự nhiên là vô tận”
C. Mác
Đuy rinh
V.I. Lê nin
Khác
Anaximenes cho bản nguyên của thế giới là
Lửa
Không khí
Nước
Khác
Ba hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử triết học là:
Chủ nghĩa duy vật chất phác, chủ nghĩa duy tâm siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Chủ nghĩa duy vật chất phác, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Chủ nghĩa duy vật ngây thơ, chủ nghĩa duy tâm siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Chủ nghĩa duy vật chất phác, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy tâm biện chứng.
Ba hình thức lịch sử cơ bản của chủ nghĩa duy vật là:
chủ nghĩa duy vật siêu hình, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
chủ nghĩa duy vật chất phác, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng.
chủ nghĩa duy vật siêu hình, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật tầm thường.
chủ nghĩa duy vật máy móc, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Bản chất của thế giới là vật chất,. Thế giới thống nhất ở tính vật chất. Điều đó thể hiện ở chỗ:
check_box Chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất. Tất cả mọi sự vật, hiện tượng của thế giới chỉ là những hình thức biểu hiện đa dạng của vật chất với những mối liên hệ vật chất và tuân theo quy luật khách quan. Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn và vô tận.
Chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất.
Tất cả mọi sự vật, hiện tượng của thế giới chỉ là những hình thức biểu hiện đa dạng của vật chất với những mối liên hệ vật chất và tuân theo quy luật khách quan.
Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn và vô tận.
Bộ phận quyền lực nhất trong kiến trúc thượng tầng của xã hội có đối kháng giai cấp là:
Nhà nước – công cụ quyền lực chính trị đặc biệt của giai cấp thống trị
Đảng phái – cơ quan lãnh đạo của một giai cấp nhất định
Giáo hội
Các đoàn thể và tổ chức xã hội khác
Các hình thức cơ bản của nhận thức cảm tính là:
check_box cảm giác, tri giác và biểu tượng.
cảm giác, cảm tưởng và ấn tượng.
cảm giác, tri giác và kinh nghiệm.
cảm giác, tri giác và trực giác.
Các hình thức cơ bản của thực tiễn là
Hoạt động sản xuất, hoạt động xã hội và hoạt động khoa học.
Hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động cách mạng và hoạt động sáng tạo nghệ thuật.
Hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị - xã hội và hoạt động thực nghiệm khoa học.
Hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động đấu tranh chính trị và hoạt động giáo dục.
Các hình thức lịch sử cơ bản của phép biện chứng là:
check_box Ba hình thức: phép biện chứng chất phác thời cổ đại, phép biện chứng duy tâm cổ điển Đức và phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Ba hình thức: phép biện chứng Trung quốc, phép biện chứng Ấn độ và phép biện chứng Hy lạp.
Bốn hình thức: phép biện chứng của Hêraclit, phép biện chứng của Augustin, phép biện chứng của Hêghen và phép biện chứng của Mác.
Hai hình thức: phép biện chứng duy tâm và phép biện chứng duy vật.
Các học phái triết học thời cổ đại đã không quy vật chất về những cái trừu tượng. Nhận định trên là
check_box Sai
Đúng
Khác
Vừa đúng, vừa sai
Các nhà duy vật thế kỷ XVII – XVIII đã có quan niệm duy vật siêu hình về vật chất với các biểu hiện nào?
check_box Cả A + B
Quy mọi dạng vận động về vận động cơ học
Đồng nhất vật chất với khối lượng
Khác
Các nhà duy vật thời cổ đại đã quy vật chất về một hay vài dạng cụ thể và xem chúng là ...
Bản chất của thế giới
Khởi nguyên của thế giới
Linh hồn của thế giới
Khác
Các nhà kinh điển của chủ nghĩa duy vật lịch sử nhấn mạnh “Giới tự nhiên… là thân thể vô cơ của con người” có nghĩa là:
check_box Về phương diện sinh học, con người phải phục tùng các quy luật của giới tự nhiên, các quy luật sinh học như di truyền, tiến hóa sinh học và các quá trình sinh học của giới tự nhiên.
Con người thông qua hoạt động thực tiễn trở thành một bộ phận của giới tự nhiên, thống nhất với giới tự nhiên.
Con người là một bộ phận đặc biệt, quan trọng của giới tự nhiên, nhưng lại có thể biến đổi giới tự nhiên và chính bản thân mình.
Con người phải sống dựa hoàn toàn vào các sản phẩm của tự nhiên, dựa vào bản năng.
Các nhà triết học duy tâm chủ quan đã phủ nhận đặc trưng “tự thân tồn tại” của sự vật hiện tượng của thế giới. Nhận định trên là ...
Đúng
Sai
Vừa đúng vừa sai
Khác
Các nhà triết học duy tâm khách quan đã phủ nhận đặc trưng “tự thân tồn tại” của sự vật hiện tượng của thế giới. Nhận định trên là ...
Đúng
Sai
Vừa đúng vừa sai
Khác
Các nhà triết học duy vật đã lấy bản thân giới tự nhiên để giải thích tự nhiên. Nhận định trên là ...
Đúng
Sai
Vừa đúng vừa sai
Khác
Các thành tựu khoa học tự nhiên cuối TK19 – đầu TK 20, minh chứng cho tính chất nào của nguyên tử
Nguyên tử không phải là hạt nhở nhât
Nguyên tử có thể bị phân chia
Nguyên tử có thể chuyển hóa
Cả A + B + C
Căn cứ vào yếu tố nào để phân biệt các kiểu nhà nước
check_box Căn cứ vào tính chất giai cấp của nhà nước
Căn cứ vào các chức năng của nhà nước
Căn cứ vào cách thức tổ chức quyền lực nhà nước
Căn cứ vào phương thức thực hiện quyền lực nhà nước
Câu nào sau đây KHÔNG đúng?
Lực lượng sản xuất (LLSX) là đặc trưng cơ bản của mỗi hình thức kinh tế xã hội.
LLSX biểu hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người.
LLSX là nguồn gốc sâu xa của những biến đổi to lớn trong xã hội.
LLSX là nội dung vật chất của quá trình sản xuất
Câu nào sau đây thể hiện đúng nhất quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
Ý thức là sản phẩm của mọi dạng vật chất.
Ý thức là một dạng vật chất đặc biệt.
Ý thức là sự phản ánh của vật chất.
Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan của bộ óc con người.
Cấu trúc của lực lượng sản xuất bao gồm:
Người lao động và phương tiện lao động.
Người lao động và đối tượng lao động
Người lao động và công cụ lao động.
Người lao động và tư liệu sản xuất
Chọn câu trả lời đúng. Hai khái niệm Triết học và thế giới quan:
Là trùng nhau vì đều là hệ thống quan điểm chung về thế giới.
Triết học không phải là toàn bộ thế giới quan mà chỉ là hạt nhân lý luận chung nhất của thế giới quan.
Không phải mọi triết học đều là hạt nhân lý luận của thế giới quan mà chỉ có triết học Mác-Lênin mới là hạt nhân lý luận của thế giới quan.
Là hoàn toàn khác nhau
Chọn câu trả lời đúng. Mác và Ăngghen đã kế thừa ở Hêghen và Phoi ơ bắc:
chủ nghĩa duy vật vô thần.
chủ nghĩa duy vật vô thần và phép biện chứng.
chủ nghĩa duy tâm.
chủ nghĩa duy tâm và phép biện chứng.
Chọn câu trả lời đúng. Tiền đề lý luận trực tiếp của triết học Mác là:
check_box Chủ nghĩa duy vật vô thần của Phoiơbắc và phép biện chứng của Hêghen.
Chủ nghĩa duy vật vô thần của Đêmôcrit và phép biện chứng của Hêghen.
Triết học cổ điển Đức và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.
Triết học cổ điển Đức và kinh tế chính trị học cổ điển Anh.
Chọn câu trả lời đúng. Triết học Mác – Lênin là học thuyết do:
check_box Mác và Ăngghen sáng lập, Lênin phát triển thêm.
Mác sáng lập, Ăngghen phát triển thêm.
Mác sáng lập, Lênin phát triển thêm.
Mác và Lênin sáng lập, Ăngghen phát triển thêm.
Chọn câu trả lời đúng. Triết học ra đời
cùng với sự xuất hiện của con người, xã hội loài người.
trong xã hội chiếm hữu nô lệ (vào khoảng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ VI trước công nguyên).
trong xã hội phong kiến (vào khoảng từ thế kỷ V đến thế kỷ XV).
trong thời kỳ quá độ từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản (vào khoảng từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI).
Chọn câu trả lời đúng. Vấn đề cơ bản của triết học có bao nhiêu mặt?
1
2
3
4
Chọn câu trả lời đúng. Vấn đề cơ bản lớn của triết học là vấn đề về:
vật chất.
ý thức.
mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
quy luật chung nhất của tự nhiên – xã hội – tư duy
Chọn câu trả lời đúng: Trong điều kiện nào thì triết học chỉ còn đề cập đến những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.
Khi các bộ môn khoa học chuyên ngành tách khỏi triết học.
Khi các bộ môn khoa học mới xuất hiện, bổ sung vào triết học.
Khi các bộ môn khoa học chuyên ngành chưa tách khỏi triết học.
Chọn câu trả lời sai: Vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam là:
thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng cho con người trong nhận thức và thực tiễn.
cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học và cách mạng để phân tích xu hướng phát triển của xã hội trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại phát triển mạnh mẽ.
cơ sở lý luận khoa học của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
cơ sở thế giới quan và phương pháp luận phản khoa học và cách mạng để phân tích xu hướng phát triển của xã hội.
Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Điểm xuất phát của ... là: sự khẳng định những sự vật và hiện tượng của tự nhiên đều bao hàm những mâu thuẫn vốn có của chúng”.
check_box Phép biện chứng
Chủ nghĩa duy tâm
Chủ nghĩa duy vật
Phép siêu hình
Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Phép siêu hình đẩy lùi được ... Nhưng chính nó lại bị phép biện chứng hiện đại phủ định”
Phép biện chứng duy tâm
Phép biện chứng cổ đại
Chủ nghĩa duy tâm
Khác
Chọn đáp án ĐÚNG NHẤT. Phương thức sản xuất là gì
check_box Phương thức sản xuất là cách thức con người tiến hành quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người.
Phương thức sản xuất là toàn bộ quá trình con người tiến hành sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người.
Phương thức sản xuất là cách thức con người tiến hành quá trình sản xuất vật chất trong toàn bộ các giai đoạn lịch sử
Phương thức sản xuất là toàn bộ quá trình con người tiến hành sản xuất vật chất trong các giai đoạn lịch sử
Chọn đáp án đúng nhất: Kết cấu xã hội – giai cấp là:
Tổng thể các giai cấp và mối liên hệ giữa các giai cấp trong xã hội.
Tổng thể mối liên hệ giữa hai giai cấp thống trị và giai cấp bị trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định
Tổng thể về vai trò, vị trí của các giai cấp tồn tại trong một giai đoạn lịch sử nhất định
Tổng thể các giai cấp và mối liên hệ giữa các giai cấp, tồn tại trong một giai đoạn lịch sử nhất định.
Chọn đáp án đúng nhất: Quần chúng nhân dân là:
Là toàn bộ dân cư của một quốc gia xác định
Tập hợp đông đảo những con người hoạt động trong lịch sử
Là những người đang có các hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần vào sự biến đổi xã hội
Tập hợp đông đảo những con người hoạt động trong một không gian và thời gian xác định, bao gồm nhiều thành phần, tầng lớp xã hội và giai cấp đang hoạt động trong một xác hội xác định
Chọn đáp án đúng: Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất (QHSX) với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (LLSX):
được hình thành bởi mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX.
chỉ tác động trong những giai đoạn nhất định của lịch sử
là quy luật cơ bản nhất của sự vận động và phát triển xã hội
Cả đáp án A và C đều đúng
Chọn đáp án SAI: Đặc trưng cơ bản của nhà nước được thể hiện ở:
Nhà nước quản lý cư dân trên một vùng lãnh thổ nhất định
Nhà nước có hệ thống các cơ quan quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế đối với các thành viên
Nhà nước có hệ thống thuế khóa để nuôi bộ máy hính quyền
Nhà nước bảo vệ trật tự hiện hành và đàn áp sự phản khác của các giai cấp trong xã hội
Chọn đáp án SAI: Xuất phát từ quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất, Đảng ta đã vận dụng để đưa ra đường lối phát triển đất nước là:
check_box Đổi mới kinh tế là trọng tâm
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế
Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước
Chọn định nghĩa chính xác về triết học Mác - Lênin
Triết học Mác - Lênin là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy.
Triết học Mác - Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các lực lượng xã hội tiến bộ trong nhận thức và cải tạo thế giới.
Triết học Mác - Lênin là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy - thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các lực lượng xã hội tiến bộ trong nhận thức và cải tạo thế giới.
Triết học Mác - Lênin là hệ thống quan điểm biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy - thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các lực lượng xã hội tiến bộ trong nhận thức và cải tạo thế giới.
Chọn phương án chính xác Phép biện chứng duy vật là:
khoa học về sự liên hệ phổ biến.
khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, xã hội loài người và tư duy.
học thuyết về sự phát triển dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến diện.
khoa học về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến diện.
Chọn phương án chính xác: Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta, chúng ta cần phải tiến hành:
Phát triển lực lượng sản xuất để tạo điều kiện xây dựng quan hệ sản xuất mới.
Chủ động xây dựng quan hệ sản xuất mới để tạo cơ sở thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
Xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng cho phù hợp với kiện trúc thượng tầng.
Kết hợp đồng thời phát triển lực lượng sản xuất với tiến hành xây dựng, cải tạo quan hệ sản xuất phù hợp.
Chọn phương án đúng nhất: Cơ sở hạ tầng của xã hội:
check_box là toản bộ những quan hệ sản xuất của một xã hội trong sự vận động hiện thực của chúng hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội.
là toàn bộ những quan hệ sản xuất đặc trưng của xã hội
là toàn bộ các điều kiện vật chất kỹ thuật làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế của xã hội.
Tất cả các phương án trên .
Chọn phương án đúng nhất: Sự phù hợp của quan hệ sản xuất (QHSX) với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (LLSX):
check_box Tất cả các phương án A, B, C đều đúng
kích thích sự phát triển của LLSX
tạo điều kiện thuận lợi cho sự bảo tồn các LLSX hiện có.
tạo ra khả năng khai thác tối đa và sử dụng tối ưu LLSX.
Chọn phương án đúng nhất: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nhằm mục tiêu:
check_box Phát triển lực lượng sản xuất hiện có, tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật xây dựng xã hội mới
Duy trì các quan hệ sản xuất hiện có.
Xóa bỏ những quan hệ sản xuất hiện có.
Tạo ra sự khác biệt về mặt kinh tế thị trường so với các nước tư bản hiện nay.
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Kiến trúc thượng tầng của xã hội:
là toàn bộ thiết chế nhà nước và pháp luật.
là yếu tố quyết định sự phát triển của lực lượng sản xuất.
là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.
là toàn bộ quan điểm, tư tưởng xã hội với những thiết chế xã hội tương ứng cùng những quan hệ nội tại của thượng tầng hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Theo quan điểm duy vật lịch sử, con người là:
check_box Động vật biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động.
Động vật biết tư duy.
Động vật có văn hóa.
Tổng hòa các quan hệ xã hội.
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin, lịch sử diễn ra một cách đa dạng, phong phú là do:
Bị chi phối bởi các quy luật ý chí của giai cấp thống trị.
Bị chi phối bởi đặc điểm địa lý của các cộng đồng người, tính đặc thù truyền thống văn hoá của mỗi cộng đồng người và trạng thái cụ thể của cuộc đấu tranh giữa các lực lượng xã hội khác nhau, đối lập nhau
Bị chi phối bởi quy luật chung của xã hội.
Cả A và C.
Chọn phương án trả lời SAI: Trong sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất (LLSX) và quan hệ sản xuất (QHSX) thì:
LLSX thường xuyên biến đổi còn QHSX tương đối ổn định.tự nhiên và xã hội.
QHSX hoàn toàn phụ thuộc vào LLSX.
LLSX và QHSX không tách rời nhau
LLSX quyết định QHSX
Chọn quan điểm đúng nhất: Theo quan điểm duy vật lịch sử, vai trò lãnh đạo một cuộc cách mạng thuộc về giai cấp:
Bị áp bức bóc lột nhiều nhất trong xã hội.
Có lợi ích gắn bó chặt chẽ và lâu dài đối với cách mạng.
Tiến bộ nhất, đại biểu cho phương thức sản xuất mới.
Có hệ tư tưởng tiến bộ.
Chủ nghĩa duy tâm là học thuyết triết học cho rằng:
ý thức con người là quan trọng.
tinh thần có trước tự nhiên.
con người có tự do ý chí.
ý thức con người là có tính sáng tạo.
Chủ nghĩa duy vật là học thuyết triết học cho rằng:
bản chất thế giới là vật chất.
của cải vật chất là quý nhất trên đời.
kinh tế là nhân tố duy nhất quyết định quá trình lịch sử.
ý thức không phải là một hiện thực.
Chủ nghĩa duy vật trước Mác đóng vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo, nhưng còn hạn chế ở tính:
siêu hình, máy móc.
không triệt để.
siêu hình, máy móc và không triệt để.
siêu hình, máy móc và triệt để.
Con đường biện chứng của nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan là:
từ trực quan sinh động đến thực tiễn, và từ thực tiễn đến tư duy trừu tượng.
từ thực tiễn đến trực quan sinh động, và từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng.
từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn.
từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đến chân lý.
Đặc trưng chủ yếu của cách mạng xã hội là gì?
Sự thay đổi về hệ tư tưởng xã hội.
Sự thay đổi về toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.
Sự thay đổi chính quyền nhà nước từ tay giai cấp thống trị phản động sang tay giai cấp cách mạng.
Sự thay đổi quyền lực nhà nước từ nhóm chính trị này sang một nhóm chính trị khác trong cùng một giai cấp thống trị
Để định nghĩa về vật chất, V. I. Lê nin đã sử dụng phương pháp nào?
check_box Đặc biệt: định nghĩa VC thông qua khái niệm đối lập với nó trên phương diện nhận thức luận cơ bản
Giống – loài: ghép khái niệm cần định nghĩa vào khái niệm gần nhất mà rộng hơn nó
Khác
Liệt kê: chỉ ra các thuộc tính của các đối tượng được phản ánh trong khái niệm cần định nghĩa
Để thực hiện nguyên tắc tôn trọng tính khách quan kết hợp phát huy tính năng động chủ quan, mỗi cá nhân cần nhận thức và hành động như thế nào ?
Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ lợi ích
Xây dựng động cơ hoạt động trong sang, không vụ lợi
Xây dựng thái độ khách quan, khoa học trong nhận thức và hành động
Khác
Đêmocrit cho bản nguyên của thế giới là
check_box Nguyên tử
Phân tử
Hợp chất
Khác.
Điểm chung trong quan niệm của các nhà triết học duy vật thời kỳ cổ đại về vật chất là:
Đồng nhất vật chất với vật thể cụ thể.
Đồng nhất vật chất với thuộc tính phổ biến của vật thể.
Đồng nhất vật chất với ý thức.
Đồng nhất vật chất với vật thể và ý niệm về vật thể.
Điện tử do ai phát hiện vào năm nào ?
Rơn ghen, 1895
Tomxon , 1896
Tomxon, 1897
Khác
Điền vào chỗ trống để có đáp án đúng Theo Lênin, nhà nước “muốn duy trì quyền lực xã hội đặc biệt, đặt lên trên xã hội, thì phải có ……”
Cơ quan quyền lực chuyên nghiệp
Hệ thống pháp luật
Thuế và quốc trái
Tất cả đáp án A, B, C đều đúng
Điền vào chỗ trống trong câu: Thuyết nguyên tử vừa là một bước tiến lớn trong quá trình xây dựng định nghĩa về vật chất, vừa có ý nghĩa là ......về cấu trúc của vật chất
check_box Một dự báo khoa học tài tình
Khác
Một công thức
Một niềm tin
Điền vào chỗ trống: …… là toàn bộ những quan niệm về thiện, ác, tốt, xấu, lương tâm, trách nhiệm, nghĩa vụ, công bằng, hạnh phúc .v.v. và về những quy tắc đánh giá, những chuẩn mực điều chỉnh hành vi cùng cách ứng xử giữa các cá nhân với nhau và giữa các cá nhân với xã hội.
check_box Ý thức đạo đức
Ý thức chính trị
Ý thức pháp quyền
Ý thức thẩm mỹ.
Điền vào chỗ trống: Khi chưa có chính quyền, trong ba hình thức đấu tranh cơ bản của giai cấp vô sản, …(1)…. là hình thức đấu tranh cao nhất, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của giai cấp vô sản.
Đấu tranh kinh tế
Đấu tranh chính trị
Đấu tranh tư tưởng
Đấu tranh xã hội
Điền vào chỗ trống: Sự thống nhất giữa lôgíc và lịch sử trong tiến trình lịch sử - tự nhiên của xã hội loài người bao hàm cả …(1)… đối với lịch sử phát triển toàn thế giới và …(2)… một hay vài hình thái kinh tế - xã hội đối với một số quốc gia, dân tộc cụ thể.
check_box (1) sự phát triển tuần tự; (2) sự phát triển “bỏ qua”
(1) sự phát triển liên tục; (2) sự phát triển “bỏ qua”
(1) sự phát triển liên tục; (2) sự phát triển nhảy vọt
(1) sự phát triển tuần tự; (2) sự phát triển nhảy vọt
Định nghĩa của V. I. Lê nin về vật chất đã giải quyết được nội dung nào của triết học?
check_box Vấn đề cơ bản của triết học
Nguồn gốc của triết học
Chúc năng của triết học
Khác
Định nghĩa sau đây, tác giả là ai? “Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất – tức được hiểu là một phương thức tồn tại của vật chất, là một thuộc tính cố hữu của vật chất, - thì bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí giản đơn cho đến tư duy”
check_box Ph. Ăng ghen
F. Hê ghen
Phơ Bách
V. I. Lê nin
Do có sự thống nhất giữa không gian và thời gian, nên vật chất có mấy chiều không gian và mấy chiều thời gian ?
check_box Ba chiều không gian, một chiều thời gian
Một chiều không gian, 2 chiều thời gian
Hai chiều không gian, 2 chiều thời gian
Ba chiều không gian, 2 chiều thời gian
Đối tượng của PBCDV là
Đời sống tinh thần của con người
Thế giới tâm linh
Trạng thái tồn tại có tính quy luật phổ biến nhất của thế giới
Khác
Đối tượng nghiên cứu của triết học Mác – Lênin:
Là phạm trù vật chất.
Là phạm trù ý thức.
Là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
Nghiên cứu mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trên lập trường duy vật biện chứng, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.
Giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa là
check_box Giai cấp tư sản và vô sản
Giai cấp chủ nô và nô lệ
Giai cấp địa chủ và nông dân
Giai cấp tư sản, vô sản và các giai tầng lao động khác
Giữa hai phương diện tự nhiên và xã hội của con người, phương diện nào là đặc trưng bản chất của con người?
Phương diện tự nhiên .
Phương diện xã hội.
Cả hai phương diện.
Không có phương diện nào cả.
Giữa vật chất và ý thức, cái nào là tính thứ nhất, cái nào là tính thứ hai?
Cả vật chất và ý thức đều là tính thứ nhất
Cả vật chất và ý thức đều là tính thứ hai
Vật chất là tính thứ nhất; ý thức là tính thứ hai
Khác
Hai hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy tâm là:
chủ nghĩa duy tâm siêu hình và chủ nghĩa duy tâm biện chứng.
chủ nghĩa duy tâm triệt để và chủ nghĩa duy tâm không triệt để.
chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan.
chủ nghĩa duy tâm cổ đại và chủ nghĩa duy tâm hiện đại
Hai mệnh đề :Vận động là “thuộc tính cố hữu của vật chất” và “Vận động là phương thức tồn tại của vật chất” được hiểu là:
check_box Vật chất tồn tại bằng cách vận động, thông qua vận động để bộc lộ sự tồn tại cụ thể, đa dạng của mình. Không thể có vận động phi vật chất cũng như không thể có vật chất không vận động. Sự vận động của vật chất là tự thân vận động.
Vật chất tồn tại bằng cách vận động.
Vật chất biểu hiện sự tồn tại cụ thể, đa dạng thông qua vận động.
Không thể có vận động phi vật chất cũng như không thể có vật chất không vận động.
Hãy chỉ ra luận điểm thể hiện lập trường triết học duy tâm:
Con người vừa là chủ thể của lịch sử, vừa là sản phẩm của lịch sử
Con người là sự tha hóa của ý niệm tuyệt đối
Con người là sản phẩm của lịch sử và của chính bản thân con người
Con người là thực thể sinh học – xã hội
Hãy chọn phương án đúng nhất để hoàn thành câu: Thuyết không thể biết cho rằng con người
không thể nhận thức được thế giới.
có thể nhận thức được thế giới.
không thể nhận thức được bản chất thế giới.
không nhận thức thế giới.
Hãy chọn phương án đúng nhất để hoàn thành câu: Thuyết không thể biết cho rằng con người:
không thể nhận thức được thế giới.
có thể nhận thức được thế giới.
không thể không nhận thức được thế giới.
không nhận thức thế giới.
Hệ thống triết học nào coi ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan?
check_box Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Chủ nghĩa duy tâm chủ quan.
Chủ nghĩa duy tâm khách quan.
Chủ nghĩa duy vật siêu hình.
Hệ thống triết học nào quan niệm sự vật là phức hợp của các cảm giác?
Chủ nghĩa duy vật siêu hình.
Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Chủ nghĩa duy tâm chủ quan.
Chủ nghĩa duy tâm khách quan.
Hình thức đặc biệt và cao nhất của tri thức cũng như của ý thức xã hội là:
Hình thái ý thức pháp quyền
Hình thái ý thức triết học
Hình thái ý thức khoa học
Hình thái ý thức chính trị
Khái niệm là …
Hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng
Phản ánh khái quát, gián tiếp các thuộc tính chung, bản chất của lớp đối tượng
Được biểu thị bằng 1 từ hay một cụm từ
Khác
Khái niệm tồn tại xã hội dùng để chỉ:
Các vấn đề xã hội cần phải giải quyết, khắc phục.
Các xã hội đang tồn tại trong giai đoạn hiện nay lịch sử.
Phương diện sinh hoạt vật chất và các điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội.
Tất cả các phương diện của đời sống xã hội.
Khái niệm ý thức xã hội dùng để chỉ:
check_box phương diện sinh hoạt tinh thần của xã hội.
tâm lý xã hội.
phong tục truyền thống của xã hội.
tư tưởng tình cảm của xã hội.
Khẳng định nào là của Ph.Ăngghen về vấn đề cơ bản của triết học?
”vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học hiện đại là vấn đề về mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại”.
”vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học hiện đại là vấn đề về vị trí của con người trong thế giới”.
”vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học hiện đại là vấn đề về nguồn gốc của con người”.
”vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học hiện đại là vấn đề về khả năng nhận thức của thế giới”.
Không gian và thời gian của vật chất là vô tận. Tính vô tận ấy được xét trên phương diện nào ?
check_box Cả phạm vi và tính chất
Khác
Phạm vi
Tính chat
Luận điểm của Mác sau đây đã khẳng định điều gì? “Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào” (C.Mác và Ph.Ăngghen (1993), Toàn tập, t.23, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.269)
check_box Công cụ lao động là thước đo trình độ tác động, cải biến tự nhiên của con người và tiêu chuẩn để phân biệt các thời đại kinh tế khác nhau
Công cụ lao động là yếu tố có vai trò quyết định trong lực lượng sản xuất, là nguyên nhân sâu xa của mọi biến đổi kinh tế xã hội trong lịch sử
Quan hệ sản xuất là thước đo trình độ tác động và cải biến tự nhiên của con người và là tiêu chuẩn để phân biệt các thời đại kinh tế khác nhau.
Quan hệ sản xuất là yếu tố có vai trò quyết định trong sản xuất, là nguyên nhân sâu xa của mọi biến đổi kinh tế xã hội trong lịch sử
Luận điểm nào sau đây không phù hợp với quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về đấu tranh giai cấp:
check_box Đấu tranh giai cấp là một hiện tượng vĩnh viễn trong lịch sử xã hội
Đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh của các tập đoàn người to lớn có lợi ích căn bản đối lập nhau trong một phương thức sản xuất xã hội nhất định
Đấu tranh giai cấp là tất yếu do sự đối lập về lợi ích căn bản không thể điều hòa được giữa các giai cấp
Đấu tranh giai cấp về thực chất là cuộc đấu tranh của quần chúng lao động bị áp bức, bóc lột chống lại giai cấp áp bức, bóc lột nhằm lật đổ ách thống trị của chúng
Luận điểm nào sau đây phù hợp với quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về vai trò của đấu tranh giai cấp trong sự phát triển của xã hội có giai cấp?
Đấu tranh giai cấp là động lực quan trọng và trực tiếp của lịch sử phát triển xã hội
Đấu tranh giai cấp là động lực quan trọng nhất của lịch sử phát triển xã hội
Đấu tranh giai cấp là động lực duy nhất để giải phóng giai cấp và thúc đẩy xã hội phát triển
Đấu tranh giai cấp là động lực gián tiếp để giải phóng giai cấp và thúc đẩy xã hôi phát triển.
Luận điểm nào sau đây phù hợp với quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử:
check_box Nhà nước về bản chất là công cụ chuyên chính của một giai cấp
Nhà nước về bản chất là công cụ quản lý và điều hành xã hội của nhân dân
Nhà nước về bản chất đứng ngoài giai cấp
Nhà nước về bản chất đứng trên giai cấp và đại diện cho dân tộc – quốc gia
Luận điểm sau đây của tác gia nào: “Tôi coi sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên”
C. Mác
Ph. Ăngghen
V.I. Lênin
Stalin
Luận điểm: “Phương thức mà theo đó ý thức tồn tại và theo đó một cái gì tồn tại đối với ý thức là tri thức …, cho nên một cái gì đó nảy sinh ra đối với ý thức , chừng nào ý thức biết cái đó”
Đúng
Sai
Vừa đung vừa sai
Khác
Mác coi các quan hệ sản xuất là “cơ sở hạ tầng” của xã hội, vì các quan hệ sản xuất:
là các quan hệ tất yếu của xã hội.
là các quan hệ phổ biến của xã hội.
là các quan hệ vật chất - khách quan của xã hội.
là các quan hệ tất yếu và phổ biến của xã hội.
Mối liên hệ phổ biến có những tính chất nào?
check_box Khác
Tính kế thừa
Tính khách quan
Tính phổ biến
Người Ấn độ cổ đại cho bản nguyên của thế giới là
check_box A+B
Đất và nước
Lửa và gió
Khác
Người Trung hoa cổ đại cho bản nguyên của thế giới là
check_box Cả A + B + C
Kim và Mộc
Thổ
Thủy và Hỏa
Nguồn gốc của chủ nghĩa duy tâm? Hãy chọn câu trả lời đúng.
Do hạn chế của nhận thức của con người về thế giới.
Sự phân chia giai cấp và sự tách rời đối lập giữa lao động trí óc và lao động chân tay trong xã hội có giai cấp đối kháng.
Do hạn chế của nhận thức của con người về thế giới và sự phân chia giai cấp và sự tách rời đối lập giữa lao động trí óc và lao động chân tay trong xã hội có giai cấp đối kháng.
Do sức mạnh của tự nhiên .
Nguồn gốc nhận thức của chủ nghĩa duy tâm là:
tôn giáo.
nhu cầu an ủi của con người.
khoa học chưa phát triển, có nhiều hiện tượng mà con người không nhận thức được.
sự xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức.
Nguyên nhân là phạm trù triết học chỉ sự tác động
giữa các mặt, các bộ phận, các thuộc tính của một sự vật hoặc gây ra một sự biến đổi nhất định.
qua lại giữa các thuộc tính trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau, gây ra một sự biến đổi nhất định.
qua lại giữa các mặt, các bộ phận các thuộc tính trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau.
qua lại giữa các mặt, các bộ phận, các thuộc tính trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau, gây ra một sự biến đổi nhất định.
Nguyên nhân sâu xa của sự xuất hiện giai cấp là:
check_box Do sự phát triển của lực lượng sản xuất
Do sự phát triển của quan hệ sản xuất
Do xã hội xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
Do xã hội xuất hiện phân công lao động xã hội giữa lao động trí óc và lao động chân tay
Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự ra đời của giai cấp là:
Do sự phát triển của lực lượng sản xuất
Do sự phát triển của quan hệ sản xuất
Do xã hội xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
Do xã hội xuất hiện phân công lao động xã hội giữa lao động trí óc và lao động chân tay
Nguyên tắc thực tiễn trong nhận thức có nội dung nào?
Khẳng định tính khách quan của đối tượng nhận thức
Công nhận nhận thức là sự phản ánh TGKQ
Nhận thức xuất phát từ thực tiễn và phục vụ cho thực tiễn
Khác
Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Cảm giác là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan: nguồn gốc, nội dung của nó là khách quan, còn hình thức biểu hiện của nó là chủ quan.
Cảm giác là hình ảnh về thế giới khách quan: nguồn gốc, nội dung của nó là chủ quan, còn hình thức biểu hiện của nó là khách quan.
Cảm giác là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan: nguồn gốc, nội dung và hình thức biểu hiện của nó là chủ quan.
Cảm giác là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan: nguồn gốc, nội dung và hình thức biểu hiện của nó là khách quan.
Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Phủ định biện chứng là sự phủ định cần có sự can thiệp của con người.
Phủ định biện chứng là sự tự phủ định, sự phủ định tạo tiền đề cho cái mới ra đời, cho sự phát triển tiếp theo của sự vật.
Phủ định biện chứng mang tính khách quan vì đó là phủ định của bản thân sự vật và phương thức phủ định phụ thuộc vào ý muốn của con người.
Phủ định biện chứng chỉ diễn ra trong xã hội, còn trong tự nhiên và trong tư duy của con người không có phủ định.
Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Nhận thức là một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan.
Nhận thức là quá trình hoạt động kiến tạo tri thức khoa học.
Nhận thức là quá trình khái quát những bản chất, quy luật của các sự vật hiện tượng.
Nhận thức là một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan.
Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
Cái tất nhiên bao giờ cũng vạch đường đi cho mình xuyên qua vô số cái tất nhiên.
Cái tất nhiên không phải bao giờ cũng vạch đường đi cho mình xuyên qua vô số cái ngẫu nhiên.
Cái tất nhiên đôi khi cũng vạch đ¬ường đi cho mình xuyên qua vô số cái ngẫu nhiên.
Cái tất nhiên bao giờ cũng vạch đường đi cho mình xuyên qua vô số cái ngẫu nhiên.
Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
check_box Nội dung và hình thức luôn gắn bó chặt chẽ với nhau.
Nội dung và hình thức đôi khi không gắn bó chặt chẽ với nhau.
Nội dung và hình thức luôn luôn không gắn bó chặt chẽ với nhau.
Nội dung và hình thức thường xuyên gắn bó chặt chẽ với nhau.
Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
check_box Khả năng và hiện thực tồn tại trong mối quan hệ tác động, chuyển hoá lẫn nhau.
Hiện thực là cái gắn với sự vật, khả năng là cái không gắn với sự vật.
Hiện thực và khả năng không có quan hệ với nhau
Một sự vật, trong những điều kiện nhất định có thể có một khả năng.
Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
check_box Nhận thức là quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan.
Nhận thức là quá trình phản ánh hiện thực khách quan bởi con người và mang tính lịch sử - xã hội nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan.
Nhận thức là quá trình phản ánh hiện thực khách quan trên cơ sở hoạt động thực tiễn và mang tính lịch sử - xã hội nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan.
Nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan bởi con ng¬ười trên cơ sở hoạt động thực tiễn và mang tính lịch sử - xã hội nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan.
Nhận dịnh nào sau đây đúng nhất?
check_box Cái riêng tồn tại khách quan.
Cái riêng có thể tồn tại khách quan.
Cái riêng không thể tồn tại khách quan.
Cái riêng không tồn tại khách quan.
Nhận định nào sau đây không đúng với quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử?
Cuộc cách mạng xã hội giải quyết mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, từ đó thúc đẩy đời sống xã hội phát triển.
Cuộc cách mạng xã hội lật đổ một chế độ chính trị đã lỗi thời, thiết lập một chế độ chính trị tiến bộ hơn.
Cuộc cách mạng xã hội chỉ làm thay đổi về đời sống chính trị.
Cuộc cách mạng xã hội làm thay đổi căn bản mọi mặt của đời sống xã hội.
Nhận định nào sau đây là chính xác?
check_box Liên hệ phổ biến là khái niệm nói lên rằng, mọi sự vật, hiện t¬ượng trong thế giới dù đa dạng phong phú như¬ng đều nằm trong mối liên hệ với các sự vật hiện tượng khác, đều chịu sự tác động, quy định của các sự vật hiện tượng khác và có thể chuyển hóa thành các sự vật hiện tượng khác.
Liên hệ phổ biến là khái niệm nói lên rằng, mọi sự vật, hiện t¬ượng trong thế giới đều nằm trong mối liên hệ với các sự vật, hiện t¬ượng khác.
Liên hệ phổ biến là khái niệm nói lên rằng, mọi sự vật, hiện t¬ượng trong thế giới dù đa dạng phong phú nh¬ưng chịu sự tác động, quy định của các sự vật hiện tượng khác.
Liên hệ phổ biến là khái niệm nói lên rằng, mọi sự vật, hiện t¬ượng trong thế giới dù đa dạng phong phú như¬ng đều nằm trong mối liên hệ với các sự vật hiện tượng khác.
Nhận định sau đây: “Trong xã hội có giai cấp thì mọi tư tưởng triết học đều có tính giai cấp” là
Đúng
Sai
Khác.
Nhận định sau, thuộc lập trường triết học nào? “ Nhân tố kinh tế là nhân tố quyết định duy nhất trong lịch sử”
Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Chủ nghĩa duy tâm chủ quan
Chủ nghĩa duy tâm khách quan
Chủ nghĩa duy vật tầm thường
Nhận định: “Có sự thống nhất biện chứng giữa TQSĐ, TDTT và thực tiễn” là …
check_box Đúng
Sai
Vừa đúng vừa sai
Khác
Nhận định: “Quần chúng nhân dân là lực lượng sáng tạo chân chính ra lịch sử” đã không dựa vào căn cứ nào
Quần chúng nhân dân là lực lượng cơ bản trong sản xuất vật chất.
Quần chúng nhân dân gồm những con người mang bản tính xã hội.
Quần chúng nhân dân là lực lượng cơ bản sáng tạo ra các giá trị tinh thần trong xã hội.
Quần chúng nhân dân là lực lượng và động lực cơ bản cách mạng xã hội.
Những nhà triết học cho rằng bản chất của thế giới là vật chất thì thuộc về phái:
nhị nguyên duy vật.
nhất nguyên duy vật.
đa nguyên duy vật.
nhất nguyên duy tâm.
Những nhà triết học cho rằng bản chất của thế giới là ý thức thì thuộc về phái:
nhị nguyên duy vật.
nhất nguyên duy vật.
đa nguyên duy tâm.
nhất nguyên duy tâm.
Những quan niệm của chủ nghĩa duy tâm và duy vật siêu hình về ý thức đã được giai cấp bóc lột, thống trị …..
check_box Triệt để lợi dụng
Bác bỏ
Phê phán, chọn lọc
Khác
Những yếu tố của ý thức xã hội thường có xu hướng lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội là:
thói quen.
truyền thống.
tập quán.
thói quen, truyền thống, tập quán.
Nội dung mà ý thức phản ánh là …
Chủ quan
Khách quan
Là Mơ hồ
Khác
Ph. Ăng ghen đã phân chia vận động thành 5 hình thức cơ bản. Sự phân chia đó dựa trên những nguyên tắc nào
Các hình thức vận động phải tương ứng với trình độ nhất định của tổ chức vật chất
Các hình thức vận động có mối liên hệ phát sinh
Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất
Khác
Phát triển là quá trình vận động như thế nào ?
Từ thấp đến cao
Từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn
Từ chất cũ đến chất mới ở trình độ cao hơn
Khác
Phép biện chứng cổ đại là:
Biện chứng duy tâm.
Biện chứng tự phát.
Biện chứng duy vật khoa học.
Biện chứng chủ quan.
Phép biện chứng của triết học Hê ghen là:
Phép biện chứng duy tâm.
Phép biện chứng duy vật.
Phép biện chứng tự phát.
Biện chứng duy tâm chủ quan.
Phép biện chứng duy vật là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của
tự nhiên và tư duy.
tự nhiên và xã hội loài người.
tự nhiên, xã hội loài người và tư duy.
sự vận động và phát triển của xã hội loài người và tư duy.
Phép biện chứng nào cho rằng thế giới hiện thực chỉ là sự phản ánh biện chứng của ý niệm
Phép biện chứng duy tâm.
Phép biện chứng duy vật.
Phép biện chứng tự phát.
Biện chứng duy tâm chủ quan.
Phép biện chứng thực sự mang tính khoa học là:
Phép biện chứng cổ đại.
Phép biện chứng duy vật.
Phép biện chứng của Hê ghen.
Phép biện chứng duy tâm.
Phủ định biện chứng có hai đặc điểm cơ bản là:
tính khách quan và tính kế thừa.
tính lặp lại và tính tiến lên.
tính liên tục và tính khách quan.
tính khách quan và tính phổ biến.
Phương án nào sau đây là đúng nhất?
check_box Không có vật chất không vân động
Có vận động ngoài vật chất.
Vận động tồn tại trước rồi sinh ra vật chất.
Vật chất tồn tại rồi mới vận động phát triển.
Phương pháp hòa bình trong đấu tranh cách mạng giành chính quyền chỉ có thể xảy ra khi có điều kiện là:
check_box Đáp án A và B đều đúng
Chính quyền đã lỗi thời phản động và giai cấp thống trị bằng mọi cách cố thủ, bảo vệ quyền thống trị của mình
Giai cấp thống trị không còn bộ máy bạo lực đáng kể hoặc còn bộ máy bao lực nhưng đã mất hết ý chí chống lại lực lượng cách mạng
Lực lượng cách mạng phát triển mạnh, áp đảo kẻ thù
Quan điểm duy vật lịch sử trong việc giải thích các hiện tượng thuộc đời sống ý thức xã hội là
Bất kì trường hợp nào cũng phải xuất phát từ tồn tại xã hội.
Chỉ căn cứ xu hướng phát triển của tồn tại xã hội.
Căn cứ vào tồn tại xã hội đồng thời phải tính đến tính độc lập tương đối của ý thức xã hội.
Chỉ căn cứ vào phương thức sản xuất xã hội.
Quan điểm: “Vận động là phương thức tồn tại của vật chất” là
check_box Đúng
Khác
Sai
Vừa đúng vừa sai
Quan điểm: “VC là cái mà ý thức chẳng qua chỉ là sự phản ánh của nó”
check_box Đúng
Khác
Sai
Vừa đúng vừa sai
Quan niệm: "Ý thức là nguyên thể đầu tiên, tồn tại vĩnh viễn, là nguyên nhân sinh ra thế giới vật chất” là của trường phái nào ?
Duy vật
Duy tâm
Siêu hình
Khác
Quy luật “chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại” phản ánh và quy định điều gì ?
phương thức, cách thức chung của sự phát triển.
nguồn gốc, động lực cơ bản của mọi quá trình vận động và phát triển.
khuynh hướng cơ bản của mọi quá trình vận động và phát triển.
nguồn gốc, động lực cơ bản của mọi quá trình vận động và phát triển; khuynh hướng cơ bản của mọi quá trình vận động và phát triển.
Quy luật “thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập” phản ánh và quy định điều gì ?
check_box nguồn gốc, động lực cơ bản của mọi quá trình vận động và phát triển.
khuynh hướng cơ bản của mọi quá trình vận động và phát triển.
phương thức chung của mọi quá trình vận động và phát triển.
phương thức chung của mọi quá trình vận động và phát triển; khuynh hướng cơ bản của mọi quá trình vận động và phát triển.
Quy luật là mối liên hệ như thế nào ?
Khách quan
Bản chất, tất yếu
Phổ biến và ổn định
Khác
Rơn ghen đã phát hiện ra hiện tượng nào vào năm bao nhiêu?
Hiện tượng phân ly tính trạng năm 1895
Tia Rơn ghen năm 1896
Tia X năm 1895
Khác
Sắp xếp các hình thức cộng đồng người theo lịch sử phát triển của nhân loại:
check_box Thị tộc => bộ lạc => bộ tộc => dân tộc
Thị tộc => bộ tộc => bộ lạc => dân tộc
Bộ lạc => bộ tộc => thị tộc => dân tộc
Thị tộc => bộ lạc => dân tộc=> bộ tộc
Sự đúng im có tính tương đối vì
check_box Khác
Đứng im diến ra trong các mối liên hệ và điều kiện cụ thể
Đứng im là do con người nhận xét về tính chất tồn tại của sự vật.
Đứng im là trạng thái ổn định về chất của sự vật
Sự phân biệt về bản chất giữa vật chất và ý thức là ở đâu?
Vật chất là hiện thức, ý thức không phải là hiện thực
Vật chất là hiện thực chủ quan, ý thức là hiện thực khách quan
Vật chất là hiện thực khách quan, ý thức là hiện thực chủ quan
Khác
Sự phát triển có những tính chất nào?
check_box Khác
Tính kế thừa
Tính khách quan
Tính phổ biến
Sự thống nhất của các mặt đối lập là:
check_box các mặt đối lập nương tựa vào nhau, làm điều kiện, tiền đề tồn tại cho nhau, không có mặt này thì không có mặt kia và ngược lại.
các mặt đối lập làm điều kiện, tiền đề tồn tại cho nhau, không có mặt này thì không có mặt kia.
các mặt đối lập nương tựa vào nhau, giúp nhau tồn tại, không có mặt này thì không có mặt kia và ngược lại.
các mặt đối lập nương tựa vào nhau, không có mặt này thì không có mặt kia và ngược lại.
Tại sao có giai đoạn Lên nin trong sự phát triển triết học Mác?
Tại vì Lênin là một con người có tài năng xuất chúng
Tại thực tiễn của xã hội những năm cuối thể kỷ XIX đầu thế kỷ XX đòi hỏi phải bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác nói chung, triết học Mác nói riêng
Tại thực tiễn của xã hội những năm cuối thể kỷ XIX đầu thế kỷ XX đòi hỏi phải bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác nói chung, triết học Mác nói riêng và Lênin không chỉ nắm bắt mà còn có khả năng đáp ứng được những yêu cầu đó của thực tiễn
Thế giới còn nhiều điều “kỳ là” mà con người đã, đang và sẽ tiếp tục nghiên cusu. Điều đó là
check_box Đúng,
Sai
Vừa đúng, vừa sai
Khác
Thế giới quan duy tâm rất gần với thế giới quan ...
check_box Tôn giáo
Khác
Khoa học
Nghệ thuật
Thế giới quan duy tâm rất gần với thế giới quan tôn giáo và tất yếu dẫn tới....
Khoa học
Thần học
Nghệ thuật
Khác
Thế nào là quy luật phổ biến của phép biện chứng duy vật ?
Là quy luật bao trùm cả 3 lính vực: tự nhiên, xã hội, tư duy
Một trong các nội dung trọng yếu của phép biện chứng duy vật
Khi con người nhận thức được sẽ có ý nghĩa thực tiễn to lớn
Khác
Theo chủ nghĩa duy vật lịch sử, hoạt động nào là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người?
check_box Sản xuất vật chất
Sản xuất ra các giá trị văn hóa
Sản xuất ra con người
Sản xuất tinh thần
Theo chủ nghĩa duy vật lịch sử, thì tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Điều đó có nghĩa là:
Bất cứ hình thái ý thức xã hội nào cũng phản ánh trực tiếp tồn tại xã hội.
Ý thức xã hội không thể vượt trước tồn tại xã hội.
Tồn tại xã hội mà thay đổi thì ý thức xã hội phải thay đổi theo ngay lập tức.
Xét đến cùng, ý thức xã hội phải phù hợp với tồn tại xã hội.
Theo Lênin thì người ta được coi là các giai cấp khác nhau trước hết và chủ yếu là do:
check_box địa vị kinh tế của họ.
năng lực trí tuệ của họ.
bản tính tự nhiên của họ.
vai trò xã hội mà họ đảm nhận.
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguồn gốc tự nhiên của ý thức bao gồm những thành tố nào?
check_box A+B
Bộ não người
Khác
Sự tác động từ thế giới khác quan tới bộ não người
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguồn gốc tự nhiên của ý thức có vai trò gì trong việc hình thành ý thức?
check_box Khả năng
Cơ sở sinh lý cho việc hình thành ý thức
Cơ sở tâm lý cho việc hình thành ý thức
Khác
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử thì:
check_box Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, nhưng ý thức xã hội có thể tác động trở lại tồn tại xã hội.
Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.
Ý thức xã hội quyết định tồn tại xã hội.
Tồn tại xã hội và ý thức xã hội tác động biện chứng với nhau và quyết định lẫn nhau.
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, lực lượng nào trong xã hội là chủ thể sáng tạo chân chính và là động lực phát triển của lịch sử?
Quần chúng nhân dân.
Lãnh tụ
Quần chúng nhân dân và lãnh tụ
Chính đảng của quần chúng nhân dân
Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, đặc trưng nào trong các đặc trưng sau của giai cấp giữ vai trò chi phối các đặc trưng khác của giai cấp:
khác nhau về phương thức và quy mô thu nhập.
tập đoàn này có thể chiếm lao động của tập đoàn khác.
khác nhau về quyền sở hữu đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội.
khác nhau về vai trò trong tổ chức quản lý sản xuất, tổ chức quản lý lao động xã hội.
Theo quan điểm duy vật lịch sử, lịch sử xã hội loài người là một tiến trình nối tiếp nhau từ thấp đến cao của các hình thái kinh tế - xã hội theo trình tự là:
Cộng sản nguyên thủy => Chiếm hữu nô lệ => Phong kiến => Tư bản chủ nghĩa => Cộng sản chủ nghĩa
Cộng sản chủ nghĩa => Chiếm hữu nô lệ => Phong kiến => Tư bản chủ nghĩa => Cộng sản nguyên thủy
Cộng sản nguyên thủy => Chiếm hữu nô lệ => Tư bản chủ nghĩa => Phong kiến => Cộng sản chủ nghĩa
Cộng sản chủ nghĩa => Phong kiến => Chiếm hữu nô lệ => Tư bản chủ nghĩa => Cộng sản nguyên thủy
Theo quan điểm duy vật lịch sử, nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự hình thành nhà nước là:
Do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
Do chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.
Do mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được.
Do sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.
Theo quan điểm duy vật lịch sử, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự hình thành nhà nước là:
Do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Do chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.
Do mâu thuẫn giai cấp gay gắt không thể điều hòa được.
Do sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.
Theo quan điểm duy vật lịch sử, nhân tố quyết định sự phân hoá của các tầng lớp trung gian là gì?
Do ý chí của giai cấp thống trị.
Do mong muốn chủ quan của tầng lớp trung gian.
Căn bản là do lợi ích kinh tế của tầng lớp trung gian.
Tất cả các phương án trên.
Theo quan điểm duy vật lịch sử, suy đến cùng quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội?
Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
Quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.
Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng
Quy luật đấu tranh giai cấp
Thừa nhận thế giới vật chất tồn tại khách quan bên ngoài và độc lập với ý thức con người là nội dung của nguyên tắc nào?
check_box NT1
Khác
NT2
NT3
Thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện là gì?
C.Mác và Ph.Ăngghen đã khắc phục tính chất trực quan, siêu hình của chủ nghĩa duy vật cũ và khắc phục tính chất duy tâm, thần bí của phép biện chứng duy tâm, Đức sáng tạo ra một chủ nghĩa duy vật triết học hoàn bị là chủ nghĩa duy vật biện chứng.
C.Mác và Ph. Ăngghen đã vận dụng và mở rộng quan điểm duy vật biện chứng vào nghiên cứu lịch sử xã hội, sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử - nội dung chủ yếu của bước ngoặt cách mạng trong triết học.
C.Mác và Ph. Ăngghen đã sáng tạo ra một triết học chân chính khoa học, với những đặc tính mới của triết học duy vật biện chứng.
Cả 3 phương án đã nêu
Thuộc tính cơ bản nhất của vật chất, nhờ đó phân biệt vật chất với ý thức. Đó là thuộc tính nào ?
Tồn tại.
Tồn tại khách quan.
Có thể nhận thức được.
Tính đa dạng.
Tìm con số đúng về số hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử triết học.
1
2
3
4
Tìm con số đúng về số hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử triết học.
1
2
3
4
Tính cụ thể của chân lý được thể hiện trên những phương diện nào?
Cụ thể về đối tượng phản ánh
Cụ thể về không gian, thời gian phản ánh
Cụ thể về nội dung phản ánh
Khác
Triết học có chức năng cơ bản nào?
Chức năng thế giới quan.
Chức năng phương pháp luận.
Chức năng thế giới quan và phương pháp luận.
Chức năng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất.
Triết học Mác – Lênin nghiên cứu:
những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.
bản chất của thế giới và cuộc đời con người.
những quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Trong các tác phẩm kinh điển sau đây, tác phẩm nào được đánh giá là văn kiện đầu tiên có tính cương lĩnh của chủ nghĩa Mác, thể hiện sự chín muồi về mặt thế giới quan mới của C.Mác và Ph.Ăngghen:
Gia đình thần thánh (1844).
Hệ tư tưởng Đức (1845-1846).
Luận cương về Phoi ơ bắc (1845).
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (1848).
Trong các tác phẩm kinh điển sau đây, tác phẩm nào được thể hiện tập trung việc Lê nin đã kế thừa và phát triển quan niệm của chủ nghĩa Mác về vật chất, về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, tồn tại xã hội và ý thức xã hội?
“Làm gì?”
“Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”
“Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác”
“Bút ký triết học”
Trong cấu trúc của quan hệ sản xuất, yếu tố nào có vai trò quyết định đến toàn bộ quan hệ sản xuất?
Quan hệ về tổ chức quản lý sản xuất
Quan hệ về phân phối sản phẩm lao động
Quan hệ về sở hữu về tư liệu sản xuất.
Không có yếu tố nào giữ vai trò quyết định, cả 3 yếu tố đều nằm trong mối quan hệ biến chứng và tác động đến toàn bộ quan hệ sản xuất.
Trong số các nhận định sau đây, nhận dịnh nào đúng nhất?
Bất kể những thay đổi về lượng như thế nào cũng không làm thay đổi chất sự vật (hiện tượng).
Tất cả những thay đổi về lượng làm thay đổi căn bản chất của sự vật (hiện tượng).
Có một số những thay đổi về lượng làm thay đổi chất của sự vật (hiện tượng).
Những thay đổi về lượng đạt đến một mức độ (giới hạn) nhất định sẽ làm thay đổi chất của sự vật (hiện tượng).
Trong ý thức của con người, niềm tin là
Là tính kiên định trong cuộc sống
Là sự hòa quyện giữa tri thức và tình cảm
Là cái được hình thành từ trải nghiệm cuộc sống của con người
Khác
Trong ý thức của con người, tình cảm là
Hình thái đặc biệt của sự phản ánh tồn tại
Tình cảm phản ánh quan hệ giữa người và người, giữa con người và thế giới khách quan
Tình cảm tham gia và trở thành một trong những động lực quan trọng của hoạt động con người.
Khác
Trường phái nào cho rằng, bản chất của thế giới là tinh thần
Trường phái duy vật
Trường phái duy tâm
Trường phái hoài nghi
Khác
Trường phái nào cho rằng, bản chất của thế giới là Vật chất
Trường phái duy vật
Trường phái duy tâm
Trường phái hoài nghi
Khác
Trường phái triết học nào thường chiếm địa vị thống trị trong lịch sử triết học?
Nhất nguyên
Nhị nguyên
Cả nhất nguyên và nhị nguyên
Không có trường phái nào cả
Từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức cần quán triệt nguyên tắc phương pháp luận nào?
Nguyên tắc khách quan
Nguyên tắc năng động chủ quan
Nguyên tắc thực tiễn
Khác
Từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, cần quán triệt nguyên tắc nào?
Nguyên tắc khách quan
Nguyên tắc năng động chủ quan
Nguyên tắc phát triển
khác
V. I. Lê nin đã đưa ra định nghĩa về vật chất trong tác phẩm nào?
check_box Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán
Bút ký triết học
Khác
Sáng kiến vĩ đại
Vai trò của cách mạng xã hội (CMXH) đối với sự tiến hóa xã hội:
CMXH mở đường cho quá trình tiến hóa xã hội lên giai đoạn cao hơn.
CMXH làm gián đoạn quá trình tiến hóa xã hội.
CMXH không có quan hệ với tiến hóa xã hội.
CMXH phủ định tiến hóa xã hội
Vai trò của cải cách xã hội đối với cách mạng xã hội (CMXH):
check_box Cải cách xã hội thúc đẩy quá trình tiến hóa xã hội, từ đó tạo tiền đề cho CMXH.
Cải cách xã hội không có quan hệ với CMXH
Cải cách xã hội của lực lượng tiến bộ xã hội và trong hoàn cảnh nhất định trở thành bộ phận hợp thành của CMXH.
Cải cách xã hội không có ảnh hưởng gì đến CMXH.
Vai trò quyết định của thực tiễn đối với nhận thức thể hiện ở chỗ nó:
check_box là cơ sở, động lực của nhận thức, là mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn của chân lý.
là cơ sở, động lực của nhận thức.
là mục đích của nhận thức.
là tiêu chuẩn của chân lý.
Vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức được thể hiện trên những khía cạnh nào ?
Vật chất quyết định nguồn gốc của ý thức
Vật chất quyết định nội dung, bản chất của ý thức
Vật chất quyết định sự vận động, phát triển của ý thức
Khác
Vật chất tồn tại khách quan có nghĩa là vật chất:
check_box tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào ý thức con người.
tồn tại cảm tính.
tồn tại cụ thể.
tồn tại thực.
Về mặt nhận thức CNDT cho rằng, con người hoặc là không thể, hoặc là chỉ nhận thức được cái bóng, cái bề ngoài của sự vật, hiện tượng.. Nhận định trên là ...
Đúng
Sai
Vừa đúng vừa sai
Khác
Xác định câu thể hiện thế giới quan duy vật biện chứng:
check_box Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này chính là tính thống nhất vật chất của thế giới.
Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này là cảm giác của con người.
Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này là thượng đế, chúa trời, tinh thần thế giới.
Giữa các sự vật, hiện tượng trong thế giới vốn không có mối liên hệ với nhau, có chăng chỉ là ngẫu nhiên, bề ngoài.
Xét đến cùng, sự hình thành, vận động và phát triển của các quan điểm tư tưởng cùng với những thể chế chính trị - xã hội tương ứng phụ thuộc vào:
Sự phát triển của lực lượng sản xuất
Quá trình sản xuất và tái sản xuất các quan hệ kinh tế
Quan hệ sản xuất thống trị
Cấu trúc của kiến trúc thượng tầng
Xuất phát từ hiện thực khách quan, tôn trọng khách quan, nhận thức và vận dụng đúng đắn quy luật khách quan. Đó là nội dung của nguyên tắc nào trong nhận thức và thực tiễn?
Nguyên tắc thực tiễn
Nguyên tắc năng động chủ quan
Nguyên tắc khách quan
Khác
Xuất phát từ quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin coi con người là chủ thể lịch sử xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra quan niệm tổng quát trong chiến lược phát triển con người Việt Nam hiện nay là:
check_box Con người vừa là mục tiêu, là nguồn gốc, là động lực của sự phát triển
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân
Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, nhân cách.
Con người được đặt ở vị trí trung tâm của sự phát triển kinh tế và xã hội
Yếu tố nào là hiện thực
Vật chất
Ý thức
Cả Vật chất và ý thức
Khác
Yếu tố nào sau đây không thuộc tồn tại xã hội:
check_box Yếu tố văn hoá, truyền thống.
Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Mật độ dân số và sự tăng dân số.
Phương thức sản xuất.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập