Áp dụng gián tiếp Điều ước quốc tế là gì?
Là việc áp dụng Điều ước quốc tế tại cơ quan có thẩm quyền.
Là việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm giải thích Điều ước quốc tế đó.
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa những quy định của Điều ước quốc tế trong pháp luật quốc gia.
Là việc xây dựng văn bản pháp luật quốc gia giống như Điều ước quốc tế.
Bảo lưu trật tự công trong Tư pháp quốc tế
check_box Là trường hợp, Tòa án từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài do hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài trái với trật tự công của quốc gia.
Là trường hợp Tòa án chỉ áp dụng pháp luật của nước nơi có Tòa án để bảo vệ trật tự công quốc gia.
Là trường hợp Tòa án từ chối thụ lý một vụ việc có tính chất quốc tế vì lợi ích công quốc gia.
Là trường hợp, Tòa án từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài do hệ thống pháp luật nước ngoài có quy định khác với pháp luật nước có Tòa án.
Cá nhân là chủ thể của Tư pháp quốc tế Việt Nam bao gồm:
Công dân Việt Nam, người nước ngoài.
Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, người nước ngoài.
Người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài.
Người nước ngoài, người Việt Nam.
Các Hiệp định Tương trợ tư pháp về quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình giữa Việt Nam và các nước quy định chủ yếu các vấn đề gì?
Các nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật và xung đột thẩm quyền xét xử, ủy thác tư pháp, công nhận và thi hành bản án, phán quyết của Tòa án, Trọng tài.
Các nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật và xung đột thẩm quyền xét xử.
Các nguyên tắc giải quyết xung đột thẩm quyền xét xử và hợp tác tư pháp.
Ủy thác tư pháp, công nhận và thi hành bản án, phán quyết của Tòa án, trọng tài trên lãnh thổ của nhau.
Các hình thức trọng tài thương mại quốc tế bao gồm:
check_box Trọng tài quy chế và trọng tài vụ việc.
Trọng tài thường trực.
Trọng tài trong nước và trọng tài quốc tế.
Trọng tài vụ việc (Ad hoc).
Các loại nguồn nào sau đây là nguồn của Tư pháp quốc tế Việt Nam
Điều ước quốc tế, các công trình của các tổ chức nghiên cứu khoa học.
Điều ước quốc tế, các học thuyết pháp lý; án lệ quốc tế.
Hiến chương Liên Hợp quốc
Là các căn cứ, cơ sở để cơ quan có thẩm quyền dựa vào để giải quyết một vấn đề pháp lý.
Các quy định về xác định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam nằm trong văn bản luật nào sau đây?
check_box Các ĐƯQT mà VN là thành viên và toàn bộ các văn bản có các quy định về xác định thẩm quyền.
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Trọng tài 2010 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Bộ luật Dân sự 2015.
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Luật Hôn nhân và gia đình 2014; Luật Thương mại 2005 và các văn bản khác.
Các yếu tố nào cấu thành Tập quán quốc tế?
Yếu tố chủ thể và yếu tố khách thể.
Yếu tố khách thể và vật chất.
Yếu tố vật chất và yếu tố chủ thể.
Yếu tố vật chất và yếu tố ý chí
Cách thức giải quyết xung đột về thẩm quyền xét xử
Là việc các bên trong tranh chấp thỏa thuận lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp.
Là việc tòa án xác định hệ thống pháp luật về nội dung để giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài.
Là việc tòa án xác định hệ thống pháp luật về tố tụng để giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài.
Tòa án của một quốc gia căn cứ vào ĐƯQT để xác định thẩm quyền
Căn cứ vào dấu hiệu quốc tịch, có thể phân loại pháp nhân trong Tư pháp quốc tế thành
Pháp nhân Việt Nam hoạt động trong nước và pháp nhân Việt Nam hoạt động ở nước ngoài.
Pháp nhân Việt Nam và pháp nhân nước ngoài.
Pháp nhân Việt Nam, pháp nhân quốc tế.
Pháp nhân Việt Nam, tổ chức quốc tế.
Chế độ đãi ngộ đặc biệt thường được áp dụng trong lĩnh vực nào?
check_box Lĩnh vực ngoại giao, lãnh sự.
Lĩnh vực hôn nhân và gia đình.
Lĩnh vực thương mại và hàng hóa xuất nhập khẩu.
Trong tất cả mọi lĩnh vực.
Chế độ tối huệ quốc thường được áp dụng trong lĩnh vực nào?
Lĩnh vực dân sự.
Lĩnh vực hôn nhân và gia đình.
Lĩnh vực ngoại giao, lãnh sự.
Lĩnh vực thương mại và hàng hóa xuất nhập khẩu.
Chủ thể nào sau đây được coi là chủ thể đặc biệt của Tư pháp quốc tế?
Cá nhân, pháp nhân.
Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, pháp nhân nước ngoài.
Người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài.
Quốc gia.
Chủ thể tham gia quan hệ Tư pháp quốc tế chủ yếu là:
Cá nhân và pháp nhân.
Cá nhân.
Pháp nhân.
Quốc gia, pháp nhân.
Công dân Việt Nam là
Người có quốc tịch Việt Nam.
Người Việt Nam cư trú tại Việt Nam.
Người Việt Nam định cư ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Người Việt Nam ở trong nước và người gốc Việt Nam.
Đặc điểm của phương pháp xung đột là gì?
Áp dụng trong các quan hệ có xung đột pháp luật.
Khách quan trung lập.
Phương pháp điều chỉnh trực tiếp.
Tính điều chỉnh gián tiếp, tính khách quan, phức tạp và khó áp dụng.
Đặc điểm của quy phạm xung đột là gì?
Là loại quy phạm có tính chất điều chỉnh gián tiếp.
Là loại quy phạm có tính chất điều chỉnh trực tiếp.
Là quy phạm có tính chất quốc tế
Là quy phạm có tính chất xung đột
Dẫn chiếu ngược là
Trường hợp các bên thỏa thuận chọn luật một nước nhưng pháp luật nước đó lại dẫn chiếu đến áp dụng hệ thống pháp luật khác.
Trường hợp các bên thỏa thuận chọn một điều ước quốc tế là luật áp dụng nhưng điều ước đó lại dẫn chiếu đến áp dụng một hệ thống pháp luật khác.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước A áp dụng quy phạm xung đột thông thương dẫn chiếu đến hệ thống pháp luật của nước B, nhưng hệ thống pháp luật nước B lại quy định vấn đề đó phải được giải quyết theo pháp luật nước A.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền định danh sai một vấn đề pháp lý
Dẫn chiếu trong Tư pháp quốc tế là
check_box Sự chỉ dẫn chọn luật áp dụng của các quy phạm xung đột.
Trường hợp Tòa án xác định luật áp dụng để giải quyết một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của các quy phạm xung đột.
Trường hợp Tòa án, hoặc các bên xác định luật áp dụng để giải quyết một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của các quy phạm xung đột.
Việc áp dụng các quy phạm xung đột để xác định luật áp dụng.
Để giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài, trọng tài được lựa chọn luật áp dụng là:
Điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia, án lệ quốc tế.
Luật do các bên thỏa thuận, nếu các bên không thỏa thuận thì trọng tài lựa chọn luật mà trọng tài cho là phù hợp nhất.
Luật mà trọng tài cho là phù hợp nhất.
Luật quốc tế hoặc luật quốc gia.
Để giải quyết tranh chấp, trọng tài thương mại quốc tế áp dụng pháp luật tố tụng trọng tài theo:
Pháp luật trọng tài của các quốc gia.
Quy tắc tố tụng trọng tài của tổ chức trọng tài.
Sác Điều ước quốc tế và luật mẫu về trọng tài.
Sự thỏa thuận của các bên hoặc quy tắc tố tụng trọng tài của tổ chức trọng tài.
Để xác định thẩm quyền của mình, Tòa án dựa trên nguyên tắc nào?
Nguyên tắc luật quốc tịch của đương sự.
Nguyên tắc luật tòa án.
Nguyên tắc nơi cư trú của đương sự.
Nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu.
Điều ước quốc tế mà Việt Nam chưa là thành viên
Được coi là nguồn của Tư pháp quốc tế Việt Nam nếu được các bên thỏa thuận lựa chọn áp dụng và không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.
Được coi là nguồn của Tư pháp quốc tế Việt Nam nếu được các bên thỏa thuận lựa chọn áp dụng.
Được coi là nguồn của Tư pháp quốc tế Việt Nam.
Không được coi là nguồn của Tư pháp quốc tế Việt Nam.
Đối tượng của quốc hữu hóa có thể là?
Tài sản của tổ chức
Tài sản của tư nhân nước ngoài
Tài sản của tư nhân trong nước
Tài sản của tư nhân, nhóm hay tổ chức trong nước hoặc nước ngoài.
Đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế là:
Các quan hệ luật tư có tính chất quốc tế.
Các quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài.
Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Quan hệ dân sự và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài.
Giá trị pháp lý của phán quyết của các Cơ quan tài phán quốc tế:
check_box Có giá trị tham khảo, bổ trợ.
Có giá trị pháp lý như nguồn Điều ước quốc tế và nguồn pháp luật quốc gia.
Có giá trị pháp lý như nguồn Điều ước quốc tế.
Có giá trị pháp lý như nguồn pháp luật quốc gia.
Hậu quả của bảo lưu trật tự công là
Không áp dụng pháp luật nước ngoài, áp dụng điều ước quốc tế.
Không áp dụng pháp luật nước ngoài, áp dụng pháp luật nước có Tòa án giải quyết vụ việc.
Không áp dụng pháp luật nước ngoài, áp dụng pháp luật quốc tế.
Không áp dụng pháp luật nước ngoài.
Hệ quả của lẩn tránh pháp luật là gì?
check_box Không công nhận hiệu lực của quan hệ pháp lý hoặc hành vi pháp lý được thực hiện do lẩn tránh pháp luật.
Công nhận hiệu lực của quan hệ pháp lý hoặc hành vi pháp lý được thực hiện do lẩn tránh pháp luật trừ trường hợp hành vi bị cấm.
Công nhận hiệu lực của quan hệ pháp lý hoặc hành vi pháp lý được thực hiện do lẩn tránh pháp luật.
Hành vi lẩn tránh pháp luật không được công nhận giá trị pháp lý.
Hệ thuộc luật là
check_box Phần chọn luật áp dụng trong quy phạm xung đột.
Phần chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.
Phần chọn luật áp dụng và chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.
Yếu tố kết nối một vấn đề pháp lý với một hệ thống pháp luật.
Hệ thuộc luật nhân thân được áp dụng điều chỉnh vấn đề nào?
check_box Quan hệ nhân thân, quyền nhân thân.
Địa vị pháp lý của cá nhân, pháp nhân.
Quan hệ tài sản.
Quy chế pháp lý của pháp nhân.
Hệ thuộc luật nhân thân là
Hệ thống pháp luật của nước mà cá nhân mang quốc tịch hoặc luật nước nơi người đó cư trú.
Hệ thống pháp luật của nước mà cá nhân mang quốc tịch và luật nước nơi người đó cư trú.
Là hệ thống pháp luật được áp dụng để điều chỉnh quan hệ nhân thân.
Là hệ thống pháp luật về nhân thân.
Hệ thuộc luật nơi có tài sản KHÔNG được áp dụng để giải quyết xung đột trong trường hợp nào?
check_box Cả ba trường hợp trên
Liên quan đến sở hữu tàu biển, tàu bay
Tài sản thuộc quyền sở hữu nhà nước
Thanh lý tài sản khi pháp nhân giải thể
Hệ thuộc luật nơi thực hiện hành vi là
Luật nơi lập di chúc và luật nơi thực hiện di chúc.
Luật nơi thực hiện các hành vi pháp lý.
Luật nơi thực hiện một nghĩa vụ
Luật nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại.
Hiệu lực của thỏa thuận trọng tài được xác định theo pháp luật nào
Luật do các bên thỏa thuận.
Luật nơi thi hành phán quyết trọng tài.
Luật nơi thực hiện hợp đồng.
Luật nơi xét xử trọng tài hoặc luật điều chỉnh nội dung hợp đồng.
Hình thức nguồn nào sau đây KHÔNG là tập quán quốc tế?
INCOTERMS – Điều kiện thương mại quốc tế (International Commercial Terms của Phòng Thương mại quốc tế ICC.
Nguyên tắc luật hợp đồng châu Âu (PECL- (Principles Ẻuropeen contract law)
PICC – Nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế (Principles international commercial contract) của UNIDROIT
UCP – ICC Quy tắc tín dụng chứng từ (Rule on documentary Credits).
Hình thức văn bản chứa đựng các quy phạm thực chất thống nhất là
Các điều ước quốc tế.
Điều ước quốc tế và văn bản pháp luật quốc gia.
Pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia.
Văn bản pháp luật quốc gia.
Hình thức văn bản chứa đựng các quy phạm xung đột thông thường là
Điều ước quốc tế
Điều ước quốc tế và tập quán quốc tế
Điều ước quốc tế và văn
Văn bản pháp luật quốc gia
Hình thức văn bản nào sau đây thuộc nguồn của tư pháp quốc tế Việt Nam
Bộ luật Dân sự
Bộ luật Dân sự và Bộ luật Hình sự
Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại quốc tế
Công pháp quốc tế
Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về vị trí các loại nguồn trong Tư pháp quốc tế Việt Nam?
check_box Điều ước quốc tế, pháp luật quốc nội, Tập quán quốc tế.
Điều ước quốc tế có hiệu lực cao hơn Tập quán quốc tế.
Điều ước quốc tế luôn có hiệu lực cao hơn các loại nguồn khác.
Pháp luật quốc tế có hiệu lực cao hơn pháp luật quốc nội.
Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG
Các bên được lựa chọn tập quán quốc tế nếu ĐƯQT mà VN là thành viên hoặc pháp luật Việt Nam quy định nếu hậu quả của việc áp dụng tập quán quốc tế đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam
Các bên được lựa chọn tập quán quốc tế nếu hậu quả của việc áp dụng tập quán quốc tế đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam
Các bên được lựa chọn tập quán quốc tế nếu nội dung tập quán quốc tế đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam
Các bên được lựa chọn tập quán quốc tế nếu nội dung tập quán quốc tế đó không trái với quy định của pháp luật Việt Nam
Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG về giải quyết xung đột thẩm quyền xét xử
Chỉ cần tham gia hoặc xây dựng các Điều ước quốc tế về thẩm quyền và xây dựng quy phạm xác định thẩm quyền trong pháp luật quốc gia.
Chỉ cần tham gia hoặc xây dựng các Điều ước quốc tế về thẩm quyền.
Chỉ cần xây dựng các Điều ước quốc tế về thẩm quyền hoặc xây dựng quy phạm xác định thẩm quyền trong pháp luật quốc gia.
Cho phép các bên tự thỏa thuận lựa chọn Tòa án có thẩm quyền.
Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG về việc áp dụng nguồn luật tại Việt Nam?
Luôn ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế hơn các loại nguồn khác.
Ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế hơn so với nguồn pháp luật quốc gia trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Ưu tiên áp dụng nguồn pháp luật quốc tế hơn so với nguồn pháp luật quốc gia.
Ưu tiên sự thỏa thuận của các bên.
Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?
Trọng tài Ad hoc là tổ chức trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật để giải quyết tranh chấp.
Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.
Trọng tài thường trực là tổ chức trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật để hoạt động một cách thường xuyên, có trụ sở và điều lệ và có quy tắc tố tụng riêng và danh sách trọng tài viên.
Trọng tài thường trực là trọng tài được thành lập theo thỏa thuận của các bên để giải quyết tranh chấp.
Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?
Phán quyết trọng tài nước ngoài chỉ được công nhận tại Việt Nam nếu hậu quả của việc công nhận không trái trật tự công của Việt Nam.
Phán quyết trọng tài nước ngoài chỉ được công nhận tại Việt Nam nếu nội dung phán quyết không trái quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Phán quyết trọng tài nước ngoài chỉ được công nhận tại Việt Nam nếu nội dung phán quyết không trái quy định của pháp luật Việt Nam.
Phán quyết trọng tài nước ngoài chỉ được công nhận tại Việt Nam nếu việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.
Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?
Hiệu lực áp dụng của quy phạm xung đột giống như các quy phạm pháp luật thông thường khác.
Hiệu lực áp dụng của quy phạm xung đột hạn chế hơn các quy phạm pháp luật thông thường khác.
Hiệu lực áp dụng của quy phạm xung đột rộng hơn các quy phạm pháp luật thông thường khác.
Quy phạm xung đột chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ của nước áp dụng quy phạm đó.
Khẳng định nào sau đây là SAI khi nói về quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam?
check_box Người nước ngoài không được hành nghề luật sư tại Việt Nam.
Người nước ngoài được hưởng chế độ đãi ngộ quốc gia khi tham gia tranh tụng tại tòa án.
Người nước ngoài không được kết hôn với công dân Việt Nam làm việc trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
Quyền sở hữu nhà của người nước ngoài ở Việt Nam bị hạn chế hơn so với công dân Việt Nam.
Khi áp dụng pháp luật nước ngoài là áp dụng
Pháp luật quốc nội nước ngoài và pháp luật quốc tế.
Pháp luật trong nước do nước đó xây dựng.
Pháp luật trong nước nước, điều ước quốc tế mà nước đó là thành viên
Pháp luật trong nước, điều ước quốc tế, tập quán quốc tế có hiệu lực ở nước đó.
Lẩn tránh pháp luật là
Là trường hợp các đương sự thay đổi quốc tịch hoặc nơi cư trú, nơi thành lập công ty.
Trường hợp các đương sự cố tình lẩn tránh sự can thiệp của Tòa án nơi thụ lý vụ việc.
Trường hợp các đương sự cố ý sử dụng các thủ đoạn hoặc biện pháp để tránh phải áp dụng hệ thống pháp luật nước lẽ ra sẽ được áp dụng trên thực tế.
Trường hợp các đương sự cố ý thực hiện các hành vi trái pháp luật để trục lợi
Lĩnh vực nào sau đây KHÔNG có dẫn chiếu ngược?
Lĩnh vực bất động sản.
Lĩnh vực đầu tư.
Lĩnh vực hôn nhân – gia đình.
Lĩnh vực hợp đồng.
Loại nguồn nào dưới đây KHÔNG là nguồn bổ trợ của Tư pháp quốc tế ?
check_box Luật Mẫu về chống bán phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới WTO.
Điều kiện thương mại quốc tế INCOTERM.
Luật Mẫu về trọng tài của Ủy ban của Liên Hợp Quốc về Luật thương mại quốc tế 1985.
Tạp chí quốc tế chuyên ngành của Viện Hàn lâm La Haye về Tư pháp quốc tế.
Loại nguồn nào dưới đây là nguồn của Tư pháp quốc tế Việt Nam?
Án lệ quốc tế.
Điều ước quốc tế về Tư pháp quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Lex mercatoria.
Pháp luật nước ngoài.
Loại quy phạm nào được ưu tiên áp dụng trong việc điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
check_box Quy phạm thực chất thống nhất và quy phạm xung đột thống nhất
Quy phạm thực chất thông thường và quy phạm xung đột thông thường
Quy phạm xung đột thống nhất và quy phạm thực chất thông thường
Quy phạm xung đột thống nhất và quy phạm xung đột thông thường
Luật nơi có tài sản được áp dụng đối với đối tượng nào?
Quyền sở hữu
Tài sản hữu hình và tài sản vô hình.
Tài sản hữu hình.
Tài sản vô hình.
Luật nước mà pháp nhân có quốc tịch được áp dụng để xác định
Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia (TNC) hoặc công ty đa quốc gia (MNC).
Hoạt động của pháp nhân quốc tế.
Quy chế pháp lý của pháp nhân trong nước
Quy chế pháp lý của pháp nhân trong nước và pháp nhân nước ngoài.
Luật quốc tịch của pháp nhân áp dụng đối với các vấn đề nào sau đây?
check_box Quy chế pháp lý của pháp nhân.
Điều kiện, thủ tục thành lập pháp nhân
Giải thể, phá sản pháp nhân
Quyền và nghĩa vụ của pháp nhân
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch là loại quy phạm gì?
check_box Quy phạm xung đột
Quy phạm mệnh lệnh
Quy phạm pháp luật dân sự
Quy phạm thực chất
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch” là loại quy phạm gì?
Quy phạm mệnh lệnh
Quy phạm pháp luật dân sự
Quy phạm thực chất
Quy phạm xung đột
Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luật nước nào?
Nơi người đó có quốc tịch và làm việc.
Nơi người đó cư trú và nơi người đó có quốc tịch.
Nơi người đó làm việc và cư trú.
Nơi người đó sinh ra và có quốc tịch.
Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là
check_box Khả năng người nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật nước người đó có quốc tịch và theo pháp luật Việt Nam
Khả năng người nước ngoài có các quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam
Khả năng người nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam
Khả năng người nước ngoài có các quyền và thực hiện nghĩa vụ
Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài được xác định theo pháp luật nước nào?
Nơi đặt trụ sở chính của pháp nhân.
Nơi pháp nhân có chi nhánh, văn phòng đại diện.
Nơi pháp nhân thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nơi thành lập và hoạt động của pháp nhân.
Nghĩa vụ chứng minh trong xét xử trọng tài thuộc về chủ thể nào sau đây?
Các bên trong tranh chấp.
Chủ tịch hội đồng trọng tài.
Chuyên gia, giám định viên độc lập.
Trọng tài viên.
Người có 2 quốc tịch bao gồm quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài là:
Công dân việt nam.
Người hai quốc tịch.
Người nước ngoài.
Việt kiều.
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là
Công dân Việt Nam cư trú sinh sống lâu dài ở nước ngoài.
Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.
Người đã từng có quốc tịch Việt Nam nhưng nay đã mang quốc tịch khác.
Người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.
Nguồn của Tư pháp quốc tế bao gồm những loại nguồn nào sau đây?
Điều ước quốc tế và Tập quán quốc tế.
Nguồn pháp luật quốc gia và nguồn pháp luật quốc tế.
Pháp luật quốc gia và Điều ước quốc tế.
Tập quán quốc tế, án lệ quốc tế và pháp luật quốc gia.
Nguồn của Tư pháp quốc tế Việt Nam có đặc điểm gì?
Nằm rải rác trong toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam.
Nguồn luật có tính chất quốc nội và có tính chất quốc tế.
Nguồn luật thành văn và bất thành văn.
Nguồn luật thành văn.
Nguồn của Tư pháp quốc tế Việt Nam nằm trong những văn bản nào sau đây?
check_box Tất cả các văn bản chứa đựng quy phạm luật tư có yếu tố nước ngoài
Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Bộ luật Dân sự 2015, Luật Thương mại 2005, Luật Hôn nhân gia đình năm 2015, Luật Tố tụng dân sự 2015.
Luật Tố tụng dân sự 2015, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Hôn nhân gia đình năm 2015, Luật Thương mại 2005.
Nguyên nhân của dẫn chiếu ngược là gì?
check_box Do các quy phạm xung đột trong pháp luật các nước có quy định khác nhau về cùng một vấn đề.
Do các quy phạm của pháp luật các nước có xung đột.
Do các quy phạm xung đột có quy định khác nhau về cùng một vấn đề.
Do pháp luật các nước có quy định khác nhau về cùng một vấn đề.
Nguyên nhân phát sinh xung đột pháp luật là nguyên nhân nào sau đây
Các quan hệ pháp luật có liên quan đến hệ thống pháp luật của nhiều nước khác nhau.
Các quan hệ pháp luật phát sinh là các quan hệ có yếu tố nước ngoài.
Do tính chất của các quan hệ tư pháp quốc tế là các quan hệ có yếu tố nước ngoài và pháp luật các nước có quy định khác nhau về cùng một vấn đề.
Pháp luật các nước khác nhau quy định khác nhau về cùng một vấn đề.
Nguyên nhân phát sinh xung đột thẩm quyền?
check_box Pháp luật các nước có quy định về dấu hiệu xác định thẩm quyền chung giống nhau và các bên đồng thời nộp đơn kiện tại Tòa án của nhiều nước.
Pháp luật các nước có quy định giống nhau về thẩm quyền và các bên đồng thời nộp đơn kiện tại Tòa án của nhiều nước.
Pháp luật các nước có quy định khác nhau về thẩm quyền.
Pháp luật các nước đều có quy định về một vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nước mình.
Nguyên tắc cơ bản nhất của Tư pháp quốc tế là nguyên tắc nào?
Nguyên tắc bình đẳng.
Nguyên tắc có đi có lại.
Nguyên tắc đãi ngộ như công dân.
Nguyên tắc tôn trọng quyền miễn trừ tư pháp của quốc gia.
Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải là nguyên tắc của Tư pháp quốc tế?
check_box Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Nguyên tắc bình đẳng giữa các chế độ sở hữu.
Nguyên tắc có đi có lại.
Nguyên tắc không phân biệt đối xử.
Nguyên tắc tuyên phán quyết trọng tài là:
check_box Nguyên tắc đa số.
Chủ tịch Hội đồng trọng tài quyết định.
Nguyên tắc đồng thuận phủ quyết.
Nguyên tắc đồng thuận.
Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài loại tài sản nào sau đây, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014:
Công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước Việt Nam
Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh
Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư
Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư
Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài loại tài sản nào sau đây, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014:
Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh
Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư
Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư
Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài loại tài sản nào sau đây, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014:
Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh
Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư
Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư
Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự
Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài loại tài sản nào sau đây, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014:
Gỗ tròn, gỗ xả, các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước Việt Nam
Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh
Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư
Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư
Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài loại tài sản nào sau đây, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014:
check_box Chất phóng xạ, công nghệ tạo ra chất lượng phóng xạ không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn.
Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh
Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư
Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư
Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài loại tài sản nào sau đây, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014:
check_box Công nghệ tạo ra sản phẩm gây hậu quả xấu đến pháp triển khoa học – xã hội của Việt Nam.
Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh
Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư
Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư
Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài loại tài sản nào sau đây, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020
check_box Công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước Việt Nam
Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh
Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư
Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư
Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài loại tài sản nào sau đây, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020:
check_box Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh
Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư
Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư
Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài loại tài sản nào sau đây, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020:
check_box Chất phóng xạ, công nghệ tạo ra chất lượng phóng xạ không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn.
Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh
Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư
Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư
Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài loại tài sản nào sau đây, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020:
check_box Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự
Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh
Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư
Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư
Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài loại tài sản nào sau đây, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020:
check_box Công nghệ tạo ra sản phẩm gây hậu quả xấu đến pháp triển khoa học – xã hội của Việt Nam.
Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh
Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư
Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư
Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài loại tài sản nào sau đây, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020:
check_box Gỗ tròn, gỗ xả, các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước Việt Nam
Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh
Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư
Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư
Nhóm người nước ngoài nào dưới đây KHÔNG chịu sự điều chỉnh của pháp luật quốc gia sở tại?
Người nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi và miễn trừ ngoại giao.
Người nước ngoài làm ăn, sinh sống lâu dài tại quốc gia sở tại.
Người nước ngoài nhập cảnh đi du lịch.
Người nước ngoài xin tỵ nạn chính trị.
Nội dung của nguyên tắc luật tòa án là:
Tòa án nhận đơn kiện có quyền áp dụng pháp luật của nước có Tòa án để giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.
Tòa án nhận đơn kiện có quyền áp dụng pháp luật của nước có Tòa án để xác định luật áp dụng.
Tòa án nhận đơn kiện có quyền áp dụng pháp luật của nước có Tòa án để xác định thẩm quyền và xác định luật áp dụng.
Tòa án nhận đơn kiện có quyền áp dụng pháp luật của nước có Tòa án để xác định thẩm quyền.
Nội dung thỏa thuận trọng tài bị coi là vô hiệu nếu:
Thỏa thuận trọng tài không nêu rõ tên trọng tài viên.
Thỏa thuận trọng tài không xác định luật áp dụng.
Thỏa thuận trọng tài không xác định rõ địa điểm, ngôn ngữ giải quyết tranh chấp.
Thỏa thuận trọng tài về vụ tranh chấp thuộc lĩnh vực mà pháp luật quy định không thuộc thẩm quyền của trọng tài.
Phần hệ thuộc trong quy phạm xung đột là
Gắn kết một quan hệ pháp lý và một hệ thống pháp luật nhất định.
Phần xác định luật áp dụng cho quan hệ pháp luật cụ thể.
Phần xác định luật áp dụng cho quan hệ pháp luật và xác định tính chất quan hệ pháp luật.
Phần xác định quan hệ pháp luật phát sinh là quan hệ gì.
Phần phạm vi trong quy phạm xung đột là
Gắn kết một quan hệ pháp lý và một hệ thống pháp luật nhất định.
Phần xác định luật áp dụng cho quan hệ pháp luật cụ thể.
Phần xác định luật áp dụng cho quan hệ pháp luật và tính chất quan hệ pháp luật.
Phần xác định quan hệ pháp luật phát sinh là quan hệ gì.
Phần thứ năm BLDS 2015 được áp dụng đối với quan hệ nào
Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài
Tư pháp quốc tế
Phần thứ năm BLDS 2015 được áp dụng đối với quan hệ nào
check_box Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài
Quan hệ hôn nhân, gia đình có yếu tố nước ngoài
Tư pháp quốc tế
Pháp luật của quốc gia nào thường được áp dụng để xác định quyền sở hữu đối với tài sản đang trên đường vận chuyển?
check_box Pháp luật nước nơi gửi tài sản đi.
Pháp luật của nước nơi chủ sở hữu mang quốc tịch.
Pháp luật của nước nơi phương tiện vận tải mang quốc tịch.
Pháp luật nước nơi người vận chuyển mang quốc tịch.
Pháp luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp nào sau đây?
Được quy phạm xung đột dẫn chiếu đến hoặc được các bên trong hợp đồng thỏa thuận lựa chọn.
Được quy phạm xung đột thống nhất dẫn chiếu đến hoặc được các bên trong hợp đồng thỏa thuận lựa chọn.
Được quy phạm xung đột thống nhất dẫn chiếu đến.
Được quy phạm xung đột thông thường dẫn chiếu đến.
Pháp luật quốc tế bao gồm:
Điều ước quốc tế, Tập quán quốc tế, án lệ quốc tế, pháp luật nước ngoài
Điều ước quốc tế, Tập quán quốc tế, án lệ quốc tế.
Điều ước quốc tế, Tập quán quốc tế.
Điều ước quốc tế.
Pháp luật Việt Nam dựa trên nguyên tắc nào để xác định quốc tịch của pháp nhân?
Nơi có trụ sở và hoạt động của pháp nhân.
Nơi đặt trụ sở chính của pháp nhân.
Nơi pháp nhân thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nơi thành lập, cấp phép đăng ký kinh doanh.
Pháp nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức nào?
check_box Có hiện diện thương mại, hoặc có hoạt động thương mại trên lãnh thổ Việt Nam.
Có các hoạt động thương mại trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam, với các chủ thể Việt Nam.
Có hiện diện thương mại, hoặc có vốn đầu tư tại Việt Nam.
Có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.
Pháp nhân nước ngoài khi thực hiện giao dịch tại Việt Nam phải tuân theo hệ thống pháp luật nào?
Pháp luật nước mà pháp nhân có quốc tịch
Pháp luật nước mà pháp nhân có quốc tịch và pháp luật Việt Nam
Pháp luật nước mà pháp nhân có quốc tịch và theo Điều ước quốc tế
Pháp luật Việt Nam
Phương pháp điều chỉnh của Tư pháp quốc tế bao gồm:
Phương pháp thỏa thuận và mệnh lệnh.
Phương pháp thực chất và phương pháp xung đột;
Phương pháp thực chất;
Phương pháp xung đột;
Phương pháp điều chỉnh thực chất là:
check_box Phương pháp Nhà nước xây dựng hoặc công nhận các quy phạm thực chất (luật nội dung) để điều chỉnh các quan hệ Tư pháp quốc tế.
Phương pháp Nhà nước xây dựng hoặc công nhận các quy phạm thực chất và quy phạm xung đột để điều chỉnh các quan hệ Tư pháp quốc tế.
Phương pháp Nhà nước xây dựng hoặc công nhận các quy phạm xung đột để điều chỉnh các quan hệ Tư pháp quốc tế.
Phương pháp xây dựng và ký kết các Điều ước quốc tế để điều chỉnh quan hệ của Tư pháp quốc tế.
Phương pháp nào sau đây là phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong Tư pháp quốc tế?
check_box Phương pháp thực chất và phương pháp xung đột.
Phương pháp thực chất thống nhất và phương pháp xung đột xung đột thống nhất
Phương pháp thực chất thống nhất.
Phương pháp xung đột thống nhất.
Phương pháp thực chất là
Phương pháp Nhà nước xây dựng các quy phạm thực chất để giải quyết xung đột pháp luật.
Phương pháp Nhà nước xây dựng các quy phạm thực chất và quy phạm xung đột để giải quyết xung đột pháp luật.
Phương pháp Nhà nước xây dựng các quy phạm xung đột để giải quyết xung đột pháp luật.
Phương pháp Nhà nước xây dựng hoặc công nhận các quy phạm thực chất (luật nội dung) để giải quyết xung đột pháp luật.
Phương pháp xung đột là
check_box Phương pháp nhà nước xây dựng các quy phạm xung đột để giải quyết xung đột pháp luật.
Phương pháp nhà nước xây dựng các quy phạm thực chất để giải quyết xung đột pháp luật.
Phương pháp nhà nước xây dựng các quy phạm thực chất và quy phạm xung đột để giải quyết xung đột pháp luật.
Phương pháp nhà nước xây dựng hoặc công nhận các quy phạm thực chất (luật nội dung) để giải quyết xung đột pháp luật.
Phương pháp xung đột là phương pháp điều chỉnh của ngành luật nào sau đây?
Luật dân sự quốc tế.
Ngành luật quốc tế.
Tố tụng dân sự quốc tế.
Tư pháp quốc tế.
Phương thức áp dụng Điều ước quốc tế tại Việt Nam?
Áp dụng trực tiếp hoặc áp dụng gián tiếp.
Áp dụng trực tiếp và áp dụng gián tiếp.
Chủ yếu là áp dụng gián tiếp thông qua quá trình nội luật hóa.
Chủ yếu là áp dụng trực tiếp.
Quan hệ nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế?
A là công dân Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam có hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam.
A là công dân Việt Nam đi lao động tại Hàn Quốc muốn ly hôn B là công dân Việt Nam tại Việt Nam.
A là công dân Việt Nam ký kết một hợp đồng cho một văn phòng đại diện nước ngoài thuê trụ sở tại Hà Nội.
A là nam công dân Anh làm việc tại Việt Nam muốn mua nhà tại Việt Nam.
Quan hệ nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế?
check_box A là công dân Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam có hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam.
A là công dân Việt Nam đi lao động tại Hàn Quốc muốn ly hôn B là công dân Việt Nam tại Việt Nam.
A là công dân Việt Nam ký kết một hợp đồng cho một văn phòng đại diện nước ngoài thuê trụ sở tại Hà Nội.
A là nam công dân Anh làm việc tại Việt Nam muốn mua nhà tại Việt Nam.
Quan hệ pháp luật nào dưới đây là quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của tư pháp quốc tế?
Quan hệ hình sự giữa bên Việt Nam với người nước ngoài
Quan hệ hợp đồng giữa hai thương nhân Việt Nam tại nước ngoài
Quan hệ hợp đồng giữa hai thương nhân Việt Nam tại Việt Nam
Quan hệ kết hôn giữa hai công dân Việt Nam với nhau tại Việt Nam
Quốc hữu hóa là gì?
Quốc hữu hóa là việc chuyển tài sản thuộc sở hữu của tư nhân nước ngoài thành tài sản thuộc sở hữu của tư nhân trong nước.
Quốc hữu hóa là việc chuyển tài sản thuộc sở hữu nhà nước thành tài sản thuộc sở hữu tư nhân.
Quốc hữu hóa là việc chuyển tài sản thuộc sở hữu tư nhân thành tài sản thuộc sở hữu nhà nước không phụ thuộc vào ý chí của chủ sở hữu bằng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật của nhà nước tiến hành quốc hữu hóa.
Quốc hữu hóa là việc chuyển tài sản thuộc sở hữu tư nhân thành tài sản thuộc sở hữu nhà nước phụ thuộc vào ý chí của chủ sở hữu.
Quốc hữu hóa là:
Biện pháp kinh tế, xã hội
Biện pháp trừng phạt đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài
Biện pháp trừng phạt đối với cá nhân, tổ chức trong nước
Biện pháp trừng phạt quốc gia khác
Quốc hữu hóa thuộc thẩm quyền của:
Cơ quan quốc tế
Quốc gia
Tổ chức quốc tế
Tư nhân
Quy định nào sau đây sử dụng phương pháp thực chất?
Hình thức của di chúc được xác định theo pháp luật của nước nơi di chúc được lập.
Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Quốc tịch của pháp nhân được xác định theo pháp luật của nước nơi pháp nhân thành lập.
Việc xác định tại Việt Nam một cá nhân mất tích hoặc chết theo pháp luật Việt Nam.
Quy định nào sau đây sử dụng phương pháp xung đột?
Các bên trong quan hệ hợp đồng được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng đối với hợp đồng
Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh.
Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên là điều ước quốc tế đang có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.
Quy phạm nào sau đây là quy phạm thực chất?
Hình thức của hợp đồng được xác định theo pháp luật áp dụng đối với hợp đồng đó.
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các dự án đầu tư được chuyển ra nước ngoài thu nhập hợp pháp của mình sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.
Thừa kế theo pháp luật phải tuân theo pháp luật nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch trước khi chết.
Việc phân loại tài sản là động sản, bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản.
Quy phạm nào sau đây là quy phạm xung đột?
Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;
Thừa kế được xác định theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch ngay trước khi chết.
Trọng tài nước ngoài là Trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật trọng tài nước ngoài.
Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của phần này thì quy định của điều ước quốc tế đó được áp dụng.
Quy phạm thực chất bao gồm:
check_box Quy phạm thực chất thống nhất và quy phạm thực chất thông thường.
Quy phạm thực chất thống nhất và quy phạm xung đột thống nhất.
Quy phạm thực chất thống nhất.
Quy phạm thực chất thông thường.
Quy phạm xung đột có chức năng
check_box Xác định hệ thống pháp luật cụ thể được áp dụng điều chỉnh một quan hệ của TPQT
Áp dụng trực tiếp để giải quyết một quan hệ pháp luật cụ thể.
Quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong một quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài.
Xác định thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài.
Quy phạm xung đột được áp dụng đối với quan hệ pháp lý nào?
Quan hệ Công pháp quốc tế.
Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Quan hệ hình sự có yếu tố nước ngoài.
Quan hệ Tư pháp quốc tế.
Quy phạm xung đột được áp dụng trong trường hợp nào
Không có quy phạm thực chất điều chỉnh
Pháp luật các nước có quy định khác nhau về cùng một vấn đề
Quan hệ có tính chất quốc tế.
Quan hệ có xung đột pháp luật
Quyền miễn trừ quốc gia được xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc nào?
check_box Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia trong quan hệ quốc tế.
Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia trong quan hệ quốc tế và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và nguyên tắc không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.
Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và tôn trọng hòa bình và an ninh thế giới.
Quyền miễn trừ tư pháp quốc gia thể hiện ở những nội dung nào?
check_box Quyền miễn trừ xét xử, miễn trừ đối với tài sản nhà nước và miễn trừ thi hành án.
Không được bắt giữ, phong tỏa tài sản của Nhà nước.
Miễn trừ trong việc thi hành phán quyết.
Quyền miễn trừ xét xử đối với cá nhân, pháp nhân nước ngoài tại tòa án quốc gia
Quyền sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại:
Luật Đầu tư năm 2005
Luật Đầu tư năm 2014
Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987
Luật Đầu tư nước ngoài năm 2000
Quyền sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại:
check_box Luật Đầu tư năm 2020
Luật Đầu tư năm 2005
Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987
Luật Đầu tư nước ngoài năm 2000
Tài sản hữu hình được chia thành:
Bất động sản và tài sản trí tuệ
Động sản và bất động sản
Động sản và tài sản trí tuệ
Động sản và tài sản vô hình
Tập quán quốc tế được coi là nguồn của Tư pháp quốc tế Việt Nam nếu
Được các bên thỏa thuận lựa chọn.
Được công nhận rộng rãi trên phạm vi quốc tế.
Được hệ thống hóa rõ ràng, thành văn.
Được pháp luật công nhận hoặc các bên thỏa thuận lựa chọn và hậu quả của việc áp dụng không trái các nguyên tắc cơ bản của pháp luật việt nam.
Tập quán quốc tế là:
check_box Những quy tắc xử sự chung được áp dụng liên tục, có hệ thống, được thừa nhận mang tính pháp lý.
Những quy tắc xử sự bất thành văn.
Những quy tắc xử sự mang tính pháp lý bắt buộc đối với các chủ thể tham gia vào giao lưu dân sự quốc tế.
Những quy tắc xử sự thành văn hoặc bất thành văn.
Thẩm quyền trọng tài được xác định theo căn cứ nào?
check_box Theo tính chất vụ việc và sự thỏa thuận của các bên.
Theo các Điều ước quốc tế về trọng tài.
Theo quy định của pháp luật
Theo sự thỏa thuận của các bên.
Theo Điều 663 Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự trong đó:
Các bên là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;
Có ít nhất một trong các bên là cá nhân, pháp nhân nước ngoài, hoặc căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó ở nước ngoài hoặc đối tượng liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài;
Tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài;
Việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài
Theo Điều 663 Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự trong đó:
check_box Có ít nhất một trong các bên là cá nhân, pháp nhân nước ngoài, hoặc căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó ở nước ngoài hoặc đối tượng liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài;
Các bên là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;
Tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài;
Việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài
Theo Luật Mẫu UNCITRAL về trọng tài, trọng tài mang tính chất quốc tế nếu:
Các bên lập thỏa thuận trọng tài có trụ sở ở các nước khác nhau hoặc tranh chấp là tranh chấp thương mại có tính chất quốc tế.
Các trọng tài viên không có quốc tịch khác nhau.
Tranh chấp là tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài.
Trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài đối với một trong các bên.
Theo pháp luật Việt Nam nghĩa vụ nào sau đây KHÔNG dành cho người nước ngoài?
Bảo vệ môi trường
Nghĩa vụ quân sự
Nộp thuế
Tôn trọng Hiến pháp và pháp luật
Theo pháp luật Việt Nam, cơ sở để xác định quốc tịch của cá nhân là
check_box Quyền huyết thống và quyền nơi sinh.
Quyền huyết thống và sự công nhận quốc tịch.
Quyền nơi sinh và sự ban cấp quốc tịch.
Quyền nơi sinh và sự công nhận quốc tịch.
Theo pháp luật Việt Nam, cơ sở để xác định quốc tịch của cá nhân là
check_box Quyền huyết thống và quyền nơi sinh.
Quyền huyết thống và sự công nhận quốc tịch.
Quyền nơi sinh và sự ban cấp quốc tịch.
Quyền nơi sinh và sự công nhận quốc tịch.
Theo pháp luật Việt Nam, để giải quyết về nội dung tranh chấp, trọng tài thương mại quốc tế áp dụng pháp luật nào?
check_box Luật do các bên thỏa thuận hoặc luật mà trọng tài cho là phù hợp nhất.
Các điều ước quốc tế và luật mẫu về trọng tài.
Pháp luật Trọng tài của các quốc gia.
Quy tắc tố tụng trọng tài của tổ chức trọng tài.
Theo pháp luật Việt Nam, dựa vào thời gian cư trú, người nước ngoài được phân chia như thế nào?
Người nước ngoài cư trú sinh sống lâu dài ổn định.
Người nước ngoài tạm trú.
Người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú.
Người nước ngoài thường trú.
Theo pháp luật Việt Nam, khẳng định nào sau đây là ĐÚNG
check_box Tập quán quốc tế được áp dụng nếu được các bên thỏa thuận lựa chọn và pháp luật Việt Nam công nhận.
Tập quán quốc tế chỉ được áp dụng trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên không điều chỉnh.
Tập quán quốc tế chỉ được áp dụng trong trường hợp pháp luật Việt Nam không có quy định về vấn đề đó.
Tập quán quốc tế không có giá trị áp dụng bắt buộc nên không áp dụng.
Theo pháp luật Việt Nam, loại vụ việc nào dưới đây các bên KHÔNG thể thỏa thuận lựa chọn giải quyết tại trọng tài?
Tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa thương nhân Hàn Quốc và bên Việt Nam.
Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa thương nhân Việt Nam và thương nhân Hàn Quốc.
Tranh chấp hợp đồng thuê trụ sở giữa thương nhân Singapore và bên Việt Nam.
Tranh chấp hợp đồng xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam giữa doanh nghiệp Việt Nam và bên nước ngoài.
Theo pháp luật Việt Nam, người nước ngoài KHÔNG có quyền gì tại Việt Nam?
Quyền bầu cử
Quyền cư trú
Quyền nhân thân
Quyền sở hữu nhà
Theo pháp luật Việt Nam, trong hợp đồng tiêu dùng tại Việt Nam người tiêu dùng có quyền khởi kiện ra cơ quan nào?
Tòa án hoặc trọng tài nước ngoài.
Tòa án hoặc trọng tài Việt Nam.
Tòa án.
Trọng tài.
Theo pháp luật Việt Nam, Trọng tài có thẩm quyền giải quyết loại việc nào dưới đây?
Công ty A (pháp nhân Trung Quốc) hoạt động tại Việt Nam tuyên bố phá sản, các chủ nợ (Việt Nam) yêu cầu A trả các khoản nợ.
Công ty B (Hàn Quốc) kiện công ty A (Việt Nam) vì giao hàng không đúng tiêu chuẩn theo hợp đồng mua bán.
Ông A (công dân Mỹ) ly hôn với B (công dân Việt Nam).
Ông A (công dân Trung Quốc) tranh chấp hợp đồng thuê nhà tại Việt Nam.
Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, pháp luật nước ngoài KHÔNG được áp dụng trong trường hợp
Hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam hoặc nội dung của pháp luật nước ngoài không xác định được.
Hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.
Nội dung pháp luật nước ngoài có quy định khác với quy định của pháp luật Việt Nam.
Pháp luật nước ngoài có quy định trái quy định của pháp luật Việt Nam.
Theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, người Việt Nam định cư tại nước ngoài là
Công dân Việt Nam làm việc lâu dài tại nước ngoài.
Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.
Người Việt Nam làm việc, học tập, tu nghiệp tại nước ngoài.
Người Việt Nam sinh sống lâu dài tại nước ngoài.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bất động sản bao gồm:
Đất đai
Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình, xây dựng; Tài sản khác theo quy định của pháp luật.
Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai
Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình, xây dựng
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bất động sản KHÔNG bao gồm:
Đất đai
Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai
Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình, xây dựng
Tiền
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, động sản bao gồm:
Đất đai
Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai
Những tài sản không phải là bất động sản.
Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình, xây dựng
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài KHÔNG có quyền nào sau đây ở Việt Nam
Quyền kinh doanh thương mại tại Việt Nam.
Quyền làm việc tại hệ thống cơ quan nhà nước.
Quyền sở hữu vốn trong các doanh nghiệp nhà nước
Quyền tự do ngôn luận. tự do tín ngưỡng tại Việt Nam.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài là :
Người có nhiều quốc tịch làm việc lâu dài trên lãnh thổ Việt Nam.
Người có quốc tịch nước ngoài làm ăn, sinh sống lâu dài trên lãnh thổ Việt Nam.
Người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch.
Người vừa có quốc tịch Việt Nam vừa có quốc tịch nước ngoài.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trọng tài nước ngoài là:
check_box Trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật trọng tài nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn.
Trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn để giải quyết tranh chấp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật quốc tế do các bên thỏa thuận lựa chọn để giải quyết tranh chấp ở nước ngoài.
Trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật quốc tế do các bên thỏa thuận lựa chọn để giải quyết tranh chấp tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc phân loại tài sản là động sản, bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nào?
Nước nơi chủ sở hữu cư trú
Nước nơi có tài sản
Nước nơi gửi tài sản
Nước nơi nhận tài sản
Theo Tư pháp quốc tế, thẩm quyền xét xử quốc tế là
Thẩm quyền của cơ quan tài phán quốc tế để giải quyết tranh chấp quốc tế.
Thẩm quyền của Tòa án quốc gia giải quyết một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.
Thẩm quyền của Tòa án quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp quốc tế.
Xác định pháp luật nước nào được áp dụng để xác định thẩm quyền của Tòa án quốc gia.
Thỏa thuận trọng tài có hiệu lực cần đáp ứng các điều kiện nào?
check_box Hình thức, nội dung hợp pháp, các bên đủ tư cách pháp lí.
Hình thức và nội dung hợp pháp.
Hình thức, nội dung hợp pháp, các bên thống nhất ý chí
Nội dung hợp pháp.
Thứ bậc ưu tiên áp dụng các loại quy phạm trong Tư pháp quốc tế: (1) quy phạm thực chất thông thường; (2) quy phạm xung đột thống nhất; (3) quy phạm thực chất thống nhất; (4) quy phạm xung đột thông thường
1-2-3-4
2-3-4-1
3-1-4-2
3-2-4-1
Tình huống nào sau đây KHÔNG áp dụng quy phạm xung đột
Bà T (công dân Úc) gây thiệt hại cho anh K tại Việt Nam
Chị K (công dân Nhật) làm việc tại Việt Nam lập di chúc taị Việt Nam
Công ty X (Trung Quốc) hoạt động tại Việt Nam có hành vi trốn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
Ông M (công dân Hàn Quốc) tranh chấp tài sản chung với bà H (công dân Việt Nam) tai Việt Nam
Tình huống nào sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Tư pháp quốc tế?
A là công dân Việt Nam khi chết đi để lại di sản thừa kế cho B là công dân Việt Nam một ngôi nhà tại Hà Nội.
A là Việt kiều Mỹ (có hai quốc tịch (Việt Nam và Mỹ) xin đăng kí kết hôn với B là nữ công dân Việt Nam tại Việt Nam.
Công ty K (Trung Quốc) hoạt động tại Việt Nam xả thải gây ô nhiễm môi trường tại Việt Nam
X là công dân Nigeria nhập cảnh vào Việt Nam không phép, có hành vi trộm cắp, lừa dảo.
Tòa án có thẩm quyền xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài là:
check_box Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi có trụ sở hoặc nơi cư trú của bên phải thi hành.
Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi có tài sản của bên phải thi hành.
Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi có tài sản của bên yêu cầu công nhận.
Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi có trụ sở của bên yêu cầu công nhận.
Tòa án Việt Nam sẽ từ chối công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài trong trường hợp nào?
Các bên lập thỏa thuận trọng tài không đủ năng lực pháp luật theo pháp luật áp dụng cho mỗi bên.
Nội dung phán quyết trái với quy định của pháp luật Việt Nam.
Phán quyết đã có hiệu lực theo luật nơi ra phán quyết.
Thỏa thuận trọng tài có hiệu lực.
Trật tự công trong Tư pháp quốc tế là
Những nguyên tắc cơ bản của pháp luật và những quy định mà pháp luật cấm.
Những nguyên tắc cơ bản của pháp luật và những quy phạm mệnh lệnh và các quy phạm thuộc lĩnh vực luật công.
Những nguyên tắc cơ bản của pháp luật và những quy phạm mệnh lệnh.
Những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.
Trình tự thủ tục trọng tài hiện nay được thực hiện qua các giai đoạn chính nào? (1) Thành lập hội đồng trọng tài; (2) Đơn kiện; (3) Phiên xét xử trọng tài; (4) Phán quyết trọng tài.
check_box 2-1-3-4.
1-2-3-4.
1-3-2-4.
2-3-1-4.
Trình tự thủ tục trọng tài hiện nay được thực hiện qua các giai đoạn chính nào? (1) Thành lập hội đồng trọng tài; (2) Đơn kiện; (3) Phiên xét xử trọng tài; (4) Phán quyết trọng tài.
1-2-3-4.
1-3-2-4.
2-1-3-4.
2-3-1-4.
Trọng tài là gì?
check_box Là một phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại, do các bên thỏa thuận lựa chọn.
Là cơ quan tài phán do Nhà nước thành lập giải quyết tranh chấp.
Là cơ quan tài phán tư được thành lập theo quy định của pháp luật, hoặc một phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận, có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại trong nước hoặc tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài.
Là một phương thức giải quyết tranh chấp trong nước hoặc tranh chấp có yếu tố nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn.
Trong vụ việc ly hôn giữa công dân Việt Nam và công dân Hàn Quốc các bên nên xem xét việc nộp đơn khởi kiện như thế nào?
check_box Nộp đơn ly hôn tại tòa án nước nơi thường trú chung của vợ chồng.
Cùng nộp đơn ly hôn tại tòa án Hàn Quốc
Cùng nộp đơn ly hôn tại tòa án Việt Nam
Mỗi bên nộp đơn ở một nước
Trường hợp nào sau đây có thể viện dẫn áp dụng bảo lưu trật tự công khi áp dụng pháp luật nước ngoài tại Việt Nam
check_box Pháp luật nước ngoài quy định hôn nhân đa thê
Pháp luật nước ngoài cho phép độ tuổi kết hôn dưới 18 tuổi
Pháp luật nước ngoài công nhận quyền sở hữu đất đai
Pháp luật nước ngoài quy định mức phạt hợp đồng là 10% trị giá hợp đồng.
Trường hợp nào sau đây KHÔNG được coi là quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài?
Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ sở hữu đó ở nước ngoài.
Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ sở hữu đó xảy ra tại nước ngoài.
Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam; việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ sở hữu đó xảy ra tại Việt Nam và đối tượng của quan hệ sở hữu ở Việt Nam.
Có ít nhất một trong các bên tham gia quan hệ sở hữu là cá nhân, pháp nhân nước ngoài.
Trường hợp nào sau đây thuộc chế độ đãi ngộ đặc biệt?
Hàng dệt may nhập khẩu từ Thái Lan và Trung Quốc vào Việt Nam đều chịu thuế nhập khẩu là 15%.
Người nước ngoài có quyền làm việc trong mọi lĩnh vực tại Việt Nam như công dân Việt Nam.
Người nước ngoài có quyền tự do đi lại trên lãnh thổ Việt Nam như công dân Việt Nam.
Nhà đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
Trường hợp nào sau đây thuộc chế độ đối xử quốc gia?
check_box Người nước ngoài có quyền tự do đi lại trên lãnh thổ Việt Nam như công dân Việt Nam.
Hàng dệt may nhập khẩu từ Thái Lan và Trung Quốc vào Việt Nam đều chịu thuế nhập khẩu là 15%.
Người nước ngoài có quyền làm việc trong mọi lĩnh vực tại Việt Nam như công dân Việt Nam.
Người nước ngoài được miễn thuế thuê đất trong thời hạn 5 năm khi có dự án đầu tư tại Việt Nam.
Trường hợp nào sau đây thuộc chế độ đối xử Tối huệ quốc?
Cao su nhập khẩu từ các nước Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc vào Việt Nam đều chịu thuế nhập khẩu là 10%.
Mọi người nước ngoài đến Việt Nam đều được hưởng quyền ngang bằng nhau.
Người nước ngoài có quyền sở hữu vốn trong các doanh nghiệp vận tảinhư công dân Việt Nam.
Nước A dành cho công dân nước B được hưởng các quyền sở hữu bất động sản trên lãnh thổ nước A thì nước B cũng dành cho công dân của A được hưởng các quyền sở hữu tương ứng tại nước B.
Tư pháp quốc tế có mối quan hệ gắn bó với ngành luật nào sau đây?
Công pháp quốc tế và các ngành luật trong nước.
Công pháp quốc tế và các ngành luật tư trong nước.
Công pháp quốc tế.
Luật Dân sự.
Tư pháp quốc tế là:
Ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật quốc gia.
Ngành luật độc lập.
Ngành luật thuộc hệ thống pháp luật quốc tế.
Ngành luật vừa có tính chất quốc gia – vừa có tính chất quốc tế.
Ưu điểm của phương pháp thực chất là gì?
Dễ xây dựng hơn phương pháp xung đột.
Điều chỉnh gián tiếp quan hệ Tư pháp quốc tế.
Giải quyết khách quan hơn phương pháp xung đột.
Quy định rõ giải pháp nội dung cụ thể cho một vấn đề nên chấm dứt hiện tượng xung đột pháp luật.
Vai trò của thỏa thuận trọng tài là:
Xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết bằng trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh.
Xác định luật áp dụng để giải quyết tranh chấp tại trọng tài.
Xác định thủ tục, cách thức giải quyết tranh chấp tại trọng tài.
Xác định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc giải quyết tranh chấp tại trọng tài.
Vấn đề nào sau đây nên sử dụng phương pháp xung đột?
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
Hợp đồng có yếu tố nước ngoài
Sở hữu vốn của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục giải quyết tranh chấp tại trọng tài
Việc áp dụng các quy phạm giải quyết xung đột pháp luật được thực hiện theo trật tự nào?
Quy phạm thực chất thống nhất, quy phạm thực chất thông thường, quy phạm xung đột thống nhất, quy phạm xung đột thông thường.
Quy phạm thực chất thống nhất, quy phạm xung đột thống nhất, quy phạm xung đột thông thường, quy phạm thực chất thông thường.
Quy phạm xung đột thống nhất, quy phạm xung đột thông thường, quy phạm thực chất thống nhất, quy phạm thực chất thông thường.
Quy phạm xung đột thông thường, quy phạm xung đột thống nhất, quy phạm thực chất thông thường, quy phạm thực chất thống nhất.
Xác định thứ tự các bước giải quyết xung đột pháp luật?
Chọn luật áp dụng, giải thích quy phạm xung đột, định danh quan hệ pháp lý, xác định yếu tố gắn kết quan hệ với hệ thống pháp luật.
Định danh quan hệ pháp lý, xác định yếu tố gắn kết quan hệ với hệ thống pháp luật, chọn luật áp dụng, giải thích quy phạm xung đột.
Xác định yếu tố gắn kết quan hệ với hệ thống pháp luật, chọn luật áp dụng, giải thích quy phạm xung đột, định danh quan hệ pháp lý.
Xác định yếu tố gắn kết quan hệ với hệ thống pháp luật, giải thích quy phạm xung đột, định danh quan hệ pháp lý, chọn luật áp dụng.
Xung đột pháp luật là
Trường hợp một quan hệ pháp lý phát sinh có thể chịu sự điều chỉnh của hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác nhau.
Trường hợp một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài khi phát sinh có thể thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tài phán của hai hay nhiều nước.
Trường hợp pháp luật các nước có quy định khác nhau về cung một vấn đề.
Trường hợp pháp luật các nước có quy định mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau.
Xung đột pháp luật về quyền sở hữu có yếu tố nước ngoại ở Việt Nam hiện nay được giải quyết dựa trên phương pháp nào?
check_box Phương pháp thực chất và phương pháp xung đột
Phương pháp thực chất
Phương pháp xung đột
Tất cả đáp án trên đều sai
Xung đột pháp luật xảy ra trong các quan hệ pháp luật thuộc lĩnh vực nào?
check_box Quan hệ thuộc lĩnh vực luật tư có yếu tố nước ngoài
Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài
Hợp đồng có yếu tố nước ngoài
Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Xung đột thẩm quyền là
check_box Trường hợp một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài có thể thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan của hai hay nhiều quốc gia.
Trường hợp một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài có thể áp dụng luật pháp của hai hay nhiều nước khác nhau để giải quyết.
Trường hợp pháp luật các nước quy định các dấu hiệu xác định thẩm quyền của tòa án giống nhau.
Trường hợp pháp luật các nước quy định các dấu hiệu xác định thẩm quyền của tòa án khác nhau.
Yếu tố vật chất cấu thành Tập quán quốc tế là gì?
check_box Sự hiện diện các quy tắc xử sự hình thành trong thực tiễn.
Được các chủ thể áp dụng.
Sự hiện diện các quy tắc xử sự trong thực tiễn và sự công nhận của pháp luật.
Sự thừa nhận của các chủ thể đối với những quy tắc xử sự chung là quy phạm pháp lý có tính chất bắt buộc.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập