check_box . −12m −16
. 12m + 16
. 12m + 32
. −12m −32

check_box . 2m + 1
. 2m
. 2m + 2
. 2m −1

1
-1
1/2
-1/2

. 0
. −1
. −2
. −3

. − 76
. −152
. −19
. –38

. 1/2
. −1/2
. 3/2
. −3/2

. 17/9
. −17/9
. 19/9
. −19/9

. 8m − 17
. 16m + 17
. −16m −17
. −8m + 17

X biểu diễn tuyến tính duy nhất qua X_1,X_2,X_3.
X có thể biểu diễn tuyến tính qua X_1,X_2,X_3.
X có vô số cách biểu diễn tuyến tính qua X_1,X_2,X_3.
X không thể biểu diễn tuyến tính qua X_1,X_2,X_3.

. 17/6
. −17/6
. 19/6
. −19/6

. −30 + 20m
. 30 −20m
. −60 + 40m
. 60 −40m

check_box . 15m
. −12m+3
. 12m−3
. −15m

. 1/7
. −1/7
. 3/7
. −3/7

check_box . −2916
. 1458
. −1458
. 2916

. 16m − 13
. 16m −11
. 8m − 13
. 8m −11

check_box . 35
. 175
. −175
. −35

. −120 + 8m
. −120 +8m
. 194 – 6m
. 194 + 6m

. 1/2
. −1/2
. 3/2
. −3/2

Pa:A
Pa:B
Pa:C
Pa:D

. 7
. −7
. 9
. −9

. m ≠ 34/5
. m ≠ −34/5
. m ≠ 63/10
. m ≠ −63/10

check_box . 57800
. 115600
. 14450
. 28900

check_box . 7/2
. 25/4
. −25/4
. −7/2

check_box . m ≠ −30/17
. m ≠ 30/17
. m ≠ 30/27
. m ≠ −30/27

. m≠ 2/7
. m≠ −2/7
. m≠ 4/7
. m≠ −4/7

. m ≠ 15/28
. m ≠ −15/28
. m ≠ 4/7
. m ≠ −4/7

. 1/59
. −1/59
. 3/59
. −3/59

. 49/40
. 49/60
. 59/40
. 59/60

check_box . 54
. 18
. −18
. −54

. 1/2
. −1/2
. 1/4
. −1/4

Pa:A
Pa:B
Pa:C
Pa:D

check_box . 4m −6
. 4m + 6
. −4m +6
. −4m −6

. 2/7
. −2/7
. 3/7
. −3/7

4
-4
6
-6

. m ≠ 3/5
. m ≠ −3/5
. m ≠ 31/25
. m ≠ −31/25

. 104
. -104
. 52
. -52

Pa:A
Pa:B
Pa:C
Pa:D

check_box . 14
. −14
. 18
. −18

check_box . không tồn tại m.
. m ≠1
. m=1
m=0

: . m ≠1, . không tồn tại m.

. m ≠ 1
. m ≠ −1
. m ≠ 2
. m ≠ –2

check_box . 11
. −11
. 19
. −19

(-1,3,2)
(2,3,-1)
(3,-1,2)
(3,2,-1)

. 10/7
. -10/7
. 5/7
. -5/7

. −20 + 6m
. –20− 6m
. −20m −6
. −20m+6

check_box . 5/37
. −5/37
. 5/74
. −5/74

. Bốn nghiệm.
. Một nghiệm duy nhất.
. Vô nghiệm.
. Vô số nghiệm.

. −10
. −11
. −8
. −9

. 4
. 5
. 6
. 7

. 15
. 17
. 25
. 27

. 8m − 37
. −16m − 37
. −16m −27
. 8m − 27

check_box . −3
. 3
. 9
. −9

check_box . −6m−15
. 6m+15
. −6m+15
. 6m−15

check_box . (−5, 3)
. (−5, 2)
. (−5, −2)
. (−5, −3)

65+8m
65-8m
-7+8m
–7-8m

check_box . 4
. 13
. 14
. 5

check_box . m ≠ −25/3
. m ≠ 25/3
. m ≠ 75/6
. m ≠ −75/6

check_box . −18
. −12
. −6
. −9

check_box . 17
. 13
. 5
. 9

check_box . 30
. 40
. 50
. 60

. m dòng và n+1 cột.
. m+1 dòng và n+1 cột.
. n dòng và m+1 cột.
. n+1 dòng và m+1 cột.

. 1
. −1
. 7
. −7

check_box . −51
. 41
. −41
. 51

. m ≠ 0
. m ≠ 1
. m ≠ 2
. m ≠ 3

check_box . 19
. 11
. 15
. 7

Không tồn tại m.
m≠0
m≠1
Với mọi m.

check_box . −66/19
. −26/19
. 46/19
. 86/19

. –10m + 1
. −10m −1
. −10m −12
. −10m+12

. 20
. 27
. -27
. 37

. 4
. 5
. 6
. 7

. 13
. −13
. 15
. −15

. 9/14
. -9/14
. 9/7
. -9/7

. 15/14
. −15/7
. 2/14
. −2/7

Pa:A
Pa:B
Pa:C
Pa:D

check_box . 1
. −1
. 2
. −2

. m ≠ −15/14
. m ≠ 8/7
. m ≠ −8/7
. m ≠15/14

. m ≠ 2/7
. m ≠ −2/7
. m ≠ 4/7
. m ≠ −4/7

check_box . 3/13
. 2/13
. −2/13
. −3/13

check_box . m ≠ 43/16
. m ≠ 43 / 30
. m ≠ −43/16
. m ≠ −43/30

. m ≠ 168/75
. m ≠ −168/75
. m ≠ 178/75
. m ≠ −178/75

check_box . m ≠ −29/24
. m ≠ 19/24
. m ≠ −19/24
. m ≠ 29/24

check_box . m ≠ −23/30
. m ≠ 23/30
. m ≠ 5/12
. m ≠ −5/12

. 361
. −361
. 722
. −722

check_box . 6m/17
. −3m/17
. −3m/17
. −6m/17

Pa:A
Pa:B
Pa:C
Pa:D

check_box . −7/25
. 7/17
. −7/17
. 7/25

. 105
. 2835
. 420
. 8505

check_box Pa:C
Pa: A
Pa:B
Pc:D

check_box . m ≠ 3/2
. m ≠ −3/2
. m ≠ 5/3
. m ≠ −5/3

. (−11, 6)
. (−11, −6)
. (29, 24)
. (29, 24)

check_box . −37/13
. 37/13
. −5/13
. 5/13