“Nếu hai quốc gia sản xuất ra một mặt hàng giống hệt nhau, giá của hàng hoá đó phải giống nhau trên toàn thế giới, bất kể quốc gia nào sản xuất nó.” Đây là phát biểu theo:
check_box Thuyết ngang giá sức mua
Cơ hội chênh lệch
Quy luật Gresham
Quy luật một giá
Ban đầu lượng tiền cung ứng là 1 tỷ USD, tốc độ lưu chuyển tiền là 5, mức giá cả là 1, và GDP thực tế là 5 tỷ USD. Nếu lượng tiền cung ứng tăng lên 2 tỷ USD
GDP thực tế sẽ tăng lên 10 tỷ USD
Mức giá cả tăng lên 2
Mức giá cả tăng lên 2 và tốc độ lưu chuyển tiền tăng lên 10
Tốc độ lưu chuyển tiền giảm xuống 2.5
Bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại là:
check_box Bảng kê các tài sản và nguồn vốn của ngân hàng thương mại
Bảng kê các khoản các khoản cho vay ngắn hạn và đầu tư của ngân hàng thương mại
Bảng kê các khoản cho vay và đầu tư của ngân hàng thương mại
Bảng kê các khoản cho vay, đầu tư và tiền gửi tiết kiệm của khách hàng của ngân hàng thương mại
Bởi vì Keynes giả định rằng thu nhập kỳ vọng từ tiền bằng 0, nên Keynes cho rằng mọi người sẽ
check_box Giữ tiền như là phương tiện lưu trữ giá trị khi thu nhập kỳ vọng nhận được từ trái phiếu là âm
Giữ tiền như là phương tiện lưu trữ giá trị chỉ khi bị chính phủ bắt buộc
Không bao giờ giữ tiền
Không bao giờ giữ tiền như là phương tiện lưu trữ giá trị
Các khoản mục bên có trong bảng cân đối tài sản của NHTW là:
Chứng khoán của Chính phủ và tiền cho vay chiết khấu
Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng và Chứng khoán của Chính phủ
Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng và dự trữ của hệ thống NHTM
Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng và tiền gửi có thể phát séc tại NHTM
Các tổ chức nhận tiền gửi gồm có:
Các công ty tài chính, các quỹ đầu tư và các quỹ thị trường tiền tệ
Các ngân hàng thương mại, các hiệp hội cho vay và tiết kiệm, các ngân hàng tiết kiệm tương trợ và các liên hiệp tín dụng
Các ngân hàng, các quỹ đầu tư và các công ty bảo hiểm
Các quỹ hưu trí, các quỹ đầu tư và các ngân hàng
Cầu nắm giữ tiền liên quan tới nhu cầu thanh toán các chi tiêu bất thường, hoặc các khoản chi tiêu được ưu đãi không dự đoán trước được gọi là:
Động cơ bảo hiểm
Động cơ đầu cơ
Động cơ dự phòng
Động cơ giao dịch
Chính sách tiền tệ do
Không có phương án nào đúng
Ngân hàng Trung ương cùng thực hiện với Bộ giáo dục
Ngân hàng Trung ương cùng thực hiện với Bộ giao thông vận tải
Ngân hàng Trung ương cùng thực hiện với Bộ tài chính
Chính sách tiền tệ là do Ngân hàng Trung ương thực hiện
check_box Đúng
Ngân hàng Trung ương và Bộ tài chính
Ngân hàng Trung ương và Kho bạc Nhà nước
Ngân hàng Trung ương và Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Chính sách tiền tệ nhằm tác động vào cung cầu tiền tệ để đạt được mục tiêu
Không có phương án nào đúng
Ổn định
Ổn định và tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng
Công cụ quan trọng nhất của chính sách tiền tệ là:
Hạn mức tín dụng
Kiểm soát lãi suất
Nghiệp vụ thị trường mở
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Công cụ của chính sách tiền tệ
Dự trữ ngoại hối
Dự trữ quốc gia
Không có phương án nào đúng
Nghiệp vụ thị trường mở
Công cụ nào sau đây là công cụ của chính sách tiền tệ
check_box Dự trữ bắt buộc
Dự trữ ngoại hôi
Nghiệp vụ thị trường mở
Phương án B và C
Công ty bảo hiểm thực hiện hoạt động trung gian tài chính bằng cách:
check_box Sử dụng tiền phí thu được từ bán các hợp đồng bảo hiểm để đầu tư vào các tài sản như chứng khoán và các món vay, sau đó sử dụng lợi nhuận từ các tài sản này để thanh toán cho các rủi ro đòi được bồi thường theo hợp đồng đã bán.
Huy động vốn bằng cách bán cổ phần, sau đó sử dụng vốn này để mua các hợp đồng bảo hiểm.
Sử dụng tiền phí bảo hiểm có được từ bán các hợp đồng bảo hiểm để thực hiện hoạt động cho vay các tổ chức và cá nhân; tiền lãi từ việc cho vay dùng để thanh toán bồi thường cho các rủi ro theo hợp đồng bảo hiểm.
Thu tiền bồi thường từ các hợp đồng bảo hiểm, sau đó sử dụng tiền này để đầu tư chứng khoán nhằm kiếm lợi nhuận.
Để bảo vệ lợi ích cho người gửi tiền, Ngân hàng Trung ương sẽ yêu cầu ngân hàng thương mại
Chỉ được nhận tiền gửi gấp ba lần vốn tự có của ngân hàng thương mại
Chỉ được nhận tiền gửi gấp bốn lần vốn tự có của ngân hàng thương mại
Đa dạng hoá hình thức tiền gửi mà ngân hàng thương mại có thể triển khai
Đa dạng hoá và quy định tỷ lệ tối đa mà ngân hàng thương mại có thể nhận tiền gửi dựa trên vốn tự có của ngân hàng thương mại
Để làm gia tăng quy mô vốn chủ sở hữu, các ngân hàng thương mại có thể thực hiện những hoạt động sau
Gia tăng các khoản lợi nhuận được giữ lại
Phát hành các giấy tờ có giá như cổ phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng
Vay từ các ngân hàng thương mại khác
Vay từ Ngân hàng Trung ương
Để mua hàng hoá ở Nhật rẻ hơn mua hàng hoá ở Mỹ, tỷ giá giữa USD và Yên Nhật phải
check_box Lớn hơn 1.0
Lớn hơn 0.5
Nhỏ hơn 0.5
Nhỏ hơn 1.0
Đề xuất rằng lạm phát là kết quả của sự gia tăng tiền tệ?
Chỉ được đồng tình bởi một số nhà khoa học xã hội, sau đó đã bị hầu hết các nhà kinh tế bác bỏ
Được các nhà đối ngoại tạo ra nhằm chỉ ra sự yếu kém trong quản lý tài khóa
Được ủng hộ bằng rất nhiều ví dụ từ các cuộc khủng hoảng liên quan tới lạm phát trên toàn thế giới
Không được ủng hộ qua nghiên cứu khủng hoảng tại Đức
Điều nào sau đây ít có thể dẫn tới chính sách tiền tệ mang tính lạm phát?
check_box Sụt giảm trong giá dầu
Gia tăng thâm hụt ngân sách
Gia tăng thất nghiệp
Xung đột gia tăng ở Trung Đông
Điều nào sau đây là không đúng về các trung gian tài chính:
check_box Các trung gian tài chính thực hiện các hoạt động tài chính trực tiếp và gián tiếp.
Các trung gian tài chính bao gồm ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng.
Các trung gian tài chính có vai trò rất quan trọng trong việc giảm thiểu các rủi ro gây ra bởi vấn đề thông tin không cân xứng.
Các trung gian tài chính giúp làm giảm chi phí giao dịch giữa người có vốn và người cần vốn trên thị trường.
Điều nào sau đây là không đúng về công ty tài chính:
Công ty tài chính chủ yếu cho vay các món tiền lớn cho các doanh nghiệp lớn.
Công ty tài chính huy động nguồn vốn bổ sung cho hoạt động của mình bằng cách phát hành các phiếu nợ dài hạn.
Công ty tài chính huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu và các trái khoán.
Công ty tài chính không thực hiện các dịch vụ thanh toán.
Điều này sau đây là đúng về công ty tài chính và ngân hàng thương mại:
Công ty tài chính và ngân hàng thương mại đều chủ yếu thu lợi nhuận từ hoạt động cho vay.
Công ty tài chính và ngân hàng thương mại đều thu hút vốn bằng việc mở tài khoản tiền gửi cho các tổ chức và cá nhân.
Công ty tài chính và ngân hàng thương mại khác nhau ở chỗ công ty tài chính có thể thu hút vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, còn ngân hàng thương mại thì không thể.
Công ty tài chính và ngân hàng thương mại là các tổ chức tài chính trung gian cùng chịu sự quản lý rất chặt chẽ của Chính phủ.
Động cơ đầu cơ của việc nắm giữ tiền có liên quan chặt chẽ tới chức năng nào của tiền
Đo lường giá trị
Lưu trữ giá trị
Phương thức thanh toán được chuẩn hoá
Phương tiện trao đổi
Dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại
check_box Nhất thiết phải do Bộ Kế hoạch Đầu tư giữa
Không có phương án nào đúng
Nhất thiết phải do Bộ tài chính giữ
Nhất thiết phải do Kho bạc Nhà nước giữ
Dự trữ của NHTM bao gồm:
Dự trữ bắt buộc và dự trữ tiền mặt tại két của NHTM
Dự trữ bắt buộc và dự trữ vượt mức
Dự trữ vượt quá và tiền mặt tại két của NHTM
Không có đáp án nào đúng
Giả định ban đầu tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%, tỷ lệ tiền mặt trên tiền gửi là 40%; tỷ lệ dự trữ vượt mức là 0. Nếu tỷ lệ dự trữ vượt mức tăng lên 15%, giả định tất cả các yếu tố khác không thay đổi, số nhân tiền sẽ thay đổi như thế nào?
Giảm từ 2.0 xuống 1.82
Giảm từ 2.8 xuống 2.55
Tăng từ 1.82 đến 2.0
Tăng từ 2.55 đến 2.8
Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi Ngân hàng Trung ương bán trái phiếu Chính phủ trên thị trường mở, lượng tiền cung ứng sẽ
Có phương án đúng
Giảm xuống
Không thay đổi
Tăng lên
Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi Ngân hàng Trung ương mua bán trái phiếu Chính phủ trên thị trường mở, lượng tiền cung ứng sẽ
Có phương án đúng
Có thay đổi
Không thay đổi
Tăng 20%
Giả sử các yếu tố khác không đổi, khối lượng tiền cung ứng sẽ giảm đi khi:
check_box NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các NHTM
Các phương án trên đều sai
NHTW giảm hạn mức tín dụng của các NHTM đối với nền kinh tế
NHTW mua tín phiếu kho bạc từ NHTM
Giả sử các yếu tố khác không đổi, khối lượng tiền cung ứng sẽ tăng lên khi:
Các phương án trên đều sai
NHTM tăng lượng kỳ phiếu phát hành ra thị trường.
NHTW mua tín phiếu kho bạc trên thị trường mở
NHTW tăng mức lãi suất cho vay chiết khấu đối với các NHTM
Giả sử các yếu tố khác không đổi, khối lượng tiền cung ứng sẽ thay đổi như thế nào khi NHTM tăng tỷ lệ dự trữ vượt mức
check_box Giảm
Không đổi
Tăng
Ý kiến khác
Giả sử các yếu tố khác không đổi, khối lượng tiền cung ứng sẽ thay đổi như thế nào khi NHTW giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các NHTM
check_box Tăng
Giảm
Không đổi
Ý kiến khác
Giả sử các yếu tố khác không đổi, khối lượng tiền cung ứng sẽ thay đổi như thế nào khi NHTW mua tín phiếu kho bạc trên thị trường mở
Giảm
Không đổi
Tăng
Ý kiến khác
Giả sử các yếu tố khác không đổi, khối lượng tiền cung ứng sẽ thay đổi như thế nào khi NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các NHTM
check_box Giảm
Không đổi
Tăng
Ý kiến khác
Giả sử lãi suất tiền gửi ngoại tệ (USD) là iF = 5%, tỷ giá dự tính trong kỳ tới là Eet+1= 1.20; nếu tỷ giá hiện hành là Et= 1.15, lãi suất dự tính tiền gửi ngoại tệ tương đương là:
check_box 0.66%
0.34%
0.45%
0.78%
Giả sử lãi suất tiền gửi ngoại tệ (USD) là iF = 5%, tỷ giá dự tính trong kỳ tới là Eet+1= 1.20; nếu tỷ giá hiện hành là Et= 1.15, mức tăng giá dự tính của EUR là
4.32%
4.34%
4.42%
4.43%
Giả sử tỷ lệ lạm phát ở một số quốc gia được dự kiến trong năm như sau: ở Mỹ là 2%, Canada 3%, Mexico 4%, và Braxin 5%. Theo thuyết ngang giá sức mua và mọi thứ khác không đổi, điều gì được kỳ vọng sẽ xảy ra?
check_box Đồng tiền của Braxin sẽ giảm giá so với đồng tiền của Mỹ
Đồng tiền của Canada sẽ giảm giá so với đồng tiền của Mexico
Đồng tiền của Mexico sẽ giảm giá so với đồng tiền của Braxin
Đồng USD sẽ giảm giá so với đồng tiền của Canada
Gia tăng lượng thông tin cho các nhà đầu tư giúp làm giảm thiểu các vấn đề về _____ và _____ trên thị trường tài chính
Rủi ro đạo đức; chi phí giao dịch
Sự lựa chọn đối nghịch; chia sẻ rủi ro
Sự lựa chọn đối nghịch; kinh tế quy mô
Sự lựa chọn đối nghịch; rủi ro đạo đức
Giải pháp nào trong các giải pháp sau đây là hiệu quả nhất trong việc làm giảm thiểu các rủi ro do thông tin không cân xứng:
Giám sát và cưỡng chế thi hành các quy định hạn chế trong đầu tư đối với doanh nghiệp đi vay
Nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các trung gian tài chính trong cấu trúc tài chính
Quy định về vật thế chấp và giá trị tài sản ròng đối với doanh nghiệp đi vay
Sự điều hành của Chính phủ
Hạn chế tín dụng trong nội dung quản lý tiền cho vay của ngân hàng thương mại là việc Hạn chế tín dụng trong nội dung quản lý tiền cho vay của ngân hàng thương mại là việc
Ngân hàng chỉ cho vay theo khả năng của ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại hoặc từ chối bất kỳ một yêu cầu vay vốn nào của khách hàng hoặc sẵn lòng cho vay nhưng hạn chế ở dưới mức mà người vay mong muốn
Ngân hàng thương mại sẵn lòng cho vay nhưng hạn chế ở dưới mức mà người vay mong muốn
Ngân hàng thương mại từ chối bất kỳ một yêu cầu vay vốn nào của khách hàng
Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại chỉ tập trung cho các khách hàng vay với thời hạn trung và dài hạn
Chỉ cho vay khách hàng với thời hạn ngắn hạn
Chỉ cho vay khách hàng với thời hạn trung hạn
Cho vay khách hàng không chỉ ngắn hạn mà còn cả trung và dài hạn
Đúng
Hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại chỉ tập trung cho chứng khoán Chính phủ
Chứng khoán Chính phủ, cổ phiếu
Chứng khoán Chính phủ, cổ phiếu và các khoản đầu tư khác
Chứng khoán Chính phủ, liên doanh liên kết
Đúng
Hoạt động nào sau đây không thuộc hoạt động trung gian tài chính của công ty chứng khoán:
Bảo lãnh phát hành chứng khoán
Cho vay ngắn, trung và dài hạn để đầu tư chứng khoán
Môi giới chứng khoán
Mua bán chứng khoán
Hoạt động thị trường mở tạo sự linh hoạt cho các ngân hàng thương mại trong việc đảm bảo thanh khoản
check_box Hỗ trợ 20%
Hỗ trợ 30
Hỗ trợ 40%
Không có phương án đúng
Keynes giải thiết rằng nhu cầu tiền giao dịch chủ yếu được quyết định bởi
Giá cổ phiếu
Lãi suất
Thu nhập
Tốc độ lưu chuyển tiền
Keynes giải thiết rằng nhu cầu tiền với động cơ dự phòng chủ yếu được quyết định bởi
check_box Thu nhập
Giá cổ phiếu
Lãi suất
Tốc độ lưu chuyển tiền
Khi Ngân hàng Trung ương bán chứng khoán chính phủ cho các tổ chức tài chính thì
check_box Các tổ chức tài chính giảm lượng vốn sẵn sàng cho vay
Dự trữ vượt mức tăng lên
Lãi suất trên thị trường tăng
Lượng tiền cung ứng tăng lên
Khi chính phủ quyết định tài trợ cho thâm hụt ngân sách bằng cách phát hành trái phiếu ra công chúng, lượng tiền cung ứng sẽ có xu hướng?
Gia tăng
Không có đáp án đúng
Không đổi
Sụt giảm
Khi công nhân không tin rằng các nhà hoạch định chính sách nghiêm túc trong việc giải quyết lạm phát, công nhân sẽ có xu hướng đấu tranh đòi tăng lương, điều này làm ___ tổng ___ và có thể dẫn tới thất nghiệp hoặc lạm phát hoặc cả hai, với giả định các nhân tố khác không thay đổi
Giảm, cầu
Giảm, cung
Tăng, cầu
Tăng, cung
Khi FED bán $100 trái phiếu cho Ngân hàng Đệ nhất, dự trữ trong hệ thống ngân hàng sẽ có xu hướng:
Giảm đi $100
Giảm đi nhiều hơn $100
Tăng lên $100
Tăng lên nhiều hơn $100
Khi FED muốn giảm dự trữ trong hệ thống ngân hàng, FED có thể:
Bán trái phiếu chính phủ cho NHTM
In thêm tiền
Mua trái phiếu chính phủ từ NHTM
Tăng cho vay với các NHTM
Khi lãi suất nội tệ tăng do sự tăng lên của lạm phát dự tính, sẽ làm cho lãi suất dự tính bằng tiền gửi ngoại tệ tăng lên, khi đó:
đường lãi suất tiền gửi ngoại tệ tương đương RF dịch phải còn đường lãi suất tiền gửi nội tệ RD dịch trái
đường lãi suất tiền gửi ngoại tệ tương đương RF dịch phải và dịch phải nhiều hơn so với đường lãi suất tiền gửi nội tệ RD
đường lãi suất tiền gửi ngoại tệ tương đương RF dịch trái còn đường lãi suất tiền gửi nội tệ RD dịch phải
đường lãi suất tiền gửi ngoại tệ tương đương RF dịch trái và dịch trái nhiều hơn so với đường lãi suất tiền gửi nội tệ RD
Khi lãi suất nội tệ tăng do sự tăng lên của lạm phát dự tính:
không dự đoán được sự thay đổi của lãi suất dự tính bằng tiền gửi ngoại tệ
lãi suất dự tính bằng tiền gửi ngoại tệ giảm xuống
lãi suất dự tính bằng tiền gửi ngoại tệ không thay đổi
lãi suất dự tính bằng tiền gửi ngoại tệ tăng lên
Khi lạm phát được định nghĩa là tình trạng gia tăng liên tục trong mức giá, ____ nhà kinh tế học đồng ý với đề xuất của Milton Friedman rằng lạm phát là hiện tượng tiền tệ.
Hầu hết
Không có
Một nửa
Rất ít
Khi một ngân hàng thương mại bán chứng khoán cho Ngân hàng Trung ương trên thị trường mở, thì
Dự trữ ngân hàng giảm và cơ số tiền tệ giảm
Dự trữ ngân hàng giảm và cơ số tiền tệ tăng
Dự trữ ngân hàng tăng và cơ số tiền tệ giảm
Dự trữ ngân hàng tăng và cơ số tiền tệ tăng
Khi một ngân hàng thương mại mua chứng khoán của Ngân hàng Trung ương, thì
Dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại giảm
Dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại tăng
Lượng tiền cung ứng không thay đổi
Lượng tiền cung ứng thay đổi
Khi ngân hàng thương mại phát hành chứng chỉ tiền gửi trên thị trường tài chính, vốn nợ của ngân hàng sẽ
Giảm
Không có phương án nào đúng
Không đổi
Tăng
Khi Ngân hàng Trung ương cho vay chiết khấu, khoản mục nào trong bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Trung ương sẽ thay đổi
check_box Khoản mục cho vay chiết khấu tăng, khoản mục tiền dự trữ tăng
Khoản mục cho vay chiết khấu giảm, khoản mục tiền dự trữ tăng
Khoản mục cho vay chiết khấu giảm, khoản mục tiền mặt tăng
Khoản mục cho vay chiết khấu tăng, khoản mục tiền mặt tăng
Khi Ngân hàng Trung ương tăng cho vay chiết khấu, lượng tiền cung ứng
Giảm
Không đổi
Không xác định được
Tăng
Khi Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lượng tiền cung ứng sẽ
Giảm
Không có phương án đúng
Không thay đổi
Tăng
Khi NHTW bán 200 tỷ chứng khoán cho NHTM. Với giả định các yếu tố khác không thay đổi, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10% thì lượng tiền cung ứng sẽ thay đổi như thế nào?
Giảm đi $2,000 tỷ
Giảm đi $200 tỷ
Tăng lên $2,000 tỷ
Tăng lên $200 tỷ
Khi NHTW bán dự trữ quốc tế, đồng thời thực hiện việc mua vào trái phiếu chính phủ trái phiếu chính phủ
Không xác định được sự thay đổi của lượng tiền cung ứng
Lượng tiền cung ứng giảm
Lượng tiền cung ứng không thay đổi
Lượng tiền cung ứng tăng
Khi NHTW bán ra một khoản dự trữ quốc tế ra trên thị trường tương đương với 10 tỷ đồng
Dự trữ quốc tế giảm và số tiền lưu hành giảm
Dự trữ quốc tế giảm và số tiền lưu hành tăng
Dự trữ quốc tế tăng và số tiền lưu hành giảm
Dự trữ quốc tế tăng và số tiền lưu hành tăng
Khi NHTW giảm số tiền cho vay chiết khấu, cơ số tiền tệ……..và lượng tiền dự trữ trong các NHTM…………
check_box Giảm, giảm
Không đổi, giảm
Không đổi, tăng
Tăng, không đổi
Khi tỷ giá dài hạn dự tính trong tương lai Eet+1 giảm xuống:
không dự đoán được sự thay đổi của lãi suất tiền gửi ngoại tệ tương đương
lãi suất tiền gửi ngoại tệ tương đương giảm xuống
lãi suất tiền gửi ngoại tệ tương đương không thay đổi
lãi suất tiền gửi ngoại tệ tương đương tăng lên
Lạm phát phi mã là lạm phát ở mức?
check_box Tỷ lệ lạm phát ở mức hai chữ số nhưng dưới mức ba chữ số
Nền kinh tế cân bằng dưới mức tiềm năng
Nền kinh tế ở mức tiềm năng
Tỷ lệ lạm phát ở mức ba chữ số
Lọai lạm phát nào sau đây không phải là lạm phát phân loại dựa trên mặt định tính?
Lạm phát cân bằng
Lạm phát dự đoán được
Lạm phát không dự đoán được
Lạm phát phi mã
Loại tổ chức nào trong các tổ chức tài chính trung gian sau thực hiện việc huy động vốn bằng cách bán cổ phần cho các cá nhân và sau đó sử dụng vốn thu được để đầu tư vào các danh mục gồm cổ phiếu và trái phiếu:
Công ty tài chính
Liên hiệp tín dụng
Ngân hàng đầu tư
Quỹ đầu tư chung
Loại trung gian tài chính nào sau đây không phải là tổ chức tiền gửi:
Công ty tài chính
Hiệp hội cho vay và tiết kiệm
Liên hiệp tín dụng
Ngân hàng thương mại
Lựa chọn đối nghịch trong các thị trường cho vay đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải lựa chọn khách hàng có ít rủi ro nhất
Chỉ cần tập trung khách hàng cá nhân có ít rủi ro
Chỉ cần tập trung khách hàng doanh nghiệp liên doanh có ít rủi ro
Chỉ cần tập trung khách hàng doanh nghiệp ngoài có ít rủi ro
Đây là quy định đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ
Lượng tiền cung ứng sẽ giảm xuống khi
Dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương giảm
Ngân hàng Trung ương mua tín phiếu kho bạc trên thị trường mở
Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
phương án B và C
Lượng tiền cung ứng sẽ giảm xuống khi
check_box Ngân hàng Trung ương giảm hạn mức tín dụng của các ngân hàng thương mại
Kho bạc Nhà nước rút tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương
Ngân hàng thương mại phát hành chứng chỉ tiền gửi
Ngân hàng Trung ương mua tín phiếu kho bạc trên thị trường mở
Lượng cầu tiền theo Friedman sẽ có quan hệ tỷ lệ thuận với:
check_box Thu nhập thường xuyên
Lợi tức của việc nắm giữ các loại hàng hoá khác
Lợi tức của việc nắm giữ cổ phiếu
Lợi tức của việc nắm giữ trái phiếu
Lượng tiền cung ứng (MS) giảm khi
check_box Ngân hàng Trung ương giảm cho vay chiết khấu các ngân hàng thương mại và tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Dự trữ ngân hàng thương mại tăng và ngân hàng thương mại phát hành chứng chỉ tiền gửi
Ngân hàng Trung ương giảm cho vay chiết khấu các ngân hàng thương mại và mua trái phiếu chính phủ trên thị trường mở
Ngân hàng Trung ương tăng cho vay chiết khấu các ngân hàng thương mại
Lượng tiền cung ứng giảm xuống khi:
check_box Ngân hàng Trung ương bán giấy tờ có giá trên thị trường mở
Ngân hàng Trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Ngân hàng Trung ương mua giấy tờ có giá trên thị trường mở
Ngân hàng Trung ương tăng cho vay chiết khấu
Lượng tiền cung ứng không thay đổi khi
Ngân hàng Trung ương không cho vay chiết khấu với các ngân hàng thương mại
Ngân hàng Trung ương làm đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ
Ngân hàng Trung ương phát hành tiền
Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trự bắt buộc
Lượng tiền cung ứng sẽ không thay đổi
Không có phương án nào đúng
Ngân hàng Trung ương bán tín phiếu kho bạc trên thị trường mở
Ngân hàng Trung ương giảm cho vay chiết khấu
Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Lượng tiền cung ứng sẽ tăng lên khi
check_box Ngân hàng thương mại bán tín phiếu kho bạc trên thị trường mở
Ngân hàng thương mại phát hành chứng chỉ tiền gửi
Ngân hàng Trung ương giảm cho vay chiết khấu
Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Lượng tiền cung ứng tăng lên sẽ khiến cho tỷ giá ngắn hạn thay đổi vì khi đó:
Đường lãi suất dự tính của tiền gửi ngoại tệ RF dịch chuyển sang phải và đường lãi suất trong nước RD dịch chuyển sang phải
Đường lãi suất dự tính của tiền gửi ngoại tệ RF dịch chuyển sang phải và đường lãi suất trong nước RD dịch chuyển sang trái
Đường lãi suất dự tính của tiền gửi ngoại tệ RF dịch chuyển sang trái và đường lãi suất trong nước RD dịch chuyển sang phải
Đường lãi suất dự tính của tiền gửi ngoại tệ RF dịch chuyển sang trái và đường lãi suất trong nước RD dịch chuyển sang trái
Lượng tiền cung ứng tăng lên sẽ:
làm giảm lãi suất dự tính của tiền gửi ngoại tệ và di chuyển RF sang phải
làm giảm lãi suất dự tính của tiền gửi ngoại tệ và di chuyển RF sang trái
làm tăng lãi suất dự tính của tiền gửi ngoại tệ và di chuyển RF sang phải
làm tăng lãi suất dự tính của tiền gửi ngoại tệ và di chuyển RF sang trái
Lượng tiền cung ứng thay đổi khi
Ngân hàng Trung ương thực hiện điều hành chính sách tiền tệ
Ngân hàng Trung ương thực hiện hoạt động đào tạo
Ngân hàng Trung ương thực hiện hoạt động kiểm soát nội bộ
Ngân hàng Trung ương thực hiện hoạt động thanh tra giám sát
Lượng tiền cung ứng thay đổi như thế nào khi Ngân hàng Trung ương mua trái phiếu chính phủ trên thị trường mở lúc lãi suất thị trường đang tăng
Giảm
Không chắc chắn là tăng hay giảm
Không đổi
Tăng
Lý thuyết của Keynes về cầu tiền chỉ ra rằng nhu cầu về tiền là
Có quan hệ nghịch chiều với lãi suất
Có quan hệ thuận chiều với lãi suất
Hằng số
Quan hệ nghịch chiều với giá trị của trái phiếu
Lý thuyết của Keynes về cầu tiền chỉ ra rằng tốc độ lưu chuyển của tiền sẽ tăng lên khi:
check_box Lãi suất tăng
Của cải tăng
Phí giao dịch tăng
Thu nhập tăng
Lý thuyết của Keynes về cầu tiền chỉ ra rằng tốc độ lưu chuyển của tiền:
Không phải là hằng số và thay đổi cùng với lãi suất
Không phải là hằng số và thay đổi cùng với mức giá cả
Không phải là hằng số và thay đổi cùng với thời gian
Là hằng số
Lý thuyết của Keynes về cầu tiền nhấn mạnh đến tầm quan trọng của:
check_box Lãi suất đối với nhu cầu về tiền
Hành vi bất hợp lý của một số chủ thể trong nền kinh tế
Sự kỳ vọng
Tốc độ lưu chuyển cố định
Mặc dù thị trường ngoại hối thường được nói là nơi mua và bán các loại tiền tệ, tuy nhiên hầu hết các giao dịch liên quan tới việc mua và bán:
check_box Các khoản tiền gửi được niêm yết bằng ngoại tệ
Đồng Eur
Đồng SDRs
Đồng USD
Mệnh đề nào sau đây đúng khi đề cập về Ngân hàng Trung ương
check_box Ngân hàng Trung ương nhận tiền gửi của ngân hàng thương mại
Ngân hàng Trung ương bảo quản dự trữ ngoại hối
Ngân hàng Trung ương quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế
Tất cả các phương án nều trên
Mệnh đề nào sau đây không đúng về Ngân hàng Trung ương
check_box Ngân hàng Trung ương chỉ mở tài khoản cho khoản cho Kho bạc Nhà nước, không mở tài khoản cho ngân hàng thương mại
Ngân hàng Trung ương bảo quản dự trữ ngoại hối
Ngân hàng Trung ương có thể cho ngân sách nhà nước vay
Ngân hàng Trung ương có quyền cấp giấy phép hoạt động cho các ngân hàng thương mại
Mệnh đề nào sau đây không đúng về ưu điểm của nghiệp vụ thị trường mở
check_box Giúp Ngân hàng Trung ương thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng
Dễ dàng đảo ngược tình thế
Linh hoạt và chính xác
Nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Ngân hàng Trung ương
Mệnh đề nào sau đây là đúng:
Các rủi ro tạo ra do thông tin không cân xứng là rủi ro chỉ có người đi cần vốn (người đi vay) phải chịu
Công ty tài chính có thực hiện hoạt động cho vay nhưng hoạt động cho vay của công ty tài chính khác với của ngân hàng thương mại
Nghiên cứu ở nhiều nước phát triển trên thế giới cho thấy cổ phiếu và trái phiếu là những nguồn tài trợ vốn chủ yếu cho các doanh nghiệp.
Sự điều hành của Chính phủ về mặt thông tin trên thị trường là biện pháp tốt nhất nhằm làm giảm các rủi ro do thông tin không cân xứng.
Mô hình tổ chức của Ngân hàng Trung ương
gắn liền đặc điểm riêng có của mỗi dân tộc như vấn đề thể chế chính trị, quan điểm phát triển kinh tế và đặc điểm văn hoá
Không có phương án đúng
Thuộc sự quản lý của Bộ Tài chính
Thuộc sự quản lý của Chính phủ
Một khoản cho vay có lãi suất hoàn vốn là 10%. Số tiền thu được qua từng năm lần lượt là $1100, $1210 và $1331. Tính giá trị hiện tại của khoản đầu tư.
3000
3100
3120
3200
Một trong những biện pháp sẽ gia tăng vốn nợ của ngân hàng thương mại
Gia tăng các khoản lợi nhuận giữ lại
Phát hành chứng chỉ tiền gửi
Phát hành chứng chỉ tiền gửi và phát hành trái phiếu
Phát hành trái phiếu
Mục tiêu nào dưới đây không phải là mục tiêu của chính sách tiền tệ
Lãi suất thấp
Ổn định giá cả
Ổn định lãi suất
Ổn định thị trường tài chính
Mục tiêu chính sách tiền tệ có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau trong dài hạn
Cả trong ngắn hạn và dài hạn
Đúng
Không xác định được
Sai
Nếu các nhà hoạch định chính sách đặt mục tiêu thất nghiệp ở mức thấp hơn mức tự nhiên, điều này có thể dẫn tới:
Lạm phát cầu đẩy
Lạm phát cầu kéo
Lạm phát phí đẩy
Lạm phát phí kéo
Nếu chính phủ Mỹ giảm hạn ngạch nhập khẩu cho quần áo của Nhật, nhưng cùng lúc đó, nhu cầu của người dân Nhật về hàng hoá của Mỹ tăng lên. Nếu các thứ khác không đổi, trong dài hạn:
check_box Đồng tiền của Nhật sẽ giảm giá so với đồng tiền của Mỹ
Đồng tiền của Nhật sẽ giảm giá hoặc tăng giá hoặc giữ nguyên so với đồng tiền của Mỹ
Đồng tiền của Nhật sẽ tăng giá so với đồng tiền của Mỹ
Không có ảnh hưởng gì đến tỷ giá giữa đồng tiền của Nhật và đồng tiền của Mỹ
Nếu chính phủ Mỹ tăng thuế nhập khẩu cho quần áo của Nhật, nhưng cùng lúc đó, nhu cầu của người dân Mỹ về hàng hoá của Nhật tăng lên. Nếu các thứ khác không đổi, trong dài hạn:
check_box Đồng tiền của Nhật sẽ giảm giá hoặc tăng giá hoặc giữ nguyên so với đồng tiền của Mỹ
Đồng tiền của Nhật sẽ giảm giá so với đồng tiền của Mỹ
Đồng tiền của Nhật sẽ tăng giá so với đồng tiền của Mỹ
Không có ảnh hưởng gì đến tỷ giá giữa đồng tiền của Nhật và đồng tiền của Mỹ
Nếu đồng USD bị mất giá so với đồng Euro:
Máy tính của châu Âu sẽ trở nên rẻ hơn ở Mỹ
Máy tính của Mỹ sẽ trở nên đắt hơn ở châu Âu
Quần áo của châu Âu sẽ trở nên đắt hơn ở Mỹ
Quần áo của châu Âu sẽ trở nên rẻ hơn ở Mỹ
Nếu dự trữ trong hệ thống ngân hàng tăng lên $100, tiền gửi sẽ tăng lên $667 trong mô hình đơn giản nếu như tỷ lệ dự trữ bắt buộc là:
check_box 0.15
0.01
0.05
0.20
Nếu một NHM có dự trữ vượt mức là $4,000, và tiền gửi là $100,000. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 20%. Nếu tỷ lệ này tăng lên 25%, giả định tổng lượng dự trữ không thay đổi, dự trữ vượt mức sẽ là:
check_box -$1,000
$1,000
$5,000
-$5,000
Nếu người đi vay không trả được nợ là những người tích cực tìm vay nhất, và do đó nhận được các khoản vay từ các trung gian tài chính, thì các tổ chức tài chính trung gian phải đổi mặt với vấn đề về:
check_box Sự lựa chọn đối nghịch
Rủi ro đạo đức
Sự hưởng lợi tự do
Tốn kém trong việc giải trình với cơ quan Nhà nước
Nếu nhu cầu của người Nhật về hàng hoá xuất khẩu của Mỹ tăng lên, cùng với đó năng suất lao động ở Mỹ tăng lên tương đối so với Nhật. Nếu các thứ khác không đổi, trong dài hạn:
check_box Đồng tiền của Nhật sẽ giảm giá so với đồng tiền của Mỹ
Đồng tiền của Nhật sẽ giảm giá hoặc tăng giá hoặc giữ nguyên so với đồng tiền của Mỹ
Đồng tiền của Nhật sẽ tăng giá so với đồng tiền của Mỹ
Không có ảnh hưởng gì đến tỷ giá giữa đồng tiền của Nhật và đồng tiền của Mỹ
Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%, tiền mặt trong quá trình lưu thông là $400 tỷ, tiền gửi có thể phát séc là $800 tỷ, dự trữ vượt mức là $0.8 tỷ vậy tỷ lệ tiền mặt trên tiền gửi là?
check_box 0.5
0.05
0.25
0.4
Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 20%, số nhân tiền đơn giản sẽ là
check_box 5.0
10.0
2.5
4.0
Nếu tỷ lệ lạm phát ở Mỹ cao hơn ở Mexico và năng suất lao động ở Mỹ tăng lên với tốc độ chậm hơn năng suất lao động của Mexico. Nếu các thứ khác không đổi, trong dài hạn:
Đồng tiền của Mexico sẽ giảm giá hoặc tăng giá hoặc giữ nguyên so với đồng tiền của Mỹ
Đồng tiền của Mexico sẽ giảm giá so với đồng tiền của Mỹ
Đồng tiền của Mexico sẽ tăng giá so với đồng tiền của Mỹ
Không có ảnh hưởng gì đến tỷ giá giữa đồng tiền của Mexico và đồng tiền của Mỹ
Ngân hàng thương mại thực hiện quản lý tiền cho vay phải đảm bảo các nguyên tắc
Sàng lọc và giám sát
Sàng lọc và giám sát; quan hệ với khách hàng; thế chấp tài sản và số dư bù; hạn chế tín dụng; vốn ngân hàng và tính tương hợp
Sàng lọc và quan hệ với khách hàng
Sàng lọc và thế chấp tài sản và số dư bù
Ngân hàng thương mại thực hiện quản lý tiền dự trữ và dòng tiền rút ra nhằm
Hạn chế chi phí khi có dòng tiền rút ra
Hạn chế chi phí khi có dòng tiền rút ra và ngăn ngừa vỡ nợ của ngân hàng
Ngăn ngừa vỡ nợ của ngân hàng
Tăng cường tìm kiếm khách hàng đến với ngân hàng thương mại
Ngân hàng Trung ương cho ngân sách nhà nước vay
check_box Trong trường hợp cụ thể nhất định
Định kỳ hàng năm
Định kỳ hàng quý
Định kỳ hàng tháng
Ngân hàng Trung ương có thể lựa chọn phát hành tiền qua kênh
check_box Ngân sách Nhà nước, tín dụng
Bộ kế hoạch đầu tư
Bộ tài chính
Kho bạc Nhà nước
Ngân hàng Trung ương có thực hiện
check_box Thanh toán bù trừ cho ngân hàng thương mại
Cho vay với doanh nghiệp
Cho vay với ngân hàng thương mại
Phương án A và C
Ngân hàng Trung ương độc lập Chính phủ cho phép
Chính phủ can thiệp vào hoạt động phát hành tiền của Ngân hàng Trung ương
Chính phủ can thiệp vào hoạt động quản lý ngoại hối của Ngân hàng Trung ương
Chính phủ can thiệp vào hoạt động tín dụng của Ngân hàng Trung ương
Không có phương án nào đúng
Ngân hàng Trung ương là
doanh nghiệp
Không có phương án nào đúng
Quỹ đầu tư
tổ chức phi Chính phủ
Ngân hàng Trung ương trực thuộc Chính phủ trong thực tế có nhược điểm
Giảm tính độc lập của Ngân hàng Trung ương
Siết chặt hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ
Siết chặt hoạt động của ngân hàng thương mại
Siết chặt hoạt động của ngân sách Nhà nước
Ngân hàng Trung ương trực thuộc Chính phủ:
check_box Chính phủ cần quản lý Ngân hàng Trung ương nhằm phối kết hợp các chính sách kinh tế vĩ mô
Chính phủ cần quản lý Ngân hàng Trung ương nhằm mở rộng quan hệ quốc tế
Chính phủ cần quản lý Ngân hàng Trung ương nhằm phát triển các hoạt động tài chính quốc tế
Chính phủ cần quản lý Ngân hàng Trung ương nhằm phục vụ mục tiêu của ngân sách Nhà nước
Nghiên cứu về hầu hết các nước phát triển trên thế giới cho thấy khi doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài trợ cho các hoạt động của họ thì họ chủ yếu huy động được từ:
Các cơ quan Nhà nước
Các thị trường trái phiếu
Các thị trường vốn cổ phần
Các tổ chức tài chính trung gian
Nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Trung ương
Không có phương án nào đúng
Là công cụ hiệu quả nhất so với các công cụ khác của chính sách tiền tệ
Là công cụ kém hiệu quả nhất so với các công cụ khác của chính sách tiền tệ
Là công cụ thực hiện mất nhiều chi phí
Nguồn vốn chủ yếu của một ngân hàng thương mại là:
Các khoản tiền gửi
Cho vay bất động sản
Thương phiếu
Trái phiếu
Nguồn vốn của ngân hàng thương mại chủ yếu dưới hình thức phát hành trái phiếu
Chiếm 60% tổng nguồn vốn
Chiếm 70% tổng nguồn vốn
Chiếm 80% tổng nguồn vốn
Sai
Nhà kinh tế học đề xuất “Lạm phát bao giờ và ở đâu cũng là một hiện tượng tiền tệ” là ai?
Franco Modigliani
John Maynard Keynes
John R. Hicks
Milton Friedman
Nhà kinh tế học Milton Friedman đã phát biểu rằng “Lạm phát ở đâu và bao giờ cũng là một hiện tượng ___”
Chính trị
Mang tính ngân sách
Ngoại giao
Tiền tệ
Nhận tiền gửi của ngân hàng thương mại dưới các hình thức khác nhau thuộc
Chức năng Ngân hàng của các ngân hàng
Chức năng Ngân hàng của Chính phủ
Chức năng phát hành tiền và điều tiết lượng tiền cung ứng
Không có phương án nào đúng
Nhu cầu nắm giữ tiền đầu cơ có thể không tồn tại vì
check_box Những tài sản phi rủi ro thay thế trả thu nhập cao hơn thu nhập từ tiền
Các ngân hàng trả lãi suất cho một số loại tiền gửi giao dịch
Các quy định của chính phủ đã loại bỏ các rủi ro trên thị trường tài chính
Nhu cầu tiền giao dịch phụ thuộc vào lãi suất
Nội dung nào không thuộc chức năng của Ngân hàng Trung ương
Phát hành tiền
Phương án A và B
Quản lý kho bạc Nhà nước
Quản lý Ủy ban chứng khoán
Phân tích tổng cầu và tổng cung chỉ ra rằng các cú sốc cung tiêu cực làm
Giảm mức giá, nhưng không làm giảm tỷ lệ lạm phá
Giảm trong cả mức giá và tỷ lệ lạm phát
Tăng mức giá, nhưng không làm giảm tỷ lệ lạm phát
Tăng trong mức giá và giảm tỷ lệ lạm phát
Phân tích tổng cung và tổng cầu với giả định rằng với các yếu tố không đổi, sự gia tăng liên tục trong cung tiền gây ra
Lạm phát
Mức giá cả giảm xuống
Mức giá cả tăng, nhưng không có ảnh hưởng lâu dài tới tỷ lệ lạm phá
Sản lượng tăng, mức giá cả và lạm phát giữ nguyên
Phân tích về các cuộc siêu lạm phát đã chỉ ra rằng sự tăng nhanh của tiền tệ dẫn tới tình trạng lạm phát là kết quả của?
Chính phủ tài trợ tình trạng vô cùng thâm hụt bằng cách in tiền
Gia tăng thuế
Nỗ lực của ngân hàng trung ương trong việc nâng lãi suất
Nỗ lực của ngân hàng trung ương trong việc nâng tỷ giá hối đoái
Phát hành tiền có vàng đảm bảo
check_box Mức bảo đảm khác nhau ở các quốc gia
Mức bảo đảm giống nhau ở các quốc gia
Mức bảo đảm giống nhau ở các quốc gia đang phát triển
Mức bảo đảm giống nhau ở các quốc gia phát triển
Phát hành tiền trên cơ sở tín dụng
Không nhất thiết phải có vàng đảm bảo
Không nhất thiết phải có vàng đảm bảo trong ngắn hạn
Không xác định được
Nhất thiết phải có vàng đảm bảo
Phương án giải quyết đơn giản nhất để chống lại lạm phát là?
check_box Giảm sự gia tăng của cung tiền
Giảm số lượng những nhà ngoại giao hoạt động trong bộ máy nhà nước
Ngăn cản sự gia tăng về giá cả bằng cách đặt chính sách quản lý giá cả
Quay trở lại thời kì nền kinh tế hàng đổi hàng
Phương pháp tiết kiệm cho quy mô giúp các trung gian tài chính trong việc:
Giảm các chi phí giao dịch
Giảm thiểu rủi ro đạo đức
Tránh được các vấn đề về sự lựa chọn đối nghịch
Tránh được vấn đề về thông tin không cân xứng
Quy định về sự an toàn của ngân hàng thương mại
Do Bộ tài chính quy định
Do Ngân hàng Trung ương quy định
Do Ủy ban chứng khoán quy định
Không có phương án nào đúng
Rủi ro đạo đức trong các hợp đồng vốn cổ phẩn xảy ra khi:
Có sự mất cân xứng ở thông tin về dự án đầu tư giữa người đi vay và người cho vay.
Có sự mất cân xứng ở thông tin về dự án đầu tư giữa người sở hữu doanh nghiệp và người cho vay.
Có sự mất cân xứng ở thông tin về hoạt động của doanh nghiệp giữa các các cổ đông và các chủ nợ của doanh nghiệp.
Có sự mất cân xứng ở thông tin về hoạt động của doanh nghiệp giữa người quản lý và các chủ sở hữu doanh nghiệp khi người quản lý sở hữu rất ít hoặc không sở hữu phần vốn nào của doanh nghiệp và họ hành động vì lợi ích của mình hơn là vì lợi ích của các chủ sở hữu.
Sau khi chính phủ vay của nước ngoài một lượng ngoại tệ, lượng tiền cung ứng trong nước sẽ:
Giảm
Không đổi
Tăng
Ý kiến khác
Sau khi DN trả cho NH một khoản tiền nợ, cơ số tiền tệ sẽ:
Giảm
Không đổi
Tăng
Ý kiến khác
Sau khi hệ thông NHTM tăng cường hoạt động cho vay, cơ số tiền tệ sẽ:
Giảm
Không đổi
Tăng
Ý kiến khác
Sau khi NHTM phát hành một lượng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cơ số tiền tệ sẽ:
check_box Không đổi
Giảm
Tăng
Ý kiến khác
Sau khi NHTM tăng tỷ lệ dự trữ vượt mức, hệ số nhân tiền sẽ:
Giảm
Không đổi
Tăng
Ý kiến khác
Siêu lạm phát Đức năm 1921-1923 là bằng chứng quan trọng ủng hộ quan điểm tỷ lệ gia tăng tiền cao xảy ra khi?
check_box Chính phủ gia tăng cung tiền để tài trợ chi tiêu
Chính phủ bán trái phiếu ra công chúng
Chính phủ đặt mục tiêu công ăn việc làm cao
Chính phủ tăng thuế để tài trợ chi tiêu
Số nhân tiền cho quá trình tạo tiền đơn giản có thể biểu thị qua công thức nào sau đây?
△D = 1r × △R
△R = 1r × △D
△R = 1r × △T
△r = R1 × △T
So với các trung gian tài chính khác, NHTM là nguồn tài trợ vốn lớn nhất cho các doanh nghiệp?
Bao gồm cả công ty bảo hiểm
Đúng
Không có phương án nào đúng
Sai
Sự an toàn và hiệu quả trong kinh doanh của ngân hàng thương mại phải là
check_box Hoạt động tuân thủ theo các quy định của pháp luật, có lợi nhuận và tỷ lệ nợ quá hạn ở mức cho phép
Có tỷ suất lợi nhuận trên 10% và nợ quá hạn dưới 8%
Có tỷ suất lợi nhuận trên 15% và nợ quá hạn dưới 4%
Không có nợ quá hạn và nợ xấu
Sự giảm xuống của cơ số tiền tệ sẽ không làm cho
Đầu tư tăng
Dự trữ của ngân hàng giảm
Lãi suất tăng
Lượng tín dụng có sẵn cho vay giảm
Sự lựa chọn đối nghịch là một vấn đề liên quan tới các hợp đồng nợ và hợp đồng vốn cổ phần được tạo ra bởi:
Sự thiếu hụt tương đối ở thông tin của người cho vay về lợi nhuận và rủi ro tiềm năng của người đi vay trong các hoạt động đầu tư của anh ta.
Việc người cho vay không có khả năng đòi hỏi vật thế chấp đủ lớn để bù đắp 100% thiệt hại khi người đi vay không trả được nợ.
Việc người đi vay thiếu các lựa chọn tốt để huy động vốn.
Việc người đi vay thiếu động lực trong việc tìm kiếm một khoản vay để tài trợ cho các hoạt động đầu tư có rủi ro cao.
Sự thay đổi lãi suất sẽ làm giảm lợi nhuận của ngân hàng thương mại
Giảm 20% lợi nhuận
Giảm 30% lợi nhuận
Giảm 40% lợi nhuận
Không có phương án nào đúng
Tài sản chủ yếu của một công ty tài chính là:
Các khoản cho vay đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng
Các khoản cho vay mua bất động sản
Cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp
Trái phiếu địa phương
Tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại phải đáp án các yêu cầu
Có giá trị 5.000.000 VND
Có giá trị tiền tệ và đảm bảo các yêu cầu của pháp luật
Có giá trị trên 10.000.000 VND
Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người vay vốn và có giá trị từ 5.000.000 VND
Tài sản thế chấp là giúp ngân hàng thương mại tăng hiệu quả quản lý tiền cho vay
Không có phương án nào đúng
Tăng 20% hiệu quả quản lý tiền cho vay
Tăng 35% hiệu quả quản lý tiền cho vay
Tăng 70% hiệu quả quản lý tiền cho vay
Tài trợ chi tiêu chính phủ bằng thuế sẽ?
check_box Không có ảnh hưởng ròng tới lượng tiền cơ sở
Làm dự trữ tăng, lượng tiền cơ sở giảm
Làm giảm dự trữ và giảm lượng tiền cơ sở
Làm tăng dự trữ và tăng lượng tiền cơ sở
Tăng cường hoạt động marketing sẽ giúp ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính phi ngân hàng mở rộng đối tượng khách hàng tốt hơn
Không có phương án nào đúng
Tăng thêm 10% so với khách hàng sẵn có
Tăng thêm 20% so với khách hàng sẵn có
Tăng thêm 5% so với khách hàng sẵn có
Theo các chứng minh thực nghiệm về cầu tiền, cầu tiền sẽ giảm xuống khi:
Các phương thức thanh toán phát triển
Lãi suất giảm
Thu nhập tăng
Tính thanh khoản của các tài sản khác giảm
Theo các chứng minh thực nghiệm về cầu tiền, cầu tiền sẽ tăng lên khi:
check_box Thu nhập tăng
Các phương thức thanh toán phát triển
Lãi suất tăng
Tính thanh khoản của các tài sản khác tăng
Theo các nhà kinh tế học cổ điển, khi khối lượng tiền tăng gấp đôi:
Mức giá có xu hướng giảm
Mức giá có xu hướng không đổi
Mức giá tăng lên gấp đôi
Sản lượng tăng gấp đôi
Theo học thuyết số lượng tiền tệ của Irving Fisher, khi lượng tiền cung ứng tăng lên gấp đôi
check_box GDP danh nghĩa tăng gấp đôi
GDP danh nghĩa giảm 50%
Tốc độ lưu chuyển tiền giảm 50%
Tốc độ lưu chuyển tiền tăng gấp đôi
Theo học thuyết về số lượng tiền tệ của các nhà kinh tế học cổ điển
Cầu tiền chịu ảnh hưởng bởi lãi suất
Sự thay đổi trong cung tiền không ảnh hưởng đến mức giá
Tiền do chính phủ tạo ra
Tốc độ của tiền ổn định trong ngắn hạn
Theo học thuyết về số lượng tiền tệ của các nhà kinh tế học cổ điển,
Lãi suất không có ảnh hưởng tới cầu tiền tệ
Sự giảm xuống của lãi suất sẽ khiến cho cầu tiền tệ tăng
Sự tăng lên của lãi suất sẽ làm cho cầu tiền tệ giảm
Sự tăng lên của lượng tiền cung ứng sẽ khiến cho nhu cầu về tiền giảm
Theo học thuyết về số lượng tiền tệ của các nhà kinh tế học cổ điển, sự thay đổi của mức giá cả:
Chịu ảnh hưởng duy nhất từ sự thay đổi trong số lượng tiền
Chịu ảnh hưởngmột phần nhỏ từ sự thay đổi trong số lượng tiền
Chịu ảnh hưởngphần lớn từ sự thay đổi trong số lượng tiền
Không chịu ảnh hưởng từ sự thay đổi trong số lượng tiền
Theo lý thuyết của Keynes về cầu tiền tệ, khi lãi suất thị trường hiện tại cao hơn mức lãi suất cân bằng thị trường dài hạn:
Các nhà đầu cơ sẽ kỳ vọng rằng lãi suất giảm và giá trái phiếu tăng
Các nhà đầu cơ sẽ kỳ vọng rằng lãi suất tăng và giá trái phiếu giảm
Các nhà đầu cơ sẽ kỳ vọng rằng lãi suất tăng và giá trái phiếu tăng
Trong thời điểm này, cầu nắm giữ tiền đầu cơ sẽ tăng lên
Theo lý thuyết của Keynes về cầu tiền tệ, khi lãi suất thị trường hiện tại cao hơn mức lãi suất cân bằng thị trường dài hạn:
check_box Các nhà đầu cơ sẽ mua trái phiếu để bán lại trong tương lai khi giá trái phiếu đã tăng lên
Các nhà đầu cơ sẽ kỳ vọng rằng lãi suất giảm và giá trái phiếu giảm
Các nhà đầu cơ sẽ kỳ vọng rằng lãi suất tăng và giá trái phiếu giảm
Các nhà đầu cơ sẽ kỳ vọng rằng lãi suất tăng và giá trái phiếu tăng
Theo lý thuyết của Keynes về cầu tiền tệ, khi lãi suất thị trường hiện tại thấp hơn mức lãi suất cân bằng thị trường dài hạn:
Các nhà đầu cơ sẽ kỳ vọng rằng giá trái phiếu giảm xuống
Các nhà đầu cơ sẽ kỳ vọng rằng lãi suất sẽ giảm xuống
Các nhà đầu cơ sẽ kỳ vọng rằng lãi suất và giá trái phiếu sẽ giảm xuống
Cầu tiền vì động cơ đầu cơ sẽ giảm
Theo quan điểm của Friedman, cầu tiền tệ là
Không nhạy cảm với lãi suất
Quan hệ nghịch chiều với thu nhập thường xuyên
Rất nhạy cảm với lãi suất
Tỷ lệ thuận với lợi tức của việc nắm giữ trái phiếu
Theo quy luật một giá, nếu giá của cà phê Colombia là 100 peso/ cân và giá của cà phê Braxin là 4 real/ cân, khi đó tỷ giá giữa đồng peso (đồng tiền của Colombia) và đồng real (đồng tiền của Braxin) là:
0.4 peso/ real
100 peso/ real
25 peso/ real
40 peso/ real
Theo thuyết ngang giá sức mua, nếu mức giá cả của một quốc gia tăng lên tương đối so với quốc gia khác, đồng tiền của nó sẽ
giảm giá
Giữ nguyên giá trị
Không thể xác định được xu hướng thay đổi của giá trị đồng tiền
tăng giá
Theo thuyết ngang giá sức mua, nếu mức giá cả ở Mỹ tăng lên là 5% và mức giá cả ở Mexico tăng lên 6% khiến cho
Đồng USD giảm giá 1 % so với đồng tiền của Mexico
Đồng USD giảm giá 5% so với đồng tiền của Mexico
Đồng USD tăng 1% so với đồng tiền của Mexico
Đồng USD tăng 5% so với đồng tiền của Mexico
Thời gian và tiền bạc được sử dụng để thực hiện các giao dịch tài chính được gọi là:
Các chi phí giao dịch
Các dịch vụ thanh khoản
Kinh tế quy mô
Trung gian tài chính
Thông thường, người đi vay có thông tin tốt hơn người cho vay về lợi nhuận và rủi ro tiềm năng của một dự án đầu tư. Sự khác nhau về mặt thông tin này được gọi là:
check_box Thông tin không cân xứng
Chia sẻ rủi ro
Rủi ro đối nghịch
Sự lựa chọn đạo đức
Tiền cho vay được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng thương mại theo tỷ lệ
check_box 100% bên tài sản
15% bên nguồn vốn và 85% bên tài sản
30% bên nguồn vốn và 80% bên tài sản
40% bên nguồn vốn và 70% bên tài sản
Tiền dự trữ được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng thương mại theo tỷ lệ
10% bên nguồn vốn và 90% bên tài sản
100% bên tài sản
20% bên nguồn vốn và 80% bên tài sản
30% bên nguồn vốn và 70% bên tài sản
Tiền gửi giao dịch của khách hàng tại ngân hàng thương mại nhằm
Để khách hàng được hưởng mức lãi suất cao
Để khách hàng được sử dụng dịch vụ thanh toán do ngân hàng thương mại cung cấp
Để khách hàng trở thành khách hàng truyền thống của ngân hàng thương mại
Để ngân hàng thương mại quản lý hộ tiền cho khách hàng
Tín phiếu kho bạc là công cụ tài chính giao dịch nhiều nhất trên thị trường mở do
check_box Tính lỏng và an toàn cao
Có sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng Trung ương
Thời hạn tín phiếu chỉ là 3 tháng
Tính lỏng cao
Tốc độ lưu chuyển tiền được xác định như sau:
(P*M)/Y
(P*Y)/M
(Y*M)/P
P*M*Y
Tổng hợp nhu cầu nắm giữ tiền, theo Keynes thì
Cầu tiền đầu cơ có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với lãi suất
Cầu tiền đầu cơ có mối quan hệ tỷ lệ thuận với lãi suất
Cầu tiền vì động cơ giao dịch và đầu cơ có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với thu nhập
Cầu tiền vì động cơ giao dịch và dự phòng có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với thu nhập
Trạng thái gia tăng liên tục trong mức giá được định nghĩa là:
Giảm phát
Không có lạm phát
Lạm phát
Thiểu phát
Trong học thuyết số lượng tiền tệ của Irving Fisher, tốc độ lưu chuyển tiền chịu ảnh hưởng bởi:
check_box Thay đổi trong thói quen sử dụng tiền của người dân khi họ nhận được thu nhập
GDP thực tế
lãi suất
Mức giá cả
Trong một nền kinh tế, khi lạm phát được dự đoán tăng lên thì điều gì xảy ra?
check_box Lãi suất danh nghĩa tang
Lãi suất danh nghĩa giảm
Lãi suất thực giảm
Lãi suất thực tăng
Trong phân tích về tổng cung và tổng cầu, lạm phát được gây ra bởi?
check_box Chính sách tiền tệ mở rộng
Chính sách tài khoá mở rộng
Cú sốc cung
Sự gia tăng trong mức giá
Trong phân tích về tổng cung và tổng cầu, sự gia tăng trong chi tiêu chính phủ sẽ làm cho tổng cầu ___, dẫn tới sản lượng ___, giả định mọi yếu tố khác không thay đổi
Giảm, giảm
Giảm, tăng
Tăng, giảm
Tăng, tăng
Tỷ giá được xác định trên
check_box Thị trường ngoại hối
Thị trường cổ phiếu
Thị trường tiền tệ
Thị trường vốn
Tỷ giá là:
Giá cả của một loại tiền tệ so với vàng
Giá một đơn vị tiền tệ của một nước được tính theo tiền tệ của nước khác
Giá trị của tiền tệ so với lạm phát
Sự thay đổi giá trị của tiền qua thời gian
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc được xác định
10% tổng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại
20% tổng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại
Phụ thuộc vào đặc điểm khách hàng của ngân hàng thương mại
theo mục tiêu của chính sách tiền tệ ở mỗi thời kỳ
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng thương mại nhất thiết phải là
10%
25%
5%
Do Ngân hàng Trung ương quy định từng thời kỳ
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm, làm cho
Chi tiêu của chính phủ giảm
Dự kiến về lạm phát giảm
Dự trữ vượt mức tăng
Lãi suất trên thị trường giảm
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 1/3; tiền mặt trong quá trình lưu thông là $300 tỷ, tiền gửi có thể phát séc là $900 tỷ, vậy khi đó lượng tiền cơ sở là bao nhiêu?
$ 333 tỷ
$300 tỷ
$600 tỷ
$667 tỷ
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 15%, tiền mặt trong quá trình lưu thông là $400 tỷ, tiền gửi có thể phát séc là $800 tỷ, dự trữ vượt mức là $0.8 tỷ. Số nhân tiền là bao nhiêu?
0.651
1.67
2.3
2.5
Tỷ lệ dự trữ vượt quá của ngân hàng thương mại được xác định
10% tổng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại
20% tổng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại
Mức tỷ lệ dự trữ vượt quá sẽ do Ngân hàng Trung ương quy định
Phụ thuộc vào đặc điểm khách hàng của ngân hàng thương mại
Ưu điểm quan trọng nhất của chính sách chiết khấu là Ngân hàng Trung ương có thể sử dụng nó
check_box Thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng đối với ngân hàng thương mại
Kiểm soát lượng tiền cung ứng
Kiểm soát một cách chính xác cơ số tiền tệ
Trừng phạt các ngân hàng có dự trữ thiếu hụt
Vấn đề gây ra bởi thông tin không cân xứng trước khi diễn ra các giao dịch được gọi là _____, trong khi vấn đề gây ra sau khi diễn ra các giao dịch được gọi là _____.
Rủi ro đạo đức; sự lựa chọn đối nghịch
Sự hưởng lợi tự do; rủi ro đạo đức
Sự lựa chọn đối nghịch; rủi ro đạo đức
Tốn kém trong việc giải trình với cơ quan Nhà nước; sự hưởng lợi tự do
Vào ngày 05/01/2019, 1USD đổi được trên thị trường ngoại hối 49.0 đồng rupee của Ấn Độ, do đó, 1 rupee sẽ đổi được:
check_box 0.02 USD
1.20 USD
49.0 USD
7.00 USD
Vào ngày 25/09/2019, 1USD đổi được trên thị trường ngoại hối 0.75 euro. Do đó, 1 euro sẽ đổi được:
0.75 USD
1.00 USD
1.33 USD
1.75 USD
Vật thế chấp và quy định về giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp đi vay vốn có ý nghĩa quan trọng trong việc
check_box Làm giảm thiểu vấn đề về rủi ro đạo đức
Làm giảm các chi phí giao dịch
Loại bỏ hoàn toàn rủi ro của hoạt động đầu tư của doanh nghiệp
Loại bỏ hoàn toàn rủi ro do thông tin không cân xứng
Về mặt lý thuyết, so sánh lạm phát cầu kéo và lạm phát phí đẩy có thể căn cứ vào:
check_box Tỷ lệ thất nghiệp với mức tự nhiên
Mức độ thay đổi của mức giá so với thu nhập
Thâm hụt ngân sách
Thời điểm mức giá tăng so với thu nhập
Việc công nhân đòi tăng lương thành công và cam kết của chính phủ đối với một mức công ăn việc làm cao sẽ dẫn tới?
Lạm phát cầu kéo
Lạm phát cung kéo
Lạm phát phí đẩy
Lạm phát sốc cung
Việc giám sát khách hàng vay vốn nhằm để
Đảm bảo tuân thủ quy định do Bộ tài chính đề ra với ngân hàng thương mại
Đảm bảo tuân thủ quy định do Hiệp hội ngân hàng quy định
Đảm bảo tuân thủ quy định do Ngân hàng Trung ương đề ra với ngân hàng thương mại
Hạn chế việc khách hàng sử dụng tiền vay vào các hoạt động kinh doanh mạo hiểm
Việc làm giảm thiểu rủi ro bằng cách mua các tài sản mà thu nhập của chúng không phải lúc nào cũng thay đổi cùng chiều gọi là:
Hoạt động can thiệp vào đầu tư
Hoạt động chiết khấu
Hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu tư
Hoạt động trung gian môi giới
Vốn chủ sở của ngân hàng thương mại thường duy trì ở mức
check_box 5%/ tổng nguồn vốn
10%/ tổng nguồn vốn
15%/ tổng nguồn vốn
Theo quy định của Ngân hàng Trung ương
Vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại cổ phần được hình thành
check_box Do các cổ đông đóng góp
Do ngân hàng thương mại phát hành trái phiếu
Do Ngân hàng Trung ương cấp vốn cho ngân hàng thương mại
Do Nhà nước cấp vốn cho ngân hàng thương mại
Xét về mặt định lượng, người ta chia lạm phát thành:
check_box Tất cả các phương án trên
Lạm phát phi mã
Lạm phát vừa phải
Siêu lạm phát
Ý kiến ủng hộ Trung ương trực thuộc Chính phủ cho rằng
Chính phủ cần quản lý Ngân hàng Trung ương nhằm mở rộng quan hệ quốc tế
Chính phủ cần quản lý Ngân hàng Trung ương nhằm phát triển các hoạt động tài chính quốc tế
Chính phủ cần quản lý Ngân hàng Trung ương nhằm phối kết hợp các chính sách kinh tế vĩ mô
Chính phủ cần quản lý Ngân hàng Trung ương nhằm phục vụ mục tiêu của ngân sách Nhà nước

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập