Bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại là:
Bảng kê các khoản các khoản cho vay ngắn hạn và đầu tư của ngân hàng thương mại
Bảng kê các khoản cho vay và đầu tư của ngân hàng thương mại
Bảng kê các khoản cho vay, đầu tư và tiền gửi tiết kiệm của khách hàng của ngân hàng thương mại
Bảng kê các tài sản và nguồn vốn của ngân hàng thương mại
Bên nguồn vốn của Ngân hàng Trung ương bao gồm:
check_box Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống thống ngân hàng và dự trữ
Chứng khoán chính phủ
Dự trữ và các khoản cho vay chiết khấu
Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống thống ngân hàng và các khoản cho vay chiết khấu
Bên nguồn vốn của Ngân hàng Trung ương bao gồm:
check_box Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng và dự trữ
Chứng khoán chính phủ và các khoản cho vay chiết khấu
Dự trữ và các khoản cho vay chiết khấu
tiền mặt đang lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng và các khoản cho vay chiết khấu
Các nhà đầu tư khi tham gia quỹ đầu tư sẽ:
Gia tăng rủi ro
Giảm thiểu rủi ro và tăng cường mức độ sinh lợi tài sản
Mua thêm được nhiều cổ phiếu
Mua thêm được nhiều trái phiếu Chính phủ
Chính phủ phát hành trái phiếu bán trên thị trường tài chính là để:
Góp phần thúc đẩy hoạt động mua bán chứng khoán trên thị trường
Khuyến khích hoạt động của các doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tài trợ cho ngân sách nhà nước
tạo kênh đầu tư hấp dẫn cho các chủ thể trong nền kinh tế
Chính sách tiền tệ là do Ngân hàng Trung ương thực hiện:
check_box Đúng
Ngân hàng Trung ương và Bộ tài chính
Ngân hàng Trung ương và Kho bạc Nhà nước
Ngân hàng Trung ương và Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Chính sách tiền tệ nhằm tác động vào cung cầu tiền tệ để đạt được mục tiêu:
check_box Ổn định và tăng trưởng kinh tế
Không có phương án nào đúng
Ổn định
Tăng trưởng
Chủ thể có khả năng phát hành cổ phiếu là:
Chính phủ
Doanh nghiệp cổ phần
Kho bạc Nhà nước
Ngân hàng trung ương
Chủ thể có nguồn cung ứng vốn chủ yếu trên thị trường tài chính là:
Bộ tài chính
Hộ gia đình
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng trung ương
Chủ thể nào sau đây là chủ sở hữu doanh nghiệp:
Cá nhân mua cổ phiếu doanh nghiệp
Cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp
Doanh nghiệp khác bán chịu hàng hóa cho doanh nghiệp
Ngân hàng cho doanh nghiệp vay
Chủ thể nào sau đây nắm giữ nhiều nhất tín phiếu Kho bạc Nhà nước:
Bộ tài chính
Chính phủ
Ngân hàng thương mai
Ngân hàng trung ương
Chủ thể tham gia vào quá trình cung ứng tiền tệ gồm:
Ngân hàng thương mại và Bộ tài chính
Ngân hàng Trung ương và Bộ kế hoạch đầu tư
Ngân hàng Trung ương và kho bạc Nhà nước
Ngân hàng Trung ương, người gửi tiền, gửi vay tiền và ngân hàng thương mại
Chủ thể tham gia vào thị trường tài chính không vì mục đích lợi nhuận là:
Doanh nghiệp
Hộ gia đình
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng trung ương
Chức năng cơ bản của thị trường tài chính là:
Chuyển giao vốn (biến tiết kiệm thành đầu tư)
Cung cấp thông tin cho nền kinh tế
Định giá cho các doanh nghiệp
Kiểm soát tài chính
Chức năng của tài chính bao gồm:
check_box Phân phối và giám sát
Giám sát
Kiểm soát
Phân phối
Chức năng giám sát sẽ:
check_box Kiểm tra quá trình vận động của nguồn tài chính để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ
Không kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp
Không kiểm tra hoạt động tài chính của Nhà nước
Không kiểm tra sự vận động của tiền tệ
Chức năng tiền tệ được K.Marx cho là quan trọng nhất:
check_box Thước đo giá trị
Phương tiện lưu thông
Phương tiện thanh toán và cất trữ
Tiền tệ thế giới
Chức năng tiền tệ theo quan điểm các nhà kinh tế học hiện đại được xây dựng:
check_box Dựa trên sự kế thừa quan điểm K.Marx về chức năng của tiền tệ
Dựa trên nhu cầu của người dân
Dựa trên yêu cầu của hệ thống tài chính
Dựa trên yêu cầu quản lý của Nhà nước về tiền tệ
Chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng thương mại phát hành là công cụ tài chính được mua bán trên thị trường:
Thị trường nợ
Thị trường tiền tệ
Thị trường vốn
Thị trường vốn cổ phần
Chứng chỉ xác nhận quyền đòi nợ của nhà đầu tư đối với nhà phát hành được gọi là:
Cổ phiếu
Lệnh phiếu
Thương phiếu
Trái phiếu
Cổ phiếu của ngân hàng ABC được giao dịch trên thị trường:
Thị trường chứng khoán
Thị trường nợ
Thị trường phái sinh
Thị trường tiền tệ
Cổ phiếu là công cụ tài chính được mua bán rộng rãi trên:
Thị trường nợ
Thị trường tiền tệ
Thị trường vốn
Thị trường vốn cổ phần
Cơ sô tiền tệ (MB) tăng lên khi:
check_box Ngân hàng thương mại bán trái phiếu chính phủ trên thị trường mở
Ngân hàng thương mại phát hành chứng chỉ tiền gửi
Ngân hàng thương mại phát hành trái phiếu
Ngân hàng thương mại tăng vốn chủ sở hữu
Cơ sô tiền tệ giảm xuống khi:
Ngân hàng thương mại bán trái phiếu chính phủ trên thị trường mở
Ngân hàng thương mại mua trái phiếu chính phủ trên thị trường mở
Ngân hàng thương mại phát hành chứng chỉ tiền gửi
Ngân hàng thương mại rút tiền từ Ngân hàng Trung ương
Công cụ quan trọng nhất của chính sách tiền tệ là:
check_box Nghiệp vụ thị trường mở
Hạn mức tín dụng
Kiểm soát lãi suất
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Công cụ quan trọng nhất trên thị trường tiền tệ là:
Chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng thương mại phát hành
Hối phiếu được ngân hàng chấp nhận
Thương phiếu
Tín phiếu kho bạc
Công cụ nào sau đây của chính sách tiền tệ không làm thay đổi cơ số tiền tệ:
check_box Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Cho vay chiết khấu
Nghiệp vụ thị trường mở
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc và cho vay chiết khấu
Công cụ nào sau đây được giao dịch trên thị trường tiền tệ:
Cổ phiếu ưu đãi
Tín phiếu kho bạc
Trái phiếu Chính phủ
Trái phiếu doanh nghiệp
Công cụ tài chính có tính an toàn cao nhất trên thị trường tiền tệ là:
Cổ phiếu
Thương phiếu
Tín phiếu kho bạc
Tín phiếu ngân hàng trung ương
Công cụ tài chính nào dưới đây có thu nhập ít phụ thuộc suất:
Chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng thương mại phát hành
Cổ phiếu thường
Tín phiếu kho bạc
Trái phiếu Chính phủ
Công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhằm:
Giảm 20% rủi ro cho khách hàng mua bảo hiểm
Giảm 35% rủi ro cho khách hàng mua bảo hiểm
Giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và được căn cứ theo hợp đồng bảo hiểm được ký giữa công ty bảo hiểm và khách hàng
Tăng rủi ro cho khách hàng mua bảo hiểm
Công ty chứng khoán có thể:
Cho khách hàng vay vốn để tiến hành sản xuất nông nghiệp
Huy động vốn dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm
Môi giới chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng
Phát hành thẻ
Công ty chứng khoán thực hiện mua, bán chứng khoán bằng nguồn vốn của mình nhằm:
Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước
Thực hiện theo yêu cầu của Ngân hàng Trung ương
Thực hiện theo yêu cầu của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước
Tìm kiếm lợi nhuận
Công ty tài chính có thể thực hiện nghiệp vụ kinh doanh vàng bạc, đá quý, mua bán chuyển nhượng chứng khoán:
Chỉ chuyển nhượng chứng khoán
Chỉ kinh doanh đá quý
Chỉ kinh doanh vàng bạc
Đúng
Công ty tài chính có thể:
Chỉ được huy động vối với kỳ hạn trung và dài hạn
Chỉ được huy động vốn với kỳ hạn dài hạn
Chỉ được huy động vốn với kỳ hạn ngắn hạn và dài hạn
Huy động vốn với tất cả các kỳ hạn: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
Công ty tài chính sẽ:
Cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt dưới tất cả các hình thức
Cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là séc còn các hình thức khác là không
Cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là thẻ thanh toán còn các hình thức khác là không
Không được cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của các công cụ trên thị trường tiền tệ?
Quy mô giao dịch vốn lớn
Rủi ro thấp
Thời hạn chuyển giao công cụ tài chính dài
Tín phiếu kho bạc là công cụ tài chính được mua bán nhiều nhất trên thị trường tiền tệ
Đặc điểm của chế độ bản vị ngoại tệ là:
check_box Đồng tiền của các nước trong hệ thống được đổi ra một loại ngoại tệ mạnh
Chế độ bản vị ngoại tệ được phổ biến từ những năm 1930
Đồng tiền của các các nước được đổi ra vàng
Đồng tiền của một nước được tự do chuyển đổi ra vàng
Đặc trưng nào không đúng đối với cổ đông ưu đãi:
Có quyền biểu quyết chi phối
Có quyền chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu thường
Quyền nhận lại phần giá trị tài sản còn lại khi doanh nghiệp phá sản đứng trước cổ đông thường
Thu nhập thường được biết trước
Để bảo vệ lợi ích cho người gửi tiền, Ngân hàng Trung ương sẽ yêu cầu ngân hàng thương mại:
Chỉ được nhận tiền gửi gấp ba lần vốn tự có của ngân hàng thương mại
Chỉ được nhận tiền gửi gấp bốn lần vốn tự có của ngân hàng thương mại
Đa dạng hoá hình thức tiền gửi mà ngân hàng thương mại có thể triển khai
Đa dạng hoá và quy định tỷ lệ tối đa mà ngân hàng thương mại có thể nhận tiền gửi dựa trên vốn tự có của ngân hàng thương mại
Để làm gia tăng quy mô vốn chủ sở hữu, các ngân hàng thương mại có thể thực hiện những hoạt động sau:
Gia tăng các khoản lợi nhuận được giữ lại
Phát hành các giấy tờ có giá như cổ phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng
Vay từ các ngân hàng thương mại khác
Vay từ Ngân hàng Trung ương
Điểm khác biệt quan trọng của công ty tài chính so với ngân hàng thương mại:
Công ty tài chính có thể cung cấp tất cả các dịch vụ tài chính
Công ty tài chính không bị điều hành chặt bởi Chính phủ như ngân hàng thương mại
Công ty tài chính không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước
Phương án B và C
Đối với các món vay đơn, lãi suất đơn so với lãi suất hoàn vốn sẽ:
Cân bằng
Không xác định
Lớn hơn
Nhỏ hơn
Giá trị hiện tại của một khoản thanh toán nhận được trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào khi lãi suất tăng?
Giảm
Không chịu ảnh hưởng của lãi suất
Không thay đổi
Tăng
Giá cả trong nền kinh tế trao đổi bằng hiện vật dựa trên cơ sở:
check_box Một cách ngẫu nhiên
Điều tiết của Nhà nước
Quản lý của Ngân hàng Trung ương
Theo giá cả thị trường quốc tế
Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi Ngân hàng Trung ương bán trái phiếu Chính phủ trên thị trường mở, lượng tiền cung ứng sẽ:
check_box Giảm xuống
Có phương án đúng
Không thay đổi
Tăng lên
Giả sử nền kinh tế không sử dụng tiền, nếu trong nền kinh tế có 10 loại hàng hoá thì số lượng giá trong nền kinh tế sẽ là:
check_box 45
20
25
30
Giả sử nền kinh tế không sử dụng tiền, nếu trong nền kinh tế có 4 loại hàng hoá thì số lượng giá trong nền kinh tế sẽ là:
check_box 6
10
11
8
Giấy đòi nợ do người bán phát hành yêu cầu người mua thanh toán một khoản tiền vào một thời gian xác định được gọi là:
Chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng thương mại phát hành
Hối phiếu
Lệnh phiếu
Tín phiếu kho bạc
Giấy nhận nợ do người mua phát hành trong đó cam kết sẽ thanh toán một khoản tiền cho người bán vào một thời điểm được xác định trong tương lai là:
Chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng thương mại phát hành
Hối phiếu
Lệnh phiếu
Tín phiếu kho bạc
Hạn chế của chế độ bản vị vàng là:
check_box Không đáp ứng được nhu cầu trao đổi hàng hóa dịch vụ thực tế của nền kinh tế
Tiền vàng được bảo đảm bằng một trọng vàng nhất định
Tiền vàng được lưu thông không hạn chế
Vàng không có khả năng lưu giữ giá trị
Hạn chế tín dụng trong nội dung quản lý tiền cho vay của ngân hàng thương mại là việc Hạn chế tín dụng trong nội dung quản lý tiền cho vay của ngân hàng thương mại là việc:
Ngân hàng chỉ cho vay theo khả năng của ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại hoặc từ chối bất kỳ một yêu cầu vay vốn nào của khách hàng hoặc sẵn lòng cho vay nhưng hạn chế ở dưới mức mà người vay mong muốn
Ngân hàng thương mại sẵn lòng cho vay nhưng hạn chế ở dưới mức mà người vay mong muốn
Ngân hàng thương mại từ chối bất kỳ một yêu cầu vay vốn nào của khách hàng
Hành động “vay nóng” từ các quỹ tín dụng đen là cách tài trợ vốn trên:
Thị trường cấp hai
Thị trường cấp một
Thị trường nợ
Thị trường phi chính thức
Hệ thống tài chính bao gồm các cấu phần:
check_box Các tổ chức tài chính trung gian, Thị trường tài chính, công cụ tài chính và cơ sở hạ tầng tài chính
Các tổ chức tài chính trung gian
Nhà nước và doanh nghiệp
Thị trường tài chính
Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại chỉ tập trung cho các khách hàng vay với thời hạn trung và dài hạn:
Chỉ cho vay khách hàng với thời hạn ngắn hạn
Chỉ cho vay khách hàng với thời hạn trung hạn
Cho vay khách hàng không chỉ ngắn hạn mà còn cả trung và dài hạn
Đúng
Hoạt động của công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán sẽ:
Tập hợp nguồn vốn khổng lồ từ các chủ thể khác nhau để thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế
Tập hợp nguồn vốn nhỏ lẻ từ các cá nhân để thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế
Tập hợp nguồn vốn nhỏ lẻ từ các doanh nghiệp cổ phần để thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế
Tập hợp nguồn vốn nhỏ lẻ từ các doanh nghiệp tư nhân để thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế
Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán là hoạt động trên:
Thị trường chính thức
Thị trường nợ
Thị trường phi chính thức
Thị trường vốn cổ phần
Hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại chỉ tập trung cho chứng khoán Chính phủ:
Chứng khoán Chính phủ, cổ phiếu
Chứng khoán Chính phủ, cổ phiếu và các khoản đầu tư khác
Chứng khoán Chính phủ, liên doanh liên kết
Đúng
Hoạt động thị trường mở tạo sự linh hoạt cho các ngân hàng thương mại trong việc đảm bảo thanh khoản:
Đúng
Hỗ trợ 20%
Hỗ trợ 50%
Sai
Hoạt động trên thị trường OTC là hoạt động trên:
Thị trường chính thức
Thị trường nợ
Thị trường phi chính thức
Thị trường tiền tệ
Hối phiếu được ngân hàng chấp nhận do:
Bộ tài chính phát hành
Ngân hàng thương mại chấp nhận đóng dấu bảo lãnh chấp nhận thanh toán lên
Ngân hàng thương mại phát hành
Ngân hàng Trung ương phát hành
Khả năng sinh lời của Tín phiếu kho bạc so với Chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng thương mại phát hành:
Bằng nhau
Cao hơn do độ an toàn cao hơn
Không so sánh được
Thấp hơn do độ rủi ro thấp hơn
Khi Ngân hàng Trung ương bán chứng khoán chính phủ cho các tổ chức tài chính thì:
check_box Các tổ chức tài chính giảm lượng vốn sẵn sàng cho vay
Dự trữ vượt mức tăng lên
Lãi suất trên thị trường tăng
Lượng tiền cung ứng tăng lên
Khi cổ phiếu được tiếp tục mua bán rộng rãi trên thị trường cấp hai thì:
Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm
Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không thay đổi
Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng
Vốn vay của doanh nghiệp giảm
Khi có sự tăng lên của thâm hụt ngân sách nhà nước, lãi suất trên thị trường sẽ:
giảm do cầu vốn vay tăng
giảm do cung vốn vay tăng
tăng do cầu vốn vay tăng
tăng do cung vốn vay tăng
Khi dân chúng dự đoán có sự tăng giá mạnh trên thị trường cổ phiếu trong thời gian tới, giá cả trên thị trường trái phiếu sẽ thay đổi như thế nào?
Không có sự biến động giá trên thị trường trái phiếu
Không đủ cơ sở để dự đoán sự thay đổi của thị trường trái phiếu
Thị giá trái phiếu giảm
Thị giá trái phiếu tăng
Khi doanh nghiệp bổ sung vốn bằng cách phát hành trái phiếu, điều này đồng nghĩa doanh nghiệp đã tham gia thị trường:
Thị trường nợ
Thị trường phi chính thức
Thị trường tiền tệ
Thị trường vốn cổ phần
Khi giá cả tính bằng tiền tệ để so sánh giá trị thì tiền tệ đang thực hiện chức năng:
check_box Đơn vị đo lường giá trị
Phương tiện cất trữ
Phương tiện trao đổi
Thước đo hệ thống thanh toán
Khi lãi suất trên thị trường tăng lên thì:
giá của trái phiếu dài hạn giảm trong khi giá của trái phiếu ngắn hạn tăng
giá của trái phiếu ngắn hạn giảm trong khi giá của trái phiếu dài hạn tăng
giá của trái phiếu sẽ giảm
giá của trái phiếu sẽ tăng
Khi một ngân hàng thương mại bán chứng khoán cho Ngân hàng Trung ương, thì:
Dự trữ gân hàng giảm và cơ số tiền tệ giảm
Dự trữ ngân hàng giảm và cơ số tiền tệ tăng
Dự trữ ngân hàng tăng và cơ số tiền tệ giảm
Dự trữ ngân hàng tăng và cơ số tiền tệ tăng
Khi một ngân hàng thương mại mua chứng khoán của Ngân hàng Trung ương, thì:
Dự trữ ngân hàng giảm và cơ số tiền tệ giảm
Dự trữ ngân hàng giảm và cơ số tiền tệ tăng
Dự trữ ngân hàng tăng và cơ số tiền tệ giảm
Dự trữ ngân hàng tăng và cơ số tiền tệ tăng
Khi ngân hàng thương mại phát hành chứng chỉ tiền gửi trên thị trường tài chính, vốn nợ của ngân hàng sẽ:
Giảm 20%
Giảm 30%
Không đổi
Tăng
Khi Ngân hàng Trung ương mua 400 tỷ VND tín phiếu kho bạc cho ngân hàng Đệ Nhất, bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Trung ương sẽ thay đổi như sau:
Chứng khoán giảm xuống 100 tỷ, dự trữ giảm xuống 400 tỷ
Chứng khoán giảm xuống 400 tỷ tiền mặt giảm xuống 400 tỷ
Chứng khoán tăng lên 400 tỷ, dự trữ giảm xuống 400 tỷ
Chứng khoán tăng lên 400 tỷ, tiền mặt tăng lên 400 tỷ
Khi Ngân hàng Trung ương cho vay chiết khấu, khoản mục nào trong bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Trung ương sẽ thay đổi:
check_box Khoản mục cho vay chiết khấu tăng, khoản mục tiền dự trữ tăng
Khoản mục cho vay chiết khấu giảm, khoản mục tiền dự trữ tăng
Khoản mục cho vay chiết khấu giảm, khoản mục tiền mặt tăng
Khoản mục cho vay chiết khấu tăng, khoản mục tiền mặt tăng
Khi Ngân hàng Trung ương tăng cho vay chiết khấu, lượng tiền cung ứng:
check_box Tăng
Giảm
Không đổi
Không xác định được
Khi Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lượng tiền cung ứng sẽ:
check_box Giảm
Giảm 40%
Tăng
Tăng 40%
Khi tính thanh khoản của trái phiếu tăng lên thì lãi suất:
Giảm xuống do cầu về trái phiếu tăng
Giảm xuống do cung về trái phiếu tăng
Tăng lên do cầu về trái phiếu giảm
Tăng lên do cung về trái phiếu giảm
Khối tiền tệ M1 bao gồm:
check_box Tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng thương mại
Tiền mặt
Tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại
Tiền mặt và tín phiếu kho bạc đang lưu hành
Khối tiền tệ M1 là:
check_box Tính lỏng cao nhất
Không xác định
Phụ thuộc vào quyết định của Ngân hàng Trung ương
Tính lỏng thấp nhất
Khối tiền tệ M2 không bao gồm:
check_box Cổ phiếu
Tiền mặt
Tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng thương mại
Tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng thương mại, tiền gửi tiết kệm không kỳ hạn
Khối tiền tệ trao đổi tốt nhất:
check_box M1
M1 và M2
Ngoại tệ mạnh
Vàng
Lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại đối với những món vay khác nhau sẽ phụ thuộc vào:
Mức độ rủi ro của món vay
Mức độ rủi ro của món vay, thời hạn của món vay và vị trí địa lý của khách hàng vay vốn
Thời hạn của món vay
Thời hạn của món vay và người vay thuộc đối tượng ưu tiên
Lãi suất danh nghĩa là:
Lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại sau khi trừ đi tỷ lệ lạm phát
Lãi suất do Ngân hàng Trung ương công bố
Lãi suất ghi trên hợp đồng kinh tế
Lãi suất tiền gửi của ngân hàng thương mại sau khi trừ đi tỷ lệ lạm phát
Lãi suất hoàn vốn là:
Lãi suất do Ngân hàng Trung ương công bố
Lãi suất ghi trên hợp đồng kinh tế
Lãi suất nhà đầu tư nhận được khi mua và nắm giữ chứng khoán cho đến ngày đáo hạn
Lãi suất tiền gửi của ngân hàng thương mại sau khi trừ đi tỷ lệ lạm phát
Lãi suất làm cân bằng giá trị hiện tại của các khoản thanh toán nhận được trong tương lai với giá trị hôm nay của khoản tín dụng được gọi là:
Lãi suất danh nghĩa
Lãi suất đơn
Lãi suất hoàn vốn
Lãi suất thực
Lãi suất làm cân bằng giá trị hiện tại của các khoản thanh toán nhận được trong tương lai với giá trị hôm nay của khoản tín dụng được gọi là:
Lãi suất danh nghĩa
Lãi suất đơn
Lãi suất hoàn vốn
Tỷ suất lợi tức
Lãi suất thực là:
lãi suất danh nghĩa sau khi đã loại bỏ đi lạm phát
Lãi suất ghi trên các hợp đồng
Lãi suất tiền gửi ngân hàng sau khi loại bỏ đi lạm phát
Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng
Lựa chọn đối nghịch trong các thị trường cho vay đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải lựa chọn khách hàng có ít rủi ro nhất:
Chỉ cần tập trung khách hàng cá nhân có ít rủi ro
Chỉ cần tập trung khách hàng doanh nghiệp liên doanh có ít rủi ro
Chỉ cần tập trung khách hàng doanh nghiệp ngoài có ít rủi ro
Đây là quy định đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ
Lượng tiền cung ứng sẽ giảm xuống khi:
check_box Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương giảm
Ngân hàng Trung ương mua tín phiếu kho bạc trên thị trường mở
Lượng tiền cung ứng sẽ giảm xuống khi:
check_box Ngân hàng Trung ương giảm hạn mức tín dụng của các ngân hàng thương mại
Kho bạc Nhà nước rút tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương
Ngân hàng thương mại phát hành chứng chỉ tiền gửi
Ngân hàng Trung ương mua tín phiếu kho bạc trên thị trường mở
Lượng tiền cung ứng (MS) giảm khi:
check_box Ngân hàng Trung ương giảm cho vay chiết khấu các ngân hàng thương mại và tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Dự trữ ngân hàng thương mại tăng và ngân hàng thương mại phát hành chứng chỉ tiền gửi
Ngân hàng Trung ương giảm cho vay chiết khấu các ngân hàng thương mại và mua trái phiếu chính phủ trên thị trường mở
Ngân hàng Trung ương tăng cho vay chiết khấu các ngân hàng thương mại
Lượng tiền cung ứng (MS) tăng lên khi:
Dự trữ ngân hàng thương mại giảm và ngân hàng thương mại phát hành chứng chỉ tiền gửi
Dự trữ ngân hàng thương mại tăng và ngân hàng thương mại phát hành chứng chỉ tiền gửi
Ngân hàng Trung ương bán trái phiếu chính phủ trên thị trường mở
Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Lượng tiền cung ứng được quyết định bởi:
check_box Ngân hàng Trung ương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ tài chính
Kho bạc Nhà nước
Lượng tiền cung ứng giảm xuống khi:
Ngân hàng Trung ương bán giấy tờ có giá trên thị trường mở
Ngân hàng Trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Ngân hàng Trung ương mua giấy tờ có giá trên thị trường mở
Ngân hàng Trung ương tăng cho vay chiết khấu
Lượng tiền cung ứng không thay đổi khi:
check_box Ngân hàng Trung ương không cho vay chiết khấu với các ngân hàng thương mại
Ngân hàng Trung ương làm đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ
Ngân hàng Trung ương phát hành tiền
Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trự bắt buộc
Lượng tiền cung ứng sẽ tăng lên khi:
Ngân hàng thương mại bán tín phiếu kho bạc trên thị trường mở
Ngân hàng thương mại phát hành chứng chỉ tiền gửi
Ngân hàng Trung ương giảm cho vay chiết khấu
Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Lượng tiền cung ứng theo nghĩa hẹp nhất mà Ngân hàng Trung ương công bố:
check_box M1
L
M2
M3
Lý do khiến sự phá sản của một ngân hàng thương mại là nghiêm trọng đối với nền kinh tế:
Làm lãi suất thị trường tăng lên
Một ngân hàng thương mại phá sản sẽ dẫn đến mối lo về sự phá sản hàng loạt ngân hàng thương mại khác
Một số dân chúng bị thiệt hại
Một số dẫn chúng và doanh nghiệp bị thiệt hại
Mệnh đề nào là đúng khi nói về cổ phiếu ưu đãi?
Cổ phiếu ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phiếu thường
Cổ phiếu ưu đãi được biết thu nhập ngay khi phát hành cổ phiếu
Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có thứ tự thanh toán sau người nắm giữ cổ phiếu thường
Thị giá của cổ phiếu ưu đãi có mức độ dao động lớn
Mệnh đề nào không đúng với chế độ tiền pháp định:
check_box Ngân hàng thương mại phát hành và tiền giấy được chuyển ra vàng
Mức giá cả chung càng cao, giá trị tiền càng thấp
Ngân hàng Trung ương độc quyền phát hành
Tiền giấy được chuyển ra vàng
Mệnh đề nào không đúng:
check_box Giá trị của tiền không phản ánh lượng hàng hóa có thể mua được
Chức năng thước đo giá trị là chức năng quan trọng nhất của tiền tệ theo quan điểm của K.Marx
Lạm phát là tình trạng giá cả tăng lên
Lạm phát làm giảm giá trị của tiền
Mệnh đề nào sau đây không đúng khi nói về cổ phiếu thường:
Cổ phiếu thường có thu nhập không cố định
Cổ phiếu thường là công cụ tài chính mua bán trên thị trường vốn cổ phần
Người nắm giữ cổ phiếu là chủ sở hữu của doanh nghiệp
Thu nhập nhà đầu tư nhận được từ cổ phiếu chỉ gồm có cổ tức
Mệnh đề nào sau đây không đúng về Ngân hàng Trung ương
check_box Ngân hàng Trung ương chỉ mở tài khoản cho khoản cho Kho bạc Nhà nước, không mở tài khoản cho ngân hàng thương mại
Ngân hàng Trung ương bảo quản dự trữ ngoại hối
Ngân hàng Trung ương có thể cho ngân sách nhà nước vay
Ngân hàng Trung ương có quyền cấp giấy phép hoạt động cho các ngân hàng thương mại
Mệnh đề nào sau đây không đúng về ưu điểm của nghiệp vụ thị trường mở:
check_box Giúp Ngân hàng Trung ương thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng
Dễ dàng đảo ngược tình thế
Linh hoạt và chính xác
Nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Ngân hàng Trung ương
Mệnh đề nào sau đây là đúng với lãi suất?
Lãi suất không chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế
Lãi suất là giá cả của các khoản tín dụng
Lãi suất là tỷ lệ phần trăm của số thu nhập của người có vốn trên tổng số vốn mà anh ta đưa vào sử dụng
Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay
Mô hình tổ chức của Ngân hàng Trung ương:
check_box gắn liền đặc điểm riêng có của mỗi dân tộc như vấn đề thể chế chính trị, quan điểm phát triển kinh tế và đặc điểm văn hoá
Không có phương án đúng
Thuộc sự quản lý của Bộ Tài chính
Thuộc sự quản lý của Chính phủ
Một chứng khoán trả $110 sau 1 năm và $121 cho năm tiếp theo, lãi suất hoàn vốn của chứng khoán đó là bao nhiêu nếu nó được bán với giá $200?
10%
11%
12%
9%
Một khoản cho vay có lãi suất hoàn vốn là 10%. Số tiền thu được qua từng năm lần lượt là $1100, $1210 và $1331. Tính giá trị hiện tại của khoản đầu tư:
3000
3100
3120
3200
Một sự giảm xuống của mức giá cả hàng hóa:
check_box Giá trị tiền tăng
Giá trị tiền giảm
Giá trị tiền không đổi
Tác động không chính xác
Một tín phiếu kho bạc kỳ hạn một năm mệnh giá $100 đang được bán với giá $90. Lãi suất hoàn vốn mà nhà đầu tư thu được nếu mua tín phiếu này là:
11,11%
15%
20%
5%
Một trái phiếu có mệnh giá 1000đ, lãi suất trả hàng năm (lãi suất coupon) là 10%, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu đang được bán bằng với mệnh của trái phiếu:
10%
15%
25%
5,5%
Một trong những biện pháp sẽ gia tăng vốn nợ của ngân hàng thương mại:
Gia tăng các khoản lợi nhuận giữ lại
Phát hành chứng chỉ tiền gửi
Phát hành chứng chỉ tiền gửi và phát hành trái phiếu
Phát hành trái phiếu
Mục tiêu nào dưới đây không phải là mục tiêu của chính sách tiền tệ:
Lãi suất thấp
Ổ định thị trường tài chính
Ổn định giá cả
Ổn định lãi suất
Mức dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Trung ương:
check_box xác định vào mỗi thời kỳ theo mục tiêu của chính sách tiền tệ
10% tổng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại
20% tổng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại
Phụ thuộc vào đặc điểm khách hàng của ngân hàng thương mại
Mục tiêu chính sách tiền tệ có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau trong dài hạn:
check_box Đúng
Cả trong ngắn hạn và dài hạn
Không xác định được
Sai
Nắm giữ công cụ tài chính nào sau đây có thể được hưởng lợi trực tiếp từ lợi nhuận công ty:
Cổ phiếu thường
Thương phiếu
Tín phiếu kho bạc
Trái phiếu
Nếu $22.050 là số tiền phải trả sau 2 năm cho một khoản vay đơn $20.000 nhận được ngày hôm nay, lãi suất của món vay đó sẽ là:
10%
15%
20%
5%
Nếu một trái phiếu có lãi suất coupon trả hàng năm là 5%, kỳ hạn 4 năm, mệnh giá $1000. Nếu một trái phiếu tương tự đang được bán lãi suất thị trường 8% thì trái phiếu này sẽ được bán với giá bao nhiêu?
$600.04
$650.05
$750.01
$900.64
Ngân hàng Nhà nước quyết định chi 100 tỷ VND sửa chữa trụ sở, việc này tác động đến cơ số tiền tệ (MB):
check_box Không đổi
Giảm
Không có cơ sở xác định
Tăng
Ngân hàng thương mại được hiểu là:
Là doanh nghiệp cổ phần
Là một doanh nghiệp Nhà nước chuyên môn hoá trong lĩnh vực huy động tiền gửi tiết kiệm và cho vay
Là một tổ chức tài chính trung gian, thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ vì mục tiêu có lợi nhuận
Là một tổng công ty
Ngân hàng thương mại khác công ty bảo hiểm bởi vì:
Công ty bảo hiểm có thực hiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
Công ty bảo hiểm có thực hiện nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm
Ngân hàng thương mại có khả năng thực hiện nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm còn công ty bảo hiểm thì không
Ngân hàng thương mại không được phép sử dụng vốn kể mua cổ phiếu của các doanh nghiệp
Ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động:
Nhận tiền gửi và kinh doanh bảo hiểm
Nhận tiền gửi và kinh doanh chứng khoán
Nhận tiền gửi và môi giới bất động sản
Tín dụng và phi tín dụng
Ngân hàng thương mại thực hiện quản lý tiền cho vay phải đảm bảo các nguyên tắc:
Sàng lọc và giám sát
Sàng lọc và giám sát; quan hệ với khách hàng; thế chấp tài sản và số dư bù; hạn chế tín dụng; vốn ngân hàng và tính tương hợp
Sàng lọc và quan hệ với khách hàng
Sàng lọc và thế chấp tài sản và số dư bù
Ngân hàng thương mại thực hiện quản lý tiền dự trữ và dòng tiền rút ra nhằm:
Hạn chế chi phí khi có dòng tiền rút ra
Hạn chế chi phí khi có dòng tiền rút ra và ngăn ngừa vỡ nợ của ngân hàng
Ngăn ngừa vỡ nợ của ngân hàng
Tăng cường tìm kiếm khách hàng đến với ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại:
check_box Là trung gian tài chính quan trọng bậc nhất của nền kinh tế
Là tổ chức tài chính phi ngân hàng
Thực hiện kinh doanh bảo hiểm
Thực hiện kinh doanh chứng khoán
Nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Trung ương:
check_box Là công cụ hiệu quả nhất so với các công cụ khác của chính sách tiền tệ
Không có phương án nào đúng
Là công cụ kém hiệu quả nhất so với các công cụ khác của chính sách tiền tệ
Là công cụ thực hiện mất nhiều thời gian
Người dân vẫn nắm giữ tiền kể cả trong thời kỳ có lạm phát:
check_box Do là tài sản có tính lỏng cao nhất
Do được đảm bảo bằng vàng
Do không có hàng hóa thay thế
Là thứ duy nhất được chấp nhận trong thanh toán
Nguồn vốn của ngân hàng thương mại chủ yếu dưới hình thức phát hành trái phiếu:
Chiếm 60% tổng nguồn vốn
Chiếm 70% tổng nguồn vốn
Chiếm 80% tổng nguồn vốn
Sai
Nhà của một người là một phương tiện lưu trữ giá trị, tiền sẽ:
check_box Là một phương tiện để tiết kiệm tiêu dùng trong tương lai
Không phải là một tài sản bền vững
Phải là tiền mặt
Tiền không nhận được lãi
Nhu cầu mua trái phiếu sẽ giảm lên khi:
Lãi suất của trái phiếu tăng
Rủi ro của trái phiếu tăng
Thu nhập của cải giảm
Tính thanh khoản của trái phiếu giảm
Nhu cầu mua trái phiếu sẽ tăng lên khi:
Lãi suất trái phiếu giảm
Rủi ro của trái phiếu tăng
Thu nhập của cải tăng
Tính thanh khoản của trái phiếu giảm
Ông Bình mua vé ca nhạc bằng thẻ ghi nợ là một ví dụ về chức năng gì của tiền tệ:
check_box Phương tiện trao đổi.
Phương tiện cất trữ
Phương tiện thanh toán
Tiền tệ thế giới
Phương án nào dưới đây không đúng về tín phiếu kho bạc:
Chúng có kỳ hạn nhỏ hơn 1 năm
Chúng có tính thanh khoản bằng với các thương phiếu
Hầu hết các tín phiếu kho bạc được bán dưới hình thức ghi sổ
Là công cụ tài chính có độ an toàn cao nhất so với các công cụ tài chính khác trên thị trường tiền tệ
Sắp xếp các loại tài sản theo thứ tự tính thanh khoản tăng dần:
check_box Trái phiếu, tài khoản giao dịch, tiền mặt
Cổ phiếu, tiền mặt, trái phiếu
Tài khoản giao dịch, tài khoản tiết kiệm, nhà xưởng, cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt.
Tiền mặt, trái phiếu, nhà xưởng
Sự an toàn và hiệu quả trong kinh doanh của ngân hàng thương mại phải là:
Có tỷ suất lợi nhuận trên 10% và nợ quá hạn dưới 8%
Có tỷ suất lợi nhuận trên 15% và nợ quá hạn dưới 4%
Hoạt động tuân thủ theo các quy định của pháp luật, có lợi nhuận và tỷ lệ nợ quá hạn ở mức cho phép
Không có nợ quá hạn và nợ xấu
Sự giảm xuống của cơ số tiền tệ sẽ không làm cho:
check_box Đầu tư tăng
Dự trữ của ngân hàng giảm
Lãi suất tăng
Lượng tín dụng có sẵn cho vay giảm
Sự thay đổi lãi suất sẽ làm giảm lợi nhuận của ngân hàng thương mại:
Đúng
Giảm 20% lợi nhuận
Giảm 30% lợi nhuận
Sai
Sự tồn tại song song tài chính trực tiếp và tài chính gián tiếp vì
Giúp thị trường chứng khoán hoạt động có hiệu quả
Hỗ trợ đáp ứng nhu cầu vốn trong nền kinh tế
Kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp
Tăng cường vai trò quản lý thị trường tài chính của Ngân hàng Trung ương
Tài chính gián tiếp sẽ:
check_box Có sự tham gia của trung gian tài chính nhằm tăng cường điều tiết vốn
Có chi phí mua, bán vốn là cao nhất
Có chi phí mua, bán vốn là rẻ nhất
Không có sự quản lý của Nhà nước
Tài chính trực tiếp sẽ:
check_box Xác định chuyển giao vốn trực tiếp giữa người mua và người bán vốn
Chi phí mua, bán vốn là rẻ nhất
Không có sự quản lý của Nhà nước
Không xác định được chi phí mua, bán vốn.
Tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại phải đáp án các yêu cầu:
Có giá trị 5.000.000 VND
Có giá trị tiền tệ và đảm bảo các yêu cầu của pháp luật
Có giá trị trên 10.000.000 VND
Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người vay vốn và có giá trị từ 5.000.000 VND
Tài sản thế chấp là giúp ngân hàng thương mại tăng hiệu quả quản lý tiền cho vay:
Đúng và mức hiệu quả còn phụ thuộc vào loại tài sản thế chấp
Tăng 20% hiệu quả quản lý tiền cho vay
Tăng 35% hiệu quả quản lý tiền cho vay
Tăng 70% hiệu quả quản lý tiền cho vay
Tăng cường hoạt động marketing sẽ giúp ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính phi ngân hàng mở rộng đối tượng khách hàng tốt hơn:
Đúng
Sai
Tăng thêm 20% so với khách hàng sẵn có
Tăng thêm 50% so với khách hàng sẵn có
Thị giá của các công cụ trên thị trường tiền tệ ít dao động bởi vì:
Chính phủ áp dụng biên độ giao động giá hẹp của các công cụ tài chính
Thị trường tiền tệ mức độ rủi ro thấp
Thị trường tiền tệ thiếu tính cạnh tranh
Thời gian đáo hạn ngắn
Thị trường tài chính góp phần thúc đấy phát triển kinh tế vì:
Các doanh nghiệp phải công bố thông tin trên thị trường
Các ngân hàng thương mại phải cạnh tranh gay gắt để tồn tại
Thị trường chứng khoán được coi là “hàn thử biểu” đo sức khỏe nền kinh tế
Tích luỹ và tập trung vốn ứng nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế
Thị trường tài chính:
check_box Là bộ phận của hệ thống tài chính
Chỉ mua bán giấy tờ có giá là cổ phiếu
Chỉ mua bán giấy tờ có giá là công cụ nợ
Chỉ mua bán giấy tờ có giá ngắn hàn
Thời gian nhận được các khoản thanh toán trong tương lai tăng lên sẽ ảnh hưởng tới giá trị hiện tại của các khoản thanh toán đó như thế nào?
Gỉam
Giữ nguyên
Không chịu ảnh hưởng của thời gian nhận khoản thanh toán
Tăng
Thu nhập nhận được từ việc đầu tư vào cổ phiếu phụ thuộc vào:
Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại
Lãi suất của trái phiếu Chính phủ
Thu nhập từ việc nắm giữ các công cụ tài chính khác
Thương phiếu là công cụ tài hính:
Chỉ do ngân hàng thương mại phát hành
Do cá nhân phát hành
Do doanh nghiệp phát hành
Do doanh nghiệp và cả ngân hàng thương mại phát hành
Tiền cho vay được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng thương mại theo tỷ lệ:
100% bên tài sản
15% bên nguồn vốn và 85% bên tài sản
30% bên nguồn vốn và 80% bên tài sản
40% bên nguồn vốn và 70% bên tài sản
Tiền có thể biểu hiện giá trị hàng hóa thành giá cả thông qua chức năng:
check_box Thước đo giá trị
Phương tiện lưu thông
Phương tiện thanh toán
Tiền tệ thế giới
Tiền dự trữ được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng thương mại theo tỷ lệ:
10% bên nguồn vốn và 90% bên tài sản
100% bên tài sản
20% bên nguồn vốn và 80% bên tài sản
30% bên nguồn vốn và 70% bên tài sản
Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Trung ương sẽ là:
một khoản nợ của Ngân hàng Trung ương và một tài sản của Kho bạc Nhà nước
một khoản nợ của NHTW và một khoản nợ của Kho bạc Nhà nước
một tài sản của NHTW và một khoản nợ của Kho bạc Nhà nước
một tài sản của NHTW và tài sản của Kho bạc Nhà nước
Tiền gửi giao dịch của khách hàng tại ngân hàng thương mại nhằm:
Để khách hàng được hưởng mức lãi suất cao
Để khách hàng được sử dụng dịch vụ thanh toán do ngân hàng thương mại cung cấp
Để khách hàng trở thành khách hàng truyền thống của ngân hàng thương mại
Để ngân hàng thương mại quản lý hộ tiền cho khách hàng
Tiền tệ và tài chính là phạm trù kinh tế:
check_box Gắn với sự phát triển nền sản xuất và lưu thông hàng hóa
Gắn với sự phát triển của ngân hàng thương mại
Gắn với sự phát triển của ngân hàng trung ương
Gắn với sự phát triển của Nhà nước
Tiền thực hiện chức năng cất trữ đòi hỏi:
check_box Là tiền mặt
Có sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương
Dễ chia nhỏ
Là ngoại tệ
Tiền thực hiện chức năng cất trữ khi:
check_box Tiền rút ra khỏi lưu thông với tư cách của cải để dành
Tiền đo lường giá trị hàng hóa
Tiền là phương tiện di chuyển của cải giữa các quốc gia
Tiền là trung gian quá trình mua bán
Tìm câu trả lời đúng nhất . Tính thanh khoản của một hàng hóa được xác định bởi?
check_box Chi phí tài chính và chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt
Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt
Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt
Giá bán tài sản đó
Tìm câu trả lời đúng nhất . Trong chế độ tiền pháp định, giá trị của tiền phụ thuộc:
check_box Số lượng hàng hóa mà tiền mua được
Chính sách của ngân hàng thương mại
Chính sách của ngân hàng trung ương
Số lượng ngoại tệ được quy đổi
Tìm câu trả lời đúng nhất. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải?
check_box Được chấp nhận rộng rãi làm phương tiên thanh toán
Do chính phủ tạo ra
Được sản xuất bằng vàng, bạc
Không được sản xuất hàng loạt
Tín phiếu kho bạc do:
Bộ tài chính phát hành
Doanh nghiệp cổ phần phát hành
Kho bạc Nhà nước phát hành
Ngân hàng trung ương phát hành
Tín phiếu kho bạc là công cụ tài chính được mua bán trên thị trường:
Thị trường nợ
Thị trường tiền tệ
Thị trường vốn
Thị trường vốn cổ phần
Tín phiếu kho bạc là công cụ tài chính giao dịch nhiều nhất trên thị trường mở do:
check_box Tính lỏng và an toàn cao
Có sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng Trung ương
Thời hạn tín phiếu chỉ là 3 tháng
Tính lỏng cao
Tình huống nào thì người cho vay sẽ có lợi nhất?
Lãi suất là 13% và tỷ lệ lạm phát dự kiến là 15%
Lãi suất là 25% và tỷ lệ lạm phát dự kiến là 50%
Lãi suất là 4% và tỷ lệ lạm phát dự kiến là 1%
Lãi suất là 9% và tỷ lệ lạm phát dự kiến là 7%
Tình huống nào thì người đi vay sẽ có lợi nhất?
Lãi suất là 13% và tỷ lệ lạm phát dự kiến là 15%
Lãi suất là 25% và tỷ lệ lạm phát dự kiến là 50%
Lãi suất là 4% và tỷ lệ lạm phát dự kiến là 1%
Lãi suất là 9% và tỷ lệ lạm phát dự kiến là 7%
Tính lãi suất hoàn vốn của một khoản cho vay trị giá 100 triệu đồng, thời gian vay vốn 1 năm, trả lãi trước với lãi suất 15%/năm:
check_box 17,65%
10%
15%
25%
Tính lãi suất hoàn vốn của một khoản cho vay trị giá 200 triệu đồng, thời gian vay vốn 1 năm, trả lãi trước với lãi suất 12%/năm:
check_box 13,64%
15,00%
17,00%
17,64%
Tính lãi suất hoàn vốn của một khoản cho vay trị giá 200 triệu đồng, thời gian vay vốn 1 năm, trả lãi trước với lãi suất 12%/năm:
15,00%
15,05%
17,00%
17,64%
Tính lãi suất hoàn vốn của một tín phiếu kho bạc Mỹ có mệnh giá $1000 sẽ đáo hạn trong một năm tới và được bán với giá $800:
15,00%
17,64%
25,00%
27,05%
Tính lãi suất hoàn vốn của trái phiếu coupon B, mệnh giá 100.000 VND, thời hạn 2 năm, lãi suất coupon 10% đang được bán với giá 95.000 VND:
12,91%
12,92%
12,93%
13%
Tính tiền lãi một người nhận được vào năm thứ 5 nếu trong năm đầu tiên người đó cho vay 130 triệu đồng với lãi suất 10%/ năm biết rằng tiền lãi được tính theo cách tính lãi đơn:
11 triệu đồng
12 triệu đồng
13 triệu đồng
14 triệu đồng
Tính tiền lãi một người nhận được vào năm thứ 5 nếu trong năm đầu tiên người đó cho vay 130 triệu với lãi suất 10%/ năm biết rằng tiền lãi được tính theo cách tính lãi đơn:
12 triệu
13 triệu
19 triệu.
20 triệu
Tổ chức tài chính phi ngân hàng bao gồm:
check_box Công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư
Kho bạc Nhà nước
Ngân hàng phát triển
Ngân hàng thương mại
Trái phiếu có khả năng chuyển đổi:
Là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu
Là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành hối phiếu
Là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành thương phiếu
Là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành tín phiếu kho bạc
Trong các trái phiếu có mệnh giá $1,000 sau đây, trái phiếu nào sẽ có lãi suất hoàn vốn thấp nhất?
Trái phiếu có lãi suất coupon 10%, được bán với giá $1,000
Trái phiếu có lãi suất coupon 15%, được bán với giá $1,000
Trái phiếu có lãi suất coupon 15%, được bán với giá $900
Trái phiếu có lãi suất coupon 5%, được bán với giá $1000
Trong các trái phiếu có mệnh giá $5000 sau đây, trái phiếu nào sẽ có lãi suất hoàn vốn cao nhất?
Trái phiếu có lãi suất coupon 10%, được bán với giá $5000
Trái phiếu có lãi suất coupon 12%, được bán với giá $4500
Trái phiếu có lãi suất coupon 6%, được bán với giá $5000
Trái phiếu có lãi suất coupon 6%, Trái phiếu có lãi suất coupon 6%, được bán với giá $5500
Trong các công cụ tài chính dưới đây, đâu là công cụ tài chính ngắn hạn:
Tín phiếu kho bạc
Trái phiếu Chính phủ
Trái phiếu của hãng Walt Disney
Trái phiếu kho bạc thời hạn 2 năm
Trong các trái phiếu có mệnh giá $1,000 sau đây, trái phiếu nào sẽ có lãi suất hoàn vốn cao nhất?
Trái phiếu có lãi suất coupon 10%, được bán với giá $1,000
Trái phiếu có lãi suất coupon 12%, được bán với giá $1,100
Trái phiếu có lãi suất coupon 5%, được bán với giá $1,000
Trái phiếu có lãi suất coupon 7%, được bán với giá $1,000
Trong chế độ tiền tệ, yếu tố thay đổi là:
check_box Bản vị tiền tệ
Công cụ trao đổi
Công cụ trao đổi và đơn vị tiền tệ
Đơn vị tiền tệ
Trong quản lý kinh tế vi mô, tiền có vai trò quan trọng:
check_box Tiết kiệm chi phí trao đổi, đẩy nhanh quá trình lưu thông hàng hóa, dịch vụ và tái sản xuất
Nâng cao hiệu quả kinh tế
Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
Tiết kiệm chi phí trao đổi
Trong số các công cụ tài chính sau, công cụ nào có độ an toàn thấp nhất:
Cổ phiếu
Tín phiếu kho bạc
Trái phiếu Chính phủ
Trái phiếu ngân hàng
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng thương mại nhất thiết phải là;
10%
25%
5%
Do Ngân hàng Trung ương quy định từng thời kỳ
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm, làm cho:
check_box Lãi suất trên thị trường giảm
Chi tiêu của chính phủ giảm
Dự kiến về lạm phát giảm
Dự trữ vượt mức tăng
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm, làm cho:
check_box Lãi suất trên thị trường tăng
Chi tiêu của chính phủ giảm
Dự kiến về lạm phát giảm
Dự trữ vượt mức tăng
Tỷ lệ dự trữ vượt quá của ngân hàng thương mại được xác định:
10% tổng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại
20% tổng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại
Mức tỷ lệ dự trữ vượt quá sẽ do Ngân hàng Trung ương quy định
Phụ thuộc vào đặc điểm khách hàng của ngân hàng thương mại
Tỷ lệ nợ quá hạn của một ngân hàng thương mại được xác định bằng:
Số tiền được xoá nợ trên tổng dư nợ
Số tiền khách hàng không trả được trên tổng dư nợ
Số tiền nợ khó đòi trên tổng dư nợ
Số tiền nợ quá hạn trên tổng dư nợ
Ưu điểm quan trọng nhất của chính sách chiết khấu là Ngân hàng Trung ương có thể sử dụng nó:
check_box Thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng đối với ngân hàng thương mại
Kiểm soát lượng tiền cung ứng
Kiểm soát một cách chính xác cơ số tiền tệ
Trừng phạt các ngân hàng có dự trữ thiếu hụt
Việc giám sát khách hàng vay vốn nhằm để:
Đảm bảo tuân thủ quy định do Bộ tài chính đề ra với ngân hàng thương mại
Đảm bảo tuân thủ quy định do Hiệp hội ngân hàng quy định
Đảm bảo tuân thủ quy định do Ngân hàng Trung ương đề ra với ngân hàng thương mại
Hạn chế việc khách hàng sử dụng tiền vay vào các hoạt động kinh doanh mạo hiểm
Với lãi suất là 6%, giá trị hiện tại của $100 nhận được sau 1 năm là:
$ 94
$ 95
$ 95,5
$ 96
Với lãi suất là 6%, giá trị hiện tại của $100 nhận được sau 1 năm là:
$ 100
$ 101
$ 94
$ 98
Vốn chủ sở của ngân hàng thương mại thường duy trì ở mức:
10%/ tổng nguồn vốn
15%/ tổng nguồn vốn
5%/ tổng nguồn vốn
Theo quy định của Ngân hàng Trung ương
Vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại cổ phần được hình thành:
Do các cổ đông đóng góp
Do ngân hàng thương mại phát hành trái phiếu
Do Ngân hàng Trung ương cấp vốn cho ngân hàng thương mại
Do Nhà nước cấp vốn cho ngân hàng thương mại
Xác định giá của một trái phiếu doanh nghiệp có mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất coupon 12%/ năm, kỳ hạn 5 năm, lãi suất trên thị trường là 15%/ năm:
87.000 đồng
88.000 đồng
89.000 đồng
89.772 đồng
Xác định giá của trái phiếu chính phủ có mệnh giá 1000 đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất trả hàng năm là 12%. Lãi suất thị trường hiện tại là 15%/ năm:
750,86 đồng
752,86 đồng
850,47 đồng
886,47 đồng
Xác định giá của trái phiếu chính phủ có mệnh giá 1000 đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất trả hàng năm là 12%. Lãi suất thị trường hiện tại là 8%/ năm:
1208,25 đồng
750.86 đồng
886.47 đồng
900,01 đồng
Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng tới lãi suất thực:
Cung cầu về vốn vay
Mức độ cung ứng vàng trong nền tế
Sự ưa thích tiêu dùng theo thời
Tỷ lệ lạm phát
Yếu tố làm thay đổi cơ số tiền tệ?
check_box B. Nghiệp vụ thị trường mở và cho vay chiết khấu
Cổ phiếu
Lệnh phiếu
Trái phiếu chuyển đổi
Yếu tố nào không làm dịch chuyển đường cầu cầu của vốn vay:
Hoạt động của chính phủ nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước.
Lạm phát kỳ vọng
Nhu cầu vay vốn của hộ gia đình
Thu nhập của cải

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập