AAX có doanh thu 9.000 USD, 6.000 USD là chi phí hoạt động chưa bao gồm khấu hao tài sản cố định hữu hình và 1.500 USD là khấu hao tài sản cố định hữu hình. Công ty đã phát hành 4.000 USD trái phiếu với lãi suất là 8%, và thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất là 20%. Lợi nhuận trước thuế của công ty là bao nhiêu?
check_box 1.180 USD.
1.220 USD.
1.260 USD.
1.300 USD.
Ba hoạt động cơ bản trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ là:
dòng tiền vào, dòng tiền ra và cân đối tiền.
tiền đầu kỳ, tiền cuối kỳ và thay đổi tiền trong kỳ.
hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác.
Bạn đang có một danh mục đầu tư gồm 3 cổ phiếu, điều gì sẽ xảy ra khi bạn thêm ngẫu nhiên một cổ phiếu vào danh mục?
check_box Rủi ro phi hệ thống của danh mục có thể giảm xuống nhưng rủi ro hệ thống có thể vẫn như cũ.
Lợi nhuận kỳ vọng của danh mục có thể giảm.
Cả rủi ro hệ thống và phi hệ thống của danh mục có thể giảm.
Rủi ro hệ thống và lợi nhuận kỳ vọng của danh mục có thể giảm.
Bạn quan sát thấy ROE của một công ty cao hơn trung bình ngành, nhưng cả lợi nhuận biên và tỷ số nợ thấp hơn mức trung bình ngành. Nhận định nào dưới đây là đúng?
Doanh lợi tổng tài sản của công ty phải cao hơn trung bình ngành.
Vòng quay tổng tài sản phải cao hơn trung bình ngành.
Vòng quay tổng tài sản phải thấp hơn trung bình ngành.
Vòng quay tổng tài sản bằng trung bình ngành.
Bạn quan sát thấy ROE của một công ty cao hơn trung bình ngành. Để kết luận được rằng ROA của công ty ấy cũng cao hơn trung bình ngành, bạn cần có thêm dữ liệu nào trong số các dữ liệu dưới đây?
check_box Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu của công ty thấp hơn trung bình ngành.
Tỷ suất Doanh lợi Doanh thu của công tycao hơn trung bình ngành.
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản thấp hơn trung bình ngành.
Vòng quay tổng tài sản của công ty thấp hơn trung bình ngành.
Báo cáo kết quả kinh doanh được lập dựa trên 3 hoạt động cơ bản:
check_box hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác.
tiền đầu tiền, chênh lệch nhập xuất, tiền cuối kỳ.
hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động khác.
Các điều kiện khác không đổi, hành động nào sau đây làm giảm khoản mục tiền trên bảng cân đối kế toán của một công ty?
check_box Công ty cho khách hàng trả chậm dài hơn.
Công ty phát hành cổ phiếu thường.
Công ty phát hành trái phiếu.
Thanh lý tài sản cố định.
Các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp là:
các nhà quản lý doanh nghiệp.
các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước.
các chủ nợ của doanh nghiệp.
các đối tượng có lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến doanh nghiệp
Các yếu tố khác không đổi, hành động nào sau đây sẽ làm tăng tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn?
Tăng khoản phải thu.
Tăng khoản phải trả.
Tăng tài sản cố định ròng.
Tăng giấy nợ phải trả.
Cho biết các thông tin sau: Vốn cổ phần = 1.250 tỷ đồng; tỷ số P/E = 5. Số cổ phiếu lưu hành 25 triệu; tỷ số M/B = 1,5. Tính giá thị trường của 1 cổ phiếu của công ty SCR?
333.000 đồng.
375.000 đồng.
10.000 đồng.
166.667 đồng.
Cho biết thông tin về công ty X và công ty Y như sau: • Công ty X có lợi nhuận kỳ vọng cao hơn công ty Y. • Công ty X có độ lệch chuẩn về lợi nhuận thấp hơn công ty Y. • Công ty X có hệ số beta cao hơn công ty Y. Với những thông tin trên đây, nhận định nào đúng?
Công ty X có hệ số biến đổi thấp hơn công ty Y.
Công ty X có rủi ro phi hệ thống lớn hơn công ty Y.
Cổ phiếu của công ty X tốt hơn cổ phiếu công ty Y.
Công ty X có ít rủi ro thị trường (rủi ro hệ thống) hơn công ty Y.
Cho biết thông tin về lợi nhuận của Cổ phiếu của công ty Thanh Tâm như sau : Tỷ lệ lợi nhuận (Xác suất xảy ra) 30% (50%); 9% (25%); 25% (25%). Hãy tính độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu công ty An Bình?
8,62%
15,96%
10,78%
11,42%
Cho biết thông tin về lợi nhuận của Cổ phiếu của công ty Tuấn Khôi như sau : Tỷ lệ lợi nhuận (Xác suất xảy ra) 30% (50%); 9% (25%); 25% (25%). Hãy tính tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu công ty Tuấn Khôi?
check_box 23,5%
14,4%
15,2%
16%
Cho các phương thức tài trợ sau: • Phương thức 1: Toàn bộ tổng Tài sản được tài trợ bằng nguồn vốn dài hạn. • Phương thức 2: Toàn bộ Tài sản dài hạn, một phần Tài sản ngắn hạn được tài trợ bằng nguồn vốn dài hạn. Nguồn vốn ngắn hạn được dùng để tài trợ cho phần Tài sản ngắn hạn còn lại. • Phương thức 3: Toàn bộ Tài sản dài hạn được tài trợ bằng nguồn vốn dài hạn,toàn bộ Tài sản ngắn hạn được tài trợ bằng nguồn vốn ngắn hạn. Hãy sắp xếp các phương thức tài trợ trên theo trình tự chi phí vốn tăng dần.
Phương thức 1 < Phương thức 3 < Phương thức 2.
Phương thức 2 < Phương thức 1 < Phương thức 3.
Phương thức 3 < Phương thức 2 < Phương thức 1.
Phương thức 1 < Phương thức 2 < Phương thức 3.
Cho các phương thức tài trợ sau: • Phương thức 1: Toàn bộ tổng Tài sản được tài trợ bằng nguồn vốn dài hạn. • Phương thức 2: Toàn bộ Tài sản dài hạn, một phần Tài sản ngắn hạn được tài trợ bằng nguồn vốn dài hạn.Nguồn vốn ngắn hạn được dùng để tài trợ cho phần Tài sản ngắn hạn còn lại. • Phương thức 3: Toàn bộ Tài sản dài hạn được tài trợ bằng nguồn vốn dài hạn, toàn bộ Tài sản ngắn hạn được tài trợ bằng nguồn vốn ngắn hạn. Hãy sắp xếp các phương thức tài trợ trên theo trình tự mức độ rủi ro tăng dần.
Phương thức 2 < Phương thức 1< Phương thức 3.
Phương thức 1 < Phương thức 2 < Phương thức 3.
Phương thức 1 < Phương thức 3 < Phương thức 2.
Phương thức 3 < Phương thức 2 < Phương thức 1.
Cho phương thức tài trợ sau: Toàn bộ tài sản ngắn hạn được tài trợ bằng vốn dài hạn. Hãy xác định vốn lưu động ròng của doanh nghiệp?
Vốn lưu động ròng = Tài sản ngắn hạn.
Vốn lưu động ròng = Vốn dài hạn.
Vốn lưu động ròng = Nợ ngắn hạn.
Ý kiến khác.
Cho phương thức tài trợ sau: Toàn bộ tài sản ngắn hạn được tài trợ bằng vốn ngắn hạn, tài sản dài hạn được tài trợ bằng nguồn vốn dài hạn. Hãy xác định vốn lưu động ròng của doanh nghiệp?
Vốn lưu động ròng = Tài sản ngắn hạn.
Vốn lưu động ròng = Nợ ngắn hạn.
Vốn lưu động ròng = 0.
Vốn lưu động ròng >= 0.
Cho phương thức tài trợ sau: Toàn bộ tổng Tài sản được tài trợ bằng nguồn vốn dài hạn. Hãy xác định vốn lưu động ròng của doanh nghiệp?
Vốn lưu động ròng = Nợ ngắn hạn.
Vốn lưu động ròng = 0.
Vốn lưu động ròng = Tài sản ngắn hạn.
Ý kiến khác.
Cổ phiếu ưu tiên là hình thức lai ghép giữa cổ phiếu thường và:
nợ.
trái phiếu.
cổ phiếu ưu đãi hoãn lại.
giấy ghi nhận nợ.
Công ty A có quy mô Nợ phải trả là 200 tỷ VND, ROA bằng 12%, ROE bằng 18%. Quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty A là bao nhiêu?
200 và 0 tỷ VND.
300 và 100 tỷ VND.
200 và 100 tỷ VND.
300 và 200 tỷ VND.
Công ty An Dương sản xuất phụ tùng xe máy các loại, thuộc diện áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Tháng 4/2018, tổng số tiền bán hàng trên hóa đơn của công ty (theo giá chưa có VAT) bằng 50 tỷ đồng, tất cả giao dịch đều được khách hàng thanh toán ngay 50%, phần còn thiếu trả vào tháng 5/2018. Dòng tiền thực thu của công ty trong tháng 4/2018 là bao nhiêu?
50 tỷ đồng.
27,5 tỷ đồng.
25 tỷ đồng.
25,75 tỷ đồng.
Công ty Bảo Minh dự định lượng tiền mặt tối thiểu là 7.000 đvtt. Phương sai thu chi ngân quỹ hàng ngày là 520.000 đvtt, lãi suất hiệu dụng là 20%/năm, chi phí giao dịch cho mỗi lần mua hoặc bán chứng khoán là 3 đvtt. Hãy tính lượng tiền mặt tối ưu của công ty Bảo Minh.
check_box 8.327,61 đvtt.
6.015,28 đvtt.
4.765,13 đvtt.
11.232,84 đvtt.
Công ty BCD đang xem xét phát triển một trong hai dự án loại trừ nhau về mẫu máy tính. Mỗi dự án yêu cầu khoản đầu tư là $5.000. Dòng tiền của mỗi dự án là: Năm A. B. 1 2000 3000 2 2500 2600 3 2250 2900 Dự án B, sẽ sử dụng loại đĩa khởi động loại mới và được xem là dự án có độ rủi ro cao, trong khi đó dự án A có độ rủi ro trung bình. Công ty tăng thêm 2% vào chi phí vốn để bù đắp rủi ro khi đánh giá dự án có độ rủi ro cao. Chi phí vốn sử dụng cho dự án có độ rủi ro trung bình là 12%. Câu trả lời nào sau đây liên quan đến NPV của dự án A và B là đúng nhất?
NPVA = $380; NPVB = $1.815.
NPVA = $197; NPVB = $1.590.
NPVA = $380; NPVB = $1.590.
NPVA = $5.380; NPVB = $6.590.
Công ty cổ phần Bùi Gia chuyên sản xuất bánh, kẹo có thông tin sau: Tiền bán hàng theo giá thanh toán mỗi tháng 770 triệu đồng. Mua nguyên vật liệu sản xuất bánh kẹo (từ thị trường trong nước) theo giá chưa có thuế tương ứng mỗi tháng 500 triệu đồng. Công ty tính và nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế với mức thuế suất áp dụng cho bánh, kẹo là 10% và các nguyên vật liệu nói trên là 5%. Số thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào và phải nộp nhà nước mỗi tháng của Bùi Gia lần lượt bằng bao nhiêu?
70; 25; 45 triệu đồng.
77; 50; 22 triệu đồng.
70; 50; 20 triệu đồng.
77; 25; 52 triệu đồng.
Công ty CP An Phát sản xuất vàng mã các loại, thuộc diện áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% và thuế Tiêu thụ đặc biệt bằng 20%. Tháng 4/2018, tổng số tiền bán hàng trên hóa đơn của công ty (theo giá có thuế Tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có VAT) bằng 969,6 tỷ đồng. Doanh thu trong tháng 4/2018 của công ty là bao nhiêu?
808 tỷ đồng.
969,6 tỷ đồng.
1.067 tỷ đồng.
873 tỷ đồng.
Công ty CP sản xuất ô tô các loại, thuộc diện áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% và thuế Tiêu thụ đặc biệt bằng 40%. Tháng 4/2018, tổng số tiền bán hàng trên hóa đơn của công ty (theo giá chưa có thuế gián thu) bằng 705 tỷ đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt đầu ra của công ty trong tháng 4/2018 là bao nhiêu?
check_box 282 tỷ đồng.
310 tỷ đồng.
71 tỷ đồng.
353 tỷ đồng.
Công ty FPA đã trả 25.000 USD cổ tức cho cổ đông thường trong năm 2018, và kết thúc năm với 150.000 USD là lợi nhuận giữ lại. Lợi nhuận giữ lại của năm trước là 145.000 USD.Thu nhập ròng của Công ty trong năm 2018 là bao nhiêu?
check_box 30.000 USD.
31.000 USD.
32.000 USD.
33.000 USD.
Công ty GMD có các thông tin sau: • Lợi nhuận trước thuế và lãi(EBIT) = 700 triệu đồng. • Lợi nhuận trước lãi, Các khoản thuế, Khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình (EBITDA) = 850 triệu đồng. • Chi phí lãi vay = 200 triệu đồng • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. • Khấu hao tài sản cố định của công ty là khoản chi phí không thanh toán. Dòng tiền của công ty là bao nhiêu?
check_box 550 triệu đồng
850 triệu đồng.
750 triệu đồng.
570 triệu đồng.
Công ty GML có số liệu hình quân năm 2019 như sau đơn vị triệu đồng : Gía vốn hàng bán = 75% doanh thu thuần;Tỷ số thanh toán ngắn hạn = 2 lần; Tài sản cố định 500; Vòng quay hàng tồn kho = 8 vòng; Doanh thu thuần 2000; Hiệu suất sử dụng tổng TS = 2,5 lần; Lợi nhuận sau thuế 80; Số ngày bình quân trong năm = 360 ngày. Tài sản lưu động bình quân của công ty là bao nhiêu?
check_box 300 triệu đồng.
500 triệu đồng.
400 triệu đồng.
200 triệu đồng.
Công ty GMP có số liệu hình quân năm 2019 như sau: (Đơn vị: triệu đồng) : Gía vốn hàng bán = 75% doanh thu thuần; Tỷ số thanh toán ngắn hạn = 2 lần; Tài sản cố định 500; Vòng quay hàng tồn kho = 8 vòng; Doanh thu thuần = 2000; Hiệu suất sử dụng tổng TS = 2,5 lần; Lợi nhuận sau thuế 80; Số ngày bình quân trong năm = 360 ngày. Hàng tồn kho bình quân năm 2019 của GMP
165 triệu đồng.
170,5 triệu đồng.
187,5 triệu đồng.
192,5 triệu đồng.
Công ty HBB có vốn góp là 800 nghìn USD, vay ngắn hạn 200 nghìn USD, phải trả 100 nghìn USD. Công ty đầu tư vào dự trữ 200 nghìn USD, tài sản cố định 700 nghìn USD. Khoản mục tiền của HBB trên bảng cân đối kế toán là bao nhiêu?
200 nghìn USD.
100 nghìn USD.
0 nghìn USD.
300 nghìn USD.
Công ty HD và LD có khả năng sinh lời, và cả hai đều có cùng tổng tài sản (TA), doanh thu (S), doanh lợi tổng tài sản (ROA) và lợi nhuận biên (PM). Tuy nhiên, công ty HD có tỷ số nợ cao hơn. Nhận định nào dưới đây là đúng?
Công ty HD có ROE cao hơn công ty LD.
Công ty HD có vòng quay tổng tài sản thấp công ty LD.
Công ty HD có lợi nhuận hoạt động (EBIT) thấp hơn công ty LD.
Công ty HD có hệ số nhân vốn chủ sở hữu cao hơn công ty LD.
Công ty HDC và LTC có cùng doanh thu, thuế suất, lãi suất vay vốn, tổng tài sản và khả năng sinh lời cơ bản. Cả hai công ty có lợi nhuận dòng dương. Công ty HDC có tỷ số nợ cao hơn, và vì thế, chi phí lãi vay cao hơn. Nhận định nào dưới đây là đúng?
check_box Công ty HDC có tỷ số TIE thấp hơn.
Công ty HDC có ROE thấp hơn.
Công ty HDC có lợi nhuận ròng cao hơn.
Công ty HDC trả nhiều thuế hơn.
Công ty Hoa Ban năm 2019 có lợi nhuận trước thuế và lãi vay là 15.000 USD, lãi vay là 2.500 USD. Hỏi khả năng thanh toán lãi vay của công ty là bao nhiêu?
6
7
8
9
Công ty Kim Long thuê bạn ước tính chi phí vốn của công ty. Bạn được cung cấp những số liệu sau: D1 = 1.250; P0 = 40.000; g = 6% (không đổi). Công ty phát hành cổ phiếu thường mới, chi phí phát hành là f = 5%. Hỏi chi phí vốn tăng lên từ việc bán cổ phiếu thường mới là bao nhiêu?
check_box 9,29%
9,40%
9,62%
9,85%
Công ty KO kỳ vọng chi trả cổ tức/cổ phiếu vào cuối năm là 3.000 (D1 = 3.000), cổ tức được kỳ vọng tăng trưởng không thay đổi mỗi năm là 8%, hiện tại cổ phiếu thường của công ty được bán với giá 60.000/cổ phiếu. Chi phí nợ trước thuế là 8% và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%. Cơ cấu vốn mục tiêu của công ty gồm 60% nợ và 40% vốn chủ sở hữu. Hỏi chi phí vốn trung bình của công ty là bao nhiêu?
8,17%
8,31%
8,45%
8,08%
Công ty Minh Hằng có tổng tài sản là 500.000 USD, công ty không sử dụng nợ, tài sản được tài trợ toàn bộ bằng vốn cổ phần thường. Giám đốc tài chính mới của công ty muốn huy động Nợ vay để tỷ số Nợ của công ty lên đến 43%, và sử dụng số tiền này để mua lại cổ phần thường với giá bằng giá trị sổ sách. Hỏi công ty phải vay bao nhiêu để đạt được mục tiêu tỷ số nợ trên?
200.000 USD.
210.000 USD.
215.000 USD.
225.000 USD.
Công ty MPC vừa xác định ROE của công ty là 15%. Nếu tỷ số nợ của công ty là 0,35 và vòng quay tổng tài sản là 2,8, lợi nhuận biên của công ty là?
3,48%
5,42%
6,96%
12,82%
Công ty NLC và công ty SSI đều công bố mức EPS bằng nhau, nhưng cổ phiếu của HCM có giá thị trường cao hơn. Nhận định nào sau đây là đúng?
NLC có P/E cao hơn.
NLC phải có M/B cao hơn.
NLC phải có mức độ rủi ro hơn.
NLC có ít cơ hội tăng trưởng hơn.
Công ty Phương Trinh vừa xuất quỹ tiền mặt, thanh toán một khoản phải trả nhà cung cấp ngắn hạn. Trước khi thanh toán, tỷ số khả năng thanh toán nhanh của công ty là 1,1. Thay đổi nào dưới đây có thể xuất hiện như là hệ quả của hành động này?
Hệ số nhân vốn chủ sở hữu của công ty tăng.
Tỷ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty tăng.
Tỷ số khả năng thanh toán nhanh của công ty giảm.
Tỷ số Nợ của công ty tăng.
Công ty TNT có số liệu sau: Cơ cấu vốn mục tiêu là 30% nơ, 20% cổ phiếu ưu đãi, và 50% cổ phiếu thường. Lãi suất nợ vay là 7,5%, lợi tức trả cho cổ phiếu ưu đãi là 9%, chi phí lợi nhuận giữ lại là 12%, và thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Công ty không phát hành thêm cổ phiếu thường mới. Hỏi chi phí vốn trung bình của công ty là bao nhiêu?
8,38%
8,49%
9,6%
9,85%
Công ty Vanessa sản xuất bàn, ghế các loại, thuộc diện áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Tháng 5/2018, kế toán báo cáo tổng số tiền mua vật tư và dịch vụ để sản xuất bàn, ghế (theo giá thanh toán) trong hóa đơn là 52,5 tỷ đồng và mức thuế suất VAT tương ứng của những mặt hàng này đều bằng 5%. Chi phí vật tư mua trong tháng 5/2018 của công ty là bao nhiêu?
check_box 50 tỷ đồng.
52,5 tỷ đồng.
55 tỷ đồng.
45 tỷ đồng.
Công ty VCG có tỷ số thanh toán ngắn hạn là 1,9. Xem xét một cách độc lập, hành động nào dưới đây làm giảm tỷ số thanh toán ngắn hạn của công ty?
Sử dụng tiền để trả bớt các giấy nợ ngắn hạn phải trả.
Sử dụng tiền để trả bớt các khoản phải trả.
Vay ngắn hạn bằng các giấy nợ ngắn hạn và sử dụng số tiền thu được để trả bớt các khoản nợ dài hạn.
Sử dụng tiền để trả bớt các khoản phải nộp.
Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn?
Thu nhập của chủ sở hữu không bị đánh thuế 2 lần.
Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động của doanh nghiệp
Thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tuổi thọ của chủ sở hữu.
Có khả năng huy động vốn lớn. Được phát hành trái phiếu để huy động vốn.
Dấu hiệu nào dưới đây cho thấy công ty đang cải thiện vị thế tài chính của mình, các yếu tố khác không đổi?
Tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn và nhanh tăng.
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản giảm.
Tỷ số nợ tăng.
Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản giảm.
Dấu hiệu nào dưới đây cho thấy công ty đang cải thiện vị thế tài chính của mình, các yếu tố khác không đổi?
Tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn và nhanh giảm.
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản tăng.
Vòng quay tổng tài sản giảm.
TIE giảm.
Điểm nào sau đây KHÔNG phải là các đặc điểm của chi phí cổ phiếu ưu tiên?
check_box Thường lớn hơn chi phí cổ phiếu thường
Bằng tỷ lệ sinh lời nhà đầu tư yêu cầu trên vốn đầu tư vào cổ phiếu ưu tiên của doanh nghiệp.
Không cần điều chỉnh thuế khi tính chi phí cổ phiếu ưu tiên.
Cổ tức Dp không thay đổi.
Doanh thu của công ty Thanh Huyền năm ngoái là 436 triệu đồng, chi phí hoạt động là 352 triệu đồng, chi phí lãi vay là 10 triệu đồng. Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay (TIE) là bao nhiêu?
8,29
8,4
8,6
8,68
EIB có lợi nhuận ròng là 385.000 USD, Chi phí lãi vay là 200.000 USD, và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%. Nếu EIB tăng gấp đôi lợi nhuận hoạt động (EBIT), thì lợi nhuận ròng của doanh nghiệp sẽ là bao nhiêu, biết rằng các điều kiện khác là không đổi?
check_box 890.000 USD.
770.000 USD.
920.000 USD.
1.110.000 USD.
Giá cổ phiếu của công ty Tiền Phong tại thời điểm cuối năm ngoái là 29,284 nghìn đồng và thu nhập vốn cổ phẩn năm ngoái là 2,56 nghìn đồng. P/E của công ty bằng bao nhiêu?
check_box 11,65
12
12,35
12,7
Giá cổ phiếu của PVG tại thời điểm cuối năm ngoái là 40 nghìn đồng và giá trị sổ sách 1 cổ phiếu là 30 nghìn đồng. Tỷ số M/B là?
check_box 1,33
1,03
1,18
1,63
Giả sử công ty KL thuê bạn ước tính chi phí vốn, với số liệu như sau: D0 = 1.200; P0 = 40.000; và g = 7% (không đổi). Chi phí lợi nhuận giữ lại của công ty là bao nhiêu?
check_box 10,21%
10,06%
10,37%
10,54%
Giám đốc mới của công ty muốn tăng vị thế tài chính của công ty. Hành động nào dưới đây sẽ làm tăng sức mạnh tài chính của công ty?
check_box Tăng lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) trong khi giữ doanh thu không đổi.
Tăng khoản phải trả trong khi giữ doanh thu không đổi.
Tăng khoản phải thu trong khi giữ doanh thu không đổi.
Tăng hàng tồn kho trong khi giữ doanh thu không đổi.
GMN có vốn cổ phần thường là 50 tỷ đồng. Giá cổ phiếu công ty là 80.000 đồng một cổ phiếu và tỷ số M/B là 4,0. Hỏi số cổ phiếu đang lưu hành của công ty là bao nhiêu?
check_box 2.500.000 cổ phiếu
125.000 cổ phiếu.
2.000.000 cổ phiếu.
800.000.000 cổ phiểu.
Hãy sắp xếp các chủ thể cổ đông thường (người nắm giữ cổ phiếu thường), cổ đông ưu tiên (người nắm giữ cổ phiếu ưu tiên - cổ phiếu ưu đãi cổ tức) và trái chủ (người nắm giữ trái phiếu) theo thứ tự ưu tiên thanh toán trước trong trường hợp công ty cổ phần giải thể hoặc phá sản.
Cổ đông thường > Cổ đông ưu tiên > Trái chủ.
Cổ đông ưu tiên > Cổ đông thường > Trái chủ.
Trái chủ > Cổ đông ưu tiên > Cổ đông thường.
Cổ đông thường > Trái chủ > Cổ đông ưu tiên.
Hãy xác định xem trong các khoản sau, khoản nào KHÔNG được tính vào chi phí tài chính trong kỳ của doanh nghiệp?
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.
Lỗ khi bán chứng khoán đầu tư (trái phiếu, cổ phiếu).
Chi phí liên quan đến hoạt động bán chứng khoán đầu tư.
Chi phí liên quan đến việc mua chứng khoán đầu tư (chi phí môi giới, giao dịch, thuế, phí, lệ phí…).
Hãy xác định xem trong các khoản tiền sau, khoản tiền nào được xếp vào lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ?
Tiền chi trả nợ gốc vay.
Tiền chi ứng trước cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ.
Tiền chi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết.
Tiền chi nộp thuế Giá trị gia tăng.
Hồng Ngọc có dự định mua một hệ thống TV màn hình lớn và để dành 1.320 USD để mua ngày hôm nay. Nếu khoản tiền nay có tiết kiệm lãi 8%/năm, thì sau 4 năm Hồng Ngọc sẽ có bao nhiêu tiền để mua hệ thống TV đó? Làm tròn đến 1.
1.426 USD.
5.702 USD.
1.742 USD.
1.796 USD.
HPC có doanh thu là 110 tỷ đồng và các khoản phải thu là 12,5 tỷ đồng. Kỳ thu tiền trung bình ngành là 25,5 ngày, tính trên cơ sở 1 năm có 365 ngày. Nếu công ty thay đổi chính sách tín dụng và thu tiền để giảm kỳ thu tiền xuống bằng mức trung bình ngành, và nếu công ty kiếm được 9,9% thu nhập từ lượng tiền thu hồi sớm từ việc thay đổi chính sách này, thì lợi nhuận ròng sẽ tăng thêm là bao nhiêu? Giả sử các yếu tố khác không đổi.
422,12 triệu đồng.
435,43 triệu đồng.
447,86 triệu đồng.
475,2 triệu đồng.
Huyền Bakery có doanh lợi tổng tài sản (ROA) là 10% và doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) là 14%. Tổng tài sản bằng tổng nợ cộng với vốn cổ phần thường (công ty không có cổ phiếu ưu đãi). Biết vòng quay tổng tài sản của công ty là 5. Hệ số nợ của Công ty là bao nhiêu?
14,29%
28,00%
28,57%
55,56%
Khi người mua chuyển khoản ứng trước tiền hàng cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ ghi nhận:
tăng tài sản ngắn hạn và nợ phải trả.
tăng tài sản ngắn hạn và vốn chủ sở hữu.
giảm tài sản ngắn hạn và nợ phải trả.
giảm tài sản ngắn hạn và vốn chủ sở hữu.
Khi thời gian tăng lên đối với một khoản vay thế chấp bất động sản, khoản nào sau đây sẽ giảm?
Tiền lãi mỗi lần thanh toán.
Tiền gốc trả mỗi lần thanh toán.
Giá trị khoản vay hiện hành.
Ý kiến khác.
Khoản mục nào dưới đây nằm trong Tài sản ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp?
Khoản phải thu.
Khấu hao tài sản cố định hữu hình.
Giá vốn hàng bán.
Phải trả tiền lương.
Khoản mục nào nằm trong tài sản dài hạn của doanh nghiệp?
Phải thu.
Tài sản cố định thuê tài chính.
Tiền và khoản tương đương tiền.
Sự trữ/hàng tồn kho.
Khôi Nguyên đang xem xét phát hành cổ phiếu mới và sử dụng số tiền thu được để trả các khoản nợ của công ty. Việc phát hành cổ phiếu mới không ảnh hưởng gì tới tổng tài sản, lãi suất Khôi Nguyên phải trả, EBIT, thuế suất thuế công ty. Điều gì dưới đây có thể xảy ra nếu công ty tiến hành phát hành cổ phiếu?
Lợi nhuận ròng sẽ giảm.
Tỷ số TIE sẽ giảm.
ROA sẽ giảm.
Thuế phải nộp sẽ tang
Lợi nhuận ròng của công ty Mỹ An năm gần nhất là 20 tỷ đồng, và công ty hiện có 400.000.000 cổ phiếu đang lưu hành. Công ty muốn chi trả 40% lợi nhuận. Hỏi cổ tức 1 cổ phiếu mà công ty công bố là bao nhiêu?
5 đồng.
50 đồng.
500 đồng.
5.000 đồng.
Lợi nhuận ròng của Mazsas năm gần nhất là 1 tỷ đồng, và công ty hiện có 200.000 cổ phiếu đang lưu hành. Công ty muốn chi trả 60% lợi nhuận. Hỏi cổ tức 1 cổ phiếu mà công ty công bố là bao nhiêu?
check_box 3.000 đồng.
2.000 đồng.
2.500 đồng.
4.000 đồng.
Một chuyên gia kinh tế cho rằng trong các năm tới, điều kiện kinh tế có thể tăng trưởng, bình thường hoặc suy thoái. Và tương ứng với mỗi điều kiện đó, tỷ lệ lợi nhuận của công ty Minh Anh có thể đạt được như sau : Điều kiện kinh tế (Khả năng xảy ra; Tỷ lệ lợi nhuận) : Tăng trưởng (30%;30%); Bình thường (40%;15%); Suy thoái (30%; -10%). Hãy tính độ lệch chuẩn của lợi nhuận công ty Minh Anh theo những dự báo của chuyên gia kinh tế?
12,34%
13,41%
15,68%
16,94%
Một công ty có lợi nhuận biên 15% trên 20 tỷ đồng doanh thu. Nếu công ty có 7,5 tỷ đồng nợ vay, tổng tài sản là 22,5 tỷ đồng, và chi phí nợ vay sau thuế là trên tổng nợ là 5%, ROA của công ty là bao nhiêu?
8,4%
10,9%
12,0%
13,3%
Một công ty có tỷ số nợ là 50%. Hiện tại, chi phí lãi vay là 500 triệu đồng trên 5.000 triệu đồng tổng nợ. Thuế suất là 40%. Nếu ROA của công ty là 6%, hỏi ROE lớn hơn ROA bao nhiêu phần trăm?
0%
6%
5,2%
9%
Một nhà đầu tư có 2 lựa chọn • Nhận 1.000 USD hôm nay. • Nhận 200 USD/năm trong 5 năm. Giả định nền kinh tế đang diễn ra xu hướng lạm phát, nhà đầu tư nên
nhận 200 USD/năm trong 5 năm vì họ không giỏi tiết kiệm tiền.
nhận 1.000 USD hôm nay vì 5 năm sau số tiền họ nhận được nhỏ hơn 1.000 USD hôm nay.
nhận 200USD/năm trong 5 năm vì sau 5 năm nó sẽ mang lại giá trị lớn hơn 1.000USD hôm nay.
chọn phương án nào cũng được vì giá trị nhận được là như nhau.
Mục tiêu nào là mục tiêu bao trùm nhất của doanh nghiệp?
Tối đa hoá lợi nhuận sau thuế.
Tối đa hoá doanh thu.
Tối đa hoá EPS.
Tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu.
NAV có doanh thu 9.000 USD, 6.000 USD là chi phí hoạt động chưa bao gồm khấu hao tài sản cố định hữu hình và 1.500 USD là khấu hao tài sản cố định hữu hình. Công ty đã phát hành 4.000 USD trái phiếu với lãi suất là 7%, và thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất là 20%. Dòng tiền dòng của NAV là bao nhiêu?
2.232 USD.
2.476 USD.
2.471 USD.
2.490 USD.
NAV có doanh thu 9.000 USD, 6.000 USD là chi phí hoạt động chưa bao gồm khấu hao tài sản cố định hữu hình và 1.500 USD là khấu hao tài sản cố định hữu hình. Công ty đã phát hành 4.000 USD trái phiếu với lãi suất là 7%, và thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất là 40%. Các dữ liệu khác không đổi, nếu khấu hao tài sản cố định hữu hình tăng thêm 1.000 USD, thì lợi nhuận sau thuế thay đổi bao nhiêu?
– 500 USD.
– 600 USD.
– 700 USD.
– 800 USD.
Nếu Bông muốn có 1.700 USD sau 7 năm, cô phải bỏ vào tài khoản tiết kiệm bao nhiêu tiền ngày hôm nay? Giả sử rằng tài khoản tiết kiệm trả 6% và nó được tính lãi đơn theo quý.
1.120 USD.
1.130 USD.
1.110 USD.
1.140 USD.
Nếu giá cả của các tài sản phản ánh đầy đủ, tức thời các thông tin hiện có trên thị trường thì thị trường đó được đánh giá như thế nào?
Cạnh tranh hoàn hảo.
Hiệu quả.
Độc quyền.
Không hiệu quả.
Nếu Kem muốn có 90 USD sau 4 năm, Kem sẽ phải để bao nhiêu vào tài khoản tiết kiệm hôm nay? Giả sử rằng tài khoản tiết kiệm trả lãi 8,5% và tính đơn hàng tháng.
64,94 USD.
64,13 USD.
67,16 USD.
60 USD.
Nếu một chứng khoán có rủi ro lớn hơn chứng khoán khác, các nhà đầu tư sẽ phản ứng như thế nào?
Họ sẽ đòi hỏi một tỷ lệ lợi tức thấp hơn cho đầu tư có rủi ro lớn hơn.
Họ sẽ có quan tâm khác nhau về lợi tức kỳ vọng của mình cho mỗi đầu tư.
Họ sẽ đòi hỏi một lợi tức cao hơn cho đầu tư có rủi ro lớn hơn.
Họ sẽ không có phản ứng nào.
Ngày 31/12/2018, SIA có lợi nhuận giữ lại là 275 triệu đồng. Trong năm 2018, EPS trên một cổ phiếu là 0,75 triệu đồng (trên 20 triệu cổ phiếu), và trả cổ tức là 0,25 triệu đồng/cổ phiếu. Lợi nhuận giữ lại của SCR vào thời điểm cuối năm 2018 là bao nhiêu?
check_box 285 triệu đồng.
255 triệu đồng.
265 triệu đồng.
275 triệu đồng.
Người chủ thực sự của công ty cổ phần là:
người nắm giữ nợ do công ty phát hành.
các cổ đông ưu đãi.
ban lãnh đạo của công ty.
các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường.
Nhà đầu tư làm thế nào để phân tán được rủi ro?
Thành lập danh mục đầu tư.
Đầu tư vào một tài sản.
Đầu tư vào nhiều tài sản có mức độ rủi ro như nhau.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Nhận định nào dưới đây đúng nhất?
Nếu nhà đầu tư bỏ tiền vào những dự án có rủi ro cao, chắc chắn họ sẽ thu được lợi nhuận lớn.
Đầu tư vào những dự án rủi ro càng cao thì lợi nhuận cho nhà đầu tư càng thấp.
Nhà đầu tư chấp nhận bỏ tiền vào dự án có rủi ro cao vì kỳ vọng dự án đem lại lợi nhuận lớn.
Không có mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận của dự án.
Nhận định nào dưới đây là đúng? Lợi thế của loại hình doanh nghiệp tư nhân bao gồm:
check_box không đòi hỏi nhiều vốn khi thành lập
trách nhiệm hữu hạn.
không hạn chế thời gian tồn tại của nó.
không có yêu cầu nào của luật pháp cho sự bắt đầu kinh doanh.
Nhận định nào sau đây là đúng?
Các khoản phải thu đã báo cáo nằm ở khoản mục Nợ ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán.
Cổ tức đã trả làm giảm Thu nhập ròng trên Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của một công ty.
Nếu công ty phát hành Trái phiếu dài hạn mới trong năm, điều này sẽ làm gia tăng Nợ ngắn hạn vào thời điểm cuối năm.
Nếu công ty thanh toán nhiều cổ tức hơn thu nhập ròng được tạo ra, thì lợi nhuận giữ lại bảng cân đối kế toán giảm.
Nhận định nào sau đây là đúng?
Các yếu tố khác không đổi, DSO tăng lên có thể dẫn tới ROE tăng lên.
Các yếu tố khác không đổi, DSO tăng lên có thể làm cho vòng quay tổng tài sản tăng lên.
Tỷ số nợ của công ty tăng lên, doanh thu và chi phí hoạt động không đổi, có thể làm lợi nhuận biên thấp xuống.
Tỷ số nợ dài hạn/ tổng vốn dường như biến động theo mùa vụ hơn là DSO hay vòng quay hàng tồn kho.
Nhận định nào sau đây là đúng?
check_box Tín dụng thương mại là hình thức huy động vốn bằng tín chấp và lãi được ngầm cộng vào giá.
Tín dụng thương mại là hình thức huy động vốn có chi phí thấp nhất
Tín dụng thương mại là hình thức huy động vốn không phải trả lãi.
Tín dụng thương mại là hình thức huy động vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Nhân tố nào dưới đây có xu hướng khuyến khích nhà quản lý theo đuổi mục tiêu tối đa hoá thị giá cổ phiếu?
check_box Nguy cơ bị sa thải nếu không thể tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu.
Nhà quản lý được sở hữu cổ phiếu ưu đãi của công ty.
Các nhà quản lý không có mục tiêu nào khác.
Không có nhân tố nào có xu hướng khuyến khích nhà quản lý theo đuổi mục tiêu tối đa hoá thị giá cổ phiếu
Nhân tố nào trong những nhân tố sau có thể được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán trong mục Nợ ngắn hạn?
Các khoản phải thu.
Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình.
Giá vốn hàng bán.
Phải trả tiền lương.
Nhân tố nào trong những nhân tố sau thuộc trong Nợ ngắn hạn?
Các khoản phải trả.
Hàng tồn kho.
Tiền.
Chứng khoán dễ bán ngắn hạn có tính thanh khoản cao.
Ông Kiên vừa mua một mảnh đất 10.000 USD. Nếu ông Kiên kỳ vọng lợi tức 12%hàng năm trên đầu tư của mình, ông sẽ bán mảnh đất với giá bao nhiêu sau 10 năm? Làm tròn đến 1.
check_box 31.058 USD.
11.200 USD.
22.000 USD.
31.000 USD.
Phòng kế hoạch – tài chính của công ty may Việt Thắng sử dụng mô hình của Merton Miller và Daniel Orr để xác định số dư tiền mặt tối thiểu là 10 tỷ đồng và tối đa là 70 tỷ đồng. Hỏi: Khi số dư tiền mặt của công ty Việt Thắng bằng 8 tỷ đồng, công ty nên mua (hay bán) chứng khoán với giá trị bằng bao nhiêu (giả sử công ty có đủ điều kiện thực hiện giao dịch).
Bán chứng khoán với giá trị 62 tỷ đồng.
Bán chứng khoán với giá trị 2 tỷ đồng.
Bán chứng khoán với giá trị 22 tỷ đồng.
Mua chứng khoán với giá trị 22 tỷ đồng.
Phòng kế hoạch – tài chính của công ty may Việt Thắng sử dụng mô hình của Merton Miller và Daniel Orr để xác định số dư tiền mặt tối ưu là 80 tỷ đồng và tối đa là 120 tỷ đồng. Hãy xác định số dư tiền mặt tối thiểu của công ty Việt Thắng?
check_box 60 tỷ đồng.
62 tỷ đồng.
55 tỷ đồng.
50 tỷ đồng.
Quản lý tài sản lưu động liên quan đến việc xử lý vấn đề nào trong số các vấn đề sau đây?
check_box Công ty nên áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán như thế nào?
Công ty nên vay dài hạn để mua tài sản hay đi thuê tài chính?
Công ty nên phát hành trái phiếu hay phát hành cổ phiếu để huy động tăng vốn?
Quan hệ cơ cấu giữa nợ và vốn chủ sở hữu như thế nào là hợp lý?
Quý III năm 2018, công ty KIDO nhập khẩu 12.000 lít rượu nước, thuế Tiêu thụ đặc biệt tính cho mỗi lít rượu nước là 25.000 đồng. Theo công nghệ của công ty, để sản xuất 1 chai rượu cần 0,8 lít rượu nước. Trong kỳ công ty đã sản xuất được 12.500 chai rượu và tiêu thụ được 11.000 chai. Thuế Tiêu thụ đặc biệt đầu ra đối với mỗi chai rượu là 40.000 đồng. (Giả định, các nguyên vật liệu khác để sản xuất rượu không chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt). Xác định số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp quý III năm 2018 của công ty?
220 triệu đồng.
200 triệu đồng.
65 triệu đồng.
330 triệu đồng.
Thanh Huyền Bakery có doanh lợi tổng tài sản (ROA) là 10% và doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) là 14%. Tổng tài sản bằng tổng nợ cộng với vốn cổ phần thường (công ty không có cổ phiếu ưu đãi). Biết vòng quay tổng tài sản của công ty là 5. Lợi nhuận biên của Công ty là bao nhiêu?
check_box 2%
4,00%
4,33%
6,00%
Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp gián tiếp, trong các khoản dưới đây, khoản nào sẽ được trừ vào chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” khi tính toán “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh”?
check_box Khoản phải trả người lao động cuối năm giảm so với đầu năm: 100 triệu đồng.
Khấu hao TSCĐ đã trích, được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ: 100 triệu đồng.
Khoản trả trước cho người bán cuối kỳ giảm so với đầu kỳ: 100 triệu đồng.
Khoản phải trả người bán ngắn hạn cuối năm tăng so với đầu năm: 100 triệu đồng.
Theo chế độ kế toán Việt Nam hiện nay, mức chênh lệch giữa chỉ tiêu Lưu chuyển tiền tệ thuần trong kỳ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp trực tiếp so với phương pháp gián tiếp bằng bao nhiêu?
check_box Bằng 0 (không có chênh lệch).
Giá trị khấu hao tài sản cố định trong kỳ.
Giá trị của chỉ tiêu Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh.
Giá trị của chỉ tiêu Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư.
Theo lý thuyết tài chính, vì sao các nhà đầu tư thích nhận tiền sớm hơn là nhận muộn?
Tiền nhận được sớm hơn có thể được tái đầu tư và lợi tức có thể tăng lên.
Cân nhắc thuế là quan trọng khi đầu tư.
Đa dạng hóa làm giá trị tăng lên.
Tiền có giá trị theo thời gian.
Theo mô hình Baumol, trong điều kiện lãi suất của các chứng khoán thanh khoản trên thị trường một năm tăng gấp bốn, còn chi phí mỗi lần bán chứng khoán giảm 25%, khi ấy, lượng dự trữ tiền mặt tối ưu của doanh nghiệp trong năm sẽ thay đổi như thế nào?
Không đổi.
Tăng lên gấp đôi.
Giảm xuống 1/4.
Tăng lên gấp bốn.
Theo mô hình EOQ, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu chi phí 1 lần đặt hàng và chi phí lưu kho 1 đơn vị hàng hóa trong kỳ cùng tăng lên gấp ba lần thì lượng hàng hóa tối ưu mỗi lần cung ứng sẽ thay đổi như thế nào?
Tăng lên gấp ba.
Giảm xuống 1/3.
Tăng lên gấp 6 lần.
Không đổi.
Tổng vốn cổ phần thường của công ty Tuấn Khôi ở thời điểm cuối năm ngoái là 300 triệu đồng và lợi nhuận ròng sau thuế là 65 triệu đồng. ROE bằng bao nhiêu?
18,33%
18,57%
19%
19,5%
Trả cổ tức cho cổ đông giữ cổ phiếu ưu đãi sẽ:
giảm lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp.
tăng chi phí của doanh nghiệp.
giảm lợi nhuận của cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường.
giảm lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp
Trên BCĐKT ngày 1/1/2018 của doanh nghiệp Đại An, có khoản vay dài hạn 200 triệu đồng, lãi suất 15%/năm. Lãi vay dài hạn được trả thành 2 lần bằng nhau trong năm, lần đầu vào tháng 6. Hỏi: Trong quý 1 năm 2018, doanh nghiệp ghi nhận chi phí lãi vay và chi như thế nào liên quan tới vấn đề vay dài hạn này?
check_box 7,5 triệu đồng chi phí lãi vay và 0 triệu đồng chi tiền.
15 triệu đồng chi phí lãi vay và 15 triệu đồng chi tiền.
15 triệu đồng chi phí lãi vay và 0 triệu đồng chi tiền.
7,5 triệu đồng chi phí lãi vay và 15 triệu đồng chi tiền.
Trên giác độ nhà đầu tư, hãy sắp xếp các loại chứng khoán cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu tiên và trái phiếu doanh nghiệp theo thứ tự mức độ rủi ro tăng dần.
check_box Trái phiếu doanh nghiệp < Cổ phiếu ưu tiên < Cổ phiếu thường.
Cổ phiếu ưu tiên < Cổ phiếu thường < Trái phiếu doanh nghiệp.
Cổ phiếu thường < Trái phiếu doanh nghiệp < Cổ phiếu ưu tiên.
Cổ phiếu thường < Cổ phiếu ưu tiên < Trái phiếu doanh nghiệp.
Trong các chủ thể dưới đây, chủ thể nào KHÔNG phải tính và nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt?
Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa chịu thuế.
Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa chịu thuế.
Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chịu thuế.
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóachịu thuế.
Trong các hoạt động sau, hoạt động nào ảnh hưởng đến chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính” trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ?
Phát hành cổ phiếu thường và sử dụng số tiền thu được để trả bớt các khoản gốc vay dài hạn ngân hàng.
Chi trả lãi vay cho ngân hàng.
Thu tiền cổ tức được chia.
Chi trả cổ tức cho cổ đông.
Trong các loại chứng khoán sau, đâu là loại chứng khoán mà nhà đầu tư KHÔNG được quyền chuyển nhượng cho người khác?
check_box Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
Cổ phiếu thường (Cổ phiếu phổ thông).
Cổ phiếu ưu tiên (Cổ phiếu ưu đãi cổ tức).
Trái phiếu doanh nghiệp.
Trong các loại chứng khoán sau, loại chứng khoán nào mang lại cho nhà đầu tư quyền biểu quyết trong công ty cổ phần?
check_box Cổ phiếu thường (Cổ phiếu phổ thông).
Trái phiếu doanh nghiệp.
Cổ phiếu ưu tiên (Cổ phiếu ưu đãi cổ tức).
Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.
Trong các loại trái phiếu sau, loại trái phiếu nào luôn luôn được phát hành với mức giá thấp hơn mệnh giá?
Trái phiếu có lãi suất bằng không.
Trái phiếu có thể chuyển đổi.
Trái phiếu không bảo đảm (Trái phiếu tín chấp).
Trái phiếu có thể thu hồi.
Trong các nhận định dưới đây về lợi thế của phương thức huy động vốn “Giữ lại lợi nhuận” so với phương thức “Phát hành cổ phiếu thường”, nhận định nào là SAI?
Giữ lại lợi nhuận tiết kiệm được nhiều chi phí (in ấn, quảng cáo, bảo lãnh...) so với phát hành cổ phiếu thường.
Khác với phát hành cổ phiếu thường, giữ lại lợi nhuận không làm thay đổi số lượng và cơ cấu cổ đông, từ đó, bảo vệ được quyền lợi của các cổ đông hiện tại trong công ty.
Việc huy động vốn thông qua giữ lại lợi nhuận được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng.
Khác với phát hành cổ phiếu thường, giữ lại lợi nhuận tạo ra khoản tiết kiệm thuế.
Trong các nhận định dưới đây về phương thức huy động vốn “Tín dụng thương mại”, nhận định nào là SAI?
Doanh nghiệp nhận vốn không phải dưới hình thái tiền mặt, mà chủ yếu là nhận bằng hiện vật, ví dụ vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị…
Chủ thể cấp tín dụng là các nhà cung cấp hàng hóa vật tư, máy móc, thiết bị, dịch vụ… của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp không bị mất chi phí khi sử dụng vốn tín dụng thương mại.
Tạo khả năng mở rộng các quan hệ hợp tác kinh doanh một cách lâu bền.
Trong các nhận định sau về nợ phải trả của doanh nghiệp, nhận định nào là đúng?
check_box Tận dụng được tác dụng khuyếch đại thu nhập chủ sở hữu của đòn bẩy tài chính.
Không xác định thời hạn hoàn trả vốn gốc cho người cung cấp vốn.
Lợi tức trả cho người cung cấp vốn không được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ trong kỳ của doanh nghiệp, và không được trừ khỏi Thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Việc huy động và sử dụng loại vốn này làm tăng mức độ độc lập, tự chủ về mặt tài chính, giảm rủi ro tài chính, từ đó, tăng uy tín và khả năng vay nợ trong tương lai của doanh nghiệp.
Trong các nhận định sau về nợ phải trả của doanh nghiệp, nhận định nào là SAI?
check_box Không tận dụng được tác dụng khuyếch đại thu nhập chủ sở hữu của đòn bẩy tài chính.
Chịu chi phí thấp hơn so với chi phí vốn chủ sở hữu.
Lợi tức trả cho người cung cấp vốn thường cố định, không phụ thuộc kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Việc huy động và sử dụng loại vốn này làm giảm mức độ độc lập, tự chủ về mặt tài chính, tăng rủi ro tài chính, từ đó, giảm khả năng vay nợ trong tương lai của doanh nghiệp
Trong các nhận định sau về phương thức huy động vốn “Phát hành cổ phiếu ưu tiên (cổ phiếu ưu đãi cổ tức)”, nhận định nào là SAI?
check_box Ảnh hưởng tới quyền kiểm soát công ty của các cổ đông hiện tại.
Không tạo ra khoản tiết kiệm thuế.
Tăng hệ số vốn chủ sở hữu, tăng mức độ độc lập, tự chủ về mặt tài chính.
Phải đáp ứng được các điều kiện phát hành theo quy định của Nhà nước thì mới có thể huy động vốn theo phương thức này.
Trong các nhận định sau về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, nhận định nào là đúng?
check_box Không tạo ra khoản tiết kiệm thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Lợi tức trả cho người cung cấp vốn được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ trong kỳ của doanh nghiệp, và được trừ khỏi Thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Xác định thời hạn hoàn trả vốn gốc cho người cung cấp vốn.
Việc huy động và sử dụng loại vốn này không làm thay đổi số lượng và cơ cấu chủ sở hữu của doanh nghiệp, từ đó, bảo vệ được quyền kiểm soát doanh nghiệp của các chủ sở hữu hiện tại.
Trong các nhận định sau về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, nhận định nào là SAI?
check_box Tạo ra khoản tiết kiệm thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Chịu chi phí cao hơn so với chi phí nợ.
Lợi tức trả cho người cung cấp vốn thường phụ thuộc kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Việc huy động và sử dụng loại vốn này làm thay đổi số lượng và cơ cấu chủ sở hữu của doanh nghiệp, từ đó, ảnh hưởng tới quyền kiểm soát doanh nghiệp của các chủ sở hữu hiện tại.
Trong các nhận định sau về vốn dài hạn của doanh nghiệp, nhận định nào là SAI?
Công cụ huy động được mua bán, trao đổi trên thị trường vốn.
Bao gồm các khoản nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Chịu chi phí thấp hơn so với vốn ngắn hạn.
Thời hạn sử dụng dài (thường là trên 1 năm).
Trong các nhận định sau về vốn ngắn hạn của doanh nghiệp, nhận định nào là SAI?
Thời hạn sử dụng ngắn (thường là từ 1 năm trở xuống).
Bao gồm các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.
Công cụ huy động được mua bán, trao đổi trên thị trường vốn.
Chịu chi phí thấp hơn so với vốn dài hạn
Trong các nhận định sau, nhận định nào là đúng nhất?
Sử dụng nợ luôn luôn tốt hơn sử dụng vốn chủ sở hữu.
Sử dụng vốn chủ sở hữu luôn luôn tốt hơn sử dụng nợ.
Phát hành cổ phiếu luôn luôn mang lại nhiều lợi ích hơn cho công ty cổ phần so với phát hành trái phiếu.
Trong điều kiện nền kinh tế tăng trưởng và công ty được dự báo sẽ có doanh thu và EBIT cao trong tương lai, ở thời điểm hiện tại, khi cần huy động vốn, công ty nên phát hành trái phiếu, thay vì cổ phiếu.
Trong các nhận định sau, nhận định nào là SAI?
Thời điểm công ty chi trả lợi tức cho cổ đông thường và cổ đông ưu tiên đều phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
Cổ đông thường và cổ đông ưu tiên có quyền ngang nhau trong quản lý công ty cổ phần.
Trong trường hợp công ty ngừng hoạt động, cổ đông thường và cổ đông ưu tiên chỉ được thanh toán phần vốn góp sau khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán với trái chủ.
Trong các nhận định sau, nhận định nào là SAI?
check_box Mức độ rủi ro mà trái chủ của công ty phải gánh chịu là cao hơn so với cổ đông ưu tiên.
Lợi tức mà công ty phải trả cho trái chủ và cổ đông ưu tiên là cố định, không phụ thuộc kết quả kinh doanh.
Trái chủ và cổ đông ưu tiên đều không có quyền tham gia quản lý hoạt động của công ty phát hành.
Trái chủ và cổ đông ưu tiên đều được quyền ưu tiên thanh toán trước các cổ đông thường khi công ty ngừng hoạt động.
Trong các phương thức huy động vốn sau đây, doanh nghiệp có thể huy động vốn ngắn hạn thông qua phương thức nào?
Phát hành trái phiếu.
Phát hành cổ phiếu thường.
Vay vốn ngân hàng thương mại.
Phát hành cổ phiếu ưu tiên.
Trong các phương thức huy động vốn sau, phương thức nào KHÔNG tạo ra khoản tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp?
check_box Phát hành cổ phiếu ưu tiên (cổ phiếu ưu đãi cổ tức).
Vay vốn ngân hàng.
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Thuê tài chính.
Trong các ý dưới đây, ý nào KHÔNG phải là điểm khác biệt của thuế Tiêu thụ đặc biệt so với thuế Giá trị gia tăng?
Là công cụ điều tiết tiêu dùng của Nhà nước.
Là loại thuế đánh một giai đoạn.
Là loại thuế gián thu.
Danh mục hàng hóa chịu thuế không nhiều và thay đổi tùy thuộc vào mức sống của dân cư và điều kiện kinh tế xã hội của từng vùng trong từng giai đoạn.
Trong các ý dưới đây, ý nào thể hiện sự khác biệt của phương thức huy động vốn “Tín dụng ngân hàng” so với “Phát hành trái phiếu”?
Tận dụng được đòn bẩy tài chính.
Tạo ra khoản tiết kiệm thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Không làm thay đổi số lượng và cơ cấu chủ sở hữu của doanh nghiệp, từ đó, bảo vệ được quyền kiểm soát doanh nghiệp của các chủ sở hữu hiện tại.
Đa dạng các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế.
Trong điều kiện các cổ đông hiện tại tỏ ra khắt khe với vấn đề giữ nguyên quyền kiểm soát, và tỷ số nợ trên tổng tài sản của công ty đã vượt xa mức trung bình ngành, nếu có nhu cầu huy động tăng vốn, công ty cổ phần nên lựa chọn phương thức huy động vốn nào sau đây?
Phát hành cổ phiếu ưu tiên.
Vay vốn ngân hàng.
Phát hành trái phiếu.
Phát hành cổ phiếu thường.
Trong điều kiện tỷ lệ lạm phát ở mức cao và lãi suất thị trường không ổn định, trong số các loại trái phiếu sau, doanh nghiệp dễ phát hành loại trái phiếu nào nhất để huy động tăng vốn?
check_box Trái phiếu có lãi suất thay đổi.
Trái phiếu có lãi suất bằng không.
Trái phiếu có bảo đảm.
Trái phiếu có lãi suất cố định.
Trong kỳ, doanh nghiệp bán thanh lý tài sản cố định hữu hình với các thông tin như sau: Nguyên giá của tài sản cố định bị bán thanh lý: 120 triệu đồng; Khấu hao luỹ kế tính đến thời điểm bán của tài sản cố định đó: 100 triệu đồng; Tiền thu thanh lý theo tổng giá thanh toán: 44 triệu đồng (người mua thanh toán ngay toàn bộ bằng chuyển khoản); Tiền chi cho việc thanh lý theo giá có thuế GTGT: 11 triệu đồng, doanh nghiệp xuất quỹ tiền mặt, trả ngay 75%. Thuế suất thuế GTGT ở khâu đầu ra và đầu vào đều là 10%. Doanh nghiệp tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Hỏi: Trong kỳ đó, doanh nghiệp ghi nhận chi phí và chi như thế nào?
30 triệu đồng chi phí khác; 8,25 triệu đồng chi tiền.
10 triệu đồng chi phí khác; 8,25 triệu đồng chi tiền.
31 triệu đồng chi phí khác; 8,25 triệu đồng chi tiền.
20 triệu đồng chi phí khác; 8,25 triệu đồng chi tiền.
Trong năm 2019, công ty Phương Nam có các thông tin như sau • Kỳ thu tiền bình quân: 39,5 ngày. • Số dư các khoản phải thu Đầu năm: 500 triệu đồng; Cuối năm 606 triệu đồng. Giả định 1 năm có 360 ngày. Yêu cầu Xác định doanh thu trong cả năm 2019 của công ty Phương Nam.
check_box 5.040 triệu đồng.
5.400 triệu đồng.
6.254 triệu đồng.
10.800 triệu đồng.
Trong năm gần đây nhất BCC có doanh thu là 300 tỷ đồng và lợi nhuận ròng là 20 tỷ đồng, tổng tài sản cuối năm ngoái là 200 tỷ đồng. Tỷ số Nợ/TS của công ty là 40%. Dựa vào mô hình Dupont, ROE của công ty là?
16,00%
16,33%
16,67%
15,33%
Trong năm, công ty Đại Phát có lợi nhuận sau thuế đạt mức 42,02 triệu đồng. Thu nhập một cổ phần thường (EPS) của công ty là bao nhiêu? Biết Công ty không phát hành cổ phiếu ưu đãi; Trong năm 201, tình hình số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành của công ty diễn biến như sau Ngày 1/1/2014 : 10000 cổ phiếu thường đang lưu hành Ngày 31/3/2014 : 16000 cổ phiếu thường đang lưu hành; phát hành thêm 6000 cổ phiếu thường vào ngày 31/3/2014 Ngày 31/8/2014 : 14500 cổ phiếu thường đang lưu hành; mua lại 1500 cổ phiếu thường về làm cổ phiếu quỹ vào ngày 31/8/2014
4.400 đồng/cổ phiếu.
4.288 đồng/cổ phiếu.
4.408 đồng/cổ phiếu.
Ý kiến khác.
Việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu để tăng vốn KHÔNG có điểm lợi nào trong số các điểm lợi dưới đây?
Phát huy tác dụng của đòn bẩy tài chính.
Công ty hoàn toàn nắm quyền chủ động trong quá trình huy động vốn (Thời gian, quy mô, cách thức phát hành...).
Tạo ra khoản tiết kiệm thuế.
Tăng sự tự chủ về mặt tài chính cho doanh nghiệp, giảm rủi ro tài chính.
Với các điều kiện khác là không đổi, hành động nào trong những hành động sau sẽ làm gia tăng khoản mục tiền trên Bảng cân đối kế toán của một công ty?
Công ty phát hành cổ phần thường.
Công ty mua lại cổ phần thường.
Công ty trả cổ tức.
Công ty mua thêm thiết bị mới.
Yếu tố nào KHÔNG phải là yếu tố cần được xác định trực tiếp khi tính chi phí lợi nhuận không chia theo mô hình CAPM?
Tỷ suất sinh lời của tài sản có đội rủi ro trung bình (danh mục thị trường).
Lãi suất phi rủi ro.
Lợi nhuận dự báo cho năm tiếp theo.
Hệ số beta của cổ phiếu.
Yếu tố nào KHÔNG phải là yếu tố cần được xác định trực tiếp khi tính chi phí lợi nhuận không chia theo mô hình luồng tiền chiết khấu?
check_box Tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận.
Cổ tức đã chia vào cuổi năm trước.
Thị giá cổ phiếu tại thời điểm phát hành.
Cổ tức dự kiến chia vào cuổi năm thứ nhất.
Yếu tố nào KHÔNG tác động tới giá trị của trái phiếu?
check_box Giá trị ghi chép về các tài sản của công ty.
Lợi tức đòi hỏi của nhà đầu tư.
Lãi suất coupon.
Thời gian đáo hạn của trái phiếu
Yếu tố nào sau đây KHÔNG phải là yếu tố cần được xác định trực tiếp khi tính chi phí cổ phiếu ưu tiên?
check_box Số lượng cổ phiếu ưu tiên đã phát hành
Chi phí phát hành cổ phiếu.
Cổ tức ưu tiên.
Giá cổ phiếu tại thời điểm phát hành.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập