Các khoản chi trả thanh toán theo dự toán của Kho bạc nhà nước bao gồm:
check_box . Chi cho đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước.
. Chi cho vay, trả nợ,viện trợ.
. Một số khoản chi cấp bách.
. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Các sắc thuế sau đây, sắc thuế nào là nguồn thu phân chia tỷ lệ % giữa Trung ương và Địa phương?
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.
Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hạch toán toàn ngành.
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa.
Thuế xuất, nhập khẩu.
Cấu trúc thuế suất nào có thể tạo tính công bằng dọc trong phân phối thu nhập?
Cấu trúc thuế suất lũy thoái.
Cấu trúc thuế suất lũy tiến.
Cấu trúc thuế suất tuyệt đối.
Cấu trúc thuế suất tỷ lệ.
Cấu trúc thuế suất thuế nhập khẩu thuộc loại thuế suất gì?
Cấu trúc cố định.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc tỷ lệ.
Cấu trúc thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc loại thuế suất gì?
Cấu trúc cố định
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc tỷ lệ.
Cấu trúc thuế suất thuế xuất khẩu thuộc loại thuế suất gì?
Cấu trúc cố định.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc tỷ lệ.
Chủ thể trực tiếp quản lý ngân sách nhà nước là:
check_box . Bộ máy tài chính trong thống các cơ quan nhà nước.
. Bộ tài chính.
. Chính phủ.
. Quốc hội.
Chu trình ngân sách là một chu trình gồm:
check_box . 3 khâu thường xuyên và liên tục và nối tiếp trong một năm.
. 2 khâu diễn ra tách rời trong một năm.
. 3 khâu diễn ra nối tiếp và nhiều năm.
. 3 khâu tách rời diễn ra trong nhiều năm.
Có mấy học thuyết hiện đại về Cân đối ngân sách nhà nước?
1
2
3
4
Cơ quan có thẩm quyền giao dự toán ngân sách là:
check_box . Thủ tướng chính phủ và Ủy ban nhân dân.
. Bộ Tài Chính.
. Kho bạc nhà nước.
. Thủ tướng chính phủ.
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước
Hoạt động của ngân sách nhà nước gắn liền với quyền lực kinh tế, chính trị của nhà nước được nhà nước tiến hành trên cơ sở luật định.
Hoạt động thu chi của nhà nước mang tính hoàn trả trực tiếp là chủ yếu.
Hoạt động thu chi của nhà nước thực chất là sự phân chia nguồn lực tài chính quốc gia.
Hoạt động thu chi của nhà nước.
Để đáp ứng nhu cầu chi tiêu, thông thường nhà nước sử dụng chủ yếu hình thức nào để động viên nguồn vốn từ dân?
check_box Nhờ sự đóng góp của dân
Dùng quyền lực của mình để bắt buộc dân phải đóng góp.
Không động viên từ dân.
Vay của dân.
Điều kiện biên về tính hiệu quả cho rằng:
mức sản xuất hiệu quả nhất về một hàng hoá sẽ đạt được khi lợi ích biên nhỏ hơn chi phí biên.
mức sản xuất hiệu quả nhất về một hàng hoá sẽ đạt được khi lợi ích biên ròng bằng không.
nếu lợi ích biên bằng chi phí biên thì sản xuất đơn vị hàng hoá đó là sự lãng phí nguồn lực.
nếu lợi ích biên để sản xuất một đơn vị hàng hoá bé hơn chi phí biên thì đơn vị hàng hoá đó cần được sản xuất thêm.
Điều nào sau đây là đúng nhất đối với ngoại lai tích cực?
Chi phí xã hội cận biên nhỏ hơn chi phí cá nhân cận biên.
Điểm cân bằng là không đạt hiệu quả xã hội.
Lợi ích xã hội cận biên bằng lợi ích cá nhân cận biên.
Lợi ích xã hội cận biên lớn hơn lợi ích cá nhân cận biên.
Doanh nghiệp tạo ra ngoại ứng tích cực gây tổn thất phúc lợi xã hội vì:
chi phí tư nhân biên lớn hơn chi phí xã hội biên.
chi phí tư nhân biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên.
lợi ích tư nhân biên lớn hơn lợi ích xã hội biên.
lợi ích tư nhân biên nhỏ hơn lợi ích xã hội biên.
Doanh nghiệp tạo ra ngoại ứng tiêu cực gây tổn thất phúc lợi xã hội vì:
chi phí tư nhân biên lớn hơn chi phí xã hội biên.
chi phí tư nhân biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên.
lợi ích tư nhân biên lớn hơn lợi ích xã hội biên.
lợi ích tư nhân biên nhỏ hơn lợi ích xã hội biên.
Đối tượng của quản lý ngân sách nhà nước là:
check_box . hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước.
. cơ quan quản lý ngân sách nhà nước.
. mọi mặt trong nền kinh tế.
. tất cả hoạt động của nhà nước.
Đối với cấu trúc thuế suất luỹ thoái, thuế suất biên sẽ:
bằng thuế suất trung bình.
cao hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
thấp hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
thấp hơn thuế suất trung bình
Đối với cấu trúc thuế suất tỉ lệ, thuế suất biên sẽ:
bằng thuế suất trung bình.
cao hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
thấp hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
thấp hơn thuế suất trung bình.
Đối với cơ quan tài chính và Kho bạc nhà nước các cấp thì thời hạn cuối cùng Chi ngân sách trung ương của năm ngân sách là:
check_box . hết giờ làm việc ngày 28/12.
. hết giờ làm việc ngày 30/12.
. hết giờ làm việc ngày 31/12.
. trước 12h ngày 31/12.
Đường cong Lorenz càng gần đường bình đẳng tuyệt đối thì xã hội:
bất công hơn.
công bằng hơn.
phân bổ nguồn lực kém hơn.
phân bổ nguồn lực tốt hơn.
Đường cong Lorenz càng gần đường bình đẳng tuyệt đối thì:
hệ số Gini bằng 0.
hệ số Gini bằng 1
hệ số Gini càng bé.
hệ số Gini càng lớn.
Giá trị khoản thuế Pigou bằng:
MEB
MEC
MPB
MPC
Giá trị Trợ cấp Pigou bằng
MEB
MEC
MPB
MPC
Hàng hóa công cộng thuần túy chủ yếu được chính phủ cung cấp miễn phí vì:
chi phí biên phục vụ thêm một người tiêu dùng bằng 0.
chi phí biên sản xuất thêm một người tiêu dung bằng 0.
loại bỏ được người sử dụng.
thường mang lại ngoại ứng tiêu cực.
Hàng hóa nào sau đây KHÔNG phải là hàng hóa công cộng thuần túy?
Dịch vụ chiếu sáng đô thị.
Dịch vụ y tế công cộng.
Truyền hình cáp.
Truyền hình vô tuyến.
Hệ số Gini càng tiến gần đến 1 thì xã hội:
bất công bằng trong phân bổ nguồn lực.
bất công bằng trong phân phối thu nhập.
công bằng trong phân bổ nguồn lực.
công bằng trong phân phối thu nhập.
Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được phân loại theo Chương và cấp quản lý. Trong đó Chương thuộc Trung ương sẽ bắt đầu từ:
check_box mã số 001 – 399.
mã số 400 đến 599.
mã số 600 đến 799.
mã số 800 đến 989.
Hoạt động nào sau đây tạo ra ngoại ứng tích cực?
Buôn bán động vật.
Đốt rừng làm rẫy.
Sản xuất thuốc lá.
Tiêm chủng phòng bệnh.
Khâu nào là khâu cuối cùng trong chu trình quản lý ngân sách nhà nước?
check_box . Quyết toán ngân sách.
. Chấp hành dự toán Chi.
. Chấp hành dự toán Thu.
. Hình thành ngân sách.
Khi GDP bình quân đầu người tang thì:
check_box Thu ngân sách tăng.
cơ cấu Thu – Chi ngân sách tăng.
cơ cấu Chi ngân sách thay đổi
Thu ngân sách giảm.
Khi nào người sản xuất chịu hoàn toàn gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
Cầu hoàn toàn co giãn.
Cầu hoàn toàn không co giãn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung co giãn hoàn toàn.
Khi nào người sản xuất KHÔNG phải chịu gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
Cầu co giãn hoàn toàn.
Cầu hoàn toàn không co giãn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung hoàn toàn không co giãn.
Khi nào người tiêu dùng chịu hoàn toàn gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
Cầu co giãn hoàn toàn.
Cầu hoàn toàn không co giãn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung hoàn toàn không co giãn.
Khi nhà nước đánh thuế và thu từ người sản xuất thì:
đường cung dịch chuyển, đường cầu giữ nguyên.
đường cung giữ nguyên, đường cầu dịch chuyển.
đường cung, đường cầu cùng dịch chuyển.
đường cung, đường cầu giữ nguyên.
Khi nhà nước đánh thuế và thu từ người tiêu dùng thì:
đường cung dịch chuyển, đường cầu giữ nguyên.
đường cung giữ nguyên, đường cầu dịch chuyển.
đường cung, đường cầu cùng dịch chuyển.
đường cung, đường cầu giữ nguyên.
Khi xảy ra thâm hụt cơ cấu, thì chúng ta sẽ phải sử dụng các biện pháp liên quan nào?
Các giải pháp liên quan đến hoạch định chính sách và quản lý nhà nước.
Phát hành tiền.
Tăng thuế.
Vay nợ.
Khi xuất hiện “hiện tượng thông tin không đối xứng”, đối tượng nào sẽ bị tổn thất lợi ích?
Không ai bị thiệt.
Người bán.
Người mua.
Người nào nắm ít thông tin hơn.
Khi xuất hiện ngoại ứng tích cực, các doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất mức sản lượng tại đó:
lợi ích xã hội biên lớn hơn chi phí xã hội biên.
lợi ích xã hội biên lớn hơn lợi ích tư nhân biên.
lợi ích xã hội biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên.
lợi ích xã hội biên nhỏ hơn lợi ích tư nhân biên.
Khi xuất hiện ngoại ứng tiêu cực thì thị trường luôn tạo ra một mức sản lượng:
bằng mức sản lượng tối ưu hội.
cao hơn mức sản lượng tối xã hội.
thấp hơn hoặc bằng mức lượng tối ưu xã hội.
thấp hơn mức sản lượng tối xã hội.
Khoản Chi nào là quan trọng và thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi của ngân sách nhà nước?
Chi cho phát triển, y tế, giáo dục.
Chi cho an ninh quốc phòng.
Chi cho bộ máy quản lý nhà nước.
Chi cho phát triển kinh tế.
Khoản chi thực hiện chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng là khoản chi nào trong kết cấu chi ngân sách nhà nước?
Chi an sinh xã hội.
Chi đầu tư phát triển.
Chi không thường xuyên.
Chi thường xuyên.
Khoản thu nào là khoản thu KHÔNG thường xuyên của ngân sách nhà nước?
check_box Các khoản viện trợ không hoàn lại.
Thu từ sở hữu tài sản và kết dư ngân sách năm trước.
Thu từ thuế thu nhập cá nhân.
Thuế thu nhập cá nhân và thu từ các đợt phát hành công trái.
Lập dự toán ngân sách nhà nước cần phải nắm được mấy yêu cầu cơ bản nhất?
check_box . 4
. 5
. 6 D. 7
Lương thực thực phẩm là loại hàng hóa nào?
Hàng hóa cá nhân.
Hàng hóa công cộng có thể định giá.
Hàng hóa công cộng có tính giới hạn.
Hàng hóa công cộng thuần túy.
Một trong những đặc điểm của Thu ngân sách nhà nước là Thu ngân sách nhà nước dưới bất kỳ xã hội nào cũng đều gắn với:
check_box quyền lực chính trị và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.
chức năng và vai trò của nhà nước.
sự phát triển kinh tế và nhiệm vụ của nhà nước.
việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.
MTEF là gì?
check_box . Phương pháp lập dự toán theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn.
. Phương pháp lập dự toán tổng hợp.
. Phương pháp lập dự toán từ dưới lên.
. Phương pháp lập dự toán từ trên xuống.
Mức bội Chi ngân sách nhà nước được xác định bằng:
check_box chênh lệch thiếu giữa tổng số Chi ngân sách trung ương và tổng số Thu ngân sách trung ương của năm ngân sách.
tổng Chi lớn hơn tổng Thu.
tổng mức bội Chi ngân sách trung ương trừ đi tổng mức bội Chi ngân sách địa phương.
tổng mức mội Chi của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trong năm ngân sách.
Nếu phân loại các khoản thu ngân sách nhà nước theo nguồn phát sinh các khoản thu thì khoản thu nào có tỷ trọng lớn hơn?
Không so sánh được.
Thu trong nước có tỷ trọng lớn hơn thu nước ngoài.
Thu trong nước có tỷ trọng nhỏ hơn thu nước ngoài.
Thu trong nước có tỷ trọng tương đương khoản thu nước ngoài.
Nếu X là một phân bổ đạt hiệu quả Pareto, Y là một phân bổ chưa đạt hiệu quả, có thể kết luận:
X chắc chắn là hoàn thiện Pareto so với Y.
X chắn chắn không phải là hoàn thiện Pareto so với Y
Y chắc chắn là hoàn thiện Pareto so với X.
Y chắc chắn là không hoàn thiện Pareto so với X.
Ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, được thể hiện ở:
check_box 5 công cụ chủ yếu.
3 công cụ chủ yếu.
4 công cụ chủ yếu.
6 công cụ chủ yếu.
Ngân sách nhà nước là một đạo luật ngân sách:
check_box thường niên.
lâu dài.
thường kỳ.
vĩnh viễn.
Ngoại ứng KHÔNG mang đặc điểm nào dưới đây?
Chính phủ không cần can thiệpckhi xuất hiện ngoại ứng.
Ngoại ứng xảy ra cả trong quá trình sản xuất và tiêu dung sản phẩm.
Sự phân biệt về ngoại ứng tích cực và tiêu cực là rõ ràng.
Tất cả ngoại ứng đều phi hiệu quả.
Nguồn vốn vay nợ của Chính Phủ được sử dụng để:
check_box Chi bù đắp thiếu hụt hoặc đầu tư phát triển.
Chi bù đắp thiếu hụt.
Chi cho bộ máy quản lý của nhà nước.
Chi thường xuyên.
Nhà nước dự định huy động 1 khoản vay 100 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu với kỳ hạn 3 năm. Lãi suất chỉ đạo là 11%. Số lượng trúng thầu sẽ là bao nhiêu và có mấy nhóm trúng thầu? (có bảng)
100 tỷ đồng và 4 nhóm 1, 2, 3, 4 (trong đó nhóm 1, 2, 3 được huy động hết số lượng đặt thầu và nhóm 4 huy động số còn lại).
120 tỷ đồng và 4 nhóm 1, 2, 3, 4.
190 tỷ đồng và 5 nhóm 1, 2, 3, 4, 5.
45 tỷ đồng và 3 nhóm 1, 2, 3.
Nhận định nào KHÔNG đúng khi nói về nguyên tắc tổ chức Chi ngân sách nhà nước?
check_box . Chi trả thanh toán không ứng trước dự toán.
. Chi trả thanh toán theo dự toán Kho bạc nhà nước.
. Chi trả thanh toán theo lệnh chi tiền.
. Chi trả thanh toán uỷ quyền.
Nhân tố cơ bản quyết định tới cơ cấu chi ngân sách nhà nước là:
chế độ xã hội.
khả năng tích luỹ của nền kinh tế.
mô hình tổ chức bộ máy nhà nước.
sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Những ngành nào sau đây KHÔNG được coi là ngành độc quyền tự nhiên?
Ngành điện.
Ngành du lịch.
Ngành đường sắt.
Ngành viễn thông.
Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng trong thu thuế?
Thuế được thiết lập trên nguyên tắc luật định.
Thuế làm chuyển đổi quyền sở hữu từ sở hữu tập thể và cá thể thành sở hữu toàn dân.
Thuế mang tính bắt buộc và hoàn trả trực tiếp.
Trong nền kinh tế thị trường, thuế được coi là công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
Phân theo cấu trúc thì thuế suất có mấy loại?
3
4
5
6
Phát biểu dưới đây là đúng trong Chi ngân sách nhà nước?
check_box Chi ngân sách nhà nước là sự phối hợp giữa 2 quá trình phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước.
Các khoản chi của ngân sách nhà nước mang tính chất hoàn trả trực tiếp.
Các khoản chi ngân sách nhà nc được xem xét trong nền kinh tế vi mô.
Thực chất của chi ngân sách nhà nc là sự phân phối ngoài ngân sách nhà nước.
Quan hệ kinh tế nào sau đây KHÔNG thuộc nội dung của Ngân sách nhà nước?
Doanh nghiệp nộp Thuế cho nhà nước.
Nhà nước ban hành luật hôn nhân và gia đình.
Nhà nước dùng quỹ Ngân sách để hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai.
Nhà nước trả tiền vay nợ nước ngoài.
Thâm hụt ngân sách nhà nước là tình trạng:
tổng Chi ngân sách nhà nước cao hơn tổng Thu ngân sách nhà nước tại một thời điểm bất kỳ.
tổng Chi ngân sách nhà nước cao hơn tổng Thu ngân sách nhà nước trong một năm ngân sách.
tổng Thu ngân sách nhà nước bằng tổng Chi ngân sách nhà nước tại một thời điểm nào đó.
tổng Thu ngân sách nhà nước bằng tổng Chi ngân sách nhà nước trong một năm ngân sách.
Thời điểm bắt đầu và kết thúc của một năm ngân sách của Việt Nam là:
check_box . trùng với năm dương lịch.
. 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau.
. 1/05 năm nay đến 30/04 năm sau.
. 1/10 năm nay đến 30/09 năm sau.
Thời điểm bắt đầu và kết thúc của năm ngân sách sẽ:
dài hơn năm dương lịch.
không trùng năm dương lịch.
ngắn hơn năm dương lịch.
trùng với năm dương lịch.
Thu để bù đắp thiếu hụt nhằm phục vụ mục đích:
check_box Chi đầu tư phát triển.
Chi cho kinh tế.
Chi thường xuyên.
Chi trả nợ.
Thuế gián thu là loại thuế có đặc điểm:
công bằng dọc.
công bằng ngang.
không công bằng.
luôn công bằng.
Thuế, phí và lệ phí là khoản thu:
bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước.
không ổn định.
không thường xuyên.
trong cân đối ngân sách nhà nước
Tính chất nào dưới đây KHÔNG phải là tính chất của hệ thống thuế tối ưu?
Tính bắt buộc.
Tính công bằng.
Tính đơn giản.
Tính linh hoạt.
Tổ chức bộ máy ngành thuế của nước ta được tổ chức tới cấp thấp nhất là:
check_box Đội thuế.
Chi cục thuế.
Cục thuế.
Phòng thuế.
Tổn thất nào dưới đây do độc quyền gây ra?
Dư thừa hàng hóa.
Giảm sản lượng tiều dùng.
Lũng đoạn thị trường.
Mất giá hàng hóa.
Trong các khoản chi sau, khoản chi nào thuộc chi thường xuyên?
Chi bù giá cho các công ty thuộc nhà nước.
Chi cho dân số kế hoạch hóa gia đình.
Chi cho khoa học công nghệ.
Chi giải quyết việc làm.
Trong hình thành ngân sách, đâu là công việc khởi đầu có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ các khâu của quá trình quản lý ngân sách?
check_box . Lập ngân sách.
. Chấp hành ngân sách.
. Phê chuẩn ngân sách.
. Thông báo ngân sách.
Trong trường hợp khó xác định mức thuế cần thu thì nên dùng loại thuế suất nào?
Cấu trúc thuế suất lũy thoái.
Cấu trúc thuế suất lũy tiến.
Cấu trúc thuế suất tuyệt đối.
Cấu trúc thuế suất tỷ lệ.
Trong trường hợp nào giá cân bằng sau thuế KHÔNG bị thay đổi nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
Cầu hoàn toàn không co giãn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung co giãn hoàn toàn.
Cung hoàn toàn co giãn.
Trong trường hợp nào giá cân bằng sau thuế KHÔNG bị thay đổi nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
Cầu co giãn hoàn toàn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung hoàn toàn co giãn.
Cung hoàn toàn không co giãn.
Trong trường hợp nào sản lượng cân bằng KHÔNG bị giảm nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
Cầu co giãn hoàn toàn.
Cầu hoàn toàn không co giãn
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung hoàn toàn co giãn.
Trong vòng bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án phân bổ dự toán ngân sách, cơ quan tài chính phải thẩm tra và có thông báo bằng văn bản và kết quả đến cơ quan, đơn vị phân bổ ngân sách?
check_box . Trong vòng 7 ngày làm việc.
. Trong vòng 14 ngày làm việc.
. Trong vòng 30 ngày làm việc.
. Trong vòng 5 ngày làm việc.
Từ trước những năm 1988, Việt Nam thường sử dụng biện pháp gì để bù đắp bội Chi ngân sách nhà nước?
check_box Phát hành tiền.
Phát hành trái phiếu.
Tăng Thuế.
Vay nợ nước ngoài.
Việc hạch toán Thu - Chi ngân sách nhà nước Việt Nam được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ nào?
check_box . VNĐ.
. Tất cả các đồng tiền được lưu thông trên đất nước Việt Nam.
. VNĐ và Bảng Anh.
. VNĐ và đô la Mỹ.
Việc mở tài khoản để nhận kinh phí ngân sách nhà nước cấp, các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ thường xuyên có thể:
check_box .mở tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại được sự cho phép của nhà nước.
. mở tài khoản tại bất kể ngân hàng nào.
.mở tài khoản tại ngân hàng Trung ương và một số ngân hàng thương mại được nhà nước cho phép. .chỉ mở tại ngân hàng Trung ương.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập