Bản chất của ngân sách nhà nước là một hệ thống các mối quan hệ:
check_box kinh tế – tài chính giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong xã hội.
chính trị – xã hội giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong xã hội.
kinh tế – chính trị giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong xã hội.
kinh tế – xã hội giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong xã hội.
Biện pháp nào để bù dắp thâm hụt ngân sách nhà nước mà chính phủ KHÔNG thể sử dụng?
Phát hành tiền giấy.
Vay nợ nước ngoài.
Vay nợ trong nước.
Viện trợ cho các nước.
Các khoản thu như thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí được xếp vào khoản mục:
check_box Thu thường xuyên trong cân đối ngân sách nhà nước.
Thu không thường xuyên của ngân sách nhà nước.
Thu không thường xuyên trong cân đối ngân sách nhà nước.
Thu thường xuyên của ngân sách nhà nước.
Các sắc thuế sau đây, sắc thuế nào là nguồn thu 100% của Địa phương.
Thuế giá trị gia tăng do cơ quan thuế.
Thuế nhà đất.
Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hạch toán độc lập.
Thuế xuất, nhập khẩu.
Các sắc thuế sau đây, sắc thuế nào là nguồn thu 100% của Ngân sách Nhà nước cấp Trung ương?
Thuế giá trị gia tăng do cơ quan thuế.
Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hạch toán độc lập.
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước.
Thuế xuất, nhập khẩu.
Các sắc thuế sau đây, sắc thuế nào là nguồn thu phân chia tỷ lệ % giữa Trung ương và Địa phương?
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.
Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hạch toán toàn ngành.
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa.
Thuế xuất, nhập khẩu.
Căn cứ vào nguyên nhân gây ra thì Bội chi ngân sách nhà nước được chia thành mấy loại?
2 loại.
3 loại.
4 loại.
6 loại.
Cần phải phân phối lại thu nhập đảm bảo công bằng xã hội vì:
quá trình phân phối lại có thể giảm chi phí xã hội.
quá trình phân phối lại có thể làm tăng tổng cầu kích thích phát triển kinh tế.
quá trình phân phối lại có thể làm tăng tổng lợi ích.
quá trình phân phối lại làm giảm mâu thuẫn giai cấp.
Cấu trúc thuế suất nào có thể tạo tính công bằng dọc trong phân phối thu nhập?
Cấu trúc thuế suất lũy thoái.
Cấu trúc thuế suất lũy tiến.
Cấu trúc thuế suất tuyệt đối.
Cấu trúc thuế suất tỷ lệ.
Cấu trúc thuế suất thuế giá trị gia tăng thuộc loại cấu trúc thuế suất gì?
check_box Cấu trúc thuế suất tỷ lệ.
Cấu trúc thuế suất luỹ thoái.
Cấu trúc thuế suất luỹ tiến toàn phần.
Cấu trúc thuế suất luỹ tiến từng phần.
Cấu trúc thuế suất thuế môn bài thuộc loại thuế suất gì?
check_box Cấu trúc cố định.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc tỷ lệ.
Cấu trúc thuế suất thuế nhập khẩu ô tô cũ thuộc loại thuế suất gì?
Cấu trúc cố định.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc tỷ lệ.
Cấu trúc thuế suất thuế nhập khẩu thuộc loại thuế suất gì?
Cấu trúc cố định.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc tỷ lệ.
Cấu trúc thuế suất thuế thu nhập cá nhân thuộc loại thuế suất gì?
Cấu trúc cố định.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc tỷ lệ.
Cấu trúc thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc loại thuế suất gì?
check_box Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc cố định.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc tỷ lệ.
Cấu trúc thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc loại thuế suất gì?
Cấu trúc cố định
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc tỷ lệ.
Cấu trúc thuế suất thuế xuất khẩu thuộc loại thuế suất gì?
Cấu trúc cố định.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc luỹ tiến.
Cấu trúc tỷ lệ.
Chi ngân sách nhà nước được hiểu là việc:
phân phối các nguồn lực tài chính tập trung để thực hiện các chức năng nhiệm vụ kinh tế – chính trị.
phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.
phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ của nhà nước.
sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng của nhà nước.
Chi tích luỹ là khoản chi:
cho quốc phòng an ninh.
hoạt động sự nghiệp.
không tạo ra sản phẩm vật chất tiêu dùng trong tương lai.
làm tăng cơ sở vật chất và tiềm lực cho nền kinh tế.
Chính phủ dùng chính sách nào để tác động vào ngoại ứng tích cực?
Đánh thuế.
Dư luận xã hội.
Hạn mức xả thải.
Trợ cấp.
Chính sách nào sau đây là hoàn thiện Pareto?
Đánh thuế vào hàng hóa nhập khẩu.
Đánh thuế vào hàng hóa thiết yếu.
Đền bù giải phóng mặt bằng.
Xây dựng quĩ từ thiện.
Chu trình ngân sách có độ dài:
check_box dài hơn năm ngân sách.
bằng năm ngân sách.
gấp 3 lần năm ngân sách.
ngắn hơn năm ngân sách.
Chu trình ngân sách nhà nước là quá trình bao gồm:
check_box Lập dự toán ngân sách, Chấp hành ngân sách và Quyết toán ngân sách.
Lập dự toán ngân sách và Quyết toán ngân sách.
Lập dự toán ngân sách, Phê chuẩn và Quyết toán.
Lập dự toán ngân sách, Thực hiện ngân sách và Quyết toán.
Cơ cấu Thu ngân sách nhà nước theo yêu cầu động viên vốn bao gồm:
thu thuế và thu ngoài ngân sách.
thu thuế, thu trong cân đối và thu ngoài ngân sách.
thu trong cân đối ngân sách và thu bù đắp thiếu hụt ngân sách.
thu trong cân đối ngân sách và thu Thuế.
Có mấy học thuyết hiện đại về Cân đối ngân sách nhà nước?
1
2
3
4
Đặc điểm của Cân đối ngân sách nhà nước là mang tính:
định lượng và tiên liệu.
định lượng.
định tính.
tiên liệu.
Đặc điểm của Thuế có tính:
công bằng.
đơn giản.
hoàn trả trực tiếp.
linh hoạt.
Đặc điểm của Thuế có tính:
check_box bắt buộc và pháp lý cao.
công bằng.
đơn giản.
linh hoạt.
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước
Hoạt động của ngân sách nhà nước gắn liền với quyền lực kinh tế, chính trị của nhà nước được nhà nước tiến hành trên cơ sở luật định.
Hoạt động thu chi của nhà nước mang tính hoàn trả trực tiếp là chủ yếu.
Hoạt động thu chi của nhà nước thực chất là sự phân chia nguồn lực tài chính quốc gia.
Hoạt động thu chi của nhà nước.
Để đáp ứng nhu cầu chi tiêu, thông thường nhà nước sử dụng chủ yếu hình thức nào để động viên nguồn vốn từ dân?
Dùng quyền lực của mình để bắt buộc dân phải đóng góp.
Không động viên từ dân.
Nhờ sự đóng góp của dân
Vay của dân.
Điều kiện biên về tính hiệu quả cho rằng:
mức sản xuất hiệu quả nhất về một hàng hoá sẽ đạt được khi lợi ích biên nhỏ hơn chi phí biên.
mức sản xuất hiệu quả nhất về một hàng hoá sẽ đạt được khi lợi ích biên ròng bằng không.
nếu lợi ích biên bằng chi phí biên thì sản xuất đơn vị hàng hoá đó là sự lãng phí nguồn lực.
nếu lợi ích biên để sản xuất một đơn vị hàng hoá bé hơn chi phí biên thì đơn vị hàng hoá đó cần được sản xuất thêm.
Điều nào sau đây là đúng nhất đối với ngoại lai tích cực?
Chi phí xã hội cận biên nhỏ hơn chi phí cá nhân cận biên.
Điểm cân bằng là không đạt hiệu quả xã hội.
Lợi ích xã hội cận biên bằng lợi ích cá nhân cận biên.
Lợi ích xã hội cận biên lớn hơn lợi ích cá nhân cận biên.
Điều nào sau đây là đúng nhất đối với ngoại lai tiêu cực?
Chi phí xã hội cận biên bằng chi phí cá nhân cận biên.
Chi phí xã hội cận biên lớn hơn chi phí cá nhân cận biên.
Lợi ích xã hội cận biên lớn hơn chi phí xã hội cận biên.
Lợi ích xã hội cận biên nhỏ hơn chi phí xã hội cận biên.
Điều nào sau đây là đúng nhất trong trường hợp độc quyền?
Đường cầu hàng hoá chính là đường chi phí cận biên của xã hội.
Hàng hoá bán với giá cao hơn và sản lượng bằng trong trường hợp thị trường cạnh tranh.
Hàng hóa được bán với giá cao hơn và sản lượng cao hơn so với trong trường hợp thị trường cạnh tranh.
Hàng hoá được bán với giá cao hơn và sản lượng thấp hơn so với trong trường hợp thị trường cạnh tranh.
Doanh nghiệp tạo ra ngoại ứng tích cực gây tổn thất phúc lợi xã hội vì:
chi phí tư nhân biên lớn hơn chi phí xã hội biên.
chi phí tư nhân biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên.
lợi ích tư nhân biên lớn hơn lợi ích xã hội biên.
lợi ích tư nhân biên nhỏ hơn lợi ích xã hội biên.
Doanh nghiệp tạo ra ngoại ứng tiêu cực gây tổn thất phúc lợi xã hội vì:
check_box chi phí tư nhân biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên.
chi phí tư nhân biên lớn hơn chi phí xã hội biên.
lợi ích tư nhân biên lớn hơn lợi ích xã hội biên.
lợi ích tư nhân biên nhỏ hơn lợi ích xã hội biên.
Đối với cấu trúc thuế suất cố định, thuế suất biên sẽ:
bằng thuế suất trung bình.
cao hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
thấp hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
thấp hơn thuế suất trung bình.
Đối với cấu trúc thuế suất luỹ thoái, thuế suất biên sẽ:
check_box thấp hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
bằng thuế suất trung bình.
cao hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
thấp hơn thuế suất trung bình
Đối với cấu trúc thuế suất luỹ tiến từng phần, thuế suất biên sẽ:
check_box cao hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
bằng thuế suất trung bình.
thấp hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
thấp hơn thuế suất trung bình
Đối với cấu trúc thuế suất tỉ lệ, thuế suất biên sẽ:
check_box bằng thuế suất trung bình.
cao hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
thấp hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.
thấp hơn thuế suất trung bình.
Đường cong Lorenz càng gần đường bình đẳng tuyệt đối thì xã hội:
bất công hơn.
công bằng hơn.
phân bổ nguồn lực kém hơn.
phân bổ nguồn lực tốt hơn.
Đường cong Lorenz càng gần đường bình đẳng tuyệt đối thì:
hệ số Gini bằng 0.
hệ số Gini bằng 1
hệ số Gini càng bé.
hệ số Gini càng lớn.
Đường cong Lorenz càng xa đường bình đẳng tuyệt đối thì xã hội:
bất công hơn.
công bằng hơn.
phân bổ nguồn lực kém hơn.
phân bổ nguồn lực tốt hơn.
Giá trị khoản thuế Pigou bằng:
MEB
MEC
MPB
MPC
Giá trị Trợ cấp Pigou bằng
check_box MEB
MEC
MPB
MPC
Giải pháp nào sau đây có thể được sử dụng để khắc phục tổn thất do ngoại ứng tích cực?
check_box Trợ cấp.
Đánh thuế.
Đưa ra hạn mức.
Trao quyền sở hữu tài sản.
Giải pháp nào sau đây KHÔNG được sử dụng để khắc phục tổn thất do ngoại ứng tiêu cực?
Đánh thuế.
Giảm thuế.
Trao quyền sở hữu tài sản.
Trợ cấp.
Hàng hoá công cộng có thể định giá là loại hàng hoá:
có chi phí cá nhân cận biên bằng 0.
có chi phí sản xuất bằng 0.
có tính cạnh tranh và loại trừ.
người này sử dụng không ảnh hưởng tới người khác sử dụng.
Hàng hoá công cộng có tính giới hạn là loại hàng hoá:
có chi phí cá nhân cận biên khi sử dụng luôn luôn bằng 0.
có chi phí sản xuất cận biên khi sử dụng luôn luôn bằng 0.
có thu nhập cá nhân cận biên và chi phí cá nhân cận biên luôn bằng nhau.
không có tính cạnh tranh khi sử dụng ở dưới mức cho phép.
Hàng hoá công cộng đạt hiệu quả tối ưu tại mức sản lượng mà:
check_box chi phí cận biên bằng lợi ích cận biên.
chi phí cận biên trừ lợi ích các nhân lớn hơn 0.
lợi ích cận biên trừ chi phí cận biên lớn hơn 0.
tổng lợi ích xã hội trừ tổng chi phí xã hội bằng 0.
Hàng hóa công cộng thuần túy chủ yếu được chính phủ cung cấp miễn phí vì:
chi phí biên phục vụ thêm một người tiêu dùng bằng 0.
chi phí biên sản xuất thêm một người tiêu dung bằng 0.
loại bỏ được người sử dụng.
thường mang lại ngoại ứng tiêu cực.
Hàng hóa công cộng thuần túy có lợi ích biên của toàn xã hội:
bằng tổng lợi ích biên của các cá nhân tiêu dùng hàng hóa công cộng (MSB = ∑MBi).
bé hơn bằng tổng lợi ích biên của các cá nhân tiêu dùng hàng hóa công cộng (MSB = ∑MBi).
lớn hơn bằng tổng lợi ích biên của các cá nhân tiêu dùng hàng hóa công cộng (MSB = ∑MBi).
lớn hơn tổng lợi ích biên của các cá nhân tiêu dùng hàng hóa công cộng (MSB = ∑MBi).
Hàng hoá công cộng thuần tuý và hàng hoá tư nhân khác nhau ở chỗ nào dưới đây?
Hàng hoá công cộng thuần tuý co thể loại trừ người sử dụng, còn hàng hoá tư nhân có thể loại trừ người sử dụng.
Hàng hoá công cộng thuần tuý có tính cạnh tranh trong tiêu dùng, còn hàng hoá tư nhân không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng.
Hàng hoá công cộng thuần tuý do chính phủ cung cấp, còn hàng hoá tư nhân do tư nhân cung cấp.
Hàng hoá công cộng thuần tuý không thể loại trừ người sử dụng, còn hàng hoá tư nhân có thể loại trừ người sử dụng.
Hàng hóa nào sau đây KHÔNG phải là hàng hóa công cộng thuần túy?
Dịch vụ chiếu sáng đô thị.
Dịch vụ y tế công cộng.
Truyền hình cáp.
Truyền hình vô tuyến.
Hàng hóa nào sau đây là hàng hóa công cộng thuần túy?
Chiếu sáng đô thị.
Máy bay giá rẻ.
Truyền hình cáp.
Xe bus.
Hệ số Gini càng tiến gần đến 0 thì xã hội:
check_box công bằng trong phân phối thu nhập.
bất công bằng trong phân bổ nguồn lực.
bất công bằng trong phân phối thu nhập.
công bằng trong phân bổ nguồn lực.
Hệ số Gini càng tiến gần đến 1 thì xã hội:
bất công bằng trong phân bổ nguồn lực.
bất công bằng trong phân phối thu nhập.
công bằng trong phân bổ nguồn lực.
công bằng trong phân phối thu nhập.
Hệ số Gini nằm trong khoảng nào?
Bé hơn 0.
Lớn hơn 0.
Lớn hơn bằng 0, bé hơn bằng 1.
Luôn bằng 0.
Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được phân loại theo Chương và cấp quản lý. Trong đó Chương thuộc Trung ương sẽ bắt đầu từ:
mã số 001 – 399.
mã số 400 đến 599.
mã số 600 đến 799.
mã số 800 đến 989.
Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được phân loại theo ngành kinh tế thì các khoản thu chi ngân sách nhà nước được xác định và gọi tên thành:
Chương và cấp.
Loại và Khoản.
Mã nguồn.
Mục và Tiểu mục.
Hiện tượng “kẻ ăn không” xuất hiện ở những loại hàng hóa nào?
Hàng hóa cá nhân.
Hàng hóa công cộng có thể định giá.
Hàng hóa công cộng có tính giới hạn.
Hàng hóa công cộng thuần túy.
Hoạt động nào sau đây tạo ra ngoại ứng tích cực?
Buôn bán động vật.
Đốt rừng làm rẫy.
Sản xuất thuốc lá.
Tiêm chủng phòng bệnh.
Hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước được tính theo thời gian là:
12 tháng.
15 tháng.
18 tháng.
24 tháng.
Hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước mang tính chất nào là chủ yếu?
check_box Mang tính không hoàn trả trực tiếp.
Mang tính hoàn trả gián tiếp.
Mang tính hoàn trả trực tiếp.
Mang tính không hoàn trả gián tiếp.
Huy mở nhạc rất to. Việc làm này có thể gây ra:
check_box ngoại ứng tiêu cực.
hiệu quả Pareto.
một loại hàng hóa công cộng
ngoại ứng tích cực.
Khi có tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước chính phủ nên:
check_box tăng thu, giảm chi.
giảm chi.
tăng chi, giảm thu.
tăng chi.
Khi GDP bình quân đầu người tang thì:
check_box Thu ngân sách tăng.
cơ cấu Thu – Chi ngân sách tăng.
cơ cấu Chi ngân sách thay đổi
Thu ngân sách giảm.
Khi nào người sản xuất chịu hoàn toàn gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
Cầu hoàn toàn co giãn.
Cầu hoàn toàn không co giãn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung co giãn hoàn toàn.
Khi nào người sản xuất chịu hoàn toàn gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
check_box Cung hoàn toàn không co giãn.
Cầu hoàn toàn không co giãn
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung co giãn hoàn toàn.
Khi nào người sản xuất KHÔNG phải chịu gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
Cầu co giãn hoàn toàn.
Cầu hoàn toàn không co giãn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung hoàn toàn không co giãn.
Khi nào người sản xuất KHÔNG phải chịu gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
check_box Cung hoàn toàn co giãn.
Cầu co giãn hoàn toàn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung hoàn toàn không co giãn.
Khi nào người tiêu dùng chịu hoàn toàn gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
Cầu co giãn hoàn toàn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung hoàn toàn co giãn.
Cung hoàn toàn không co giãn.
Khi nào người tiêu dùng chịu hoàn toàn gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
check_box Cầu hoàn toàn không co giãn.
Cầu co giãn hoàn toàn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung hoàn toàn không co giãn.
Khi nào người tiêu dùng không phải chịu gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
check_box Cung hoàn toàn không co giãn.
Cầu hoàn toàn không co giãn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung co giãn hoàn toàn.
Khi nào người tiêu dùng KHÔNG phải chịu gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
check_box Cầu hoàn toàn co giãn.
Cầu hoàn toàn không co giãn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung co giãn hoàn toàn.
Khi nhà nước đánh thuế và thu từ người sản xuất thì:
đường cung dịch chuyển, đường cầu giữ nguyên.
đường cung giữ nguyên, đường cầu dịch chuyển.
đường cung, đường cầu cùng dịch chuyển.
đường cung, đường cầu giữ nguyên.
Khi nhà nước đánh thuế và thu từ người tiêu dùng thì:
check_box đường cung giữ nguyên, đường cầu dịch chuyển.
đường cung dịch chuyển, đường cầu giữ nguyên.
đường cung, đường cầu cùng dịch chuyển.
đường cung, đường cầu giữ nguyên.
Khi xảy ra thâm hụt cơ cấu, thì chúng ta sẽ phải sử dụng các biện pháp liên quan nào?
Các giải pháp liên quan đến hoạch định chính sách và quản lý nhà nước.
Phát hành tiền.
Tăng thuế.
Vay nợ.
Khi xuất hiện “hiện tượng thông tin không đối xứng”, đối tượng nào sẽ bị tổn thất lợi ích?
Không ai bị thiệt.
Người bán.
Người mua.
Người nào nắm ít thông tin hơn.
Khi xuất hiện ngoại ứng tích cực thì thị trường luôn tạo ra một mức sản lượng:
bằng mức sản lượng tối ưu hội.
cao hơn mức sản lượng tối xã hội.
thấp hơn hoặc bằng mức lượng tối ưu xã hội.
thấp hơn mức sản lượng tối xã hội.
Khi xuất hiện ngoại ứng tích cực, các doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất mức sản lượng tại đó:
lợi ích xã hội biên lớn hơn chi phí xã hội biên.
lợi ích xã hội biên lớn hơn lợi ích tư nhân biên.
lợi ích xã hội biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên.
lợi ích xã hội biên nhỏ hơn lợi ích tư nhân biên.
Khi xuất hiện ngoại ứng tiêu cực thì thị trường luôn tạo ra một mức sản lượng:
bằng mức sản lượng tối ưu hội.
cao hơn mức sản lượng tối xã hội.
thấp hơn hoặc bằng mức lượng tối ưu xã hội.
thấp hơn mức sản lượng tối xã hội.
Khi xuất hiện ngoại ứng tiêu cực, các doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất mức sản lượng tại đó:
lợi ích xã hội biên lớn hơn chi phí xã hội biên.
lợi ích xã hội biên lớn hơn lợi ích tư nhân biên.
lợi ích xã hội biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên.
lợi ích xã hội biên nhỏ hơn lợi ích tư nhân biên.
Khoản Chi nào của ngân sách nhà nước KHÔNG phải khoản chi cho đầu tư kinh tế và phát triển xã hội?
check_box Chi dự trữ nhà nước và chuyển nhượng đầu tư.
Chi chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Chi cho đầu tư nghiên cứu khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường.
Chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhà nước và đầu tư hạ tầng cơ sở cho nền kinh tế.
Khoản Chi nào là quan trọng và thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi của ngân sách nhà nước?
Chi cho phát triển, y tế, giáo dục.
Chi cho an ninh quốc phòng.
Chi cho bộ máy quản lý nhà nước.
Chi cho phát triển kinh tế.
Khoản chi thực hiện chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng là khoản chi nào trong kết cấu chi ngân sách nhà nước?
Chi an sinh xã hội.
Chi đầu tư phát triển.
Chi không thường xuyên.
Chi thường xuyên.
Khoản thu nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách nhà nước của Việt Nam hiện nay?
check_box Thuế.
Thu từ hoạt động kinh tế của nhà nước.
Vay nợ.
Viện trợ.
Khoản Thu nào đảm bảo công bằng xã hội trong các khoản thu sau?
Lệ phí.
Phí.
Thuế, Phí và Lệ phí.
Thuế.
Khoản thu nào là khoản thu KHÔNG thường xuyên của ngân sách nhà nước?
Các khoản viện trợ không hoàn lại.
Thu từ sở hữu tài sản và kết dư ngân sách năm trước.
Thu từ thuế thu nhập cá nhân.
Thuế thu nhập cá nhân và thu từ các đợt phát hành công trái.
Khoản vay nợ nước ngoài là một trong những khoản:
check_box bù đắp bội chi ngân sách nhà nước được đưa vào để cân đối ngân sách nhà nước.
Thu của ngân sách nhà nước.
Thu không thường xuyên.
Thu lâu dài của ngân sách nhà nước.
Khu vực công cộng có mối quan hệ như thế nào với khu vực tư nhân?
check_box Khu vực công cộng hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển.
Khu vực công cộng không tác động khu vực tư nhân.
Khu vực công cộng lấn lướt và kìm hãm khu vực tư nhân.
Khu vực công cộng riêng rẽ với khu vực tư nhân.
Lệ phí của ngân sách nhà nước do cơ quan nào ban hành?
check_box Cơ quan hành pháp ban hành.
Chính phủ ban hành.
Cơ quan địa phương ban hành.
Cơ quan tài chính ban hành.
Lĩnh vực nào sau đây thuộc phạm vi Tài chính công?
Tài chính cá nhân
Tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn
Tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
Tài chính doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực nào sau đây thuộc phạm vi Tài chính công?
Đầu từ ngoại hối.
Kinh doanh chứng khoán.
Ngân hàng nhà nước.
Ngân sách nhà nước.
Loại thuế nào dưới đây là thuế gián thu?
check_box Thuế nhập khẩu doanh nghiệp.
Thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Thuế thu nhập cá nhân.
Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Loại thuế nào dưới đây là thuế trực thu?
Thuế môn bài.
Thuế nhập khẩu của doanh nghiệp.
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Loại thuế nào dưới đây là thuế trực thu?
Thuế giá trị gia tăng.
Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thuế thu nhập khẩu.
Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Loại thuế nào sau đây thuế suất KHÔNG được đánh bằng tỷ lệ %?
check_box Thuế cố định.
Thuế lũy thoái.
Thuế lũy tiến.
Thuế tỷ lệ.
Lương thực thực phẩm là loại hàng hóa nào?
Hàng hóa cá nhân.
Hàng hóa công cộng có thể định giá.
Hàng hóa công cộng có tính giới hạn.
Hàng hóa công cộng thuần túy.
Một con đường trong thành phố thường xuyên xảy ra tắc nghẽn trong giờ cao điểm. Thành phố nên chọn hình thức cung cấp nào?
Miễn phí hoàn toàn.
Miễn phí kết hợp thu phí trong giờ cao điểm.
Thu phí.
Trợ cấp.
Một trong những đặc điểm của hàng hoá công cộng thuần tuý là:
chi phí biên để phục vụ thêm người tiêu dùng bằng 0.
chi phí biên để sản xuất thêm đơn vị hàng hoá bằng 0.
chi phí cá nhân cận biên bằng chi phí biên để sản xuất thêm một đơn vị hàng hoá.
chi phí cá nhân cận biên để sử dụng bằng 0.
Một trong những đặc điểm của ngân sách nhà nước là gắn bó mật thiết quyền sở hữu của:
cá nhân và lợi ích chung của cộng đồng.
cá nhân và lợi ích của nhà nước.
nhà nước với lợi ích cá nhân.
nhà nước với lợi ích chung của cộng đồng.
Một trong những đặc điểm của Thu ngân sách nhà nước là Thu ngân sách nhà nước dưới bất kỳ xã hội nào cũng đều gắn với:
chức năng và vai trò của nhà nước.
quyền lực chính trị và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.
sự phát triển kinh tế và nhiệm vụ của nhà nước.
việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.
Mức bội Chi ngân sách nhà nước được xác định bằng:
check_box chênh lệch thiếu giữa tổng số Chi ngân sách trung ương và tổng số Thu ngân sách trung ương của năm ngân sách.
tổng Chi lớn hơn tổng Thu.
tổng mức bội Chi ngân sách trung ương trừ đi tổng mức bội Chi ngân sách địa phương.
tổng mức mội Chi của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trong năm ngân sách.
Mức độ trang trải ảnh hưởng tới mức thu ngân sách nhà nước như thế nào?
Không ảnh hưởng.
Mức độ trang trải tăng, Thu ngân sách nhà nước giảm.
Mức độ trang trải tăng, Thu ngân sách nhà nước tăng.
Tuỳ thuộc vào từng giai đoạn lịch sử.
Năm 2008, Nhà nước đã phát hành trái phiếu Chính phủ, với lãi suất chỉ đạo là 9,8%. Số lượng 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, không có nhà thầu nào đặt lãi suất bằng hoặc thấp hơn 9,8%. Khi đó Nhà nước sẽ:
chọn nhà thầu nào đặt mức lãi suất gần lãi suất chỉ đạo nhất và huy động hết số họ đặt mua.
huy động 50% số lượng cần phát hành.
huy động đủ 300 tỷ đồng với mọi mức lãi suất dù nhà thầu đặt lãi suất nào.
không huy động của nhà thầu nào.
Nếu phân loại các khoản thu ngân sách nhà nước theo nguồn phát sinh các khoản thu thì khoản thu nào có tỷ trọng lớn hơn?
Không so sánh được.
Thu trong nước có tỷ trọng lớn hơn thu nước ngoài.
Thu trong nước có tỷ trọng nhỏ hơn thu nước ngoài.
Thu trong nước có tỷ trọng tương đương khoản thu nước ngoài.
Nếu X là một phân bổ đạt hiệu quả Pareto, Y là một phân bổ chưa đạt hiệu quả, có thể kết luận:
X chắc chắn là hoàn thiện Pareto so với Y.
X chắn chắn không phải là hoàn thiện Pareto so với Y
Y chắc chắn là hoàn thiện Pareto so với X.
Y chắc chắn là không hoàn thiện Pareto so với X.
Ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, được thể hiện ở:
check_box 5 công cụ chủ yếu.
3 công cụ chủ yếu.
4 công cụ chủ yếu.
6 công cụ chủ yếu.
Ngân sách nhà nước KHÔNG phải là:
công cụ để điều tiết thu nhập giữa các thành phần kinh tế và tầng lớp dân cư nhằm đảm bảo công bằng xã hội.
công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế – xã hội.
công cụ huy động nguồn tài chính để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu của nhà nước.
quỹ tiền tệ có được do nhà nước thực hiện việc kinh doanh và phân phối cho các thành phần kinh tế trong xã hội.
Ngân sách nhà nước là một đạo luật ngân sách:
lâu dài.
thường kỳ.
thường niên.
vĩnh viễn.
Ngoại ứng KHÔNG mang đặc điểm nào dưới đây?
check_box Chính phủ không cần can thiệpckhi xuất hiện ngoại ứng.
Ngoại ứng xảy ra cả trong quá trình sản xuất và tiêu dung sản phẩm.
Sự phân biệt về ngoại ứng tích cực và tiêu cực là rõ ràng.
Tất cả ngoại ứng đều phi hiệu quả.
Nguồn vốn vay nợ của Chính Phủ được sử dụng để:
Chi bù đắp thiếu hụt hoặc đầu tư phát triển.
Chi bù đắp thiếu hụt.
Chi cho bộ máy quản lý của nhà nước.
Chi thường xuyên.
Nhà nước dự định huy động 1 khoản vay 100 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu với kỳ hạn 3 năm. Lãi suất chỉ đạo là 11%. Số lượng trúng thầu sẽ là bao nhiêu và có mấy nhóm trúng thầu? (có bảng)
100 tỷ đồng và 4 nhóm 1, 2, 3, 4 (trong đó nhóm 1, 2, 3 được huy động hết số lượng đặt thầu và nhóm 4 huy động số còn lại).
120 tỷ đồng và 4 nhóm 1, 2, 3, 4.
190 tỷ đồng và 5 nhóm 1, 2, 3, 4, 5.
45 tỷ đồng và 3 nhóm 1, 2, 3.
Nhà nước dự định huy động 1 khoản vay 200 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu với kỳ hạn 3 năm. Lãi suất chỉ đạo là 12%. Số lượng trúng thầu sẽ là bao nhiêu và có mấy nhóm trúng thầu? (có bảng)
check_box 130 tỷ đồng và 3 nhóm 1, 2, 3.
180 tỷ đồng và nhóm 1, 2, 3, 4.
200 tỷ đồng và 3 nhóm.
200 tỷ đồng và 5 nhóm.
Nhà nước dự định huy động 1 khoản vay 200 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu với kỳ hạn 3 năm. Nhà nước huy động vốn trong trường hợp không có lãi suất chỉ đạo. Số lượng trúng thầu sẽ là bao nhiêu và có mấy nhóm trúng thầu? (có bảng)
130 tỷ đồng và 3 nhóm 1, 2, 3.
150 tỷ đồng và 5 nhóm.
200 tỷ đồng và 3 nhóm.
200 tỷ đồng và 5 nhóm.
Nhận định nào sau đây là đúng?
Hệ số Gini càng nhỏ, chứng tỏ sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư càng lớn.
Hệ số Gini nhận các giá trị từ 0 đến 1.
Việc Chính phủ tăng mức trợ cấp cho người nghèo sẽ làm giảm hệ số Gini.
Việc đánh thuế thu nhập đối với những cá nhân có thu nhập cao sẽ làm tăng hệ số Gini.
Nhân tố cơ bản quyết định tới cơ cấu chi ngân sách nhà nước là:
chế độ xã hội.
khả năng tích luỹ của nền kinh tế.
mô hình tổ chức bộ máy nhà nước.
sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Những ngành nào sau đây KHÔNG được coi là ngành độc quyền tự nhiên?
check_box Ngành du lịch.
Ngành điện.
Ngành đường sắt.
Ngành viễn thông.
Những giải pháp nào sau đây KHÔNG được chính phủ sử dụng đối với hàng hóa khuyến dụng?
check_box Đưa ra hạn mức sử dụng.
Bắt buộc sử dụng.
Trợ cấp cho người tiêu dùng.
Tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho người dân.
Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng trong thu thuế?
Thuế được thiết lập trên nguyên tắc luật định.
Thuế làm chuyển đổi quyền sở hữu từ sở hữu tập thể và cá thể thành sở hữu toàn dân.
Thuế mang tính bắt buộc và hoàn trả trực tiếp.
Trong nền kinh tế thị trường, thuế được coi là công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
Ở Việt Nam, quỹ tiền tệ nào thuộc tài chính công?
check_box Quỹ dự trữ nhà nước.
Quỹ khuyến học.
Quỹ khuyến nông.
Quỹ phát triển nhân tài.
Phân theo cấu trúc thì thuế suất có mấy loại?
3
4
5
6
Phát biểu dưới đây là đúng trong Chi ngân sách nhà nước?
Các khoản chi của ngân sách nhà nước mang tính chất hoàn trả trực tiếp.
Các khoản chi ngân sách nhà nc được xem xét trong nền kinh tế vi mô.
Chi ngân sách nhà nước là sự phối hợp giữa 2 quá trình phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước.
Thực chất của chi ngân sách nhà nc là sự phân phối ngoài ngân sách nhà nước.
Quan hệ kinh tế nào sau đây KHÔNG thuộc nội dung của Ngân sách nhà nước?
check_box Nhà nước ban hành luật hôn nhân và gia đình.
Doanh nghiệp nộp Thuế cho nhà nước.
Nhà nước dùng quỹ Ngân sách để hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai.
Nhà nước trả tiền vay nợ nước ngoài.
Qui định “Cấm hút thuốc ở những nơi công cộng” là một giải pháp can thiệp của chính phủ nhằm khắc phục thất bại thị trường về:
hàng hóa công cộng.
hàng hóa khuyến dụng.
hàng hóa phi khuyến dụng.
ngoại ứng tích cực.
Sắc thuế nào sau đây có vai trò điều tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng kém nhất?
Thuế bảo vệ môi trường.
Thuế giá trị gia tăng.
Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Thâm hụt ngân sách nhà nước là tình trạng:
tổng Chi ngân sách nhà nước cao hơn tổng Thu ngân sách nhà nước tại một thời điểm bất kỳ.
tổng Chi ngân sách nhà nước cao hơn tổng Thu ngân sách nhà nước trong một năm ngân sách.
tổng Thu ngân sách nhà nước bằng tổng Chi ngân sách nhà nước tại một thời điểm nào đó.
tổng Thu ngân sách nhà nước bằng tổng Chi ngân sách nhà nước trong một năm ngân sách.
Thời điểm bắt đầu và kết thúc của năm ngân sách sẽ:
check_box không trùng năm dương lịch.
dài hơn năm dương lịch.
ngắn hơn năm dương lịch.
trùng với năm dương lịch.
Thu để bù đắp thiếu hụt nhằm phục vụ mục đích:
Chi cho kinh tế.
Chi đầu tư phát triển.
Chi thường xuyên.
Chi trả nợ.
Thuế gián thu là loại thuế có đặc điểm:
công bằng dọc.
công bằng ngang.
không công bằng.
luôn công bằng.
Thuế nào dưới đây là thuế gián thu?
Thuế lợi tức.
Thuế tài sản.
Thuế thừa kế.
Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Thuế nào dưới đây là thuế gián thu?
Thuế giá trị gia tăng.
Thuế nhà đất.
Thuế thu nhập cá nhân.
Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thuế nào là thuế trực thu?
check_box Thuế thu nhập cá nhân.
Thuế giá trị gia tăng.
Thuế nhập khẩu.
Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Thuế suất biên cho biết:
mức độ điều tiết lên tổng thu nhập của một cá nhân.
số thuế phải nộp tăng thêm bao nhiêu khi giá trị cơ sở thuế là một đơn vị.
số thuế phải nộp tăng thêm bao nhiêu khi giá trị cơ sở thuế tăng thêm một đơn vị.
tổng số thuế phải nộp là bao nhiêu khi giá trị cơ sở thuế tăng thêm một đơn vị.
Thuế suất biên MTR và thuế suất trung bình ATR luôn luôn bằng nhau trong cấu trúc thuế suất:
luỹ tiến toàn phần.
luỹ tiến từng phần.
luỹ tiến.
tỷ lệ.
Thuế suất trung bình cho biết:
check_box mức độ điều tiết lên tổng thu nhập của một cá nhân.
tổng giá trị cơ sở thuế.
tổng số thuế phải nộp là bao nhiêu khi giá trị cơ sở thuế tăng thêm một đơn vị.
tổng số thuế phải nộp.
Thuế trực thu là loại thuế có đặc điểm:
check_box công bằng dọc.
công bằng ngang.
không công bằng.
luôn công bằng.
Thuế, phí và lệ phí là khoản thu:
check_box trong cân đối ngân sách nhà nước
bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước.
không ổn định.
không thường xuyên.
Tính chất nào dưới đây KHÔNG phải là tính chất của hệ thống thuế tối ưu?
check_box Tính bắt buộc.
Tính công bằng.
Tính đơn giản.
Tính linh hoạt.
Tính chất nào dưới đây là tính chất của hệ thống thuế tối ưu?
Tính công bằng.
Tính nhanh nhạy.
Tính ổn định.
Tính pháp lý.
Tổ chức bộ máy ngành thuế của nước ta được tổ chức tới cấp thấp nhất là:
check_box Đội thuế.
Chi cục thuế.
Cục thuế.
Phòng thuế.
Tổn thất nào dưới đây do độc quyền gây ra?
Dư thừa hàng hóa.
Giảm sản lượng tiều dùng.
Lũng đoạn thị trường.
Mất giá hàng hóa.
Trong các biện pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước, biện pháp nào dễ gây ra lạm phát nhất?
Phát hành tiền giấy.
Phát hành trái phiếu quốc tế.
Tăng thuế.
Vay tiền từ dân cư.
Trong các khoản chi sau, khoản chi nào thuộc chi thường xuyên?
check_box Chi cho dân số kế hoạch hóa gia đình.
Chi bù giá cho các công ty thuộc nhà nước.
Chi cho khoa học công nghệ.
Chi giải quyết việc làm.
Trong trường hợp khó xác định mức thuế cần thu thì nên dùng loại thuế suất nào?
Cấu trúc thuế suất lũy thoái.
Cấu trúc thuế suất lũy tiến.
Cấu trúc thuế suất tuyệt đối.
Cấu trúc thuế suất tỷ lệ.
Trong trường hợp nào giá cân bằng sau thuế KHÔNG bị thay đổi nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
Cầu co giãn hoàn toàn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung hoàn toàn co giãn.
Cung hoàn toàn không co giãn.
Trong trường hợp nào giá cân bằng sau thuế KHÔNG bị thay đổi nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
Cầu hoàn toàn không co giãn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung co giãn hoàn toàn.
Cung hoàn toàn co giãn.
Trong trường hợp nào sản lượng cân bằng KHÔNG bị giảm nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
Cầu co giãn hoàn toàn.
Cầu hoàn toàn không co giãn
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung hoàn toàn co giãn.
Trong trường hợp nào sản lượng cân bằng KHÔNG bị giảm nếu nhà nước tăng thuế? (thu từ người sản xuất)
check_box Cung hoàn toàn không co giãn.
Cầu hoàn toàn co giãn.
Cung cầu co giãn bình thường.
Cung co giãn hoàn toàn.
Trong trường hợp xảy ra ngoại ứng tiêu cực, sản lượng hiệu quả về mặt xã hội là sản lượng mà tại đó:
check_box MB = MSC
MB = MC
MB = MPC
MPB = MPC
Từ trước những năm 1988, Việt Nam thường sử dụng biện pháp gì để bù đắp bội Chi ngân sách nhà nước?
check_box Phát hành tiền.
Phát hành trái phiếu.
Tăng Thuế.
Vay nợ nước ngoài.
Vai trò nào đóng vai trò lịch sử của ngân sách nhà nước?
Công cụ củng cố bộ máy quản lý nhà nước.
Công cụ điều tiết thu nhập của các chủ thể trong nền kinh tế.
Công cụ mở rộng mối quan hệ đối ngoại, đẩy nhanh quá trình hợp tác quốc tế.
Công cụ tăng cường tiềm lực tài chính quốc gia.
Xét về mặt hình thức thì ngân sách nhà nước là một bản dự toán thu chi do:
check_box Chính phủ lập ra và đệ trình Quốc hội phê chuẩn và giao cho Chính phủ tổ chức thực hiện.
Chính phủ lập ra và phê chuẩn.
Quốc hội lập ra và đệ trình Chính phủ phê chuẩn và thực hiện.
Quốc hội lập ra, đệ trình Chính phủ phê chuẩn và giao cho Quốc hội thực hiện.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập