Căn cứ để ra quyết định không bao gồm:
check_box Căn cứ vào tâm lý của lãnh đạo
Căn cứ thực trạng nguồn lực của tổ chức
Căn cứ vào điều kiện của môi trường
Căn cứ vào độ dài thời gian
Căn cứ để ra quyết định không bao gồm:
check_box Căn cứ vào tâm lý của lãnh đạo
Căn cứ thực trạng nguồn lực của tổ chức
Căn cứ vào độ dài thời gian
Căn cứ vào mục tiêu
Câu khẳng định nào dưới đây là đúng? Các nguyên tắc quản trị
Do con người xây dựng nên không thể chi phối hành động con người
Là cứng nhắc nên nó hạn chế tính chủ động của con người
Là không cần thiết vì nó cứng nhắc trong khi kinh doanh thì cần linh hoạt
Phải được xây dựng phù hợp với hệ thống mục tiêu
Câu khẳng định nào dưới đây là sai? Các nguyên tắc quản trị
Là không cần thiết vì nó cứng nhắc trong khi kinh doanh thì cần linh hoạt.
Mang tính bắt buộc
Phải có tính thống nhất với nhau.
Phải được xây dựng phù hợp với hệ thống mục tiêu .
Câu khẳng định nào dưới đây là sai? Các nguyên tắc quản trị
Phải tác động tích cực đến kết quả kinh doanh
Phải tạo cho người thực hiện tính chủ động trong hành động của họ
Phải thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh
Vì nhà quản trị đứng đầu chịu mọi trách nhiệm trước sở hữu chủ và đội ngũ những người lao động về hoạt động của doanh nghiệp và mọi người lao động phải tuân thủ mệnh lệnh của nhà quản trị đứng đầu doanh nghiệp đó nên anh ta có quyền ban hành nguyên tắc buộc người khác phải tuân thủ mà người khác không có quyền yêu cầu anh ta phải tuân thủ nguyên tắc do anh ta ban hành
Chỉ tiêu nào dưới đây không phải là chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận
Doanh lợi của vốn tự có
Lợi nhuận ròng do một đồng vốn ngắn hạn mang lại
Năng suất lao động bình quân năm
Số vòng luân chuyển vốn ngắn hạn trong năm
Chỉ tiêu nào dưới đây không phải là chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp?
Doanh lợi của doanh thu bán hàng
Doanh lợi của toàn bộ vốn kinh doanh
Doanh lợi của vốn tự có.
Hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn của toàn doanh nghiệp
Chỉ tiêu nào dưới đây không phản ánh hiệu quả kinh doanh Tổng hợp của doanh nghiệp?
Doanh lợi của doanh thu bán hàng
Doanh lợi của toàn bộ vốn kinh doanh
Doanh lợi của vốn tự có
Hiệu quả sử dụng vốn dài hạn
Chọn đáp án đúng Yêu cầu đối với việc ra quyết định không bao gồm :
check_box Tính tổng quát
Tính cụ thể
Tính linh hoạt
Tính tối ưu
Chọn đáp án đúng Yêu cầu đối với việc ra quyết định không bao gồm :
check_box Tính tối đa
Tính hệ thống
Tính hợp pháp
Tính khoa học
Chọn đáp án đúng.
check_box Quyết định trung hạn có mức chiến thuật cao hơn quyết định dài hạn.
Nhà quản trị càng ra nhiều quyết định càng tốt bởi lẽ điều này giúp doanh nghiệp luôn thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh
Quyết định dài hạn có tầm chiến thuật cao hơn quyết định trung hạn.
Quyết định tập thể luôn đóng vai trò quan trọng hơn quyết định cá nhân, bởi vậy, mọi nhà quản trị đều phải ra quyết định tập thể.
Chọn đáp án đúng. Phương pháp ra quyết định định tính bao gồm:
check_box Phương pháp cố vấn
Phương pháp ra quyết định ở điều kiện chắc chắn
Phương pháp ra quyết định ở điều kiện may rủi
Phương pháp sơ đồ cây
Chọn đáp án đúng. Tính khoa học của một quyết định quản trị kinh doanh bao gồm:
check_box Phù hợp với định hướng mục tiêu
Chỉ sử dụng các công cụ định tính để ra quyết định
Đảm bảo tính chủ quan
Phù hợp với sử dụng các phương pháp định tính
Chọn đáp án đúng?
check_box Ra quyết định bằng phương pháp độc đoán luôn là quyết định tốt vì đảm bảo tính kịp thời, chớp được thời cơ
Quyết định bằng lời nói là cơ sở để xem xét trách nhiệm khi thực hiện trách nhiệm
Quyết định bằng văn bản không là cơ sở để xem xét trách nhiệm khi thực hiện trách nhiệm.
Ra quyết định bằng phương pháp làm việc nhóm luôn cho quyết định tốt nhất
Chọn đáp án không đúng. Phương pháp độc đoán
check_box Phương pháp này thường được những nhà quản trị có phong cách dân chủ sử dụng.
Để ra quyết định theo phương pháp này, nhà quản trị có điều kiện và thường là người có khả năng tập trung quyền lực và có khả năng ra quyết định tốt.
Là phương pháp ra quyết định được áp dụng khi nhà quản trị hoàn toàn tự ra các quyết định mà không có sự tham gia của nhân viên, đồng sự.
Phương pháp này thường được các nhà quản trị theo phong cách tập trung chỉ huy sử dụng.
Chọn đáp án không đúng. Tính linh hoạt và hiện đại của một quyết định quản trị kinh doanh bao gồm:
check_box Thay đổi liên tục và đi trước thời đại
Không rập khuôn, máy móc, giáo điều
Phản ảnh được nhân tố mới và có tính thời đại
Phù hợp với biến động của môi trường
Chọn đáp án sai về quyết định chiến lược:
check_box Liên quan đến nội dung, cách thức thực hiện những nhiệm vụ của quyết định chiến lược
Có liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau trong hệ thống tổ chức doanh nghiệp.
Là những quyết định trên cơ sở tư duy chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp
Thời gian tương đối dài
Chọn đáp án sai về quyết định chiến thuật.
check_box Là những quyết định trên cơ sở tư duy chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp
Các quyết định tác nghiệp thường dựa trên cơ sở các quyết định chiến lược để triển khai.
Chính là các quyết định tác nghiệp
Là quyết định liên quan tới nội dung và cách thức thực hiện những nhiệm vụ của quyết định chiến lược.
Chọn đáp án sai ?
check_box Một quyết định đảm bảo tính cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu thì không bao quát hết được nội hàm cần truyền đạt đến đối tượng thực hiện
Quyết định trung hạn có mức chiến thuật cao hơn quyết định dài hạn
Ra quyết định bằng phương pháp độc đoán luôn là quyết định tốt vì đảm bảo tính kịp thời, chớp được thời cơ
Tính linh hoạt của việc ra quyết định thể hiện mỗi quyết định chỉ cần phù hợp với tính biến động của môi trường, không dập khuôn, máy móc, giáo điều.
Chọn đáp án sai Phương pháp ra quyết định định tính bao gồm:
check_box Phương pháp thiểu số
Phương pháp độc đoán
Phương pháp kết luận cuối cùng
Phương pháp nhóm
Chọn đáp án sai Phương pháp ra quyết định định tính bao gồm:
check_box Phương pháp thiểu số
Phương pháp cố vấn
Phương pháp đồng thuận
Phương pháp kết luận cuối cùng
Chọn đáp án sai?
check_box Quyết định bằng văn bản không là cơ sở để xem xét trách nhiệm khi thực hiện trách nhiệm
Nhà quản trị càng ra nhiều quyết định càng tốt bởi lẽ điều này giúp doanh nghiệp luôn thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh
Quyết định chỉ cần ban hành phù hợp với định hướng mục tiêu
Quyết định tốt luôn là quyết định được dựa trên cơ sở phân tích logic, xem xét đầy đủ, toàn diện các dữ kiện, dữ liệu đã có, đánh giá và so sánh các khả năng lựa chọn.
Chọn đáp án sai? Phương pháp độc đoán có ưu điểm:
check_box Nhân viên dễ bất mãn, bất tuân quyết định và ít có quyết tâm thực hiện quyết định
Có thể chớp được thời cơ.
Người ra quyết định phải có kinh nghiệm, và có uy tín
Tiết kiệm về mặt thời gian
Chọn phương án sai. Phương pháp quyết định đa số có ưu điểm:
check_box Chớp cơ hội, thời cơ kinh doanh
Giải quyết được tình trạng bế tắc khi có các quan điểm xung đột, mâu thuẫn khi nó cho phép kết thúc thảo luận với kết quả rõ ràng
Là phương pháp ra quyết định tập thể
Tiết kiệm thời gian
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng Doanh lợi doanh thu bán hàng năm 2010 là  Doanh lợi doanh thu bán hàng năm 2010 là
5,80%
6,20%
6,51%
8,10%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng  Doanh lợi doanh thu bán hàng năm 2009 là
5,80%
6,20%
6,51%
8,10%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng  Doanh lợi doanh thu bán hàng năm 2011 là
5,80%
6,20%
6,51%
8,10%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng  Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh năm 2009 là
10,53%
11,12%
14,17%
9,57%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng  Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh năm 2010 là
10,53%
10,94%
11,10%
14,17%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng  Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh năm 2011 là
10,94%
12,17%
14,17%
9,57%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng  Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh năm 2012 (tính kiểu Việt Nam) là
10,53%
10,94%
16,05%
9,57%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng  Hiệu quả kinh doanh tiềm năng năm 2009 là
100,37%
100,55%
101,22%
101,57%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng  Hiệu quả kinh doanh tiềm năng năm 2012 là
100,37%
100,55%
101,22%
101,57%
Có số liệu kinh doanh của doanh nghiệp bánh kẹo theo bảng  Xét doanh lợi doanh thu bán hàng của doanh nghiệp năm 2009 là