“Chỉ rõ khi nào các công việc bắt đầu, khi nào kết thúc, độ dài thời gian thực hiện từng công việc và những mốc thời gian quan trọng khác” là bước nào trong lập kế hoạch dự án?
Lập tiến độ thực hiện dự án
Phát triển kế hoạch
Xác lập mục tiêu dự án.
Xây dựng sơ đồ kế hoạch dự án
“Tìm cách phân bổ nguồn lực thực hiện dự án một cách đều đặn và ổn định theo thời gian, để nhu cầu nguồn lực không bị thiếu hụt hoặc dư thừa so với khả năng sẵn có của tổ chức thực hiện dự án” là nội dung của?
Đẩy nhanh tiến độ.
Điều hòa nguồn lực.
Phân bố nguồn lực trong điều kiện hạn chế
Tối ưu hóa thời gian – chi phí
“Tính toán các yêu cầu về nguồn lực như lao động, tiêu hao nguyên vật liệu và ngày công đối với các công việc nhỏ, rồi cộng dồn lên cho các công việc lớn hơn, theo cơ cấu phân tách công việc (WBS)” là phương pháp dự toán ngân sách:
Máy móc thiết bị và nguồn nhân lực
Nguyên vật liệu và nguồn nhân lực
Nguyên vật liệu, năng lượng- nhiên liệu..., và thiết bị
Vật tư (nguyên vật liệu, năng lượng- nhiên liệu...), thiết bị) và nguồn nhân lực
“Tính toán các yêu cầu về nguồn lực như lao động, tiêu hao nguyên vật liệu và ngày công đối với các công việc nhỏ, rồi cộng dồn lên cho các công việc lớn hơn, theo cơ cấu phân tách công việc (WBS)” là phương pháp dự toán ngân sách?
check_box Từ dưới lên
Kết hợp
Theo định mức
Từ trên xuống
41Một dự án có số liệu như sau: Đơn vị: tỷ đồng Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 2 tỷ đồng. Tỉ suất chiết khấu 13% năm. NPV của dự án bằng?
check_box 0,65 tỷ đồng.
0,22 tỷ đồng.
0,31 tỷ đồng
0,40 tỷ đồng.
Biểu đồ đường chéo?
Đường gấp khúc sẽ nằm trên đường chéo nếu tiến độ thực tế chậm hơn so với kế hoạch
Nhằm lập kế hoạch tiến độ
Trục tung phản ánh tiến độ dự tính, trục hoành phản ánh tiến độ thực tế
Trục tung phản ánh tiến độ thực tế, trục hoành phản ánh tiến độ dự tính
Biểu đồ GANTT có nhiều tác dụng, trừ trường hợp sau đây?
Cho biết thời gian thực hiện từng công việc và toàn bộ dự án.
Dễ vẽ, dễ nhận biết tiến trình thực hiện từng công việc.
Phản ánh chính xác mối quan hệ giữa các công việc.
Phản ánh mối quan hệ giữa các công việc.
Biểu đồ GANTT?
Mỗi đoạn thẳng biểu hiện ít nhất một công việc
Trục tung xác định các công việc, trục hoành xác định thời gian thực hiện công việc.
Trục tung xác định thời gian thực hiện công việc, trục hoành xác định các công việc.
Vị trí của đoạn thẳng không thể hiện mối quan hệ trước sau giữa các công việc.
Biểu đồ GANTT?
check_box Vị trí của đoạn thẳng thể hiện mối quan hệ trước sau giữa các công việc.
Độ dài đoạn thẳng xác định lượng nguồn lực cần có để thực hiện công việc
Mỗi đoạn thẳng biểu hiện ít nhất một công việc
Trục tung xác định thời gian thực hiện công việc, trục hoành xác định các công việc.
Bộ máy quản lý dự án bao gồm?
check_box Cấp lãnh đạo, cấp điều hành, cấp thực hiện
Cấp lãnh đạo, cấp điều hành, cấp kiểm tra
Cấp lãnh đạo, cấp kiểm tra, Cấp giám sát
Cấp lãnh đạo, cấp thực hiện, cấp kiểm tra
Các điều kiện cần thiết khi áp dụng PERT trong quản lý dự án?
Các công việc được sắp xếp theo một trình tự nhất định
Các công việc không quá phức tạp
Các công việc phải rõ ràng
Các công việc phải rõ ràng và không quá phức tạp
Các dự án phải nghiên cứu tiền khả thi hay lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình là?
Dự án BOT, BTO,BT
Dự án nhóm A và dự án nhóm B
Dự án nhóm B và dự án nhóm C
Dự án trọng điểm quốc gia và dự án nhóm A không phân biệt nguồn vốn
Các giai đoạn của chu kỳ dự án đầu tư bao gồm?
Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, Vận hành các kết quả đầu tư.
Lập kế hoạch, điều phối thực hiện, kiểm tra giám sát.
Nghiên cứu cơ hội đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi.
Nhận dạng dự án, Lập đề cương sơ bộ của dự án, Lập đề cương chi tết của dự án
Các giai đoạn hình thành và thực hiện một dự án đầu tư bao gồm?
Chuẩn bị đầu tư, điều phối thực hiện và kiểm tra giám sát
Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận hành kết quả đầu tư
Chuẩn bị đầu tư, thưc hiện đầu tư, và kiểm tra giám sát
Lập kế hoạch, điều phối thực hiện và vận hành kết quả đầu
Các giai đoạn quản lý thời gian dự án?
Khởi động; Xác định hoạt động; Xác định trình tự các hoạt động; Dự tính nguồn lực cho từng hoạt động; Dự tính khoảng thời gian cho từng hoạt động; Phát triển lịch trình; Kiểm soát lịch trình. Kết thúc dự án
Khởi động; Xác định hoạt động; Xác định trình tự các hoạt động; Dự tính nguồn lực cho từng hoạt động; Phát triển lịch trình; Kiểm soát lịch trình; Kết thúc dự án.
Xác định hoạt động; Dự tính nguồn lực cho từng hoạt động; Dự tính khoảng thời gian cho từng hoạt động; Phát triển lịch trình; Kết thúc dự án.
Xác định hoạt động; Xác định trình tự các hoạt động; Dự tính nguồn lực cho từng hoạt động; Dự tính khoảng thời gian cho từng hoạt động; Phát triển lịch trình; Kiểm soát lịch trình.
Các nội dung (kiến thức kỹ năng) quản lý dự án
check_box Quản trị phạm vi, quản trị thời gian, quản trị chi phí và quản trị chất lượng, quản trị rủi ro, quản trị mua ngoài, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền thông
Quản trị Marketing, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền thông
Quản trị phạm vi, quản trị thời gian, quản trị chi phí và quản trị chất lượng
Quản trị rủi ro, quản trị mua ngoài, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền thông
Các yếu tố của môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến dự án bao gồm?
check_box Môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường pháp luật, môi trường chính trị, môi trường văn hóa xã hội, môi trường tự nhiên
Môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường pháp luật, môi trường chính trị
Môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường pháp luật, môi trường chính trị, môi trường tự nhiên
Môi trường pháp luật, môi trường khoa học kỹ thuật
Cách thức xác định công thức rút ngắn thời gian thực hiện DA?
Bằng thời gian cần rút ngắn cộng thời gian của đường găng, tổng chia độ lệch chuẩn của đường găng
Bằng thời gian cần rút ngắn nhân thời gian đường găng, tích chia độ lệch chuẩn của đường găng.
Bằng thời gian cần rút ngắn trừ thời gian các đường không găng, hiệu chia độ lệch chuẩn của đường găng
Bằng thời gian cần rút ngắn trừ thời gian của đường găng, hiệu chia độ lệch chuẩn của đường găng
Căn cứ nào là quan trọng nhất khi lựa chọn công nghệ kỹ thuật cho dự án?
Các loại máy móc và dây chuyền công nghệ hiện có trên thị trường
Khả năng cung cấp đầu vào về vốn, vật tư, máy móc, nhân lực, nguyên vật liệu
Yêu cầu về bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện lao động
Yêu cầu về chủng loại sản phẩm và chất lượng sản phẩm của dự án
Căn cứ nào là quan trọng nhất khi thiết kế nhà xưởng cho dự án?
check_box Công suất và dây chuyền công nghệ của dự án
Khả năng cung cấp đầu vào cho quá trình xây dựng như vốn, nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, nhân lực xây dựng
Thời gian xây dựng yêu cầu
Tình hình của địa điểm xây dựng về mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội
Căn cứ vào nhân tố nào trong các nhân tố sau để xác định khối lượng nguyên vật liệu cần đáp ứng trong từng tháng, quý, năm?
Giá cả nguyên vật liệu
Khối lượng sản phẩm dự kiến sản xuất
Nguồn cung cấp nguyên liệu và khả năng cung cấp của từng nguồn
Nhu cầu thị trường về sản phẩm của dự án
Chất lượng là?
check_box Theo đúng yêu cầu và phù hợp với mục đích sử dụng
Đáp ứng và vượt quá mong đợi của khách hàng
Thêm những đặc điểm phụ trội là khác hàng hạch phúc
Theo đúng những yêu cầu quản lý
Cho thời gian thực hiện công việc (a: lạc quan; b: bi quan; m: trung bình) phương sai dự án được xác định bằng?
[(a+4m+b)/6]2
[(b-a)/6]2
Bằng tổng phương sai của các công việc trên đường găng
Bằng tổng phương sai của tất cả các công việc.
Cho thời gian thực hiện công việc (a: lạc quan; b: bi quan; m: trung bình) thời gian dự kiến thực hiện mỗi công việc được xác định bằng?
(a+4m+b)/6
(a+m+b)/3
[(b-a)/6]2
m
Chọn dự án tạo ra lượng giá trị gia tăng lớn nhất trên 1 đơn vị chi phí lao động kĩ thuật được tính bởi công thức? Đáp án:
A
B
C
Không đáp án nào chính xác
Chu trình quản lý dự án?
Chỉ bao gồm 3 nhóm tiến trình nhưng không lặp đi lặp lại.
Chỉ gồm 3 nhóm tiến trình: lập kế hoạch, điều phối thực hiện, giám sát.
Gồm 5 nhóm tiến trình lặp đi lặp lại nhiều lần.
Gồm tất cả các tiến trình quản lý dự án (từ khởi động đến kết thúc)
Có bao nhiêu phương pháp xác định tổng mức đầu tư?
check_box 4 phương pháp
1 phương pháp
2 phương pháp
3 phương pháp
Cơ cấu phân tách công việc (WBS) là công cụ hữu ích nhằm?
check_box Xác định các công việc cụ thể của dự án và tiến hành ước tính chi phí.
Tiến hành ước tính chi phí.
Xác định các công việc cụ thể của dự án.
Xác định thời điểm bắt đầu các công việc
Công cụ quản lý dự án nào sau đây được xem là tốt nhất để xác định thời gian dài nhất mà dự án có thể thực hiện?
check_box Sơ đồ mạng
Báo cáo phạm vi dự án
Sơ đồ GANTT
WBS
Công nghệ là tập hợp bao gồm?
check_box Phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện
Phương pháp, công cụ, phương tiện, thành tựu khoa học
Phương pháp, kỹ năng, kĩnh nghiệm, thành tựu khoa học
Phương pháp, thành tựu khoa học, công cụ, bí quyết
Công suất của dự án là?
Số lượng đơn vị sản phẩm được thực hiện trong một đơn vị thời gian với những điều kiện cho phép
Số lượng sản phẩm bán ra của dự án trong một đơn vị thời gian
Số lượng sản phẩm của dự án dự tính thực hiện trong một đơn vị thời gian
Số lượng sản phẩm nà dự án dự tính bán ra trong một đơn vị thời gian
Công suất dự án còn có tên gọi là?
Năng lực bồi hoàn
Năng lực cung ứng
Năng lực phục vụ
Năng lực thực hiện
Công suất hòa vốn là?
Công suất lý thuyết
Công suất thiết kế
Công suất thực tế
Công suất tối thiểu
Công suất thực tế là?
check_box Công suất mà dự án dự kiến đạt được trong từng năm khi đi vào vận hành khai thác
Công suất của máy móc thiết bị chủ yếu trong một năm làm việc
Công suất dự kiến của máy móc thiết bị khi đưa vào thực tế vận hành
Công suất khả thi của dự án
Công thức cộng dồn để tính thời gian thu hồi vốn đầu tư như sau? Đáp án như sau:
A
B
C
D
Công thức dưới được áp dụng tính toán giá trị gia tăng trong trường hợp nào?
Đối với dự án đầu tư mới
Đối với dự án mở rộng quy mô
Đôi với dự án phi lợi nhuận
Đối với tổ hợp nhiều dự án
Công thức dưới được áp dụng trong trường hợp nào?
Đối với dự án đầu tư mới
Đối với dự án mở rộng quy mô
Đối với dự án phi lợi nhuận
Đối với tổ hợp nhiều dự án
Công thức dưới được sử dụng để tính toán chỉ tiêu gì?
check_box Ảnh hưởng tới môi trường của dự án
Giá trị hiện tại ròng tại thời điểm dự án đi vào hoạt động
Lợi ích kinh tế thuần của dự án
Thu nhập thuần của dự án
Công thức dưới được sử dụng để tính toán chỉ tiêu gì?
Chỉ tiêu giảm bất bình đẳng giới
Chỉ tiêu giảm bất đỉnh đẳng thu nhập và công bằng xã hội
Chỉ tiêu giảm tỉ lệ thất nghiệp
Chỉ tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người
Công thức dưới được sử dụng để tính toán chỉ tiêu gì
Chỉ tiêu bảo vệ môi trường
Chỉ tiêu giảm chi ngoại tệ
Chỉ tiêu tăng khả năng cạnh tranh quốc tế
Chỉ tiêu tăng thu ngoại tệ
Công thức tính NVA cho một năm là? Đáp án như sau:
A
B
C
D
Công ty Cổ phần Thịnh Minh cân nhắc xem xét dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất với tổng mức đầu tư là 25,8 tỷ đồng. Trong đó vay ngân hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) 17 tỷ đồng. Chi phí vốn tự có của chủ đầu tư là 18%/năm. SHB cho Công ty vay với lãi suất là 11%/năm. Tỷ suất chiết khấu cho dự án của công ty là?
check_box 0,13
0,11
0,12
0,14
Công ty đầu tư và thương mại Minh Long đang xem xét vay vốn từ 3 nguồn: Nguồn 1 vay 3 tỷ đồng, lãi suất 1% tháng, kỳ hạn quý. Nguồn 2 vay 5 tỷ đồng, lãi suất 1,2% tháng, kỳ hạn 6 tháng. Nguồn 3 vay 2 tỷ đồng, lãi suất 1,5% tháng, kỳ hạn năm. Hỏi sau 2 năm, công ty cần bao nhiêu tiền để trả nợ (biết nếu hết kỳ hạn, công ty lại tiếp tục được vay theo kỳ hạn cam kết ban đầu)
10,092 tỷ đồng
12, 378 tỷ đồng
13,189 tỷ đồng
15,451 tỷ đồng
Công việc giả ?
Chỉ rõ mối quan hệ trước sau giữa các công việc và sự kiện
Là công việc không có thực, nhưng đòi hỏi chi phí
Là công việc không có thực, nhưng đòi hỏi thời gian.
Thời gian dự trữ toàn phần luôn bằng 0
Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm của dự án đầu tư phát triển?
Có mục tiêu và kết quả rõ ràng
Dự án có chu kỳ phát triển riêng và thời gian tồn tại là hữu hạn
Mô hình tổ chức quản lý dự án cố định
Sản phẩm của dự án có tính đặc thù
Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm của dự án đầu tư?
check_box Mô hình tổ chức quản lý dự án giống mô hình tổ chức quản lý trong doanh nghiệp
Độ rủi ro và bất định của dự án cao
Môi trường hoạt động của dự án va chạm và phức tạp
Thời gian tồn tại hữu hạn
Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm của giai đoạn nghiên cứu khả thi ?
check_box Nghiên cứu trong trạng thái tĩnh
Kết quả là tìm ra một phương án đầu tư tối ưu nhất
Là bước nghiên cứu lần cuối cùng, tỷ mỉ nhất và khoa học nhất
Thời gian nghiên cứu dài, chi phí nghiên cứu cao
Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm của nghiên cứu cơ hội đầu tư là?
Kết quả nghiên cứu chính xác
Nghiên cứu sơ bộ, chưa đi sâu vào chi tiết
Thời gian nghiên cứu cơ hội đầu tư khá nhanh
Xây dựng nên một số phương án đầu tư
Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm điển hình của hoạt động đầu tư phát triển?
Thành quả của hoạt động đầu tư phát triển có giá trị sử dụng lâu dài
Thời gian đầu tư thường kéo dài
Thời gian thu hồi vốn nhanh
Tiền vốn, vật tư, lao động đòi hỏi lớn
Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm điển hình của hoạt động đầu tư phát triển?
check_box Qui mô lao động sử dụng thường ít
Thành quả của hoạt động đầu tư phát triển có giá trị sử dụng lâu dài
Thời gian vận hành kết quả đầu tư kéo dài
Tiền vốn, vật tư đòi hỏi lớn
Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của đầu tư phát triển?
check_box Có độ rủi ro cao
Có mục tiêu và kết quả rõ ràng
Có sự tham gia của nhiều chủ thể
Hoạt động trong môi trường va chạm và phức tạp
Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của dự án đầu tư phát triển?
Có mục tiêu và kết quả rõ ràng
Thời gian đầu tư kéo dài
Thời gian thu hồi vốn lâu
Tiền vốn, vật tư , lao động đòi hỏi lớn
Dạng AOA sử dụng trong PERT được hiểu là?
check_box Công việc được trình bày trên mũi tên
Các công việc được biểu diễn trong hình tròn
Các công việc được trình bày trên nút
Sự kiện được trình bày trên mũi tên
Để đảm bào tiến độ thực hiện dự án, nguồn vốn huy động cho dự án cần được xem xét?
Lãi suất trên thị trường.
Quy mô, thời điểm nhận được tài trợ.
Quy mô.
Thời điểm nhận được tài trợ.
Để đẩy nhanh kế hoạch tiến độ cần tập trung vào?
Đẩy nhanh việc thực hiện các công việc trên đường găng.
Đẩy nhanh việc thực hiện các công việc trên đường không găng.
Đẩy nhanh việc thực hiện tất cả các công việc.
Tăng chi phí cho việc thực hiện các công việc có thể bị kéo dài thời gian.
Để quản lý hiệu quả dự án, các công việc cần được chia nhỏ ra. Câu nào dưới đây không mô tả mức độ chia nhỏ công việc?
Cho đến khi nó có kết luận có ý nghĩa
Cho đến khi nó có thể được thực hiện bởi một người hoặc một nhóm người.
Cho đến khi nó có thể được ước lượng sát thực
Cho đến khi về mặt logic nó không thể bị chia nhỏ hơn nữa
Điều nào sau đây không phải là một trong các ràng buộc của dự án?
check_box Kết quả
Chi phí
Con người
Thời gian
Điều phối nguồn lực trên cơ sở thời gian dự trữ tối thiểu được áp dụng trong trường hợp?
Các nhà quản lý luôn phải đặt số lượng nguồn lực cần điều phối trong mối quan hệ với yêu cầu chất lượng của dự án.
Nguồn lực của đơn vị không bị hạn chế cả về số lượng, chất lượng và thời điểm cung cấp.
Nhu cầu từng loại nguồn lực cho từng công việc cũng như toàn bộ dự án đều nhau giữa các thời kỳ.
Nhu cầu từng loại nguồn lực cho từng công việc cũng như toàn bộ dự án không đều nhau giữa các thời kỳ.
Độ lệch chuẩn của dự án:
Bằng căn bậc hai của phương sai dự án
Bằng căn bậc hai của tổng phương sai các công việc của dự án
Bằng tổng độ lệch chuẩn của các công việc dự án
Bằng tổng độ lệch chuẩn của các công việc trên đường găng
Độ lệch chuẩn: Nếu ước lượng thời gian lạc quan nhất của một công việc là 4 ngày, bi quan nhất là 16 ngày, độ lệch chuẩn của công việc này sẽ là bao nhiêu?
1 ngày
2 ngày
4 ngày
8 ngày
Đối với các dự án có quy mô không lớn, thời gian thực hiện đầu tư không dài thì thời điểm được chọn để tính toán là?
check_box Thời điểm bắt đầu thực hiện đầu tư
Thời điểm bất kỳ do chủ đầu tư lựa chọn
Thời điểm cuối đời dự án
Thời điểm dự án bắt đầu đi vào hoạt động
Đối với các dự án có quy mô lớn, thời gian thực hiện đầu tư dài thì thời điểm được chọn để tính toán là?
check_box Thời điểm dự án bắt đầu đi vào hoạt động
Thời điểm bắt đầu thực hiện đầu tư
Thời điểm bất kỳ do chủ đầu tư lựa chọn
Thời điểm cuối đời dự án
Đối với hàng hoá có khả năng ngoại thương thì cần
Sử dụng giá cố định
Sử dụng giá thị trường MER trong việc tính giá
Tính giá CIF với hàng hoá nhập khẩu và giá FOB với hàng hoá xuất khẩu
Tính giá CIF với hàng hoá xuất khẩu và giá FOB với hàng hoá xuất khẩu
Dự án có 3 công việc A, B, C độc lập nhau trong đó thời gian thực hiện công việc A: 3 ngày, công việc B: 6 ngày, công việc C: 4 ngày. Phát biểu nào sau đây là sai?
Đường găng: 6 ngày.
Thời gian ngắn nhất thực hiện dự án: 3 ngày.
Thời gian thực hiện dự án ngắn nhất và dài nhất là như nhau.
Xác định thời gian thực hiện
Dự án có 3 công việc A, B, C sắp xếp theo trình tự: B < C. Thời gian thực hiện từng công việc là: A: 6 ngày; B: 3 ngày; C: 2 ngày. Chi phí rút ngắn đơn vị (nghìn USD/ngày) cho các công việc A = 9; B = 4; C = 2. Số ngày tối thiểu thực hiện từng công việc = 1 ngày. Nếu rút ngắn thời gian 3 ngày thì chi phí rút ngắn sẽ là?
27
31
33
35
Dự án có 4 công việc A, B, C, D sắp xếp theo trình tự: A < C; B < D. Thời gian thực hiện từng công việc là: A: 2 ngày; B: 4 ngày; C: 4 ngày; D: 3 ngày. Chi phí rút ngắn đơn vị (nghìn USD/ngày) cho các công việc A = 2; B = 6; C = 3; D = 5. Số ngày tối thiểu thực hiện từng công việc = 1 ngày. Nếu rút ngắn thời gian 2 ngày thì chi phí rút ngắn sẽ là
check_box 8
15
7
9
Dự án có 4 công việc A, B, C, D sắp xếp theo trình tự: A < D. Thời gian thực hiện từng công việc là: A: 3 ngày; B: 7 ngày; C: 6 ngày; D: 4 ngày. Phát biểu nào sau đây là đúng?
check_box Dự án có hai đường găng.
Dự án có một đường găng.
Đường găng: 6 ngày
Thời gian thực hiện dự án có thể lên tới 13 ngày.
Dự án có 5 công việc A, B, C, D, E sắp xếp theo trình tự: A < D; C < E. Thời gian thực hiện từng công việc là: A: 3 ngày; B: 8 ngày; C: 4 ngày; D: 5 ngày; E: 6 ngày. Thời gian thực hiện dự án sẽ là?
11 ngày
12 ngày
14 ngày
8 ngày
Dự án có 5 công việc A, B, C, D, E sắp xếp theo trình tự: A < D; C < E. Thời gian thực hiện từng công việc là: A: 6 ngày; B: 4 ngày; C: 3 ngày; D: 2 ngày; E: 1 ngày. Đường găng dự án sẽ là?
check_box 8 ngày
12 ngày
4 ngày
9 ngày
Dự án đầu tư có tổng số vốn đầu tư là 300 tỷ đồng. Trong đó 200 tỷ đồng là vốn tự có, 100 tỷ đồng là vốn đi vay với lãi suất 9% năm. Biết rằng nếu không đầu tư dự án này, chủ đầu tư có thể đem tiền cho vay với mức lãi suất 8%năm hoặc đầu tư dự án khác với tỷ suất lợi nhuận là 12% năm. Hãy xác định mức lãi suất dùng để tính các chỉ tiêu hiệu quả tài chính?
check_box r = 0,11
r = 0,08
r = 0,09
r = 0,12
Dự án đựơc chấp nhận khi?
Doanh thu hàng năm của dự án > chi phí vận hành hàng năm của dự án
NPV < 0
NPV ≥0
Tổng thu của dự án > chi phí vận hành hàng năm của dự án
Dự án nào sau đây KHÔNG thuộc nhóm tiêu chí phân loại dự án “ theo sự phân cấp quản lý dự án”?
Dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Dự án nhóm A
Dự án nhóm B,C
Dự án trọng điểm quốc gia
Đường găng?
check_box Là đường dài nhất từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.
Là đường có tỷ lệ các công việc có thời gian thực hiện dài nhất cao nhất.
Là đường dài trung bình từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.
Là đường ngắn nhất từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.
Đường găng?
Dự án chỉ có một đường găng duy nhất.
Dự án có thể có nhiều đường găng và đường găng có thể dịch chuyển từ đường này sang đường khác.
Dự án không thể chuyển đường găng từ đường này sang đường khác.
Nếu kéo dài thời gian thực hiện các công việc trên đường găng thì đường đó sẽ trở thành không găng.
Giá thị trường nội địa của hàng hoá phi ngoại thương chỉ có thể được sử dụng trong phân tích kinh tế nếu những điều kiện sau được thoả mãn?
check_box Đảm bảo tính cạnh tranh, quy mô dự án nhỏ so với thị trường, lĩnh vực hoạt động của dự án đang ở mức tối đa
Đảm bảo tính cạnh tranh, quy mô dự án là nhỏ so với thị trường, lĩnh vực hoạt động của dự án đang ở mức tối đa, thị trường trong nước có khả năng hấp thụ hoàn toàn sản phẩm của dự án
Đảm bảo tính cạnh tranh, quy mô dự án là nhỏ so với thị trường, lĩnh vực hoạt động của dự án đang ở mức tối đa, thị trường trong nước có khả năng hấp thụ hoàn toàn sản phẩm của dự án, giả định rằng không có hàng hoá nhập lậu-hàng giả-hàng nhái
Đảm bảo tính cạnh tranh, quy mô dự án là nhỏ so với thị trường, lĩnh vực hoạt động của dự án đang ở mức tối đa, thị trường trong nước có khả năng hấp thụ hoàn toàn sản phẩm của dự án, giả định rằng không có hàng hoá nhập lậu-hàng giả-hàng nhái, tỷ giá hối đoái được cố định tại một thời điểm
Giá trị hiện tại của thu nhập thuần NPV được xác định bằng?
Chênh lệch giữa tổng các khoản doanh thu hàng năm và tổng các khoản chi phí hàng năm(không bao gồm khấu hao và lãi vay) của cả đời dự án.
Chênh lệch giữa tổng các khoản thu và tổng các khoản chi phí hàng năm (không bao gồm khấu hao và lãi vay) của cả đời dự án sau khi đã được tính chuyển về cùng một thời điểm ở hiện tại.
Tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm của cả đời dự án sau khi đã tính chuyển về thời điểm hiện tại.
Tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm của cả đời dự án.
Giai đoạn nào KHÔNG thuộc một trong ba giai đoạn hình thành và thực hiện dự án đầu tư?
Chuẩn bị đầu tư
Nghiên cứu khả thi
Thực hiện đầu tư
Vận hành kết quả đầu tư
Giảm chi phí thực hiện dự án bằng cách?
Đảm bảo chi phí luôn ở mức thấp hơn mức cho phép.
Huy động các nguồn lực từ các công việc trên đường găng để thực hiện các công việc trên đường không găng.
Làm chậm thời gian các công việc trên đường găng.
Làm chậm thời gian các công việc trên đường không găng nếu có thể.
Giảm thời gian thực hiện dự án?
Chi phí không thay đổi
Làm giảm chi phí
Làm tăng chi phí
Tùy thuộc vào từng trường hợp
Hàng hoá có khả năng ngoại thương là ?
check_box Là các hàng hoá có giá FOB cao hơn chi phí sản xuất trong nước nếu là hàng xuất khẩu và giá CIF nhỏ hơn chi phí sản xuất trong nước nếu là hàng nhập khẩu
Là các hàng hoá có giá CIF cao hơn chi phí sản xuất trong nước nếu là hàng nhập khẩu và giá FOB nhỏ hơn chi phí sản xuất trong nước nếu là hàng xuất khẩu
Là các hàng hoá có giá CIF cao hơn chi phí sản xuất trong nước nếu là hàng xuất khẩu và giá FOB nhỏ hơn chi phí sản xuất trong nước nếu là hàng nhập khẩu
Là các hàng hoá có giá FOB cao hơn chi phí sản xuất trong nước nếu là hàng nhập khẩu và giá CIF nhỏ hơn chi phí sản xuất trong nước nếu là hàng xuất khẩu
Hàng hoá phi ngoại thương là?
Hàng hóa phi ngoại thương sẽ là các hàng hóa mà nếu chúng là hàng nhập khẩu thì giá CIF nhỏ hơn chi phí sản xuất trong nước và nếu chúng là hàng xuất khẩu thì giá FOB lớn hơn chi phí sản xuất trong nước
Hàng hóa phi ngoại thương sẽ là các hàng hóa mà nếu chúng là hàng nhập khẩu thì giá FOB nhỏ hơn chi phí sản xuất trong nước và nếu chúng là hàng xuất khẩu thì giá CIF lớn hơn chi phí sản xuất trong nước
Hàng hóa phi ngoại thương sẽ là các hàng hóa mà nếu chúng là hàng xuất khẩu thì giá CIF nhỏ hơn chi phí sản xuất trong nước và nếu chúng là hàng nhập khẩu thì giá FOB lớn hơn chi phí sản xuất trong nước
Hàng hóa phi ngoại thương sẽ là các hàng hóa mà nếu chúng là hàng xuất khẩu thì giá FOB nhỏ hơn chi phí sản xuất trong nước và nếu chúng là hàng nhập khẩu thì giá CIF lớn hơn chi phí sản xuất trong nước
Hoạt động đầu tư nào sau KHÔNG phải là đầu tư phát triển?
Đầu tư phát triển khoa học công nghệ
Đầu tư thương mại
Đầu tư vào nguồn nhân lực
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông
Hoạt động đầu tư phát triển thường có độ rủi ro cao. Vì vậy để giảm thiểu rủi ro, công tác quản lý dự án cần phải quan tâm đến các vấn đề sau?
check_box Nhận diện rủi ro, lượng hoá rủi ro, đưa ra các biện pháp phòng và tránh rủi ro
Phải có giải pháp huy động và sử dụng vốn hợp lý
Phân kỳ đầu tư và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm
Quản lý chặt chẽ tổng vốn đầu tư
Kế hoạch tiến độ là khả thi nếu xác suất thực hiện kế hoạch là?
0 < P < 0,2
0,26 < P < 0,45
0,51 < P < 0,8
0,8 < P < 1
Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là?
Khả năng cung cấp sản phẩm của dự ấn ra thị trường
Khả năng mà doanh nghiệp có gắng đạt được và duy trì thị trường để thu được lợi nhuận nhất định
Khả năng sinh lợi của doanh nghiệp khi dự án tiến hành hoạt động
Khả năng thu hồi vốn của dự án do doanh nghiệp tiến hành
Khi chọn địa điểm thực dự án, nguyên tắc nào là quan trọng nhất trong số những nguyên tắc sau đây?
Địa điểm có cơ sở hạ tầng thuận lợi về điện, nước, giao thông…
Địa điểm được chọn phải phù hợp với quy hoạch chung
Địa điểm gần nguồn cung cấp lao động
Địa điểm gần nguồn cung cấp nguyên liệu hoặc thị trường tiêu thụ sản phẩm
Khi nào dự án không phải tiến hành Phân kỳ đầu tư (phân chia dự án thành các đợt)?
check_box Máy móc thiết bị có công suất nhỏ
Dự án có khó khăn về vốn
Dự án có thể gặp phải các biến động rủi ro
Nhu cầu thị trường chưa rõ ràng
Khi nghiên cứu môi trường kinh tế vĩ mô, chủ thể lập dự án cần quan tâm đến các yếu tố sau?
Tình hình xuất nhập khẩu của quốc gia, tình hình kinh tế khu vực và thế giới
Tình hình xuất nhập khẩu, lãi suất, tình hình ngoại giao
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong nước, lãi suất , tỷ lệ lạm phát
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, tình hình nợ quốc gia, tình hình ngoại giao
Khi thu thập thông tin để lập lịch trình thực hiện đầu tư, thông tin nào là không cần thiết?
Ngày khởi sự hoạt động sản xuất kinh doanh
Những hạng mục nào phải hoàn thành trước, những hạng mục nào có thể làm sau, những hạng mục nào có thể làm song song
Thời gian cần phải hoàn thành từng hạng mục công trình và cả công trình
Thời gian trả nợ vay
Khi tiến hành tổng hợp, so sánh các khoản thu chi của dự án cần phải?
Chuyển các khoản chi của dự án về cùng một mặt bằng thời gian
Chuyển các khoản thu của dự án về cùng một mặt bằng thời gian
Tính chuyển các khoản thu chi về cùng một mặt bằng thời gian
Tổng hợp, so sánh giản đơn các khoản thu chi với nhau
Khoảng thời gian của sự kiện là gì?
Bằng với hoạt động nó thể hiện
Không có khoảng thời gian này
Không xác định
Ngắn hơn hoạt động nó thể hiện
Khởi động dự án gồm các công việc nào sau đây?
check_box Thông qua dự án và cho phép công việc được bắt đầu
Phân công công việc cho các thành viên nhóm dự án
Phối hợp các nguồn lực để hoàn tất công việc dự án
Sắp xếp trình tự các công việc dự án
Kiểm soát tiến độ trong giai đoạn nào của tiến trình quản lý dự án?
check_box Kiểm soát
Kết thúc
Khởi động Hoạch định
Lựa chọn dự án tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất trên 1 đơn vị vốn đầu tư có công thức như sau? Đáp án:
A
B
C
Không đáp án nào chính xác
Lựa chọn dự án tạo ra lượng giá trị gia tăng lớn nhất đối với một đơn vị chi phí ngoại tệ thuần tuý được tính bởi công thức? Đáp án:
A
B
C
Không đáp án nào chính xác
LVQLDADT.B3.042: Một dự án có số liệu như sau: Đơn vị: tỷ đồng. Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 35 tỷ đồng. Tỉ suất chiết khấu 13% năm. NPV của dự án bằng?
20,31 tỷ đồng
21,65 tỷ đồng.
25,76 tỷ đồng.
30,40 tỷ đồng.
Mối quan hệ nào dưới đây được sử dụng được sử dụng thường xuyên nhất trong sơ đồ mạng công việc?
Quan hệ bắt đầu với bắt đầu.
Quan hệ bắt đầu với hoàn thành
Quan hệ hoàn thành với hoàn thành.
Quan hệ kết thúc với bắt đầu.
Một dự án có số liệu như sau: Đơn vị: triệu đồng. Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 1500 triệu đồng. Tỉ suất chiết khấu 10% năm. IRR của dự án bằng?
check_box 17,21%
16,19%
18,20%
19,64%
Một dự án có số liệu như sau: Đơn vị: tỷ đồng .Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 5 tỷ đồng. Tỉ suất chiết khấu 16% năm. NPV của dự án bằng?
- 1,39tỷ đồng
0,59 tỷ đồng
1,39 tỷ đồng
1,79 tỷ đồng
Một dự án có số liệu như sau: Đơn vị: tỷ đồng Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 150 tỷ đồng. Tỉ suất chiết khấu 12% năm. IRR của dự án bằng?
check_box 14,19%
13,02%
13,64%
15,20%
Một dự án có số liệu như sau: Đơn vị: tỷ đồng Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 3,3 tỷ đồng. Tỉ suất chiết khấu 14% năm. IRR của dự án bằng?
17,09%
17,50%
18,85%
19,89%
Một dự án có số liệu như sau: Đơn vị: tỷ đồng Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 30 tỷ đồng. Tỉ suất chiết khấu 15% năm. NPV của dự án bằng?
2.90 tỷ đồng.
4,68 tỷ đồng.
5,31 tỷ đồng.
5,76 tỷ đồng.
Một dự án có số liệu như sau: Đơn vị: tỷ đồng Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 50 tỷ đồng. Tỉ suất chiết khấu 10% năm. IRR của dự án bằng?
10,00%
11,02%
12,00%
13,04%
Một dự án có số liệu như sau: Đơn vị: tỷ đồng. Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 20 tỷ đồng. Tỉ suất chiết khấu 10% năm. IRR của dự án bằng?
11,89%
12,85%
14,09%
15,05%
Một dự án có số liệu như sau: Đơn vị: tỷ đồng. Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 25 tỷ đồng. Tỉ suất chiết khấu 16% năm. NPV của dự án bằng? Cho bảng như sau:
10,46 tỷ đồng
7,46 tỷ đồng
8,46 tỷ đồng
9,46 tỷ đồng
Một dự án có số liệu như sau: Đơn vị: tỷ đồng. Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 30 tỷ đồng. Tỉ suất chiết khấu 12% năm. IRR của dự án bằng?
check_box 16,96%
13,89%
14,85%
17,75%
Một dự án có số liệu như sau: Đơn vị: tỷ đồng. Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 50 tỷ đồng. Tỉ suất chiết khấu 15% năm. NPV của dự án bằng?
0,22 tỷ đồng.
2,40 tỷ đồng.
-3,11 tỷ đồng
3,65 tỷ đồng
Một dự án có số liệu như sau? Đơn vị: tỷ đồng Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 25 tỷ đồng. Tỉ suất chiết khấu 16% năm. NPV của dự án bằng:
check_box 5,32 tỉ đồng
4,52 tỉ đồng
52 tỉ đồng
6,52 tỉ đồng
Một dự án có số liệu như sau? Đơn vị: tỷ đồng Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 28 tỷ đồng. Tỉ suất chiết khấu 18% năm. IRR của dự án bằng?
15,39%
19,21%
20,64%
23,13%
Một dự án đầu tư có số liệu như sau: Vốn đầu tư ban đầu là 550 triệu đồng. Lợi nhuận thuần và khấu hao hàng năm từ năm 1 đến năm 5 lần lượt như sau: 200 triệu đồng, 210 triệu đồng, 300 triệu đồng, 190 triệu đồng, 200 triệu đồng. Tỉ suất chiết khấu là 15% năm. Thời gian hoàn vốn T của dự án bằng?
Từ 2 đến 3 năm.
Từ 3 đến 4 năm.
Từ 4 đến 5 năm.
Từ 5 đến 6 năm.
Một dự án đầu tư có số liệu như sau: Vốn đầu tư ban đầu là 700 triệu đồng. Lợi nhuận thuần và khấu hao hàng năm từ năm 1 đến năm 5 lần lượt như sau: 400 triệu đồng, 390 triệu đồng, 390 triệu đồng, 400 triệu đồng, 410 triệu đồng. Tỉ suất chiết khấu là 16% năm. Thời gian hoàn vốn T của dự án bằng?
Từ 2 đến 3 năm.
Từ 3 đến 4 năm.
Từ 4 đến 5 năm.
Từ 5 đến 6 năm.
Một dự án đầu tư có số liệu như sau: Vốn đầu tư ban đầu là 800 triệu đồng. Lợi nhuận thuần và khấu hao hàng năm từ năm 1 đến năm 5 lần lượt như sau: 200 triệu đồng, 300 triệu đồng, 390 triệu đồng, 410 triệu đồng, 410 triệu đồng. Tỉ suất chiết khấu là 10% năm. Thời gian hoàn vốn T của dự án bằng?
Từ 2 đến 3 năm.
Từ 3 đến 4 năm.
Từ 4 đến 5 năm.
Từ 5 đến 6 năm.
Một dự án đầu tư có số liệu như sau? Vốn đầu tư ban đầu là 1000 triệu đồng. Lợi nhuận thuần và khấu hao hàng năm từ năm 1 đến năm 6 lần lượt như sau: 300 triệu đồng, 350 triệu đồng, 350 triệu đồng, 370 triệu đồng, 370 triệu đồng, 370 triệu đồng. Tỉ suất chiết khấu là 18% năm. Thời gian hoàn vốn T của dự án bằng?
check_box Từ 4 đến 5 năm.
Từ 5 đến 6 năm.
Từ ba đến 4 năm.
Từ hai đến 3 năm.
Một dự án đầu tư có số liệu như sau? Vốn đầu tư ban đầu là 1200 triệu đồng. Lợi nhuận thuần và khấu hao hàng năm từ năm 1 đến năm 5 lần lượt như sau: 520 triệu đồng, 510 triệu đồng, 550 triệu đồng, 570 triệu đồng, 570 triệu đồng. Tỉ suất chiết khấu là 20% năm. Thời gian hoàn vốn T của dự án bằng?
check_box Từ 3 đến 4 năm.
Từ 1 đến 2 năm.
Từ 2 đến 3 năm.
Từ 4 đến 5 năm.
Một dự án đầu tư có số liệu như sau? Vốn đầu tư ban đầu là 2550 triệu đồng. Lợi nhuận thuần và khấu hao hàng năm từ năm 1 đến năm 6 lần lượt như sau: 1000 triệu đồng, 1000 triệu đồng, 900 triệu đồng, 1100 triệu đồng, 1100 triệu đồng, 1150 triệu đồng. Tỉ suất chiết khấu là 18% năm. Thời gian hoàn vốn T của dự án bằng?
Từ 2 đến 3 năm.
Từ 3 đến 4 năm.
Từ 4 đến 5 năm.
Từ 5 đến 6 năm.
Một dự án đầu tư có số liệu như sau? Vốn đầu tư ban đầu là 850 triệu đồng. Lợi nhuận thuần và khấu hao hàng năm từ năm 1 đến năm 6 lần lượt như sau: 270 triệu đồng, 270 triệu đồng, 320 triệu đồng, 320 triệu đồng, 320 triệu đồng, 350 triệu đồng. Tỉ suất chiết khấu là 15% năm. Thời gian hoàn vốn T của dự án bằng?
Từ 2 đến 3 năm.
Từ 3 đến 4 năm.
Từ 4 đến 5 năm.
Từ 5 đến 6 năm.
Một nhà quản lý dự án đang xem xét lại cơ cấu phân tách công việc (WBS) cho dự án của mình. WBS biểu diễn?
check_box Tất cả các công việc của dự án
Các công việc mà nhóm dự án phải thực hiện
Tất cả các công việc cần phải hoàn tất cho dự án
Tất cả các yếu tố hữu hình cần phải tạo ra cho khách hàng
Mục đích của nghiên cứu môi trường vĩ mô là?
Nhằm đánh giá hái quát hiệu quả tài chính của dự án.
Nhằm đánh giá khái quát quy mô dự án.
Nhằm đánh giá khái quát quy mô và tiềm năng dự án.
Nhằm đánh giá khái quát về dự án.
Mục đích của nghiên cứu thị trường là?
Xác định chu kỳ sống của sản phẩm dự án
Xác định khách hàng của dự án.
Xác định phân khúc thị trường của dự án và quy mô đầu tư.
Xác định sản phẩm của dự án.
Mục tiêu của quản lý dự án?
check_box Đảm bảo các mục tiêu thuộc về dự án và các mục tiêu hài lòng của khách hàng.
Đảm bảo các mục đích ban đầu của dự án, sản phẩm dự án phù hợp với nhu cầu thị trường và có lãi..
Đảm bảo thời gian, chi phí và chất lượng thực hiện dự án
Giúp chủ đầu tư thực hiện các mục tiêu của mình.
Mục tiêu đánh giá tác động môi trường của dự án nhằm?
check_box Nhận dạng tác động tiêu cực của dự án đến môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu
Đánh giá ảnh hưởng của dự án đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên
Đánh giá mức độ gây ô nhiễm
Nhận dạng mọi tác động tích cực và tiêu cực của dự án đến môi trường
Muốn rút ngắn thời gian thực hiện dự án trong PERT cần?
Bổ sung nguồn lực cho các công việc trên đường găng
Rút ngắn thời gian các công việc trên các đường không găng
Rút ngắn thời gian các công việc trên đường găng
Tăng thêm chi phí
Ngân sách chi tiết của dự án được tạo ra vào giai đoạn nào trong vòng đời (Project cycle) của dự án?
Giai đoạn bắt đầu dự án
Giai đoạn lập kế hoạch
Giai đoạn thực hiện
Trước khi bắt đầu vòng đời dự án
Nghiên cứu cơ hội đầu tư là?
Bước nghiên cứu sâu hơn, chi tiết hơn các nội dung, khía cạnh mà các giai đoạn trước còn thấy phân vân.
Là bước bắt buộc đối với mọi dự án
Là bước nghiên cứu cuối cùng, tỷ mỷ nhất, nhằm đi đến kết luận xác định nhất, là căn cứ để quyết định đầu tư, cho phép đầu tư và tài trợ
Là bước nghiên cứu sơ bộ nhằm xác định triển vọng, hiệu quả và sự phù hợp của phương án đầu tư
Nghiên cứu khả thi là?
Là bước nghiên cứu cuối cùng, tỷ mỷ nhất nhằm đi đến những kết luận xác đáng nhất, là căn cứ để quyết định đầu tư, cho phép đầu tư và tài trợ
Là bước nghiên cứu sâu hơn, chi tiết hơn các nội dung, khía cạnh mà ở giai đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư còn thấy phân vân
Là bước nghiên cứu sơ bộ và là giai đoạn hình thành dự án
Là bước nghiên cứu tiếp theo đối với các cơ hội đầu tư có nhiều triển vọng đã được lựa chọn
Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật là cần thiết đối với công tác lập dự án?
Của các dự án do doanh nghiệp tư nhân đầu tư.
Của các dự án sử dụng vốn nhà nước.
Của các dự án vay vốn của nước ngoài
Của tất cả các dự án.
Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và cơ cấu nhân sự là cần thiết đối với công tác lập dự án?
check_box Của tất cả các dự án.
Của các dự án do doanh nghiệp tư nhân đầu tư.
Của các dự án sử dụng vốn nhà nước.
Của các dự án vay vốn của nước ngoài
Nghiên cứu môi trường vĩ mô là cần thiết đối với công tác lập dự án?
Của các dự án do doanh nghiệp tư nhân đầu tư.
Của các dự án sử dụng vốn nhà nước.
Của các dự án vay vốn của nước ngoài
Của tất cả các dự án.
Nghiên cứu nào KHÔNG thuộc nội dung nghiên cứu của giai đoạn nghiên cứu khả thi?
check_box Nghiên cứu cơ hội đầu tư
Nghiên cứu khía cạnh lợi ích kinh tế xã hội
Nghiên cứu khía cạnh tài chính
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thị trường là cần thiết đối với công tác lập dự án?
check_box Của tất cả ác dự án.
Của các dự án do doanh nghiệp tư nhân đầu tư.
Của các dự án sử dụng vốn nhà nước.
Của các dự án vay vốn của nước ngoài