"Tổ chức tín dụng được cho vay đối với các nhu cầu vốn sau"
Để mua vàng miếng.
Để mua vàng trang sức.
Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.
Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.
Ai là người quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho vay không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay?
check_box Tổ chức tín dụng.
Giám đốc (Tổng giám đốc) tổ chức tín dụng.
Thống đốc NHNN
Thủ tướng Chính Phủ
Bảo lãnh là
check_box việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
việc người thứ ba cam kết với bên có nghĩa vụ sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ.
việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
Cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng là
Cá nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có quốc tịch nước ngoài.
Cá nhân có quốc tịch Việt Nam.
Cá nhân, hộ gia đình có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có quốc tịch nước ngoài.
Cá nhân, hộ gia đình có quốc tịch Việt Nam, cá nhân, hộ gia đình có quốc tịch nước ngoài.
Các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia bao gồm
lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác theo quy định của Chính phủ.
tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác theo quy định của Chính phủ.
tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở.
tái cấp vốn, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác theo quy định của Chính phủ.
Các quan hệ quản lý nhà nước về ngân hàng là
các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình nhà nước thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đối với các hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế.
các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình nhà nước thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đối với các hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế.
việc nhà nước thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đối với các hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế.
việc nhà nước thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đối với các hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế.
Cầm cố tài sản là
việc một bên giao giấy tờ tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
việc một bên giao tài sản thuộc quyền quản lý của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
việc một bên giao tài sản thuộc quyền sửa dụng của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
Căn cứ vào nội dung điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh của luật ngân hàng gồm mấy nhóm quan hệ xã hội
2
3
4
5
Chính phủ được quyền
Quyết định chỉ tiêu lạm phát 5 năm
Quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm
Trình Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát 5 năm
Trình Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm
Chính sách tiền tệ quốc gia là
check_box Các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra.
Các quyết định về tiền tệ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra.
Các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền hoặc chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra.
Các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia và quốc tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra.
Cho vay là
hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoặc không hoàn trả cả gốc và lãi.
hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.
hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả ít nhất khoản tiền gốc.
hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền hoặc tài sản để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.
Cho vay là
hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định hoặc không xác định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.
hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.
hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.
hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả tối thiểu tiền gốc.
Cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh là
check_box việc tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng là pháp nhân, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngoài nhu cầu đời sống, bao gồm nhu cầu vốn của pháp nhân, cá nhân đó và nhu cầu vốn của hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân đó là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân.
việc tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng là pháp nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của pháp nhân để kinh doanh.
việc tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng là pháp nhân, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của pháp nhân, cá nhân đó và nhu cầu vốn của hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân đó là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân.
việc tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng là pháp nhân, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để kinh doanh sinh lời.
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống là
check_box việc tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng là cá nhân để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân đó, gia đình của cá nhân đó.
việc tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng là cá nhân để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt, kinh doanh của cá nhân đó, gia đình của cá nhân đó.
việc tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân đó, gia đình của cá nhân đó.
việc tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng là cá nhân, tổ chức để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân đó, gia đình của cá nhân, tổ chức đó.
Chủ tịch nước được quyền
Quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để điều hành mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ.
Quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ.
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Hiến pháp và pháp luật quy định trong việc đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Hiến pháp và pháp luật quy định trong việc đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Cơ cấu tổ chức NHNN bao gồm
Thống đốc, các Phó Thống đốc, các vụ, các đơn vị sự nghiệp và 63 chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố.
Thống đốc, các Phó Thống đốc, các vụ, cục và 63 chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố.
Thống đốc, các Phó Thống đốc, các vụ, cục, các đơn vị sự nghiệp và 63 chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố.
Thống đốc, các Phó Thống đốc, các vụ, cục, các đơn vị sự nghiệp.
Cơ cấu tổ chức NHNN do cơ quan nào quy định
check_box Chính phủ
Quốc hội
Thống đốc NHNN
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Cơ cấu tổ chức NHNN được quy định bởi 1 văn bản nào
Một đạo luật
Một nghị định
Một quyết định cá biệt
Một thông tư
Có mấy đạo luật liên quan trực tiếp đến môn học luật ngân hàng
check_box 2
3
4
5
Cơ quan có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép kinh doanh ngân hàng là
Chính phủ
Ngân hàng Nhà nước
Phòng đăng ký kinh doanh
UBND cấp tỉnh, thành phố thuộc TW
Công ty con của ngân hàng
check_box không được góp vốn, mua cổ phần của chính ngân hàng đó
được góp vốn, mua cổ phần của chính ngân hàng đó
được góp vốn, mua cổ phần của chính ngân hàng đó, trừ một số trường hợp luật định
không được góp vốn, mua cổ phần của chính ngân hàng đó, trừ trường hợp đặc biệt
Cục dữ trữ liên bang Mỹ(FDI) là
Cục dữ trữ tiền nước Mỹ
Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ
Ngân hàng Nhà nước của nước Mỹ
Ngân hàng Trung ương nước Mỹ
Đa số các nước trên thế giới có ngân hàng Trung ương
check_box Độc lập với Chính phủ
Thuộc Bộ Tài chính
Thuộc Chính phủ
Thuộc Quốc hội
Đặc điểm TCTD là
doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chính, thường xuyên và mang tính nghề nghiệp là hoạt động huy động vốn và cho vay.
doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chính, thường xuyên và mang tính nghề nghiệp là hoạt động ngân hàng.
doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mang tính nghề nghiệp là hoạt động ngân hàng.
tổ chức có hoạt động kinh doanh chính, thường xuyên và mang tính nghề nghiệp là hoạt động ngân hàng.
Đặc điểm TCTD là
doanh nghiệp có đối tượng kinh doanh trực tiếp hoặc gián tiếp là tiền tệ.
doanh nghiệp có đối tượng kinh doanh trực tiếp là tiền tệ và các sản phẩm phái sinh.
doanh nghiệp có đối tượng kinh doanh trực tiếp là tiền tệ.
tổ chức có đối tượng kinh doanh trực tiếp là tiền tệ.
Đặc điểm TCTD là
loại hình doanh nghiệp chịu sự quản lý của Bộ Tài chính và thuộc phạm vi áp dụng pháp luật ngân hang.
loại hình doanh nghiệp chịu sự quản lý của Chính phủ và thuộc phạm vi áp dụng pháp luật ngân hàng.
loại hình doanh nghiệp chịu sự quản lý của Ngân hàng nhà nước và thuộc phạm vi áp dụng pháp luật ngân hàng.
loại hình doanh nghiệp chịu sự quản lý của Nhà nước và thuộc phạm vi áp dụng pháp luật ngân hàng.
Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là
check_box việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay của kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận, thời hạn cho vay không thay đổi.
việc khách hàng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay của kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận, thời hạn cho vay không thay đổi.
việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay của kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận, thời hạn cho vay có thể thay đổi.
việc tổ chức tín dụng rút ngắn một khoảng thời gian trả nợ một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay của kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận, thời hạn cho vay không thay đổi.
Đối tượng điều chỉnh của luật ngân hàng
Gồm 2 nhóm chính: các quan hệ quản lý nhà nước về ngân hàng, các quan hệ tổ chức và kinh doanh ngân hàng.
Gồm 3 nhóm chính: các quan hệ quản lý nhà nước về ngân hàng, các quan hệ tổ chức và kinh doanh ngân hàng, các quy định về tổ chức nội bộ ngân hàng.
Gồm các quan hệ quản lý nhà nước về ngân hàng.
Gồm các quan hệ tổ chức và kinh doanh ngân hàng.
Đối với các quan hệ quản lý nhà nước về ngân hàng phương pháp điều chỉnh của pháp luật là
mệnh lệnh phục tùng
mệnh lệnh phục tùng kết hợp tự do thoả thuận
tự do thoả thuận
tuỳ nghi
Dự trữ bắt buộc là
số tiền mà tổ chức tín dụng không được sử dụng để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
số tiền mà tổ chức tín dụng phải đóng góp tại Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại Ngân hàng thương mại để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
Gia hạn nợ là
việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thoả thuận.
việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thoả thuận.
việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, thời hạn cho vay không thay đổi.
việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thoả thuận.
Giai đoạn 1951-1987, hệ thống ngân hàng Việt Nam được tổ chức theo mô hình mấy cấp
check_box 1 cấp
2 cấp
3 cấp
4 cấp
Giai đoạn 1951-1987, Ngân hàng nhà nước Việt Nam là một định chế có tư cách
cơ quan thuộc Chính phủ
cơ quan thuộc Chính phủ và ngân hàng trung ương
cơ quan thuộc Chính phủ, ngân hàng trung ương và tư cách của ngân hàng trung gian
ngân hàng trung ương
Giao dịch bảo đảm vô hiệu
không làm chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
không làm chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm.
làm chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
làm chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm.
Hệ thống ngân hàng 2 cấp nói chung bao gồm
Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng thương mại
Ngân hàng Trung ương và các tổ chức tín dụng
Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng thương mại
Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay là hệ thống ngân hàng mấy cấp
1 cấp
2 cấp
3 cấp
4 cấp
Hình thức hợp đồng tín dụng bằng
văn bản giấy
văn bản giấy hoặc điện tử
văn bản hoặc hành vi
văn bản hoặc thỏa thuận miệng
Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ sau đây:
Cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản
Nhận tiền gửi
Nhận tiền gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản
Nhận tiền gửi; cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản
Hợp đồng tín dụng không nhất thiết phải có điều khoản sau:
check_box Thưởng do trả nợ đúng hạn;
Giải ngân vốn cho vay và việc sử dụng phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay;
Trả nợ trước hạn;
Việc trả nợ gốc, lãi tiền vay và thứ tự thu hồi nợ gốc, lãi tiền vay;
Hợp đồng tín dụng không nhất thiết phải có điều khoản sau:
check_box Phương thức trả nợ
Đồng tiền cho vay, đồng tiền trả nợ;
Mục đích sử dụng vốn vay;
Phương thức cho vay;
Hợp đồng tín dụng không nhất thiết phải có điều khoản sau:
check_box Điều kiện gia hạn nợ;
Các trường hợp chấm dứt cho vay;
Hiệu lực của thỏa thuận cho vay;
Xử lý nợ vay; phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại; quyền và trách nhiệm của các bên;
Hợp đồng tín dụng không nhất thiết phải có điều khoản sau:
check_box cách tính lãi suất
lãi suất cho vay
nguyên tắc và các yếu tố xác định lãi suất
thời điểm xác định lãi suất cho vay đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho vay có điều chỉnh
Hợp đồng tín dụng không nhất thiết phải có điều khoản sau:
check_box các trường hợp được miễn phí
lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn;
lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả;
loại phí liên quan đến khoản vay và mức phí áp dụng;
Khách hàng là cá nhân có thể được vay vốn ngân hàng khi đủ
check_box 15 tuổi
16 tuổi
17 tuổi
18 tuổi
Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng là
pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác.
pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình.
pháp nhân, cá nhân.
pháp nhân.
Khái niệm Chính sách tiền tệ quốc gia được quy định tại
Luật các tổ chức tín dụng 2010
Luật không đưa ra khái niệm Chính sách tiền tệ quốc gia
Luật Ngân hàng nhà nước 2010
Luật Ngân hàng nhà nước 2010 và Luật các tổ chức tín dụng 2010
Khái niệm hoạt động ngân hàng được quy định tại
Luật các Tổ chức tín dụng 2010
Luật Doanh Nghiệp
Luật Ngân hàng nhà nước 2010
Luật Ngân hàng nhà nước 2010 và Luật các Tổ chức tín dụng 2010
Khái niệm hoạt động ngân hàng được quy định tại A. Luật Ngân hàng nhà nước 2010
Luật các Tổ chức tín dụng 2010
Luật Doanh Nghiệp
Luật Ngân hàng nhà nước
Luật Ngân hàng nhà nước 2010 và Luật các Tổ chức tín dụng 2010
Khái niệm Luật ngân hàng
Luật ngân hàng là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình nhà nước quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác.
Luật ngân hàng là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình nhà nước tổ chức và quản lý hoạt động ngân hàng, các quan hệ về tổ chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác.
Luật ngân hàng là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình nhà nước tổ chức và quản lý hoạt động ngân hàng, các quan hệ về tổ chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Luật ngân hàng là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình nhà nước tổ chức và quản lý hoạt động ngân hàng.
Kỳ hạn trả nợ là
check_box các khoảng thời gian trong thời hạn cho vay đã thỏa thuận mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay cho tổ chức tín dụng.
các khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay đã thỏa thuận mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay cho tổ chức tín dụng.
các khoảng thời gian trong thời hạn cho vay đã thỏa thuận mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ nợ gốc cho tổ chức tín dụng.
các khoảng thời gian trong thời hạn cho vay đã thỏa thuận mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay cho tổ chức tín dụng.
Luật ngân hàng là
Một đạo luật
Một hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng
Một môn học
Một ngành luật độc lập
Luật ngân hàng là
Một nhánh của ngành luật dân sự
Một nhánh của ngành luật kinh tế
Một nhánh của ngành luật tài chính
Một nhánh của ngành luật thương mại
Luật ngân hàng nhà nước đầu tiên được ban hành năm
1997
1998
2009
2010
Năm 2020, để thành lập một chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, cần phải có vốn pháp định tối thiểu là
15 triệu USD
20 triệu USD
2000 tỷ đồng
3000 tỷ đồng
Năm 2020, để thành lập một Công ty cho thuê tài chính, cần phải có vốn pháp định tối thiểu là
150 tỷ đồng
200 tỷ đồng
400 tỷ đồng
500 tỷ đồng
Năm 2020, để thành lập một Công ty tài chính, cần phải có vốn pháp định tối thiểu là
100 tỷ đồng
200 tỷ đồng
400 tỷ đồng
500 tỷ đồng
Năm 2020, để thành lập một Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, cần phải có vốn pháp định tối thiểu là
150 triệu USD
200 triệu USD
2000 tỷ đồng
3000 tỷ đồng
Năm 2020, để thành lập một Ngân hàng liên doanh, cần phải có vốn pháp định tối thiểu là
150 triệu USD
200 triệu USD
2000 tỷ đồng
3000 tỷ đồng
Năm 2020, để thành lập một Ngân hàng thương mại cổ phần, cần phải có vốn pháp định tối thiểu là
2000 tỷ đồng
3000 tỷ đồng
4000 tỷ đồng
5000 tỷ đồng
Năm 2020, để thành lập một Ngân hàng thương mại nhà nước, cần phải có vốn pháp định tối thiểu là
2000 tỷ đồng
3000 tỷ đồng
4000 tỷ đồng
5000 tỷ đồng
Năm 2020, để thành lập một Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, cần phải có vốn pháp định tối thiểu là
0,1 tỷ đồng
0,2 tỷ đồng
2000 tỷ đồng
3000 tỷ đồng
Năm 2020, để thành lập một Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, cần phải có vốn pháp định tối thiểu là
2000 tỷ đồng
3000 tỷ đồng
4000 tỷ đồng
5000 tỷ đồng
Năm 2020, hệ thống ngân hàng Việt Nam được tổ chức theo mô hình mấy cấp
check_box 2 cấp
1 cấp
3 cấp
4 cấp
Năm 2020, Luật ngân hàng nhà nước có hiệu lực là luật năm
2010
2011
2017
2018
Ngân hàng chính sách bao gồm
ngân hàng đầu tư phát triển và ngân hàng chính sách xã hội
ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng phát triển và ngân hàng chính sách xã hội
ngân hàng phát triển và ngân hàng chính sách
ngân hàng phát triển và ngân hàng chính sách xã hội
Ngân hàng chính sách bao gồm mấy loại
2
3
4
5
Ngân hàng chính sách là
ngân hàng do Chính phủ thành lập hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội của Nhà nước.
ngân hàng do Chính phủ thành lập hoạt động nhằm thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội của Nhà nước.
ngân hàng do Chính phủ thành lập hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội của Nhà nước.
ngân hàng do NHNN thành lập hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội của Nhà nước.
Ngân hàng có được kinh doanh bất động sản hay không?
được
được, trừ một số trường hợp luật định
không được
không được, trừ một số trường hợp luật định
Ngân hàng là
loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động huy động vốn và cho vay.
loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng
loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác.
loại hìnhdoanh nghiệp có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh cho
check_box tổ chức tín dụng vay vốn nước ngoài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
cá nhân vay vốn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
tổ chức tín dụng vay vốn nước ngoài.
tổ chức, cá nhân vay vốn.
Ngân hàng Nhà nước được quyền
tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Chính phủ.
tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước.
tạm ứng cho ngân sách trung ương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Ngân hàng Nhà nước không cho vay đối với
cá nhân
tổ chức
tổ chức tín dụng
tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán
Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản và thực hiện giao dịch cho
check_box tổ chức tín dụng.
cá nhân
doanh nghiệp nhà nước
tổ chức
Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua
việc mua, bán cổ phiếu đối với tổ chức tín dụng.
việc mua, bán giấy tờ có giá đối với các ngân hàng thương mại.
việc mua, bán giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng.
việc mua, bán trái phiếu đối với tổ chức tín dụng.
Ngân hàng nhà nước Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của
check_box Chính Phủ
Hội đồng quản trị NHNN
Thống đốc NHNN
Thủ tướng
Ngân hàng nhà nước Việt Nam được thành lập đầu tiên vào năm
1950
1951
1952
1953
Ngân hàng nhà nước Việt Nam là
cơ quan ngang bộ của Chính phủ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
cơ quan ngang bộ của Quốc hội, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan trực thuộc
check_box Chính Phủ
Bộ Tài chính
Độc lập với Chính phủ
Quốc Hội
Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng
được thực hiện một số hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật các TCTD nhằm mục tiêu lợi nhuận.
được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng nhằm mục tiêu lợi nhuận.
được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật các TCTD nhằm mục tiêu lợi nhuận.
được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật NHNN nhằm mục tiêu lợi nhuận.
Nghĩa vụ bảo lãnh
bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả.
không bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
không bao gồm tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Nguồn của luật ngân hàng gồm có
Hiến pháp, luật
Hiến pháp, luật và các văn bản dưới luật
Hiến pháp, luật, các văn bản dưới luật và án lệ.
Luật và các văn bản dưới luật
Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập ngân hàng 100% nước ngoài từ năm nào
2002
2003
2004
2010
Nhà nước sử dụng công cụ gì để duy trì trật tự trong lĩnh vực ngân hàng
Chính sách nhà nước, nghị quyết của Đảng và pháp luật
Nghị quyết của Đảng
Nghị quyết của Đảng và pháp luật
Pháp luật
Nội dung tối thiểu bắt buộc phải có trong Thỏa thuận cho vay là
check_box Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của tổ chức tín dụng cho vay; tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hoặc mã số doanh nghiệp của khách hàng
Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của tổ chức tín dụng cho vay; tên, địa chỉ, mã số thuế, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hoặc mã số doanh nghiệp của khách hàng
Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của tổ chức tín dụng cho vay; tên, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hoặc mã số doanh nghiệp của khách hàng
Tên, mã số doanh nghiệp của tổ chức tín dụng cho vay; tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hoặc mã số doanh nghiệp của khách hàng
Pháp lệnh ngân hàng nhà nước đầu tiên được ban hành năm
check_box 1990
1950
1951
1991
Pháp nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng là
check_box Pháp nhân được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, pháp nhân được thành lập ở nước ngoài và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Pháp nhân được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, pháp nhân được thành lập ở nước ngoài.
Pháp nhân được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
Pháp nhân Việt Nam được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, pháp nhân được thành lập ở nước ngoài và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Phương thức tác động của pháp luật vào các quan hệ kinh doanh ngân hàng phát sinh trong kinh doanh của các tổ chức tín dụng là
mệnh lệnh phục tùng
mệnh lệnh phục tùng kết hợp tự do thoả thuận
phương thức bình đẳng thoả thuận.
tuỳ nghi.
Quỹ tín dụng nhân dân là
tổ chức tín dụng do các cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các TCTD và Luật Hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.
tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức doanh nghiệp để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các TCTD và Luật Hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.
tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các TCTD và Luật Hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.
tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức tổ chức tín dụng để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các TCTD và Luật Hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.
Tái cấp vốn là
hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn dài hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng.
hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các ngân hàng.
hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng.
hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn trung hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng.
Tại năm 2020, Ngân hàng nhà nước Việt Nam là một định chế có tư cách
check_box cơ quan thuộc Chính phủ và ngân hàng trung ương
cơ quan thuộc Chính phủ
cơ quan thuộc Chính phủ, ngân hàng trung ương và tư cách của ngân hàng trung gian
ngân hàng trung ương
Tài sản bảo đảm là
check_box tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch.
tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai.
tài sản hiện có mà pháp luật không cấm giao dịch.
tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch.
Thẩm quyền phát hành tiền thuộc về
check_box Ngân hàng nhà nước
Bộ tài chính
Chính phủ
Kho bạc nhà nước
Thẩm quyền quyết định chỉ tiêu lạm phát hàng năm thuộc về
Chính Phủ
Quốc hội
Thủ tướng
Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Tháng 4/2020, Ngân hàng nhà nước Việt Nam có bao nhiêu Cục
check_box 3
1
2
4
Tháng 4/2020, Ngân hàng nhà nước Việt Nam có bao nhiêu Vụ
check_box 13
12
14
15
Tháng 4/2020, nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước là nghị định số
check_box 16/2017/NĐ-CP
17/2017/NĐ-CP
18/2017/NĐ-CP
19/2017/NĐ-CP
Thế chấp tài sản là
việc một bên dùng tài sản thuộc quyền quản lý của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia.
việc một bên dùng tài sản thuộc quyền sử dụng của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia.
việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và giao tài sản cho bên kia.
việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia.
Theo luật các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ mấy điều kiện
10
7
8
9
Theo Luật các TCTD, TCTD được chia làm mấy loại
3
4
5
6
Theo luật các TCTD, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ mấy điều kiện
5
6
7
8
Theo luật các TCTD, tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ mấy điều kiện
10
11
12
9
Theo tính chất sở hữu, các loại hình ngân hàng thương mại bao gồm
ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài
ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại liên doanh
ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại TNHH và ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài
ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại tư nhân và ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài
Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm
ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.
ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.
ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách.
ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.
Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm mấy loại
2
3
4
5
Thời hạn cho vay là
khoảng thời gian được tính từ ngày ký hợp đồng của tổ chức tín dụng với khách hàng cho đến thời điểm khách hàng phải trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận của tổ chức tín dụng và khách hàng.
khoảng thời gian được tính từ ngày tiếp theo của ngày tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay cho khách hàng cho đến thời điểm khách hàng được gia hạn nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận của tổ chức tín dụng và khách hàng.
khoảng thời gian được tính từ ngày tiếp theo của ngày tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay cho khách hàng cho đến thời điểm khách hàng phải trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận của tổ chức tín dụng và khách hàng.
khoảng thời gian được tính từ ngày tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay cho khách hàng cho đến thời điểm khách hàng phải trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận của tổ chức tín dụng và khách hàng.
Thống đốc ngân hàng nhà nước được quyền
Đề xuất việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ.
Quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để điều hành mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ.
Quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ.
Tư vấn việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc sử dụng công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bao gồm:
check_box tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác theo quy định của Chính phủ.
lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác theo quy định của Chính phủ.
tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác theo quy định của Chính phủ.
tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác theo quy định của Chính phủ.
Thủ tướng được quyền
check_box Quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ.
Đề xuất việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ.
Quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để điều hành mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ.
Tư vấn việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ.
Tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho
check_box cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật.
cá nhân, hộ gia đình vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật.
cá nhân, hộ kinh doanh vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật.
doanh nghiệp nhỏ vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật.
Tổ chức tài chính vi mô là
loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ.
loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ.
loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.
loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.
Tổ chức tín dụng
có nghĩa vụ yêu cầu khách hàng vay báo cáo việc sử dụng vốn vay và chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích vay vốn.
có quyền yêu cầu khách hàng vay báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp.
có quyền yêu cầu khách hàng vay báo cáo việc sử dụng vốn vay và chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích vay vốn.
không có quyền yêu cầu khách hàng vay báo cáo việc sử dụng vốn vay và chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích vay vốn.
Tổ chức tín dụng
check_box có quyền chấm dứt việc cấp tín dụng, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy định trong hợp đồng cấp tín dụng.
có nghĩa vụ chấm dứt việc cấp tín dụng, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy định trong hợp đồng cấp tín dụng.
không có quyền chấm dứt việc cấp tín dụng, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy định trong hợp đồng cấp tín dụng.
không có quyền thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy định trong hợp đồng cấp tín dụng.
Tổ chức tín dụng (TCTD) là
doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động huy động vốn và cho vay.
doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng.
doanh nghiệp thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng.
tổ chức thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng.
Tổ chức tín dụng có
nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng.
quyền kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng.
quyền, nghĩa vụ giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng.
quyền, nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng.
Tổ chức tín dụng phải tổ chức xét duyệt cấp tín dụng theo nguyên tắc
phân định trách nhiệm giữa khâu marketing và quyết định cấp tín dụng.
phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và kế hoạch cấp tín dụng.
phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng.
phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định lãi suất cấp tín dụng.
Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng
cung cấp tài liệu chứng minh khả năng tài chính của mình, mục đích sử dụng vốn hợp pháp, biện pháp bảo đảm tiền vay trước khi quyết định cấp tín dụng.
cung cấp tài liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính của mình, biện pháp bảo đảm tiền vay trước khi quyết định cấp tín dụng.
cung cấp tài liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính của mình, mục đích sử dụng vốn hợp pháp, biện pháp bảo đảm tiền vay trước khi quyết định cấp tín dụng.
cung cấp tài liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính của mình, mục đích sử dụng vốn hợp pháp.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm
công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.
công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.
công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.
công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được
cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.
nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.
nhận tiền gửi của cá nhân, tổ chức và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.
nhận tiền gửi của tổ chức và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là
loại hình doah nghiệp được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng
loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện các hoạt động ngân hàng
loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng
loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng
Tổ chức tín dụng và khách hàng được
check_box thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định khác.
hỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng.
thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ lĩnh vực cho vay tiêu dùng.
thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ lĩnh vực nông nghiệp.
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là
10%
5%
5%
8%
Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của ngân hàng thương mại
15%
20%
25%
30%
Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
15%
20%
25%
30%
Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của ngân hàng thương mại
check_box 25%
15%
20%
30%
Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân hàng thương mại vào các doanh nghiệp, kể cả các công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại đó không được vượt quá bao nhiêu % vốn điều lệ và quỹ dự trữ của ngân hàng thương mại
20%
30%
40%
50%
Trong các loại văn bản sau, văn bản nào không phải là nguồn của luật ngân hàng
Hiến pháp.
Luật dân sự.
Luật đất đai.
Luật tố tụng dân sự
Trong các loại văn bản sau, văn bản nào không phải là nguồn trực tiếp của luật ngân hàng
check_box Hiến pháp
Luật đất đai.
Luật doanh nghiệp.
Luật kinh tế.
Trong các loại văn bản sau, văn bản nào không phải là nguồn trực tiếp của luật ngân hàng
check_box Hiến pháp
Luật dân sự.
Luật đất đai.
Luật sở hữu trí tuệ.
Trong các loại văn bản sau, văn bản nào không phải là nguồn trực tiếp của luật ngân hàng
check_box Luật hôn nhân gia đình.
Luật dân sự.
Luật doanh nghiệp.
Luật thương mại.
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của Kế toán trưởng của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Ban kiểm soát của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của Tổng giám đốc (Giám đốc) của chính ngân hàng đó
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Ban kiểm soát của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của Tổng giám đốc (Giám đốc) của chính ngân hàng đó
Cổ đông sáng lập của chính ngân hàng đó
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
cho vay để góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
cho vay trên cơ sở nhận bảo đảm bằng cổ phiếu của chính ngân hàng đó hoặc công ty con của ngân hàng đó
cho vay trên cơ sở nhận bảo đảm bằng cổ phiếu của ngân hàng khác
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà ngân hàng đó nắm quyền kiểm soát
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
Cha, mẹ của thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Con đẻ của thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Con rể
Vợ, chồng của thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng khác
Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của chính ngân hàng đó
Tổng giám đốc (Giám đốc) của chính ngân hàng đó
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
Cha, mẹ của thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Con đẻ của thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Người thẩm định cấp tín dụng của chính ngân hàng đó
Vợ, chồng của thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của Kế toán trưởng của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Ban kiểm soát của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của Tổng giám đốc (Giám đốc) của chính ngân hàng đó
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Ban kiểm soát của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của Tổng giám đốc (Giám đốc) của chính ngân hàng đó
kiểm toán viên đang kiểm toán tại chính ngân hàng đó
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
Cha, mẹ của thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Con đẻ của thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Người xét duyệt cấp tín dụng của chính ngân hàng đó
Vợ, chồng của thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
check_box Tổ chức kiểm toán đang kiểm toán tại chính ngân hàng đó
cho vay để góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
cho vay trên cơ sở nhận bảo đảm bằng cổ phiếu của chính ngân hàng đó hoặc công ty con của ngân hàng đó
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà ngân hàng đó nắm quyền kiểm soát
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
check_box thanh tra viên đang thanh tra tại chính ngân hàng đó
pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của chính ngân hàng đó
Tổng giám đốc (Giám đốc) của chính ngân hàng đó
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
check_box doanh nghiệp mà ngân hàng đó nắm quyền kiểm soát
cho vay để góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
cho vay trên cơ sở nhận bảo đảm bằng cổ phiếu của chính ngân hàng đó hoặc công ty con của ngân hàng đó
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà ngân hàng đó nắm quyền kiểm soát
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
check_box công ty liên kết của ngân hàng đó
pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của chính ngân hàng đó
Tổng giám đốc (Giám đốc) của chính ngân hàng đó
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
check_box Cổ đông lớn của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Ban kiểm soát của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của Tổng giám đốc (Giám đốc) của chính ngân hàng đó
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
check_box Các công ty con của ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Ban kiểm soát của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của Tổng giám đốc (Giám đốc) của chính ngân hàng đó
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ngân hàng không bị cấm cho vay
check_box thành viên Ban kiểm soát nội bộ của chính ngân hàng đó
thành viên Ban kiểm soát của chính ngân hàng đó
thành viên Hội đồng quản trị của chính ngân hàng đó
thành viên Hội đồng thành viên của chính ngân hàng đó
Trong trường hợp khách hàng không trả được nợ đến hạn,
check_box nếu các bên không có thỏa thuận khác thì tổ chức tín dụng có quyền xử lý nợ, tài sản bảo đảm tiền vay theo hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm và quy định của pháp luật.
nếu các bên không có thỏa thuận khác thì tổ chức tín dụng có quyền bán tài sản bảo đảm tiền vay theo hợp đồng cấp tín dụng.
nếu các bên không có thỏa thuận khác thì tổ chức tín dụng có quyền tịch thu tài sản bảo đảm tiền vay.
thì tổ chức tín dụng có quyền xử lý nợ, tài sản bảo đảm tiền vay theo hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm và quy định của pháp luật.
Trong trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm không đủ để thanh toán cho các bên nhận bảo đảm có cùng thứ tự ưu tiên thanh toán thì
check_box số tiền đó được thanh toán cho các bên theo tỷ lệ tương ứng với giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.
số tiền đó được thanh toán cho các bên theo giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.
số tiền đó được thanh toán cho các bên theo thời gian nghĩa vụ được bảo đảm.
số tiền đó được thanh toán cho ngân hàng trước.
Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá
check_box 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.
15%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.
20%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.
25%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là
giống nhau đối với các loại hình tổ chức tín dụng và các loại tiền gửi tại tổ chức tín dụng.
giống nhau trong từng thời kỳ đối với các loại hình tổ chức tín dụng và các loại tiền gửi tại tổ chức tín dụng.
khác nhau đối với từng loại hình tổ chức tín dụng và từng loại tiền gửi tại tổ chức tín dụng.
khác nhau đối với từng loại hình tổ chức tín dụng.
Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực ngân hang
Nhà nước sử dụng chính sách làm công cụ quản lý và duy trì trật tự cho các hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế
Nhà nước sử dụng pháp luật làm công cụ quản lý và duy trì trật tự cho các hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế
Nhà nước sử dụng pháp luật và các quy định khác làm công cụ quản lý và duy trì trật tự cho các hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế
Nhà nước sử dụng quy chế của Đảng làm công cụ quản lý và duy trì trật tự cho các hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế
Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng
Nhà nước bảo vệ sự phát triển của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng
Nhà nước kích thích sự phát triển của hệ thống ngân hàng
Nhà nước kích thích sự phát triển của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng
Nhà nước kiểm soát sự phát triển của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng
Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng
Nhà nước thành lập và sử dụng hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân
Nhà nước thành lập và sử dụng hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân
Nhà nước thành lập và sử dụng hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng tư nhân giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân
Nhà nước thành lập và sử dụng hệ thống tổ chức tín dụng nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân
Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng
Nhà nước sử dụng chính sách làm công cụ quản lý và duy trì trật tự cho các hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế
Nhà nước sử dụng pháp luật làm công cụ quản lý và duy trì trật tự cho các hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế
Nhà nước sử dụng pháp luật và các quy định khác làm công cụ quản lý và duy trì trật tự cho các hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế
Nhà nước sử dụng quy chế của Đảng làm công cụ quản lý và duy trì trật tự cho các hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế
Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng
check_box Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Xây dựng chính sách tiền tệ quốc gia
Xây dựng và bảo vệ chính sách tiền tệ quốc gia
Xây dựng và hoạch định chính sách tiền tệ quốc gia
Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay là
check_box do tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận, trừ một số trường hợp luật bắt buộc phải có.
bắt buộc.
do tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận.
theo quy định của Chính phủ.
Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp
check_box phải được lập thành văn bản có xác nhận của tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp về điều kiện, hoàn cảnh của bên vay vốn.
không phải được lập thành văn bản có xác nhận của tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp về điều kiện, hoàn cảnh của bên vay vốn.
phải được lập thành văn bản có xác nhận của công chứng nhà nước.
phải được lập thành văn bản.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập