Bản đồ địa chính là gì?
Bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ quy hoạch đó.
Bản đồ thể hiện các mốc địa giới hành chính và các yếu tố địa vật, địa hình có liên quan đến mốc địa giới hành chính.
Bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận
Bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính
Bản đồ địa giới hành chính là gì?
check_box Bản đồ thể hiện các mốc địa giới hành chính và các yếu tố địa vật, địa hình có liên quan đến mốc địa giới hành chính.
Bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ quy hoạch đó.
Bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận
Bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là gì?
Bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ quy hoạch đó.
Bản đồ thể hiện các mốc địa giới hành chính và các yếu tố địa vật, địa hình có liên quan đến mốc địa giới hành chính.
Bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận
Bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì?
Bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ quy hoạch đó.
Bản đồ thể hiện các mốc địa giới hành chính và các yếu tố địa vật, địa hình có liên quan đến mốc địa giới hành chính.
Bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận
Bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính
Bảng giá đất của nhà nước được áp dụng trong trường hợp nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
Tính thuế sử dụng đất;
Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
Bảng giá đất của nhà nước được áp dụng trong trường hợp nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
Các chủ thể có chức năng giám sát trong lĩnh vực đất đai gồm có chủ thể nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Các tổ chức chính trị - xã hội
Công dân
Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Các trường hợp nào dưới đây áp dụng giá đất cụ thể?
Cả a, b, c đúng
Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức;
Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
Các trường hợp nào dưới đây có thể được Nhà nước giao đất không thu tiền?
Cả a, b, c đúng
Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp.
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định;
Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;
Các trường hợp nào dưới đây có thể được Nhà nước giao đất không thu tiền?
Cả a, b, c đúng
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định;
Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng;
Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;
Các trường hợp nào dưới đây có thể được Nhà nước giao đất không thu tiền?
check_box Cả a, b, c đúng
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định;
Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;
Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;
Cho thuê đất là gì?
check_box Là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất;
Cả a, b, c đều đúng.
Là việc đất đang sử dụng cho mục đích này được chuyển sang sử dụng cho mục đích khác
Là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất;
Chủ thể nào dưới đây có quyền thanh tra trong lĩnh vực đất đai ?
check_box Vụ Thanh tra thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Cả a, b, c đúng
Hội đồng nhân dân
Quốc hội
Chủ thể nào dưới đây có quyền thanh tra trong lĩnh vực đất đai ?
check_box Phòng Thanh tra thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường
Cả a, b, c đúng
Hội đồng nhân dân
Quốc hội
Chủ thể nào dưới đây có thể được Nhà nước cho thuê đất?
check_box Cả a, b, c đúng
Cá nhân
Hộ gia đình
Tổ chức
Chủ thể nào dưới đây không được nhà nước cho thuê đất?
Cá nhân
Cộng đồng dân cư
Hộ gia đình
Tổ chức
Chủ thể nào dưới đây không thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất?
Cá nhân
Cá nhân nước ngoài
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tổ chức
Chủ thể nào dưới đây không thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất?
Cá nhân
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tổ chức
Tổ chức nước ngoài
Chủ thể nào dưới đây không thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất?
Cá nhân
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tổ chức
Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?
Cả a, b, c đều đúng.
Là việc đất đang sử dụng cho mục đích này được chuyển sang sử dụng cho mục đích khác
Là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất;
Là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất;
Chuyển quyền sử dụng đất gồm các hình thức nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Chuyển đổi
Chuyển nhượng
Tặng cho
Chuyển quyền sử dụng đất gồm các hình thức nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Chuyển đổi
Chuyển nhượng
Thừa kế
Cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền quản lý về đất đai?
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cả a, b, c đúng
Chính phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền quản lý về đất đai?
check_box Cả a, b đúng
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cả a, b không đúng
Chính phủ
Cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền quyết định về địa giới hành chính cấp huyện?
check_box Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chính phủ
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Quốc hội
Cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền quyết định về địa giới hành chính cấp tỉnh?
Chính phủ
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền quyết định về địa giới hành chính cấp xã?
Chính phủ
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan nào dưới đây không có thẩm quyền cho thuê đất?
check_box Chính phủ
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai?
check_box Hội đồng nhân dân
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chính phủ
Ủy ban nhân dân
Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai?
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chính phủ
Quốc hội
Ủy ban nhân dân
Cơ quan nào dưới đây là cơ quan có thẩm quyền chung quản lý về đất đai?
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan nào dưới đây là cơ quan có thẩm quyền chung quản lý về đất đai?
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chính phủ
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan nào dưới đây là cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành về đất đai?
check_box Sở Tài nguyên và Môi trường
Cả a, b, c đúng.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan nào dưới đây là cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành về đất đai?
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chính phủ
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ủy ban nhân dân cấp tinh
Cơ quan nhà nước nào dưới đây có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân?
Cả a, b, c đều đúng
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Cơ quan nhà nước nào dưới đây có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo?
Cả a, b, c đều đúng
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Cơ quan nhà nước nào dưới đây có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư?
check_box UBND cấp huyện
Cả a, b, c đều đúng
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Cơ quan nhà nước nào dưới đây có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình?
Cả a, b, c đều đúng
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Cơ quan nhà nước nào dưới đây có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức?
check_box UBND cấp tỉnh
Cả a, b, c đều đúng
UBND cấp huyện
UBND cấp xã
Cơ quan nhà nước nào dưới đây có thẩm quyền thu hồi đất của cá nhân đã được Nhà nước giao đất theo quy định của pháp luật ?
Chính phủ
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Cơ quan nhà nước nào dưới đây có thẩm quyền thu hồi đất của Công ty cổ phần Hoa Sen đã được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật ?
Chính phủ
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Cơ quan nhà nước nào dưới đây có thẩm quyền thu hồi đất của hộ gia đình đã được Nhà nước giao đất theo quy định của pháp luật ?
Chính phủ
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Công khai thủ tục hành chính về đất đai bao gồm những nội dung nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;
Nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí phải nộp đối với từng thủ tục hành chính;
Quy trình và trách nhiệm giải quyết từng loại thủ tục hành chính;
Công khai thủ tục hành chính về đất đai bao gồm những nội dung nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;
Nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí phải nộp đối với từng thủ tục hành chính;
Thời gian giải quyết đối với mỗi thủ tục hành chính;
Công khai thủ tục hành chính về đất đai bao gồm những nội dung nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;
Thành phần hồ sơ đối với từng thủ tục hành chính;
Thời gian giải quyết đối với mỗi thủ tục hành chính;
Công ty TNHH Hoa Hồng muốn thuê đất của Nhà nước. Cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền cho thuê đất?
check_box UBND cấp tỉnh
Chính phủ
UBND cấp huyện
UBND cấp xã
Đất đai bao gồm những loại nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Đất chưa sử dụng
Đất nông nghiệp
Đất phi nông nghiệp
Đất đai là gì?
check_box Cả a, b, c đều đúng
Là nguồn lực quan trọng phát triển đất nước
Là tài nguyên đặc biệt của quốc gia
Là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân
Đất đai ở Việt Nam có đặc điểm gì?
check_box Cả a, b, c đúng
Đất đai là tài nguyên có hạn, trong khi đó nhu cầu về đất cho đời sống, sản xuất, đầu tư, kinh doanh không ngừng gia tăng.
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân
Người sử dụng đất không phải là người sở hữu đối với đất đai
Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xếp vào loại đất nào dưới đây?
Đất nông nghiệp khác
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xếp vào loại đất nào dưới đây?
check_box Đất nông nghiệp khác
Đất phi nông nghiệp khác
Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
Đất sử dụng vào mục đích công cộng
Giá đất áp dụng trong mối quan hệ giữa nhà nước với người sử dụng đất được xác định như thế nào?
Cả a, b, c đúng
Theo bảng giá được Nhà nước công bố
Theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất
Theo kết quả định giá cụ thể
Giao đất là gì?
check_box Là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất;
Cả a, b, c đều đúng.
Là việc đất đang sử dụng cho mục đích này được chuyển sang sử dụng cho mục đích khác
Là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước làm gì?
Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.
Công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.
Giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyèn sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.
Xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.
Hộ gia đình anh Tuấn được giao 2 ha đất để trồng cây hàng năm từ năm 2005. Nay gia đình anh muốn chuyển sang đào ao thả cá thì anh có phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng đất hay không?
Không phải xin phép cơ quan nhà nước
Phải xin phép UBND cấp huyện nơi có đất
Phải xin phép UBND cấp tỉnh nơi có đất
Phải xin phép UBND cấp xã nơi có đất
Hộ gia đình ông Trần được giao đất trồng cây lâu năm. Nay gia đình ông Trần muốn chuyển sang nuôi gia cầm trên mảnh đất trên thì có phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng đất hay không?
Không phải xin phép cơ quan nhà nước
Phải xin phép UBND cấp huyện nơi có đất
Phải xin phép UBND cấp tỉnh nơi có đất
Phải xin phép UBND cấp xã nơi có đất
Hộ gia đình, cá nhân nào dưới đây có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất?
Cả a, b, c đều không đúng
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thu tiền
Hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất của người sử dụng đất khác
Hộ gia đình, cá nhân nào dưới đây có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất?
check_box Cả a, b, c đúng
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thu tiền
Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người sử dụng đất khác
Hộ gia đình, cá nhân nào dưới đây có quyền để lại thừa kế quyền sử dụng đất?
Cả a, b, c đúng
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thu tiền
Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người sử dụng đất khác
Hộ gia đình, cá nhân nào dưới đây có quyền để lại thừa kế quyền sử dụng đất?
Cả a, b, c đều không đúng
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thu tiền
Hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất của người sử dụng đất khác
Hộ gia đình, cá nhân nào dưới đây có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất?
Cả a, b, c đều không đúng
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thu tiền
Hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất của người sử dụng đất khác
Hộ gia đình, cá nhân nào dưới đây có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất?
Cả a, b, c đúng
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thu tiền
Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người sử dụng đất khác
Hộ gia đình, cá nhân nào dưới đây có quyền tặng cho quyền sử dụng đất?
check_box Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thu tiền
Cả a, b, c đều không đúng
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm
Hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất của người sử dụng đất khác
Hộ gia đình, cá nhân nào dưới đây có quyền tặng cho quyền sử dụng đất?
check_box Cả a, b, c đúng
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền
Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thu tiền
Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người sử dụng đất khác
Kiểm tra trong lĩnh vực đất đai là gì?
Là hoạt động giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động quản lý và sử dụng đất đai
Là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quản lý thuộc lĩnh vực đất đai.
Là hoạt động xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.
Là việc xem xét, đánh giá tình hình thực tế hoạt động quản lý và sử dụng đất đai.
Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là?
check_box Hàng năm
10 năm
20 năm
5 năm
Kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia là?
10 năm
20 năm
5 năm
Hàng năm
Kỳ quy hoạch sử dụng đất là?
10 năm
20 năm
5 năm
Hàng năm
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân
Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;
Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
Cả a, b, c đúng
Đất được Nhà nước giao, cho thuê đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
Đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng;
Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;
Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;
Đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn được cho cá nhân, hộ gia đình trong xã thuê
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
Đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;
Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
Đất được Nhà nước giao, cho thuê đối với tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư;
Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng;
Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;
Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
Đất được Nhà nước giao, cho thuê đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;
Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
Đất được Nhà nước giao, cho thuê đối với tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư;
Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;
Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
Đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;
Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng;
Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;
Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;
Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
Đất được Nhà nước giao, cho thuê đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng;
Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;
Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng;
Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân
Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;
Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;
Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính
Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
check_box Đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng;
Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;
Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
check_box Đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn được cho cá nhân, hộ gia đình trong xã thuê
Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;
Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng có thời hạn?
check_box Đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng;
Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;
Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng ổn định, lâu dài?
Đất cơ sở tôn giáo;
Đất được Nhà nước giao, cho thuê đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
Đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng ổn định, lâu dài?
Đất được Nhà nước giao, cho thuê đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
Đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;
Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng ổn định, lâu dài?
Đất được Nhà nước giao, cho thuê đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Đất giao thông
Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
Đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng ổn định, lâu dài?
Cả a, b, c đúng.
Đất cơ sở tôn giáo;
Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;
Đất tín ngưỡng;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng ổn định, lâu dài?
Đất được Nhà nước giao, cho thuê đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng;
Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
Đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng ổn định, lâu dài?
Đất được Nhà nước giao, cho thuê đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
Đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;
Đất ở được giao cho do hộ gia đình, cá nhân sử dụng
Loại đất nào dưới đây được sử dụng ổn định, lâu dài?
Cả a, b, c đúng.
Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;
Đất tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài hoặc nhận chuyển quyền loại đất sử dụng ổn định lâu dài
Loại đất nào dưới đây được sử dụng ổn định, lâu dài?
check_box Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính;
Đất được Nhà nước giao, cho thuê đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
Đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng ổn định, lâu dài?
Cả a, b, c đúng.
Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;
Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng ổn định, lâu dài?
Đất được Nhà nước giao, cho thuê đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;
Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
Đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;
Loại đất nào dưới đây được sử dụng ổn định, lâu dài?
Cả a, b, c đúng.
Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng;
Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;
Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
Đất rừng
Đất thủy lợi
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
Đất quốc phòng
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
check_box Đất thương mại dịch vụ
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
check_box Đất ở
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
check_box Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
check_box Đất thủy lợi
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
check_box Đất khu chế xuất
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
check_box Đất xây dựng cơ sở y tế
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
check_box Đất xây dựng cơ sở y tế
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
check_box Đất ở
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Loại đất nào dưới đây không phải là đất nông nghiệp?
check_box Đất khu công nghiệp
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Loại đất nào dưới đây là đất nông nghiệp?
Cả a, b, c đúng
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm được pháp luật cho phép
Loại đất nào dưới đây là đất nông nghiệp?
check_box Cả a, b, c đúng
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Loại đất nào dưới đây là đất nông nghiệp?
Cả a, b, c đúng
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Đất xây dựng cơ sở y tế
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Đất xây dựng cơ sở y tế
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Đất thủy lợi
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất ở
Đất rừng
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
Đất khu chế xuất
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
check_box Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
check_box Đất thương mại dịch vụ
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
check_box Đất quốc phòng
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
check_box Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
check_box Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
check_box Đất thủy lợi
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
Đất ở
Đất rừng
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng
Loại đất nào dưới đây là đất phi nông nghiệp?
Đất khu công nghiệp
Đất làm muối
Đất nuôi trồng thủy sản
Đất rừng
Luật đất đai 2013 được hiểu với nghĩa nào dưới đây:
Cả a, b, c đều đúng.
Một chế định pháp luật
Một ngành luật trong hệ thống pháp luật
Một văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành
Luật đất đai gồm các chế định cơ bản nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Chế định giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật đất đai
Chế định quản lý nhà nước về đất đai
Chế định sử dụng các loại đất
Luật đất đai gồm các chế định cơ bản nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Chế định quản lý nhà nước về đất đai
Chế định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
Chế định sử dụng các loại đất
Luật đất đai gồm có nguyên tắc nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý
Sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng mục đích và tiết kiệm, hiệu quả
Ưu tiên bảo vệ đối với người sử dụng đất nông nghiệp
Luật đất đai hiện hành là phương án nào dưới đây?
Luật đất đai 1987
Luật đất đai 1993
Luật đất đai 2003
Luật đất đai 2013
Luật đất đai hiện nay của Việt Nam không có nguyên tắc nào dưới đây?
check_box Đất đai thuộc sở hữu tư nhân
Khuyến khích đầu tư vào đất đai
Sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng mục đích và tiết kiệm, hiệu quả
Ưu tiên bảo vệ đối với người sử dụng đất nông nghiệp
Luật đất đai hiện nay của Việt Nam không có nguyên tắc nào dưới đây?
check_box Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước
Khuyến khích đầu tư vào đất đai
Sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng mục đích và tiết kiệm, hiệu quả
Ưu tiên bảo vệ đối với người sử dụng đất nông nghiệp
Một cá nhân muốn thuê đất của nhà nước để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại. Cơ quan nhà nước nào dưới đây có thẩm quyền cho thuê đất?
check_box UBND cấp huyện
Chính phủ
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Mục đích của hoạt động kiểm tra trong lĩnh vực đất đai là gì?
check_box Xem xét, nhìn lại việc làm của chính mình để tự điều chỉnh hay tìm biện pháp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn hiệu quả hơn.
Cả a, b, c đúng.
Phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai;
Xử lý các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực đất đai
Mục đích của hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đất đai là gì?
Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng đất.
Cả a, b, c đúng
Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về đất đai;
Phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai;
Mục đích của hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đất đai là gì?
Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng đất.
Cả a, b, c đúng
Phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục;
Phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai;
Ngành luật đất đai có đối tượng điều chỉnh là gì?
Bao gồm các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai, gồm các quan hệ phát sinh giữa Nhà nước với người sử dụng đất, quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau, quan hệ giữa những người sử dụng đất với nhau.
Bao gồm tất cả các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực đất đai.
Chỉ bao gồm các quan hệ đất đai phát sinh giữa nhà nước với người sử dụng đất
Chỉ bao gồm các quan hệ phát sinh giữa Nhà nước với người sử dụng đất và giữa những người sử dụng đất với nhau trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai
Nghị quyết của HĐND có được coi là nguồn của luật đất đai không?
Cả a, b, c đúng
Một số Nghị quyết của HĐND là nguồn của luật đất đai khi có chứa đựng các quy phạm pháp luật của ngành luật đất đai
Nghị quyết của HĐND không phải là nguồn của luật đất đai
Tất cả các Nghị quyết của HĐND được ban hành kể từ ngày 1/7/2014 trở đi là nguồn của luật đất đai
Người dân có thể tìm hiểu thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai ở đâu?
Bản niêm yết tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;
Cả a, b, c đúng
Trang thông tin điện tử cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Người sử dụng đất có những nghĩa vụ nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan;
Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
Người sử dụng đất có những nghĩa vụ nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất;
Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất;
Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan;
Người sử dụng đất có những quyền nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;
Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình;
Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp;
Người sử dụng đất có những quyền nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp;
Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất;
Người sử dụng đất có những quyền nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình;
Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai
Người sử dụng đất gồm những loại nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Cơ sở tôn giáo
Cộng đồng dân cư
Tổ chức
Người sử dụng đất gồm những loại nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tổ chức
Người sử dụng đất gồm những loại nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Cá nhân
Hộ gia đình
Tổ chức
Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân bắt đầu được ghi nhận trong văn bản pháp luật nào dưới đây ?
Hiến pháp 1959
Hiến pháp 1980
Hiến pháp 1992
Hiến pháp 2013
Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân bắt đầu được ghi nhận trong văn bản pháp luật nào dưới đây ?
check_box Hiến pháp 1980
Hiến pháp 1946
Hiến pháp 1959
Hiến pháp 1992
Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân không được ghi nhận trong văn bản nào dưới đây?
Hiến pháp 1959
Hiến pháp 1980
Hiến pháp 1992
HIến pháp 2013
Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua:
Chủ trương cho thuê quyền sử dụng đất
Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất
Quyết định cho thuê quyền sử dụng đất
Quyết định hành chính cho thuê quyền sử dụng đất:
Nhà nước đại diện chủ sở hữu đất đai, thực hiện quyền định đoạt nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Quyết định giá đất
Quyết định mục đích sử dụng đất
Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, hoặc cho nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Nhà nước đại diện chủ sở hữu đất đai, thực hiện quyền định đoạt nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất
Quyết định mục đích sử dụng đất
Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, hoặc cho nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Nhà nước đại diện chủ sở hữu đất đai, thực hiện quyền định đoạt nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất
Quyết định mục đích sử dụng đất
Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất
Nhà nước giao quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành văn bản nào để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất?
check_box Quyết định giao đất
Chính sách
Lệnh
Thông báo
Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về phương pháp điều chỉnh của Ngành luật đất đai?
Ngành luật đất đai chỉ áp dụng phương pháp mệnh lệnh
Ngành luật đất đai chỉ áp dụng phương pháp mệnh lệnh và thỏa thuận
Ngành luật đất đai chỉ áp dụng phương pháp thỏa thuận
Ngành luật đất đai sử dụng hai phương pháp cơ bản là mệnh lệnh và thỏa thuận.
Nhận định nào dưới đây về nguồn của luật đất đai hiện nay là đúng?
check_box Luật đất đai hiện nay có nhiều nguồn khác nhau, gồm có các văn bản quy phạm pháp luật, một số tập quán được nhà nước thừa nhận và dẫn chiếu áp dụng trong các văn bản pháp luật, các án lệ được Hội đồng thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao công bố hàng năm.
Luật đất đai hiện nay chỉ có nguồn duy nhất là các văn bản quy phạm pháp luật;
Luật đất đai hiện nay có nguồn chỉ bao gồm Luật đất đai 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn kèm theo;
Luật đất đai hiện nay có nguồn duy nhất là Luật đất đai 2013;
Nội dung thanh tra chuyên ngành đất đai là gì?
Cả a, b, c đúng.
Thanh tra việc chấp hành các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai.
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của người sử dụng đất và của tổ chức, cá nhân khác có liên quan;
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp;
Quan niệm nào dưới đây về tranh chấp đất đai là đúng nhất?
Cả a, b, c đúng.
Tranh chấp về quyền nghĩa vụ giữa người sử dụng đất với nhà nước;
Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai;
Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất với các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực đất đai;
Quốc hội đã ban hành được các văn bản Luật đất đai nào?
1980, 1987, 1992, 2013
1980, 1993, 2003, 2013
1987, 1992, 2003, 2013
1987, 1993, 2003, 2013
Quy hoạch sử dụng đất không được lập ở cấp nào dưới đây?
Cấp huyện
Cấp quốc gia
Cấp tỉnh
Cấp xã
Quy hoạch sử dụng đất là gì?
check_box Là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định
Cả a, b, c đều đúng.
Là việc phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính
Là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính tại một thời điểm xác định
Tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là?
10 năm
20 năm
20-30 năm
5 năm
Tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là?
check_box 30-50 năm
10 năm
20 năm
30 năm
Thẩm quyền giao đất cho cá nhân thuộc về cơ quan nào dưới đây?
check_box UBND cấp huyện
Chính phủ
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Thẩm quyền giao đất cho cơ sở tôn giáo thuộc về cơ quan nào dưới đây?
Chính phủ
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Thẩm quyền giao đất cho cộng đồng dân cư thuộc về cơ quan nào dưới đây?
check_box UBND cấp huyện
Chính phủ
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Thẩm quyền giao đất cho hộ gia đình thuộc về cơ quan nào dưới đây?
Chính phủ
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Thẩm quyền giao đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc về cơ quan nào dưới đây?
Chính phủ
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Thẩm quyền giao đất cho tổ chức thuộc về cơ quan nào dưới đây?
Chính phủ
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Thanh tra trong lĩnh vực đất đai là gì?
check_box Là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quản lý thuộc lĩnh vực đất đai.
Là hoạt động giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động quản lý và sử dụng đất đai
Là hoạt động xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.
Là việc xem xét, đánh giá tình hình thực tế hoạt động quản lý và sử dụng đất đai.
Theo pháp luật hiện hành, nhận định nào dưới đây không đúng?
check_box Nhà nước là chủ sở hữu đất đai ở Việt Nam
Nhà nước đại diện chủ sở hữu đất đai ở Việt Nam
Nhà nước không phải là chủ sở hữu đất đai ở Việt Nam
Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai ở Việt Nam
Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?
Cả a, b, c đúng
Nộp hồ sơ đăng ký; Người sử dụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính (nếu có); Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp; Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất
Nộp hồ sơ đăng ký; Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp; Người sử dụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính (nếu có); Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất
Nộp hồ sơ đăng ký; Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp;; Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; Người sử dụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được thực hiện như thế nào?
check_box Nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận; UBND xã để kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đất; Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc trích lục bản đồ địa chính; kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính; Người sử dụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính; Cơ quan tài nguyên môi trường kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.
Cả a, b, c đúng
Nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận; Người sử dụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính; UBND xã để kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đất; Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc trích lục bản đồ địa chính; kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính; Cơ quan tài nguyên môi trường kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.
Nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận; UBND xã để kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đất; Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc trích lục bản đồ địa chính; kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính; Cơ quan tài nguyên môi trường kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; Người sử dụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính;
Thủ tục giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?
Cả a, b, c đều đúng
Nộp hồ sơ xin giao đất; Người được giao đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất; Ra quyết định giao đất; Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Nộp hồ sơ xin giao đất; Ra quyết định giao đất; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; Người được giao đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
Nộp hồ sơ xin giao đất; Ra quyết định giao đất; Người được giao đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Thủ tục giao đất thông qua hình thức đấu giá được tiến hành như thế nào?
check_box Lập phương án đấu giá; Tổ chức đấu giá; Ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; Người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Cả a, b, c đúng.
Lập phương án đấu giá; Ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; Tổ chức đấu giá; Người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Lập phương án đấu giá; Tổ chức đấu giá; Ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; Người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính; Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai bắt buộc phải công khai ở đâu?
Bản niêm yết tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;
Cả a, b, c đúng
Trang thông tin điện tử cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Thủ tục Nhà nước cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?
check_box Nộp hồ sơ xin thuê đất; ký hợp đồng thuê đất; Người được cho thuê đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được cho thuê đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Cả a, b, c đều đúng
Nộp hồ sơ xin thuê đất; ký hợp đồng thuê đất; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được cho thuê đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; Người được cho thuê đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
Nộp hồ sơ xin thuê đất; Người được cho thuê đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất; Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Thủ tục Nhà nước cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá được tiến hành như thế nào?
check_box Lập phương án đấu giá; Tổ chức đấu giá; Ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; Người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Cả a, b, c đúng.
Lập phương án đấu giá; Ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; Tổ chức đấu giá; Người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Lập phương án đấu giá; Tổ chức đấu giá; Ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; Người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính; Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được thực hiện như thế nào?
Cả a, b, c đúng
Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất; Quyết định thu hồi và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng;
Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất; Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng; Quyết định thu hồi và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất; Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quyết định thu hồi và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng;
Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như thế nào?
check_box Nộp đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình UBND có thẩm quyền ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Cả a, b, c đúng
Nộp đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình UBND có thẩm quyền ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;
Nộp đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; Cơ quan tài nguyên và môi trường trình UBND có thẩm quyền ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Tổ chức sử dụng đất nào dưới đây, được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất?
Cả a, b, c đúng.
Tổ chức được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm
Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền
Tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất khác
Tổ chức sử dụng đất nào dưới đây, được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất?
check_box Tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Cả a, b, c đúng.
Tổ chức được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm
Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền
Tổ chức sử dụng đất nào dưới đây, được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất?
Cả a, b, c đúng.
Tổ chức được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm
Tổ chức được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê ngay một lần cho cả thời gian thuê
Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền
Tổ chức sử dụng đất nào dưới đây, được quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất?
Cả a, b, c đúng.
Tổ chức được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm
Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền
Tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất khác
Tổ chức sử dụng đất nào dưới đây, được quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất?
check_box Tổ chức được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê ngay một lần cho cả thời gian thuê
Cả a, b, c đúng.
Tổ chức được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm
Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền
Tổ chức sử dụng đất nào dưới đây, được quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất?
Cả a, b, c đúng.
Tổ chức được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm
Tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền
Tổ chức sử dụng đất nào dưới đây, được quyền thế chấp quyền sử dụng đất?
Cả a, b, c đúng.
Tổ chức được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm
Tổ chức được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê ngay một lần cho cả thời gian thuê
Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền
Tổ chức sử dụng đất nào dưới đây, được quyền thế chấp quyền sử dụng đất?
Cả a, b, c đúng.
Tổ chức được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm
Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền
Tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất khác
Tổ chức sử dụng đất nào dưới đây, được quyền thế chấp quyền sử dụng đất?
check_box Tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Cả a, b, c đúng.
Tổ chức được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm
Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền
Tranh chấp đất đai giữa các bên, đã có biên bản hòa giải không thành ở UBND cấp xã, đất đai có đủ các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, sẽ được tiếp tục giải quyết ở đâu ?
check_box Tòa án nhân dân.
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Tranh chấp đất đai giữa các bên, đã có biên bản hòa giải không thành ở UBND cấp xã, đất đai không có các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, sẽ được tiếp tục giải quyết ở đâu ?
Chỉ được nộp đơn yêu cầu giải quyết tại Tòa án nhân dân.
Chỉ được nộp đơn yêu cầu giải quyết tại UBND cấp huyện
Chỉ được nộp đơn yêu cầu giải quyết tại UBND cấp xã
Được nộp đơn yêu cầu giải quyết tại Tòa án nhân dân hoặc UBND có thẩm quyền.
Tranh chấp đất đai trước hết phải giải quyết ở cơ quan nhà nước nào?
Tòa án nhân dân
Tòa án nhân dân cấp huyện
Tòa án nhân dân cấp tỉnh
UBND cấp xã
Tranh chấp đất đai, sau khi đã hòa giải không thành tại UBND cấp xã, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu cơ quan nào dưới đây tiếp tục giải quyết tranh chấp?
Tòa án nhân dân
Tùy vào điều kiện tranh chấp có các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ ở điều 100 Luật đất đai 2013 hay không mà cơ quan giải quyết tiếp theo là Tòa án nhân dân hoặc UBND có thẩm quyền.
UBND cấp huyện
UBND cấp xã
Trong phạm vi môn học pháp luật đất đai, Luật đất đai được hiểu với nghĩa nào dưới đây:
Cả a, b, c đều đúng.
Một chế định pháp luật
Một ngành luật trong hệ thống pháp luật
Một văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành
Trong thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, cơ quan nào có trách nhiệm thực hiện hòa giải trước khi khởi kiện ra tòa án nhân dân ?
UBND cấp xã bất kỳ theo sự lựa chọn của nguyên đơn.
UBND cấp xã nơi bị đơn cư trú
UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp
UBND cấp xã nơi nguyên đơn cư trú
Trong trường hợp nào dưới đây, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể ra quyết định thu hồi đất
Cả a, b, c đúng
Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;
Đất được nhà nước cho thuê đã hết thời hạn sử dụng nhưng không được tiếp tục gia hạn
Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;
Trường hợp nào dưới đây có thể được giao đất không thu tiền?
Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;
Trường hợp nào dưới đây có thể được giao đất không thu tiền?
check_box Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định
Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Trường hợp nào dưới đây có thể được giao đất không thu tiền?
Cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp.
Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Trường hợp nào dưới đây có thể được Nhà nước giao đất có thu tiền?
check_box Cả a, b, c đúng
Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Trường hợp nào dưới đây không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền?
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định;
Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.
Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;
Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp
Trường hợp nào dưới đây không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền?
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định;
Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;
Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp
Trường hợp nào dưới đây không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền?
Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định;
Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;
Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp
Trường hợp nào dưới đây không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền?
Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định;
Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng;
Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;
Trường hợp nào dưới đây không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền?
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định
Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng
Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê
Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp
Trường hợp nào dưới đây không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền?
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định;
Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng;
Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.
Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;
Trường hợp nào dưới đây không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền?
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định;
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;
Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp
Trường hợp nào dưới đây, Nhà nước bắt buộc phải cho thuê đất thông qua đấu giá?
Cả a, b, c đúng
Cho thuê đất làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Cho thuê đất thương mại, dịch vụ;
Trường hợp nào dưới đây, Nhà nước không bắt buộc phải cho thuê đất thông qua đấu giá?
Cho thuê đất làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Cho thuê đất thương mại, dịch vụ;
Nhà nước cho thuê đối với Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao
Trường hợp nào dưới đây, Nhà nước không bắt buộc phải cho thuê đất thông qua đấu giá?
check_box Cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;
Cho thuê đất làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Cho thuê đất thương mại, dịch vụ;
Trường hợp nào dưới đây, Nhà nước không bắt buộc phải cho thuê đất thông qua đấu giá?
check_box Cho hộ gia đình cá nhân thuê đất sử dụng vào mục đích hoạt động khoáng sản;
Cho thuê đất làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
Cho thuê đất thương mại, dịch vụ;
Trường hợp nào dưới đây, nhà nước không bắt buộc phải giao đất thông qua đấu giá?
Giao đất đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Giao đất nông nghiệp cho cộng đồng dân cư sử dụng;
Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
Trường hợp nào dưới đây, nhà nước không bắt buộc phải giao đất thông qua đấu giá?
Giao đất đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
Trường hợp nào dưới đây, nhà nước không bắt buộc phải giao đất thông qua đấu giá?
Giao đất đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Giao đất không thu tiền sử dụng đất;
Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
Trường hợp nào dưới đây, nhà nước không bắt buộc phải giao đất thông qua đấu giá?
Giao đất đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Giao đất để xây nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước
Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
Trường hợp nào dưới đây, nhà nước không bắt buộc phải giao đất thông qua đấu giá?
check_box Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
Giao đất đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
Trường hợp nào dưới đây, nhà nước không bắt buộc phải giao đất thông qua đấu giá?
check_box Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật;
Giao đất đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
Trường hợp nào dưới đây, nhà nước không bắt buộc phải giao đất thông qua đấu giá?
check_box Giao đất cho tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính để xây dựng công trình sự nghiệp;
Giao đất đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
Trường hợp nào nhà nước phải tiến hành giao đất thông qua đấu giá?
check_box Cả a, b, c đúng
Giao đất đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
Trường hợp tranh chấp đất đai giữa 2 cá nhân, đã hòa giải không thành ở UBND cấp xã, đất không có đủ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, đương sự muốn tiến hành giải quyết tiếp tại cơ quan hành chính. Hỏi sẽ giải quyết ở cơ quan nhà nước nào?
Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Trường hợp tranh chấp đất đai giữa 2 tổ chức với nhau, đã hòa giải không thành ở UBND cấp xã, đất không có đủ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, đương sự muốn tiến hành giải quyết tiếp tại cơ quan hành chính. Hỏi sẽ giải quyết ở cơ quan nhà nước nào?
Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Trường hợp tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cơ sở tôn giáo, đã hòa giải không thành ở UBND cấp xã, đất không có đủ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, đương sự muốn tiến hành giải quyết tiếp tại cơ quan hành chính. Hỏi sẽ giải quyết ở cơ quan nhà nước nào?
check_box UBND cấp tỉnh
Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
UBND cấp huyện
UBND cấp xã
Trường hợp tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cộng đồng dân cư, đã hòa giải không thành ở UBND cấp xã, đất không có đủ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, đương sự muốn tiến hành giải quyết tiếp tại cơ quan hành chính. Hỏi sẽ giải quyết ở cơ quan nhà nước nào?
Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Trường hợp tranh chấp đất đai giữa cá nhân với công ty TNHH Hoa Đào, đã hòa giải không thành ở UBND cấp xã, đất không có đủ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, đương sự muốn tiến hành giải quyết tiếp tại cơ quan hành chính. Hỏi sẽ giải quyết ở cơ quan nhà nước nào?
Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Trường hợp tranh chấp đất đai giữa cá nhân với hộ gia đình, đã hòa giải không thành ở UBND cấp xã, đất không có đủ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, đương sự muốn tiến hành giải quyết tiếp tại cơ quan hành chính. Hỏi sẽ giải quyết ở cơ quan nhà nước nào?
check_box UBND cấp huyện
Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Trường hợp tranh chấp đất đai giữa cộng đồng dân cư với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đã hòa giải không thành ở UBND cấp xã, đất không có đủ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, đương sự muốn tiến hành giải quyết tiếp tại cơ quan hành chính. Hỏi sẽ giải quyết ở cơ quan nhà nước nào?
Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đã hòa giải không thành ở UBND cấp xã, đất không có đủ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, đương sự muốn tiến hành giải quyết tiếp tại cơ quan hành chính. Hỏi sẽ giải quyết ở cơ quan nhà nước nào?
Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
UBND cấp huyện
UBND cấp tỉnh
UBND cấp xã
Trường hợp tranh chấp đất đai giữa tổ chức của Việt Nam với nhà chùa, đã hòa giải không thành ở UBND cấp xã, đất không có đủ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, đương sự muốn tiến hành giải quyết tiếp tại cơ quan hành chính. Hỏi sẽ giải quyết ở cơ quan nhà nước nào?
check_box UBND cấp tỉnh
Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
UBND cấp huyện
UBND cấp xã
Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giao đất cho chủ thể nào dưới đây?
Cơ sở tôn giáo;
Cộng đồng dân cư
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tổ chức;
Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giao đất cho chủ thể nào dưới đây?
Cơ sở tôn giáo;
Hộ gia đình
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tổ chức;
Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giao đất cho chủ thể nào dưới đây?
Cá nhân
Cơ sở tôn giáo;
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tổ chức;
Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giao đất cho chủ thể nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Cá nhân
Cộng đồng dân cư
Hộ gia đình
Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể cho công ty TNHH Hoa Đào thuê đất hay không?
Được
Được, trong trường hợp Chủ tịch UBND cấp tỉnh có ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện;
Được, trong trường hợp UBND cấp tỉnh có ủy quyền cho UBND cấp huyện;
Không được
Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể giao đất cho tổ chức hay không?
Được
Được, trong trường hợp Chủ tịch UBND cấp tỉnh có ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện;
Được, trong trường hợp UBND cấp tỉnh có ủy quyền cho UBND cấp huyện;
Không được
Ủy ban nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền giao đất đối với chủ thể nào dưới đây?
Cá nhân
Cơ sở tôn giáo
Cộng đồng dân cư
Hộ gia đình
Ủy ban nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền giao đất đối với chủ thể nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Cơ sở tôn giáo
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tổ chức
Ủy ban nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền giao đất đối với chủ thể nào dưới đây?
check_box Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cá nhân
Cộng đồng dân cư
Hộ gia đình
Ủy ban nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền giao đất đối với chủ thể nào dưới đây?
check_box Tổ chức
Cá nhân
Cộng đồng dân cư
Hộ gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với chủ thể nào dưới đây?
Cá nhân
Cộng đồng dân cư
Hộ gia đình
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với chủ thể nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Cơ sở tôn giáo
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tổ chức
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với chủ thể nào dưới đây?
check_box Tổ chức
Cá nhân
Cộng đồng dân cư
Hộ gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với chủ thể nào dưới đây?
Cá nhân
Cơ sở tôn giáo
Cộng đồng dân cư
Hộ gia đình

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập