BHXH tự nguyện có các chế độ nào sau đây
Hưu trí, Thai sản, Tử tuất
Hưu trí, tử tuất
Ốm đau, Hưu trí
Ốm đau, Hưu trí, Tử tuất
Các quan hệ an sinh xã hội xuất hiện từ giai đoạn nào trong sự phát triển của xã hội loài người?
Từ giai đoạn chế độ chiếm hữu nô lệ
Từ giai đoạn chế độ phong kiến.
Từ khi xã hội có nhà nước và pháp luật.
Từ thời kỳ công xã nguyên thủy
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan/cá nhân nào được quyết định mức trợ cấp xã hội , mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội ở địa phương cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội của nhà nước?
Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Chủ tịch UBND cấp huyện.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh
Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội
Chế độ bảo hiểm thất nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật nào:
check_box Luật Việc làm năm 2013
Bộ luật lao động 2012
Cả 3 đạo luật trên
Luật BHXH năm 2014
Chế độ chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện chi trả trực tiếp hàng tháng cho đối tượng thụ hưởng thông qua cơ quan/ tổ chức nào ?
check_box Một trong 3 đáp án theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Phòng Lao động thương binh và xã hội
Tổ chức dịch vụ chi trả
UBND cấp xã
Chế độ nào không phải chế độ ưu đãi đối với bệnh binh?
Điều dưỡng phục hồi sức khỏe.
Hỗ trợ theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.
Hỗ trợ về nhà ở.
Phụ cấp hàng tháng
Chế độ nào không phải chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng?
Bảo hiểm y tế
Tặng kỷ niệm chương;
Trợ cấp một lần.
Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm
Chế độ nào không phải chế độ ưu đãi đối với người làm nghĩa vụ quốc tế?
Bảo hiểm y tế.
Người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí
Trợ cấp một lần.
Vay vốn ưu đãi để sản xuất
Chế độ nào không phải chế độ ưu đãi đối với thương binh?
Bảo hiểm y tế
Hỗ trợ nhà ở;
Trợ cấp thờ cúng.
Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm
Chế độ nào KHÔNG phải là chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ?
Bảo hiểm y tế
Nâng lương trước thời hạn
Trợ cấp hàng tháng
Ưu tiên trong tuyển sinh.
Chế độ thăm viếng mộ liệt sĩ trong các trường hợp theo quy định được nhà nước hỗ trợ kinh phí như thế nào?
Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm hai lần.
Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần.
Thân nhân liệt sĩ (không quá hai người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm hai lần.
Thân nhân liệt sĩ (không quá hai người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần.
Chế độ trợ cấp hàng tháng của người hoạt động cách mạng được quy định như thế nào?
Trợ cấp hàng tháng bằng 0,6 lần mức chuẩn.
Trợ cấp hàng tháng bằng 0,7 lần mức chuẩn.
Trợ cấp hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn.
Trợ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức chuẩn.
Chọn đáp án ĐÚNG về khái niệm BHXH:
check_box Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của công dân Việt Nam khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động làm công ăn lương khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
Cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về BHXH:
check_box Chính phủ.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bộ Lao động thương binh và xã hội phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bộ Lao động thương binh và xã hội.
Cơ quan nào thực hiện chức năng thanh tra về BHXH
check_box Cả 3 đáp án A, B, C
Thanh tra chuyên ngành của Cơ quan BHXH
Thanh tra Lao động thương binh và xã hội
Thanh tra Tài chính
Công ước 102 của ILO quy định các chế độ ASXH nào?
Chăm sóc y tế; ốm đau; tai nạn lao động; trợ cấp gia đình; thai sản; mất sức lao động; tử tuất.
Chăm sóc y tế; ốm đau; thất nghiệp; tuổi già; tai nạn lao động; trợ cấp gia đình; thai sản; mất sức lao động; tử tuất.
Chăm sóc y tế; ốm đau; thất nghiệp; tuổi già; thai sản; mất sức lao động; tử tuất.
Chăm sóc y tế; thất nghiệp; tuổi già; tai nạn lao động; trợ cấp gia đình; mất sức lao động; tử tuất.
Điều kiện nào KHÔNG phải là điều kiện phải đảm bảo của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em?
check_box Phải đủ hoặc trên 30 tuổi.
Có điều kiện về kinh tế, sức khỏe, kinh nghiệm chăm sóc trẻ em.
Thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Tự nguyện nhận chăm sóc trẻ em.
Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để được hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ được quy định như thế nào?
check_box Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 24 tháng trở lên trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để được hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn được quy định như thế nào?
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 24 tháng trở lên trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Đối tượng KHÔNG được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT là:
check_box Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Học sinh, sinh viên.
Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
Người thuộc hộ gia đình làm lâm nghiệp có mức sống trung bình.
Đối tượng nào KHÔNG được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ:
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Người có công giúp đỡ cách mạng
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Thương binh nhưng đang bị chấp hành án tù giam.
Đối tượng nào KHÔNG được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ:
check_box Bệnh binh nhưng bị tước danh hiệu quân nhân.
Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945
Người làm nghĩa vụ quốc tế
Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
Đối tượng nào sau đây bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp:
Công chức
Lao động giúp việc gia đình
Người lao động đang hưởng lương hưu
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng
Đối tượng nào sau đây KHÔNG phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp:
Lao động giúp việc gia đình
Người lao động làm việc theo công việc xác định thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng
Người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ
Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc
Đối tượng nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?
Người cao tuổi thuộc hộ nghèo.
Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo
Trẻ em dưới 16 tuổi bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi
Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng có cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam.
Đối tượng nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?
Cả cha và mẹ bị mất tích theo quy định pháp luật
Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam .
Người đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp xã hội hàng tháng.
Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ
Hành vi nào sau đây KHÔNG phải là hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực BHXH:
Chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH
Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện BHXH
Trốn đóng BHXH bắt buộc
Ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp BHXH
Hiện nay chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Luật nào quy định?
Bộ luật lao động 2012.
Cả 3 đạo luật: Bộ luật lao động 2012; Luật BHXH 2014 và Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.
Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015
Luật BHXH năm 2014.
Hiến pháp năm 2013 quy định đối tượng nào sau đây được bảo đảm an sinh xã hội
Cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài.
Cá nhân, tổ chức.
Công dân Việt Nam
Công dân.
Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn KHÔNG cần có giấy tờ nào sau đây:
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động
Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội quy định.
Giấy xác nhận hộ khẩu của UBND cấp xã nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú.
Sổ BHXH
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi của liệt sỹ KHÔNG có giấy tờ nào sau đây:
Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ
Bản Photo có chứng thực Bằng tổ quốc ghi công.
Giấy báo tử
Quyết định cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất của Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội.
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi của thương binh KHÔNG có giấy tờ nào sau đây:
check_box Bản khai tình hình thân nhân.
Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa.
Giấy chứng nhận bị thương.
Quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh.
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học KHÔNG có giấy tờ nào sau đây:
Bản sao Bằng tổ quốc ghi công.
Bản sao bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định.
Giấy chứng nhận bệnh tật; dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hóa học của cơ quan có thẩm quyền
Giấy tờ chứng minh có thời gian tham gia kháng chiến ở vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học.
Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội do cơ quan/cá nhân có thẩm quyền nào thành lập?
check_box Chủ tịch UBND cấp xã
Chủ tịch UBND cấp huyện
UBND cấp huyện
UBND cấp xã thành lập
Khi cơ quan BHXH khởi kiện người sử dụng lao động ra Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp về hành vi trốn đóng BHXH của người sử dụng lao động thì việc giải quyết tranh chấp được xác định như thế nào?
Cơ quan BHXH xử lý vi phạm của người sử dụng lao động hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về BHXH.
Tòa án không thụ lý đơn khởi kiện của cơ quan BHXH
Tòa án xác định là vụ án hành chính
Tòa án xác định là vụ án lao động
Khi người lao động khởi kiện ra Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp về quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan BHXH thì Tòa án sẽ xác định vụ án tranh chấp như thế nào?
check_box Tòa án xác định là vụ án hành chính
Cả 3 đáp áp đều sai.
Tòa án trả lại đơn và yêu cầu giải quyết khiếu nại hành chính
Tòa án xác định là vụ án lao động
Khi người sử dụng lao động khởi kiện ra Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp về quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan BHXH thì Tòa án sẽ xác định vụ án tranh chấp như thế nào?
Cả 3 đáp áp đều sai.
Tòa án trả lại đơn và yêu cầu giải quyết khiếu nại hành chính
Tòa án xác định là vụ án hành chính
Tòa án xác định là vụ án lao động
Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con trong trường hợp bình thường được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là:
03 ngày làm việc
05 ngày làm việc
07 ngày làm việc
Không được nghỉ.
Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất là:
02 tháng
03 tháng
04 tháng
Tùy theo thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động
Luật BHYT 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) KHÔNG áp dụng với đối tượng nào sau đây:
BHYT mang tính kinh doanh
Bộ quốc phòng và Bộ công an
Cả 3 đáp án A, B, C đều sai.
Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Mộ liệt sĩ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý được nhà nước hỗ trợ kinh phí như thế nào?
check_box Hỗ trợ một lần để xây vỏ mộ mức 2.500.000 đồng.
Hỗ trợ một lần để xây vỏ mộ mức 2.000.000 đồng.
Hỗ trợ một lần để xây vỏ mộ mức 3.000.000 đồng.
Hỗ trợ một lần để xây vỏ mộ mức 3.500.000 đồng.
Mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành được quy định như thế nào?
250.000 đồng
270.000 đồng
300.000 đồng
320.000 đồng
Mức đóng BHYT hằng tháng của người hưởng lương hưu do tổ chức BHXH đóng được quy định như thế nào:
Tối đa bằng 5% tiền lương cơ sở.
Tối đa bằng 5% tiền lương hưu.
Tối đa bằng 6% tiền lương cơ sở.
Tối đa bằng 6% tiền lương hưu.
Mức đóng BHYT hằng tháng của người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được quy định như thế nào?
check_box Bằng 3 % tiền lương tháng của người lao động.
Bằng 4 % tiền lương tháng của người lao động.
Bằng 4,5 % tiền lương tháng của người lao động.
Bằng 5 % tiền lương tháng của người lao động.
Mức đóng BHYT hằng tháng của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định được quy định như thế nào:
Tối đa bằng 3% tiền lương tháng trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.
Tối đa bằng 5% tiền lương tháng trong đó người sử dụng lao động đóng 2/5 và người lao động đóng 3/5.
Tối đa bằng 6% tiền lương tháng trong đó người sử dụng lao động đóng 1/2 và người lao động đóng 1/2.
Tối đa bằng 6% tiền lương tháng trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.
Mức đóng mà Người sử dụng lao động hằng tháng phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là:
Tối đa 0,5% trên quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động
Tối đa 1% trên quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động
Tối đa 1,5% trên quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động
Tối thiểu 1% trên quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động
Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với Hộ gia đình có người chết do tai nạn giao thông được quy định như thế nào?
check_box Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 05 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 15 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động được quy định như thế nào?
Tối đa 01 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 03 tháng.
Tối đa 01 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 06 tháng.
Tối đa 02 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 03 tháng.
Tối đa 02 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 06 tháng.
Mức hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với Hộ nghèo có nhà bị cháy hoàn toàn do hỏa hoạn mà không còn nơi ở được quy định như thế nào?
Được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 15.000.000 đồng/ hộ
Được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/ hộ
Được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 25.000.000 đồng/ hộ
Được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 30.000.000 đồng/ hộ
Mức hỗ trợ lương thực đối với tất cả các thành viên hộ gia đình thiếu đói trong dịp tết âm lịch được quy định như thế nào?
Hỗ trợ 10 kg gạo /người.
Hỗ trợ 12 kg gạo /người.
Hỗ trợ 15 kg gạo /người.
Hỗ trợ 20 kg gạo /người.
Mức hỗ trợ người bị thương nặng do thiên tai tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú được quy định như thế nào?
Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 05 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 15 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Mức hưởng chế độ ốm đau tính theo tháng khi người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành là:
65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
70% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
80% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau của người lao động tính theo một ngày là:
check_box 30% mức mức cơ sở.
35% mức lương cơ sở
40% mức lương cơ sở
50% mức lương cơ sở
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn được quy định như thế nào?
check_box Bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.
Bằng 65% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.
Bằng 70% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.
Bằng 70% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng được quy định như thế nào?
Bằng 0,1 mức lương tối thiểu vùng
Bằng 0,5 mức lương cơ sở
Bằng 0,5 mức lương tối thiểu vùng
Bằng 01 mức lương cơ sở
Mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên được quy định là bao nhiêu?
Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế.
Hỗ trợ tối thiểu 40% mức đóng bảo hiểm y tế.
Hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế.
Hỗ trợ tối thiểu 60% mức đóng bảo hiểm y tế.
Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng BHYT là:
15 lần mức lương cơ sở
15 lần mức lương tối thiểu vùng
20 lần mức lương cơ sở
20 lần mức lương tối thiểu vùng
Mức trợ cấp một lần đối với người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được quy định như thế nào?
check_box Tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng lương cơ sở.
Tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng lương tối thiểu vùng.
Tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 01 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng thấp nhất tại cơ sở bảo trợ xã hội đối với người lang thang xin ăn từ đủ 60 tuổi trở lên trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú được quy định như thế nào?
check_box Bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định nhân với hệ số 4,0
Bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định nhân với hệ số 2,5
Bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định nhân với hệ số 3,0
Bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định nhân với hệ số 4,5
Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân có người trực tiếp nuôi dưỡng được quy định như thế nào?
check_box Bằng 50% mức lương cơ sở
Bằng 100% mức lương cơ sở
Bằng 70% mức lương cơ sở
Bằng 85% mức lương cơ sở
Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 16 đến 22 tuổi có cả cha và mẹ bị mất tích theo quy định pháp luật đang học phổ thông được quy định như thế nào?
Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 1,5.
Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 2,0.
Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 2,5.
Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 3,0.
Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em dưới 04 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mồ côi cả cha lẫn mẹ được quy định như thế nào?
Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 1,5.
Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 2,0.
Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 2,5.
Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 3,0.
Ngoài nhà nước là chủ thể đặc biệt điều tiết quan hệ pháp luật thì chủ thể tham gia quan hệ pháp luật BHXH bao gồm:
Chủ thể đóng góp BHXH, chủ thể thực hiện BHXH,
Chủ thể đóng góp BHXH, chủ thể thực hiện BHXH, chủ thể hưởng BHXH
Người lao động, Người sử dụng lao động, chủ thể thực hiện BHXH, thân nhân của người lao động
Người lao động, Người sử dụng lao động, Cơ quan BHXH
Ngoài nhà nước là chủ thể đặc biệt điều tiết quan hệ pháp luật thì chủ thể tham gia quan hệ pháp luật BHYT bao gồm:
Chủ thể tham gia đóng góp BHYT; Chủ thể hưởng chế độ BHYT; Chủ thể thực hiện BHYT
Chủ thể tham gia đóng góp BHYT; Chủ thể hưởng chế độ BHYT; Cơ sở khám chữa bệnh BHYT.
Chủ thể tham gia đóng góp BHYT; Chủ thể hưởng chế độ BHYT; Tổ chức BHYT
Chủ thể tham gia đóng góp BHYT; Tổ chức BHYT; Cơ sở khám chữa bệnh BHYT.
Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp KHÔNG bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp:
Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Đi lao động ở nước ngoài
Hưởng lương hưu hằng tháng
Sinh con.
Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp KHÔNG bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp:
check_box Bị tai nạn giao thông
Bị tạm giam
Thực hiện nghĩa vụ quân sự
Tìm được việc làm
Người đóng BHYT ĐƯỢC hưởng BHYT trong trường hợp nào sau đây:
check_box Phục hồi chức năng
Chữa bệnh nghiện ma túy.
Điều dưỡng tại cơ sở điều dưỡng
Tham gia thử nghiệm lâm sàng
Người đóng BHYT ĐƯỢC hưởng BHYT trong trường hợp nào sau đây:
check_box Khám thai định kỳ.
An dưỡng tại cơ sở an dưỡng.
Giám định pháp y tâm thần
Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp thảm họa.
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng mới mức trợ cấp là:
check_box Được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.
Được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 2% thì được hưởng thêm 1% mức lương cơ sở.
Được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở.
Được hưởng bằng 50% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.
Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò cần điều kiện tuổi đời như thế nào để được hưởng lương hưu hằng tháng?
check_box Nam/nữ từ đủ 50 đến đủ 55 tuổi.
Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi.
Nam/nữ đủ 50 tuổi.
Nam/nữ từ đủ 45 đến đủ 50 tuổi
Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại thuộc danh mục do Bộ Lao động thương binh xã hội, Bộ Y tế ban hành cần điều kiện tuổi đời như thế nào để được hưởng lương hưu hằng tháng?
Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi.
Nam từ đủ 52 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi.
Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi.
Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 52 tuổi đến đủ 55 tuổi.
Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, làm việc trong điều kiện bình thường thì cần điều kiện tuổi đời như thế nào để được hưởng lương hưu hằng tháng?
check_box Nam đủ 60 tuổi, nữ 55 tuổi.
Nam đủ 62 tuổi, nữ 55 tuổi.
Nam đủ 62 tuổi, nữ 60 tuổi.
Nam đủ 65 tuổi, nữ 60 tuổi.
Người lao động đóng BHXH tự nguyện nếu có yêu cầu cũng KHÔNG được hưởng BHXH một lần nếu thuộc trường hợp sau:
Chuyển sang chế độ BHXH bắt buộc
Mắc bệnh ung thư
Nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS
Ra nước ngoài để định cư
Người lao động KHÔNG được hưởng chế độ tai nạn lao động khi suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên trong trường hợp:
Tai nạn do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân
Tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
Tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc.
Tai nạn trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảnh thời gian và tuyến đường hợp lý.
Người lao động KHÔNG được hưởng chế độ thai sản khi thuộc trường hợp:
Lao động nữ mang thai hộ.
Lao động nữ thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm.
Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi
Người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
Người lao động KHÔNG được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đường bưu điện nếu thuộc trường hợp:
Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông
Dịch bệnh có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền
Nhập học có xác nhận của Cơ sở đào tạo.
Thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.
Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau là:
check_box Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần;
Tối đa 120 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần;
Tối đa 150 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần;
Tối đa 90 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần;
Người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội KHÔNG có quyền nào sau đây:
Khiếu nại, tố cáo về BHXH theo quy định của pháp luật.
Khởi kiện về BHXH theo quy định của pháp luật.
Quản lý sổ BHXH của người lao động
Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về BHXH.
Người sử dụng lao động khi tham gia BHXH KHÔNG có trách nhiệm nào sau đây:
check_box Khởi kiện về BHXH theo quy định pháp luật
Đóng BHXH theo quy định.
Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ BHXH, đóng, hưởng BHXH.
Phối hợp với cơ quan BHXH trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Người tham gia BHYT được quỹ BHYT chi trả các chi phí sau:
check_box Khám bệnh, chữa bệnh; Phục hồi chức năng; Khám thai định kỳ, sinh con; Vận chuyển người bệnh trong các trường hợp theo quy định.
Khám bệnh, chữa bệnh; Phục hồi chức năng, Khám thai định kỳ, sinh con
Khám bệnh, chữa bệnh; Phục hồi chức năng; Vận chuyển người bệnh trong các trường hợp theo quy định.
Khám bệnh, chữa bệnh; Vận chuyển người bệnh trong các trường hợp theo quy định.
Người thuộc trường nào sau đây KHÔNG được xem xét xác nhận là liệt sĩ?
Dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;
Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;
Thương binh chết do tự bản thân gây nên.
Trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự;
Người thuộc trường nào sau đây KHÔNG được xem xét xác nhận là liệt sĩ?
check_box Chết trong khi thăm viếng hữu nghị.
Hy sinh do ốm đau, tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
Hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế bị bệnh phải đưa về nước điểu trị và chết trong khi đang điều trị.
Hy sinh khi trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bán phá.
Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng với mức như thế nào?
check_box Bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Bằng 15 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Bằng 25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm:
check_box Người sử dụng lao động đóng, tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư từ Quỹ, các khoản thu hợp pháp khác.
Người lao động đóng, người sử dụng lao động đóng, các khoản thu hợp pháp khác.
Người lao động đóng, người sử dụng lao động đóng, tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư từ Quỹ, các khoản thu hợp pháp khác.
Người lao động đóng, người sử dụng lao động đóng, tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư từ Quỹ.
Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc cơ bản trong giải quyết tranh chấp ASXH?
Đảm bảo quyền tự quyết định của các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp.
Đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời trong quá trình giải quyết giải quyết tranh chấp
Đảm bảo tính pháp chế trong quá trình giải quyết tranh chấp ASXH
Nghiêm trị người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội.
Nguyên tắc nào KHÔNG phải là nguyên tắc cơ bản trong giải quyết tranh chấp ASXH?
Đảm bảo quyền tự quyết định của các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp.
Đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời trong quá trình giải quyết giải quyết tranh chấp
Đảm bảo tính pháp chế trong quá trình giải quyết tranh chấp ASXH
Khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo.
Nguyên tắc nào KHÔNG phải là nguyên tắc cơ bản về chính sách trợ giúp xã hội?
check_box Bình đẳng về cơ hội việc làm và thu nhập.
Chính sách trợ giúp xã hội được thay đổi tùy thuộc vào điều kiện kinh tế đất nước và mức sống tối thiểu dân cư từng thời kỳ
Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện công bằng, công khai, kịp thời theo mức độ khó khăn và ưu tiên tại gia đình, nơi sinh sống.
Khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ đối tượng bảo trợ xã hội.
Những tranh chấp ASXH nào được xác định là tranh chấp lao động cá nhân có thể khởi kiện thẳng ra Tòa án mà không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải?
Cả đáp án A, B, C
Tranh chấp về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm,
Tranh chấp về BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH và Tranh chấp về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
Tranh chấp về BHYT theo quy định pháp luật về BHYT
Những tranh chấp ASXH nào được xác định là tranh chấp lao động cá nhân có thể khởi kiện thẳng ra Tòa án mà không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải?
Cả đáp án A, B, C
Tranh chấp về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm,
Tranh chấp về BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH và Tranh chấp về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Tranh chấp về BHYT theo quy định pháp luật về BHYT
Pháp luật ASXH Việt Nam có các cơ chế nào trong giải quyết tranh chấp ASXH?
Hòa giải, khiếu nại, tố tụng
Khiếu nại, tố tụng
Thương lượng, hòa giải, khiếu nại
Thương lượng, hòa giải, khiếu nại, tố tụng
Pháp luật ASXH Việt Nam KHÔNG có vai trò nào sau đây?
Góp phần phát triển xã hội ổn định, bền vững, thúc đẩy công bằng, tiến bộ xã hội.
Là cơ sở pháp lý quan trọng để người dân được hưởng quyền ASXH
Là công cụ hữu hiệu để nhà nước thực hiện chính sách xã hội và quản lý ASXH:
Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.
Pháp luật ASXH Việt Nam sử dụng phương pháp nào để điều chỉnh các quan hệ ASXH?
check_box Kết hợp cả hai phương pháp mệnh lệnh và thỏa thuận
Cả 3 đáp án A, B, C đều sai.
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp thỏa thuận
Quan điểm nào sau đây là ĐÚNG:
Chỉ có Hiến pháp 2013 quy định về quyền ASXH
Từ Hiến pháp 1992 đã có quy định về quyền ASXH.
Từ Hiến pháp năm 1946 đã có những quy định về quyền ASXH.
Từ Hiến pháp năm 1959 đã có những quy định về quyền ASXH.
Quan điểm nào sau đây là ĐÚNG:
Thuật ngữ “An sinh xã hội” được sử dụng trong Hiến pháp 1992.
Thuật ngữ “An sinh xã hội” được sử dụng trong Hiến pháp 2013.
Thuật ngữ “An sinh xã hội” được sử dụng trong Hiến pháp năm 1946.
Thuật ngữ “An sinh xã hội” được sử dụng trong Hiến pháp năm 1980.
Quan hệ ASXH (theo nghĩa hẹp) thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật ASXH Việt Nam bao gồm các nhóm nào?
check_box Quan hệ về BHXH, Quan hệ về Bảo hiểm y tế, Quan hệ về bảo hiểm thất nghiệp, Quan hệ về ưu đãi xã hội, Quan hệ về cứu trợ xã hội
Quan hệ về BHXH bắt buộc, Quan hệ về BHXH tự nguyện, Quan hệ về Bảo hiểm y tế, Quan hệ về cứu trợ xã hội.
Quan hệ về BHXH bắt buộc, Quan hệ về BHXH tự nguyện, Quan hệ về Bảo hiểm y tế, Quan hệ về ưu đãi xã hội.
Quan hệ về BHXH, Quan hệ về Bảo hiểm y tế, Quan hệ về ưu đãi xã hội, Quan hệ về cứu trợ xã hội
Quy định nào sau đây KHÔNG đúng đối với Hợp đồng dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng giữa đối tượng với Cơ sở bảo trợ xã hội?
Hợp đồng phải bảo đảm nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng
Hợp đồng phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định pháp luật.
Hợp đồng phải có xác nhận của UBND cấp huyện nơi có đăng ký Cơ sở bảo trợ xã hội
Hợp đồng phải được lập thành văn bản
Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đồng thời là thân nhân của người có công từ trần thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như thế nào?
Chỉ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ.
Chỉ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công.
Được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của cả thân nhân liệt sĩ và thân nhân người có công.
Được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng tính trung bình cộng của các chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ và thân nhân người có công
Thân nhân của người có công là ai?
Cha đẻ, mẹ đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi, vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi); Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi)
Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi); Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con đẻ; Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
Thẻ BHYT KHÔNG bị thu hồi trong trường hợp:
Cấp trùng thẻ BHYT
Gian lận trong việc cấp thẻ BHYT
Người có tên trong thẻ BHYT không tiếp tục tham gia BHYT
Thẻ bị rách, nát hoặc hỏng
Thẻ BHYT KHÔNG có thông tin sau:
Ảnh của người tham gia BHYT
Địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc.
Mức hưởng BHYT.
Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu
Thẻ BHYT KHÔNG được đổi trong trường hợp:
Người có tên trong thẻ định cư ở nước ngoài.
Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
Thẻ bị sửa chữa, tẩy xóa.
Thông tin ghi trong thẻ không đúng.
Thẻ BHYT vẫn CÓ giá trị sử dụng trong trường hợp:
Người có tên trong thẻ đang hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia BHYT
Thẻ bị sửa chữa, tẩy xóa.
Thẻ đã hết thời hạn sử dụng
Theo quy định của pháp luật ASXH Việt Nam, Tòa án chuyên trách giải quyết các tranh chấp về ASXH được tổ chức ở cấp nào?
check_box Chưa có Tòa án chuyên trách giải quyết tranh chấp ASXH
Tòa án nhân dân cấp cao
Tòa án nhân dân cấp huyện
Tòa án nhân dân cấp tỉnh
Thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và người sử dụng lao động được quy định như thế nào ?
check_box Là thời điểm đóng BHXH bắt buộc.
01 tháng kể từ ngày hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có hiệu lực.
15 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có hiệu lực.
Là thời điểm hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có hiệu lực.
Thời gian chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua Tổ chức dịch vụ chi trả được quy định như thế nào?
Từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng
Từ ngày 1 đến ngày 15 hàng tháng
Từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng
Từ ngày 5 đến ngày 15 hàng tháng
Thời gian hưởng chế độ khi con dưới 03 tuổi ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con là:
12 ngày làm việc
15 ngày làm việc
20 ngày làm việc
25 ngày làm việc
Thời gian hưởng chế độ khi con từ 03 đến dưới 07 tuổi ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con là:
10 ngày làm việc
15 ngày làm việc
20 ngày làm việc
25 ngày làm việc
Thời gian hưởng chế độ khi khám thai được quy định như thế nào?
Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 03 lần, mỗi lần 1 ngày.
Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 03 lần, mỗi lần 2 ngày.
Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 1 ngày.
Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 2 ngày.
Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
check_box Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 thì được hưởng 04 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 thì được hưởng 04 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp.
Đóng đủ 12 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Thời gian nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng đối với nạn nhân của bạo lực gia đình được quy định như thế nào?
Không quá 01 tháng.
Không quá 02 tháng.
Không quá 03 tháng.
Không quá 04 tháng.
Thời gian tham gia đóng BHXH được quy định như thế nào?
Thời gian tham gia đóng BHXH được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi chết. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.
Thời gian tham gia đóng BHXH được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH nhưng tối đa không quá 20 năm.
Thời gian tham gia đóng BHXH được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH nhưng tối đa không quá 30 năm.
Thời gian tham gia đóng BHXH được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.
Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí đối với người có cả thời gian BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc được quy định như thế nào?
Thời gian tính hưởng là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện,
Thời gian tính hưởng là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, tối đa không quá 20 năm đóng BHXH
Thời gian tính hưởng là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, tối đa không quá 25 năm đóng BHXH
Thời gian tính hưởng là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, tối đa không quá 30 năm đóng BHXH
Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm được quy định như thế nào?
Do các bên thỏa thuận;
Thời hạn của hợp đồng được tính từ ngày ký, tối đa không quá 36 tháng;
Thời hạn của hợp đồng từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm, tối đa không quá 24 tháng;
Thời hạn của hợp đồng từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm, tối đa không quá 36 tháng;
Thời hạn cơ quan BHXH phải có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được quy định như thế nào?
check_box 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.
03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.
07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.
Thời hạn để Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng trợ giúp xã hội được quy định như thế nào?
Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động thương binh xã hội
Thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động thương binh xã hội
Thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động thương binh xã hội
Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động thương binh xã hội
Thời hạn để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945 được quy định như thế nào?
check_box trong thời gian 10 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ
trong thời gian 07 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ
trong thời gian 15 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ
trong thời gian 30 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu quyết định, hành vi hành chính về BHXH được quy định như thế nào?
check_box Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý
Không quá 15 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý
Không quá 15 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý
Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý
Thời hạn người lao động phải phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm được quy định như thế nào?
03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
45 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
60 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
Thời hạn người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại tổ chức BHXH là bao nhiêu ngày?
check_box 30 ngày kể từ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.
15 ngày kể từ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.
20 ngày kể từ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.
45 ngày kể từ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.
Thời hạn tổ chức BHXH thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động được quy định như thế nào?
check_box 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
Thời hạn tổ chức BHYT cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT được quy định như thế nào?
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ.
Thời hạn Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động để trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định là bao nhiêu ngày ?
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề.
Thời hiệu khiếu nại quyết định, hành vi hành chính về BHXH được quy định như thế nào?
120 ngày kể từng ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
180 ngày kể từng ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
60 ngày kể từng ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
90 ngày kể từng ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Tổ chức chính trị xã hội nào có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân của họ?
check_box Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Công đoàn Việt Nam
Hội cựu chiến binh Việt Nam
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Tòa án nhân dân không thụ lý vụ tranh chấp nào sau đây:
Cơ quan BHXH khởi kiện người sử dụng lao động yêu cầu giải quyết tranh chấp về hành vi trốn đóng BHXH
Người lao động khởi kiện người sử dụng lao động yêu cầu giải quyết tranh chấp về bảo hiểm thất nghiệp.
Người sử dụng lao động khởi kiện cơ quan BHXH yêu cầu giải quyết tranh chấp về BHXH bắt buộc.
Tập thể lao động khởi kiện người sử dụng lao động yêu cầu giải quyết tranh chấp về BHYT.
Trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp mà người sử dụng lao động phải thực hiện được quy định như thế nào?
Đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của đơn vị.
Đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Đóng bằng 1,5% quỹ tiền lương tháng của những người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Đóng bằng 2% quỹ tiền lương tháng của những người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Trách nhiệm hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp của nhà nước được quy định như thế nào?
Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương đảm bảo.
Nhà nước hỗ trợ tối đa 2% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương đảm bảo.
Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương đảm bảo.
Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 2% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương đảm bảo.
Tranh chấp nào sau đây là tranh chấp về bảo hiểm thất nghiệp:
Tranh chấp giữa con của thương binh với cơ sở giáo dục về chế độ ưu tiên tuyển sinh
Tranh chấp giữa người lao động với người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động.
Tranh chấp giữa người sử dụng lao động với Sở lao động thương binh xã hội điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.
Tranh chấp người cao tuổi với cơ sở bảo trợ xã hội về điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng
Tranh chấp nào sau đây là tranh chấp về trợ giúp xã hội:
check_box Tranh chấp giữa hộ gia đình với Chủ tịch UBND cấp xã về hỗ trợ lương thực sau thiên tai.
Tranh chấp giữa người lao động với cơ quan BHXH về chế độ BHXH tự nguyện.
Tranh chấp giữa người lao động với người sử dụng lao động về chế độ tai nạn lao động.
Tranh chấp giữa thương binh với cơ sở khám, chữa bệnh về việc khám, chữa bệnh.
Tranh chấp nào sau đây là tranh chấp về ưu đãi xã hội:
check_box Tranh chấp giữa thân nhân liệt sỹ với Giám đốc Sở lao động thương binh xã hội về chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng.
Tranh chấp giữa bệnh binh với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc khám bệnh, chữa bệnh.
Tranh chấp giữa người cao tuổi với Phòng Lao động thương binh xã hội về trợ cấp xã hội hàng tháng.
Tranh chấp giữa người lao động với người sử dụng lao động về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Trong các Công ước của tổ chức lao động quốc tế (ILO) quy định các vấn đề về ASXH, Công ước nào được coi là công ước quan trọng nhất:
check_box Công ước số 102 năm 1952 về Quy phạm tối thiểu về an toàn xã hội
Công ước số 103 năm 1952 (sửa đổi) về Bảo vệ thai sản
Công ước số 118 năm 1962 về Bình đẳng trong đối xử
Công ước Số 121 năm 1964 về Chế độ về tai nạn lao động
Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào KHÔNG phải là nguyên tắc cơ bản của pháp luật ASXH Việt Nam:
Nguyên tắc áp dụng cho mọi thành viên xã hội.
Nguyên tắc áp dụng tập quán.
Nguyên tắc kết hợp hài hòa chính sách kinh tế, chính sách xã hội.
Nguyên tắc phân phối công bằng.
Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào KHÔNG phải là nguyên tắc cơ bản của pháp luật ASXH Việt Nam:
Nguyên tắc “lấy số đông bù số ít”
Nguyên tắc áp dụng cho mọi thành viên xã hội.
Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận.
Nhà nước thống nhất quản lý vấn đề ASXH.
Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào là nguyên tắc cơ bản của pháp luật ASXH Việt Nam:
Nguyên tắc áp dụng tập quán.
Nguyên tắc áp dụng thói quen.
Nguyên tắc đa dạng hóa, xã hội hóa.
Nguyên tắc tự do, tự nguyện, thỏa thuận
Trường hợp một người là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhưng cũng là thương binh thì chế độ ưu đãi sẽ được thực hiện như thế nào?
Được hưởng trợ cấp, phụ cấp của đối tượng có mức cao hơn, các chế độ khác được hưởng mức ưu đãi của một trong hai đối tượng (trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật).
Được hưởng trợ cấp, phụ cấp của một trong hai đối tượng, các chế độ khác được hưởng mức ưu đãi của một trong hai đối tượng (trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật).
Được hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với từng đối tượng, các chế độ khác được hưởng mức ưu đãi của một trong hai đối tượng (trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật).
Được hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ khác của đối tượng có mức cao hơn (trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật).
Trường hợp một người tham gia BHYT vừa thuộc nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng vừa thuộc nhóm đối tượng do tổ chức BHXH đóng thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng nào?
Theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.
Theo đối tượng do ngân sách nhà nước đóng.
Theo đối tượng do tổ chức BHXH đóng
Theo lựa chọn của người tham gia BHYT
Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại Bệnh viện tuyến trung ương được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng là:
check_box 40% chi phí điều trị nội trú.
50% chi phí điều trị nội trú.
60% chi phí điều trị nội trú.
65% chi phí điều trị nội trú.
Trường hợp người lao động đóng BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức trợ cấp tuất một lần cho thân nhân được quy định như thế nào?
check_box Bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH
Bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 01 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH
Bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 03 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH
Bằng số tiền đã đóng.
Văn bản quy phạm pháp luật về ASXH của Việt Nam trong giai đoạn từ Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến năm 1960 chủ yếu dưới hình thức nào?
Nghị định.
Quyết định
Sắc lệnh
Thông tư.
Việc đóng BHYT hằng tháng của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào?
Tối đa bằng 5% tiền lương cơ sở và do người hưởng trợ cấp thất nghiệp tự đóng.
Tối đa bằng 5% tiền trợ cấp thất nghiệp và do người hưởng trợ cấp thất nghiệp tự đóng.
Tối đa bằng 5% tiền trợ cấp thất nghiệp và do tổ chức BHXH đóng
Tối đa bằng 6% tiền trợ cấp thất nghiệp và do tổ chức BHXH đóng
Việc phân bổ và sử dụng tổng số tiền đóng quỹ BHYT được quy định theo tỷ lệ như thế nào?
80% dành cho quỹ khám bệnh, chữa bệnh; 20% dành cho quỹ dự phòng và chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế
85% dành cho quỹ khám bệnh, chữa bệnh; 15% dành cho quỹ dự phòng và chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế
90% dành cho quỹ khám bệnh, chữa bệnh; 10% dành cho quỹ dự phòng và chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế
Do Bộ tài chính điều tiết theo kế hoạch hằng năm.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập