“Cương lĩnh dân tộc” là của ai?
check_box Hồ Chí Minh.
C.Mác.
Ph.Ăng ghen.
V.I.Lênin
“Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản ” Câu nói này của ai?
check_box Hồ Chí Minh
C.Mác
Ph.Ănghen
V.I.Lênin
“Muốn xây dựng Chủ nghĩa xã hội, cần phải có con người mới XHCN”. Câu nói này của ai?
check_box Hồ Chí Minh
C.Mác
Ph.Ăngghen
V.I.Lênin
“Nguyên tắc cao nhất của chuyên chính vô sản là duy trì khối liên minh giữa giai cấp vô sản và nông dân” câu nói này của ai?
C.Mác
Hồ Chí Minh
Ph.Ănghen
V.I.Lênin
“Những tư tưởng của một thời đại bao giờ cung là những tư tưởn của giai cấp thống trị” là câu nói của ai?
check_box C.Mác
Hồ Chí Minh
Ph.Ăngghen
V.I.Lênin
“Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” là câu nói của ai?
check_box V.I.Lênin
C.Mac
Hồ Chí Minh
Ph.Ăngghen
“Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”. Lời kêu gọi trên thể hiện: (Tìm câu trả lời đúng nhất)
check_box Tổng hợp cả ba nội dung trong cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin
Hai xu hướng khách quan trong sự phát triển dân tộc
Quyền tự quyết dân tộc
Vấn đề quan hệ dân tộc – giai cấp
”Đặc điểm chủ yếu của thời đại chúng ta là hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới đang trở thành nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội loài người” được tuyên bố và khẳng định trong:
check_box Hội nghị Đảng Cộng sản và công nhân Matsxcova năm 1960
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Việt nam năm 1951
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Cộng sản Việt nam năm 1951
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt nam năm 1976
”Để đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, được Đảng ta khẳng định tại đại hội lần thứ mấy?
check_box Đại hội X (2006)
Đại hội IX (2001)
Đại hội VI (1986)
Đại hội VII (1991)
”Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng Tháng Mười Nga sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất..”
check_box Hồ Chí Minh
J. Stalin
Mao Trạch Đông
V.I. Lênin
Ai là người phát hiện ra hai xu hướng khách quan trong sự phát triển của dân tộc.
check_box V.I.Lênin
C.Mác.
Hồ Chí Minh.
Ph.Ăng ghen.
Anh (chị) hãy cho biết tỷ suất lợi nhuận phản ánh:
Hiệu quả đầu tư tư bản
Nghệ thuật bóc lột của tư bản
Sự phân chia ngày lao động của công nhân thành thời gian lao động cần thiết và thời gian lao động thặng dư
Trình độ bóc lột sức lao động của nhà tư bản
Bản chất của Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước:
check_box Sự kết hợp giữa tổ chức độc quyền tư nhân và Nhà nước tư sản.
Sự đấu tranh giữa các tổ chức độc quyền tư nhân.
Sự kết hợp giữa các nước đế quốc.
Sự kết hợp giữa các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia.
Bản chất của dân chủ XHCN là gì? Chọn câu trả lời đúng nhất.
check_box là một chế độ xó hội mà ở đó mọi quyền lực thuộc về nhân dân.
là dân chủ dành cho những người nghèo.
là dân chủ trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.
là sự tự quản của nhân dân thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp.
Bản chất của dân chủ XHCN? (chọn câu trả lời đúng nhất)
check_box Là một chế độ xã hội mà ở đó mọi quyền lực thuộc về nhân dân
Là dân chủ trong lĩnh vực chính trị
Là người dân tham gia vào các hoạt động chính trị, hoạt động nhà nước
Là sự tự quản của nhân dân thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp
Bản chất của tiền
Cổ phiếu, trái phiếu
Là hàng hóa đặc biệt đóng vai trò vật ngang giá chung.
Là kim loại quý
Là vàng
Bản chất của tôn giáo là gì? Chọn câu trả lời đầy đủ và khái quát nhất.
check_box Là một hình thái ý thức xã hội.
Là một hiện tượng xã hội
Là ý thức chính trị.
Là ý thức xã hội.
Bản chất của tư bản là:
Tư bản biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội, quan hệ giai cấp tư sản chiếm đoạt giá trị thặng dư do giai cấp công nhân sáng tạo ra.
Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê
Tư bản là phạm trù vĩnh viễn
Tư bản là tư liệu sản xuất
Biểu hiện phát triển của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là:
check_box Cả ba phương án trên.
Chi tiêu tài chính của các nhà nước tư bản phát triển để điều tiết kinh tế tăng lên.
Sự kết hợp giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân tăng lên.
Tỷ trọng kinh tế nhà nước trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa tăng lên.
Biểu hiện quan trọng nhất của chủ nghĩa tư bản độc quyền:
Hai xu thế song song cùng tồn tại: sự phát triển nhanh chóng và sự trì trệ của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản.
Xuất hiện các tổ chức độc quyền.
Bộ phận nào sau đây được coi là nguồn gốc của tích lũy tư bản:
Giá trị thặng dư
Tư bản bất biến
Tư bản khả biến
Tư bản ứng trước
C.Mác hoàn toàn dựa vào và chỉ dựa vào nhân tố nào trong sự vận động của xó hội hiện đại để kết luận rằng xã hội TBCN nhất định sẽ phải chuyển biến thành xã hội XHCN? Chọn câu trả lời đúng nhất.
check_box C.Mác đã phân tích các quy luật kinh tế của sự vận động của xã hội hiện đại
C.Mác đã phân tích các áp bức bất công ngày càng đè nặng lên các tầng lớp dân cư ở các nước TBCN.
C.Mác đó phân tích hiện tượng phân hoá giầu nghèo, phân hoá Bắc –Nam, mâu thuẫn giữa trung tâm và ngoại vi của thế giới TBCN.
C.Mác đó phân tích sự tha hóa, suy đồi và bất công trong xó hội TBCN.
Các cường quốc đế quốc xâm chiếm thuộc địa nhằm:
An toàn trong cạnh tranh.
Đảm bảo nguồn nguyên liệu.
Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Thực hiện đồng thời mục đích kinh tế-chính trị-quân sự.
Các nhận định sau đây, nhận định nào đúng về tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH:
Nhằm chống lại sự thống trị của giai cấp tư sản
Vì công nhân, nông dân, trí thức đều là những giai cấp lãnh đạo xã hội
Vì họ đều bị bóc lột
Xuất phát từ mối liên hệ tự nhiên, gắn bó và sự thống nhất về lợi ích của các giai cấp, tầng lớp xã hội đó quy định
Các tổ chức độc quyền của các quốc gia cạnh tranh với nhau trên thị trường quốc tế sẽ dẫn đến:
Các tổ chức độc quyền sẽ thôn tính nhau.
Đấu tranh không khoan nhượng.
Sẽ có tổ chức độc quyền bị phá sản, còn lại những tổ chức độc quyền mạnh.
Thỏa hiệp với nhau hình thành các tổ chức độc quyền quốc tế.
Cách mạng Tháng Mười Nga do ai đứng đầu lãnh đạo?
check_box V.I. Lênin
C. Mác
J. Stalin
Ph. Ăngghen
Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi vào thời gian nào?
check_box Ngày 7 tháng 11 năm 1917
Ngày 17 tháng 10 năm 1917
Ngày 17 tháng 11 năm 1917
Ngày 7 tháng 10 năm 1917
Cách mạng xã hội chủ nghĩa xuất hiện là do:
Giai cấp công nhân hình thành với tính cách là một giai cấp độc lập, đấu tranh vì lợi ích giai cấp
Mâu thuẫn kinh tế – chính trị, xã hội trong chủ nghĩa tư bản phát triển cao đòi phải được giải quyết
Xuất hiện mâu thuẫn kinh tế và chính trị – xã hội trong chủ nghĩa tư bản
Xuất hiện nền đại công nghiệp và quan hệ sản xuất tư bản
Căn cứ để phân chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động là:
Phương thức chu chuyển về mặt giá trị của các bộ phận tư bản
Qui mô của tư bản
Tốc độ vận động của tư bản
Vai trò của từng bộ phận tư bản trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư
Câu nói: “Giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản là thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội này sang xã hội kia, thích ứng với thời kỳ đó là sự quá độ về chính trị và nhà nước ở đây sẽ không là gì khác ngoài nền chuyên chính của giai cấp vô sản” là của ai?
C.Mác
Hồ Chí Minh
Ph.Ănghen
V.I.Lênin
Chế độ tham dự của tư bản tài chính được thiết lập thông qua:
Quyết định hành chính của nhà nước.
Số cổ phiếu khống chế để nắm công ty mẹ, con, cháu.
Yêu cầu hành chính của các ngân hàng.
Yêu cầu hành chính của các tổ chức độc quyền công nghiệp.
Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và sáu nước Đông Âu đã bị sụp đổ hoàn toàn vào năm bao nhiêu?
check_box Năm 1991
Năm 1989
Năm 1990
Năm 1992
Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là chi phí để:
Mua sức lao động
Mua tư liệu sản xuất
Mua tư liệu sản xuất và sức lao động
Mua tư liệu tiêu dùng
Chỉ ra câu có nội dung đúng nhất nói về mối quan hệ giữa giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản
check_box Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội -giai cấp của đảng cộng sản.
Giai cấp công nhân là cơ sở kinh tế- xã hội của đảng cộng sản.
Giai cấp công nhân là nguồn gốc giai cấp của đảng cộng sản.
Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội cho sự phát triển đảng của đảng cộng sản.
Chỉ ra luận điểm đúng trong các luận điểm sau đây?
check_box Tôn giáo ra đời khi trình độ tư duy của con người đạt đến mức độ có khả năng tư duy trừu tượng.
Tôn giáo xuất hiện cùng với sự xuất hiện con người.
Tôn giáo xuất hiện gắn liền với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.
Tôn giáo xuất hiện khi xã hội có sự phân chia giai cấp và nhà nước ra đời.
Chỉ ra một luận điểm đúng về những đặc trưng của xã hội XHCN:
Xã hội xã hội chủ nghĩa đã xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
Xã hội xã hội chủ nghĩa thực hiện nguyên tắc phân phối theo nhu cầu
Xã hội XHCN là một xã hội tốt đẹp, loại bỏ được tất cả những mâu thuẫn và tàn tích của của CNTB
Xã hội XHCN tồn tại nhiều hình thức sở hữu
Chỉ ra nguyên nhân nhận thức cho sự tồn tại của tín ngưỡng, tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH?
check_box Nhiều hiện tượng tự nhiên, xã hội và con người mà khoa học chưa lý giải được, một bộ phận nhân dân đi tìm sự lý giải từ thần linh.
Có những nguyên tắc của tôn giáo phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước XHCN
Những yếu tố may rủi trong kinh tế tác động mạnh mẽ đến con người, làm cho con người nhờ cậy,cầu mong lực lượng siêu nhiên
Sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đã đáp ứng được phần nào nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng
Chọn 1 phương án đúng về nhân tố khách quan quy định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân
check_box Địa vị kinh tế – xã hội
Có Đảng cộng sản lãnh đạo
Giai cấp chiếm số đông trong xã hội tư bản
Không có tư liệu sản xuất
Chọn 1 phương án đúng về nhân tố khách quan quy định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân:
Có Đảng cộng sản lãnh đạo
Có lý luận
Đặc điểm chính trị – xã hội
Làm việc trong lĩnh vực công nghiệp
Chọn phương án chính xác nhất trong các phương án sau: Nguồn gốc của tiền là:
Do mua bán , trao đổi quốc tế
Do nhà nước phát hành
Do nhu cầu của sản xuất và trao đổi
Do nhu cầu mua bán
Chọn phương án chính xác: Điều kiện cho sự ra đời và phát triển của kinh tế hàng hóa là
Dựa trên sở hữu tư nhân về TLSX
Phân công lao động xã hội và dựa trên sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất
Phân công lao động xã hội và sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất.
Phân công lao động xã hội.
Chọn phương án chính xác: Khi nào có phạm trù giá trị hàng hóa
Trong mọi nền sản xuất.
Trong nền nền sản xuất tự cung tự cấp.
Trong nền sản xuất hàng hóa.
Trong sản xuất ra của cải vật chất.
Chọn phương án chính xác: Nhân tố nào làm giá cả tách rời giá trị hàng hoá:
Cạnh tranh .
Cung và cầu hàng hoá trên thị trường
Cung và cầu hàng hoá trên thị trường, sức mua của tiền và cạnh tranh
Sức mua của tiền
Chọn phương án chính xác: Quy luật lưu thông tiền tệ nhằm:
Xác định lượng tiền cần thiết trong lưu thông
Xác định lượng tiền làm chức năng cất trữ
Xác định lượng tiền làm chức năng mua bán chịu.
Xác định lượng tiền làm chức năng phương tiện lưu thông
Chọn phương án sai trong câu dưới đây: Đặc điểm của hình thái giá trị chung:
Khi quan hệ trao đổi giữa các vùng kinh tế được mở rộng thì hình thái giá trị này có hạn chế. Nó đòi hỏi phải thống nhất vật ngang giá giữa các vùng.
Là tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa tư bản
Mỗi vùng kinh tế có một thứ hàng hoá đóng vai trò làm vật ngang giá
Quá trình trao đổi được tách ra làm 2 giai đoạn
Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước hình thành và phát triển rõ nét từ:
Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
Đầu thế kỷ 21.
Giữa thế kỷ 20.
Thế kỷ 19.
Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp của :
Cả ba đáp án trên.
Các nước tư bản.
Sức mạnh của tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của Nhà nước tư sản
Sức mạnh của tổ chức độc quyền tư nhân.
Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là:
Giai đoạn đầu của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.
Một giai đoạn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Một kiểu tổ chức kinh tế-xã hội.
Một phương thức sản xuất mới.
Chủ nghĩa tư bản độc quyền xuất hiện vào thời kỳ lịch sử nào:
Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.
Giữa thế kỷ 20.
Thế kỷ 16- 17.
Thế kỷ 18- 19.
Chủ thể xuất khẩu tư bản trong chủ nghĩa tư bản ngày nay chủ yếu là:
Cả ba phương án trên.
Các doanh nghiệp tư nhân tư bản chủ nghĩa.
Các tổ chức độc quyền trong một nước.
Các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia.
Chức năng thước đo giá trị của tiền dùng để
Đo lường giá trị của các hàng hóa
Nộp thuế
Phương tiện mua hàng
Trả nợ
Cơ chế kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự dung hợp của
Cả ba phương án trên.
Cơ chế thị trường và độc quyền tư nhân.
Cơ chế thị trường, độc quyền tư nhân và sự can thiệp của nhà nước.
Độc quyền tư nhân và sự điều tiết của nhà nước.
Có mấy chế độ dân chủ trong lịch sử?
check_box Ba
Bốn
Hai
Một
Công thức lưu thông của hàng hóa giản đơn là:
Hàng –Hàng –Tiền ( H – H – T )
Hàng –Tiền – Hàng ( H – T – H )
Tiền- Hàng - Tiền ( T – H – T )
Tiền-Tiền-Hàng ( T – T – H )
Đặc điểm của quá trình sản xuất TBCN là:
Người công nhân làm ra được trả công theo lao động
Người công nhân làm việc đối lập với nhà tư bản
Người công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản và sản phẩm làm ra thuộc về nhà tư bản
Sản phẩm do người công nhân làm ra thuộc về người công nhân
Dân chủ là một phạm trù nói về:
check_box Một chế độ nhà nước.
Một hệ tư tưởng.
Một học thuyết.
Một khoa học
Dân chủ là:
check_box Là sức mạnh của nhân dân.
Là của dân, do dân, vì dân.
Là quyền lực của giai cấp công nhân
Là quyền lực thuộc về nhân dân.
Dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp:
check_box Giai cấp công nhân.
Đội ngũ trí thức.
Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức
Giai cấp nông dân.
Dân chủ xã hội chủ nghĩa:
check_box Do Đảng cộng sản lãnh đạo
Do Đảng cầm quyền lãnh đạo.
Do Đảng trí thức lãnh đạo.
Do Đảng tư sản lãnh đạo.
Đảng cộng sản hình thành là do sự kết hợp của những yếu tố:
check_box Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân
Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào đấu tranh vì hòa bình
Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước
Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào nông dân
Đảng cộng sản là nhân tố quyết định đảm bảo cho giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình vì:
Các đảng viên của đảng phần lớn xuất thân từ giai cấp công nhân
Đảng cộng sản là đội tiên phong, là lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
Đảng cộng sản là lực lượng cơ bản của xã hội
Vì đảng cộng sản là những người công nhân giỏi
Đảng cộng sản là sự kết hợp phong trào xã hội nào với chủ nghĩa Mác - Lênin? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
Đảng cộng sản là sự kết hợp phong trào công đoàn với chủ nghĩa Mác - Lênin
Đảng cộng sản là sự kết hợp phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác - Lênin
Đảng cộng sản là sự kết hợp phong trào công nhân; phong trào công đoàn với chủ nghĩa Mác - Lênin
Đảng cộng sản là sự kết hợp phong trào giải phúng dõn tộc với chủ nghĩa Mác - Lênin
Đảng cộng sản Việt Nam hình thành là do sự kết hợp của những yếu tố
Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào nông dân
Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước
Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân
Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phong trào công nhân và phong trào yêu nước
Đảng lãnh đạo đối với Nhà nước bằng phương thức : (chọn 1 phương án đúng)
check_box Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối
Đảng lãnh đạo bằng công tác thực thi pháp luật
Đảng lãnh đạo bằng quân đội
Đảng lãnh đạo bằng quyền lực nhà nước
Đâu là điều kiện chủ quan quyết định để giai cấp công nhân hoàn thành vai trò lịch sử?
Có chiến lược đấu tranh phù hợp
Có sự đoàn kết, thống nhất
Có tổ chức lãnh đạo: Đảng cộng sản
Giai cấp công nhân phát triển về số lượng và chất lượng
Địa tô TBCN là phần giá trị thặng dư còn lại sau khi khấu trừ phần:
Lợi nhuận
Lợi nhuận bình quân
Lợi nhuận độc quyền
Lợi nhuận siêu ngạch
Điểm giống nhau giữa hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên và hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng?
Đều chứa đựng mầm mống của khủng hoẩng kinh tế.
Đều là quan hệ kinh tế phổ biến trong chủ nghĩa tư bản.
Là quan hệ trao đổi trực tiếp giữa hàng và hàng.
Quan hệ tỉ lệ về lượng trong trao đổi là ngẫu nhiên.
Điều kiện để sức lao động biến thành hàng hóa là:
Người lao động được tự do về thân thể và có tư liệu sản xuất
Người lao động được tự do về thân thể và không có tư liệu sản xuất
Người lao động không được tự do về thân thể và có tư liệu sản xuất
Người lao động không được tự do về thân thể và không có tư liệu sản xuất
Định nghĩa về giai cấp công nhân gồm các nội dung sau. Hãy phát hiện một nội dung không đúng.
check_box Công nhân là một tầng lớp có nhiệm vụ xóa bỏ chế độ tư hữu này xây dựng chế độ tư hữu khác
Giai cấp công nhân là đại biểu cho LLSX và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời hiện đại.
Ở các nước tư bản, giai cấp công nhân là những người không có hoặc về cơ bản không có tư liệu sản xuất, làm thuê cho giai cấp tư sản và bị bóc lột giá trị thặng dư.
Ở các nước XHCN, giai cấp công nhân là người cùng nhân dân lao đông làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu, là giai cấp lãnh đạo xã hội trong quá trình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN
Do có địa vị độc quyền, các tổ chức độc quyền áp đặt:
check_box Giá cả độc quyền thấp khi mua, cao khi bán.
Giá cả độc quyền thấp khi mua và bán đúng giá trị.
Giá cả sản xuất cao.
Mua đúng giá trị và bán với giá cả đôc quyền cao.
Dưới chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân có đặc trưng: (chọn 1 phương án đúng nhất)
check_box Lao động trong nền công nghiệp ngày càng phát triển và bị bóc lột giá trị thặng dư
Không có tư liệu sản xuất
Là một giai cấp, một lực lượng chính trị – xã hội độc lập
Nghèo khổ nhất
Giá trị hàng hóa sức lao động và giá trị hàng hóa thông thường được xác định bằng:
Thời gian lao động cần thiết
Thời gian lao động cụ thể
Thời gian lao động trừu tượng
Thời gian lao động xã hội cần thiết
Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động và giá trị sử dụng của hàng hóa thông thường được thể hiện:
Cất trữ trong kho
Trong quá trình sản xuất
Trong quá trình tiêu dùng
Vừa trong quá trình sản xuất lại vừa trong quá trình tiêu dùng
Giá trị thị trường của hàng hóa được xác định theo trường hợp nào:
Đại đa số sản phẩm được sản xuất trong điều kiện xấu
Không thể xác định.
Một số sản phẩm được sản xuất trong điều kiện tốt
Một số sản phẩm được sản xuất trong điều kiện trung bình
Giai cấp công nhân hiện đại đang được bổ sung những nét đặc điểm mới. Hãy xác định câu trả lời sai.
Bộ phận công nhân “áo xanh” hoạt động cơ bắp giảm, bộ phận công nhân “cổ cồn” có học vấn, có trình độ kỹ năng cao tăng.
Giai cấp công nhân không còn bị bóc lột nữa
Một bộ phận công nhân không hoàn toàn “vô sản” mà họ có cổ phần hoặc sở hữu tư liệu sản xuất trong doanh nghiệp.
Ở những nước phát triển bộ phận công nhân trong các ngành công nghiệp truyền thống giảm, còn bộ phận công nhân ở những ngành nghề mới tăng nhanh
Giai cấp công nhân hiện đại là gì? Chọn câu trả lời đúng nhất
Giai cấp công nhân là lớp người bị áp bức bóc lột nặng nề trong chủ nghĩa tư bản
Giai cấp công nhân là những người làm công ăn lương trong các cơ quan, doanh nghiệp, công xưởng.
Giai cấp công nhân là những người làm việc trong các công xưởng, xí nghiệp hoặc công trường thủ công.
Giai cấp công nhân là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp.
Giai cấp công nhân ở những nước đã giành được chính quyền đang xây dựng theo con đường CNXH có sự khác nhau với giai cấp công nhân ở những nước tư bản? hãy phát hiện câu trả lời sai.
Chuyển từ giai cấp bị thống trị thành giai cấp cầm quyền.
Địa vị thống trị của giai cấp công nhân chưa có gì thay đổi
Một bộ phận ngày càng đông đảo chuyển từ “vô sản” thành tập thể về tư liệu sản xuất chủ yếu.
Một bộ phận vẫn bị bóc lột về kinh tế nhưng trong khuân khổ pháp luật của nhà nước chuyên chính vô sản.
Giai cấp nông dân không có sứ mệnh lịch sử vì: (chọn 1 phương án đúng nhất)
check_box Giai cấp nông dân không đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ
Giai cấp công nhân không có kỷ luật tổ chức
Giai cấp nông dân không có hệ tư tưởng riêng
Giai cấp nông dân là những người “tư hữu nhỏ”
Hãy chỉ ra điểm không giống nhau giữa giá trị thặng dư siêu ngạch và giá trị thặng dư tương đối:
Động lực trực tiếp của các nhà tư bản
Dựạ trên tiền đề tăng năng suất lao động
Kéo dài thời gian lao động thặng dư
Rút ngắn thời gian lao động cần thiết
Hãy chỉ ra luận điểm sai trong phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối:
Giá trị sức lao động không đổi
Năng suất lao động thay đổi
Thời gian lao động cần thiết không thay đổi
Thời gian lao động thăng dư thay đổi
Hãy chỉ ra phương án sai trong các phương án sau: Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tương đối thì :
Kéo dài thời gian lao động thặng dư
Ngày lao động không đổi
Rút ngắn thời gian lao động cần thiết
Thời gian lao động cần thiết không đổi
Hãy cho biết biện pháp cơ bản để có giá trị thặng dư siêu ngạch?
Tăng cường độ lao động
Tăng năng suất lao động cá biệt cao hơn năng suất lao động xã hội
Tăng năng suất lao động xã hội
Vừa kéo dài ngày lao động vừa tăng năng suất lao động cá biệt
Hãy chọn phương án đúng về các giai đoạn chu kỳ kinh tế của CNTB
Hưng thịnh, phục hồi, tiêu điều, khủng hoảng
Khủng hoảng, phục hồi, tiêu điều, hưng thịnh
Khủng hoảng, tiêu điều, phục hồi, hưng thinh
Tiêu điều, khủng hoảng, phục hồi, hưng thịnh
Hãy lựa chọn nội dung cơ bản nhất trong cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin
check_box Liên minh công nhân tất cả các dân tộc lại
Các dân tộc được quyền tự quyết
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
Liên minh các giai cấp trên thế gjới lại
Hãy lựa chọn phương án sai trong câu sau đây: Đặc điểm của hình thái vật ngang giá là:
Giá trị sử dụng của nó trở thành hình thức biểu hiện giá trị của hàng hoá đứng đối diện
Lao động cụ thể trở thành hình thức biểu hiện lao động trừu tượng
Lao động phức tạp là hình thức biểu hiện của lao động giản đơn
Lao động tư nhân trở thành hình thức biểu hiện lao động xã hội.
Hãy tìm một phát kiến đúng của C. Mác thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội
Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Học thuyết giá trị
Học thuyết giá trị thặng dư
Phạm trù sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Hình thức xuất khẩu tư bản trong chủ nghĩa tư bản ngày nay chủ yếu là:
Đầu tư gián tiếp.
Đầu tư trực tiếp kết hợp với đầu tư gián tiếp.
Đầu tư trực tiếp.
Xuất khẩu tư bản kết hợp với xuất khẩu hàng hóa.
Khi các yếu tố khác không đổi, sự tác động của cung và cầu hàng hoá sẽ làm cho giá cả :
Bằng giá trị
Lớn hơn giá trị
Nhỏ hơn giá trị
Vận động xoay quanh giá trị
Khi chủ nghĩa tư bản độc quyền ra đời:
Làm cho các quy luật kinh tế của nền sản xuất hàng hóa và của chủ nghĩa tư bản có biểu hiện mới.
Nó không làm thay đổi các quy luật của nền sản xuất hàng hóa và của chủ nghĩa tư bản.
Nó phủ định các quy luật trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.
Phủ định các quy luật của nền sản xuất hàng hóa.
Khi năng suất lao động tăng thì:
Giá trị một đơn vị sản phẩm không đổi
Giá trị một đơn vị sản phẩm tăng
Giá trị một đơn vị sản phẩm giảm
Giá trị tạo ra trong một đơn vị sản không giảm.
Khi nào tiền tệ biến thành tư bản:
Có một lượng tiền đủ lớn
Nhà tư bản nâng cao trình độ bóc lột
Sức lao động trở thành hàng hóa
Trả tiền công thấp
Khi tăng cường độ lao động thì:
Số lượng lao động hao phí trong một đơn vị thời gian giảm
Số lượng lao động hao phí trong một đơn vị thời gian không đổi
Số lượng lao động hao phí trong một đơn vị thời gian tăng lên
Số lượng sản phẩm tạo ra trong một dơn vị thời gian không đổi
Khi xem xét và giải quyết vấn đề dân tộc phải đứng vững trên lập trường của giai cấp, hoặc tầng lớp nào?
check_box Công nhân
Nông dân
Tiểu tư sản
Tư sản
Lao động phức tạp là:
Lao động huấn luyện, đào tạo, lao động thành thạo
Lao động trí óc
Lao động trừu tượng
Lao động xã hội cần thiết
Liên Xô và các nước Đông Âu bắt đầu đi vào khủng hoảng vào thời gian nào?
check_box Những năm 80 của thế kỷ XX
Những năm 80 của thế kỷ XIX
Những năm 90 của thế kỷ XIX
Những năm 90 của thế kỷ XX
Lợi nhuận bình quân phụ thuộc vào:
Tỷ suất giá trị thặng dư
Tỷ suất lợi nhuận
Tỷ suất lợi nhuận bình quân
Tỷ suất lợi tức
Lợi nhuận có nguồn gốc từ:
Lao động cụ thể
Lao động không được trả công của công nhân
Lao động phức tạp
Lao động trừu tượng
Lợi nhuận là số tiền dôi ra ngoài:
Chi phí sản xuất TBCN
Tư bản bất biến
Tư bản cố định
Tư bản khả biến
Lợi nhuận thương nghiệp có được là do:
Nhà TB thương nghiệp mua với giá cao hơn giá trị và bán với giá bằng giá trị
Nhà TB thương nghiệp mua với giá cao hơn giá trị và bán với giá thấp hơn giá trị
Nhà TB thương nghiệp mua với giá thấp hơn giá trị và bán với giá bằng giá trị
Nhà TBthương nghiệp mua với giá thấp hơn giá trị và bán với giá cao hơn giá trị
Lựa chọn phương án chính xác: Tác động quy luật giá trị là:
Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá
Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động
Tất cả các phương án trên
Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá người lao động thành kẻ giàu người nghèo
Lựa chọn phương án đúng:Trong các câu sau đây, câu nào nói đúng về con người xã hội chủ nghĩa
check_box Con người XHCN là con người phát triển toàn diện
Con người XHCN được hình thành sau khi cuộc cách mạng XHCN thành công
Con người XHCN là con người sinh ra trong xã hội cũ
Con người XHCN là sản phẩm của Thượng đế
Lượng giá trị hàng hoá được đo bằng:
Lao động cụ thể.
Thời gian lao động của từng người để làm ra hàng hóa của họ.
Thời gian lao động từng ngành sản xuất lượng hàng hóa trên thị trường.
Thời gian lao động xã hội cần thiết.
Lượng giá trị hàng hoá được xác định như thế nào ?
Thời gian của từng người để làm ra hàng hóa của họ
Thời gian lao động: ngày, giờ…
Xác định bằng thời gian lao động xã hội cần thiết, giản đơn trung bình
Xác định qua giá trị trao đổi
Lượng tiền cần thiết trong lưu thông phụ thuộc vào:
Giá cả hàng hóa
Lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Tất cả các phương án trên
Tốc độ lưu thông của tiền
Lượng tiền cần thiết trong lưu thông tỷ lệ nghịch với:
Giá cả của hàng hóa
Số lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Số tiền mua bán chịu.
Tốc độ lưu thông của tiền
Mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản được biểu hiện trong chủ nghĩa tư bản ngày nay là:
Cả ba phương án trên.
Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa với nhau.
Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.
Mâu thuẫn giữa tư bản và lao động; giữa các nước thuộc địa, phụ thuộc với chủ nghĩa đế quốc.
Mâu thuẫn cơ bản của nền sản xuất hàng hóa giản đơn :
Hao phí lao động của từng người với hao phí lao động xã hội cần thiết.
Mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị
Mâu thuẫn giữa khối lượng sản phẩm làm ra với nhu cầu có khả năng thanh toán của xã hội.
Mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội
Mô hình chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới ra đời ở đâu?
check_box Liên Xô
Đức
Trung Quốc
Việt Nam
Mối quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền được thể hiện:
Độc quyền đối lập với cạnh tranh, không thủ tiêu cạnh tranh và làm cạnh tranh đa dạng và gay gắt hơn.
Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh, nó đối lập với cạnh tranh những không thủ tiêu cạnh tranh và làm cạnh tranh đa dạng và gay gắt hơn.
Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh, nó đối lập với cạnh tranh và thủ tiêu cạnh tranh.
Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh, nó không đối lập với cạnh tranh và làm cạnh tranh đa dạng và gay gắt hơn.
Mối quan hệ giữa giai cấp công nhân và đảng cộng sản được thể hiện qua các nội dung sau. Phát hiện nội dung sai.
check_box Đảng cộng sản ra đời là sự kết hợp phong trào dân tộc với chủ nghĩa Mác - Lênin
Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đó dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930.
Đảng cộng sản ra đời là sự kết hợp phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác - Lênin
Giai cấp công nhân là cơ sở xó hội – giai cấp của Đảng cộng sản
Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa là:
Giải phóng con người, giải phóng xã hội
Giải phóng dân tộc
Giải phóng giai cấp công nhân
Giành chính quyền
Mục tiêu của sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư bản độc quyền là
Cả ba phương án trên.
Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản.
Định hướng cho sự phát triển kinh tế xã hội nhằm tăng trưởng kinh tế.
Khắc phục những khuyết tật của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.
Ngày lao động của công nhân trong CNTB được chia thành :
Thời gian lao động cá biệt và thời gian lao động thặng dư
Thời gian lao động cần thiết và thời gian lao động thặng dư
Thời gian lao động cần thiết và thời gian lao động xã hội cần thiết
Thời gian lao động xã hội cần thiết và thời gian lao động thặng dư
nguồn gốc ra đời của tôn giáo
check_box Nguồn gốc kinh tế-xã hội, tâm lý, nhân thức
Ngồn gốc nhận thức
Nguồn gốc kinh tế-xã hội
Nguồn gốc tâm lý
Nguyên nhân hình thành các công ty xuyên quốc gia là:
Cả ba phương án trên
Do cạnh tranh.
Do điều tiết của nhà nước tư bản chủ nghĩa.
Do lực lượng sản xuất phát triển ở trình độ cao làm xuất hiện quá trình quốc tế hóa về kinh tế và thương mại.
Nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa tư bản độc quyền:
check_box Sự tập trung sản xuất dưới tác động của cách mạng khoa học công nghệ, cạnh tranh, khủng hoảng kinh tế và tín dụng
Do đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Do quan hệ sản xuất TBCN.
Do sự can thiệp, điều chỉnh của nhà nước tư sản.
Nguyên nhân ra đời Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước:
Cả ba đáp án trên.
Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và tư sản.
Trình độ xã hội hóa lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội phát triển.
Xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế.
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết là:
check_box Do chậm đổi mới cơ chế kinh tế, hệ thống quản lý, nói chung là chậm đổi mới mô hình chủ nghĩa xã hội
Do không chăm lo phát triển giáo dục
Do không phát triển khoa học kỹ thuật
Do kinh tế phát triển ngoài tầm kiểm soát
Nguyên nhân trực tiếp làm cho mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ là:
check_box Sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc,sự phản bội từ bên trong và từ trên chóp bu của cơ quan lãnh đạo cao nhất
Do sựu đấu tranh phản kháng của nhân dân
Sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc
Sự phản bội từ bên trong và từ trên chóp bu của cơ quan lãnh đạo cao nhất
Nhân tố ảnh hưởng đến giá cả
Cung - cầu về hàng hoá
Sức mua của đồng tiền
Tâm lý, tập quán và tiêu dùng
Tất cả các nhân tố trên.
Những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản ngày nay được thể hiện ở:
Biểu hiện mới về kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
Biểu hiện mới về kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền và biểu hiện mới về kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
Biểu hiện mới về kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền.
Xuất hiện các tổ chức độc quyền
Những đặc trưng nào sau đây không thuộc về đặc trưng của dân tộc - tộc người ?
check_box Có lãnh thổ chung.
Các đặc điểm chung thuộc bản sắc văn hoá.
Cộng đồng về ngôn ngữ.
Ý thức tự giác tộc người.
Nội dung ( yêu cầu) của quy luật giá trị
Giá cả bằng giá trị của hàng hóa
Giá cả hình thành tự phát trên thị trường.
Giá cả lên xuống xoay quanh giá trị
Sản xuất, trao đổi tiến hành trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết
Nội dung ( yêu cầu) của quy luật giá trị là:
Giá cả bằng giá trị của hàng hóa.
Giá cả hình thành tự phát trên thị trường
Giá cả lên xuống xoay quanh giá trị
Sản xuất, trao đổi tiến hành trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết
Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa được thể hiện trên lĩnh vực:
Trên lĩnh vực chính trị
Trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư tưởng - văn hóa
Trên lĩnh vực kinh tế
Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa
Quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH là:
check_box Quan hệ hợp tác và đấu tranh
Quan hệ đấu tranh
Quan hệ hòa bình
Quan hệ liên minh, hợp tác
Qui luật giá cả sản xuất là biểu hiện hoạt động của
Không phải qui luật nào
Qui luật cung cầu
Qui luật giá trị
Qui luật giá trị thặng dư
Qui luật lợi nhuận bình quân là biểu hiện hoạt động của:
Không phải qui luật nào
Qui luật cung cầu
Qui luật giá trị
Qui luật giá trị thặng dư
Quốc tế cộng sản III được thành lập năm bao nhiêu?
check_box Năm 1919
Năm 1917
Năm 1918
Năm 1920
Sản xuất tự cung tự cấp, sản xuất ra sản phẩm để:
Bán .
Tiêu dùng cho người khác, cho xã hội.
Tiêu dùng cho tất cả mọi người.
Tiêu dùng trực tiếp cho người sản xuất.
So sánh về lượng giữa chi phí sản xuất TBCN và chi phí thực tế ?
Chi phí sản xuất TBCN vừa bằng lai vừa lớn hơn chi phí thực tế
Chi phí sản xuất TBCN bằng chi phí thực tế
Chi phí sản xuất TBCN lớn hơn chi phí thực tế
Chi phí sản xuất TBCN nhỏ hơn chi phí thực tế
Sự hình thành các tổ chức độc quyền dựa trên cơ sở:
Phát triển khoa học- kỹ thuật.
Sản xuất nhỏ phân tán.
Sự hoàn thiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Tích tụ tập trung sản xuất và sự xuất hiện các xí nghiệp quy mô lớn.
Sứ mệnh của giai cấp công nhân được quy định một cách khách quan bởi yếu tố nào?. Chọn câu có nội dung đúng nhất.
Sứ mệnh của giai cấp công nhân được quy định bởi địa vị kinh tế- xã hội và đặc điểm chính trị xã hội của họ.
Sứ mệnh của giai cấp công nhân được quy định bởi địa vị kinh tế- xà hội và ý thức chÍnh trị của họ.
Sứ mệnh của giai cấp công nhân được quy định bởi nguyện vọng giải phóng xã hội và ý chí cách mạng của họ
Sứ mệnh của giai cấp công nhân được quy định bởi tinh thần cách mạng triệt để của họ.
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có những đặc điểm khác về chất so với sứ mệnh lịch sử của giai cấp tư sản. Hãy chỉ ra một điểm không chính xác
check_box Do thiểu số giai cấp công nhân tiến hành nhằm thực hiện sự chuyển biến từ chế độ bóc lột này sang chế độ bóc lột khác, mưu lợi cho tuyệt đại đa số nhân dân lao động.
Khác với tất cả các phong trào cách mạng trong lịch sử đều do thiểu só thực hiện hoặc đều mưu lợi ích cho thiểu số. Phong trào cách mạng của giai cấp vô sản là phong trào cách mạng do đại đa số nhân dân thực hiện, mưu lợi ích cho tuyệt đại đa số.
Không phải là thực hiện sự chuyển biến từ một chế độ tư hữu này sang chế độ tư hữu khác mà mục tiên cuối cùng là xóa bỏ chế độ tư hữu, xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất trên toàn thế giới.
Lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có những đặc điểm khác về chất so với sứ mệnh lịch sử của giai cấp tư sản. Hãy chỉ ra một điểm không đúng
Mưu lợi ích cho tuyệt đại đa số
Thực hiện sự chuyển biến từ chế độ tư hữu này sang chế độ tư hữu khác, nhằm thay đổi hình thức bóc lột này sang hình thức bóc lột khác
Xoá bỏ chế độ tư hữu TBCN
Xoá bỏ chế độ tư hữu tư nhân TBCN về các tư liệu sản xuất chủ yếu và xoá bỏ mọi hình thức người bóc lột người, xoá bỏ mọi sự phân chia xã hội thành các giai cấp.
Sự ra đời của tư bản tài chính là kết quả phát triển của:
Độc quyền công nghiệp.
Độc quyền ngân hàng.
Quá trình độc quyền hóa trong công nghiệp và trong ngân hàng xoắn xuýt với nhau.
Sự phát triển của thị trường tài chính.
Sụ sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là:
check_box Sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội
Sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội
Sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác - Lênin
Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội
Tăng năng suất lao động do:
Bỏ sức lao động nhiều hơn trong một đơn vị thời gian
Giảm giá trị sức lao động
Tăng thời gian lao động
Thay đổi cách thức lao động hợp lý hơn
Thắng lợi của Cách mạng tháng mười Nga đã mở đầu cho một thời đại mới, thời đại đó là:
check_box Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế gới
Thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa
Thời đại phát triển kinh tế ttri thức
Thời đại phát triển lên chủ nghĩa tư bản
Thế nào là sản xuất hàng hoá?
Là hình thái kinh tế - xã hội.
Là hình thức tổ chức xã hội.
Là một kiểu tổ chức kinh tế –xã hội, trong đó những sản phẩm được sản xuất ra để trao đổi, mua bán.
Là tổ chức kinh tế.
Theo anh (chị) Lợi nhuận ngân hàng được xác định theo:
Tỷ suất giá trị thặng dư
Tỷ suất lợi nhuận
Tỷ suất lợi nhuận bình quân
Tỷ suất lợi tức
Theo anh (chị), lợi tức là một phần của:
Lợi nhuận
Lợi nhuận bình quân
Lợi nhuận ngân hàng
Lợi nhuận siêu ngạch
Theo bạn những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
Tích lũy tư bản là biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản
Tích lũy tư bản là điều kiện của tái sản xuất mở rộng TBCN
Tích lũy tư bản là nhập thêm một phần giá trị thặng dư vào tư bản
Tích lũy tư bản là tập trung tư bản
Theo bạn, để đánh giá chính xác tiền công tính theo thời gian cao hay thấp thì phải dựa vào:
Cả A, B, C
Tiền công tính theo tháng
Tiền công tính theo giờ
Tiền công tính theo ngày
Theo nghĩa hẹp, cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng:
Chính trị
Kinh tế.
Sản xuất
Văn hóa
Thời gian lao động xã hội cần thiết trong công nghiệp được xác định dựa vào:
Thời gian sản xuất ra một sản phẩm trong điều kiện sản xuất tốt nhất
Thời gian sản xuất ra một sản phẩm trong điều kiện sản xuất trung bình
Thời gian sản xuất ra một sản phẩm trong điều kiện sản xuất xấu nhất.
Thời gian sản xuất ra một sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
Tiền làm phương tiện thanh toán, tức là tiền dùng để:
Đo lường giá trị các hàng hóa
Dự trữ giá trị
Phương tiện mua hàng
Trả nợ, nộp thuế
Tôn giáo xuất hiện từ:
check_box Từ sự bất lực của con người trước những lực lượng tự nhiên và xã hội.
Từ sự phân chia giai cấp trong xã hội.
Từ sự xuất hiện các cộng đồng dân tộc.
Từ sự xuất hiện nhà nước
Trao đổi giữa hai hàng hóa với nhau thực chất là:
Trao đổi giá trị sử dụng
Trao đổi lao động
Trao đổi ngang giá
Trao đổi sức lao động
Trí thức không có sứ mệnh lịch sử vì: (chọn 1 phương án đúng nhất)
check_box Trí thức không phải là một giai cấp độc lập, không đại diện cho phương thức sản xuất nhất định
Trí thức chiếm số lượng ít trong xã hội
Trí thức không có hệ tư tưởng riêng
Trí thức không tạo ra của cải vật chất cho xã hội
Trong các câu sau, câu nào đúng về bản chất con người?
check_box Bản chất con người là tổng hoà các quan hệ xã hội
Bản chất con người là hoạt động theo quy luật tiến bộ xã hội
Bản chất con người là hoạt động theo quy luật tiến hóa
Bản chất con người là sáng tạo
Trong các câu sau, câu nào đúng về dân chủ?
check_box Dân chủ là một phạm trù chính trị, mang tính lịch sử
Dân chủ là một phạm trù chính trị, mang tính vĩnh viễn
Dân chủ là một phạm trù kinh tế, mang tính lịch sử
Dân chủ là một phạm trù văn hoá, đạo đức mang tính lịch sử
Trong các công thức dưới đây, công thức nào là công thức lưu thông của tư bản:
H-T-H
H-T-T
T-H-T
T-H-T’
Trong các đặc điểm của cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đặc điểm nào đúng?
Các giai cấp ngày càng mâu thuẫn với nhau
Đa dạng, phức tạp, phong phú
Không còn phân chia giai cấp
Thuần nhất
Trong các đặc điểm dưới đây, đặc điểm nào không thuộc đặc điểm của việc mua bán hàng hóa sức lao động là:
Giá cả lớn hơn giá trị
Giá cả nhỏ hơn giá trị
Mua bán chịu
Người lao động ứng trước lao động cho nhà tư bản
Trong các đặc trưng của dân tộc, đặc trưng nào quan trọng nhất?
check_box Cộng đồng về kinh tế
Cộng đồng về lãnh thổ
Cộng đồng về ngôn ngữ
Cộng đồng về văn hóa
Trong các định nghĩa sau đây, định nghĩa nào đúng về con người?
check_box Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa của các quan hệ xã hội
Trong tính hiện thực của nó, con người là hệ thống của các quan hệ xã hội
Trong tính hiện thực của nó, con người là kết quả của các quan hệ xã hội
Trong tính hiện thực của nó, con người là sản phẩm của tự nhiên.
Trong các định nghĩa sau về giai cấp công nhân, định nghĩa nào đúng:
Giai cấp công nhân là giai cấp của những người làm việc trong các công xưởng, xí nghiệp hoặc công trường thủ công
Giai cấp công nhân là giai cấp của những người lao động bị áp bức bóc lột nặng nề trong CNTB, có tính thần đoàn kết và ý thức tổ chức, kỷ luật cao
Giai cấp công nhân là giai cấp của những người lao động trong trong nền sản xuất công nghiệp ngày càng hiện đại, sản phẩm thặng dư của họ là nguồn gốc chủ yếu cho sự giàu có và phát triển của xã hội
Giai cấp công nhân là những người xuất thân từ nông dân
Trong các định nghĩa về tư bản sau đây, hãy chọn ra định nghĩa mà bạn cho là chính xác nhất:
Tư bản là tư liệu sản xuất
Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư
Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê
Tư bản là tiền
Trong các hình thức của các tổ chức độc quyền sau, hình thức nào tồn tại trong chủ nghĩa tư bản ngày nay:
check_box Consơn và Conglomerat.
Consơn và Công xoóc xi om.
Conglomerat.
Công xoóc xi om.
Trong các loại phân công lao động sau thì phân công lao động nào là phân công lao động xã hội?
Phân công chung hình thành những ngành kinh tế lớn công nghiệp , nông nghiệp
Phân công lao động cá biệt: nội bộ công xưởng
Phân công lao động theo độ tuổi.
Phân công lao động theo giới tính
Trong các loại tiền dưới đây, tiền nào làm đủ 5 chức năng:
Thẻ tín dụng
Tiền giấy
Tiền séc
Tiền vàng
Trong các luận điểm sau, luận điểm nào sai khi nói về nguồn gốc tôn giáo:
check_box Tôn giáo ra đời là sự sáng tạo của các đấng tối cao.
Tôn giáo ra đời do một số yếu tố tâm lý tích cực hoặc tiêu cực của con người.
Tôn giáo ra đời do sự bất lực của con người trước những lực lượng tự phát của xã hội.
Tôn giáo ra đời do sự bất lực của con người trước những sức mạnh của tự nhiên.
Trong các nguyên tắc sau đây nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc của liên minh công nhân - nông dân và các tầng lớp lao động khác trong xã hội
Kết hợp đúng đắn các lợi ích
Phải đảm bảo nguyên tắc hòa bình
Phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện
Phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân
Trong các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin, ai là người nghiên cứu chủ nghĩa tư bản độc quyền:
check_box V.I. Lênin.
C. Mác và Ph.Ăngghen.
C. Mác.
Ph.Ăngghen.
Trong các nội dung của liên minh công – nông – trí thức, nội dung nào là nội dung cơ bản, quyết định nhất?
Nội dung chính trị
Nội dung chính trị, văn hóa - xã hội
Nội dung kinh tế
Nội dung văn hoá - xã hội
Trong các nội dung dưới đây, đâu là nội dung cơ bản của quyền dân tộc tự quyết là:
check_box Quyền tự do phân lập thành cộng đồng quốc gia dân tộc độc lập và quyền tự nguyện liên hiệp với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng.
Quyền làm chủ lãnh thổ và tài nguyên trong lãnh thổ của mình.
Quyền tự do phân lập thành cộng đồng quốc gia dân tộc độc lập.
Quyền tự nguyện liên hiệp với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng.
Trong các nội dung sau đây, đâu không phải là nội dung của Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin:
check_box Các dân tộc hoàn toàn độc lập
Các dân tộc được quyền tự quyết
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc
Trong các phạm trù kinh tế dưới đây, phạm trù nào không cùng nghĩa?
Giá trị cũ
Giá trị mới
Lao động quá khứ
Lao động vật hóa
Trong các tính chất sau, tính chất nào thuộc về bản chất của nhà nước? (chọn câu trả lời đúng nhất)
check_box Tính chất chính trị.
Tính chất lịch sử cụ thể.
Tính chất tư tưởng.
Tính chất văn hoá, nhân văn.
Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào nhà tư bản thu được giá tri thặng dư?
Độ dài ngày lao động nhỏ thời gian lao động cần thiết
Độ dài ngày lao động ngang bằng thời gian lao động cần thiết
Độ dài ngày lao động ngang bằng và nhỏ thời gian lao động cần thiết
Độ dài ngày lao động vượt quá thời gian lao động cần thiết
Trong chủ nghĩa tư bản ngày nay, các đầu sỏ tài chính thống trị nền kinh tế thông qua:
“Chế độ tham dự” kết hợp với “Chế độ ủy nhiệm”.
“Chế độ ủy nhiệm”.
Các tổ chức tài chính quốc tế.
Chế độ tham dự”.
Trong chủ nghĩa tư bản ngày nay, các tập đoàn tư bản tài chính thường tồn tại dưới dạng:
Cả ba phương án trên đều đúng
Công-nông nghiệp- dịch vụ kết hợp với quân sự-dịch vụ quốc phòng.
Công-nông nghiệp và dịch vụ
Công-nông-thương-tín- dịch vụ hay công nghiệp-quân sự-dịch vụ quốc phóng.
Trong CNTB, giá cả sản xuất trong nông nghiệp được quyết định do điều kiện sản xuât trên ruộng đất:
Đất tốt nhất
Đất trung bình
Đất trung bình và xấu
Đất xấu nhất
Trong công thức lưu thông của tư bản:T-H-T’ thì:
T’ bằng T ban đầu
T’ bằng T ban đầu cộng với giá trị thặng dư
T’ nhỏ hơn T ban đầu
T’ vừa nhỏ hơn lại vừa lớn hơn T ban đầu
Trong công thức tuần hoàn của tư bản công nghiệp có 3 giai đoạn. Bạn hãy chỉ ra phương án đúng trong các câu sau đây:
Giai đoạn 1 tư bản nằm trong lĩnh vực sản xuất, giai đoạn 2 và 3 tư bản nằm trong lưu thông
Giai đoạn 1 và 2 tư bản nằm trong sản xuất, giai đoạn 3 tư bản nằm trong lưu thông
Giai đoạn 1 và 3 tư bản nằm trong lĩnh vực lưu thông, giai đoạn 2 tư bản nằm trong lĩnh vực sản xuất.
Giai đoạn 1 và 3 tư bản nằm trong lĩnh vực sản xuất, giai đoạn 2 tư bản nằm trong lưu thông
Trong giai đoạn Chủ nghĩa tư bản độc quyền, quy luật giá trị biểu hiện thành:
Quy luật giá cả độc quyền
Quy luật giá cả sản xuất.
Quy luật lợi nhuận độc quyền cao.
Quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân.
Trong giai đoạn Chủ nghĩa tư bản độc quyền, quy luật giá trị thặng dư biểu hiện thành:
Quy luật giá cả độc quyền cao.
Quy luật giá cả sản xuất.
Quy luật lợi nhuận độc quyền cao.
Quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân.
Trong lịch sử tiến hóa của loài người, khi nào hàng hóa sức lao động trở thành phổ biến:
Nền kinh tế tự nhiên
Nền sản xuất hàng hóa giản đơn
Nền sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa
Nền sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa
Trong những đặc trưng dưới đây, đặc trưng nào không phải là đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa - giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản?
check_box Thực hiện nguyên tắc phân phối theo nhu cầu
Cơ sở vật chất kỹ thuật là nền công nghiệp hiện đại
Nhà nước mang bản chất của giai cấp công nhân, có tính hân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc
Xó bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa thiết lập chế độ công hữu về tư liwwuj sản xuất
Trong những luận điểm sau đây, luận điểm nào đúng?
Giá trị thặng dư được tạo ra ngoài phạm vi sản xuất
Giá trị thặng dư được tạo ra trong quá trình lưu thông
Giá trị thặng dư được tạo ra trong quá trình sản xuất
Giá trị thặng dư được tạo ra vừa trong quá trình lưu thông vừa trong quá trình sản xuất
Trong những luận điểm sau, luận điểm nào đúng
Lao động nói lên khả năng lao động, năng lực lao động của con người; nó là hàng hóa. Sức lao động không phải là hàng hóa; nó là sự vận dụng sức lao động trong hiện thực, là cái đang diễn ra.
Sức lao động nói lên khả năng lao động, năng lực lao động của con người; Lao động là sự vận dụng sức lao động trong hiện thực, là cái đang diễn ra. Sức lao động và lao động đều là hàng hóa.
Sức lao động nói lên khả năng lao động, năng lực lao động của con người; nó không phải là hàng hóa. Lao động là hàng hóa; nó là sự vận dụng sức lao động trong hiện thực, là cái đang diễn ra.
Sức lao động nói lên khả năng lao động, năng lực lao động của con người; nó là hàng hóa. Lao động không phải là hàng hóa; nó là sự vận dụng sức lao động trong hiện thực, là cái đang diễn ra.
Trong những luận điểm sau, luận điểm nào đúng:
Mục đích lưu thông của tư bản là giá trị sử dụng
Mục đích lưu thông của tư bản là giá trị, hơn nữa là giá trị tăng thêm
Mục đích lưu thông của tư bản là hàng hóa
Mục đích lưu thông của tư bản là hàng hóa và tiền tệ
Trong những luận điểm sau, luận điểm nào đúng:
Mục đích lưu thông của hàng hóa giản đơn là giá trị sử dụng
Mục đích lưu thông của hàng hóa giản đơn là giá trị, hơn nữa là giá trị tăng thêm
Mục đích lưu thông của hàng hóa giản đơn là hàng hóa và tiền tệ
Mục đích lưu thông của hàng hóa giản đơn là tiền
Trong những luận điểm sau, luận điểm nào đúng:
Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản là sự chuyển hóa của tiền thành tư bản diễn ra trong phạm vi sản xuất
Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản là sự chuyển hóa của tiền thành tư bản diễn ra ngoài phạm vi lưu thông.
Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản là sự chuyển hóa của tiền thành tư bản diễn ra trong phạm vi lưu thông.
Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản là sự chuyển hóa của tiền thành tư bản vừa diễn ra trong phạm vi lưu thông mà đồng thời lại không phải trong phạm vi lưu thông
Trong những ý sau đây, ý nào nói đúng về dân chủ xã hội chủ nghĩa
check_box Gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, quy mô và trình độ làm chủ của nhân dân lao động
Gắn liền với việc xây dựng nhà nước tam quyền phân lập.
Phụ thuộc vào cơ chế đa nguyên và sự tồn tại của đa đảng đối lập.
Phụ thuộc vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền và thực hiện tam quyền phân lập.
Trong quá trình lao động người công nhân tạo ra một lượng giá trị mới:
Phần giá trị mới này bằng giá trị giá trị sức lao động cộng với giá trị thặng dư
Phần giá trị mới này bằng giá trị hàng hóa
Phần giá trị mới này bằng giá trị sức lao động
Phần giá trị mới này bằng giá trị thặng dư
Trước sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới tất yếu phải
check_box Cải tổ, cải cách, mở của, đổi mới
Phát triển khoa học
Phát triển quân sự
Tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Tư bản luôn luôn vận động và vận động trải qua:
1 giai đoạn
2 giai đoạn
3 giai đoạn
4 giai đoạn
Tư bản thương nghiệp là một bộ phận của :
Tư bản cho vay
Tư bản công nghiệp
Tư bản hàng hóa
Tư bản ngân hàng
Từ định nghĩa phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, hãy xác định phương án đúng:
Độ dài của ngày lao động bằng 24 giờ
Độ dài của ngày lao động bằng thời gian lao động cần thiết
Độ dài của ngày lao động lớn hơn không
Độ dài của ngày lao động lớn hơn thời gian lao động cần thiết
Từ năm 1918 đến mùa xuân 1921, Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là Lênin đã đề ra chính sách gì?
check_box Chính sách cộng sản thời chiến
Chính sách chiến tranh lạnh
Chính sách kinh tế nhiều thành phần
Chính sách phát triển công nghiệp
Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga đến kết thúc chiến trang thế giới lần thứ hai, trên thế giới có bao nhiêu nước xã hội chủ nghĩa?
check_box Có 1 nước xã hội chủ nghĩa
Có 2 nước xã hội chủ nghĩa
Có 3 nước xã hội chủ nghĩa
Có 4 nước xã hội chủ nghĩa
Tỷ suất giá trị thặng dư phản ánh:
Mối quan hệ giữa các nhà tư bản với nhau
Mức doanh lợi của đầu tư tư bản
Quy mô của sự bóc lột sức lao động của nhà tư bản đối với công nhân làm thuê
Trình độ bóc lột của nhà tư bản đối với công nhân làm thuê
Tỷ suất lợi nhuận bình quân hình thành do:
Sự cạnh tranh trong nội bộ ngành
Sự thay đổi trong cấu tạo hữu cơ
Sự tiến bộ của kỹ thuật và công nghệ
Sự tự do di chuyển tư bản giữa các ngành
Vì sao giai cấp công nhân có khả năng lãnh đạo nhân dân xây dựng xã hội mới thay thế xã hội TBCN ? Chọn câu trả lời đúng nhất.
Do họ có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của các giai tầng khác.
Do họ có phẩm chất cách mạng tốt đẹp.
Do họ có tinh thần triệt để cách mạng.
Do họ đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến.
Vì sao hàng hoá có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị?
Vì có lao động giản đơn và lao động phức tạp
Vì có lao động quá khứ và lao động sống
Vì hàng hoá do lao động tạo ra.
Vì lao động sản xuất hàng hoá có tính hai mặt: lao động cụ thể và lao động trừu tượng
Việt Nam bắt đầu thực hiện đổi mới năm bao nhiêu?
check_box Năm 1986
Năm 1985
Năm 1988
Năm 1989
Với tư cách là một chế độ xã hội, dân chủ ra đời đầu tiên vào thời kỳ nào?
check_box Chiếm hữu nô lệ.
Cộng sản nguyên thuỷ.
Phong kiến.
Tư bản chủ nghĩa.
Xác định câu trả lời đúng nhất trong các phương án sau: Chủ nghĩa tư bản ngày nay là:
check_box Giai đoạn hiện nay của chủ nghĩa tư bản.
Cả ba phương án trên.
Chủ nghĩa tư bản độc quyền.
Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.
Xuất khẩu tư bản là đặc điểm của:
Chủ nghĩa tư bản giai đoạn độc quyền
Chủ nghĩa tư bản giai đoạn tự do cạnh tranh.
Phương thức sản xuất phong kiến.
Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập