‘Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại; cá nhân có quyền … hành vi, quyết định trái pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào trong hoạt động tố tụng hành chính”. Điền từ vào chỗ trống?
Khiếu kiện
Khiếu nại
Tố cáo
Yêu cầu
“…., Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của …., Hội thẩm nhân dân dưới bất kỳ hình thức nào.” Điền từ vào dấu chấm ?
Chánh án
Đương sự
Người phiên dich
Thẩm phán
“Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền quyết định việc … vụ án hành chính. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ án hành chính khi có đơn khởi kiện của người khởi kiện”. Điền từ vào chỗ trống?
Khiếu nại
Khởi kiện
Không có phương án đúng
Tố cáo
“Kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án” là nhiệm vụ của ai?
Hội thẩm nhân dân
Kiểm sát viên
Kiểm tra viên
Thẩm phán
“Kiểm sát viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để thực hiện chức năng thực hành quyền ….. hoạt động tư pháp”. Điền vào chỗ trống?
Cả A và B
Công tố
Giám sát
Kiểm sát
“Kinh phí hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao lập dự toán và đề nghị ….. trình Quốc hội quyết định. Trong trường hợp ….. và Viện kiểm sát nhân dân tối cao không thống nhất về dự toán kinh phí hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định. Việc quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách”. Điền vào chỗ trống?
Bộ tư pháp
Chính phủ
Không có phương án đúng
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
“Người nào bằng ảnh hưởng của mình có hành vi tác động dưới bất kỳ hình thức nào đối với ….. nhằm làm cho việc giải quyết vụ án không khách quan, không đúng pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”. Điền vào chỗ trống?
Cả A và B
Không có đáp án đúng
Thẩm phán
Thành viên Hội đồng xét xử
“Tòa án có trách nhiệm tiến hành … và tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự …. với nhau về việc giải quyết vụ án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”. Điền từ vào chỗ trống?
chất vấn
đối thoại
hỏi
Không có phương án đúng
“Tòa án nhân dân …. giám đốc việc xét xử của các Tòa án; Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc việc xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án cấp tỉnh), Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án cấp huyện) trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ để bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.” Điền từ vào chỗ trống?
check_box Tối cao
Cấp cao
Cấp huyện
Cấp tỉnh
“Tòa án nhân dân là cơ quan …. của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”. Hãy điền cụm từ thích hợp vào dấu ba chấm?
check_box Xét xử
Hành chính
Kiểm sát
Quyền lực
“Tòa án xét xử …. trong thời hạn do Luật này quy định, bảo đảm công bằng”. Điền từ vào chỗ trống?
Công khai
Kịp thời
Nhanh chóng
Tập thể
“Tòa án xét xử …. vụ án hành chính và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.” Điền từ vào chỗ trống?
Giám đốc thẩm
Phúc thẩm
Sơ thẩm
Tập thể
“Trường hợp nhất trí kiến nghị của….., kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quyết định việc mở phiên họp để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đồng thời giao cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức nghiên cứu hồ sơ báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định tại phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao”. Điền từ vào chỗ trống?
Bộ tư pháp
Chủ tịch nước
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Ủy ban tư pháp của Quốc hội
“Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với …… và Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm”. Điền cụm từ thích hợp vào dấu ba chấm?
check_box Bộ Nội vụ
Bộ quốc phòng
Bộ tài chính
Bộ tư pháp
“Việc xét xử sơ thẩm vụ án hành chính có …. tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn theo quy định của Luật này. Khi biểu quyết về quyết định giải quyết vụ án, …. ngang quyền với Thẩm phán.” Điền cụm từ thích hợp vào dấu ba chấm?
check_box Hội thẩm nhân dân
Không có phương án đúng
Kiểm sát viên
Kiểm tra viên
Ai có quyền kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm?
Cả A và B
Đương sự
Người đại diện hợp pháp của đương sự
Người giám định
Ai có quyền kháng nghị bản án, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm?
Cả A, D
Đương sự
Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp
Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp
Ai có quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao?
Chánh án tòa án nhân dân tối cao
Chính phủ
Chủ tịch nước
Quốc hội
Ai có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án và chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp?
Cá nhân
Công dân
Đương sự
Người làm chứng
Ai là Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia?
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Chủ tịch nước
Chủ tịch quốc hội
Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ gì?
Cả A, B, D
Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.
Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật;
Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự;
Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi có một trong những căn cứ gì?
Cả A, C, D
Có cơ sở chứng minh kết luận của người giám định, lời dịch của người phiên dịch không đúng sự thật hoặc có giả mạo chứng cứ;
Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà Tòa án, đương sự đã không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ án;
Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc cố ý kết luận trái pháp luật;
Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao gồm ?
Cả B và C
Các đơn vị tương đương.
Các vụ
Không có phương án đúng
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ trong Tòa án nhân dân cấp cao, trừ Thẩm phán, Phó Chánh án là thẩm quyền của ai?
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Chủ tịch nước
Quốc hội
Các trường hợp nào phải hoãn phiên tòa?
Cả A, B, C
Người phiên dịch bị thay đổi mà không có người thay thế ngay
Thành viên của Hội đồng xét xử bị thay đổi mà không có người thay thế ngay
Thư ký phiên tòa bị thay đổi mà không có người thay thế ngay
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của Viện kiểm sát nhân dân vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật và quy định của Viện kiểm sát nhân dân?
Cả A, B, C
truy cứu trách nhiệm hình sự
xử lý hành chính
xử lý kỷ luật
Căn cứ chủ yếu để phân biệt ngành luật tố tụng hành chính với ngành luật hành chính là gì?
check_box Đối tượng điều chỉnh
Cả A và B
Không có phương án đúng
Phương pháp điều chỉnh
Căn cứ vào tổng biên chế, số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Thẩm phán đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ gì?
Cả A, B
Không có phương án đúng
Phân bổ biên chế, số lượng Thẩm phán của các Tòa án quân sự sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Phân bổ biên chế, số lượng Thẩm phán Tòa án khác; công chức khác, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc các Tòa án nhân dân
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có nhiệm vụ, quyền hạn?
Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân cấp cao với Tòa án nhân dân tối cao
Cả A, C, D
Chủ tọa phiên họp của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao
Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân cấp cao; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
Chánh án Tòa án nhân dân cấp nào quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc Tòa án nhân dân thành phố thuộc tỉnh ?
Cấp cao
Cấp huyện
Cấp tỉnh
Tối cao
Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?
check_box Cả A, B, C
Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân có thẩm quyền theo luật định và Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật tố tụng; giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.
Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn gì?
Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tòa án nhân dân tối cao;
Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật;
Tất cả phương án trên
Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm, các chức danh khác của Tòa án mình và Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương;
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức bởi ai?
check_box Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện
Không có phương án đúng
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của ai?
Bộ tư pháp
Chủ tịch nước
Quốc hội
Tòa án nhân dân tối cao
Chế độ tiền lương đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân do ai quyết định ?
check_box Ủy ban thường vụ Quốc hội
Chính phủ
Chủ tịch nước
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Chế độ, chính sách đối với Thẩm phán là gì?
check_box Cả A, C, D
Thẩm phán được bảo đảm tôn trọng danh dự, uy tín; được bảo vệ khi thi hành công vụ và trong trường hợp cần thiết.
Thẩm phán được cấp trang phục, Giấy chứng minh Thẩm phán để làm nhiệm vụ.
Thẩm phán được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ và nghiệp vụ Tòa án.
Cho biết cơ quan nào là cơ quan tiến hành tố tụng hành chính?
check_box Cả A và B
Chính phủ
Tòa án nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân
Chủ thể nào có trách nhiệm tiến hành đối thoại và tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự đối thoại với nhau về việc giải quyết vụ án theo quy định của Luật này?
Kiểm sát viên
Kiểm tra viên
Thẩm phán
Tòa án
Chứng cứ được thu thập từ các nguồn nào sau đây?
check_box Tất cả phương án trên
Lời khai của đương sự.
Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử.
Vật chứng.
Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao gồm?
Bộ máy giúp việc
Cả A, C, D
Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa gia đình và người chưa thành niên.
Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao
Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm?
check_box Cả A, C, D
Bộ máy giúp việc.
Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa gia đình và người chưa thành niên
Ủy ban Thẩm phán
Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao?
Bộ máy giúp việc
Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Tất cả các phương án trên
Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh là gì?
check_box Cả A, B, D
Các phòng và tương đương.
Ủy ban kiểm sát
Văn phòng
Cơ quan nào có nghĩa vụ cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng cho đương sự?
check_box Cả A, B, C
Cơ quan thi hành án dân sự
Tòa án
Viện kiểm sát
Cơ quan nào có trách nhiệm thẩm tra tờ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao?
check_box Ủy ban tư pháp của Quốc hội
Bộ tư pháp
Chủ tịch nước
Ủy ban thường vụ quốc hội
Cơ quan nào giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân?
check_box Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Chính phủ
Chủ tịch nước
Viện kiểm sát nhân dân
Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ đào tạo; bồi dưỡng chức danh tư pháp nào?
Cả A và B
Hội thẩm
Kiểm sát viên
Thẩm phán
Danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do cơ quan nào quyết định ?
Bộ tư pháp
Chính phủ
Chủ tịch nước
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Đâu không phải điều kiện bổ nhiệm thẩm phán trung cấp?
Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng
Đã là Thẩm phán sơ cấp từ đủ 05 năm trở lên
Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp
Thông thạo ít nhất 2 ngoại ngữ
Đâu không phải là đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính ?
Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.
Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể tiến hành tố tụng với các chủ thể tham gia tố tụng.
Những quan hệ xã hội phát sinh từ quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân
Tất cả các phương án trên
Đâu không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Hội thẩm nhân dân?
check_box Thẩm tra hồ sơ vụ án hành chính mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.
Đề nghị Chánh án Tòa án, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án hành chính ra quyết định cần thiết thuộc thẩm quyền.
Nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Tham gia Hội đồng xét xử vụ án hành chính.
Đâu không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát?
Cả A, B, C
Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án.
Quyết định phân công Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hành chính
Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hành chính;
Đâu không phải là tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp ?
check_box Thành thạo ít nhất 2 ngoại ngữ
Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với Kiểm sát viên cấp dưới;
Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;
Đã là Kiểm sát viên trung cấp ít nhất 05 năm;
Đâu là biện pháp khẩn cấp tạm thời?
Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định.
Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.
Tạm dừng việc thực hiện hành vi hành chính.
Tất cả phương án trên
Đâu là hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của Tòa án?
Ca A, B, D
Làm giả, hủy hoại chứng cứ quan trọng gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án của Tòa án.
Từ chối kết luận giám định hoặc từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng, kết luận giám định sai sự thật.
Từ chối khai báo, khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật khi làm chứng.
Đâu là hành vi cản trở việc giao, nhận, cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng của Tòa án?
check_box Cả B, C, D
Giả mạo kết quả thực hiện việc tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án mà mình được giao thực hiện.
Hủy hoại văn bản tố tụng của Tòa án mà mình được giao để cấp, tống đạt hoặc thông báo theo yêu cầu của Tòa án.
Ngăn cản việc cấp, giao, nhận, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng của Tòa án.
Điền cụm từ thích hợp vào dấu ba chấm? “Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định của…..”.
Bộ tư pháp
Chủ tịch nước
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Ủy ban thường vụ quốc hội
Điền cụm từ thích hợp vào dấu ba chấm? “Tòa chuyên trách ….. phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.
check_box Tòa án nhân dân cấp cao
Tòa án nhân dân cấp huyện
Tòa án nhân dân cấp tỉnh
Tòa án nhân dân tối cao
Điền từ thích hợp vào dấu ba chấm? “Trong thời gian …. làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án Tòa án thì cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân có …. đó không được điều động, phân công …. làm việc khác, trừ trường hợp đặc biệt và phải thông báo cho Chánh án Tòa án biết”.
Hội thẩm
Không có phương án đúng
Kiểm tra viên
Thẩm phán
Điền vào chỗ trống? “Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương đề xuất nhu cầu về số lượng, cơ cấu thành phần Hội thẩm đề nghị …. lựa chọn và giới thiệu người đủ tiêu chuẩn.”
Bộ tư pháp
Chính phủ
Quốc hội
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp
Điều kiện bổ nhiệm thẩm phán cao cấp là gì?
Cả B, C, D
Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao, của Tòa án quân sự trung ương theo quy định của luật tố tụng;
Đã là Thẩm phán trung cấp từ đủ 05 năm trở lên
Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp.
Điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp là gì?
Cả A, B, D
Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;
Có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên;
Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp.
Điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao?
check_box Cả A và B
Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của luật tố tụng.
Đã là Thẩm phán cao cấp từ đủ 05 năm trở lên;
Không có phương án đúng
Đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính là gì?
Cả A, B, C
Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể nhân danh nhà nước để thực hiện các hoạt động nhằm giải quyết vụ án hành chính
Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.
Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể tiến hành tố tụng với các chủ thể tham gia tố tụng.
Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm phải có các nội dung chính nào?
Cả A, B, C
Lý do và căn cứ đề nghị, yêu cầu của người đề nghị;
Tên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm;
Tên, địa chỉ của người đề nghị;
Đương sự bao gồm ?
Cả A, B, D
người bị kiện
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
người khởi kiện
Đương sự có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng hành chính, trừ người mất năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác là người như thế nào?
người từ đủ mười bốn tuổi trở lên
người từ đủ mười lăm tuổi trở lên
người từ đủ mười sáu tuổi trở lên
người từ đủ mười tám tuổi trở lên
Đương sự thực hiện quyền, nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng hành chính thông qua người đại diện theo pháp luật là đối tượng nào?
Cả A, C, D
người chưa thành niên
người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
người mất năng lực hành vi dân sự
Đương sự vắng mặt thì….? Điền từ vào chỗ chấm?
Cả A và D
Tòa án không thể tiến hành xét xử
Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong trường hợp người khởi kiện, người bị kiện hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa nhưng có người đại diện tham gia phiên tòa.
Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong trường hợp người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện của họ vắng mặt tại phiên tòa có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt.
Hành vi hành chính là gì?
Cả A, B, D
hành vi của cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
hành vi của cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
hành vi của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
Hệ thống Viện kiểm sát quân sự gồm?
Tất cả các phương án trên
Viện kiểm sát quân sự khu vực.
Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương.
Viện kiểm sát quân sự trung ương.
Hoàn thành câu “Thư ký Tòa án là người có trình độ …. trở lên được Tòa án tuyển dụng, được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án và bổ nhiệm vào ngạch Thư ký Tòa án”?
Cử nhân anh văn
Cử nhân kinh tế
Cử nhân luật
Không có phương án đúng
Hoàn thành câu sau: “Việc thành lập, giải thể Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất với …… trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định”.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự quân khu
Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương
Hoàn thành câu: “…… thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính trong phạm vi cả nước; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính; định kỳ hàng năm báo cáo Quốc hội về công tác thi hành án hành chính”?
Bộ tư pháp
Chính phủ
Chủ tịch nước
Quốc hội
Hoàn thành câu: “Kiểm tra viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước …… và trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”?
check_box Kiểm sát viên
Không có phương án đúng
Kiểm tra viên cao cấp
Kiểm tra viên chính
Hoàn thiện câu sau: “Việc thành lập, giải thể Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện do …… quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao”?
Bộ tư pháp
Chính phủ
Chủ tịch nước
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm ?
Cả A và B
Không có phương án đúng
Năm Thẩm phán
Toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm có Chủ tịch là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các ủy viên là đại diện lãnh đạo của cơ quan nào?
check_box Trung ương Hội luật gia Việt Nam.
Bộ tư pháp
Chủ tịch nước
Quốc hội
Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia gồm ?
Ban chấp hành Trung ương Hội luật gia Việt Nam.
Chủ tịch quốc hội
Không có phương án đúng
Thủ tướng chính phủ
Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm 02 Thẩm phán và 03 Hội thẩm nhân dân trong trường hợp nào sau đây?
Cả A và B
Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến nhiều đối tượng.
Vụ án đơn giản
Vụ án phức tạp.
Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ xét xử những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo phân công của ai?
Chánh án tòa án
Chủ tịch hội đồng nhân dân
Thẩm phán
Thủ tướng chính phủ
Hội thẩm quân nhân thực hiện nhiệm vụ xét xử những vụ án thuộc thẩm quyền của …. theo phân công của Chánh án Tòa án nơi mình được cử làm Hội thẩm quân nhân. Điền từ vào chỗ trống?
check_box Tòa án quân sự
Bộ quốc phòng
Bộ tư pháp
Chánh án tòa án nhân dân tối cao
Hội thẩm Tòa án nhân dân gồm?
Cả A, B
Hội thẩm nhân dân;
Hội thẩm quân nhân.
Không có phương án đúng
Khi biểu quyết về quyết định giải quyết vụ án, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với ai?
Chánh án
Không có phương án đúng
Phó chánh án
Thẩm phán
Khi gửi hồ sơ vụ án và đơn kháng cáo cho Tòa án cấp phúc thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay bằng văn bản cho cá nhân tổ chức có liên quan nào đến kháng cáo biết về việc kháng cáo?
Cả A và B
Đương sự
Không có đáp án đúng
Viện kiểm sát cùng cấp
Khiếu kiện nào KHÔNG thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh?
check_box Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó.
Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương mà người khởi kiện có nơi làm việc khi bị kỷ luật trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
Khiếu kiện nào sau đây Không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?
check_box Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.
Khiếu kiện danh sách cử tri.
Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.
Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.
Khiếu kiện nào thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện?
check_box Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
Cả A, B, C
Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
Khiếu kiện quyết định nào thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân?
check_box Quyết định hành chính kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.
Quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;
Quyết định hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.
Quyết định hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;
Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Thẩm phán, Phó Chánh án, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân do ai có thẩm quyền giải quyết?
Chánh án Tòa án
Không có phương án đúng
Viện trưởng Viện kiểm sát
Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp
Kiểm sát viên được bổ nhiệm lại thì nhiệm kỳ là bao lâu?
Hai năm
Mười năm
Năm năm
Sáu năm
Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu thuộc một trong những trường hợp nào?
check_box Cả A, B, D
Đã là người tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Hội thẩm nhân dân trong vụ án đó.
Đã là người tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Thẩm phán trong vụ án đó.
Đã là người tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Thẩm tra viên trong vụ án đó.
Kiểm tra viên có các ngạch nào?
Cả A, C, D
Kiểm tra viên
Kiểm tra viên cao cấp
Kiểm tra viên chính
Kiểm tra viên có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?
check_box Cả A, B, D
Giúp Kiểm sát viên thực hiện hoạt động khác khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;
Lập hồ sơ kiểm sát vụ, việc;
Nghiên cứu hồ sơ vụ, việc và báo cáo kết quả với Kiểm sát viên;
Kiểm tra viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để giúp Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của ai ?
Chủ tịch nước
Quốc hội
Tổng thanh tra chính phủ
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân.
Kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao do chủ thể nào trình Quốc hội quyết định sau khi thống nhất với Tòa án nhân dân tối cao ?
check_box Chính phủ
Bộ tư pháp
Chánh án tòa án nhân dân tối cao
Không có phương án đúng
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định có những cấp tòa án nào?
Cấp cao / cấp tỉnh / cấp huyện
Cấp tỉnh/ cấp huyện
Cấp Tối cao / cấp tỉnh / cấp huyện
Cấp Tối cao/ Cấp cao/ cấp tỉnh / cấp huyện
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định có những ngạch Thẩm phán nào?
Cao cấp
Sơ cấp
Tất cả A,B và C
Trung cấp
Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với mọi hoạt động tố tụng hành chính trên lãnh thổ bao gồm những vùng gì của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
check_box Cả A, B, C
đất liền
hải đảo
vùng trời
Ngạch Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân gồm ?
Cả A, C, D
Kiểm sát viên cao cấp
Kiểm sát viên trung cấp
Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án, đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm phải vào sổ thụ lý. Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có)?
03 ngày làm việc
05 ngày làm việc
07 ngày làm việc
10 ngày làm việc
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có các quyền, nghĩa vụ nào sau đây?
check_box Cả B, C, D
Tham gia phiên tòa, phiên họp hoặc trong trường hợp không tham gia thì được gửi văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cho Tòa án xem xét.
Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng hành chính;
Thu thập tài liệu, chứng cứ và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án, nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ gì?
Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn hoặc khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật.
Cả A, B, D
Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật;
Giải trình về quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính bị khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;
Người bị kiện có các quyền, nghĩa vụ gì?
Cả A,B,D
Chứng minh tính đúng đắn, hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện;
Được Tòa án thông báo về việc bị kiện;
Sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện; dừng, khắc phục hành vi hành chính bị khởi kiện.
Người bị tố cáo có các quyền gì?
Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật;
Được thông báo về nội dung tố cáo;
Tất cả các đáp án trên
Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai sự thật.
Người có một trong các hành vi nào sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật?
Giả mạo kết quả thực hiện việc tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án mà mình được giao thực hiện.
Hủy hoại văn bản tố tụng của Tòa án mà mình được giao để cấp, tống đạt hoặc thông báo theo yêu cầu của Tòa án.
Không thực hiện việc cấp, giao, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng của Tòa án theo yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng.
Tất cả đáp án trên
Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quyền kháng nghị trong thời hạn bao lâu kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật?
01 năm
02 năm
03 năm
05 năm
Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là ai?
Cả A, B, C
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Người khởi kiện có các quyền, nghĩa vụ là gì?
Được cấp trích lục bản án, quyết định của Tòa án;
Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của Tòa án;
Tất cả phương án trên
Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng;
Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng phương thức nào sau đây?
Cả A, B, C
Gửi qua dịch vụ bưu chính.
Gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).
Nộp trực tiếp tại Tòa án.
Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối với ?
Cả A, B, C
hành vi hành chính,
quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
quyết định hành chính,
Người làm chứng có các quyền, nghĩa vụ nào sau đây?
Cả A, C, D
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai báo của mình, bồi thường thiệt hại do khai báo sai sự thật gây thiệt hại cho đương sự hoặc cho người khác;
Cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu, đồ vật mà mình có được liên quan đến việc giải quyết vụ án;
Khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết được liên quan đến việc giải quyết vụ án;
Người tham gia tố tụng hành chính bao gồm những ai?
Đương sự
Người giám định
Người làm chứng
Tất cả các phương án trên
Người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu thuộc một trong những trường hợp nào sau đây?
Cả A, C, D
Đã tham gia vào việc ra quyết định hành chính hoặc có liên quan đến hành vi hành chính bị khởi kiện.
Đã tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch trong cùng vụ án đó.
Đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự.
Nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hành chính là gì?
Cả A, C, D
Nguyên tắc bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm
Nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
Nguyên tắc khi xét xử có Hội thẩm tham gia, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán
Nguyên tắc đặc trưng trong tố tụng hành chính là?
Cả A và B
Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính
Nguyên tắc đối thoại
Nguyên tắc xét xử tập thể
Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực để phục vụ Viện kiểm sát nhân dân; có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân là đối tượng nào?
check_box Cả A, B, D
người công tác tại miền núi, hải đảo
người công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
người dân tộc thiểu số
Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao?
ba năm
hai năm
một năm
năm năm
Nhiệm kỳ của Hội thẩm quân nhân?
Ba năm
Hai năm
Một năm
Năm năm
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án là gì?
Cả A, B, D
Quyết định thay đổi người giám định, người phiên dịch trước khi mở phiên tòa;
Quyết định thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án trước khi mở phiên tòa;
Ra quyết định và tiến hành hoạt động tố tụng hành chính;
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là gì?
check_box Cả A,B,C
Chủ tọa phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các Tòa án nhân dân theo quy định của luật tố tụng.
Trình Chủ tịch nước ý kiến của mình về trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên là gì?
check_box Cả A, B, D
Kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án.
Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án.
Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên là gì?
Cả B, C, D
Giúp Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật
Lập hồ sơ kiểm sát vụ án hành chính theo sự phân công của Kiểm sát viên hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát.
Nghiên cứu hồ sơ vụ án, báo cáo kết quả với Kiểm sát viên.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán là gì?
check_box Cả A, B và C
Lập hồ sơ vụ án hành chính.
Triệu tập người tham gia phiên tòa, phiên họp.
Xử lý đơn khởi kiện.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên là gì?
Cả A, C, D
Kết luận về việc thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra, đề xuất phương án giải quyết vụ án hành chính với Chánh án Tòa án.
Thẩm tra hồ sơ vụ án hành chính mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.
Thu thập tài liệu, chứng cứ
Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là gì?
check_box Cả A, B, C
Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị, điều lệ, quy chế, chế độ công tác áp dụng đối với Viện kiểm sát nhân dân.
Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác và xây dựng Viện kiểm sát nhân dân; quyết định các vấn đề về công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Nhiệm vụ, quyền hạn nào Không phải của Thư ký Tòa án?
check_box Thu thập tài liệu chứng cứ
Chuẩn bị các công tác nghiệp vụ cần thiết trước khi khai mạc phiên tòa.
Kiểm tra và báo cáo với Hội đồng xét xử danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa.
Phổ biến nội quy phiên tòa.
Những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành là gì?
Bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm.
Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật.
Cả A, C, D
Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án.
Những người nào sau đây được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khi có yêu cầu của đương sự và được Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự?
check_box Cả A và B
Không có phương án đúng
Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật sư;
Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý;
Những người thực hiện việc cấp, tống đạt là ai?
check_box Cả A, B
Không có phương án đúng
Nhân viên của tổ chức dịch vụ bưu chính.
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người tham gia tố tụng cư trú
Những người tiến hành tố tụng gồm những ai?
Cả A, C, D
Hội thẩm nhân dân,
Thẩm tra viên,
Thư ký Tòa án;
Những tình tiết, sự kiện nào sau đây không phải chứng minh?
check_box Tất cả A, B, D
Những tình tiết, sự kiện đã được ghi trong văn bản và được công chứng, chứng thực hợp pháp
Những tình tiết, sự kiện đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật
Những tình tiết, sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được Tòa án thừa nhận
Những việc Kiểm sát viên không được làm là gì?
Cả A, B, C
Can thiệp vào việc giải quyết vụ án, vụ việc hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm giải quyết vụ án, vụ việc.
Những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức không được làm.
Tư vấn cho người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác làm cho việc giải quyết vụ án, vụ việc không đúng quy định của pháp luật.
Những việc Thẩm phán không được làm là gì?
check_box Cả A, B, C
Can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết vụ án hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm giải quyết vụ án.
Đem hồ sơ vụ án hoặc tài liệu trong hồ sơ vụ án ra khỏi cơ quan, nếu không vì nhiệm vụ được giao hoặc không được sự đồng ý của người có thẩm quyền.
Tư vấn cho bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác làm cho việc giải quyết vụ án hoặc những việc khác không đúng quy định của pháp luật.
Những vụ án hành chính nào không tiến hành đối thoại được?
Cả A, B, D
Các bên đương sự thống nhất đề nghị không tiến hành đối thoại.
Đương sự không thể tham gia đối thoại được vì có lý do chính đáng.
Người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt.
Phiên họp của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao phải có ít nhất?
check_box hai phần ba tổng số thành viên tham gia
ba phần tư tổng số thành viên tham gia
một phần ba tổng số thành viên tham gia
một phần hai tổng số thành viên tham gia
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao?
check_box Chủ tịch nước
Bộ tư pháp
Chính phủ
Quốc hội
Phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hành chính là gì?
Kết hợp cả phương pháp thỏa thuận và mệnh lệnh
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp thỏa thuận
Tất cả các phương án trên
Quyền, nghĩa vụ của đương sự là gì?
Cả A và B
Không có phương án đúng
Tham gia phiên tòa, phiên họp
Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng
Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án là quyết định cuối cùng và phải được cấp hoặc gửi ngay cho ai?
check_box Cả A, C, D
Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp
Đương sự
Viện kiểm sát cùng cấp
Quyết định hành chính bị kiện là quyết định như thế nào?
check_box Cả A, C
Không có đáp án đúng
quyết định đó có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân
Quyết định hành chính là gì?
check_box Cả B, C
hành vi của cơ quan hành chính nhà nước
văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành
văn bản do người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính
Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức là gì?
check_box Cả A, C,D
những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức.
những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức.
những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức.
Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là gì?
quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.
quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.
quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.
quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.
Số lượng Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao là bao nhiêu?
không quá 11 người
không quá 13 người
không quá 15 người
không quá 19 người
Số lượng thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm bao nhiêu người?
check_box không dưới mười ba người và không quá mười bảy người
không dưới chín người và không quá mười bảy người
không dưới mười một người và không quá mười lăm người
không dưới mười người và không quá mười bảy người
Số lượng thành viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao ?
check_box không dưới mười một người và không quá mười ba người.
không dưới mười một người và không quá mười lăm người.
không dưới mười người và không quá mười ba người.
không dưới mười người và không quá mười lăm người.
Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong những trường hợp nào sau đây?
Cả A, C
Không có phương án đúng
Người khởi kiện không có quyền khởi kiện;
Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án;
Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu thuộc một trong những trường hợp nào sau đây?
check_box Cả A, B, D
Họ cùng trong một Hội đồng xét xử và là người thân thích với nhau; trường hợp này, chỉ có một người được tiến hành tố tụng.
Họ đã là người tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.
Họ đã tham gia giải quyết vụ án hành chính đó theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm và đã ra bản án sơ thẩm
Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm gồm gì?
Cả A, B, D
Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm lại.
Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa.
Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm gồm gì?
Cả A, C, D
Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã xét xử vụ án và đình chỉ giải quyết vụ án.
Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục do Luật này quy định.
Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm bao gồm?
check_box Cả A, B, C
Bác kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.
Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại trong trường hợp có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng
Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm nếu Tòa án cấp sơ thẩm quyết định không đúng pháp luật
Thẩm tra viên có các ngạch gì?
check_box Cả A, C, D
Thẩm tra viên
Thẩm tra viên cao cấp
Thẩm tra viên chính
Thẩm tra viên có nhiệm vụ, quyền hạn gì?
Cả A, B, D
Kết luận việc thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra với Chánh án Tòa án
Thẩm tra hồ sơ các vụ việc mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo sự phân công của Chánh án Tòa án
Thẩm tra viên về thi hành án giúp Chánh án Tòa án thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi hành án thuộc thẩm quyền của Tòa án
Thẩm tra viên là người như thế nào ?
check_box Cả A, B, C
bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên.
đã làm thư ký tòa án
được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên
Thành phần phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại bao gồm ai?
Cả A, B, C
Đương sự
Thẩm phán chủ trì phiên họp
Thư ký phiên họp ghi biên bản
Thành phần tham gia nghị án gồm?
check_box Thành viên của Hội đồng xét xử
Đương sự
Người giám định
Tất cả các phương án trên
Theo quy định của pháp luật tố tụng, Tòa án nhân dân thực hiện chế độ mấy cấp xét xử?
Ba cấp xét xử
Bốn cấp xét xử
Hai cấp xét xử
Một cấp xét xử
Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là bao lâu kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm?
01 năm
02 năm
03 năm
05 năm
Thời hiệu khiếu nại là bao lâu kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật?
05 ngày
07 ngày
10 ngày
15 ngày
Thời hiệu khởi kiện đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là bao lâu kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh?
Ba mươi ngày
Bốn mươi lăm ngày
Hai năm
Một năm
Thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc là bao lâu kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc?
check_box Một năm
Ba mươi ngày
Bốn mươi lăm ngày
Hai năm
Thư ký Tòa án có các ngạch gì?
Cả A, B, D
Thư ký viên cao cấp
Thư ký viên chính;
Thư ký viên;
Thư ký Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn ?
check_box Cả A và B
Không có phương án đúng
Làm Thư ký phiên tòa, tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định của luật tố tụng;
Thực hiện nhiệm vụ hành chính, tư pháp và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án.
Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu thuộc một trong những trường hợp nào sau đây?
Cả A, B, C
Đã là người tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.
Đã tham gia vào việc ra quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện.
Là người thân thích với một trong những người tiến hành tố tụng khác trong vụ án đó.
Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp là gì?
Cả B, C, D
Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;
Có thời gian làm công tác pháp luật từ 04 năm trở lên;
Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp.
Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp là gì?
check_box Cả A, C, D
Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với Kiểm sát viên sơ cấp;
Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;
Đã là Kiểm sát viên sơ cấp ít nhất 05 năm;
Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao là gì?
Có năng lực chỉ đạo, điều hành công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Có năng lực giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Đã là Kiểm sát viên cao cấp ít nhất 05 năm;
Tất cả các phương án trên
Tiêu chuẩn chung của Kiểm sát viên là gì?
Cả A, B, C
Có trình độ cử nhân luật trở lên
Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát
Là công dân Việt Nam
Tiêu chuẩn Hội thẩm là gì?
Có hiểu biết xã hội.
Có kiến thức pháp luật.
Là công dân Việt Nam
Tất cả các phương án trên
Tiêu chuẩn nào sau đây Không phải là tiêu chuẩn Thẩm phán tòa án nhân dân?
check_box Thành thạo 2 ngoại ngữ
Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao
Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử
Là công dân Việt Nam
Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Chánh án tòa án thì do ai có trách nhiệm giải quyết?
Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp
Chủ tịch nước
Quốc hội
Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp
Tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gồm ?
check_box Tất cả các phương án trên
Bộ máy giúp việc
Phòng/bộ phận công tác
Văn phòng
Tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm ?
Cơ quan điều tra; các cục, vụ, viện và tương đương
Tất cả các phương án trên
Ủy ban kiểm sát;
Văn phòng;
Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án trong các trường hợp nào sau đây?
Cả A, B, D
Người kháng cáo được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt hoặc trường hợp có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;
Người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc Viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị;
Trường hợp trả lại đơn kháng cáo theo quy định của Luật này mà Tòa án cấp phúc thẩm đã thụ lý hồ sơ vụ án;
Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại phần bản án, quyết định nào của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị?
cả B và C
Phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị
Phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có liên quan đến nội dung kháng cáo, kháng nghị.
Toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm
Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Tòa án cấp phúc thẩm trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị và hết thời hạn kháng cáo, người kháng cáo nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm?
05 ngày làm việc
07 ngày làm việc
09 ngày làm việc
11 ngày làm việc
Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thực hiện quyền gì trong xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính?
check_box tranh tụng
khiếu nại
khởi kiện
tố cáo
Tòa án không công khai nội dung chứng cứ có liên quan đến ?
bí mật cá nhân
bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh,
bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc,
Cả A, C, D
Tòa án nào có thẩm quyền đào tạo; bồi dưỡng Thẩm phán, Hội thẩm, các chức danh khác của Tòa án nhân dân?
TAND cấp cao
TAND cấp huyện
TAND cấp tỉnh
TAND tối cao
Tòa án nhân dân cấp cao phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân nào thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng?
Tòa án nhân dân cấp cao
Tòa án nhân dân cấp huyện
Tòa án nhân dân cấp tỉnh
Tòa án nhân dân tối cao
Tòa án nhân dân Cấp cao xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền theo thủ tục xét xử nào?
Cả A và B
Giám đốc thẩm
Phúc thẩm
Sơ thẩm
Tòa án nhân dân cấp huyện có các ngạch Thư ký Tòa án nào?
check_box Thư ký viên chính
Cả A và B
Không có phương án đúng
Thư ký viên cao cấp
Tòa án nhân dân cấp huyện xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền theo thủ tục xét xử nào?
check_box Sơ thẩm
Giám đốc thẩm
Phúc thẩm
Tất cả A, B, C
Tòa án nhân dân cấp huyện xét xử theo thủ tục nào đối với các vụ án thuộc thẩm quyền?
check_box Sơ thẩm
Giám đốc thẩm
Phúc thẩm
Tái thẩm
Tòa án nhân dân cấp tỉnh có các ngạch Thẩm tra viên nào?
check_box Thẩm tra viên chính
Cả B, C
Không có phương án đúng
Thẩm tra viên cao cấp
Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền theo thủ tục xét xử nào?
Cả A và B
Giám đốc thẩm
Phúc thẩm
Sơ thẩm
Tòa án nhân dân nào quản lý các Tòa án nhân dân về tổ chức?
TAND Cấp cao
TAND Cấp huyện
TAND Cấp tỉnh
TAND Tối cao
Tòa án nhân dân Tối cao xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền theo thủ tục xét xử nào?
check_box Giám đốc thẩm
Cả A và B
Phúc thẩm
Sơ thẩm
Tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi thuộc một trong các trường hợp nào sau đây?
Cả A, B, D
Các đương sự đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản
Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự
Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền theo thủ tục xét xử nào?
Cả A, B
Phúc thẩm
Sơ thẩm
Tái thẩm
Trách nhiệm của Hội thẩm là gì?
Cả A, C, D
Chấp hành nội quy, quy chế của Tòa án.
Giữ bí mật nhà nước và bí mật công tác theo quy định của pháp luật.
Tích cực học tập để nâng cao kiến thức pháp luật và nghiệp vụ xét xử.
Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử có quyền tạm ngừng phiên tòa khi có một trong các căn cứ nào sau đây?
Cả A, B, D
Các bên đương sự đề nghị Tòa án tạm ngừng phiên tòa để các bên đương sự tự đối thoại;
Cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ mà không thực hiện thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa;
Do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tiến hành tố tụng không thể tiếp tục tiến hành phiên tòa, trừ trường hợp thay thế được người tiến hành tố tụng;
Trong thời gian bao lâu công tác mà Hội thẩm không được Chánh án Tòa án phân công làm nhiệm vụ xét xử thì có quyền yêu cầu Chánh án Tòa án cho biết lý do?
check_box Một năm
Ba năm
Hai năm
Năm năm
Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu của người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo hoặc yêu cầu độc lập (nếu có)?
Bẩy ngày
Chín ngày
Mười lăm ngày
Mười ngày
Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án?
check_box Ba ngày làm việc
Bẩy ngày làm việc
Hai ngày làm việc
Năm ngày làm việc
Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán đã thụ lý vụ án phải thông báo bằng văn bản cho người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án và Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án?
Ba ngày làm việc
Bẩy ngày làm việc
Chín ngày làm việc
Năm ngày làm việc
Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán đã thụ lý vụ án phải thông báo bằng văn bản cho người bị kiện?
Ba ngày làm việc
Bẩy ngày làm việc
Bốn ngày làm việc
Năm ngày làm việc
Trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn, hội thẩm nhân dân được tham gia vào?
Xét xử giám đốc thẩm
Xét xử phúc thẩm
Xét xử sơ thẩm
Xét xử tái thẩm
Trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm mà có căn cứ xác định việc giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án khác thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án hành chính ra quyết định gì cho Tòa án có thẩm quyền và xóa sổ thụ lý, đồng thời thông báo cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp?
chuyển hồ sơ vụ án
hủy hồ sơ vụ án
không có phương án đúng
nhận hồ sơ vụ án
Trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi Hội thẩm nhân dân do ai quyết định?
Chánh án tòa án
Thẩm phán
Thẩm tra viên
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
Trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi Kiểm sát viên do ai quyết định?
check_box Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp
Chánh án tòa án
Không có phương án đúng
Thẩm phán tòa án
Trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tham gia tố tụng với người khởi kiện hoặc với người bị kiện thì họ có quyền yêu cầu độc lập khi có các điều kiện nào sau đây?
check_box Tất cả A, B, C
Việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.
Yêu cầu độc lập của họ có liên quan đến vụ án đang được giải quyết.
Yêu cầu độc lập của họ được giải quyết trong cùng một vụ án làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.
Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì giải quyết như thế nào?
Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại từ chối thụ lý đơn
Tất cả các phương án trên
Tòa án phải yêu cầu người khởi kiện lựa chọn cơ quan giải quyết và có văn bản thông báo cho Tòa án.
Tòa án từ chối thụ lý đơn khởi kiện
Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp cao gồm?
Cả A, C, D
Các Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
Một số Kiểm sát viên
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp cao họp do Viện trưởng chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng gì?
Cả C và B
Không có phương án đúng
Việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, chỉ thị, thông tư và quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Xét tuyển người đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đủ điều kiện dự thi vào ngạch Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp;
Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao họp do ai chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng về chương trình, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát nhân dân?
Bộ tư pháp
Chủ tịch nước
Ủy ban thường vụ quốc hội
Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn?
Cả B, C, D
Thảo luận báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân cùng cấp;
Thảo luận về việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Tổng kết kinh nghiệm xét xử;
Việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời tại phiên tòa do ai xem xét, quyết định?
Chánh án tòa án
Hội đồng xét xử
Hội thẩm nhân dân
Thẩm phán
Việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi mở phiên tòa do ai xem xét, quyết định?
Chánh án tòa án
Thẩm phán
Thư ký tòa án
Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân
Việc đối thoại phải được tiến hành theo các nguyên tắc nào sau đây?
check_box Cả A, C, D
Bảo đảm công khai, dân chủ, tôn trọng ý kiến của đương sự;
Không được ép buộc các đương sự thực hiện việc giải quyết vụ án hành chính trái với ý chí của họ;
Nội dung đối thoại, kết quả đối thoại thành giữa các đương sự không trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị đối với Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm trong thời hạn bao nhiêu ngày?
check_box Mười lăm ngày
Ba mươi ngày
Bốn lăm ngày
Mười ngày
Viện kiểm sát nhân dân gồm các cấp nào?
check_box Cả A, B, C
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có những nhiệm vụ, quyền hạn ?
Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện;
Quyết định các vấn đề về công tác của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Tất cả các phương án trên
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.
Bộ tư pháp
Chủ tịch nước
Quốc hội
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?
Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân, trả lời chất vấn, kiến nghị, yêu cầu của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.
Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác, quyết định các vấn đề về công tác của Viện kiểm sát nhân dân cấp mình và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật;
Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; báo cáo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao khi có yêu cầu;
Tất cả các phương án trên
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.
check_box Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Bộ tư pháp
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?
Báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác của Viện kiểm sát nhân dân cấp mình và cấp dưới; trả lời chất vấn, kiến nghị, yêu cầu của đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp;
Cả A, B, D
Chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;
Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trực thuộc;
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do ai bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước?
Bộ tư pháp
Chính phủ
Không có phương án đúng
Quốc hội
Vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn khi có đủ các điều kiện gì?
check_box Cả A, B, C
Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng;
Không có đương sự cư trú ở nước ngoài
Vụ án có tình tiết đơn giản, tài liệu, chứng cứ đầy đủ, rõ ràng, bảo đảm đủ căn cứ giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ;
Vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn khi có đủ các điều kiện gì?
check_box Cả A, C, D
Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng;
Không có đương sự cư trú ở nước ngoài, trừ trường hợp đương sự ở nước ngoài có thỏa thuận với đương sự ở Việt Nam đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.
Vụ án có tình tiết đơn giản, tài liệu, chứng cứ đầy đủ, rõ ràng, bảo đảm đủ căn cứ giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ;

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập