“Mọi tranh chấp phát sinh từ hay có liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Nếu một bên không đồng ý với phán quyết của trọng tài thì có quyền đưa vụ kiện ra Tòa án có thẩm quyền của một quốc gia bất kỳ”, thỏa thuận trọng tài này không phù hợp về vấn đề gì?
check_box . Tiếp tục đưa vụ kiện ra tòa án nếu không đồng ý với phán quyết của trọng tài
. Đây chỉ là một điều khoản trong hợp đồng
. Phạm vi tranh chấp quá rộng do từ “mọi tranh chấp…”
. Thỏa thuận sử dụng trọng tài quốc gia
Bản chất của bảo hiểm nói chung là gì?
. Bù đắp tổn thất cho người được bảo hiểm
. Phân chia phí bảo hiểm
. Phân chia rủi ro của một hoặc một số người cho tất cả những người cùng tham gia bảo hiểm
. Phân chia tổn thất của một hoặc một số người cho tất cả những người cùng tham gia bảo hiểm
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển thuộc loại bảo hiểm nào sau đây?
. Bảo hiểm bắt buộc
. Bảo hiểm nhân thọ
. Bảo hiểm tài sản
. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu
Biện pháp nào dưới đây KHÔNG thuộc nhóm các biện pháp của nguyên tắc minh bạch?
Đưa ra các cam kết ràng buộc mở cửa thị trường
Hạn chế áp dụng hạn ngạch, các biện pháp hạn chế định lượng.
Thành lập các cơ quan có thẩm quyền để rà soát các quyết định hành chính có ảnh hưởng đến thương mại.
Xem xét các yêu cầu và kiến nghị của các doanh nghiệp
Các điều kiện của INCOTERMS khi được áp dụng sẽ trở thành điều khoản trong hợp đồng nào sau đây?
. Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế
. Hợp đồng mua bán hàng hóa
. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế
Các mẫu hợp đồng thuê tàu chuyến có thể do chủ thể nào soạn thảo?
. Chủ tàu, các tổ chức hàng hải quốc gia hoặc quốc tế
. Quốc gia, Chủ tàu
. Quốc gia, Chủ tàu, tổ chức quốc tế
. Quốc gia, Chủ tàu, tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành nghề.
Căn cứ vào mức độ của tổn thất trong bao hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển thì tổn thất có thể chia thành những loại nào sau đây?
. Tổn thất bộ phận, tổn thất toàn bộ (toàn bộ thực sự và ước tính), tổn thất chung, tổn thất riêng.
. Tổn thất bộ phận, tổn thất toàn bộ (toàn bộ và ước tính).
. Tổn thất chung, tổn thất riêng.
. Tổn thất toàn bộ (toàn bộ thực sự và ước tính), tổn thất chung, tổn thất riêng.
Căn cứ vào tính chất của tổn thất trong bao hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển thì tổn thất có thể chia thành những loại nào sau đây?
check_box . Tổn thất chung, tổn thất riêng.
. Tổn thất bộ phận, tổn thất toàn bộ (toàn bộ thực sự và ước tính), tổn thất chung, tổn thất riêng.
. Tổn thất bộ phận, tổn thất toàn bộ (toàn bộ và ước tính).
. Tổn thất toàn bộ (toàn bộ thực sự và ước tính), tổn thất chung, tổn thất riêng.
Chủ thể của hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bao gồm những chủ thể nào sau đây?
. Bên chuyên chở, Bên thuê chở
. Bên chuyên chở, bên thuê chở, người gửi hàng và người nhận hàng
. Người gửi hàng và người nhận hàng
C. Người nhận hàng
Chủ thể nào sau đây có thẩm quyền công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài tại Việt Nam?
check_box . Bên thắng kiện trong vụ tranh chấp
. Bộ Tư pháp
. Tòa án có thẩm quyền
. Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam
Chủ thể nào sau đây có thẩm quyền công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam?
check_box . Tòa án có thẩm quyền
. Bên thắng kiện trong vụ tranh chấp
. Bộ Tư pháp
. Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam
Chủ thể nào sau đây thực hiện gửi yêu cầu mở thư tín dụng?
check_box . Người nhập khẩu
. Ngân hàng
. Người giao nhận
. Người xuất khẩu
Chủ thể nào sau đây thực hiện mở thư tín dụng?
check_box . Người xuất khẩu
. Ngân hàng
. Người giao nhận
. Người nhập khẩu
Chức năng nào sau đây KHÔNG phải của vận đơn đường biển?
. Là bằng chứng của hợp đồng vận tải được ký kết giữa các bên.
. Là biên lai nhận hàng để chở của người chuyên chở
. Là biên lai nhận tiền cước chuyên chở
. Là chứng từ sở hữu
Chứng từ liên quan đến vận chuyển và thanh toán gồm những loại nào sau đây?
. Vận đơn đường biển, hợp đồng bảo hiểm, giấy yêu cầu bảo hiểm, giấy chứng nhận xuất xứ
. Vận đơn đường biển, hợp đồng bảo hiểm, hối phiếu, giấy chứng nhận xuất xứ
. Vận đơn đường biển, hợp đồng bảo hiểm, hối phiếu, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy gửi hàng đường biển
. Vận đơn đường biển, Hợp đồng bảo hiểm, Giấy yêu cầu bảo hiểm , Hối phiếu
Chứng từ nào sau đây do người bán phát ra?
. Chứng từ bảo hiểm
. Giấy chứng nhận xuất xứ
. Hóa đơn thương mại
. Vận đơn đường biển
Có bao nhiêu phương thức giải quyết tranh chấp tài phán trong thương mại quốc tế
check_box . 2
. 3
. 4
. 5
Có bao nhiêu vòng đàm phán kể từ GATT 1947 đến WTO?
3
6
8
9
Cơ cấu tổ chức của WTO gồm bao nhiêu cơ quan chính?
10
3
6
9
Có mấy nhóm chủ thể trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ?
check_box . 3
. 2
. 4
. nhiều hơn 5 Có 3 nhóm : - Người bán - Người mua - Ngân hàng
Cơ quan nào không thuộc cơ cấu tố chức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)?
Hội đồng kinh tế xã hội (ECOSOC)
Hội đồng thương mại dịch vụ
Hội đồng thương mại hàng hóa
Hội nghị Bộ trưởng (MC)
Cơ quan nào sau đây không thuộc cơ cấu tổ chức của Liên Hiệp Quốc (UN)?
Ban thư ký
Hội đồng kinh tế xã hội (ECOSOC)
Hội đồng thương mại hàng hóa
Tòa án công lý quốc tế (ICJ)
Công ước CISG dùng tiêu chí nào để xác định hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ?
. Ngôn ngữ của hợp đồng
. Quốc tịch của các bên
. Sự dịch chuyển của hàng hóa
. Trụ sở của các bên
Công ước Viên 1980 của Liên Hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) điều chỉnh loại hợp đồng nào dưới đây?
. Hợp đồng mua bán điện năng
. Hợp đồng mua bán hàng hóa lô hàng điện lạnh giữa công ty có trụ sở ở Việt Nam và công ty có trụ sở ở Thái Lan.
. Hợp đồng mua bán hàng hóa nhằm mục đích tiêu dùng cá nhân
. Hợp đồng mua bán tàu thủy máy bay
Cú pháp nào sau đây dùng để dẫn chiếu áp dụng Incoterms vào hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?
. “Điều kiện được chọn, tên địa điểm, Incoterm® 2010”
. “Điều kiện được chọn, tên địa điểm, Incoterm”
. “Điều kiện được chọn, tên địa điểm, Incoterm® + năm ban hành”
. “Điều kiện được chọn, tên địa điểm, Incoterm®”
Đầu KHÔNG phải đặc điểm của thư tín dụng?
check_box . Thư tín dụng không được lập trên cơ sở hợp đồng mua bán hàng hóa
. Thư tín dụng độc lập với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
. Thư tín dụng được thực hiện trên cơ sở bộ chứng từ
. Hợp đồng giữa ngân hàng mở thư tín dụng và người hưởng lợi.
Đâu không phải là đặc điểm của hối phiếu?
check_box . Hiệu lực của hối phiếu phụ thuộc vào nguyên nhân sinh ra hối phiếu
. Tính bắt buộc phải trả tiền
. Tính lưu thông của hối phiếu
. Tính trừu tượng của hối phiếu
Đâu KHÔNG phải là đặc điểm của vận tải đa phương thức quốc tế?
. Áp dụng nhiều chế độ chịu trách nhiệm
. Chỉ có một người chịu trách nhiệm về hàng hóa trước người gửi hàng
. Chỉ sử dụng một chứng từ.
. Có ít nhất hai phương thức vận tải tham gia.
Đâu KHÔNG phải là nguồn luật điều chỉnh vận tải đa phương thức quốc tế?
. Công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa bằng Vận tải đa phương thức quốc tế, 1980
. Công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa bằng Vận tải đa phương thức quốc tế, 1980 và Quy tắc của UNCTAD và ICC về chứng từ Vận tải đa phương thức (UNCTAD/ICC) số phát hành 481, đã có hiệu lực từ 01/01/1992.
. Công ước để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển ký tại Brucxen năm 1924
. Quy tắc của UNCTAD và ICC về chứng từ Vận tải đa phương thức (UNCTAD/ICC) số phát hành 481, đã có hiệu lực từ 01/01/1992.
Đâu KHÔNG phải là sự khác nhau giữa tổn thất chung và tổn thất riêng?
. Cách thức bồi thường
. Chủ thể bồi thường
. Địa điểm xảy ra
. Tính nhẫu nhiên
Đâu KHÔNG phải là tập quán thương mại quốc tế?
Bộ nguyên tắc về hợp đồng thương mại quốc tế của UNIDROIT (PICC)
Incoterms 2000 và UCP500
Incoterms 2010
UCP 600
Đâu KHÔNG phải tên viết tắt của tín dụng thư?
check_box . B/L
. D/C
. L/C
. LC
Đâu là biện pháp đối phó với rủi ro hiệu quả nhất trong đời sống của các cá nhân, tổ chức hiện nay?
. Chuyển nhượng rủi ro
. Ngăn ngừa hạn chế rủi ro
. Tránh rủi ro
. Tự khắc phục rủi ro
Đâu là chứng từ bảo hiểm?
. Chỉ là giấy chứng nhận bảo hiểm
. Đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm
. Đơn bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm
. Giấy yêu cầu bao hiểm
Đâu là điểm khác nhau giữa phương thức giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và hòa giải trong thương mại quốc tế?
check_box . Có sự tham gia của bên thứ ba
. Giá trị phán quyết có thể được tự nguyện thi hành
. Không phải phương thức mang tính tài phán
. Không chỉ được sử dung trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
Đâu là luật riêng điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển ở Việt Nam?
. Bộ Luật dân sự 2015
. Bộ luật hàng hải 2015
. Luật kinh doanh bảo hiểm 2000
. Luật Thương mại 2005
Điều 25 của Công ước CISG quy định về vấn đề gì?
. Điều kiện để áp dụng trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng
. Vi phạm cơ bản hợp đồng
. Vi phạm hợp đồng
. Vi phạm hợp đồng và vi phạm cơ bản hợp đồng
Điều 6 của Công ước CISG quy định về việc các bên có thể loại trừ việc áp dụng Công ước thể hiện nguyên tắc nào sau đây?
. Nguyên tắc bình đẳng giữa hai bên
. Nguyên tắc thông tin
. Nguyên tắc tự do hợp đồng
Nguyên tắc thiện chí
Điều khoản nào sau đây của INCOTERMS 2010 có trách nhiệm của người bán là lớn nhất?
. CIP
. DAT
. DDP
. FCA
Điều khoản nào sau đây của INCOTERMS 2010 có trách nhiệm của người bán là thấp nhất?
. CIP
. DDP
. EXW
. FCA
Điều khoản nào sau đây trong hợp đồng thương mại quốc tế chỉ ra phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng?
check_box . Điều khoản về giải quyết tranh chấp
. Điều khoản về luật áp dụng cho hợp đồng
. Điều khoản về chủ thể của hợp đồng
. Điều khoản về hiệu lực của hợp đồng
Điều kiện bảo hiểm A, B, C theo Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển 1998 của Bảo Việt (QTCB 98) thì điều kiện nào có nhiều rủi ro được bảo hiểm nhất?
. Cả ba nhóm như nhau
. Nhóm A
. Nhóm B
. Nhóm C
Điều kiện để cá nhân tham gia quan hệ thương mại quốc tế được quy định bằng những nguồn luật nào ?
Điều ước quốc tế
Pháp luật quốc gia
Pháp luật quốc gia và điều ước quốc tế
Pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế và nguồn khác
Điều ước quốc tế nào sau đây có thể điều chỉnh trực tiếp quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nếu được áp dụng cho quan hệ hợp đồng?
. Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
. Hiệp định thương mại tự do
. Hiệp định tương trợ tư pháp
. Hiệp định về đầu tư song phương
Điều ước quốc tế nào sau đây KHÔNG điều chỉnh trực tiếp quan hệ thương mại quốc tế ?
Công ước Hamburg năm 1978 của Liên hợp Quốc về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và Công ước Hamburg năm 1978 của Liên hợp Quốc về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (EVFTA)
Đối tượng của bảo hiểm nói chung bao gồm những trường hợp nào sau đây?
check_box . Tài sản, con người, trách nhiệm dân sự
. Rủi ro được bảo hiểm
. Tài sản, con người
. Tài sản, con người, trách nhiệm dân sự, rủi ro được bảo hiểm
Đồng thuận nghịch được sử dụng trong trường hợp thông qua quyết định nào của Tổ chức thương mại thế giới WTO?
Quyết định của Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB)
Quyết định kết nạp thành viên mới
Sửa đổi các điều khoản của hiệp định đa biên
Sửa đổi các nguyên tắc cơ bản như nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN), nguyên tắc đối xử quốc gia (NT)
Giả sử hai bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đưa thỏa thuận sau vào hợp đồng “Hợp đồng này được hiểu và giải thích theo Công ước Viên 1982 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”. Điều khoản này thuộc loại nào sau đây ?
check_box . Điều khoản về luật áp dụng cho hợp đồng
. Điều khoản về giải quyết tranh chấp
. Điều khoản về chủ thể của hợp đồng
. Điều khoản về hiệu lực của hợp đồng
Giả sử hai bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đưa thỏa thuận sau vào hợp đồng “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết chung thẩm tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”. Điều khoản này thuộc loại nào sau đây?
check_box . Điều khoản về giải quyết tranh chấp
. Điều khoản về luật áp dụng cho hợp đồng
. Điều khoản về chủ thể của hợp đồng
. Điều khoản về hiệu lực của hợp đồng
Giả sử trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có điều khoản về luật áp dụng như sau: “Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh bởi Công ước Viên 1980 của Liên Hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)” thì khẳng định nào sau đây đúng ?
. CISG điều chỉnh mọi vấn đề phát sinh từ hợp đồng
. CISG không phải là luật áp dụng duy nhất và điều chỉnh mọi vấn đề phát sinh từ hợp đồng
. CISG là luật áp dụng duy nhất của Hợp đồng
. CISG là luật áp dụng duy nhất của Hợp đồng và điều chỉnh mọi vấn đề phát sinh từ hợp đồng.
Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) gồm mấy cấp xét xử?
2
3
4
5
Giao kết hợp đồng thuê tàu chuyến có tính phức tạp KHÔNG vì lý do nào sau đây?
. Chủ tàu có thể đóng vai là người chuyên chở
. Không có biểu cước phí định sẵn
. Quan hệ giữa các bên được điều chỉnh bằng hợp đồng thuê tàu chuyến
. Tàu chạy không có lịch trình cố định
Hai mặt chủ yếu của tổn thất chung bao gồm những yếu tố nào sau đây?
. Chi phí tổn thất chung và thủ tục giấy tờ liên quan đến tổn thất chung
. Hy sinh tổn thất chung và chi phí tổn thất chung
. Hy sinh tổn thất chung và thủ tục giấy tờ liên quan đến tổn thất chung
. Hy sinh tổn thất chung, chi phí tổn thất chung và thủ tục giấy tờ liên quan đến tổn thất chung
Hoạt động nào đưới đây KHÔNG thể hiện nguyên tắc mở cửa thị trường trong thương mại quốc tế?
Cấm áp dụng các biện pháp hạn chế về số lượng
Giảm và tiến tới xóa bỏ hàng rào thuế quan
Xóa bỏ các hàng rào phi thuế quan
Xóa bỏ việc đàm phán thương mại giữa các thành viên
Hoạt động thương mại quốc tế là những hoạt động như thế nào?
Là hoạt động thương mại chỉ do quốc gia tiến hành
Là hoạt động thương mại chỉ do thương nhân thực hiện
Là hoạt động thương mại vượt ra khỏi biên giới quốc gia hoặc biên giới hải quan
Luôn là hoạt động thương mại vượt ra khỏi biên giới quốc gia
Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển được ký kết giữa các chủ thể nào sau đây?
. Người bán hàng và người bảo hiểm
. Người bán hàng và người mua hàng
. Người bảo hiểm và người được bảo hiểm
. Người mua bàng và người bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển có những tính chất nào sau đây?
. Hợp đồng bồi thường, hợp đồng có thể chuyển nhượng được
. Hợp đồng bồi thường, Hợp đồng phải dựa trên cơ sở có lợi ích bảo hiểm
. Hợp đồng bồi thường, hợp đồng tín nhiệm
. Hợp đồng bồi thường, hợp đồng tín nhiệm, hợp đồng có thể chuyển nhượng được
Hợp đồng chuyên chở sơ bộ được dùng với hợp đồng nào?
. Hợp đồng thuê tàu chợ
. Hợp đồng thuê tàu chuyến
. Hợp đồng thuê tàu định hạn
. Hợp đồng vận tải đa phương thức
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được giao kết bằng phương thức nào?
. Gián tiếp
. Trực tiếp
. Trực tiếp hoặc gián tiếp
.Trực tiếp và gián tiếp
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc theo quy định của Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có thể tồn tại dưới những hình thức nào?
. Văn bản có công chứng, hành vi, lời nói.
. Văn bản, lời khai của nhân chứng
. Văn bản, lời nói, hành vi
. Văn bản, lời nói, hành vi hoặc lời khai của nhân chứng
Hợp đồng thương mại quốc tế có thể bao gồm những loại nào?
. Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế, hợp đồng BOT, BO, BTO
. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế
. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế, hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư quốc tế
. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
INCOTERMS năm nào được sử dụng cho cả hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước và quốc tế ?
. 1936
. 1953
. 2000
. 2010
INCOTERMS thuộc loại nguồn luật nào sau đây?
. Điều ước quốc tế
. Nguồn khác
. Pháp luật quốc gia
. Tập quán thương mại quốc tế
Khẳng định nào sau đây về điều kiện bảo hiểm hiện hành là KHÔNG đúng?
. Do người bảo hiểm đưa ra
. Do người được bảo hiểm đưa ra
. Được thỏa thuận trong hợp đồng
. Quy định phạm vi của người bảo hiểm
Khẳng định nào sau đây về giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa là KHÔNG đúng?
. Do người bảo hiểm lập
. Do người được bảo hiểm lập
. Được lập trong giai đoạn giao kết hợp đồng
. Không phải là một loại chứng từ bảo hiểm
Khẳng định nào sau đây về hiệu lực của các hiệp định trong Tổ chức thương mại thế giới WTO là KHÔNG đúng?
Hiệp định đa biên là hiệp định có tính bắt buộc với tất cả thành viên của WTO
Hiệp định GATT 1994 có hiệu lực độc lập với Hiệp định GATT 1947
Hiệp định GATT 1994 là hiệu lực có giá trị pháp lý cao nhất trong số các hiệp định của WTO
Hiệp định nhiều bên là hiệp định chỉ có tính bắt buộc với những thành viên của Hiệp đinh.
Khẳng định nào sau đây về hợp đồng chuyên chở hàng hóa quốc tế là đúng?
. Chỉ có 4 loại chính là hợp đồng chuyên chở hàng hóa quốc tế bằng đường biển, đường bộ, đường sắt, đường không
. Có bốn loại nguồn luật điều chỉnh
. Được ký kết giữa người mua và người bán
. Là bộ phận của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Khẳng định nào sau đây về hợp đồng vận tải đa phương thức là KHÔNG đúng?
. Bằng chứng của hợp đồng vận tải đa phương thức chính là chứng từ vận tải đa phương thức.
. Là một loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế
. Là vận đơn vận tải đa phương thức
.Được ký giữa MTO và người gửi hàng
Khẳng định nào sau đây về INCOTERMS KHÔNG chính xác?
. Các bên có thể thỏa thuận khác đi so với giải thích của INCOTERSM
. Hiệu lực của tất cả phiên bản INCOTERMS là song song
. INCOTERMS 2010 có 11 điều khoản
. INCOTERMS 2010 ra đời làm mất hiệu lực của tất cả các phiên bản INCOTERMS trước đó.
Khẳng định nào sau đây về mối quan hệ giữa Hiệp định GATT 1947 và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là đúng?
Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO tương tự quy định trong Hiệp định GATT 947
GATT 1947 là tiền thân của WTO
WTO có phạm vi tác động như Hiệp định GATT 1947
WTO VÀ GATT 1947 đều là những hiệp định thương mại đa biên mang tính toàn cầu
Khẳng định nào sau đây về người kinh doanh vận tải đa phương thức là KHÔNG đúng?
. Là người tổ chức quá trình vận tải đa phương thức.
. Là người duy nhất chịu trách nhiệm về hàng hóa trong toàn bộ hành trình trước chủ hàng với tư cách là người chuyên chở (carrier)
. Luôn là người có tàu
. MTO có thể tự mình thực hiện việc vận chuyển hoặc có thể thuê người khác để thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng vận tải đa phương thức.
Khẳng định nào sau đây về phương thức thanh toán quốc tế là không đúng?
check_box . Các phương thức thanh toán thông thường không được sử dụng trong thanh toán quốc tế
. Phương thức chuyển tiền chỉ nên sử dụng trong trường hợp giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu có quan hệ uy tín lâu dài
. Phương thức thanh toán nhờ thu có chi phí thấp hơn phương thức tín dụng chứng từ
. Phương thức tín dụng chứng từ là phương thức được sử dụng nhiều nhất
Khẳng định nào sau đây về thời điểm có lợi ích trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển là đúng?
. Không nhất thiết phải có
. Không nhất thiết phải có khi ký hợp đồng
. Không nhất thiết phải có khi ký hợp đồng nhưng phải có khi xảy ra tổn thất
. Phải có khi ký hợp đồng bảo hiểm
Khẳng định nào sau đây về trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế là KHÔNG đúng?
check_box . Không đồng ý với phán quyết có quyền khởi kiện ra tòa án
. Là phương thức mang tính lựa chọn
. Phải có thỏa thuận trọng tài
. Có sự tham gia của trọng tài viên
Khẳng định nào về khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là KHÔNG đúng?
. Có thể được quy định trong điều ước quốc tế
. Có thể được quy định trong pháp luật quốc gia Sở hữu trí tuệ xuất hiện đầu tiên
. Được quy định thống nhất trong các nguồn luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
. Không có định nghĩa thống nhất về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong các nguồn luật của loại hợp đồng này.
Khẳng định nào về rủi ro loại trừ là đúng?
check_box . Rủi ro không được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
. Rủi ro được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
. Rủi ro theo điều kiện bảo hiểm
. Rủi ro theo điều kiện bảo hiểm của Anh. Rủi ro theo điều kiện bảo hiểm của Bảo Việt
Khẳng định nào về việc áp dụng tập quán thương mại quốc tế là đúng?
Điều ước quốc tế không thể quy định về việc áp dụng tập quán thương mại quốc tế.
Hai bên không thể thỏa thuận khác đi một hoặc một số nội dung được quy định trong tập quán thương mại quốc tế nếu thỏa thuận áp dụng tập quán.
Tập quán được áp dụng trong trường hợp cơ quan xét xử cho rằng các bên chủ thể đã mặc nhiên áp dụng tập quán thương mại quốc tế trong giao dịch của họ.
Tập quán thương mại quốc tế chỉ được áp dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.
Khi tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế, cá nhân phải thỏa mãn những điều kiện gì?
Điều kiện về nghề nghiệp
Điều kiện về nhân thân
Điều kiện về nhân thân hoặc điều kiện về nghề nghiệp
Điều kiện về nhân thân và điều kiện về nghề nghiệp
Ký chuyển nhượng hối phiếu thể hiện đặc trưng nào của hối phiếu?
check_box . Tính lưu thông của hối phiếu
. Tính bắt buộc phải trả tiền
. Tính lưu thông và tính bắt buộc phải trả tiền của hối phiếu
. Tính trừu tượng của hối phiếu
Ký hậu vận đơn đường biển liên quan tới chức năng nào sau đây?
. Là bằng chứng của hợp đồng vận tải được ký kết giữa các bên
. Là biên lai nhận hàng để chở của người chuyên chở
. Là chứng từ sở hữu
. Là chứng từ sở hữu và là bằng chứng của hợp đồng vận tải được ký kết
Liên hiệp quốc (UN) thuộc nhóm thiết chế thương mại nào?
Thiết chế chuyên ngành và toàn cầu
Thiết chế thương mại chuyên ngành
Thiết chế thương mại khu vực
Thiết chế toàn cầu
Loại hối phiếu nào sau đây có thể không được ký hậu chuyển nhượng?
check_box . Hối phiếu theo lệnh
. Hối phiếu chuyển nhượng theo lệnh
. Hối phiếu vô danh
. Hối phiếu vô danh và hối phiếu theo lệnh
Loại phương thức nào được sử dụng nhiều nhất trong thương mại quốc tế?
check_box . Trọng tài thương mại
. Hòa giải thương mại
. Thương lượng
. Tòa án
Loại phương thức thanh toán nhờ thu nào sau đây có nhiều rủi ro với người xuất khẩu nhất?
check_box . Nhờ thu phiếu trơn
. Là một điều ước quốc tế điều chỉnh về thanh toán nhờ thu
. Nhờ thu chấp nhận đổi chứng từ
. Nhờ thu trả tiền đổi chứng từ
Loại phương tiện thanh toán nào sau đây do người nhập khẩu phát ra?
check_box . Kỳ phiếu và séc
. Hối phiếu
. Kỳ phiếu,
. Séc
Loại phương tiện thanh toán nào sau đây do người xuất khẩu phát ra?
check_box . Hối phiếu
. Hối phiếu nhận nợ
. Kỳ phiếu,
. Séc
Loại phương tiện thanh toán nào sau đây được sử dụng phổ biến nhất trong thanh toán quốc tế ?
check_box . Hối phiếu
. Kỳ phiếu và séc
. Kỳ phiếu,
. Séc
Loại thư tín dụng nào sau đây ít đảm bảo cho người bán nhất?
check_box . Thư tín dụng có thể hủy ngang
. Thư tín dụng không thể hủy ngang
. Thư tín dụng không thể hủy ngang có xác nhận
. Thư tín dụng không thể hủy ngang miễn truy đòi
Luật áp dụng của hợp đồng thương mại quốc tế có thể được quy định trong điều khoản nào?
check_box . Các điều khoản khác nhau trong hợp đồng có quy định về luật áp dụng.
. Chỉ điều khoản về giải quyết tranh chấp
. Chỉ điều khoản về luật áp dụng cho hợp đồng
. Chỉ điều khoản về luật áp dụng cho hợp đồng và điều khoản về giải quyêt tranh chấp
Luật kinh doanh quốc tế có mối quan hệ với luật thương mại quốc tế như thế nào?
Luật kinh doanh quốc tế độc lập với Luật thương mại quốc tế
Luật kinh doanh quốc tế là bộ phận của luật thương mại quốc tế công
Luật kinh doanh quốc tế là một bộ phận của Luật thương mại quốc tế
Luật thương mại quốc tế theo nghĩa rộng bao gồm luật kinh doanh quốc tế và luật thương mại quốc tế công
Luật thương mại quốc tế điều chỉnh những chủ thể nào?
Cá nhân, pháp nhân
Cá nhân, pháp nhân, quốc gia và những chủ thể khác
Cá nhân, pháp nhân, quốc gia và thương nhân
Cá nhân, thương nhân
Luật thương mại quốc tế gồm những nguồn nào?
Pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế, án lệ.
Pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế, nguồn khác
Pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế
Pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế và nguồn khác.
Lưu ý nào sau đây không cần thiết trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ?
check_box . Chọn phiên bản Incoterms mới nhất.
. Lựa chọn ngân hàng mở thư tín dụng và ngân hàng xác nhận có uy tín.
. Chọn ngày mở thư tín dụng và ngày hết hạn thư tín dụng phù hợp
. Sử dụng loại thư tín dụng phù hợp, có lợi nhất,.
Mẫu chứng vận tải đa phương thức nào sau đây do BIMCO soạn thảo? - Bill of Lading for Combined Transport Shipment or Port to Port Shipment (Combined transport B/L). Do các hãng tàu phát hành vừa dùng đồng thời cho vận tải đơn phương thức và vận tải đa phương thức.
. B/L vận tải đa phương thức
. COMIDOC
. FBL
. MULTIDOC
Mẫu chứng vận tải đa phương thức nào sau đây do Hội nghị của Liên Hợp quốc về buôn bán và phát triển (UNCTAD) soạn thảo?
. B/L vận tải đa phương thức
. COMIDOC
. FBL
. MULTIDOC
Mẫu chứng vận tải đa phương thức nào sau đây do Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận quốc tế FIATA-Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles soạn thảo? - MULTIDOC do Hội nghị của Liên Hợp quốc về buôn bán và phát triển (UNCTAD) soạn thảo trên cơ sở Công ước của Liên hợp quốc về Vận tải đa phương thức. - Bill of Lading for Combined Transport Shipment or Port to Port Shipment (Combined transport B/L). Do các hãng tàu phát hành vừa dùng đồng thời cho vận tải đơn phương thức và vận tải đa phương thức.
. B/L vận tải đa phương thức
. COMIDOC
. FBL
. MULTIDOC
Mẫu hợp đồng GENCON là nguồn của hơp đồng vận chuyển nào sau đây?
. Hợp đồng thuê tàu chợ
. Hợp đồng thuê tàu chuyến
. Hợp đồng thuê tàu định hạn
. Hợp đồng vận tải đa phương thức
Mẫu hợp đồng NORGRAIN 89 là nguồn của hơp đồng vận chuyển nào sau đây?
. Hợp đồng thuê tàu chợ
. Hợp đồng thuê tàu chuyến
. Hợp đồng thuê tàu định hạn
. Hợp đồng vận tải đa phương thức
Ngày có hiệu lực của Công ước CISG là ngày nào?
. 1/1/2017
. 1/1/2018
. 18/12/2015
. 18/12/2018
Nghĩa vụ nào sau đây của người chuyên chở đường biển theo Quy tắc Hague?
. Cung cấp con tàu có đủ khả năng đi biển; Cấp vận đơn đường biển; Bồi thường tổn thất
. Cung cấp con tàu có đủ khả năng đi biển; Nghĩa vụ đối với hàng hóa
. Cung cấp con tàu có đủ khả năng đi biển; Nghĩa vụ đối với hàng hóa; Cấp vận đơn đường biển.
. Cung cấp con tàu có đủ khả năng đi biển; Nghĩa vụ đối với hàng hóa; Cấp vận đơn đường biển; Bồi thường tổn thất
Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển gồm những loại nào sau đây?
. Pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế, tập quán hàng hải
. Pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế, tập quán hàng hải, án lệ
. Pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế, tập quán hàng hải, hợp đồng mẫu
. Pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế, tập quán hàng hải, nguồn khác
Nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế được thể hiện bằng các quy chế pháp lý nào?
Nguyên tắc công bằng, nguyên tắc minh bạch
Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN), nguyên tắc đối xử quốc gia (NT)
Nguyên tắc mở cửa thị trường, nguyên tắc minh bạch, nguyên tắc công bằng
Nguyên tắc mở cửa thị trường, nguyên tắc minh bạch.
Nguyên tắc mất hay không mất trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển thể hiện tính chất gì của của hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển?
. Hợp đồng bồi thường
. Hợp đồng bồi thường và hợp đồng tín nhiệm
. Hợp đồng có thể chuyển nhượng được
. Hợp đồng tín nhiệm
Nguyên tắc nào sau đây đòi hỏi các bên không được lợi dụng bảo hiểm để trục lợi?
check_box . Nguyên tắc bồi thường
. Nguyên tắc lợi ích bảo biểm
. Nguyên tắc thế quyền
. Nguyên tắc trung thực tuyệt đối
Nguyên tắc nào sau đây đòi hỏi người được bảo hiểm phải có lợi ích bảo hiểm ?
check_box . Nguyên tắc lợi ích bảo biểm
. Nguyên tắc bồi thường
. Nguyên tắc thế quyền
. Nguyên tắc trung thực tuyệt đối
Nguyên tắc nào sau đây đòi hỏi người được bảo hiểm phải khai báo chính xác các chi tiết liên quan đến đối tượng bảo hiểm?
. Nguyên tắc bồi thường
. Nguyên tắc lợi ích bảo biểm
. Nguyên tắc thế quyền
. Nguyên tắc trung thực tuyệt đối
Nguyên tắc nào sau đây được khuyến khích áp dụng trong mối quan hệ thương mại quốc tế giữa quốc gia và cá nhân, pháp nhân trong điều kiện hiện nay?
Nguyên tắc đối xử quốc gia
Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc
Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc và nguyên tắc đối xử quốc gia.
Nguyên tắc miễn trừ chủ quyền quốc gia
Nguyên tắc nào sau đây thể hiện sự không phân biệt đối xử giữa các quốc gia trong mối quan hệ thương mại quốc tế với một quốc gia khác?
Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT)
Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN)
Nguyên tắc minh bạch
Nguyên tắc mở cửa thị trường
Nguyên tắc nào sau đây thể hiện sự không phân biệt đối xử giữa sản phẩm, dịch vụ, nhà cung cấp của trong nước với sản phẩm, dịch vụ, nhà cung cấp của nước khác theo cam kết thương mại giữa các nước với nhau?
Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT)
Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN)
Nguyên tắc minh bạch
Nguyên tắc mở cửa thị trường
Nguyên tắc nào sau đây trao cho người bảo hiểm bảo hiểm được quyền thay mặt người được bảo hiểm để yêu cầu người thứ ba phải bồi hoàn lại ?
check_box . Nguyên tắc thế quyền
. Nguyên tắc bồi thường
. Nguyên tắc lợi ích bảo biểm
. Nguyên tắc trung thực tuyệt đối
Nhận định nào sau đây về chủ thể của pháp luật kinh doanh quốc tế là sai?
Cá nhân muốn tham gia quan hệ kinh doanh quốc tế phải thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quốc gia quy định
Nhà nước không phải là chủ thể của quan hệ pháp luật kinh doanh quốc tế
Thương nhân tham gia vào quan hệ thương mại quốc tế có thể là cá nhân, pháp nhân.
Tổ chức quốc tế liên chính phủ như UN, WTO không phải là chủ thể của pháp luật kinh doanh quốc tế
Nhận định nào sau đây về mối quan hệ giữa hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và thư tín dụng là KHÔNG đúng?
check_box . Nếu thư tín dụng không phù hợp với hợp đồng thì ngân hàng sẽ không thanh toán cho người bán
. Ngân hàng không phải chịu trách nhiệm về vấn đề hàng hóa trong hợp đồng
. Thư tín dụng độc lập với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mở thư tín dụng và người bán
. Thư tín dụng được lập trên cơ sở hợp đồng
Nhận định nào sau đây về người bảo hiểm là KHÔNG đúng?
. Có lợi ích bảo hiểm
. Được hưởng phí bảo hiểm
. Nhận trách nhiệm về rủi ro
. Phải bồi thường khi có tổn thất xảy ra
Nhận định nào sau đây về phương thức nhờ thu là KHÔNG đúng?
check_box . Chi phí cao hơn so với phương thức tín dụng chứng từ
. Có sử dụng bộ chứng từ giao hàng
. Có sự tham gia của ngân hàng
. Người xuất khẩu không nên sử dụng phương thức nhờ thu phiếu trơn
Nhận xét nào sau đây KHÔNG đúng với hợp đồng thuê tàu chợ ?
. Được áp dụng đối với những lô hàng lớn
. Mối quan hệ giữa chủ hàng và người vận chuyển được điều chỉnh bằng vận đơn đường biển (B/L)
. Thanh toán trên cơ sở biểu cước định sẵn
. Thuê một phần tàu chợ để chở hàng
Nhận xét nào sau đây KHÔNG đúng với hợp đồng thuê tàu chuyến?
. Không có lịch trình định sẵn trong một khu vực địa lý nhất định.
. Mối quan hệ giữa chủ hàng và người vận chuyển được điều chỉnh bằng hợp đồng thuê tàu chuyến
. Thuê toàn bộ hoặc một phần chiếc tàu
. Tiền thuê do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng
Nhóm hiệp định nào điều chỉnh vấn đề phòng vệ thương mại trong thương mại hàng hóa của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)?
Hiệp định chống phá giá (ADA), Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM), Hiệp định về các biện pháp tự vệ (SG)
Hiệp định chống phá giá (ADA), Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM), Hiệp định về trị giá hải quan (ACV)
Hiệp định về các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS), Hiệp định về hàng rào kỹ thuật cản trở thương mại (TBT)
Hiệp định về trị giá hải quan (ACV), Hiệp định về giám định hàng hóa trước khi xuống tàu (PSI), Hiệp định về quy tắc xuất xứ
Nhóm phương tiện thanh toán nào sau đây được sử dụng chủ yếu trong thương mại quốc tế
check_box . Hối phiếu, Kỳ phiếu, Séc
. Hối phiếu nhận nợ, Kỳ phiếu, Séc
. Hối phiếu, Kỳ phiếu, Séc, thẻ ngân hàng
. Hối phiếu, thẻ ngân hàng, Séc
Những hình thức trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng nào theo quy định của Công ước Viên 1980 của Liên Hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) giống với quy định của Luật Thương mại Việt Nam 2005?
. Buộc thực hiện đúng hợp đồng, phạt vi phạm, hủy hợp đồng
. Tiếp tục thực hiện hợp đồng thực sự, bồi thường thiệt hại và hủy hợp đồng.
. Tiếp tục thực hiện hợp đồng thực sự, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và hủy hợp đồng.
. Tiếp tục thực hiện hợp đồng thực sự, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và hủy hợp đồng.
Nội dung của hối phiếu chỉ bao gồm những loại thông tin nào sau đây?
check_box . Thông tin bắt buộc và thông tin không bắt buộc
. Thông tin bắt buộc
. Thông tin của người ký phát và thông tin không bắt buộc
. Thông tin không bắt buộc
Phán quyết của Trọng tài nước ngoài phải được công nhận và cho thi hành ở đâu?
check_box . Tại quốc gia nơi phán quyết được thi hành
. Tại quốc gia nơi có trụ sở của Nguyên đơn
. Tại quốc gia nơi có trụ sở của Nguyên đơn và bị đơn
. Tại quốc gia nơi phán quyết được tuyên
Phán quyết giải quyết của phương thức nào sau đây là mang tính chất bắt buộc với các bên trong trranh chấp?
check_box . Trọng tài thương mại
. Hòa giải
. Thương lượng
. Giám định kỹ thuật
Pháp luật quốc gia KHÔNG được áp dụng cho các quan hệ thương mại quốc tế trong những trường hợp nào?
Các bên thỏa thuận lựa chọn pháp luật quốc gia
Cơ quan giải quyết chọn pháp luật quốc gia khi không rơi vào những trường hợp trên.
Điều ước quốc tế dẫn chiếu tới pháp luật quốc gia
Không có điều ước quốc tế điều chỉnh
Pháp nhân tham gia quan hệ thương mại quốc tế được gọi là?
Công ty
Thương nhân
Tổ chức
Tổ chức thương mại quốc tế
Phiên bản mới nhất của UCP được phát hành năm nào?
check_box . 2007
. 1994
. 1995
. 2005
Phương thức chuyển tiền có thể gây bất lợi cho ai?
check_box . Người xuất khẩu
. Ngân hàng nước người nhập khẩu
. Ngân hàng nước người xuất khẩu
. Người nhập khẩu
Phương thức giải quyết tranh chấp nào sau đây không có sự tham gia của bất kỳ bên thứ ba nào?
check_box . Thương lượng
. Hòa giải
. Tòa án
. Trọng tài thương mại
Phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) KHÔNG bao gồm phương thức nào?
check_box . Trọng tài thương mại
. Hòa giải
. Thương lượng
. Giám định kỹ thuật
Phương thức giao kết gián tiếp được thực hiện bằng mấy giai đoạn?
. 2
. 3
. 4
. 5
Phương thức nào sau đây có thể được thực hiện bằng cơ quan tài phán quốc tế?
check_box . Trọng tài thương mại
. Hòa giải
. Thương lượng
. Tòa án
Phương thức nào sau đây chỉ có thể được thực hiện bằng cơ quan tài phán quốc gia?
check_box . Tòa án
. Hòa giải
. Thương lượng
. Trọng tài thương mại
Phương thức nào sau đây dựa trên hàng hóa chứ không dựa vào chứng từ?
check_box . Phương thức thư bảo đảm trả tiền
. Phương thức thanh toán nhờ thu
. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
. Phương thức thư uỷ thác mua
Phương thức nào sau đây không có sự tham gia của ngân hàng?
check_box . Phương thức ghi sổ
. Phương thức chuyển tiển
. Phương thức thanh toán nhờ thu
. Phương thức tín dụng chứng từ
Quốc gia tham gia vào quan hệ thương mại quốc tế trong những trường hợp nào?
Tham gia ký kết hoặc gia nhập các điều ước quốc tế
Tham gia quan hệ thương mại quốc tế với các cá nhân, tổ chức và các quốc gia khác.
Tham gia quan hệ thương mại quốc tế với các chủ thể khác như cá nhân, pháp nhân
Tham gia quan quan thương mại quốc tế với các quốc gia khác
Quy định về hợp đồng vận tải đa phương thức ở Việt Nam được điều chỉnh bằng văn bản chính nào sau đây?
. Bộ Luật dân sự 2015, Luật thương mại Việt Nam 2005 và Bộ Luật hàng hải Việt Nam 2015
. Bộ Luật hàng hải Việt Nam 2015
. Luật thương mại Việt Nam 2005 và Bộ Luật dân sự
. Luật thương mại Việt Nam 2005 và Bộ Luật hàng hải Việt Nam 2015
Quy tắc Hague, Quy tắc Hague- Visby, Quy tắc Hamburg là nguồn luật điều chỉnh hợp đồng nào sau đây?
. Hợp đồng thuê tàu chợ
. Hợp đồng thuê tàu chuyến
. Hợp đồng thuê tàu định hạn
. Hợp đồng vận tải đa phương thức
Quy tắc nào có giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở lớn nhất?
. Quy tắc Hague
. Quy tắc Hague – Visby
. Quy tắc Hamburg
. Quy tắc Visby
Quy tắc nào sau đây điều chỉnh thanh toán tín dụng chứng từ?
check_box . UCP 600
. Incoterm 2010L/C
. UCR 522
. UCR 522 và UCP 600
Quy tắc nào sau đây KHÔNG chỉ quy định về vận đơn đường biển?
. Quy tắc Hague
. Quy tắc Hague - Visby
. Quy tắc Hamburg
. Quy tắc Visby
Quy tắc Thống nhất về Nhờ thu được phát hành lần đầu bởi Phòng Thương mại quốc 1995 (UCR 522) thuộc loại nào sau đây?
check_box . Là một tập quán thương mại quốc tế điều chỉnh về thanh toán nhờ thu
. Là một điều ước quốc tế điều chỉnh về thanh toán nhờ thu
. Là một hợp đồng mẫu
. Là một văn bản của pháp luật quốc gia
Quy tắc York – Antwerp 1924 điều chỉnh loại tổn thất nào?
. Tổn thất bộ phận
. Tổn thất chung
. Tổn thất riêng
. Tổn thất toàn bộ
Theo CISG, quyền gia hạn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng là của bên nào?
. Bên bán
. Bên mua
. Cả Bên bán và Bên mua
. Không bên nào có quyền
Theo CISG, trong trường hợp hợp đồng không xác định rõ thời điểm thanh toán thì người mua phải thanh toán vào thời điểm nào sau đây?
. Chứng từ đã được đặt dưới sự định đoạt của người mua
. Hàng hóa đã được đặt dưới sự định đoạt của người mua
. Hàng hóa hoặc chứng từ đã được đặt dưới sự định đoạt của người mua
. Hàng hóa và chứng từ đã được đặt dưới sự định đoạt của người mua
Theo CISG, trong trường hợp người bán giao thừa hàng thì người mua KHÔNG có quyền gì sau đây?
. Nhận hàng
. Nhận hàng với mức giá quy định trong hợp đồng
. Nhận hàng với mức giá thấp hơn
. Từ chối nhận hàng
Theo CISG, trong trường hợp người bán không bắt buộc phải giao hàng tại một nơi nhất định nào đó mà hợp đồng có quy định cả việc vận chuyển hàng hóa thì người bán phải giao cho ai?
. Người chuyên chở đầu tiên
. Người chuyên chở bất kỳ
. Người mua
. Người mua hoặc người chuyên chở bất kỳ
Theo CISG, trường hợp nào sau đây người bán có thể giao hàng vào bất cứ thời điểm nào trong một khoảng thời gian cụ thể, trừ trường hợp hoàn cảnh chỉ ra rằng bên mua có quyền chọn ngày giao hàng?
. Nếu hợp đồng có thỏa thuận một ngày cụ thể.
. Nếu hợp đồng không quy định ngày cụ thể
. Nếu hợp đồng không quy định ngày cụ thể, nhưng có thỏa thuận một khoảng thời gian cụ thể , hoặc có thể xác định khoảng thời gian đó bằng cách tham chiếu hợp đồng
. Nếu hợp đồng không quy định ngày cụ thể, nhưng có thỏa thuận một khoảng thời gian cụ thể , hoặc có thể xác định khoảng thời gian đó bằng cách tham chiếu hợp đồng trừ trường hợp hoàn cảnh chỉ ra rằng bên mua có quyền chọn ngày giao hàng
Theo Công ước Viên 1980 của Liên Hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), hình thức trách nhiệm huỷ hợp đồng chỉ được áp dụng trong trường hợp nào?
. Có vi phạm cơ bản
. Có vi phạm cơ bản hoặc đã gia hạn thực hiện nghĩa vụ mà không thực hiện thì bên kia có quyền hủy bỏ
. Có vi phạm cơ bản và được hai bên thỏa thuận trước trong hợp đồng
. Đã gia hạn thực hiện nghĩa vụ mà không thực hiện thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng
Theo Công ước Viên 1980 của Liên Hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), hình thức trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng nào dưới đây KHÔNG được quy định?
. Bồi thường thiệt hại
. Hủy bỏ hợp đồng
. Phạt vi phạm
. Tiếp tục thực hiện hợp đồng thực sự?
Theo Luật Trọng tài thương mại 2010 khẳng định nào sau đây về trọng tài nước ngoài là không đúng?
check_box . Trọng tài nước ngoài là trọng tài được thành lập ở nước ngoài.
. Trọng tài nước ngoài là trọng tài có phiên xét xử ở nước ngoài
. Trọng tài nước ngoài là trọng tài có trụ sở ở nước ngoài
. Trọng tài nước ngoài là trọng tài được thành lập và có ở nước ngoài
Theo quy định của Công ước CISG, Bên gửi chào hàng KHÔNG thể thực hiện việc nào sau đây?
. Không cần đưa ra nội dung của chào hàng
. Hủy chào hàng
. Rút lại chào hàng
C. Gửi chào hàng cho nhiều người xác định
Theo quy định của Công ước CISG, chấp nhận chào hàng có hiệu lực ở khi nào?
. Thời điểm bên chào hàng nhận được chấp nhận chào hàng
. Thời điểm bên chào hàng nhận được chấp nhận và không kèm theo đề nghị thay đổi, bổ sung, hạn chế một hoặc một số nội dung cơ bản của chào hàng
. Thời điểm gửi chấp nhận
. Thời điểm gửi chấp nhận hoặc thời điểm bên chào hàng nhận được chấp nhận chào hàng
Thiết chế nào sau đây là tổ chức quốc tế phi chính phủ?
Liên Hợp Quốc (UN)
Ngân hàng thế giới (WB)
Phòng thương mại quốc tế (ICC)
Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
Thiết chế thương mại quốc tế KHÔNG bao gồm loại nào sau đây?
Quốc gia
Tổ chức quốc tế công
Tổ chức quốc tế phi chính phủ
Tổ chức quốc tế toàn cầu
Thiết chế thương mại quốc tế nào sau đây KHÔNG phải là thiết chế khu vực?
Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC)
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
Thư tín dụng là thỏa thuận giữa những chủ thể nào trong quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế?
check_box . Ngân hàng mở thư tín dụng và người bán
. Ngân hàng mở thư tín dụng và người mua
. Ngân hàng thông báo và người mua
. Người bán và người mua
Tính đến nay có bao nhiêu phiên bản INCOTERMS?
. 1
. 6
. 7
. 8
Tình huống nào dưới đây không có yếu tố nước ngoài?
. Công ty A có trụ sở tại Việt Nam ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty B có trụ sở tại Hàn Quốc.
. Công ty A có trụ sở tại Việt Nam ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty B do nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư 100% vốn được thành lập tại Việt Nam để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty B ở Việt Nam
. Công ty A có trụ sở tại Việt Nam ký hợp đồng mua bán lô hàng máy thiết bị y tế với Công ty B cũng có trụ sở tại Việt Nam để Công ty này lắp đặt tại Bệnh viện của Công ty tại Lào.
. Không có đáp án nào đúng
Tình trạng lập hối phiếu khống do đặc trưng nào của hối phiếu?
check_box . Tính trừu tượng của hối phiếu
. Tính bắt buộc phải trả tiền
. Tính lưu thông của hối phiếu
. Tính lưu thông và tính bắt buộc phải trả tiền của hối phiếu
Tổ chức nào sau đây là trung tâm trọng tài quốc gia?
check_box . Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)
. Tòa trọng tài quốc tế Luân Đôn (LCIA)
. Trung tâm giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID)
. Tòa trọng tài quốc tế của ICC
Tổ chức thương mại thế giới (WTO) điều chỉnh những lĩnh vực hoạt động chính nào sau đây?
Thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ
Thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và sở hữu trí tuệ
Thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư
Thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ
Tòa án quốc gia KHÔNG có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong trường hợp nào sau đây?
check_box . Có thỏa thỏa thuận trọng tài hợp pháp
. Căn cứ các quy phạm xung đột của pháp luật quốc gia.
. Điều ước uốc tế, tập quán thương mại quốc tế có quy định về thẩm quyền của tòa án
. Được các bên thỏa thuận chỉ rõ tòa án quốc gia giải quyết tranh chấp.
Tổn thất chung KHÔNG có đặc điểm nào dưới đây?
check_box . Không ở trên biển
. Hành động tổn thất chung phải là hành động tự nguyện và hữu ý của thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu
. Hy sinh, hoặc chi phí phải đặc biệt phi thường, phải hợp lý và vì an toàn chung
. Tai họa phải thực sự xảy ra và nghiêm trọng
Tổn thất nào không do các rủi ro có tính bất ngờ và ngẫu nhiên gây ra trong mọi trường hợp?
. Tổn thất bộ phận
. Tổn thất chung
. Tổn thất riêng
. Tổn thất toàn bộ
Tranh chấp hợp đồng mua ban hàng hóa quốc tế giữa Công ty A có trụ sở ở Việt Nam và Công ty B có trụ sở ở Hàn Quốc có thể được giải quyết bởi tòa nào sau đây?
check_box . Tòa án của một quốc gia bất kỳ do hai bên thỏa thuận lựa chọn
. Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) thuộc Liên Hợp quốc nếu được thỏa thuận lựa chọn
. Tòa án công lý quốc tế (ICJ) thuộc Liên Hợp Quốc.
. Tòa án quốc tế về Luật biển
Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thuốc loại tranh chấp nào sau đây?
check_box . Tranh chấp thương mại quốc tế tư
. Tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế
. Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
. Tranh chấp thương mại quốc tế công
Tranh chấp thương mại quốc tế công có thể được giải quyết tại cơ quan nào sau đây?
check_box . Cơ quan giải quyết tranh chấp của các thiết chế thương mại mà các thực thể công tham gia
. Tòa án quốc gia
. Trọng tài thương mại
. Trung tâm hòa giải
Tranh chấp về thương mại hàng hóa trong Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là tranh chấp xảy ra giữa các chủ thể nào? :: LTMQT.B1.040:: Thủ tục gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) gồm bao nhiêu bước? { ~ 2 ~ 3 = 4 ~ 5 #### Phương án đúng là: 4. Vì. Có bốn bước gia nhập WTO như sau: Chuẩn bị và nộp bị vong lục Đàm phán song phương với các thành viên WTO có yêu cầu đàm phán song phương Đàm phán về Nghị định thư gia nhập Kết nạp thành viên mới Tham khảo Chương 1, mục 1.5, tiểu mục 1.5.5 Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Hiệp định Marrakesh về thành lập WTO Text }
Các thành viên của tổ chức này với nhau
Doanh nghiệp của quốc gia thành viên này với doanh nghiệp của quốc gia thành viên khác
Quốc gia thành viên này với doanh nghiệp của quốc gia thành viên khác
Quốc gia thành viên này với quốc gia thành viên khác
Tranh trấp giữa hai quốc gia trong thương mại quốc tế thuộc loại tranh chấp nào sau đây?
check_box . Tranh chấp thương mại quốc tế công
. Tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế
. Tranh chấp thương mại quốc tế tư
. Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, rủi ro được bảo hiểm là những loại nào?
. Rủi ro được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
. Rủi ro theo điều kiện bảo hiểm
. Rủi ro theo điều kiện bảo hiểm của Anh
. Rủi ro theo điều kiện bảo hiểm của Bảo Việt
Trong hối phiếu không nêu nguyên nhân lập hối phiếu thể hiện tính chất nào sau đây?
check_box . Tính trừu tượng của hối phiếu
. Tính bắt buộc phải trả tiền
. Tính lưu thông của hối phiếu
. Tính lưu thông và tính bắt buộc phải trả tiền của hối phiếu
Trong lịch sử thương mại quôc tế, thứ tự ra đời của các hoạt động thương mại quốc tế như thế nào?
Sở hữu trí tuệ xuất hiện đầu tiên
Thương mại dịch vụ xuất hiện đầu tiên
Thương mại hàng hóa xuất hiện đầu tiên sau đó mới có sự xuất hiện của thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ
Thương mại hàng hóa xuất hiện đồng thời với thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ
Trong phương thức thanh toán nhờ thu, ngân hàng nào chịu trách nhiệm với người xuất khẩu?
check_box . Ngân hàng nhờ thu
. Ngân hàng thu hộ
. Ngân hàng thu hộ và ngân hàng nhờ thu
. Ngân hàng thu hộ, ngân hàng nhờ thu, ngân hàng xuất trình
Trong quan hệ tín dụng chứng từ KHÔNG có loại ngân hàng nào sau đây?
check_box . Ngân hàng nhờ thu
. Ngân hàng mở thư tín dụng
. Ngân hàng thông báo
. Ngân hàng xác nhận
Trong trường hợp bên bán và bên mua thỏa thuận sử dụng điều kiện giao hàng CIF INCOTERMS 2010 thì trường hợp nào dưới đây không đúng?
. Bên mua có nghĩa vụ thuê tàu
. Thời điểm chuyển rủi ro của hàng hóa từ người bán sang người mua là tại cảng của nước người bán sau khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng.
. Thời điểm chuyển rủi ro của hàng hóa từ người bán sang người mua là tại cảng của nước người mua.
C. Bên mua có nghĩa vụ ký hợp đồng bảo hiểm
Trong trường hợp hai bên trong hợp đồng thương mại quốc tế không thỏa thuận về luật áp dụng thì luật áp dụng sẽ do chủ thể nào sau đây quyết định?
check_box . Cơ quan giải quyết tranh chấp
. Bên bán
. Bên mua
. Bên bán hoặc bên mua
Trong trường hợp pháp luật Việt Nam được dẫn chiếu làm nguồn luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thì văn bản pháp luật nào sau đây sẽ có thể trở thành một trong các luật áp dụng cho hợp đồng?
. Bộ Luật hình sự 2015
. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000
. Luật thương mại 2005
. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
Trước đây, nguyên tắc nào sau đây KHÔNG bị hạn chế áp dụng trong mối quan hệ thương mại quốc tế giữa quốc gia và cá nhân, pháp nhân?
Nguyên tắc bình đẳng
Nguyên tắc bình đẳng và nguyên tắc chọn luật
Nguyên tắc chọn luật
Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc
Trường hợp nào sau đây có thể được coi là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?
. Hợp đồng ký giữa Công ty A ở Việt Nam với Công ty B ở Nhật Bản để hợp tác kinh doanh ở Việt Nam .
. Hợp đồng ký giữa Công ty A ở Việt Nam với Công ty B ở Nhật Bản để mua gói bảo hiểm hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam sang Nhật Bản.
. Hợp đồng ký giữa Công ty A ở Việt Nam với Công ty B ở Nhật Bản để mua hàng hóa từ Nhật về bán ở thị trường Việt Nam.
. Hợp đồng ký giữa Công ty A ở Việt Nam với Công ty B ở Nhật Bản về việc Công ty A thuê Công ty B chở 10 tấn gạo từ Việt Nam sang Nhật Bản. thương mại vượt ra khỏi biên giới quốc gia
Trường hợp nào sau đây là ngoại lệ của nguyên tắc đối xử quốc gia (NT)?
Chế độ ưu đãi đặc biệt
Cung cấp các khoản tiền trợ cấp đối với các nhà sản xuất trong nước
Đồng minh thuế quan
Khu vực mậu dịch tự do
Trường hợp nào sau đây là ngoại lệ của nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN)?
Cung cấp các khoản tiền trợ cấp đối với người sản xuất
Đồng minh thuế quan
Mua sắm chính phủ
Phân bổ thời gian chiếu phim
Văn bản nào sau đây điều chỉnh vấn đề công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài?
check_box . Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 và Hiệp định tương tợ tư pháp của Việt Nam
. Chỉ có Bộ luật dân sự 2015
. Chỉ có Bộ Luật tố tụng dân sự 2015
. Chỉ có Hiệp định tương trợ tư pháp của Việt Nam
Văn bản nào sau đây điều chỉnh vấn đề công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài?
check_box . Công ước NewYork 1958, Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 và Hiệp định tương trợ tư pháp của Việt Nam
. Chỉ có Bộ luật dân sự 2015
. Chỉ có Hiệp định tương trợ tư pháp của Việt Nam
.Chỉ có Bộ Luật tố tụng dân sự 2015
Văn bản nào sau đây không điều chỉnh vấn đề công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài?
check_box . Bộ luật dân sự 2015
. Bộ Luật tố tụng dân sự 2015
. Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 và Hiệp định tương tợ tư pháp của Việt Nam
. Hiệp định tương trợ tư pháp của Việt Nam
Văn bản nào sau đây không điều chỉnh vấn đề công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài?
check_box . Bộ Luật dân sự 2015
. Bộ Luật tố tụng dân sự 2015
. Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 và Hiệp định tương tợ tư pháp của Việt Nam
. Hiệp định tương trợ tư pháp của Việt Nam
Vấn đề pháp lý nào sau đây Công ước CISG không điều chỉnh?
. Hiệu lực của hợp đồng
. Hình thức hợp đồng
. Phương thức giao kết hợp đồng
. Trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng
Vận đơn có thể được phát hành mấy bản gốc?
. Ba bộ
. Bốn bộ
. Hai bộ
. Một bộ duy nhất
Vận đơn đường biển chủ thể nào sau đây phát ra?
. Người bán
. Người chuyên chở
. Người mua
. Người thuê chở
Vận đơn đường biển nào có mấy chức năng?
. 2
. 3
. 4
. 5
Vận đơn đường biển nào sau đây không thể chuyển nhượng?
. Vận đơn đã xếp hàng
. Vận đơn đích danh
. Vận đơn nhận để xếp
. Vận đơn theo lệnh
Việt Nam được xếp vào loại thành viên nào trong Tổ chức Thương mại thế giới WTO?
Thành viên gia nhập
Thành viên ký kết
Thành viên sáng lập
Thành viên thuộc nhóm các nước kém phát triển nhất (LDCs)
Vụ kiện chống bán phá giá của Hoa Kỳ và Việt Nam tại cơ quan giải quyết tranh chấp WTO về việc doanh nghiệp Việt Nam bán phá giá mặt hàng tôm đông lạnh nước ấm vào thị trường Hoa Kỳ thuộc loại tranh chấp nào sau đây?
check_box . Tranh chấp thương mại quốc tế công
. Tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế
. Tranh chấp thương mại quốc tế tư
. Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
WTO thuộc nhóm thiết chế thương mại nào?
Thiết chế chuyên ngành và toàn cầu
Thiết chế thương mại chuyên ngành
Thiết chế thương mại khu vực
Thiết chế toàn cầu

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập