. Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết, chủ nợ và DN, HTX mất khả năng thanh toán có quyền đề nghị thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ:
10 ngày
3 ngày
5 ngày
7 ngày
A, B, C cùng nhau thành lập một công ty TNHH hai thành viên trở lên chuyên kinh doanh về đồ gốm sứ. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp KHÔNG gồm có giấy tờ nào dưới đây?
check_box Văn bản xác nhận vốn pháp định.
Danh sách thành viên của công ty.
Dự thảo điều lệ công ty.
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
A, B, C cùng nhau thành lập một công ty TNHH hai thành viên trở lên chuyên kinh doanh về đồ gốm sứ. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp KHÔNG gồm có giấy tờ nào dưới đây?
check_box Văn bản xác nhận vốn pháp định.
Danh sách thành viên của công ty.
Dự thảo điều lệ công ty.
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
Bà Hương cùng các thành viên khác thành lập công ty cổ phần Hương Thơm. Theo bạn, bà Hương phải chịu trách nhiệm như thế nào đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty?
Bằng toàn bộ số vốn cam kết góp vào công ty.
Bằng toàn bộ số vốn đã góp vào công ty và các lợi tức nhận được từ khi tham gia vào công ty.
Bằng toàn bộ số vốn đã góp vào công ty.
Bằng toàn bộ tài sản của mình.
Các cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần phải cùng nhau sở hữu số cổ phần:
ít nhất 10 % tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán.
ít nhất 15 % tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán.
ít nhất 20 % tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán.
tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định.
Chủ doanh nghiệp tư nhân:
có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.
được thành lập hộ kinh doanh.
được thành lập một doanh nghiệp tư nhân khác.
không được tham gia góp vốn, thành lập và quản lý bất kỳ hình thức kinh doanh nào khác.
Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm thế nào?
Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn kinh doanh của công ty.
Chủ sở hữu công ty có chế độ chịu trách nhiệm giống với thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên là tổ chức được thực hiện điều gì dưới đây?
Bổ nhiệm 4 kiểm soát viên với nhiệm kỳ 5 năm.
Phát hành cổ phần.
Rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
Rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức, khi tổ chức này chỉ định một người làm đại diện theo uỷ quyền là:
Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát.
Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát.
Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập sau thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ xử lý như thế nào?
check_box Phải chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
Phải chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi cổ tức
Phải chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Phải chuyển nhượng cho các cổ đông mới.
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp là?
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.
Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.
Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp là?
check_box Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.
Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cơ quan quản lý trong công ty cổ phần là:
Ban kiểm soát.
Đại hội đồng cổ đông.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Hội đồng quản trị.
Công ty cổ phần Hoa Hồng và công ty TNHH Hoa Mai dự định cùng nhau góp vốn để thành lập một doanh nghiệp mới. Doanh nghiệp mới sẽ là loại hình doanh nghiệp nào dưới đây?
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh.
Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Công ty TNHH một thành viên.
Công ty cổ phần Hoa Việt chuyên kinh doanh về lữ hành quốc tế, khi ký kết hợp đồng với khách du lịch, nếu có quy định khác nhau trong các văn bản sau (về hình thức của hợp đồng) thì luật nào được ưu tiên áp dụng trước?
Bộ luật Dân sự 2015.
Luật Du lịch 2005.
Luật Thương mại 2005.
Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989.
Công ty cổ phần M và công ty TNHH cơ khí N thoả thuận cùng góp vốn để thành lập một doanh nghiệp mới là KX. Vậy KX thuộc loại hình doanh nghiệp nào trong số dưới đây?
Công ty cổ phần.
Công ty hợp danh.
Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Công ty TNHH một thành viên.
Công ty cổ phần phải có Ban Kiểm soát nếu:
công ty có 9 cổ đông là cá nhân và 1 cổ đông là tổ chức sở hữu 30 % cổ phần của Công ty.
công ty có 9 cổ đông là cá nhân và 1 cổ đông là tổ chức sở hữu 45 % cổ phần của Công ty.
công ty có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty.
công ty có mười cổ đông.là cá nhân
Công ty TNHH hai thành viên trở lên có đặc điểm:
check_box có tư cách pháp nhân.
được phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
số lượng thành viên không hạn chế tối đa.
vốn điều lệ chia thành các cổ phần bằng nhau.
Công ty TNHH hai thành viên trở lên có đặc điểm:
check_box có tư cách pháp nhân.
được phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
số lượng thành viên không hạn chế tối đa.
vốn điều lệ chia thành các cổ phần bằng nhau.
Công ty TNHH hai thành viên trở lên muốn tăng vốn điều lệ bằng hình tiếp nhận thêm thành viên mới. Nếu điều lệ công ty không có quy định khác, việc tăng vốn này phải theo quy định nào?
Được các thành viên nhất trí.
Được chủ tịch Hội đồng thành viên chấp thuận.
Được Hội đồng thành viên chấp thuận.
Được người đại diện theo pháp luật của công ty chấp thuận.
Công ty TNHH hai thành viên trở lên muốn tăng vốn điều lệ bằng hình tiếp nhận thêm thành viên mới. Nếu điều lệ công ty không có quy định khác, việc tăng vốn này phải theo quy định nào?
check_box Được Hội đồng thành viên chấp thuận.
Được các thành viên nhất trí.
Được chủ tịch Hội đồng thành viên chấp thuận.
Được người đại diện theo pháp luật của công ty chấp thuận.
Công ty TNHH một thành viên áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành với điều kiện nào dưới đây?
Phải có ít nhất 1/2 tổng số thành viên tham dự.
Phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự.
Phải có ít nhất 3/4 tổng số thành viên tham dự.
Phải có tất cả các thành viên tham dự.
Công ty TNHH một thành viên áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên. Theo bạn, chức vụ Chủ tịch hội đồng thành viên được quyết định như thế nào?
Do các thành viên của Hội đồng thành viên bầu và được Chủ sở hữu công ty phê chuẩn.
Do chủ sỡ hữu công ty bổ nhiệm hoặc do các thành viên của Hội đồng thành viên bầu.
Do chủ sở hữu công ty chỉ định.
Lúc đầu do các thành viên của Hội đồng thành viên bầu, sau đó luân phiên nhau đảm nhiệm.
Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân được áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý nào dưới đây?
Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc tổng giám đốc.
Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, kiểm soát viên.
Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý gồm có: Chủ tịch công ty, Giám đốc, kiểm soát viên. Trường hợp này, Giám đốc (tổng giám đốc) công ty sẽ:
check_box được Chủ tịch công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 5 năm.
được Chủ tịch công ty bổ nhiệm vô thời hạn.
được Chủ tịch công ty công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 3 năm.
được Chủ tịch công ty công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 4 năm.
Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức không thể áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý nào dưới đây?
Chủ tịch công ty, Giám đốc, Ban kiểm soát.
Chủ tịch công ty, Giám đốc, kiểm soát viên.
Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên.
Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên.
Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và đóng vai trò làm chủ sở hữu công ty. Theo bạn, chủ sở hữu công ty KHÔNG có những quyền hạn nào dưới đây?
Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.
Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.
Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và đóng vai trò làm chủ sở hữu công ty. Theo bạn, chủ sở hữu công ty KHÔNG có quyền nào dưới đây?
Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.
Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty.
Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty.
Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản.
Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức đầu tư vốn thành lập và làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty KHÔNG có những quyền nào dưới đây?
Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.
Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty.
Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.
Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức đầu tư vốn thành lập và làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty KHÔNG có những quyền nào dưới đây?
Quyết định các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.
Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.
Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.
Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức đầu tư vốn thành lập và làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty KHÔNG có quyền nào dưới đây?
Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.
Quyết định góp vốn vào công ty khác.
Quyết định thành lập công ty con.
Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty.
Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức đầu tư vốn thành lập và làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty KHÔNG có quyền nào dưới đây?
Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
Quyết định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.
Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.
Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty.
Công ty TNHH một thành viên Hoa Mơ ký hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất để vay tiền phục vụ nhu cầu kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB). Nếu có quy định khác nhau trong các văn bản sau thì luật nào được ưu tiên áp dụng trước?
check_box Luật các tổ chức tín dụng 2010.
Bộ luật dân sự 2015.
Luật doanh nghiệp 2014.
Luật Thương mại 2005.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì có thể triệu tập lần thứ ba trong thời hạn nào sau đây?
check_box 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
10 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
40 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì có thể triệu tập lần thứ hai trong thời hạn nào sau đây?
check_box 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
10 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
40 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
Cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty cổ phần được coi là hợp lệ nếu:
có ít nhất 1/2 tổng số thành viên tham dự.
có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự.
có ít nhất 3/4 tổng số thành viên tham dự.
có tất cả các thành viên tham dự.
Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức:
biểu quyết tại cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản.
chỉ bằng việc biểu quyết tại cuộc họp.
chỉ bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản.
theo quy định tại Điều lệ công ty.
Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã?
check_box Là thành viên hợp xác xã
Giữ nhiệm vụ là kế toán trưởng hoặc thủ quỹ.
Giữ nhiệm vụ là thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.
Là em ruột của thành viên hội đồng quản trị.
Điều lệ công ty cổ phần Hoa Sen có thể quy định nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị theo phương án nào dưới đây?
5 năm.
6 năm
7 năm
8 năm
Điều lệ của một công ty cổ phần KHÔNG được qui định nội dung nào dưới đây?
Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.
Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm.
Thành viên Hội đồng quản trị có 15 người.
Tổng giám đốc công ty có thể đồng thời làm Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
Doanh nghiệp nào có chế độ chịu trách nhiệm vô hạn?
Công ty cổ phần.
Công ty hợp danh.
Công ty nhà nước độc lập.
Công ty TNHH một thành viên.
Doanh nghiệp nào sau đây, khi thành lập nhà đầu tư KHÔNG phải thực hiện việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho doanh nghiệp:
công ty cổ phần.
công ty hợp danh.
công ty TNHH.
doanh nghiệp tư nhân.
Doanh nghiệp tư nhân M do ông N làm chủ đang sử dụng một số tài sản thuộc sở hữu của ông N. Theo pháp luật hiện hành, ông N phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp tư nhân M đối với:
hai xe vận tải Huyndai 5 tấn.
không phải làm thủ tục này đối với các tài sản trên.
một ôtô du lịch 4 chỗ ngồi.
ngôi nhà 300 m2 đang làm trụ sở doanh nghiệp
Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản KHÔNG có các giấy tờ nào trong số các giấy tờ sau:
Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
Các hợp đồng doanh nghiệp đang thực hiện
Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã.
Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có)
Giao dịch nào của DN, HTX mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 6 tháng trước ngày TAND ra quyết định mở thủ tục phá sản KHÔNG bị coi là vô hiệu:
Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường.
Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản theo giá thị trường.
Giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của DN, HTX.
Tặng cho tài sản
Hồ sơ đăng ký hợp tác xã không bao gồm nội dung nào:
check_box Đặt tên hợp tác xã
Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên
Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Phương án sản xuất, kinh doanh
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?
Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty.
Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty.
Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?
Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty.
Quyết định mức lương, thưởng của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Thông qua định hướng phát triển công ty.
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông
Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?
check_box Quyết định việc tổ chức lại, giải thể công ty.
Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.
Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.
Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?
check_box Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán.
Kiến nghị mức cổ tức được trả.
Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty.
Trình báo cáo quyết toán hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hoa Lan thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo Luật doanh nghiệp 2014 Quyết định của Hội đồng thành viên công ty sẽ được thông qua khi đáp ứng tỷ lệ:
được quá nửa số thành viên chấp thuận.
được số thành viên đại diện cho ít nhất 51% vốn điều lệ chấp thuận.
được số thành viên đại diện cho ít nhất 65% vốn điều lệ chấp thuận.
được số thành viên đại diện cho ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận.
Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:
Định kì theo quy định trong Điều lệ công ty nhưng ít nhất mỗi năm phải họp 1 lần.
Mỗi năm họp ít nhất một lần.
Mỗi quý họp ít nhất một lần.
Mỗi tháng họp ít nhất một lần.
Hội nghị chủ nợ chỉ có thể được tiến hành khi:
check_box có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm
có quá nửa số chủ nợ đại diện cho ít nhất 2/3 tổng số nợ tham gia và có sự
có quá nửa số chủ nợ đại diện cho ít nhất 2/3 tổng số nợ tham gia.
có quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho ít nhất 2/3 tổng số nợ tham gia.
Hợp tác xã hoạt động trên nguyên tắc nào?
check_box Tất cả các đáp án trên
Nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và công khai
Nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi
Nguyên tắc tự nguyện và kết nạp rộng rãi thành viên
Loại hình doanh nghiệp nào trong các loại hình doanh nghiệp sau đây được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình quyết giải quyết phá sản:
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Công ty TNHH 1 thành viên
Công ty TNHH 2thành viên trở lên
Loại hình doanh nghiệp nào trong các loại hình doanh nghiệp sau đây được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình quyết giải quyết phá sản:
check_box Công ty hợp danh
Công ty cổ phần
Công ty TNHH 1 thành viên
Công ty TNHH 2thành viên trở lên
Luật Phá sản được áp dụng đối với:
check_box hợp tác xã.
hộ gia đình.
hộ kinh doanh.
tổ hợp tác.
Luật Phá sản KHÔNG được áp dụng đối với:
check_box hộ kinh doanh.
công ty cổ phần.
công ty trách nhiệm hữu hạn.
hợp tác xã.
Một công ty TNHH hai thành viên trở lên tiến hành họp Hội đồng thành viên để quyết định bán một tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Theo Luật doanh nghiệp 2014, cần tỷ lệ nào để quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua?
check_box Được số phiếu đại diện cho ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên sự họp chấp thuận.
Được quá nửa số thành viên dự họp chấp thuận.
Được số phiếu đại diện cho ít nhất 51% tổng số vốn góp của các thành viên sự họp chấp thuận.
Được số phiếu đại diện cho ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên sự họp chấp thuận.
Một nhà đầu tư dự định thành lập một doanh nghiệp, đặt trụ sở chính tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nơi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là:
cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, nơi nhà đầu tư có hộ khẩu thường trú.
cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi nhà đầu tư có hộ khẩu thường trú.
cơ quan đăng ký kinh doanh quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội.
Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày có yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị không triệu tập, thì quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ thuộc về:
Ban Kiểm soát.
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng
Hội đồng quản trị
Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh KHÔNG thể được quy định trong loại văn bản pháp luật nào sau đây?
Luật của Quốc hội.
Nghị định của Chính phủ.
Pháp lệnh của UBTV Quốc hội.
Quyết định của Chủ tịch nước.
Người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần là:
check_box chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty
chủ nợ không có bảo đảm.
đại diện người lao động trong công ty cổ phần.
một cổ đông có nhiều cổ phần nhất trong công ty.
Người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty hợp danh là:
check_box thành viên hợp danh.
chủ nợ không có bảo đảm.
chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời kiêm Giám đốc công ty.
đại diện người lao động trong công ty hợp danh.
Nhận định nào KHÔNG đúng quy chế pháp lý về thành viên nào?
check_box Cá nhân là người nước ngoài đang không cư trú tại Việt Nam
Cá nhân là công dân Việt Nam
Hộ gia đình
Pháp nhân
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ số vốn đưa vào hoạt động kinh doanh.
Không sử dụng con dấu.
Sử dụng không quá mười lao động.
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh?
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Không sử dụng con dấu.
Sử dụng không quá mười lao động.
Tên riêng của Hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của Hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi tỉnh
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh?
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
Không có con dấu.
Sử dụng không quá mười hai lao động.
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh?
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
Đăng ký kinh doanh tại nhiều địa điểm trong phạm vi một huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Không có con dấu.
Sử dụng không quá mười lao động.
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh?
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
Sử dụng không quá mười lao động.
Sử dụng một con dấu.
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh?
check_box Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố thuộc trung ương.
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Không sử dụng con dấu.
Sử dụng dưới mười lao động.
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hợp tác xã?
check_box Hợp tác xã không có tư cách pháp nhân
Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu
Số lượng thành viên tối thiểu trong hợp tác xã là 7
Thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hợp tác xã?
check_box Số lượng thành viên tối thiểu trong hợp tác xã là 5
Hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên
Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu
Thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp
Nhận định nào sau đây về hộ kinh doanh là KHÔNG đúng?
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
Sử dụng không quá mười lao động.
Sử dụng một con dấu.
Nhận định nào sau đây về hộ kinh doanh là KHÔNG đúng?
check_box Sử dụng một con dấu.
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
Người thành lập hộ kinh doanh trên 18 tuổi.
Nhận định nào sau đây về hội đồng quản trị hợp tác xã KHÔNG đúng?
check_box Tự quyết, thông qua báo cáo tài chính; việc quản lý, sử dụng các quỹ của hợp tác xã.
Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng quản trị để thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.
Chuyển nhượng, thanh lý, xử lý tài sản lưu động của hợp tác xã theo thẩm quyền do đại hội thành viên giao.
Khen thưởng, kỷ luật thành viên, hợp tác xã thành viên; khen thưởng các cá nhân,tổ chức không phải là thành viên, hợp tác xã thành viên nhưng có công xây dựng, phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về công ty cổ phần là KHÔNG đúng?
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.
Có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.
Có số lượng thành viên tối thiểu là 3, tối đa là 50.
Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về công ty hợp danh là KHÔNG đúng?
Các thành viên chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.
Công ty có thể có thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Là công ty có tư cách pháp nhân.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về công ty hợp danh là KHÔNG đúng?
Bắt buộc phải có thành viên hợp danh và có thể có thành viên góp vốn.
Không có tư cách pháp nhân.
Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn, thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về công ty hợp danh là KHÔNG đúng?
Bắt buộc phải có thành viên hợp danh.
Công ty có tư cách pháp nhân.
Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
Thành viên hợp danh có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về công ty TNHH hai thành viên trở lên là KHÔNG đúng?
Có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn.
Không được quyền phát hành cổ phần.
Thành viên công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty.
Vốn điều lệ của công ty được chia thành các phần bằng nhau, gọi là cổ phần.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về doanh nghiệp tư nhân là đúng?
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tùy theo đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp trong trường hợp giám đốc là chủ doanh nghiệp.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp tư nhân.
Trong mọi trường hợp, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về doanh nghiệp tư nhân là đúng?
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tùy theo đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp trong trường hợp giám đốc là chủ doanh nghiệp.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp tư nhân.
Trong mọi trường hợp, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về doanh nghiệp tư nhân là KHÔNG đúng?
Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh.
Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân đầu tư vốn và làm chủ.
Doanh nghiệp tư nhân không được quyền phát hành bất cứ một loại chứng khoán nào.
Tài sản của chủ doanh nghiệp dùng để thành lập doanh nghiệp tư nhân không phải thực hiện việc chuyển quyền sở hữu.
Ông Nguyễn Xuân Hoà là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần tài chính LALIMA có 80% vốn sở hữu nhà nước. Theo pháp luật hiện hành, ông Hoà bị cấm thực hiện việc nào trong số các việc sau đây?
Góp vốn và thành lập Công ty TNHH Đông Việt.
Không có việc nào bị cấm.
Mua cổ phần của Công ty cổ phần Bảo Minh.
Thành lập doanh nghiệp tư nhân.
Quyền tự do kinh doanh của công dân được thể hiện là:
check_box Bất cứ cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu đều được quyền thành lập doanh nghiệp, trừ các đối tượng bị cấm.
Bất cứ tổ chức nào có nhu cầu đều được quyền thành lập doanh nghiệp.
Bất cứ cá nhân nào có nhu cầu đều được quyền thành lập doanh nghiệp.
Bất cứ cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu đều được quyền thành lập doanh nghiệp, trừ các cán bộ, công chức nhà nước.
Quyền tự do kinh doanh của công dân được thể hiện là:
check_box Bất cứ cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu đều được quyền thành lập doanh nghiệp, trừ các đối tượng bị cấm.
Bất cứ cá nhân nào có nhu cầu đều được quyền thành lập doanh nghiệp.
Bất cứ cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu đều được quyền thành lập doanh nghiệp, trừ các cán bộ, công chức nhà nước.
Bất cứ tổ chức nào có nhu cầu đều được quyền thành lập doanh nghiệp.
Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên thuộc về?
Ban Kiểm soát.
Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Giám đốc.
Hội đồng thành viên.
Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty TNHH một thành viên có Hội đồng thành viên:
check_box phải được Hội đồng thành viên thông qua với ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.
không thuộc quyền của Hội đồng thành viên mà do chủ sở hữu công ty quyết định.
phải được Hội đồng thành viên thông qua với hơn ba phần tư số thành viên chấp thuận.
phải được Hội đồng thành viên thông qua với hơn một nửa số thành viên dự họp chấp thuận.
Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được tiến hành:
check_box vào thời điểm nào phụ thuộc vào tình trạng của con nợ.
sau khi có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
sau khi thanh lý tài sản và các khoản nợ.
sau khi thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.
Sauk hi có quyết định mở thủ tục phá sản, Doanh nghiệp, HTX được thực hiện hoạt động nào trong các hoạt động sau:
check_box Tiếp tục hoạt động kinh doanh nhưng phải chịu sự giám sát của thẩm phán và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản.
Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, HTX
Từ bỏ quyền đòi nợ.
TB Những người nào trong những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:
check_box Kiểm toán viên
Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan đơn vị thuộc côn g an nhân dân.
Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Tên nào dưới đây khi đặt cho doanh nghiệp có thể được chấp nhận?
Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;.
Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;
Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
Tên nào dưới đây khi đặt cho doanh nghiệp có thể được chấp nhận?
Doanh nghiệp cổ phần tư nhân Hoa Mơ.
Doanh nghiệp Hoa Mơ.
Doanh nghiệp TN TNHH Hoa Mơ.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mơ.
Tên nào dưới đây khi đặt cho doanh nghiệp có thể được chấp nhận?
Công ty cổ phần Hoa Sen.
Công ty Hoa Sen.
Tập đoàn công ty cổ phần Hoa Sen.
Tập đoàn công ty Hoa Sen.
Thẩm quyền quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức của công ty cổ phần thuộc về:
Ban Kiểm soát.
Đại hội đồng cổ đông.
Giám đốc (Tổng giám đốc).
Hội đồng quản trị.
Tháng 10/2015, một thành viên cam kết góp vốn vào một công ty TNHH hai thành viên trở lên bằng một ngôi nhà. Theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014, quyền sở hữu ngôi nhà này:
Không phải làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty.
Phải được làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty sau khi công ty được cấp đăng ký doanh nghiệp.
Phải được làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty trước khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp.
Tùy theo thỏa thuận của các thành viên về có hay không và thời điểm làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty.
Tháng 7/2015, một thành viên cam kết góp vốn vào một công ty TNHH hai thành viên trở lên bằng một ngôi nhà. Theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014, quyền sở hữu ngôi nhà này:
check_box phải được làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty sau khi công ty được cấp đăng ký doanh nghiệp.
không phải làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty.
phải được làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty trước khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp.
tùy theo thỏa thuận của các thành viên về có hay không và thời điểm làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty.
Tháng 7/2016, một nhà đầu tư dự định thành lập một doanh nghiệp, đặt trụ sở chính tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nơi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là:
cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, nơi nhà đầu tư có hộ khẩu thường trú.
cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi nhà đầu tư có hộ khẩu thường trú.
cơ quan đăng ký kinh doanh quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội.
Theo Luật doanh nghiệp 2014, người nào dưới đây KHÔNG phải là người quản lý trong công ty cổ phần?
Chủ tịch hội đồng quản trị.
Cổ đông không đảm nhận các chức danh nêu trên.
Giám đốc hoặc tổng giám đốc.
Thành viên hội đồng quản trị.
Theo pháp luật hiện hành, điều kiện về vốn để thành lập doanh nghiệp là:
đối với những trường hợp pháp luật quy định mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp (vốn pháp định), vốn đăng ký không thấp hơn mức vốn pháp định. Ngoài những trường hợp này, người đầu tư được thành lập doanh nghiệp với bất kỳ mức vốn đăng ký nào.
trong mọi trường hợp, người đầu tư được thành lập doanh nghiệp với bất kỳ mức vốn đăng ký nào.
trong mọi trường hợp, vốn đăng ký không thấp hơn mức vốn tối thiểu mà Nhà nước quy định.
trong mọi trường hợp, vốn đăng ký phải trên 100 triệu VNĐ.
Theo pháp luật hiện hành, độ tuổi của một cá nhân có thể tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam là:
bất kỳ tuổi nào.
đủ 21 tuổi trở lên.
đủ16 tuổi trở lên.
đủ18 tuổi trở lên.
Theo pháp luật hiện hành, độ tuổi của một cá nhân có thể tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam là:
check_box đủ 18 tuổi trở lên.
bất kỳ tuổi nào.
đủ 16 tuổi trở lên.
đủ 21 tuổi trở lên.
Theo pháp luật hiện hành, nhà đầu tư chịu trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh là:
chủ doanh nghiệp tư nhân.
chủ hộ kinh doanh.
cổ đông công ty cổ phần.
thành viên hợp danh công ty hợp danh.
Theo pháp luật hiện hành, nhà đầu tư chịu trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh là:
check_box thành viên hợp danh công ty hợp danh.
cổ đông công ty cổ phần.
thành viên góp vốn công ty hợp danh.
thành viên góp vốn công ty TNHH.
Theo pháp luật hiện hành, nơi đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp là:
một trong các nơi đó theo sự lựa chọn của chủ doanh nghiệp.
phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.
phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi đặt chi nhánh.
phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính.
Theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014 thành viên hợp danh của công ty hợp danh là:
chỉ có thể là cá nhân.
có thể là một hợp tác xã.
phải là một doanh nghiệp.
phải là một tổ chức.
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, nhiệm kỳ của giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty cổ phần là:
không quá 3 năm.
không quá 4 năm.
không quá 5 năm.
theo quy định của Điều lệ công ty.
Theo quy định của Luật Phá sản, sau khi có quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, chủ thể nào sau đây KHÔNG được miễn trừ nghĩa vụ trả nợ?
Chủ doanh nghiệp tư nhân.
Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
Cổ đông công ty cổ phần.
Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc điểm nào KHÔNG đúng với công ty hợp danh?
Công ty hợp danh có 2 loại thành viên là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
Công ty hợp danh không có tư cách pháp nhân.
Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Thành viên hợp danh phải là cá nhân.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc điểm nào KHÔNG đúng với công ty hợp danh?
check_box Công ty hợp danh không có tư cách pháp nhân.
Công ty hợp danh có 2 loại thành viên là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Thành viên hợp danh phải là cá nhân.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc điểm nào KHÔNG đúng với doanh nghiệp tư nhân?
Chủ doanh nghiệp tư nhân không được thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành chứng khoán.
Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, một cá nhân công dân Việt Nam có quyền thành lập hộ kinh doanh khi :
đủ 15 tuổi.
đủ 16 tuổi.
đủ 18 tuổi.
đủ 20 tuổi.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Phòng đăng ký kinh doanh phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ?
10 ngày làm việc.
12 ngày làm việc.
3 ngày làm việc.
7 ngày làm việc.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Phòng đăng ký kinh doanh phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn:
check_box 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;
Theo quy định của pháp luật hiện hành, tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi :
check_box một huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Một xã, phường, thị trấn.
toàn quốc.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh kể từ ngày nhận hồ sơ là :
check_box 3 ngày làm việc.
10 ngày làm việc.
5 ngày làm việc.
7 ngày làm việc.
Theo quy định của pháp luật phá sản, sau khi có quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, chủ thể nào sau đây KHÔNG được miễn trừ nghĩa vụ trả nợ?
Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
Cổ đông của công ty cổ phần.
Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn.
Thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
Thời điểm các thành viên phải góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên là:
ngay sau khi công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
như tiến độ đã cam kết trong Danh sách thành viên.
trong thời gian 90 ngày kể từ khi công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
trước khi các thành viên thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
Thời hạn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN, HTX phá sản là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được quyết định, hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố DN, HTX phá sản:
10 ngày
15 ngày
5 ngày
7 ngày
Trong công ty cổ phần, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được coi là hợp lệ:
check_box không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Trong công ty cổ phần, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được coi là hợp lệ:
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Trong công ty cổ phần, cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty cổ phần được coi là hợp lệ nếu:
check_box có ít nhất 3/4 tổng số thành viên tham dự.
có ít nhất 1/2 tổng số thành viên tham dự.
có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự.
có tất cả các thành viên tham dự.
Trong công ty cổ phần, quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị được thông qua với điều kiện:
được đa số thành viên dự họp chấp thuận trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỉ khác cao hơn
được ít nhất 3/4 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
được trên 1/2 tổng số thành viên chấp thuận.
được trên 1/2 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
Trong công ty cổ phần, quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị được thông qua với điều kiện:
check_box được đa số thành viên dự họp chấp thuận trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỉ khác cao hơn
được ít nhất 3/4 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
được trên 1/2 tổng số thành viên chấp thuận.
được trên 1/2 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được coi là hợp lệ:
khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 51% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 54% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.
Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được coi là hợp lệ:
khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 51% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 54% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì có thể triệu tập lần thứ ba trong thời hạn nào sau đây?
10 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì có thể triệu tập lần thứ hai trong thời hạn nào sau đây?
10 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất
30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
Trong công ty TNHH một thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên đối với những vấn đề không phải là sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty được thông qua với điều kiện:
phải được hơn 1/2 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được hơn 2/3 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được hơn 3/4 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được tất cả các thành viên dự họp chấp thuận.
Trong công ty TNHH một thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên đối với những vấn đề như: sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty được thông qua với điều kiện:
check_box phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được ít nhất 1/2 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được ít nhất 2/3 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được tất cả các thành viên dự họp chấp thuận.
Trong công ty TNHH một thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên có giá trị pháp lý kể từ thời điểm nào?
Kể từ ngày chủ sở hữu công ty chấp thuận.
Kể từ ngày được thông báo cho chủ sở hữu công ty biết.
Kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác
Trong mọi trường hợp, kể từ ngày được thông qua.
Trong công ty TNHH một thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên đối với những vấn đề không phải là sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty được thông qua với điều kiện:
check_box phải được hơn 1/2 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được hơn 2/3 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được hơn 3/4 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được tất cả các thành viên dự họp chấp thuận.
Trong công ty TNHH một thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên đối với những vấn đề như: sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty được thông qua với điều kiện:
check_box phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được ít nhất 1/2 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được ít nhất 2/3 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được tất cả các thành viên dự họp chấp thuận.
Trong quá trình hoạt động, công ty TNHH một thành viên KHÔNG được thực hiện điều gì dưới đây?
Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
Mở thêm chi nhánh.
Phát hành cổ phần.
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
Trong số các nhận định sau đây, nhận định nào về công ty cổ phần là KHÔNG đúng?
Cổ đông chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn góp.
Cổ đông phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.
Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân.
Trong số các nhận định sau đây, nhận định nào về công ty cổ phần là KHÔNG đúng?
check_box Cổ đông phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.
Cổ đông chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn góp.
Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn/
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân.
Trong số các nhận định sau đây, nhận định nào về hộ kinh doanh là đúng?
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Có con dấu.
Được đăng ký kinh doanh tại nhiều địa đ
Được đăng ký kinh doanh tại nhiều địa điểm
Được sử dụng trên 10 lao động.
Trong số những địa chỉ sau đây, địa chỉ nào bắt buộc phải có đối với việc đăng ký doanh nghiệp của một doanh nghiệp?
Chi nhánh.
Địa điểm kinh doanh.
Trụ sở chính.
Văn phòng đại diện.
Trong số những người sau, người nào được thành lập và quản lý doanh nghiệp?
Một giáo viên về hưu.
Một người đang chấp hành hình phạt tù.
Một người đang là công chức nhà nước.
Một người đang là sỹ quan quân đội.
Trong số những người sau, người nào KHÔNG được thành lập và quản lý doanh nghiệp?
Một bác sĩ của Bệnh viện K đã nghỉ hưu.
Một giáo viên đã nghỉ hưu.
Một người 17 tuổi.
Một sinh viên của Trường Đại học B.
Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải thực hiện việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản:
10 ngày
15 ngày.
5 ngày.
7 ngày.
Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của TAND, người yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại với chánh án TAND đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu:
10 ngày
3 ngày
5 ngày
7 ngày
Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu, DN,HTX mất khả năng thanh toán, bên giao kết với DN, HTX có quyền làm đơn đề nghị Chánh án TAND xem xét lại quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu.
10 ngày
3 ngày
5 ngày
7 ngày
Việc thành lập hợp tác xã bao gồm các giai đoạn nào:
check_box Tất cả các đáp án trên
Đăng ký hợp tác xã
Hội nghị thành lập hợp tác xã
Khởi xướng, vận động thành lập hợp tác xã
Việc tiến hành thủ tục phá sản tại Toà án nhân dân do
check_box 1 hoặc 3 Thẩm phán được quyết định tuỳ theo từng thủ tục phá sản.
1 Thẩm phán phụ trách.
2 Thẩm phán phụ trách.
3 Thẩm phán phụ trách.
Việc tiến hành thủ tục phá sản tại Toà án nhân dân do:
1 hoặc 3 thẩm phán giải quyết theo sự phân công của Chánh án TAND.
1 Thẩm phán giải quyết
2 Thẩm phán giải quyết.
3 Thẩm phán giải quyết.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập