“______ của vi phạm pháp luật là những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại”
Chủ thể
Đối tượng tác động
Khách thể
Quy phạm pháp luật
“Lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật là _____ của con người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với _____ do hành vi đó gây ra thể hiện dưới dang cố ý hoặc vô ý”
check_box Thái độ tâm lý – hậu quả
Thái độ hối hận - tác động
Thái độ tâm lý – kết cục
Thái độ tâm lý – kết quả
“Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính ____, do ____ đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện, thể hiện ____ của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện ____, là nhân tố chủ yếu để điều chỉnh các quan hệ xã hội.” :
Bắt buộc – quốc hội – chí – chính trị.
Bắt buộc – quốc hội – ý chí – kinh tế xã hội.
Bắt buộc chung – nhà nước – ý chí – chính trị.
Bắt buộc chung – nhà nước – ý chí – kinh tế xã hội.
“Thực hiện pháp luật là nghĩa vụ của ___________ chủ thể.”
Các nhóm
Hai
Một
Tất cả các chủ thể
“Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do _______ thực hiện, xâm hại các _______ được pháp luật bảo vệ”
check_box Chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý – Quan hệ xã hội
Chủ thể - Khách thể
Chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý - Khách thể
Chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý – Quy phạm pháp luật
A có mâu thuẫn gay gắt với B nên dùng súng bắn nhiều phát vào ngực B. Đây là lỗi gì?
Lỗi cố ý gián tiếp
Lỗi cố ý trực tiếp
Lỗi vô ý do quá cẩu thả
Lỗi vô ý do quá tự tin
A là người lái đò đã già yếu, công việc thường ngày của ông là đưa học sinh qua sông đi học. Hôm đó là ngày mưa lũ nên ông không làm việc, nhưng nhìn thấy lũ trẻ không được đến trường nên ông đánh liều đưa chúng qua sông. Sóng to làm đò bị lật làm chết nhiều học sinh. Hành vi khách quan trong cấu thành vi phạm pháp luật của ông A ở đây là:
check_box Đưa người sang sông trong điều kiện mưa lũ.
Cả a,b,c.
Chở quá tải.
Hành vi góp phần dẫn đến cái chết của những đứa trẻ.
Ai là người có năng lực hành vi bị hạn chế?
Cả 3 phương án trên.
Người bị kết án tù có thời hạn.
Người được tòa án tuyên bố bị hạn chế năng lực hành vi.
Người say rượu
Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền ban hành:
check_box Quyết định, thông tư
Không được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định, chỉ thị
Quyết định, thông tư, chỉ thị
Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:
Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật
Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật
Tuân thủ pháp luật, thực hiện pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
Các quốc gia sau đây đã trải qua 4 kiểu pháp luật trong quá trình phát triển của mình:
Hoa Kỳ.
Pháp.
Tất cả đều sai.
Việt Nam.
Cái nào không phải là các yêu cầu có tính nguyên tắc của áp dụng pháp luật?
Bảo đảm tính pháp chế trong áp dụng pháp luật
Bảo đảm tính sáng tạo.
Có căn cứ, lý do xác đáng
Đúng, chính xác, công bằng
Cấu thành vi phạm pháp luật bao gồm:
check_box Mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể, khách thể
Mặt cảm quan, mặt chủ quan, chủ thể, khách thể
Mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể, nội dung
Mặt khách quan, mặt khách thể, chủ thể, chủ quan
Chế định: “Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ” thuộc ngành luật nào?
check_box Ngành luật hiến pháp.
Ngành luật dân sự.
Ngành luật hành chính.
Ngành luật quốc tế.
Chế tài có các loại sau:
Chế tài hình sự và chế tài hành chính
Chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự
Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự
Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự và chế tài bắt buộc
Chế tài của QPPL là:
Biện pháp cưỡng chế nhà nước áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật.
Cả a, b và c đều đúng
Hình phạt nghiêm khắc của nhà nước đối với chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật.
Những hậu quả pháp lý bất lợi có thể áp dụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của QPPL.
Chọn phát biểu sai về đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật:
check_box Tất cả những văn bản do nhà nước ban hành đều là VBQPPL.
Được nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận.
Là chuẩn mực đánh giá tính hợp pháp đối với hành vi của con người.
Là quy tắc xử sự được nhà nước đảm bảo thực hiện.
Chủ thể của QHPL là:
Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trong một nhà nước.
Cả a, b và c
Cá nhân, tổ chức cụ thể có được những quyền và mang những nghĩa vụ pháp lý nhất định được chỉ ra trong các QHPL cụ thể.
Cá nhân, tổ chức được nhà nước công nhận có khả năng tham gia vào các QHPL.
Có bao nhiêu hình thức thực hiện pháp luật?
3
4
5
6
Có mấy loại áp dụng pháp luật tương tự?
check_box 2
. 3
4
Không cái nào
Có mấy loại hình thức giải thích pháp luật?
check_box 4
2
3
5
Cơ quan nào dưới đây có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật Pháp lệnh?
Bộ
Chính phủ
Quốc hội
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Cơ sở truy cứu trách nhiệm pháp lý là:
a và b đúng
Nhân chứng
Vật chứng
Vi phạm pháp luật
Đâu không phải là ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam?
Ngành luật đất đai.
Ngành luật đầu tư.
Ngành luật lao động.
Ngành luật quốc tế.
Đâu không phải vi phạm pháp luật?
check_box Vi phạm kỷ cương
Vi phạm hành chính
Vi phạm hình sự
Vi phạm kỷ luật
Đâu là bộ phận chế tài trong VBQPPL sau “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.” (Khoản 1, Điều 155 Bộ Luật Hình sự 2015)
check_box “thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”
“bị phạt cảnh cáo, phạt tiền”
“Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác”
Toàn bộ khoản trên.
Đâu là một trong những hình thức của văn bản quy phạm pháp luật:
check_box Cả a và b.
Luật.
Quyết định.
Văn bản dưới luật.
Đâu là một trong những khách thể của quan hệ pháp luật dân sự?
check_box Quyền sở hữu tài sản.
Cá nhân, pháp nhân.
Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật dân sự.
Tất cả đáp án đều sai.
Đâu là nguồn gốc hình thành pháp luật?
check_box Cả 3 đáp án trên.
Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.
Chọn lọc, thừa nhận các quy tắc xử sự thông thường trong xã hội nâng lên thành luật.
Thừa nhận cách thức xử lý đã được đưa ra trong các quyết định áp dụng pháp luật.
Đâu là ưu điểm của tập quán pháp?
Có nguồn gốc trực tiếp từ chính cuộc sống, gần gũi với các đối tượng điều chỉnh hàng ngày, dễ tạo ra thói quen tuân thủ pháp luật.
Điều chỉnh kịp thời những quan hệ xã hội phát sinh mà nhà nước chưa kịp ban hành các quy phạm mới để điều chỉnh.
Hình thành nhanh mang tính khoa học cao
Mang tính pháp lí cao có thể sửa đổi và ban hành mới.
Để phân biệt ngành luật với các đạo luật, nhận định nào sau đây là đúng:
Cả A và B đều đúng
Cả A và B đều sai
Đạo luật là văn bản chứa các QPPL, là nguồn của ngành luật
Ngành luật là văn bản chứa các QPPL, là nguồn của đạo luật
Điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của quan hệ pháp luật là:
Được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước
Không mang tính ý chí
Là quan hệ xã hội
Xuất hiện trên cơ sở các quy phạm pháp luật
Điều 475 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định: “Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.” Cho biết điều trên thuộc loại VBQPPL nào.
Quy phạm pháp luật bắt buộc.
Quy phạm pháp luật cấm đoán.
Quy phạm pháp luật cho phép.
Quy phạm pháp luật không bắt buộc.
Điều kiện để làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt một QHPL:
Cả a, b và c
Khi có QPPL điều chỉnh QHXH tương ứng
Khi xảy ra SKPL
Khi xuất hiện chủ thể pháp luật trong trường hợp cụ thể
Điều ước quốc tế là hình thức pháp luật của Việt Nam khi:
Điều ước có nhiều quốc gia cùng ký kết.
Điều ước được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận.
Việt Nam không công nhận.
Việt Nam tham gia ký kết.
Giả định của quy phạm pháp luật là
Cả a và c
Chỉ ra biện pháp tác động của NN sẽ được áp dụng trong những điều kiện, hoàn cảnh đó.
Là phần dự liệu điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong đời sống và xác định loại cá nhân, tổ chức cụ thể .
Là phần xác định cách xử sự của chủ thể khi chủ thể ở trong những điều kiện, hoàn cảnh được xác định trong phần giả định của QPPL.
Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật dân sự:
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Sử dụng tác phẩm âm nhạc không xin phép tác giả
Trốn thuế
Xây dựng nhà trái phép
Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hành chính:
check_box Đi vào đường cấm, đường ngược chiều
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Sử dụng tài liệu khi làm bài thi
Vượt đèn đỏ gây tai nạn nghiêm trọng
Hành vi vi phạm pháp luật không thể là:
check_box Một tư tưởng xấu xa
Cả a, b, c
Một hành vi
Một lời nói
Hình thức bên ngoài của pháp luật chính là sự thể hiện công khai ý chí của nhà nước, đồng thời để xã hội nhận biết được và tuân theo ý chí của nhà nước. Đó chủ yếu là ___ hình thức sau: ___
1 – văn bản quy phạm pháp luật
2 – tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật
3 – tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật
4 – tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và Văn bản quy phạm pháp luật
Hình thức bên trong của pháp luật là gì?
check_box Là phương thức hay dạng tồn tại cũng như quy mô, cách tổ chức các yếu tố cấu tạo nên hệ thống pháp luật.
Là những phương thức tồn tại và cách thức thể hiện ra bên ngoài của pháp luật, chứa đựng các quy phạm pháp luật.
Là sự liên kết sắp xếp của các bộ phận, các đặc đểm bản chất của giai cấp thống trị.
Là sự thể hiện ý chí công khai của nhà nước, đồng thời để xã hội nhận biết được và tuân theo ý chí của nhà nước.
Hình thức của pháp luật được áp dụng chủ yếu tại Việt Nam là:
Điều lệ.
Tập quán pháp.
Tiền lệ pháp.
Văn bản quy phạm Pháp luật.
Hình thức của pháp luật Việt Nam là:
check_box Cả 3 phương án trên
Tập quán pháp.
Tiền lệ pháp.
Văn bản quy phạm pháp luật.
Hình thức trách nhiệm nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam:
Trách nhiệm dân sự.
Trách nhiệm hành chính.
Trách nhiệm hình sự.
Trách nhiệm kỷ luật
Khái niệm áp dụng pháp luật tương tự: “Là giải quyết một vụ việc______________nào đó mà chưa có quy phạm pháp luật trực tiếp để điều chỉnh trên cơ sở những nguyên tắc chung và ý thức pháp luật (Dựa vào sự công bằng và lẽ phải mà giải quyết)”
check_box thực tế, cụ thể
ảo tưởng
giả tưởng
viễn tưởng
Khái niệm giải thích pháp luật?
GTPL là đảm bảo cho sự nhận thức và thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất PL
GTPL là làm sáng tỏ về mặt tư tưởng, đảm bảo cho sự nhận thức và thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất PL.
GTPL là làm sáng tỏ về mặt tư tưởng, nội dung và ý nghĩa của các QPPL, đảm bảo cho sự nhận thức và thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất PL.
GTPL là làm sáng tỏ về nội dung và ý nghĩa của các QPPL, đảm bảo cho sự nhận thức và thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất PL.
Khẳng định nào đúng:
check_box QPPL mang tính bắt buộc chung.
Cả a và c
Các quy phạm xã hội không phải là QPPL cũng mang tính bắt buộc chung.
Các quy phạm xã hội không phải là QPPL cũng mang tính bắt buộc nhưng không mang tính bắt buộc chung.
Khẳng định nào là đúng:
check_box Mọi hành vi trái pháp luật hình sự được coi là tội phạm
Cả B và C
Mọi tội phạm đều đã có thực hiện hành vi trái pháp luật hình sự
Trái pháp luật hình sự có thể bị coi là tội phạm, có thể không bị coi là tội phạm
Khẳng định nào là đúng:
check_box Cả a và b
Đã là chủ thể QHPL thì có thể là chủ thể pháp luật, có thể không phải là chủ thể pháp luật
Đã là chủ thể QHPL thì là chủ thể pháp luật
Muốn trở thành chủ thể QHPL thì trước hết phải là chủ thể pháp luật
Khẳng định nào là đúng:
Cả a, b và c đều sai.
Trong các loại nguồn của pháp luật, chỉ có VBPL là nguồn của pháp luật Việt Nam.
Trong các loại nguồn của pháp luật, chỉ có VBPL và tập quán pháp là nguồn của pháp luật Việt Nam.
Trong các loại nguồn của pháp luật, chỉ có VBPL và tiền lệ pháp là nguồn của pháp luât Việt Nam.
Khi cá nhân bị hạn chế về năng lực pháp luật thì:
Năng lực chủ thể không bị ảnh hưởng.
Năng lực hành vi của cá nhân đó bị hạn chế.
Năng lực hành vi của cá nhân đó bị vô hiệu.
Năng lực hành vi của cá nhân đó không bị ảnh hưởng.
Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại ...... kiểu pháp luật, bao gồm các kiểu pháp luật là .............
4 – chủ nô – chiếm hữu nô lệ – tư bản - XHCN
4 – chủ nô – phong kiến – tư hữu – XHCN
4 – chủ nô – phong kiến – tư sản – XHCN
4 – địa chủ – nông nô, phong kiến – tư bản – XHCN
Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại mấy kiểu pháp luật?
2
3
4
5
Luật bảo vệ môi trường do cơ quan nào sau đây ban hành?
Bộ Tài nguyên môi trường.
Chính phủ.
Quốc hội.
Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Mỗi một điều luật:
Cả A, B và C đều đúng
Có thể chỉ có hai yếu tố cấu thành QPPL
Có thể chỉ có một yếu tố cấu thành QPPL là quy phạm định nghĩa
Có thể có đầy đủ cả ba yếu tố cấu thành QPPL.
Một người dùng súng bắn đạn hơi vào rừng săn thú. Anh ta tin rằng không có ai trong rừng ngoài anh ta. Trong lúc sơ suất đã bắn nhằm một nhân viên kiểm lâm. Mặt chủ quan trong vi phạm pháp luật này là:
Cố ý gián tiếp.
Cố ý trực tiếp
Vô ý do cẩu thả.
Vô ý vì quá tự tin.
Một người thợ sửa xe gian manh đã cố tình sửa phanh xe cho một ông khách một cách gian dối, cẩu thả; với mục đích là để người khách này còn tiếp tục quay lại tiệm anh ta để sửa xe. Do phanh xe không an toàn nên sau đó chiếc xe đã lao xuống dốc gây chết vị khách xấu số. Trường hợp trách nhiệm pháp lý ở đây là:
Không phải chịu trách nhiệm gì vì người thợ sửa không cố ý khiến người khách chết.
Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.
Trách nhiệm hành chính.
Trách nhiệm hình sự.
Năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể vi phạm pháp luật bao gồm:
check_box Đạt độ tuổi nhất định theo quy định pháp luật và có khả năng nhận thức được hành động của mình.
Có khả năng nhận thức kiểm soát hành động của mình.
Đạt độ tuổi nhất định và có khả năng tài chính.
Đạt độ tuổi nhất định và không bị bệnh.
Nguyên tắc “không áp dụng hiệu lực hồi tố” của VBPL được hiểu là:
Cả A, B và C.
VBPL chỉ áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định.
VBPL chỉ áp dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
VBPL không áp dụng đối với những hành vi xảy ra trước thời điểm văn bản đó có hiệu lực pháp luật.
Nhận định nào đúng:
Cả b & c.
Chỉ có công dân mới là chủ thể của mọi quan hệ pháp luật.
Công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch, các tổ chức có năng lực pháp lý đều là chủ thể của quan hệ pháp luật.
Tổ chức không phải là pháp nhân thì không là chủ thể của quan hệ pháp luật.
Nhận định nào sai:
check_box Năng lực hành vi của chủ thể là cá nhân phụ thuộc và độ tuổi, tình trạng sức khỏe, trình độ của chủ thể.
Không có đáp án sai.
Năng lực hành vi của cá nhân luôn xuất hiện muộn hơn so với năng lực pháp luật.
Năng lực hành vi của mỗi cá nhân là khác nhau.
Những biểu hiện tâm lý bên trong của chủ thể vi phạm pháp luật bao gồm:
Lỗi của chủ thể vi phạm, động cơ, cảm xúc
Lỗi của chủ thể vi phạm, động cơ, mục đích
Lỗi của chủ thể vi phạm, động cơ, suy nghĩ
Lỗi của chủ thể vi phạm, hành vi, động cơ
Nội luật hóa là:
Cả a,b,c.
Chuyển hóa các quy phạm tập quán, đạo đức thành pháp luật.
Chuyển hóa pháp luật nước ngoài thành pháp luật trong nước.
Chuyển hóa ý chí của Đảng thành pháp luật.
Pháp luật Việt Nam quy định độ tuổi tối thiểu để bầu cử đại biểu Quốc hội là:
18.
19.
20.
21.
Phát biểu nào sau đây về năng lực pháp luật là đúng?
Năng lực pháp luật của chủ thể là khả năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ do chủ thể đó tự quy định.
Năng lực pháp luật của chủ thể trong quan hệ pháp luật phụ thuộc vào pháp luật của từng quốc gia.
Năng lực pháp luật của mọi chủ thể pháp nhân là như nhau.
Năng lực pháp luật của Nhà nước không bị hạn chế
PL2C5.008: Phương pháp nào sau đây không phải một trong các phương pháp giải thích pháp luật?
PP giải thích chính trị-lịch sử
PP giải thích hệ thống
PP giải thích ngôn ngữ, văn phạm
PP khoa học
QPPL là cách xử sự do nhà nước quy định để:
Áp dụng cho một lần duy nhất và hết hiệu lực sau lần áp dụng đó.
Áp dụng cho một lần duy nhất và vẫn còn hiệu lực sau lần áp dụng đó.
Áp dụng cho nhiều lần và hết hiệu lực sau những lần áp dụng đó.
Áp dụng cho nhiều lần và vẫn còn hiệu lực sau những lần áp dụng đó.
Quan hệ pháp luật bao gồm mấy bộ phận ?
3
4
5
6
Quan hệ pháp luật gồm các bộ phận nào dưới đây ?
Chủ quan, khách quan, nội dung.
Chủ thể, hành khách, nội dung.
Chủ thể, khách thể, nội dung.
Chủ thể, khách thể, quy định.
Quan hệ pháp luật xuất hiện do:
Do ý chí cá nhân nhưng nằm trong khuôn khổ ý chí nhà nước.
Do ý chí cá nhân, không liên quan đến nhà nước.
Do ý chí nhà nước nhưng được sự đồng ý của nhiều cá nhân.
Do ý chí nhà nước, cá nhân không có quyền.
Quốc gia nào sau đây không trải qua pháp luật tư sản?
Mỹ d. Anh
Pháp
Việt Nam
Sự kiện pháp lý là:
Những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên hoặc trong xã hội nằm ngoài ý chí của con người
Những sự kiện xảy ra theo ý chí của con người, biểu hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động
Sự kiện thực tế mà sự xuất hiện hay mất đi của chúng được pháp luật gắn với việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt QHPL cụ thể.
Yếu tố thúc đẩy chủ thể tham gia vào các quan hệ pháp luật.
Sự thay đổi hệ thống QPPL có thể được thực hiện bằng cách:
Ban hành mới; Sửa đổi, bổ sung
Cả A, B và C
Đình chỉ; Bãi bỏ
Thay đổi phạm vi hiệulực
Tập quán pháp là:
check_box Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật.
Biến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật.
Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật.
Cả a,b,c.
Thủ tướng chính phủ có quyền ký ban hành những loại VBPL nào?
check_box Nghị định, quyết định
Nghị định, quyết định, chỉ thị
Quyết định, chỉ thị
Quyết định, chỉ thị, thông tư
Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ:
Cả a, b, c.
Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.
Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.
Tính quy phạm phổ biến là đặc tính của:
Pháp luật.
Quy tắc đạo đức.
Tổ chức xã hội.
Tôn giáo.
Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức là thuộc tính (đặc trưng) của:
Quy phạm đạo đức
Quy phạm pháp luật
Quy phạm tập quán
Quy phạm tôn giáo
Trách nhiệm pháp lý được chia thành mấy loại ?
2
3
4
5
Trách nhiệm pháp lý là?
Hậu quả bất lợi được pháp luật quy định áp dụng đối với các chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật.
Hậu quả bất lợi mà người vi phạm pháp luật phải gánh chịu
Hậu quả bất lợi mà xã hội quy định.
Hậu quả được quy định trong pháp luật
Trong các hình thức trách nhiệm pháp lý sau, hình thức nào là trách nhiệm hành chính:
Bồi thường thiệt hại
Phạt tiền
Tịch thu tài sản
Tù chung thân
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, để được coi là một ngành luật độc lập khi:
check_box Cả a và b.
Ngành luật đó phải có đầy đủ các VBQPPL.
Ngành luật đó phải có đối tượng điều chỉnh.
Ngành luật đó phải có phương pháp điều chỉnh.
Trong quan hệ mua bán, khách thể là:
a và b đúng
Căn nhà, số tiền
Quyền sở hữu căn nhà của người mua
Quyền sở hữu số tiền của người bán
Trường hợp “Khi xảy ra tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên tham gia quan hệ pháp luật mà các bên đó không tự giải quyết được” cần áp dụng hình thức nào?
Áp dụng pháp luật
Sử dụng pháp luật
Thi hành (chấp hành) pháp luật
Tuân thủ pháp luật
Trường hợp “Truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những chủ thể vi phạm pháp luật” cần áp dụng hình thức nào?
Áp dụng pháp luật.
Sử dụng pháp luật
Thi hành (chấp hành) pháp luật
Tuân thủ pháp luật
Trường hợp nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật
check_box Một người 14 tuổi điều khiển xe máy không bằng lái.
Cả a,b,c.
Một người tâm thần thực hiện hành vi giết người.
Một người thuê mướn trẻ em dưới 15 tuổi làm việc.
UBND và chủ tịch UBND các cấp có quyền ban hành:
Nghị định, nghị quyết, quyết định, chỉ thị
Nghị định, quyết định.
Quyết định, chỉ thị, thông tư.
Quyết định, chỉ thị.
Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền ban hành:
check_box Pháp lệnh, nghị quyết
Hiến pháp, luật, pháp lệnh
Luật, pháp lệnh, nghị quyết
Pháp lệnh, nghị quyết, nghị định
Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong số các loại văn bản sau:
Chỉ thị.
Nghị định.
Quyết định.
Thông tư.
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do:
check_box Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành
Chính phủ ban hành.
Chủ tịch nước ban hành.
Quốc hội ban hành.
Văn bản quy phạm pháp luật nào không phải do tập thể ban hành ?
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Thông tư
Văn bản quy phạm pháp luật:
check_box Luôn luôn chứa đựng các QPPL
Cả A, B và C đều đúng
Mang tính cá biệt – cụ thể
Nêu lên các chủ trương, đường lối, chính sách
Về mặt cấu trúc, mỗi một QPPL:
check_box Cả a, b và c đều sai.
Chỉ cần có một trong ba bộ phận nêu trên
Phải có cả ba bộ phận cấu thành: giả định, quy định, chế tài
Phải có ít nhất hai bộ phận trong ba bộ phận nêu trên
Vi phạm pháp luật được chia thành mấy loại ?
2
3
4
5
Ý kiến nào là sai trong con đường hình thành pháp luật?
check_box tổng thể những đặc điểm và những điều kiện tồn tại và phát triển của pháp luật
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
chọn lọc thừa nhận các quy tắc xử sự thông thường nâng lên thành luật
thừa nhận cách thức xử lí đã được đưa ra trong các quyết định áp dụng pháp luật.
Ý nào không phải biểu hiện bên ngoài của vi phạm pháp luật?
Hành vi trái pháp luật
Hậu quả
Lỗi
Thời gian, địa điểm, phương tiện và cách thức vi phạm…

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập